Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1624 din 23 decembrie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 57 din 23 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se organizeaza Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, denumita in continuare agentie, institutie publica cu personalitate juridica care functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) In subordinea agentiei functioneaza Centrul-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei si Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie.
    (3) In coordonarea metodologica a agentiei, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, in cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie un compartiment cu atributii privind combaterea violentei in familie.
    (4) Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 - 4, sectorul 1.
    Art. 2
    Principalele obiective ale agentiei sunt:
    a) promovarea valorilor familiale, a intelegerii si intrajutorarii in familie, prevenirea si combaterea violentei in relatiile dintre membrii acesteia;
    b) sprijinirea membrilor de familie aflati in dificultate ca urmare a actelor de violenta in familie;
    c) sprijinirea victimelor prin consiliere, programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala;
    d) asistarea agresorilor prin tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de dezalcoolizare, de dezintoxicare, dupa caz;
    e) protejarea victimelor, in special a minorilor, prin masuri de pastrare a confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor lor, precum si prin masuri de protectie psihologica a acestora, in timpul instrumentarii cazului;
    f) initierea si coordonarea parteneriatelor sociale, in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    Art. 3
    (1) Agentia coordoneaza punerea in aplicare a masurilor de prevenire si combatere a violentei in familie prin informarea, consilierea si consultanta familiala, medierea in cazurile de violenta in familie, avizarea centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie, agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor in domeniul fenomenului violentei in familie;
    b) controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si indrumarea metodologica a activitatilor unitatilor destinate prevenirii si combaterii violentei in familie;
    c) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor specifice in domeniul apararii si consolidarii familiei, precum si al ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie;
    d) avizarea infiintarii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor;
    e) includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenta in familie in cadrul serviciului telefonic de urgenta cu numar unic de apel care functioneaza potrivit legii;
    f) instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor familiali;
    g) organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;
    h) efectuarea de studii si cercetari, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale specifice;
    i) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;
    j) implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali, precum si a mijloacelor de comunicare in masa;
    k) elaborarea protocoalelor de functionare si a ghidurilor de bune practici in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

    CAP. 2
    Organizarea, functionarea si finantarea agentiei

    Art. 4
    (1) Conducerea agentiei este exercitata de un presedinte, asimilat din punct de vedere al salarizarii cu functia de director general din minister si numit de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, in conditiile legii.
    (2) Pe langa presedinte functioneaza un consiliu consultativ.
    Art. 5
    (1) Presedintele conduce intreaga activitate a agentiei si o reprezinta in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu persoane fizice si juridice.
    (2) Presedintele reprezinta agentia in relatiile cu organismele internationale in domeniu.
    (3) Presedintele este ordonator secundar de credite si in exercitarea atributiilor sale emite decizii.
    (4) Presedintele indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea de elaborare a strategiei nationale pentru protectia victimelor violentei in familie si a planurilor de actiune adoptate si actioneaza pentru aplicarea acestora;
    b) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) urmareste si controleaza aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si propune masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
    d) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu;
    e) aproba statul de functii al agentiei, conduce aparatul propriu, numeste si elibereaza din functie personalul propriu, in conditiile legii;
    f) consulta periodic organizatiile neguvernamentale active in domeniu, in vederea intocmirii raportului prevazut la alin. (5).
    (5) Presedintele agentiei elaboreaza, semestrial, un raport privind aplicarea strategiei si a programelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, pe care il inainteaza ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 6
    (1) Consiliul consultativ este format din 7 membri si are in componenta sa cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Consiliul consultativ evalueaza anual activitatea agentiei, propune si analizeaza masurile de imbunatatire a activitatii agentiei, asigura cooperarea dintre ministerele si institutiile nominalizate la alin. (1).
    Art. 7
    Structurile teritoriale aflate in coordonarea agentiei indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) realizeaza baza de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;
    b) initiaza si coordoneaza parteneriate sociale, in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie;
    c) asigura consilierea membrilor de familie aflati in dificultate;
    d) sprijina victimele, inclusiv prin programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala;
    e) asista agresorii prin inlesnirea accesului la tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de dezalcoolizare, de dezintoxicare, dupa caz;
    f) asigura protectia victimelor si, in special, a minorilor, prin masuri de pastrare a confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor lor, precum si prin masuri de protectie psihologica a acestora, in timpul instrumentarii cazului;
    g) monitorizeaza, prin raportari trimestriale catre conducerea agentiei, activitatea specifica din centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, din centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie si din centrele de asistenta destinate agresorilor;
    h) instruiesc si coordoneaza activitatile profesionale ale asistentilor familiali;
    i) organizeaza cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;
    j) colaboreaza cu mijloacele locale de informare in masa pentru campanii de informare si educare a comunitatilor tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;
    k) promoveaza, in colaborare cu inspectoratul scolar judetean si inspectoratul judetean de politie, cunostinte, atitudini si comportamente favorabile rezolvarii conflictualitatii intrafamiliale prin mediere si negociere;
    l) colaboreaza cu agentul de politie de proximitate in cazul declansarii unei violente in familie.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agentiei este de 40 si se asigura, incepand cu luna ianuarie 2004, prin transfer de la Inspectia Muncii.
    (2) Posturile necesare functionarii compartimentului prevazut la art. 1 alin. (3) vor fi asigurate prin redistribuire, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si institutiilor publice subordonate, finantate de la bugetul de stat.
    (3) Personalul agentiei este format din functionari publici si personal contractual, incadrati in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii.
    (3) Cheltuielile curente si de capital pe anul 2004 pentru functionarea aparatului central al agentiei se asigura prin redistribuirea fondurilor din bugetul Inspectiei Muncii, cu incadrarea in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe anul 2004.
    (4) Cheltuielile de personal, materiale si de capital pentru functionarea institutiilor publice prevazute la art. 1 alin. (2), precum si cele aferente compartimentului constituit in cadrul directiilor teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala se finanteaza din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (5) Agentia se doteaza, pentru activitati specifice desfasurate, cu un numar de 2 autoturisme, avand un consum lunar de carburanti de 300 litri pe autoturism.
    Art. 10
    Agentia deconteaza cheltuielile legate de consilierea juridica si psihosociala si de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violentei in familie, in baza programelor elaborate conform atributiilor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c).

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 11
    Regulamentul de organizare si functionare a agentiei, precum si structura organizatorica a acesteia se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Agentia elaboreaza standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1624/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1624 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu