Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1572 din 8 noiembrie 2006

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" pe anul 2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 914 din 9 noiembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ*)

CAMERA DEPUTAŢILOR

Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

Str. Parcului nr.65 sector 1 Bucureşti

Cod fiscal R427282

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV

PE ANUL 2006

                                                                                                                                          Mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2006 Aprobat

BVC

rectificat

%

4/3

1

2

3

4

5

I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

73 000

74 500

102

1. Venituri din exploatare din care:

2

70 500

71 600

102

a) producţia vândută

3

70 500

71 600

102

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

-

-

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare

5

5a 5b

-

-

-

d) producţia imobilizată

6

-

-

-

e) alte venituri din exploatare, din care:

7.

-

-

-

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

-

-

-

- alte venituri din exploatare

9

-

-

-

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

1

2

3

4

5

2. Venituri financiare - total, din care:

10

2 500

2 900

116

a) venituri din interese de participare

11

-

-

-

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

1500

2 500

167

d) alte venituri financiare

14

1000

400

40

3. Venituri extraordinare

15

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)

16

43 800

44 700

102

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

43 650

44 600

102

a) cheltuieli materiale

18

13 000

12 000

92

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

1 620

1600

99

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

17811

20 999

118

- salarii

22

12 569

15 101

120

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

3 878

4 664

120

- contribuţia la asigurări sociale

24

2 686

3 232

120

- contribuţia de asigurări pt. şomaj

25

312

375

120

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

880

1 057

120

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1364

1234

90

- fond special de solidaritate    socială pentru persoanele cu handicap

28

69

69

100

- tichete de masă

29

880

750

85

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

7 200

6 500

90

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

4 019

3 501

87

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

3 500

3 000

86

- cheltuieli de protocol

34

200

200

100

- cheltuieli de reclamă şi publicitate

35

100

100

100

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

212

213

100

- alte cheltuieli, din care:

37

248

297

120

- taxa pt. activ. de exploatare a resurselor minerale

38

-

-

-

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

-

-

-

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de   stat, din care:

40

248

297

120

- transferuri sau subvenţii

41

-

-

-

2. Cheltuieli financiare - total, din care:

42

150

100

67

- cheltuieli privind dobânzile

43

-

-

-

- alte cheltuieli financiare

44

150

100

67

3. Cheltuieli extraordinare

45

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

29 200

29 800

102

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE  STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

- fond de rezervă

48

-

-

-

V.      ACOPERIREA     PIERDERILOR     DIN     ANII PRECEDENŢI

49

VI. IMPOZIT PE PROFIT

50

4 672

4 768

102

VII.    PROFITUL    CONTABIL    RĂMAS         DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:

51

24 528

25 032

102

1. Rezerve legale

52

-

-

2.Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale    prevăzute de lege

53

1

2

3

4

5

3. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi

54

-

-

-

4. Constituirea surselor proprii de finanţare, pt.    proiectele cofinanţate    din   împrumuturi    externe,    precum    şi   pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii  dobânzilor,  comisioanelor şi  altor costuri  aferente acestor împrumuturi externe

55

-

-

-

5. Alte repartizări prevăzute de lege

56

-

-

-

6. Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

2 453

2 503

102

7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul     regiilor     autonome,     ori     dividende     în     cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

12 264

12 516

102

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

9811

10 013

102

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

34 134

33 586

98

1. Surse proprii

61

17 011

16 463

97

2. Alocaţii de la buget

62

-

-

-

3. Credite bancare

63

-

-

-

- interne

64

-

-

-

- externe

65

-

-

-

4. Alte surse:

- disponibil din anii precedenţi

66

17 123

17 123

100

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

34 134

33 586

98

1.Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

34 134

33 586

98

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

-

-

-

- interne

70

-

-

-

- externe

71

-

-

-

X. REZERVE, din care:

72

1001

1001

100

1. Rezerve legale

73

982

982

100

2. Rezerve statutare

74

-

-

-

3. Alte rezerve

75

19

19

100

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

76

1. Venituri totale

77

73 000

74 500

102

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

43 800

44 700

102

3. Număr prognozat de personal la finele anului

79

433

433

100

4. Număr mediu de personal total

80

431

431

100

5. Fond de salarii, din care:

81

12 569

15 101

120

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

-

-

b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001, din care:

83

139

145

104

sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7 (2) din OUG nr.79/2001

84

29

35

121

-    premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

85

51

51

100

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

12 324

14 850

120

1

2

3

4

5

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

-

-

-

e) alte cheltuieli cu personalul

88

106

106

100

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON/salariat)

89

2 389

2 878

120

7.  Productivitatea  muncii  pe  total  personal  mediu 

(mii RON/persoană) (rd.77/80)-în preţuri curente

90

8.  Productivitatea  muncii  pe  total  personal  mediu 

(mii RON/persoană) (rd.77/80) - în preţuri comparabile

91

.

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi chtc /persoană)

92

759 000

950 000

125

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 ] = (rd.l6/rd.l)x1000

93

600

600

100

11. Plăţi restante - total

94

-

-

-

- preţuri curente

95

-

-

-

- preţuri comparabile(rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

-

-

-

12. Creanţe restante - total

97

300

1 070

357

- preţuri curente

98

300

1070

357

- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

300

1070

357

NOTA

In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 este cuprinsă şi suma de 106 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1572/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1572 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1572/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu