Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 12 februarie 2004

pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 193 din  4 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
    avand in vedere prevederile art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 113/1991,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Memorandumul de intelegere dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2003.
    Art. 2
    Se aproba Acordul de cofinantare dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2003.
    Art. 3
    Contributia Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie la Programul national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri se asigura anual de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, fiind alocata cu aceasta destinatie in bugetul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    Art. 4
    Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, cuprinsa in documentul de proiect, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
                         si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                          MEMORANDUM DE INTELEGERE
intre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

    Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania (ANIMMC) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), denumite in continuare parti,
    avand in vedere ca ANIMMC, in calitatea sa de autoritate a administratiei publice centrale cu atributii privind stimularea infiintarii de noi intreprinderi si a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, este angajata ferm in procesul de implementare a Programului de guvernare si a Planului de actiune pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in perioada 2003 - 2004,
    avand in vedere ca PNUD este angajat ferm in asigurarea de asistenta Guvernului Romaniei in eforturile acestuia de realizare a obiectivelor prioritare ale dezvoltarii si strategiilor nationale de dezvoltare, in conformitate cu prevederile stipulate in al doilea Plan-cadru de tara pentru cooperarea cu Romania, stabilit pentru intervalul 2000 - 2004,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Scop si principii
    1.1. Prezentul memorandum de intelegere se bazeaza pe principiile bunei guvernari si ale parteneriatului dintre sectorul public si cel privat, in vederea dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) in Romania, conform Planului de actiune al Guvernului si Planului de actiune pentru dezvoltarea IMM in perioada 2003 - 2004.
    1.2. Scopul acestui memorandum de intelegere este sa stabileasca termenii si conditiile cooperarii dintre PNUD si ANIMMC in vederea implementarii in anul 2003 a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, denumit in continuare Program.
    Art. 2
    Domeniile de cooperare si coordonare
    2.1. Domeniul de cooperare si coordonare intre PNUD si ANIMMC acopera proiectul de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor de afaceri, care va beneficia de finantare, acordata de ANIMMC din fonduri alocate de la bugetul de stat si de PNUD din fonduri proprii. Aceste fonduri pot fi suplimentate cu sume ce pot fi obtinute in comun de PNUD si de ANIMMC de la alti donatori.
    2.2. Suma cu care va contribui fiecare parte in cadrul Programului pentru anul 2003 va fi specificata atat in documentul de proiect, cat si in acordul de cofinantare.
    2.3. Contributia ANIMMC pentru anul 2003 este de 10 miliarde lei, respectiv echivalentul in dolari S.U.A.*), in conformitate cu prevederile acordului dintre Guvernul Romaniei si PNUD.
    2.4. Contributia PNUD pentru anul 2003 este reprezentata de echivalentul in dolari S.U.A.*) al sumei de 1.000 milioane lei.
------------
    *) Cursul de schimb utilizat pentru conversia leu-dolar S.U.A. este cursul Natiunilor Unite, valabil la data notificarii de catre ANIMMC a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a documentelor referitoare la procedura de implementare a proiectului.

    Art. 3
    Obligatiile partilor
    3.1. ANIMMC are urmatoarele obligatii:
    - sa furnizeze catre PNUD toate datele statistice si informatiile necesare privind Programul, precum si alte informatii corelate;
    - sa colaboreze cu expertii PNUD pentru analizarea si finalizarea documentului de proiect pentru Program;
    - sa initieze si sa promoveze, in conformitate cu procedurile dreptului intern, orice act normativ care este necesar pentru implementarea Programului;
    - sa asigure virarea sumelor alocate de la bugetul de stat asupra carora s-a cazut de acord pentru Program, asa cum s-a stabilit in acordul de cofinantare, bugetul Programului si in planul de implementare incluse in documentul de proiect;
    - sa actioneze ca agentie de executie pentru implementarea Programului conform prevederilor din documentul de proiect.
    3.2. PNUD are urmatoarele obligatii:
    - sa asigure asistenta tehnica pentru elaborarea proiectului de document pentru Program, luand in considerare termenii de referinta ai ANIMMC si regulamentul PNUD;
    - sa asigure virarea sumelor aferente contributiei PNUD asupra carora s-a cazut de acord pentru Program, asa cum s-a stabilit in acordul de cofinantare, bugetul Programului si in planul de implementare incluse in documentul de proiect;
    - sa asigure implementarea Programului in numele ANIMMC, conform documentului de proiect aprobat si regulamentului PNUD. In calitatea sa de agentie de implementare, PNUD va raspunde de managementul adecvat al Programului, din punct de vedere administrativ, financiar si tehnic, prin respectarea procedurilor de licitatie si contractare, inclusiv selectia in cadrul proiectelor, asigurarea echipamentelor si a materialelor necesare, raportarea si monitorizarea implementarii Programului, care va fi executat conform modalitatii de executie nationale (NEX).
    3.3. La data primirii de catre PNUD a notificarii scrise prin care ANIMMC comunica faptul ca au fost indeplinite toate procedurile legale interne necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului memorandum de intelegere, a documentului de proiect si a acordului de cofinantare, PNUD va demara procedurile privind implementarea Programului pentru anul 2003.
    Art. 4
    Personal
    4.1. PNUD va raspunde de selectarea si recrutarea personalului necesar pentru implementarea activitatilor Programului. Se vor respecta cu strictete regulile PNUD privind recrutarea personalului, inclusiv criteriile de selectie, termenii de referinta, interviuri deschise si transparente.
    Art. 5
    Asigurarea materialelor si a echipamentelor necesare
    5.1. PNUD va asigura materialele si echipamentele necesare in conformitate cu regulile O.N.U. si cu legislatia romaneasca in vigoare, pe baza de licitatie, asigurand accesul liber al participantilor, o concurenta corecta si transparenta.
    5.2. Reprezentantul rezident al PNUD va asigura respectarea tuturor regulilor si procedurilor relevante in cadrul tuturor operatiilor. Reprezentantul rezident al PNUD isi asuma raspunderea privind incheierea, cu respectarea prevederilor legislatiei romanesti in vigoare, a tuturor contractelor prin care se implementeaza diversele activitati ale Programului. Acestea vor fi semnate de reprezentantul rezident sau de reprezentantul sau autorizat, ca delegati ai ANIMMC, fiind investiti cu puteri depline de aceasta institutie.
    Art. 6
    Clauze financiare
    6.1. Intelegerile privind finantarea vor fi definite in acordul de cofinantare si in documentul de proiect semnate de parti.
    6.2. ANIMMC va transfera PNUD fondurile necesare pentru implementarea Programului, in valoarea si la datele stabilite pentru efectuarea platilor, conform acordului de cofinantare incheiat.
    6.3. ANIMMC va transfera suma provenita de la bugetul de stat pentru Program in contul in lei al PNUD, suma care va fi convertita imediat in dolari S.U.A. conform ratei de schimb a O.N.U.
    6.4. Contributia PNUD va fi in dolari S.U.A.
    6.5. PNUD va face numai platile aprobate de ANIMMC, in conformitate cu regulamentele O.N.U. privind proiectele implementate in baza modalitatilor de executie nationale (NEX).
    6.6. PNUD va asigura toate informatiile necesare si va pastra un sistem de raportare adecvat atat pentru partea financiara, exprimat in dolari S.U.A., cat si pentru partea tehnica, privind toate fondurile Programului, in conformitate cu regulamentele si procedurile PNUD.
    6.7. Costurile indirecte cuprind costurile de administrare si monitorizare a Programului de catre PNUD, reprezentand 3% din cheltuielile Programului, si sunt suportate din bugetul de stat prin bugetul ANIMMC, asa cum se stipuleaza in cadrul acordului de cofinantare si in documentul de proiect. Costurile indirecte vor fi decontate, pe baza de documente justificative, din fondul Programului.
    Art. 7
    Implementarea
    7.1. Pentru punerea in aplicare a prezentului memorandum de intelegere, fiecare parte va numi un reprezentant. Reprezentantii partilor vor monitoriza implementarea prevederilor prezentului memorandum de intelegere; acestia se vor intalni periodic pentru a-si prezenta evaluarile si pentru a formula recomandari privind cooperarea dintre cele doua parti.
    7.2. Partile isi vor numi reprezentantii in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentului memorandum de intelegere, iar acestia se vor intalni imediat pentru a stabili procedurile de lucru.
    Art. 8
    Diverse
    8.1. Implementarea prezentului memorandum de intelegere se va face cu respectarea regulilor, regulamentelor si procedurilor de lucru ale PNUD, in masura in care obiectivele ce au fost stabilite de catre parti au fost finantate de acestea si de orice alt partener care contribuie financiar la Program. In plus, toate serviciile auxiliare necesare, care sunt solicitate de oricare dintre parti, vor fi asigurate pe baza regulamentului si procedurilor PNUD.
    8.2. Prezentul memorandum de intelegere intra in vigoare la data primirii de catre PNUD a notificarii scrise prin care ANIMMC comunica faptul ca au fost indeplinite toate procedurile legale interne necesare pentru intrarea in vigoare a acestuia.
    8.3. Prezentul memorandum de intelegere poate fi modificat oricand prin protocol, cu consimtamantul scris al ambelor parti.
    8.4. Prezentul memorandum de intelegere se incheie pentru perioada desfasurarii Programului si poate fi denuntat de oricare dintre parti, prin notificare scrisa adresata celeilalte parti, in conditiile in care nu sunt respectate termenele de implementare a Programului conform documentului de proiect. In acest caz, prezentul memorandum de intelegere va inceta sa se aplice dupa 30 de zile de la data primirii notificarii.
    8.5. Clauza de invalidare partiala: daca una dintre prevederile cuprinse in prezentul memorandum de intelegere sau orice alta prevedere la care se face referire in acesta isi pierde valabilitatea, acest lucru nu va afecta celelalte prevederi ale prezentului memorandum de intelegere, care pot fi aduse la indeplinire si fara prevederea care si-a incetat valabilitatea.
    Semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2003, in doua exemplare originale, in limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.

                           Agentia Nationala pentru
                Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,
                           Eugen Ovidiu Chirovici,
                                 presedinte

                 Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare,
                               Soknan Han Jung,
                            reprezentant rezident

                            ACORD DE COFINANTARE
intre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

    Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania (Donatorul) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), denumite in continuare parti,
    avand in vedere acceptul Donatorului, exprimat prin prezentul acord, de a contribui cu fonduri catre PNUD, pe baza unei cofinantari, pentru implementarea proiectului de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor tehnologice si de afaceri in cadrul Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, denumit in continuare Program,
    avand in vedere faptul ca PNUD este pregatit sa primeasca si sa administreze contributia primita pentru implementarea proiectului de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor tehnologice si de afaceri in cadrul Programului,
    avand in vedere faptul ca Guvernul Romaniei a primit toate informatiile privind contributia Donatorului pentru implementarea proiectului de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor tehnologice si de afaceri in cadrul Programului,
    avand in vedere faptul ca PNUD va desemna ca agentie de executie Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), pentru implementarea proiectului de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor tehnologice si de afaceri in cadrul Programului,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Contributia
    1. In conformitate cu data stabilita pentru efectuarea platii, asa cum se mentioneaza mai jos, Donatorul va contribui cu suma de 10 miliarde lei la fondul PNUD pentru implementarea proiectului de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor tehnologice si de afaceri in cadrul Programului. Contributia pentru anul 2003 va fi depusa in contul bancar in lei al PNUD nr. 825007008, deschis la Citibank Romania, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii de catre ANIMMC a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru aprobarea documentului de proiect referitor la procedura de implementare a proiectului.
    In cazul alocarii suplimentare de fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse atrase, destinate implementarii Programului, pe perioada derularii proiectului se vor semna amendamente la prezentul acord sau partile se vor informa reciproc prin scrisori oficiale cu privire la datele si sumele ce vor fi transferate in contul bancar al PNUD nr. 825007008, deschis la Citibank Romania, scrisori ce urmeaza a face parte integranta din acest acord.
    Contributia PNUD pentru implementarea proiectului pe perioada derularii acestuia este de 10% din contributia ANIMMC alocata de la bugetul de stat. Activitatile proiectului planificate sunt conditionate de primirea contributiei ANIMMC.
    2. Valoarea contributiei Donatorului, daca este facuta in alta valuta decat dolari S.U.A., se va stabili prin aplicarea ratei de schimb operationale in cadrul O.N.U., valabila la data platii catre PNUD. Daca intervin schimbari ale ratei de schimb operationale a O.N.U. inainte ca PNUD sa foloseasca toate sumele platite, valoarea balantei fondurilor care exista la data respectiva va fi modificata in conformitate cu acestea. Daca, intr-o astfel de situatie, se pierde o parte din valoarea fondurilor, PNUD va informa Donatorul, stabilind de comun acord activitatile pentru care se aplica o diminuare a bugetului echivalenta cu valoarea pierderii sau va suplimenta fondul prin atragerea de finantari din alte surse.
    3. Data platii ia in considerare necesitatea ca plata sa fie facuta inainte de implementarea activitatilor planificate. Data stabilita poate fi modificata printr-un amendament, pentru a fi corelata cu evolutia implementarii proiectului.
    4. PNUD va primi si va administra platile in conformitate cu regulamentul si procedurile PNUD.
    5. Toate evidentele si rapoartele financiare vor fi elaborate in dolari S.U.A.
    Art. 2
    Folosirea contributiei
    1. Indeplinirea responsabilitatilor PNUD si ale agentiei de executie (ANIMMC) in conformitate cu acest acord si cu documentul de proiect va depinde de primirea de catre PNUD a contributiei in conformitate cu data platii acesteia, asa cum a fost stabilita in art. I paragraful 1.
    2. Daca se anticipeaza sau se produc cresteri neplanificate ale cheltuielilor, se fac anumite angajamente ori se anticipeaza asemenea actiuni (indiferent daca este vorba de factori inflationisti, fluctuatii ale ratelor de schimb sau cazuri de forta majora), PNUD va trimite Donatorului in timp util o estimare a cheltuielilor suplimentare, stabilind de comun acord activitatile pentru care se aplica o diminuare a bugetului echivalenta cu valoarea pierderii, sau va suplimenta fondul prin atragerea de finantari din alte surse.
    3. PNUD poate reduce, suspenda temporar sau incheia asistenta acordata proiectului in conformitate cu prevederile acestui acord, daca plata la care se face referire in art. I paragraful 1 nu este primita in conformitate cu datele stabilite.
    4. Orice dobanda a venitului care provine din contributie va fi creditata in contul PNUD si va fi utilizata conform procedurilor in vigoare in cadrul PNUD.
    Art. 3
    Administrare si raportare
    1. Managementul proiectului si cheltuielile legate de derularea acestuia se vor face in conformitate cu regulamentul si procedurile PNUD si, in cazurile in care acestea se pot aplica, in conformitate cu regulile si procedurile agentiei de executie.
    2. Sediul central si biroul de tara ale PNUD vor furniza Donatorului, partial sau in totalitate, urmatoarele rapoarte, elaborate in conformitate cu regulile si procedurile contabile si de raportare in vigoare in cadrul PNUD.
    2.1. Pentru acordul incheiat pentru un an sau mai putin de un an:
    a) in termen de 6 luni de la incetarea sau rezilierea acordului, biroul de tara va prezenta un raport final care rezuma activitatile proiectului, impactul acestora si datele financiare provizorii;
    b) Departamentul de management/control al PNUD va emite un raport financiar certificat, valabil pentru data de 31 decembrie a fiecarui an, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie a anului urmator;
    c) la incetarea acordului, Departamentul de management/control al PNUD va emite un raport financiar certificat, care va fi trimis nu mai tarziu de data de 30 iunie a anului urmator dupa inchiderea financiara a acordului.
    2.2. Pentru acordul cu termene de valabilitate care depasesc un an:
    a) biroul de tara va transmite in fiecare an un raport privind stadiul de derulare a proiectului, raportat la durata acordului, precum si cel mai recent buget aprobat disponibil;
    b) Departamentul de management/control al PNUD va elabora un raport financiar certificat, valabil la data de 31 decembrie a fiecarui an, care va fi transmis nu mai tarziu de data de 30 iunie a anului urmator;
    c) in termen de 6 luni de la incetarea sau rezilierea acordului, biroul de tara va prezenta un raport final care va rezuma activitatile desfasurate in cadrul proiectului, impactul acestora si datele financiare provizorii;
    d) la incetarea acordului, Departamentul de management/control al PNUD va emite un raport financiar certificat, care va fi trimis nu mai tarziu de data de 30 iunie a anului urmator dupa incetarea financiara a acordului.
    3. In cazul in care circumstante speciale impun acest lucru, PNUD poate sa furnizeze rapoarte la intervale mai scurte, pe cheltuiala Donatorului. Natura specifica si frecventa acestor raportari se vor mentiona intr-o anexa la prezentul acord.
    Art. 4
    Servicii administrative si auxiliare
    1. In conformitate cu deciziile si directivele Comitetului executiv PNUD, din contributie, reprezentand valoarea alocata de la bugetul de stat, se va incasa o cota de 3% pentru costurile suplimentare pe care le suporta PNUD pentru administrarea contributiei.
    2. Suma totala repartizata proiectului prin buget, impreuna cu costurile estimate ale rambursarii serviciilor auxiliare corelate, nu va depasi suma totala a resurselor disponibile pentru proiect, asa cum au fost ele stabilite in acest acord, si nici totalul fondurilor ce pot fi disponibile pentru proiect, alocate pentru costul proiectului si pentru costuri auxiliare, obtinute din alte surse de finantare.
    Art. 5
    Echipamente
    PNUD va fi proprietarul echipamentelor, materialelor si al altor obiecte finantate din contributie. La incheierea proiectului, PNUD va transfera dreptul de proprietate asupra echipamentelor si altor bunuri finantate din contributia Donatorului, in conformitate cu regulile si procedurile PNUD.
    Art. 6
    Audit
    Contributia va fi supusa exclusiv procedurilor interne si externe de audit, asa cum sunt ele mentionate in regulamentele si procedurile financiare in vigoare in cadrul PNUD. Daca un raport de audit elaborat de Comisia de auditori a PNUD, trimis organului sau superior, contine observatii relevante privind contributiile, aceste informatii vor trebui transmise Donatorului.
    Art. 7
    Terminarea activitatilor mentionate in acord
    1. PNUD va informa Donatorul la terminarea tuturor activitatilor referitoare la proiect.
    2. Chiar daca proiectul s-a incheiat, PNUD va continua sa pastreze sumele nefolosite pana cand toate obligatiile si angajamentele asumate in decursul derularii proiectului au fost indeplinite si activitatile legate de proiect au fost incheiate in cel mai potrivit mod.
    3. Daca sumele nefolosite nu sunt suficiente pentru a respecta obligatiile si angajamentele asumate, PNUD va informa Donatorul si se va consulta cu acesta in legatura cu maniera in care vor trebui respectate angajamentele si obligatiile asumate.
    4. PNUD va decide in consultare cu Donatorul asupra rambursarii oricaror sume ce raman neutilizate dupa ce s-au onorat toate angajamentele si obligatiile asumate.
    Art. 8
    Denuntare
    1. Dupa consultari intre Donator si PNUD, acest acord poate fi denuntat de catre Donator sau de catre PNUD, cu conditia ca sumele care au fost deja avansate, impreuna cu celelalte fonduri de care dispune proiectul, sa fie suficiente pentru a onora toate angajamentele facute si responsabilitatile asumate in cadrul implementarii proiectului. Prezentul acord va inceta sa mai fie in vigoare la 30 (treizeci) de zile dupa notificarea in scris a unei parti de catre cealalta parte referitor la decizia acesteia de a-l denunta.
    2. Chiar si in cazul denuntarii prezentului acord, PNUD va continua sa administreze platile neefectuate si obligatiile asumate in decursul implementarii proiectului, existente la data rezilierii prezentului acord, pana la finalizarea activitatilor legate de proiect in cel mai potrivit mod.
    3. PNUD va decide in consultare cu Donatorul asupra rambursarii oricaror sume ce raman neutilizate dupa ce s-au onorat toate angajamentele si obligatiile asumate.
    Art. 9
    Modificare
    Prezentul acord poate fi modificat printr-un schimb de scrisori intre Donator si PNUD. Corespondenta purtata in acest scop va deveni parte integranta a prezentului acord.
    Art. 10
    Intrarea in vigoare si perioada de valabilitate
    1. Prezentul acord va intra in vigoare la data primirii de catre PNUD a notificarii prin care partea romana informeaza despre indeplinirea procedurilor legale interne necesare intrarii in vigoare a acestuia.
    2. Prezentul acord este valabil pana la data de 31 decembrie 2004. Durata de valabilitate poate fi prelungita prin acordul partilor. Dupa data incetarii valabilitatii prezentului acord, PNUD va continua sa administreze platile neefectuate si obligatiile asumate in decursul implementarii proiectului, existente la data incetarii valabilitatii prezentului acord, pana la finalizarea activitatilor legate de proiect.
    Subsemnatii, conform imputernicirii cu care am fost investiti, am semnat prezentul acord, redactat in doua exemplare originale, in limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.
    Bucuresti, 14 octombrie 2003

             Din partea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi
                 Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania,
                          Eugen Ovidiu Chirovici,
                                presedinte

          Din partea Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare,
                             Soknan Han Jung,
                           reprezentant rezidentSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 173/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 173/2004
Ordin 215 2004
pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri
Hotărârea 1232 2004
pentru aprobarea Protocolului dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de intelegere dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu