Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1572 din 8 noiembrie 2006

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" pe anul 2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 914 din 9 noiembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ*)

CAMERA DEPUTAŢILOR

Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

Str. Parcului nr.65 sector 1 Bucureşti

Cod fiscal R427282

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV

PE ANUL 2006

                                                                                                                                          Mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2006 Aprobat

BVC

rectificat

%

4/3

1

2

3

4

5

I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

73 000

74 500

102

1. Venituri din exploatare din care:

2

70 500

71 600

102

a) producţia vândută

3

70 500

71 600

102

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

-

-

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare

5

5a 5b

-

-

-

d) producţia imobilizată

6

-

-

-

e) alte venituri din exploatare, din care:

7.

-

-

-

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

-

-

-

- alte venituri din exploatare

9

-

-

-

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

1

2

3

4

5

2. Venituri financiare - total, din care:

10

2 500

2 900

116

a) venituri din interese de participare

11

-

-

-

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

1500

2 500

167

d) alte venituri financiare

14

1000

400

40

3. Venituri extraordinare

15

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)

16

43 800

44 700

102

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

43 650

44 600

102

a) cheltuieli materiale

18

13 000

12 000

92

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

1 620

1600

99

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

17811

20 999

118

- salarii

22

12 569

15 101

120

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

3 878

4 664

120

- contribuţia la asigurări sociale

24

2 686

3 232

120

- contribuţia de asigurări pt. şomaj

25

312

375

120

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

880

1 057

120

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1364

1234

90

- fond special de solidaritate    socială pentru persoanele cu handicap

28

69

69

100

- tichete de masă

29

880

750

85

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

7 200

6 500

90

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

4 019

3 501

87

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

3 500

3 000

86

- cheltuieli de protocol

34

200

200

100

- cheltuieli de reclamă şi publicitate

35

100

100

100

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

212

213

100

- alte cheltuieli, din care:

37

248

297

120

- taxa pt. activ. de exploatare a resurselor minerale

38

-

-

-

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

-

-

-

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de   stat, din care:

40

248

297

120

- transferuri sau subvenţii

41

-

-

-

2. Cheltuieli financiare - total, din care:

42

150

100

67

- cheltuieli privind dobânzile

43

-

-

-

- alte cheltuieli financiare

44

150

100

67

3. Cheltuieli extraordinare

45

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

29 200

29 800

102

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE  STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

- fond de rezervă

48

-

-

-

V.      ACOPERIREA     PIERDERILOR     DIN     ANII PRECEDENŢI

49

VI. IMPOZIT PE PROFIT

50

4 672

4 768

102

VII.    PROFITUL    CONTABIL    RĂMAS         DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:

51

24 528

25 032

102

1. Rezerve legale

52

-

-

2.Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale    prevăzute de lege

53

1

2

3

4

5

3. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi

54

-

-

-

4. Constituirea surselor proprii de finanţare, pt.    proiectele cofinanţate    din   împrumuturi    externe,    precum    şi   pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii  dobânzilor,  comisioanelor şi  altor costuri  aferente acestor împrumuturi externe

55

-

-

-

5. Alte repartizări prevăzute de lege

56

-

-

-

6. Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

2 453

2 503

102

7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul     regiilor     autonome,     ori     dividende     în     cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

12 264

12 516

102

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

9811

10 013

102

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

34 134

33 586

98

1. Surse proprii

61

17 011

16 463

97

2. Alocaţii de la buget

62

-

-

-

3. Credite bancare

63

-

-

-

- interne

64

-

-

-

- externe

65

-

-

-

4. Alte surse:

- disponibil din anii precedenţi

66

17 123

17 123

100

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

34 134

33 586

98

1.Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

34 134

33 586

98

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

-

-

-

- interne

70

-

-

-

- externe

71

-

-

-

X. REZERVE, din care:

72

1001

1001

100

1. Rezerve legale

73

982

982

100

2. Rezerve statutare

74

-

-

-

3. Alte rezerve

75

19

19

100

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

76

1. Venituri totale

77

73 000

74 500

102

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

43 800

44 700

102

3. Număr prognozat de personal la finele anului

79

433

433

100

4. Număr mediu de personal total

80

431

431

100

5. Fond de salarii, din care:

81

12 569

15 101

120

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

-

-

b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001, din care:

83

139

145

104

sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7 (2) din OUG nr.79/2001

84

29

35

121

-    premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

85

51

51

100

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

12 324

14 850

120

1

2

3

4

5

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

-

-

-

e) alte cheltuieli cu personalul

88

106

106

100

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON/salariat)

89

2 389

2 878

120

7.  Productivitatea  muncii  pe  total  personal  mediu 

(mii RON/persoană) (rd.77/80)-în preţuri curente

90

8.  Productivitatea  muncii  pe  total  personal  mediu 

(mii RON/persoană) (rd.77/80) - în preţuri comparabile

91

.

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi chtc /persoană)

92

759 000

950 000

125

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 ] = (rd.l6/rd.l)x1000

93

600

600

100

11. Plăţi restante - total

94

-

-

-

- preţuri curente

95

-

-

-

- preţuri comparabile(rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

-

-

-

12. Creanţe restante - total

97

300

1 070

357

- preţuri curente

98

300

1070

357

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

300

1070

357

NOTA

In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 este cuprinsă şi suma de 106 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1572/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1572 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1572/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu