Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1624 din 23 decembrie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 57 din 23 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se organizeaza Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, denumita in continuare agentie, institutie publica cu personalitate juridica care functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) In subordinea agentiei functioneaza Centrul-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei si Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie.
    (3) In coordonarea metodologica a agentiei, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, in cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie un compartiment cu atributii privind combaterea violentei in familie.
    (4) Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 - 4, sectorul 1.
    Art. 2
    Principalele obiective ale agentiei sunt:
    a) promovarea valorilor familiale, a intelegerii si intrajutorarii in familie, prevenirea si combaterea violentei in relatiile dintre membrii acesteia;
    b) sprijinirea membrilor de familie aflati in dificultate ca urmare a actelor de violenta in familie;
    c) sprijinirea victimelor prin consiliere, programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala;
    d) asistarea agresorilor prin tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de dezalcoolizare, de dezintoxicare, dupa caz;
    e) protejarea victimelor, in special a minorilor, prin masuri de pastrare a confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor lor, precum si prin masuri de protectie psihologica a acestora, in timpul instrumentarii cazului;
    f) initierea si coordonarea parteneriatelor sociale, in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
    Art. 3
    (1) Agentia coordoneaza punerea in aplicare a masurilor de prevenire si combatere a violentei in familie prin informarea, consilierea si consultanta familiala, medierea in cazurile de violenta in familie, avizarea centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie, agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor in domeniul fenomenului violentei in familie;
    b) controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si indrumarea metodologica a activitatilor unitatilor destinate prevenirii si combaterii violentei in familie;
    c) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor specifice in domeniul apararii si consolidarii familiei, precum si al ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie;
    d) avizarea infiintarii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor;
    e) includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenta in familie in cadrul serviciului telefonic de urgenta cu numar unic de apel care functioneaza potrivit legii;
    f) instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor familiali;
    g) organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;
    h) efectuarea de studii si cercetari, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale specifice;
    i) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;
    j) implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali, precum si a mijloacelor de comunicare in masa;
    k) elaborarea protocoalelor de functionare si a ghidurilor de bune practici in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

    CAP. 2
    Organizarea, functionarea si finantarea agentiei

    Art. 4
    (1) Conducerea agentiei este exercitata de un presedinte, asimilat din punct de vedere al salarizarii cu functia de director general din minister si numit de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, in conditiile legii.
    (2) Pe langa presedinte functioneaza un consiliu consultativ.
    Art. 5
    (1) Presedintele conduce intreaga activitate a agentiei si o reprezinta in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu persoane fizice si juridice.
    (2) Presedintele reprezinta agentia in relatiile cu organismele internationale in domeniu.
    (3) Presedintele este ordonator secundar de credite si in exercitarea atributiilor sale emite decizii.
    (4) Presedintele indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea de elaborare a strategiei nationale pentru protectia victimelor violentei in familie si a planurilor de actiune adoptate si actioneaza pentru aplicarea acestora;
    b) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) urmareste si controleaza aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si propune masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
    d) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu;
    e) aproba statul de functii al agentiei, conduce aparatul propriu, numeste si elibereaza din functie personalul propriu, in conditiile legii;
    f) consulta periodic organizatiile neguvernamentale active in domeniu, in vederea intocmirii raportului prevazut la alin. (5).
    (5) Presedintele agentiei elaboreaza, semestrial, un raport privind aplicarea strategiei si a programelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, pe care il inainteaza ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 6
    (1) Consiliul consultativ este format din 7 membri si are in componenta sa cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Consiliul consultativ evalueaza anual activitatea agentiei, propune si analizeaza masurile de imbunatatire a activitatii agentiei, asigura cooperarea dintre ministerele si institutiile nominalizate la alin. (1).
    Art. 7
    Structurile teritoriale aflate in coordonarea agentiei indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) realizeaza baza de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;
    b) initiaza si coordoneaza parteneriate sociale, in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie;
    c) asigura consilierea membrilor de familie aflati in dificultate;
    d) sprijina victimele, inclusiv prin programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala;
    e) asista agresorii prin inlesnirea accesului la tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de dezalcoolizare, de dezintoxicare, dupa caz;
    f) asigura protectia victimelor si, in special, a minorilor, prin masuri de pastrare a confidentialitatii asupra identitatii si dificultatilor lor, precum si prin masuri de protectie psihologica a acestora, in timpul instrumentarii cazului;
    g) monitorizeaza, prin raportari trimestriale catre conducerea agentiei, activitatea specifica din centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, din centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie si din centrele de asistenta destinate agresorilor;
    h) instruiesc si coordoneaza activitatile profesionale ale asistentilor familiali;
    i) organizeaza cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;
    j) colaboreaza cu mijloacele locale de informare in masa pentru campanii de informare si educare a comunitatilor tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;
    k) promoveaza, in colaborare cu inspectoratul scolar judetean si inspectoratul judetean de politie, cunostinte, atitudini si comportamente favorabile rezolvarii conflictualitatii intrafamiliale prin mediere si negociere;
    l) colaboreaza cu agentul de politie de proximitate in cazul declansarii unei violente in familie.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agentiei este de 40 si se asigura, incepand cu luna ianuarie 2004, prin transfer de la Inspectia Muncii.
    (2) Posturile necesare functionarii compartimentului prevazut la art. 1 alin. (3) vor fi asigurate prin redistribuire, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si institutiilor publice subordonate, finantate de la bugetul de stat.
    (3) Personalul agentiei este format din functionari publici si personal contractual, incadrati in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii.
    (3) Cheltuielile curente si de capital pe anul 2004 pentru functionarea aparatului central al agentiei se asigura prin redistribuirea fondurilor din bugetul Inspectiei Muncii, cu incadrarea in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe anul 2004.
    (4) Cheltuielile de personal, materiale si de capital pentru functionarea institutiilor publice prevazute la art. 1 alin. (2), precum si cele aferente compartimentului constituit in cadrul directiilor teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala se finanteaza din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (5) Agentia se doteaza, pentru activitati specifice desfasurate, cu un numar de 2 autoturisme, avand un consum lunar de carburanti de 300 litri pe autoturism.
    Art. 10
    Agentia deconteaza cheltuielile legate de consilierea juridica si psihosociala si de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violentei in familie, in baza programelor elaborate conform atributiilor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c).

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 11
    Regulamentul de organizare si functionare a agentiei, precum si structura organizatorica a acesteia se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Agentia elaboreaza standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1624/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1624 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu