E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1610 din 8 noiembrie 2006

privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 958 din 28 noiembrie 2006In temeiul art.  108 din Constituţia României,  republicată, şi al art. 4 alin.  (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 288/2004 pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 2004;

c)  orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

STATUTUL

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare lege, şi ale prezentului statut.

Art. 2. - (1) Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de lege, şi asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor unităţilor din subordine în scopul realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii, şi al aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate.

(2) Agenţia Naţională promovează principiul transparenţei activităţilor profesionale în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare alocate în acest scop.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenţia Naţională îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a)   implementează strategiile de formare profesională elaborate potrivit legii;

b)   monitorizează activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în raport cu indicatorii de performanţă stabiliţi la nivel naţional/teritorial;

c)   stabileşte relaţii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare şi formare profesională;

d)   efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

e)  verifică acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;

f)  verifică respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile sau în contractele încheiate potrivit legii;

g) asigură, la nivel regional, implementarea schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2003 - Coeziune economică şi socială;

h) îndeplineşte atribuţiile de autoritate de implementare pentru schemele de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2006 - Coeziune economică şi socială;

i) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru axele prioritare cu implementare la nivel regional, respectiv „Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a companiilor", „Promovarea măsurilor active de ocupare" şi „Promovarea incluziunii sociale";

j) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru axa prioritară „Modernizarea serviciului public de ocupare";

k) gestionează, prin agenţiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

l) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii.

Art. 4. - Atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut sunt îndeplinite de Agenţia Naţională prin aparatul central şi prin unităţile aflate în subordinea sa.

Art. 5. - (1) Agenţia Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică:

a)  agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale;

b)  centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare centre regionale;

c)    Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(2)   Agenţia Naţională are în subordine unităţi fără personalitate juridică, cu rol de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane finanţate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional, denumite în continuare unităţi de implementare a programului.

(3)   Unităţile de implementare a programului sunt alcătuite din două structuri distincte: Unitatea de implementare a Programului PHARE şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.

(4) Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, unităţile prevăzute la alin. (2) trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 6. - (1)   In structura Agenţiei Naţionale funcţionează, la nivel de direcţie, Organismul   intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru   dezvoltarea resurselor umane.

(2) Direcţia prevăzută la alin. (1) îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care funcţionează în aparatul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ca organism intermediar la nivel naţional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - axa prioritară „Modernizarea serviciului public de ocupare".

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2)  Structura organizatorică a unităţilor de implementare a programului este prevăzută în anexa nr. 2.

(3)  Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Art. 8. - Agenţia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 3.781 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, din care pentru aparatul central 208 posturi, 3.093 de posturi pentru agenţiile teritoriale, 115 posturi pentru centrele regionale, 15 posturi pentru Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu şi 350 de posturi pentru unităţile de implementare a programului.

Art. 9. - Repartizarea numărului de posturi pentru unităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.

Art. 10. - (1) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul central al Agenţiei Naţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, aprobat de consiliul de administraţie.

(2) Atribuţiile personalului din aparatul central al Agenţiei Naţionale sunt prevăzute în fişa postului.

Art. 11. - (1) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Agenţia Naţională şi unităţile din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.

CAPITOLUL III

Conducerea Agenţiei Naţionale

Art. 12. - Agenţia Naţională este condusă de consiliul de administraţie, care este constituit şi funcţionează potrivit prevederilor legii.

Art. 13. - In exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale îndeplineşte, conform art. 18 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii principale:

a)  adoptă hotărâri privind îmbunătăţirea activităţii Agenţiei Naţionale;

b)  aprobă rapoartele de activitate ale Agenţiei Naţionale;

c)  aprobă criteriile de înfiinţare a agenţiilor locale;

d)  aprobă structurile organizatorice cadru ale unităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

e)  aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale;

f)   aprobă tematica anuală a studiilor, cercetărilor şi analizelor privind domeniul specific de activitate al Agenţiei Naţionale;

g)  hotărăşte cu privire la utilizarea donaţiilor şi a bunurilor dobândite, în condiţiile legii, din alte surse decât bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 14. - (1) Preşedintele Agenţiei Naţionale este şi preşedinte al consiliului de administraţie şi îndeplineşte, conform art. 22 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii principale:

a)  repartizează creditele bugetare pentru bugetul propriu şi pentru bugetele unităţilor din subordine, conform aprobării consiliului de administraţie;

b)  asigură elaborarea propunerilor pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;

c)   aprobă anual calificările sau competenţele profesionale pentru care angajatorii care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă pot beneficia de măsurile de stimulare prevăzute de lege;

d)   coordonează implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii.

(2)  Preşedintele Agenţiei Naţionale exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică, având rang de secretar de stat.

(3)  In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei Naţionale beneficiază de drepturile salariale, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat.

Art. 15. - In cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, cabinetul preşedintelui Agenţiei Naţionale.

Art. 16. - Activitatea executivă a Agenţiei Naţionale se exercită de secretarul general, care îndeplineşte,conform art. 24 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii principale:

a)   asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor emise de preşedintele Agenţiei Naţionale;

b)   avizează regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordine şi le supune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale;

c)   coordonează elaborarea metodologiilor de aplicare unitară a legislaţiei din domeniul specific de activitate;

d)   coordonează elaborarea de studii, prognoze şi programe privind domeniul specific de activitate;

e)   asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii.

CAPITOLUL IV

Unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale

SECŢIUNEA 1

Agenţiile teritoriale

Art. 17. - (1) Agenţiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate constituite la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.

(2) Agenţiile teritoriale asigură, potrivit legii, implementarea măsurilor de prevenire a şomajului, a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi realizează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

Art. 18. - Agenţiile teritoriale realizează, în principal, următoarele activităţi:

a)  informarea şi consilierea profesională;

b)  medierea muncii;

c)  formarea profesională;

d)   consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;

e)   completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare;

f)  stimularea mobilităţii forţei de muncă;

g)  stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor;

h) stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;

i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;

j) efectuarea plăţii drepturilor de protecţie socială ce se suportă din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit legii;

k) efectuarea plăţii creanţelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 19. - (1) In subordinea agenţiilor teritoriale funcţionează următoarele subunităţi fără personalitate juridică:

a)   agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agenţii locale;

b)   centre proprii de formare profesională, denumite în conţinuare centre proprii.

(2) La nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti funcţionează o agenţie locală.

Art. 20. - (1) In funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege, în subordinea agenţiilor teritoriale se pot înfiinţa şi alte subunităţi din categoria celor prevăzute la art. 19 alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale.

(2)  Agenţiile locale se înfiinţează în vederea realizării, la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, la nivelul principalelor localităţi din cadrul fiecărui judeţ, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, a activităţilor prevăzute la art. 18 lit. a), b), e), f) şi j).

(3)   In unităţile administrativ-teritoriale în care se înregistrează un nivel ridicat al şomajului, în subordinea agenţiilor locale se pot înfinţa puncte de lucru.

(4)  Agenţiile locale şi punctele de lucru din subordinea acestora se pot desfiinţa, cu aprobarea consiliului de administraţie.

Art. 21. - Structura organizatorică cadru şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.

Art. 22. - (1) Structurile organizatorice ale agenţiilor teritoriale, elaborate pe baza structurii organizatorice cadru, se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.

(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale.

Art. 23. - (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurilor organizatorice ale agenţiilor teritoriale, în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

(2)  Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale.

(3)  Atribuţiile personalului din cadrul agenţiilor teritoriale şi al subunităţilor prevăzute la art. 19 sunt prevăzute în fişa postului.

Art. 24. - (1) Agenţiile teritoriale sunt conduse de directori executivi şi de directori executivi adjuncţi.

(2)  Agenţiile locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti sunt conduse de directori executivi adjuncţi.

(3)  Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv adjunct ai agenţiilor teritoriale, precum şi ai agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bază de concurs sau de examen, organizat în condiţiile legii.

(4)  Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

(5)  In exercitarea atribuţiilor lor, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale emit decizii cu caracter nenormativ.

Art. 25. - In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi funcţionează potrivit prevederilor legii.

Art. 26. - Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor lor, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

SECŢIUNEA a 2-a

Centrele regionale

Art. 27. - (1) Centrele regionale sunt unităţi cu personalitate juridică, constituite la nivel regional, care organizează şi realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Centrele regionale organizează şi coordonează activitatea prevăzută la alin. (1) la nivelul judeţelor arondate acestora.

Art. 28. - (1) Centrele regionale furnizează, în principal, următoarele servicii:

a)   formarea profesională a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1), realizată la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate în domeniul formării profesionale, în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii;

b)  informarea şi consilierea profesională;

c)  evaluarea şi monitorizarea formării profesionale;

d)  certificarea formării profesionale a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1).

(2) Centrele regionale pot fi autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe căi nonformale şi informale.

Art. 29. - (1) Arondarea judeţelor în sfera de competenţă a centrelor regionale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.

(2) Centrele regionale pot desfăşura şi activităţi de formare profesională şi de evaluare a competenţelor profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1) din alte judeţe nearondate, la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate.

Art. 30. - Structura organizatorică-cadru şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.

Art. 31. - (1) Structurile organizatorice ale centrelor regionale, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru, se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.

(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale.

Art. 32. - (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurilor organizatorice ale centrelor regionale, în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

(2)  Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale.

(3)  Atribuţiile personalului din cadrul centrelor regionale sunt prevăzute în fişa postului.

Art. 33. - (1) Centrele regionale sunt conduse de directori.

(2)   Conducerea activităţilor financiar-contabilă şi administrativă ale centrelor regionale este asigurată de directori adjuncţi.

(3)   Conducerea activităţii de formare profesională desfăşurate de centrele regionale este asigurată de responsabili cu formarea profesională, aflaţi în subordinea directorilor centrelor regionale.

Art. 34. - (1) Ocuparea posturilor de director şi director adjunct ai centrelor regionale se face pe bază de concurs, organizat în condiţiile legii.

(2)  Directorii şi directorii adjuncţi ai centrelor regionale sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

(3)  Personalul centrelor regionale este încadrat pe bază de contract individual de muncă, potrivit legii, şi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

(4) Responsabilii cu formarea profesională sunt desemnaţi de directorii centrelor regionale.

(5) In exercitarea atribuţiilor lor, directorii centrelor regionale emit decizii cu caracter nenormativ.

Art. 35. - (1) In vederea asigurării îndeplinirii de către centrele regionale a cerinţelor de autorizare a acestora ca furnizori de formare profesională şi ca centre de evaluare a competenţelor, potrivit legii, conducerea centrelor regionale adoptă măsuri tehnice şi organizatorice.

(2)  Măsurile tehnice au ca scop asigurarea cerinţelor de echipamente şi logistică necesare instruirii teoretice şi practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborării materialelor didactice şi a metodelor de pregătire adoptate.

(3)   Măsurile organizatorice au ca scop asigurarea condiţiilor necesare derulării în mod eficient a serviciilor furnizate.

Art. 36. - In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi funcţionează potrivit prevederilor legii.

Art. 37. - Consiliile consultative ale centrelor regionale îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor lor, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

Art. 38. - Finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se asigură din următoarele surse:

a)  venituri proprii;

b)   subvenţii acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

Art. 39. - Veniturile prevăzute la art. 38 lit. a) se încasează, se administrează şi se utilizează de către centrele regionale potrivit legii şi pot proveni din furnizarea de servicii specifice centrelor regionale, valorificarea de produse şi servicii rezultate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii, chirii, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, prestări de alte servicii.

Art. 40. - Centrele regionale au obligaţia de a furniza cu prioritate servicii persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa agenţiilor teritoriale, care beneficiază în mod gratuit, potrivit legii, de aceste servicii.

Art. 41. - (1) In scopul constituirii, dezvoltării, alocării şi utilizării eficiente şi durabile a resurselor materiale şi financiare destinate formării profesionale a adulţilor, centrele regionale stabilesc relaţii de parteneriat cu:

a)  agenţii teritoriale;

b)  angajatori;

c)  organizaţii patronale, sindicale sau profesionale;

d)  instituţii de învăţământ;

e)   alte structuri organizaţionale, la nivel regional, judeţean şi al comunităţilor locale.

(2) Parteneriatele stabilite cu instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) asigură corelarea sarcinilor de ocupare a forţei de muncă, cuprinse în planurile de ocupare ale agenţiilor teritoriale, cu capacitatea şi programele de formare profesională organizate de centrele regionale, potrivit legii.

(3) In parteneriatele prevăzute la alin. (2) se prevăd obligaţiile agenţiilor teritoriale privind consilierea, orientarea profesională, constituirea grupelor de cursanţi şi încadrarea în muncă a absolvenţilor, precum şi obligaţiile centrelor regionale privind înmatricularea, formarea, evaluarea şi certificarea formării profesionale a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1), cu respectarea indicatorilor de perfomanţă managerială stabiliţi prin contractul anual de performanţă managerială.

Art. 42. - (1) Centrele regionale suportă cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. A şi B din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste, necesare participării la programele de formare profesională, care se suportă de agenţiile teritoriale pentru persoanele care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională, atunci când serviciile de formare profesională se asigură în judeţele în care îşi au sediile centrele regionale.

(2) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională, suportate de centrele regionale, atunci când acestea asigură servicii în alte judeţe decât cele în care îşi au sediul, sunt cele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. A din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a

Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu

Art. 43. - (1) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este unitate cu personalitate juridică, având sediul în oraşul Râşnov, judeţul Braşov.

(2) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului, aprobate de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, formarea şi perfecţionarea personalului Agenţiei Naţionale, precum şi a personalului din unităţile aflate în subordine.

Art. 44. - Obiectivele principale ale Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu sunt următoarele:

a) formarea şi dezvoltarea abilităţilor, aptitudinilor, cunoştinţelor şi competenţelor personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine, prin cursuri de specialitate;

b)  dezvoltarea capacităţilor manageriale ale personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine, prin programe de formare şi perfecţionare, organizate în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, precum şi cu alte instituţii de profil;

c)   specializarea personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine în domeniile specifice ocupării şi formării forţei de muncă, prin cursuri organizate în parteneriat cu instituţii de ocupare din alte ţări.

Art. 45. - (1) Structura organizatorică a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale.

Art. 46. - (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

(2)   Atribuţiile şi sarcinile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(3)  Atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu sunt prevăzute prin fişa postului.

Art. 47. - (1) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este condus de un director executiv.

(2)   Conducerea activităţii financiar-contabile a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este asigurată de un director executiv adjunct.

(3)     Personalul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă şi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 48. - (1) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se face pe bază de concurs, organizat în condiţiile legii.

(2)   Directorul executiv şi directorul executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

(3)  In exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu emite decizii cu caracter nenormativ.

SECŢIUNEA a 4-a

Unităţile de implementare a programului

Art. 49. - Unităţile de implementare a programului sunt unităţi fără personalitate juridică, aflate din punct de vedere administrativ în subordinea Agenţiei Naţionale, care funcţionează în cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare în aceleaşi localităţi în care îşi au sediile agenţiile de dezvoltare regională.

Art. 50. - (1) In structura unităţilor de implementare a programului funcţionează, la nivel judeţean, compartimente de implementare a programului.

(2) Compartimentele de implementare a programului îndeplinesc funcţii delegate de unităţile de implementare a programului.

Art. 51. - Unităţile de implementare a programului îndeplinesc, la nivel regional, atribuţiile delegate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, atât pentru implementarea fondurilor de preaderare PHARE, cât şi pentru Fondul Social European, pentru axele prioritare delegate.

Art. 52. - Unităţile de implementare a programului îndeplinesc atribuţia de implementare tehnică a schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2003 - Coeziune economică şi socială.

Art. 53. - (1) Unităţile de implementare a programului îndeplinesc atribuţia de implementare tehnică a schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004-2006 - Coeziune economică şi socială.

(2) Pentru implementarea tehnică a schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea resurselor umane", din cadrul Subprogramului PHARE 2004-2006 - Coeziune economică şi socială, unităţile de implementare a programului îndeplinesc atribuţiile de implementare sub coordonarea Agenţiei de Implementare PHARE din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 54. - Implementarea, la nivel judeţean, a schemelor de finanţare nerambursabilă pentru dezvoltarea resurselor umane se realizează de către unităţile de implementare a programului prin compartimentele de implementare a programului.

Art. 55. - Organismele intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din structura unităţilor de implementare a programului îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 3 lit. i).

Art. 56. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul statut.

*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Număr maxim de posturi: 208

*Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este organizat la nivel de direcţie.

**Cele 8 Unităţi de Implementare a Programului sunt în prezent unităţi fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcţii, care funcţionează până la data de 31 decembrie 2006 în subordinea Preşedintelui ANOFM.

ANEXA Nr. 2

UNITĂŢILE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

* Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, Unităţile de Implementare a Programului trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

ANEXA Nr. 3

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Agenţia Naţională şi unităţile din subordine

Nr. crt.

Agenţia Naţională şi unităţile din subordine

Tipul mijlocului de transport

Parcul normat

Consum de

carburanţi

(litri/lună/vehicul*)

1

Agenţia Naţională (aparatul propriu)

autoturism

4

300

autovehicul pentru transport persoane

1

350

2

Agenţiile teritoriale

autoturism

95

250

şalupă şi ponton (capacitate de până la 30 persoane)

1

1500

3

Centrele regionale

autoturism

12

250

4

Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu

autoturism

1

250

autovehicul pentru transport marfă

1

350

autovehicul pentru transport persoane

1

350

* Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat, în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unităţile subordonate Agenţiei Naţionale.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1610/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1610 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu