Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1885 din 28 decembrie 1970

cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 156 din 29 decembrie 1970


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    In cadrul fiecarei unitati in care se gestioneaza valori materiale si banesti sunt obligatorii organizarea si conducerea contabilitatii.
    Contabilitatea ca instrument activ in procesul de conducere si planificare a economiei nationale trebuie sa asigure cunoasterea permanenta a modului in care se realizeaza indicatorii valorici prevazuti in planul si bugetul de stat si se gospodaresc fondurile materiale si banesti puse la dispozitia unitatilor in scopul cresterii eficientei economice in toate sectoarele.
    Contabilitatea trebuie folosita pentru identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficientelor in gestionarea unitatilor si luarea masurilor cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers al activitatii economice si financiare.
    Contabilitatea trebuie sa contribuie prin metodele sale specifice la apararea avutului obstesc.
    Art. 2
    Conducatorii centralelor, combinatelor, grupurilor de uzine, intreprinderilor si altor unitati economice de stat asimilate acestora, care-si desfasoara activitatea pe baza principiilor gestiunii economice proprii, precum si conducatorii institutiilor de credit si asigurari, denumite in prezenta hotarare "unitati economice", raspund de organizarea evidentei la fiecare loc de munca, in ateliere, sectii, fabrici si la nivelul unitatii economice.
    Art. 3
    In cadrul fiecarei unitati economice se conduce contabilitatea in partida dubla si se intocmesc bilanturi care servesc la:
    a) reflectarea in expresie baneasca a patrimoniului, prin inregistrarea exacta si la timp a tuturor operatiilor economice si financiare;
    b) exercitarea controlului permanent asupra existentei si miscarii valorilor patrimoniale;
    c) asigurarea informatiilor necesare unitatilor economice, celor subordonate acestora si organelor ierarhic superioare cu privire la realizarea planului economic si financiar, gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, precum si rezultatele obtinute.
    Art. 4
    Normele metodologice privind contabilitatea unitatilor economice si a celor subordonate acestora se stabilesc de Ministerul Finantelor, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate.
    Regulile de baza cu privire la planificarea, evidenta si calcularea pretului de cost si a cheltuielilor de circulatie se stabilesc de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si Directia Centrala de Statistica, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate.
    Adaptarea la specificul ramurilor si subramurilor a normelor metodologice si a regulilor de baza, precum si indrumarea aparatului contabil si controlul modului in care se aplica dispozitiile legale cu privire la contabilitate, se asigura de organele ierarhic superioare ale unitatilor economice.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor, bancile, ministerele si celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralele, intreprinderile precum si institutiile bugetare au sarcina de a perfectiona in permanenta reglementarile contabile, de a simplifica si rationaliza lucrarile de evidenta contabila, de a imbunatati formele de inregistrare contabila, de a mecaniza lucrarile si de a spori operativitatea in furnizarea datelor pentru luarea deciziilor.
    Art. 6
    In vederea asigurarii unitatii de conceptie in domeniul contabilitatii, Ministerul Finantelor elaboreaza:
    a) planurile de conturi pentru toate ramurile de activitate economica si instructiunile de aplicare a acestora;
    b) schemele bilanturilor, in colaborare cu Directia Centrala de Statistica. Termenele de prezentare si centralizare a bilanturilor, precum si organele la care se depun, se stabilesc de Ministerul Finantelor, cu avizul Directiei Centrale de Statistica.
    Art. 7
    Ministerul Finantelor si bancile finantatoare, prin delegatii lor, pot participa la analiza bilanturilor unitatilor economice de stat si sunt imputerniciti sa faca observatii pentru completarea sau modificarea acestora.
    Aceste drepturi le au si administratiile financiare judetene pentru unitatile economice de subordonare locala.
    Art. 8
    Conducatorul compartimentului financiar-comtabil este subordonat ierarhic conducatorului unitatii economice in cadrul careia functioneaza, iar din punct de vedere functional, si conducatorului compartimentului financiar-contabil al organului ierarhic superior.
    In lipsa conducatorului compartimentului financiar-contabil, toate atributiile sale se exercita de catre inlocuitorul sau de drept sau, in lipsa acestuia, de angajatul numit de conducatorul unitatii economice la propunerea conducatorului compartimentului financiar-contabil.
    Art. 9
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii economice in conformitate cu dispozitiile legale;
    b) organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara, precum si de planificare a pretului de cost atunci cand compartimentul financiar-contabil cuprinde si sectorul pret de cost;
    c) analizeaza cheltuielile de productie sau de circulatie, dupa caz, si ia sau propune masuri de reducere continua a pretului de cost si in mod deosebit a cheltuielilor materiale atat pe total cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat. La unitatile economice care au compartiment distinct de pret de cost sau analiza economica, conducatorul compartimentului financiar-contabil colaboreaza cu organele respective pentru stabilirea masurilor de reducere a pretului de cost;
    d) organizeaza analiza periodica a utilizarii mijloacelor circulante si propune masuri impreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort, pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta, precum si alte masuri pentru prevenirea unor imobilizari de fonduri, pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;
    e) analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii atat pe total cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat;
    f) participa la orice actiune intreprinsa in cadrul unitatii economice avand drept scop cresterea eficientei activitatii economice;
    g) asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii economice catre bugetul statului, unitatile bancii si terti;
    h) organizeaza contabilitatea atat in cadrul unitatii economice cat si la cele subordonate, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;
    i) asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor anuale si trimestriale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economici-financiari;
    j) angajeaza unitatea economica prin semnatura, alaturi de conducatorul unitatii economice, in toate operatiile patrimoniale;
    k) raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar-contabil pentru asigurarea integritatii avutului obstesc;
    l) raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar-contabil cu privire la controlul financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale;
    m) participa la organizarea sistemului informational al unitatii economice, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
    n) asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de mecanizarea lucrarilor din domeniul financiar-contabil;
    o) rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar-contabila.
    Atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil din fiecare unitate economica in parte se stabilesc in detaliu prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor economice respective.
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil raspunde disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, precum si material, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.
    Art. 10
    Conducatorii unitatilor economice au obligatia sa asigure efectuarea inventarierii patrimoniului, in conditiile si la intervalele stabilite de Ministerul Finantelor cu consultarea ministerelor si a celorlalte organe centrale interesate.
    Art. 11
    Angajatii raspund disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, precum si material, in cazul in care se fac vinovati de:
    a) producerea de pagube avutului obstesc;
    b) neefectuarea, potrivit legii, a inventarierilor;
    c) neurmarirea si neincasarea creantelor in termenele stabilite;
    d) incheierea proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor, necorespunzatoare realitatii;
    e) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere, precum si a oricaror altor pagube;
    f) inregistrarea eronata in contabilitate a operatiilor generatoare de plati nelegale, a stimulentelor materiale sau altor forme de pagubire a avutului obstesc.
    Art. 12
    Lipsurile constatate la inventariere, daca se datoreaza vinei cuiva, se recupereaza potrivit legii de la cei vinovati.
    In cazurile in care, dupa o temeinica cercetare din partea organelor de control financiar intern sau a organului anume desemnat de conducatorul unitatii economice, s-a dovedit ca lipsurile nu se datoresc vinei cuiva, acestea se trec pe seama cheltuielilor de productie sau de circulatie, dupa caz, astfel:
    a) lipsurile in limita normelor legale de scazaminte, cu aprobarea conducatorului unitatii economice respective;
    b) lipsurile peste limita normelor legale de scazaminte: la unitatile economice de subordonare republicana
    - sumele pana la 500 lei, la organizatiile comerciale, pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului organizatiei comerciale respective;
    - sumele pana la 5.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului centralei sau unitatii cu statut de centrala;
    - sumele intre 501 lei, respectiv 5.001 lei si 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea ministrului sau conducatorului organului central;
    - sumele peste 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea vicepresedintelui Consiliului de Ministri care coordoneaza ramura respectiva;  la unitatile economice de subordonare locala
    - sumele pana la 500 lei, la organizatiile comerciale, pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului organizatiei comerciale respective;
    - sumele pana la 2.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului directiei de resort din cadrul consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - sumele peste aceasta limita, pana la 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - sumele peste 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea vicepresedintelui Consiliului de Ministri care coordoneaza Comitetul de Stat pentru Economia si Administratia Locala.
    Art. 13
    Compensarea cantitativa a lipsurilor cu plusurile constatate la inventariere poate fi aprobata de conducatorul unitatii economice, in cazurile in care exista riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi produs, datorita asemanarii aspectului exterior al sorturilor (culoare, desen, model, dimensiuni etc.), fara insa a se diminua valoric patrimoniul unitatii economice.
    Compensarea se poate admite de regula numai pentru aceeasi perioada de gestiune si la acelasi gestionar.
    Normele metodologice pentru admiterea compensarilor se stabilesc de Ministerul Finantelor.
    Art. 14
    Scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoresc vinei cuiva se face dupa cum urmeaza:
    a) cheltuielile pentru investitii sistate, cand partea executata nu poate fi utilizata, se scad din contabilitate pe baza aprobarii:
    - ministrului, conducatorului organului central, presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru investitiile aprobate de unitatile economice subordonate, la care cheltuielile efectuate la partea sistata sunt de pana la 50.000 lei;
    - Consiliului de Ministri, pentru restul investitiilor.
    Ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia sa ia masuri pentru valorificarea la maximum a partii de investitie executata si sa traga la raspundere potrivit legii, pe cei vinovati de producerea  pagubelor prin sistarea lucrarilor de investitii;
    b) cheltuielile efectuate pentru executarea lucrarilor geologice, care prin natura lor nu se materializeaza in fonduri fixe, se scad din contabilitate pe baza aprobarii conducatorului unitatii economice, dupa obtinerea avizelor prevazute in dispozitiile legale pentru abandonarea acestora;
    c) cheltuielile efectuate cu elaborarea documentatiilor tehnice-economice pentru investitii si cu proiectele investitiilor sistate sau care nu se mai aplica, se scad din contabilitate pe baza aprobarii:
    - ministrilor, celorlalti conducatori ai organelor centrale, presedintilor comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in functie de apartenenta unitatii economice, in limita sumei de 50.000 lei pentru fiecare caz in parte, dupa ce in prealabil s-a facut o temeinica verificare din partea organelor de control financiar intern si s-a ajuns la concluzia ca nu se datoresc vinei cuiva. Cheltuielile de aceeasi natura efectuate din vina unor angajati se recupereaza de la acestia;
    - Consiliului de Ministri, pentru sumele care depasesc limita de 50.000 lei;
    d) creantele reprezentand despagubiri pentru care organele de jurisdictie sau de arbitraj au pronuntat hotarari definitive de respingere a cererilor de despagubiri se trec la pierderi pe baza aprobarii conducatorului unitatii economice, numai dupa ce conducatorul compartimentului finaciar-contabil, impreuna cu seful oficiului juridic, a analizat situatia si a ajuns la concluzia ca nu se poate stabili vina vreunui angajat pentru paguba suferita si ca deci nu se poate emite dispozitie de retinere potrivit codului muncii.
    Creantele nerealizate inauntrul termenului de prescriptie, in caz ca nu se datoreaza vinei angajatilor, se trec la pierderi cu aprobarea conducatorului organului ierarhic imediat superior daca valoarea depaseste 500 lei, iar pentru cele sub aceasta limita, cu aprobarea conducatorului unitatii economice;
    e) pagubele provocate de calamitati sau alte cauze (incendii, surpari de mina etc.) ale caror efecte nu au putut fi prevenite si inlaturate, se inregistreaza, dupa o temeinica cercetare din partea organelor de control financiar intern si a altor organe imputernicite, la contul "Beneficii si pierderi" al perioadelor raportate sau afecteaza fondul statutar daca pagubele privesc fondurile fixe, cu aprobarea conducatorului organului ierarhic imediat superior.
    Prevederile cuprinse la alineatul de mai sus se completeaza cu reglementarile speciale prevazute in actele normative privind modul de stabilire si de acoperire a pierderilor provocate de calamitati la unitatile agricole de stat, in sectorul exploatarii forestiere si al cailor ferate, precum si in alte sectoare.
    Art. 15
    Pentru lipsuri, sustrageri si orice alte fapte generatoare de pagube, in toate cazurile in care asemenea fapte constituie infractiuni, conducatorul unitatii economice pagubite este obligat sa sesizeze organele de urmarire penala, in conditiile si in termenul stabilit de lege.
    Ministerele si celelalte organe centrale, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii - Departamentul aprovizionarii tehnico-materiale - vor stabili, pe baza de calcule tehnice, norme maxime si conditiile in care se pot acorda pierderi la bunurile care prin natura lor sunt supuse perisabilitatilor si nu sunt reglementate prin alte dispozitii legale.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot aproba utilizarea de catre unitatile economice in subordine a normelor stabilite de organele prevazute in alineatul precedent.
    Art. 16
    Prevederile articolelor 1, 2, 5 si 8 - 15 inclusiv se aplica corespunzator si institutiilor bugetare, extrabugetare si subventionate, tinand seama de specificul acestora.
    Normele privind contabilitatea la aceste institutii se stabilesc de Ministerul Finantelor avandu-se in vedere prevederile prezentei hotarari si dispozitiile legale privind intocmirea darilor de seama contabile asupra executarii bugetului de stat.
    Art. 17
    Se recomanda organelor cooperatiste si celorlalte organe obstesti centrale sa aplice la unitatile in subordine prevederile prezentei hotarari tinand seama de specificul acestora, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 18
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 ianuarie 1971. Pe aceeasi data se abroga:
    - Dispozitia Consiliului de Ministri nr. 1598/1948 referitoare la normele pentru functionarea serviciilor de contabilitate ale institutiilor de stat, ale intreprinderilor la care statul are participatiuni de capital si ale administratiilor locale, publicata in Monitorul Oficial nr. 280 din 1 decembrie 1948;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 846/1950 privind masurile de luat pentru imbunatatirea muncii de evidenta in intreprinderi si institutii, publicata in Buletinul Oficial nr. 65 din 31 iulie 1950;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2221/1955 privind aprobarea "Regulilor de baza pentru planificarea, evidenta si calcularea pretului de cost al productiei industriale", publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 55 din 14 noiembrie 1955;
      Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2336/1956 pentru aprobarea "Regulamentului privind darile de seama si bilanturile contabile ale intreprinderilor si organizatiilor economice de stat, cooperatiste si obstesti", publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 64 din 7 decembrie 1956, cu modificarile ulterioare aduse prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 517/1965 si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2580/1966, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.

                                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1885/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1885 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1885/1970
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu