Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1885 din 28 decembrie 1970

cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 156 din 29 decembrie 1970


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    In cadrul fiecarei unitati in care se gestioneaza valori materiale si banesti sunt obligatorii organizarea si conducerea contabilitatii.
    Contabilitatea ca instrument activ in procesul de conducere si planificare a economiei nationale trebuie sa asigure cunoasterea permanenta a modului in care se realizeaza indicatorii valorici prevazuti in planul si bugetul de stat si se gospodaresc fondurile materiale si banesti puse la dispozitia unitatilor in scopul cresterii eficientei economice in toate sectoarele.
    Contabilitatea trebuie folosita pentru identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficientelor in gestionarea unitatilor si luarea masurilor cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers al activitatii economice si financiare.
    Contabilitatea trebuie sa contribuie prin metodele sale specifice la apararea avutului obstesc.
    Art. 2
    Conducatorii centralelor, combinatelor, grupurilor de uzine, intreprinderilor si altor unitati economice de stat asimilate acestora, care-si desfasoara activitatea pe baza principiilor gestiunii economice proprii, precum si conducatorii institutiilor de credit si asigurari, denumite in prezenta hotarare "unitati economice", raspund de organizarea evidentei la fiecare loc de munca, in ateliere, sectii, fabrici si la nivelul unitatii economice.
    Art. 3
    In cadrul fiecarei unitati economice se conduce contabilitatea in partida dubla si se intocmesc bilanturi care servesc la:
    a) reflectarea in expresie baneasca a patrimoniului, prin inregistrarea exacta si la timp a tuturor operatiilor economice si financiare;
    b) exercitarea controlului permanent asupra existentei si miscarii valorilor patrimoniale;
    c) asigurarea informatiilor necesare unitatilor economice, celor subordonate acestora si organelor ierarhic superioare cu privire la realizarea planului economic si financiar, gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, precum si rezultatele obtinute.
    Art. 4
    Normele metodologice privind contabilitatea unitatilor economice si a celor subordonate acestora se stabilesc de Ministerul Finantelor, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate.
    Regulile de baza cu privire la planificarea, evidenta si calcularea pretului de cost si a cheltuielilor de circulatie se stabilesc de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si Directia Centrala de Statistica, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate.
    Adaptarea la specificul ramurilor si subramurilor a normelor metodologice si a regulilor de baza, precum si indrumarea aparatului contabil si controlul modului in care se aplica dispozitiile legale cu privire la contabilitate, se asigura de organele ierarhic superioare ale unitatilor economice.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor, bancile, ministerele si celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralele, intreprinderile precum si institutiile bugetare au sarcina de a perfectiona in permanenta reglementarile contabile, de a simplifica si rationaliza lucrarile de evidenta contabila, de a imbunatati formele de inregistrare contabila, de a mecaniza lucrarile si de a spori operativitatea in furnizarea datelor pentru luarea deciziilor.
    Art. 6
    In vederea asigurarii unitatii de conceptie in domeniul contabilitatii, Ministerul Finantelor elaboreaza:
    a) planurile de conturi pentru toate ramurile de activitate economica si instructiunile de aplicare a acestora;
    b) schemele bilanturilor, in colaborare cu Directia Centrala de Statistica. Termenele de prezentare si centralizare a bilanturilor, precum si organele la care se depun, se stabilesc de Ministerul Finantelor, cu avizul Directiei Centrale de Statistica.
    Art. 7
    Ministerul Finantelor si bancile finantatoare, prin delegatii lor, pot participa la analiza bilanturilor unitatilor economice de stat si sunt imputerniciti sa faca observatii pentru completarea sau modificarea acestora.
    Aceste drepturi le au si administratiile financiare judetene pentru unitatile economice de subordonare locala.
    Art. 8
    Conducatorul compartimentului financiar-comtabil este subordonat ierarhic conducatorului unitatii economice in cadrul careia functioneaza, iar din punct de vedere functional, si conducatorului compartimentului financiar-contabil al organului ierarhic superior.
    In lipsa conducatorului compartimentului financiar-contabil, toate atributiile sale se exercita de catre inlocuitorul sau de drept sau, in lipsa acestuia, de angajatul numit de conducatorul unitatii economice la propunerea conducatorului compartimentului financiar-contabil.
    Art. 9
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii economice in conformitate cu dispozitiile legale;
    b) organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara, precum si de planificare a pretului de cost atunci cand compartimentul financiar-contabil cuprinde si sectorul pret de cost;
    c) analizeaza cheltuielile de productie sau de circulatie, dupa caz, si ia sau propune masuri de reducere continua a pretului de cost si in mod deosebit a cheltuielilor materiale atat pe total cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat. La unitatile economice care au compartiment distinct de pret de cost sau analiza economica, conducatorul compartimentului financiar-contabil colaboreaza cu organele respective pentru stabilirea masurilor de reducere a pretului de cost;
    d) organizeaza analiza periodica a utilizarii mijloacelor circulante si propune masuri impreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort, pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta, precum si alte masuri pentru prevenirea unor imobilizari de fonduri, pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;
    e) analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii atat pe total cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat;
    f) participa la orice actiune intreprinsa in cadrul unitatii economice avand drept scop cresterea eficientei activitatii economice;
    g) asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii economice catre bugetul statului, unitatile bancii si terti;
    h) organizeaza contabilitatea atat in cadrul unitatii economice cat si la cele subordonate, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;
    i) asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor anuale si trimestriale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economici-financiari;
    j) angajeaza unitatea economica prin semnatura, alaturi de conducatorul unitatii economice, in toate operatiile patrimoniale;
    k) raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar-contabil pentru asigurarea integritatii avutului obstesc;
    l) raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar-contabil cu privire la controlul financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale;
    m) participa la organizarea sistemului informational al unitatii economice, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
    n) asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de mecanizarea lucrarilor din domeniul financiar-contabil;
    o) rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar-contabila.
    Atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil din fiecare unitate economica in parte se stabilesc in detaliu prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor economice respective.
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil raspunde disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, precum si material, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.
    Art. 10
    Conducatorii unitatilor economice au obligatia sa asigure efectuarea inventarierii patrimoniului, in conditiile si la intervalele stabilite de Ministerul Finantelor cu consultarea ministerelor si a celorlalte organe centrale interesate.
    Art. 11
    Angajatii raspund disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, precum si material, in cazul in care se fac vinovati de:
    a) producerea de pagube avutului obstesc;
    b) neefectuarea, potrivit legii, a inventarierilor;
    c) neurmarirea si neincasarea creantelor in termenele stabilite;
    d) incheierea proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor, necorespunzatoare realitatii;
    e) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere, precum si a oricaror altor pagube;
    f) inregistrarea eronata in contabilitate a operatiilor generatoare de plati nelegale, a stimulentelor materiale sau altor forme de pagubire a avutului obstesc.
    Art. 12
    Lipsurile constatate la inventariere, daca se datoreaza vinei cuiva, se recupereaza potrivit legii de la cei vinovati.
    In cazurile in care, dupa o temeinica cercetare din partea organelor de control financiar intern sau a organului anume desemnat de conducatorul unitatii economice, s-a dovedit ca lipsurile nu se datoresc vinei cuiva, acestea se trec pe seama cheltuielilor de productie sau de circulatie, dupa caz, astfel:
    a) lipsurile in limita normelor legale de scazaminte, cu aprobarea conducatorului unitatii economice respective;
    b) lipsurile peste limita normelor legale de scazaminte: la unitatile economice de subordonare republicana
    - sumele pana la 500 lei, la organizatiile comerciale, pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului organizatiei comerciale respective;
    - sumele pana la 5.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului centralei sau unitatii cu statut de centrala;
    - sumele intre 501 lei, respectiv 5.001 lei si 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea ministrului sau conducatorului organului central;
    - sumele peste 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea vicepresedintelui Consiliului de Ministri care coordoneaza ramura respectiva;  la unitatile economice de subordonare locala
    - sumele pana la 500 lei, la organizatiile comerciale, pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului organizatiei comerciale respective;
    - sumele pana la 2.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea conducatorului directiei de resort din cadrul consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - sumele peste aceasta limita, pana la 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti;
    - sumele peste 15.000 lei pentru fiecare gestiune si fiecare inventariere, cu aprobarea vicepresedintelui Consiliului de Ministri care coordoneaza Comitetul de Stat pentru Economia si Administratia Locala.
    Art. 13
    Compensarea cantitativa a lipsurilor cu plusurile constatate la inventariere poate fi aprobata de conducatorul unitatii economice, in cazurile in care exista riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi produs, datorita asemanarii aspectului exterior al sorturilor (culoare, desen, model, dimensiuni etc.), fara insa a se diminua valoric patrimoniul unitatii economice.
    Compensarea se poate admite de regula numai pentru aceeasi perioada de gestiune si la acelasi gestionar.
    Normele metodologice pentru admiterea compensarilor se stabilesc de Ministerul Finantelor.
    Art. 14
    Scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoresc vinei cuiva se face dupa cum urmeaza:
    a) cheltuielile pentru investitii sistate, cand partea executata nu poate fi utilizata, se scad din contabilitate pe baza aprobarii:
    - ministrului, conducatorului organului central, presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru investitiile aprobate de unitatile economice subordonate, la care cheltuielile efectuate la partea sistata sunt de pana la 50.000 lei;
    - Consiliului de Ministri, pentru restul investitiilor.
    Ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia sa ia masuri pentru valorificarea la maximum a partii de investitie executata si sa traga la raspundere potrivit legii, pe cei vinovati de producerea  pagubelor prin sistarea lucrarilor de investitii;
    b) cheltuielile efectuate pentru executarea lucrarilor geologice, care prin natura lor nu se materializeaza in fonduri fixe, se scad din contabilitate pe baza aprobarii conducatorului unitatii economice, dupa obtinerea avizelor prevazute in dispozitiile legale pentru abandonarea acestora;
    c) cheltuielile efectuate cu elaborarea documentatiilor tehnice-economice pentru investitii si cu proiectele investitiilor sistate sau care nu se mai aplica, se scad din contabilitate pe baza aprobarii:
    - ministrilor, celorlalti conducatori ai organelor centrale, presedintilor comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in functie de apartenenta unitatii economice, in limita sumei de 50.000 lei pentru fiecare caz in parte, dupa ce in prealabil s-a facut o temeinica verificare din partea organelor de control financiar intern si s-a ajuns la concluzia ca nu se datoresc vinei cuiva. Cheltuielile de aceeasi natura efectuate din vina unor angajati se recupereaza de la acestia;
    - Consiliului de Ministri, pentru sumele care depasesc limita de 50.000 lei;
    d) creantele reprezentand despagubiri pentru care organele de jurisdictie sau de arbitraj au pronuntat hotarari definitive de respingere a cererilor de despagubiri se trec la pierderi pe baza aprobarii conducatorului unitatii economice, numai dupa ce conducatorul compartimentului finaciar-contabil, impreuna cu seful oficiului juridic, a analizat situatia si a ajuns la concluzia ca nu se poate stabili vina vreunui angajat pentru paguba suferita si ca deci nu se poate emite dispozitie de retinere potrivit codului muncii.
    Creantele nerealizate inauntrul termenului de prescriptie, in caz ca nu se datoreaza vinei angajatilor, se trec la pierderi cu aprobarea conducatorului organului ierarhic imediat superior daca valoarea depaseste 500 lei, iar pentru cele sub aceasta limita, cu aprobarea conducatorului unitatii economice;
    e) pagubele provocate de calamitati sau alte cauze (incendii, surpari de mina etc.) ale caror efecte nu au putut fi prevenite si inlaturate, se inregistreaza, dupa o temeinica cercetare din partea organelor de control financiar intern si a altor organe imputernicite, la contul "Beneficii si pierderi" al perioadelor raportate sau afecteaza fondul statutar daca pagubele privesc fondurile fixe, cu aprobarea conducatorului organului ierarhic imediat superior.
    Prevederile cuprinse la alineatul de mai sus se completeaza cu reglementarile speciale prevazute in actele normative privind modul de stabilire si de acoperire a pierderilor provocate de calamitati la unitatile agricole de stat, in sectorul exploatarii forestiere si al cailor ferate, precum si in alte sectoare.
    Art. 15
    Pentru lipsuri, sustrageri si orice alte fapte generatoare de pagube, in toate cazurile in care asemenea fapte constituie infractiuni, conducatorul unitatii economice pagubite este obligat sa sesizeze organele de urmarire penala, in conditiile si in termenul stabilit de lege.
    Ministerele si celelalte organe centrale, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii - Departamentul aprovizionarii tehnico-materiale - vor stabili, pe baza de calcule tehnice, norme maxime si conditiile in care se pot acorda pierderi la bunurile care prin natura lor sunt supuse perisabilitatilor si nu sunt reglementate prin alte dispozitii legale.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot aproba utilizarea de catre unitatile economice in subordine a normelor stabilite de organele prevazute in alineatul precedent.
    Art. 16
    Prevederile articolelor 1, 2, 5 si 8 - 15 inclusiv se aplica corespunzator si institutiilor bugetare, extrabugetare si subventionate, tinand seama de specificul acestora.
    Normele privind contabilitatea la aceste institutii se stabilesc de Ministerul Finantelor avandu-se in vedere prevederile prezentei hotarari si dispozitiile legale privind intocmirea darilor de seama contabile asupra executarii bugetului de stat.
    Art. 17
    Se recomanda organelor cooperatiste si celorlalte organe obstesti centrale sa aplice la unitatile in subordine prevederile prezentei hotarari tinand seama de specificul acestora, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 18
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 ianuarie 1971. Pe aceeasi data se abroga:
    - Dispozitia Consiliului de Ministri nr. 1598/1948 referitoare la normele pentru functionarea serviciilor de contabilitate ale institutiilor de stat, ale intreprinderilor la care statul are participatiuni de capital si ale administratiilor locale, publicata in Monitorul Oficial nr. 280 din 1 decembrie 1948;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 846/1950 privind masurile de luat pentru imbunatatirea muncii de evidenta in intreprinderi si institutii, publicata in Buletinul Oficial nr. 65 din 31 iulie 1950;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2221/1955 privind aprobarea "Regulilor de baza pentru planificarea, evidenta si calcularea pretului de cost al productiei industriale", publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 55 din 14 noiembrie 1955;
      Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2336/1956 pentru aprobarea "Regulamentului privind darile de seama si bilanturile contabile ale intreprinderilor si organizatiilor economice de stat, cooperatiste si obstesti", publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 64 din 7 decembrie 1956, cu modificarile ulterioare aduse prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 517/1965 si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2580/1966, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.

                                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1885/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1885 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1885/1970
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu