Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1885 din 28 decembrie 1970

cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 156 din 29 decembrie 1970


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    In cadrul fiecarei unitati in care se gestioneaza valori materiale si banesti sunt obligatorii organizarea si conducerea contabilitatii.
    Contabilitatea ca instrument activ in procesul de conducere si planificare a economiei nationale trebuie sa asigure cunoasterea permanenta a modului in care se realizeaza indicatorii valorici prevazuti in planul si bugetul de stat si se gospodaresc fondurile materiale si banesti puse la dispozitia unitatilor in scopul cresterii eficientei economice in toate sectoarele.
    Contabilitatea trebuie folosita pentru identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficientelor in gestionarea unitatilor si luarea masurilor cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers al activitatii economice si financiare.
    Contabilitatea trebuie sa contribuie prin metodele sale specifice la apararea avutului obstesc.
    Art. 2
    Conducatorii centralelor, combinatelor, grupurilor de uzine, intreprinderilor si altor unitati economice de stat asimilate acestora, care-si desfasoara activitatea pe baza principiilor gestiunii economice proprii, precum si conducatorii institutiilor de credit si asigurari, denumite in prezenta hotarare "unitati economice", raspund de organizarea evidentei la fiecare loc de munca, in ateliere, sectii, fabrici si la nivelul unitatii economice.
    Art. 3
    In cadrul fiecarei unitati economice se conduce contabilitatea in partida dubla si se intocmesc bilanturi care servesc la:
    a) reflectarea in expresie baneasca a patrimoniului, prin inregistrarea exacta si la timp a tuturor operatiilor economice si financiare;
    b) exercitarea controlului permanent asupra existentei si miscarii valorilor patrimoniale;
    c) asigurarea informatiilor necesare unitatilor economice, celor subordonate acestora si organelor ierarhic superioare cu privire la realizarea planului economic si financiar, gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, precum si rezultatele obtinute.
    Art. 4
    Normele metodologice privind contabilitatea unitatilor economice si a celor subordonate acestora se stabilesc de Ministerul Finantelor, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate.
    Regulile de baza cu privire la planificarea, evidenta si calcularea pretului de cost si a cheltuielilor de circulatie se stabilesc de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si Directia Centrala de Statistica, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate.
    Adaptarea la specificul ramurilor si subramurilor a normelor metodologice si a regulilor de baza, precum si indrumarea aparatului contabil si controlul modului in care se aplica dispozitiile legale cu privire la contabilitate, se asigura de organele ierarhic superioare ale unitatilor economice.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor, bancile, ministerele si celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralele, intreprinderile precum si institutiile bugetare au sarcina de a perfectiona in permanenta reglementarile contabile, de a simplifica si rationaliza lucrarile de evidenta contabila, de a imbunatati formele de inregistrare contabila, de a mecaniza lucrarile si de a spori operativitatea in furnizarea datelor pentru luarea deciziilor.
    Art. 6
    In vederea asigurarii unitatii de conceptie in domeniul contabilitatii, Ministerul Finantelor elaboreaza:
    a) planurile de conturi pentru toate ramurile de activitate economica si instructiunile de aplicare a acestora;
    b) schemele bilanturilor, in colaborare cu Directia Centrala de Statistica. Termenele de prezentare si centralizare a bilanturilor, precum si organele la care se depun, se stabilesc de Ministerul Finantelor, cu avizul Directiei Centrale de Statistica.
    Art. 7
    Ministerul Finantelor si bancile finantatoare, prin delegatii lor, pot participa la analiza bilanturilor unitatilor economice de stat si sunt imputerniciti sa faca observatii pentru completarea sau modificarea acestora.
    Aceste drepturi le au si administratiile financiare judetene pentru unitatile economice de subordonare locala.
    Art. 8
    Conducatorul compartimentului financiar-comtabil este subordonat ierarhic conducatorului unitatii economice in cadrul careia functioneaza, iar din punct de vedere functional, si conducatorului compartimentului financiar-contabil al organului ierarhic superior.
    In lipsa conducatorului compartimentului financiar-contabil, toate atributiile sale se exercita de catre inlocuitorul sau de drept sau, in lipsa acestuia, de angajatul numit de conducatorul unitatii economice la propunerea conducatorului compartimentului financiar-contabil.
    Art. 9
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii economice in conformitate cu dispozitiile legale;
    b) organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara, precum si de planificare a pretului de cost atunci cand compartimentul financiar-contabil cuprinde si sectorul pret de cost;
    c) analizeaza cheltuielile de productie sau de circulatie, dupa caz, si ia sau propune masuri de reducere continua a pretului de cost si in mod deosebit a cheltuielilor materiale atat pe total cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat. La unitatile economice care au compartiment distinct de pret de cost sau analiza economica, conducatorul compartimentului financiar-contabil colaboreaza cu organele respective pentru stabilirea masurilor de reducere a pretului de cost;
    d) organizeaza analiza periodica a utilizarii mijloacelor circulante si propune masuri impreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort, pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta, precum si alte masuri pentru prevenirea unor imobilizari de fonduri, pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;
    e) analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii atat pe total cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat;
    f) participa la orice actiune intreprinsa in cadrul unitatii economice avand drept scop cresterea eficientei activitatii economice;
    g) asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii economice catre bugetul statului, unitatile bancii si terti;
    h) organizeaza contabilitatea atat in cadrul unitatii economice cat si la cele subordonate, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;
    i) asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor anuale si trimestriale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economici-financiari;
    j) angajeaza unitatea economica prin semnatura, alaturi de conducatorul unitatii economice, in toate operatiile patrimoniale;
    k) raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar-contabil pentru asigurarea integritatii avutului obstesc;
    l) raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar-contabil cu privire la controlul financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale;
    m) participa la organizarea sistemului informational al unitatii economice, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
    n) asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de mecanizarea lucrarilor din domeniul financiar-contabil;
    o) rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar-contabila.
    Atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil din fiecare unitate economica in parte se stabilesc in detaliu prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor economice respective.
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil raspunde disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, precum si material, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.
    Art. 10
    Conducatorii unitatilor economice au obligatia sa asigure efectuarea inventarierii patrimoniului, in conditiile si la intervalele stabilite de Ministerul Finantelor cu consultarea ministerelor si a celorlalte organe centrale interesate.
    Art. 11
    Angajatii raspund disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, precum si material, in cazul in care se fac vinovati de:
    a) producerea de pagube avutului obstesc;
    b) neefectuarea, potrivit legii, a inventarierilor;
    c) neurmarirea si neincasarea creantelor in termenele stabilite;
    d) incheierea proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor, necorespunzatoare realitatii;
    e) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere, precum si a oricaror altor pagube;
    f) inregistrarea eronata in contabilitate a operatiilor generatoare de plati nelegale, a stimulentelor materiale sau altor forme de pagubire a avutului obstesc.
    Art. 12
    Lipsurile constatate la inventariere, daca se datoreaza vinei cuiva, se recupereaza potrivit legii de la cei vinovati.
    In cazurile in care, dupa o temeinica cercetare din partea organelor de control financiar intern sau a organului anume desemnat de conducatorul unitatii economice, s-a dovedit ca lipsurile nu se datoresc vinei cuiva, acestea se trec pe seama cheltuielilor de productie sau de circulatie, dupa caz, astfel:
    a) lipsurile in limita normelor legale de scazaminte, cu aprobarea conducatorului unitatii economice respective;
    b) lipsurile peste limita normelor legale de scazaminte: la unitatile economice de subordonare republicana
    - sumele pana la 500 lei, la organizatiile comerciale, pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului organizatiei comerciale respective;
    - sumele pana la 5.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului centralei sau unitatii cu statut de centrala;
    - sumele intre 501 lei, respectiv 5.001 lei si 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea ministrului sau conducatorului organului central;
    - sumele peste 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea vicepresedintelui Consiliului de Ministri care coordoneaza ramura respectiva;  la unitatile economice de subordonare locala
    - sumele pana la 500 lei, la organizatiile comerciale, pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului organizatiei comerciale respective;
    - sumele pana la 2.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului directiei de resort din cadrul consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - sumele peste aceasta limita, pana la 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - sumele peste 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea vicepresedintelui Consiliului de Ministri care coordoneaza Comitetul de Stat pentru Economia si Administratia Locala.
    Art. 13
    Compensarea cantitativa a lipsurilor cu plusurile constatate la inventariere poate fi aprobata de conducatorul unitatii economice, in cazurile in care exista riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi produs, datorita asemanarii aspectului exterior al sorturilor (culoare, desen, model, dimensiuni etc.), fara insa a se diminua valoric patrimoniul unitatii economice.
    Compensarea se poate admite de regula numai pentru aceeasi perioada de gestiune si la acelasi gestionar.
    Normele metodologice pentru admiterea compensarilor se stabilesc de Ministerul Finantelor.
    Art. 14
    Scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoresc vinei cuiva se face dupa cum urmeaza:
    a) cheltuielile pentru investitii sistate, cand partea executata nu poate fi utilizata, se scad din contabilitate pe baza aprobarii:
    - ministrului, conducatorului organului central, presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru investitiile aprobate de unitatile economice subordonate, la care cheltuielile efectuate la partea sistata sunt de pana la 50.000 lei;
    - Consiliului de Ministri, pentru restul investitiilor.
    Ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia sa ia masuri pentru valorificarea la maximum a partii de investitie executata si sa traga la raspundere potrivit legii, pe cei vinovati de producerea  pagubelor prin sistarea lucrarilor de investitii;
    b) cheltuielile efectuate pentru executarea lucrarilor geologice, care prin natura lor nu se materializeaza in fonduri fixe, se scad din contabilitate pe baza aprobarii conducatorului unitatii economice, dupa obtinerea avizelor prevazute in dispozitiile legale pentru abandonarea acestora;
    c) cheltuielile efectuate cu elaborarea documentatiilor tehnice-economice pentru investitii si cu proiectele investitiilor sistate sau care nu se mai aplica, se scad din contabilitate pe baza aprobarii:
    - ministrilor, celorlalti conducatori ai organelor centrale, presedintilor comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in functie de apartenenta unitatii economice, in limita sumei de 50.000 lei pentru fiecare caz in parte, dupa ce in prealabil s-a facut o temeinica verificare din partea organelor de control financiar intern si s-a ajuns la concluzia ca nu se datoresc vinei cuiva. Cheltuielile de aceeasi natura efectuate din vina unor angajati se recupereaza de la acestia;
    - Consiliului de Ministri, pentru sumele care depasesc limita de 50.000 lei;
    d) creantele reprezentand despagubiri pentru care organele de jurisdictie sau de arbitraj au pronuntat hotarari definitive de respingere a cererilor de despagubiri se trec la pierderi pe baza aprobarii conducatorului unitatii economice, numai dupa ce conducatorul compartimentului finaciar-contabil, impreuna cu seful oficiului juridic, a analizat situatia si a ajuns la concluzia ca nu se poate stabili vina vreunui angajat pentru paguba suferita si ca deci nu se poate emite dispozitie de retinere potrivit codului muncii.
    Creantele nerealizate inauntrul termenului de prescriptie, in caz ca nu se datoreaza vinei angajatilor, se trec la pierderi cu aprobarea conducatorului organului ierarhic imediat superior daca valoarea depaseste 500 lei, iar pentru cele sub aceasta limita, cu aprobarea conducatorului unitatii economice;
    e) pagubele provocate de calamitati sau alte cauze (incendii, surpari de mina etc.) ale caror efecte nu au putut fi prevenite si inlaturate, se inregistreaza, dupa o temeinica cercetare din partea organelor de control financiar intern si a altor organe imputernicite, la contul "Beneficii si pierderi" al perioadelor raportate sau afecteaza fondul statutar daca pagubele privesc fondurile fixe, cu aprobarea conducatorului organului ierarhic imediat superior.
    Prevederile cuprinse la alineatul de mai sus se completeaza cu reglementarile speciale prevazute in actele normative privind modul de stabilire si de acoperire a pierderilor provocate de calamitati la unitatile agricole de stat, in sectorul exploatarii forestiere si al cailor ferate, precum si in alte sectoare.
    Art. 15
    Pentru lipsuri, sustrageri si orice alte fapte generatoare de pagube, in toate cazurile in care asemenea fapte constituie infractiuni, conducatorul unitatii economice pagubite este obligat sa sesizeze organele de urmarire penala, in conditiile si in termenul stabilit de lege.
    Ministerele si celelalte organe centrale, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii - Departamentul aprovizionarii tehnico-materiale - vor stabili, pe baza de calcule tehnice, norme maxime si conditiile in care se pot acorda pierderi la bunurile care prin natura lor sunt supuse perisabilitatilor si nu sunt reglementate prin alte dispozitii legale.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot aproba utilizarea de catre unitatile economice in subordine a normelor stabilite de organele prevazute in alineatul precedent.
    Art. 16
    Prevederile articolelor 1, 2, 5 si 8 - 15 inclusiv se aplica corespunzator si institutiilor bugetare, extrabugetare si subventionate, tinand seama de specificul acestora.
    Normele privind contabilitatea la aceste institutii se stabilesc de Ministerul Finantelor avandu-se in vedere prevederile prezentei hotarari si dispozitiile legale privind intocmirea darilor de seama contabile asupra executarii bugetului de stat.
    Art. 17
    Se recomanda organelor cooperatiste si celorlalte organe obstesti centrale sa aplice la unitatile in subordine prevederile prezentei hotarari tinand seama de specificul acestora, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 18
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 ianuarie 1971. Pe aceeasi data se abroga:
    - Dispozitia Consiliului de Ministri nr. 1598/1948 referitoare la normele pentru functionarea serviciilor de contabilitate ale institutiilor de stat, ale intreprinderilor la care statul are participatiuni de capital si ale administratiilor locale, publicata in Monitorul Oficial nr. 280 din 1 decembrie 1948;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 846/1950 privind masurile de luat pentru imbunatatirea muncii de evidenta in intreprinderi si institutii, publicata in Buletinul Oficial nr. 65 din 31 iulie 1950;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2221/1955 privind aprobarea "Regulilor de baza pentru planificarea, evidenta si calcularea pretului de cost al productiei industriale", publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 55 din 14 noiembrie 1955;
      Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2336/1956 pentru aprobarea "Regulamentului privind darile de seama si bilanturile contabile ale intreprinderilor si organizatiilor economice de stat, cooperatiste si obstesti", publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 64 din 7 decembrie 1956, cu modificarile ulterioare aduse prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 517/1965 si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2580/1966, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.

                                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1885/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1885 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1885/1970
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu