Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.157 din 27.02.2020

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 04 martie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare-limită de referinţă privind expunerea profesională, această valoare devine valoare de referinţă obligatorie naţională.
(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare-limită obligatorie de expunere profesională, această valoare devine valoare-limită obligatorie naţională de expunere profesională.
(3) Valorile-limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4.
2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Pentru orice agent chimic pentru care se stabileşte o valoare-limită biologică obligatorie la nivel comunitar, această valoare devine valoare-limită obligatorie naţională. 3. Articolul 9 se abrogă . 4. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate de către autorităţile naţionale competente. 5. Articolul 44 se abrogă . 6. Anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Articolul II
(1) Valorile-limită ale agenţilor chimici prevăzute la art. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, stabilite la nivel naţional până la data prezentei hotărâri, care sunt mai restrictive decât cele stabilite la nivel comunitar, rămân în vigoare până la revizuirea acestora.
(2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale informează Comisia Europeană şi statele membre despre valorile-limită de expunere profesională şi valorile-limită biologice naţionale prevăzute la alin. (1), introduse sau revizuite.
Articolul III Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 23 alineatul (1), litera d) se modifică după cum urmează: d)medicul de medicina muncii şi/sau medicul de medicină generală/medicină de familie, conform legii, inspectoratul teritorial de muncă şi/sau direcţia de sănătate publică judeţeană ori a municipiului Bucureşti, precum şi orice altă persoană responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă să aibă acces la lista prevăzută la lit. c); 2. La articolul 25, alineatul (4) se modifică după cum urmează:
(4) Dacă se constată că un lucrător prezintă manifestări clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenţi cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii poate solicita ca şi alţi lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul unei supravegheri medicale. 3. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Medicul de medicina muncii sau autoritatea competentă cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor pot indica faptul că supravegherea stării de sănătate trebuie să continue după încetarea expunerii, pe o durată pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea lucrătorului în cauză. 4. Articolul 26 se modifică după cum urmează: Articolul 26
(1) Pentru fiecare lucrător pentru care se asigură supraveghere medicală, medicul de medicina muncii trebuie să întocmească un dosar medical individual.
(2) Medicul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală va propune măsurile de protecţie individuală sau măsurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrător.
(3) Pentru lucrătorii prevăzuţi la art. 25 alin. (6), supravegherea medicală după încetarea expunerii profesionale este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2019 pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor.
5. Articolul 33 se abrogă . 6. În anexa nr. 1, la litera A, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 6. Activităţi care implică expunere la pulbere respirabilă de silice cristalină generată în cadrul unui proces de muncă. 7. În anexa nr. 2, punctul 1 se modifică după cum urmează: 1. Medicul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni trebuie să cunoască bine condiţiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrător. Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2017/2.398 a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), Seria L, nr. 345 din 27 decembrie 2017.
PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Viceprim-ministru,Raluca Turcanp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Tudor Polak,secretar de statMinistrul sănătăţii,Victor Sebastian CostacheMinistrul mediului, apelor şi pădurilor,Costel AlexeMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006) Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenţi chimici

Nr. crt. CAS(1) EC(2) (EINECS) Denumirea agentului chimic Acţiunea cutanată(3) Valoare-limită maximă Menţiuni(8)
8 ore(4) Termen scurt(5) (15 min)
mg/m3(6) ppm(7) mg/m3(6) ppm(7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehidă/Etanal 90 50 180 100
2. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzil 50 8 80 13
3. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-Butoxietil P 133 20 333 50 Directiva 2000/39
4. 123-86-4 204-658-1 Acetat de n-butil 715 150 950 200
5. 108-84-9 203-621-7 Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar 150 25 250 42
6. 625-16-1 - Acetat de 1,1 dimetilpropil/ Acetat de terţ pentil 270 50 540 100 Directiva 2000/39 Amilacetat, terţ
7. 141-78-6 205-500-4 Acetat de etil 400 111 500 139 Directiva 2017/164
8. 111-15-9 203-839-2 Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicol P 11 2 - - R1B Directiva 2009/161
9. 110-19-0 203-745-1 Acetat de izobutil 715 150 950 200
10. 123-92-2 204-662-3 Acetat de izopentil 270 50 540 100 Directiva 2000/39
11. 108-21-4 203-561-1 Acetat de izopropil 400 96 600 144
12. 79-20-9 201-185-2 Acetat de metil 200 63 600 188
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. 626-38-0 210-946-8 Acetat de 1-metilbutil 270 50 540 100 Directiva 2000/39
14. 110-49-6 203-772-9 Acetat de 2-metoxietil P 4,8 1 - - R1B Directiva 2009/161
15. 108-65-6 203-603-9 Acetat de 2-metoxi-1-metiletil P 275 50 550 100 Directiva 2000/39
16. 628-63-7 211-047-3 Acetat de pentil 270 50 540 100 Directiva 2000/39
17. 620-11-1 - Acetat de 3-pentil 270 50 540 100 Directiva 2000/39
18. 109-60-4 203-686-1 Acetat de propil 400 96 600 144
19. 108-05-4 203-545-4 Acetat de vinil 17,6 5 35,2 10 Directiva 2009/161
20. 141-97-9 205-516-1 Aceto-acetat de etil/ Acetil-acetat de etil 100 19 200 38
21. 67-64-1 200-662-2 Acetonă 1210 500 - - Directiva 2000/39
22. 64-19-7 200-580-7 Acid acetic 25(13) 10 50(13) 20 Directiva 2017/164
23. 79-10-7 201-177-9 Acid acrilic 29(13) 10 59(13)(14) 20(14) Directiva 2017/164
24. 10035-10-6 233-113-0 Acid bromhidric/ Bromură de hidrogen - - 6,7 2 Directiva 2000/39
25. 107-92-6 203-532-3 Acid butiric 15 4 30 8
26. 74-90-8 200-821-6 Acid cianhidric (exprimat în CN) P 0,5 0,45 1 0,9 Directiva 2017/164 Cianură de hidrogen
27. 79-11-8 201-178-4 Acid cloracetic - - 1 -
28. 7647-01-0 231-595-7 Acid clorhidric/ Clorură de hidrogen 8 5 15 10 Directiva 2000/39
29. 598-78-7 209-952-3 Acid 2-cloropropionic 1 0,2 2 0,4
30. 75-99-0 200-923-0 Acid 2,2-dicloropropionic 2 0,3 10 1,7
31. 756-80-9 212-053-9 Acid O,O dimetilditiofosforic 10 - 15 -
32. 7664-39-3 231-634-8 Acid fluorhidric/ Fluorură de hidrogen 1,5 1,8 2,5 3 Directiva 2000/39
33. 64-18-6 200-579-1 Acid formic 9 5 - - Directiva 2006/15
34. 7782-79-8 231-965-8 Acid hidrazoic 1 - 2 -
35. 79-41-4 201-204-4 Acid metacrilic 30 8,5 45 13
36. 7697-37-2 231-714-2 Acid nitric/Acid azotic - - 2,6 1 Directiva 2006/15
37. 7664-38-2 231-633-2 Acid ortofosforic 1 - 2 - Directiva 2000/39
38. 144-62-7 205-634-3 Acid oxalic 1 - - - Directiva 2006/15
39. 88-89-1 201-865-9 Acid picric 0,1 - - - Directiva 91/322
40. 79-09-4 201-176-3 Acid propionic 31 10 62 20 Directiva 2000/39
41. 7664-93-9 231-639-5 Acid sulfuric (9) 0,05 - - - Particule lichide pulverizate(10) Directiva 2009/161
42. 107-02-8 203-453-4 Acrilaldehidă/Acroleină 0,05(13) 0,02 0,12(13) 0,05 Directiva 2017/164
43. 79-06-1 201-173-7 Acrilamidă P 0,1 - - - C1B; M1B; R2 Directiva 2017/2.398
44. 141-32-2 205-480-7 Acrilat de n-butil 11 2 53 10 Directiva 2000/39
45. 140-88-5 205-438-8 Acrilat de etil/Etilacrilat 21 5 42 10 Directiva 2009/161
46. 96-33-3 202-500-6 Acrilat de metil/Metilacrilat 18 5 36 10 Directiva 2009/161
47. 107-13-1 203-466-5 Acrilonitril P 5 2,3 10 4,6 C1B
48. 15972-60-8 240-110-8 Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N-(metoximetil) acetanilidă 20 - 30 -
49. 107-18-6 203-470-7 Alcool alilic P 4,8 2 12,1 5 Directiva 2000/39
50. 64-17-5 200-578-6 Alcool etilic/Etanol 1900 1000 9500 5000
51. 98-00-0 202-626-1 Alcool furfurilic 50 12,5 100 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
52. 111-70-6 203-897-9 Alcool heptilic/1-Heptanol 150 31,5 250 53
53. 111-27-3 203-852-3 Alcool hexilic/1-Hexanol 150 36 250 60
54. 123-96-6 204-667-0 Alcool izooctilic/2-Octanol P 150 28 250 47
55. 67-63-0 200-661-7 Alcool izopropilic/2-Propanol 200 81 500 203
56. 71-23-8 200-746-9 Alcool propilic/1-Propanol 200 81 500 203
57. 123-72-8 204-646-6 Aldehidă butirică - - 25 9
58. 107-20-0 203-472-8 Aldehidă cloracetică - - 3 1
59. 123-73-9 204-647-1 Aldehidă crotonică/2-Butenal - - 25 9
60. 309-00-2 206-215-8 Aldrin sau izodrin/ 1,2,3,4,10,10 - hexaclor 1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen naftalină P 0,2 - 0,25 -
61. 107-11-9 203-463-9 Alilamină 0,1 - 0,4 -
62. - - Aluminiu şi oxizi 3 - 10 - (Pulberi)
63. - - Aluminiu şi oxizi 1 - 3 - (Fumuri)
64. 92-67-1 202-177-1 4 aminodifenil - - - - Fp
65. 141-43-5 205-483-3 2-aminoetanol/Etanolamină P 2,5 1 7,6 3 Directiva 2006/15
66. 75-31-0 200-860-9 2-aminopropan/Izopropilamină 7 3 10 4
67. 61-82-5 200-521-5 Amitrol 0,2(13) - - - Directiva 2017/164
68. 7664-41-7 231-635-3 Amoniac 14 20 36 50 Directiva 2000/39
69. 108-24-7 203-564-8 Anhidridă acetică 15 3,6 25 6
70. 106-31-0 203-383-4 Anhidridă butirică 1 - 5 -
71. 85-44-9 201-607-5 Anhidridă ftalică 2 0,3 5 0,8 (Vapori şi aerosoli de condensare)
72. 108-31-6 203-571-6 Anhidridă maleică 1 0,25 3 0,75
73. 62-53-3 200-539-3 Anilină P 3 0,8 5 1,3
74. 90-04-0 201-963-1 o-Anisidină P 0,3 0,06 0,5 0,1 C1B;M2
75. 536-90-3 208-651-4 m-Anisidină P 0,3 0,06 0,5 0,1
76. 104-94-9 203-254-2 p-Anisidină P 0,3 0,06 0,5 0,1
77. 7440-36-0 231-146-5 Antimoniu/Stibiu 0,2 - 0,5 -
78. 86-88-4 201-706-3 Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree 0,2 - 0,6 -
79. 7440-22-4 231-131-3 Argint 0,1 - - - (Metalic); Directiva 2000/39
80. - 231-131-3 Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag) 0,01 - - - Directiva 2006/15
81. - - Arsen şi compuşi anorganici(exprimaţi în As) 0,01 - 0,1 - C 1A
82. 7784-42-1 232-066-3 Arsină/Hidrogen arseniat 0,1 0,03 0,3 0,09
83. 8052-42-4 232-490-9 Asfalt 5 - - - (Fumuri)
84. 1912-24-9 217-617-8 Atrazină 1 - 2 -
85. 26628-22-8 247-852-1 Azidă de sodiu P 0,1 - 0,3 - Directiva 2000/39
86. - - Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba) 0,5 - - - Directiva 2006/15
87. 71-43-2 200-753-7 Benzen P(11) 3,25 1 - - C1A; M1B; Directiva 2004/37
88. 50-32-8 200-028-5 3,4-benzpiren/Benzo[a]piren - - - - Fp; C1B; M1B; R1B
89. 92-87-5 202-199-1 Benzidină P - - - - Fp; C1A
90. - - Benzine (carburanţi) 300 - 500 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
91. 93-89-0 202-284-3 Benzoat de etil 200 33 300 49
92. 106-51-4 203-405-2 p-Benzochinonă/Chinonă 0,3 - 0,4 -
93. - - Beriliu (compuşi de Be) 0,002 - - - C1B
94. 111-44-4 203-870-1 Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ Dicloro dietil eter P 40 6,8 60 10,3
95. 542-88-1 208-832-8 Bis (clorometil) eter - - - - Fp; C1A
96. 14324-55-1 238-270-9 Bis (dietilditiocarbamat) de zinc 3 - 5 -
97. 80-05-7 201-245-8 Bisfenol A/4,4’-Isopropilidendifenol 2(13) - - - Fracţie inhalabilă R2; Directiva 2017/164
98. 7726-95-6 231-778-1 Brom 0,7 0,1 - - Directiva 2006/15
99. 74-96-4 200-825-8 Brometan/Bromură de etil 400 90 500 112 C2
100. 74-83-9 200-813-2 Brommetan/Bromură de metil P 20 5 30 7,5 M2
101. 593-60-2 209-800-6 Bromură de etilenă; brometilenă 4,4 1 - - C1B; Directiva 2017/2398
102. 106-99-0 203-450-8 1,3 Butadienă 2,2 1 - - C1A; M1B Directiva 2017/2398
103. 71-36-3 200-751-6 n-Butanol 100 33 200 66
104. 78-93-3 201-159-0 2 Butanonă/Etil metil cetonă/ Butanonă 600 200 900 300 Directiva 2000/39
105. 110-65-6 203-788-6 2-butină-1,4-diol 0,5(13) - - - Directiva 2017/164
106. 109-73-9 203-699-2 Butilamină P - - 15 5
107. 106-35-4 203-388-1 Butil etil cetonă/Heptan-3-onă/ 3-heptanonă 95 20 - - Directiva 2000/39
108. 111-76-2 203-905-0 2-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileter P 98 20 246 50 Directiva 2000/39
109. 112-34-5 203-961-6 2-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB 67,5 10 101,2 15 Directiva 2006/15
110. 2426-08-6 219-376-4 Butil glicidil eter 100 19 200 38 C2; M2
111. - - Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd) 0,05 - - - C1B; M2; R2
112. 76-22-2 200-945-0 Camfor 1 6 3 18
113. 105-60-2 203-313-2 ε-Caprolactamă/ Ciclohexanon-iso-oximă 10 - 40 - (Pulberi, vapori) Directiva 2000/39
114. 63-25-2 200-555-0 Carbaril/1-naftil metilcarbamat 2 - 5 - C2
115. 105-58-8 203-311-1 Carbonat de dietil 700 145 1000 207
116. 497-19-8 207-838-8 Carbonat de sodiu 1 - 3 -
117. 12070-12-1 235-123-0 Carbură de tungsten 2 - 6 -
118. 463-51-4 207-336-9 Cetenă 0,5 - 1,5 -
119. 420-04-2 206-992-3 Cianamidă P 1 0,58 - - Directiva 2006/15
120. 75-05-8 200-835-2 Cianometan/Acetonitril P 70 40 - - Directiva 2006/15
121. 151-50-8 205-792-3 Cianură de potasiu (exprimată în CN) P 0,5 - 1 - Directiva 2017/164
122. 143-33-9 205-599-4 Cianură de sodiu (exprimată în CN) P 0,5 - 1 - Directiva 2017/164
123. - - Cianuri (altele decât cele de la poziţiile 121 şi 122) şi cianogeni (exprimare în CN) P 0,5 - 1 -
124. 110-82-7 203-806-2 Ciclohexan 700 200 - - Directiva 2006/15
125. 108-93-0 203-630-6 Ciclohexanol P 100 25 200 50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
126. 108-94-1 203-631-1 Ciclohexanonă P 40,8 10 81,6 20 Directiva 2000/39
127. 110-83-8 203-807-8 Ciclohexenă 700 208 1200 357
128. 108-91-8 203-629-0 Ciclohexilamină 20 5 40 10 R2
129. 542-92-7 208-835-4 Ciclopentadienă 100 35,5 200 75
130. 12079-65-1 235-142-4 Ciclopentadienil tricarbonil mangan 0,1 - 0,3 -
131. 75-19-4 200-847-8 Ciclopropan 500 290 700 407
132. 7782-50-5 231-959-5 Clor - - 1,5 0,5 Directiva 2006/15
133. 108-90-7 203-628-5 Clorbenzen/monoclorbenzen 23 5 70 15 Directiva 2006/15
134. 74-97-5 200-826-3 Clor brom metan 700 132 1000 189
135. 506-77-4 208-052-8 Clorcian - - 1 0,4
136. 57-74-9 200-349-0 Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 0,3 - 0,6 - C2
137. 106-89-8 203-439-8 1-clor-2,3-epoxipropan/ Epiclorhidrina P 1 0,2 4 0,8 C1B
138. 95-57-8 202-433-2 2-Clorfenol - - 10 -
139. 74-87-3 200-817-4 Clormetan/clorura de metil 75 36 150 72 C2
140. 100-00-5 202-809-6 1-Clor-4 nitrobenzen P - - 1 0,16 C2; M2
141. 600-25-9 209-990-0 1-Clor-1 nitropropan 50 10 75 15
142. 532-27-4 208-531-1 2-Cloroacetofenonă - - 0,3 0,05
143. 106-47-8 203-401-0 4-Cloroanilină P 2 - 5 - C1B
144. 75-00-3 200-830-5 Cloretan 268 100 - - C2 Directiva 2006/15
145. 40507-94-6 254-947-1 6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă 15 - 20 -
146. 53469-21-9 - Clorodifenil (42% clor) P - - 1 -
147. 11097-69-1 - Clorodifenil (54% clor) P - - 0,5 -
148. 75-45-6 200-871-9 Clorodifluorometan 3600 1000 - - Directiva 2000/39
149. 107-07-3 203-459-7 2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină P 3 1 10 3
150. 67-66-3 200-663-8 Cloroform/Triclormetan P 10 2 - - C2 Directiva 2000/39
151. 96-30-0 202-497-1 2-cloro-N-metilacetamidă 10 - 14 -
152. 563-47-3 209-251-2 3 Cloro-2metil propenă/ Clorură de metalil 80 22 150 41
153. 97-00-7 202-551-4 1-Clor 2,4 dinitrobenzen - - 1 -
154. 126-99-8 204-818-0 Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă P 30 8 50 14 C1B
155. 75-29-6 200-858-8 2-clorpropan/clorură de izopropil 400 125 500 156
156. 96-24-2 202-492-4 3-cloro-1,2-propandiol/ Monoclorhidrină 5 - 10 -
157. 107-05-1 203-457-6 3-clorpropenă/clorură de alil 3 1 6 2 C2; M2
158. 2039-87-4 218-026-8 o-Clorstiren 50 9 100 18
159. 95-49-8 202-424-3 2-clortoluen 150 30 250 50
160. 106-43-4 203-397-0 4-clortoluen 150 30 250 50
161. 100-44-7 202-853-6 α Clor toluen/clorură de benzil 5 1 8 1,5 C1B
162. 75-36-5 200-865-6 Clorură de acetil 2 0,6 5 1,6
163. 12125-02-9 235-186-4 Clorură de amoniu 5 - 10 -
164. 98-88-4 202-710-8 Clorură de benzoil 5 0,9 10 1,8
165. 79-04-9 201-171-6 Clorură de cloracetil 10 2 20 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
166. 79-36-7 201-199-9 Clorură de dicloracetil 3 0,5 5 0,8
167. 10545-99-0 234-129-0 Clorură de sulf 2 0,4 5 0,9
168. 7791-25-5 232-245-6 Clorură de sulfuril 2 0,4 5 0,9
169. 7719-09-7 231-748-8 Clorură de tionil 15 3 25 5
170. 75-01-4 200-831-0 Clorură de vinil (monomer) 2,6 1 - - C1A; Directiva 2004/37 Directiva 2017/2398
171. 7440-48-4 231-158-0 Cobalt 0,05 - 0,1 -
172. 8050-09-7 232-475-7 Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, exprimaţi în formaldehidă) 0,1 - - -
173. 1319-77-3 215-293-2 Cresoli (toţi izomerii) P 22 5 - - Directiva 91/322
174. - - Compuşii de crom (VI) care sunt substanţe cancerigene în sensul art. 5 pct. 1 lit. (a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificările şi completările ulterioare (ca crom) 0,005 - - - C1A/C1B; M1B; R2 Directiva 2017/2.398 Valoare-limită 0,010 mg/m3 până la 17 ianuarie 2025 Valoare-limită: 0,025 mg/m3 pentru procedeele de sudură şi de tăiere cu plasmă sau procesele de muncă similare care generează fumuri până la 17 ianuarie 2025
175. - - Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi anorganici insolubili ai Cr(III) 2 - - - Directiva 2006/15
176. - - Crom trivalent (compuşi solubili) 0,5 - - -
177. 98-82-8 202-704-5 Cumen/Izopropilbenzen P 100 20 250 50 Directiva 2000/39
178. 7440-50-8 231-159-6 Cupru - - 0,2 - (Fumuri)
179. 7440-50-8 231-159-6 Cupru 0,5 - 1,5 - (Pulberi)
180. 94-75-7 202-361-1 2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic 5 - 10 -
181. 1596-84-5 216-485-9 Daminozidă/Alar 1 - 3 -
182. 533-74-4 208-576-7 Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă - - 3 -
183. 50-29-3 200-024-3 DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretan P 0,5 - 1 - C2
184. 95828-55-0 - DDVP/o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfat P 0,5 - 1,5 -
185. 17702-41-9 241-711-8 Decaboran P 0,1 0,016 0,3 0,05
186. 91-17-8 202-046-9 Decahidronaftalină/Decalină 100 18 200 36
187. 112-30-1 203-956-9 1-Decanol 100 15 200 30
188. 8065-48-3 - Demeton/Sistox P 0,05 - 0,15 -
189. 8022-00-2 - Demeton metil P 0,2 - 0,5 -
190. 431-03-8 207-069-8 Diacetil/Butandionă 0,07(13) 0,02 0,36(13) 0,1 Directiva 2017/164
191. 124-02-7 204-671-2 Dialilamină 0,5 0,1 2 0,5
192. 37764-25-3 253-658-8 N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă 7 - 10 -
193. 999-21-3 213-658-0 Dialil maleat 1 - 5 -
194. 334-88-3 206-382-7 Diazometan 0,3 0,2 0,5 0,3 C1B
195. 19287-45-7 242-940-6 Diboran 0,1 0,1 1 1
196. 106-93-4 203-444-5 1,2 Dibrometan P 0,8 0,1 2 0,3 C1B
197. 74-95-3 200-824-2 Dibrommetan/ Bromură de metilen 10 1,4 50 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
198. 111-92-2 203-921-8 Di-n-butilamină - - 6 1,1
199. 142-96-1 205-575-3 Di-n-butil eter/Dibutil eter P 30 6 50 9
200. 107-66-4 203-509-8 Dibutilfosfat 2 - 5 -
201. 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalat 2 - 5 - R1B
202. 95-50-1 202-425-9 1,2-diclorbenzen/ o-Diclorbenzen P 122 20 306 50 Directiva 2000/39
203. 106-46-7 203-400-5 1,4-diclorbenzen/ p-Diclorbenzen P 12(13) 2 60(13) 10 C2; Directiva 2017/164
204. 22591-21-5 245-111-7 1,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/Diclorpinacolonă - - 10 -
205. 75-34-3 200-863-5 1,1-dicloretan P 412 100 - - Directiva 2000/39
206. 107-06-2 203-458-1 1,2 Dicloretan 30 7 70 17 C1B
207. 75-35-4 200-864-0 1,1 Dicloretilenă/ Clorură de viniliden 8(13) 2 20(13) 5 C2; Directiva 2017/164
208. 540-59-0 208-750-2 1,2 Dicloretilenă 200 50 300 76
209. 75-09-2 200-838-9 Diclormetan/Clorură de metilen P 353(13) 100 706(13) 200 C2; Directiva 2017/164
210. 594-72-9 209-854-0 1,1 Diclor-1-nitroetan 10 1,7 40 7
211. 78-87-5 201-152-2 1,2 Diclorpropan/ clorură de propilen 100 22 200 44
212. 96-23-1 202-491-9 1,3 Diclor-2-propanol/ 1,3 Diclorhidrină P 5 0,95 10 1,9 C1B
213. 18671-97-1 - 2,6-diclorchinoxalină 50 - 100 -
214. 75-71-8 200-893-9 Diclor-difluor metan/Freon 12 2000 494 3000 741
215. 75-43-4 200-869-8 Diclormonofluor metan/Freon 21 42 10 - -
216. 6607-45-0 - 1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren 30 - 50 -
217. 76-14-2 200-937-7 1,1 Diclor-tetrafluoretan/ Freon 114 3000 430 5000 715
218. 60-57-1 200-484-5 Dieldrin P 0,2 - 0,25 - C2
219. 109-89-7 203-716-3 Dietilamină 15 5 30 10 Directiva 2006/15
220. 100-37-8 202-845-2 2-Dietilaminoetanol P 30 6 45 9
221. 91-66-7 202-088-8 N,N Dietilanilină 10 1,6 20 3,2
222. 91-65-6 202-087-2 N,N Dietilciclohexilamină 15 - 30 -
223. 122-39-4 204-539-4 Difenilamină 4 - 6 -
224. 80-10-4 201-251-0 Difenildiclorsilan 5 05 7 0,7
225. 25167-94-6 246-696-1 Difenilpropan 10 - 15 -
226. 8004-13-5 - Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil şi oxid de difenil 2 - 4 -
227. 75-61-6 200-885-5 Difluordibrom-metan 600 70 800 93
228. 120-80-9 204-427-5 1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol 10 - 20 -
229. 123-31-9 204-617-8 1,4-dihidroxibenzen/ Hidrochinonă 1 - 2 - C2; M2
230. 25167-70-8 246-690-9 Diizobutilenă 2000 - 2500 -
231. 27205-99-8 248-322-2 O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu - - 20 -
232. 127-19-5 204-826-4 N,N-dimetilacetamidă P 36 10 72 20 R1B; Directiva 2000/39
233. 124-40-3 204-697-4 Dimetilamină 3,8 2 9,4 5 Directiva 2000/39
234. 121-69-7 204-493-5 N,N Dimetilanilină P 25 5 49 10 C2
235. 103-83-3 203-149-1 Dimetil-benzilamină 5 0,9 10 1,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
236. 75-97-8 200-920-4 3,3 Dimetil-2-butanonă/ Pinacolonă 60 15 150 37
237. 75-78-5 200-901-0 Dimetil-diclorsilan 3 0,6 6 1,2
238. 1331-15-3 - 2,5 Dimetil 1,4 dioxan 50 - 100 -
239. 115-10-6 204-065-8 Dimetil eter/Oxid de dimetil 1920 1000 - - Directiva 2000/39
240. 68-12-2 200-679-5 N,N Dimetilformamidă P 15 5 30 10 R1B; Directiva 2009/161
241. 868-85-9 212-783-8 Dimetilfosfit 12 - - - (Distilat)
242. 108-83-8 203-620-1 2,6 Dimetil 4 heptanonă/ Diizobutil cetonă 150 26 250 43
243. 57-14-7 200-316-0 N,N Dimetilhidrazină P 0,7 0,3 1,5 0,6 C1B
244. 77-78-1 201-058-1 Dimetilsulfat P 0,5 0,1 - - C1B; M2
245. 120-61-6 204-411-8 Dimetiltereftalat 2 - 5 -
246. 60-51-5 200-480-3 Dimetoat 7 - 10 -
247. 109-87-5 203-714-2 Dimetoximetan/Metilal 1500 531 2500 885
248. 628-96-6 211-063-0 Dinitrat de etilenglicol P 0,3 0,05 1 0,2
249. 25154-54-5 246-673-6 Dinitrobenzen (toţi izomerii) P 1 0,15 1,5 0,2
250. 51-28-5 200-087-7 2,4 Dinitrofenol P 0,7 - 1 -
251. 534-52-1 208-601-1 4,6 Dinitro-o-cresol/DNOC P 0,05 - 0,2 -
252. 25321-14-6 246-836-1 Dinitrotoluen P 1 - 1,5 - C1B; M2; R2
253. 88-85-7 201-861-7 Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol 0,1 - 0,5 - R1B
254. 2813-95-8 220-560-1 Dinosebacetat 0,7 - 1 -
255. 117-84-0 204-214-7 Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat 2 0,1 5 0,3
256. 123-91-1 204-661-8 1,4 Dioxan P 73 20 - - C2; Directiva 2009/161
257. 10102-44-0 233-272-6 Dioxidul de azot 0,96(13) 0,5 1,91(13) 1 Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru dioxidul de azot se aplică în condiţiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
258. 124-38-9 204-696-9 Dioxid de carbon 9000 5000 - - Directiva 2006/15
259. 10049-04-4 233-162-8 Dioxid de clor 0,1 0,04 0,3 0,11
260. 7446-09-5 231-195-2 Dioxid de sulf/ Anhidridă sulfuroasă 1,3(13) 0,5 2,7(13) 1 Directiva 2017/164
261. 13463-67-7 236-675-5 Dioxid de titan 10 - 15 -
262. 142-84-7 205-565-9 Dipropilamină 1,7 0,4 2 0,5
263. 298-04-4 206-054-3 Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat 0,1 - 0,2 -
264. 2179-59-1 218-550-7 Disulfura de alil-propil 10 1,7 20 3,4
265. 72-20-8 200-775-7 Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalină P 0,03 - 0,1 -
266. 106-87-6 203-437-7 1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/ diepoxid 4-vinil ciclohexenă P 57 10 - - C2
267. 4016-14-2 223-672-9 2,3 Epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter 50 10,5 100 21
268. 111-43-3 203-869-6 Eter n-propilic/Dipropil eter 1000 - 1500 -
269. 108-20-3 203-560-6 Eter izopropilic/Diizopropil eter 1000 - 1500 -
270. 75-04-7 200-834-7 Etilamină 9,4 5 - - Directiva 2000/39
271. 100-41-4 202-849-4 Etilbenzen P 442 100 884 200 Directiva 2000/39
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
272. 5459-93-8 226-733-8 N-etilciclohexil amină 15 2,9 30 5,8
273. 107-15-3 203-468-6 Etilendiamină/1,2 Diaminoetan 20 8 30 12
274. 3566-10-7 222-651-1 Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu 20 - 25 -
275. 107-21-1 203-473-3 Etilenglicol/Etandiol P 52 20 104 40 Directiva 2000/39
276. 109-86-4 203-713-7 Etilenglicol monometil eter/ 2-Metoxietanol P 3,2 1 - - R1B; Directiva 2009/161
277. 151-56-4 205-793-9 Etilenimină P 0,5 0,3 1 0,5 C1B; M1B
278. 104-76-7 203-234-3 2-etilhexan-1-ol 5,4(13) 1 - - Directiva 2017/164
279. 577-11-7 209-406-4 2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu - - 20 -
280. 75-08-1 200-837-3 Etil mercaptan/Etan tiol - - 1 -
281. 622-96-8 210-761-2 4-Etil toluen 300 61 400 81
282. 110-80-5 203-804-1 2-Etoxietanol/ Etilenglicol monoetil eter P 8 2 - - R1B; Directiva 2009/161
283. 2370-63-0 219-135-3 2 Etoxi-etil-metacrilat 100 - 200 -
284. 101-84-8 202-981-2 Fenileter/Difenileter 5 0,7 10 1,4 Directiva 2017/164
285. 122-60-1 204-557-2 Fenil glicidil eter/ PGE/2,3-epoxipropil fenil eter/ 1,2-epoxi-fenoxipropan 6 1 10 2 C1B; M2
286. 100-63-0 202-873-5 Fenil hidrazină P 15 3 25 6 C1B; M2
287. 98-86-2 202-708-7 Fenil metil cetonă/Acetofenonă 100 20 200 41
288. 106-50-3 203-404-7 p-Fenilendiamină P 0,07 0,01 0,1 0,02
289. 95-54-5 202-430-6 o-Fenilendiamină - - 10 - C2; M2
290. 108-95-2 203-632-7 Fenol P 8 2 16 4 M2; Directiva 2009/161
291. 12604-58-9 603-118-6 Ferovanadiu 0,5 - 1,5 - (Pulberi)
292. 7782-41-4 231-954-8 Fluor 1,58 1 3,16 2 Directiva 2000/39
293. 62-74-8 200-548-2 Fluoroacetat de sodiu P 0,02 0,004 0,05 0,01
294. 7789-75-5 232-188-7 Fluorură de calciu 1 - 2 -
295. 2699-79-8 220-281-5 Fluorură de sulfuril 15 - 20 -
296. - - Fluoruri anorganice 2,5 - - - Directiva 2000/39
297. 50-00-0 200-001-8 Formaldehidă 1,2 1 3 2 C2
298. 75-12-7 200-842-0 Formamidă 20 11 30 16 R1B
299. 109-94-4 203-721-0 Formiat de etil 200 66 300 99
300. 107-31-3 203-481-7 Formiat de metil P 125(13) 50 250(13) 100 Directiva 2017/164
301. 7803-51-2 232-260-8 Fosfină/Hidrogen fosforat 0,14 0,1 0,28 0,2 Directiva 2006/15
302. 7723-14-0 231-768-7 Fosfor roşu 0,05 - 0,15 -
303. 75-44-5 200-870-3 Fosgen/clorură de carbonil 0,08 0,02 0,4 0,1 Directiva 2000/39
304. 732-11-6 211-987-4 Fosmet/Imidan/Ortadox 1,5 - 3 -
305. 98-01-1 202-627-7 2-Furaldehidă 10 2,5 15 4 C2
306. - - Gaze lichefiate (în principal C3-C4) 1200 - 1500 -
307. 7440-56-4 231-164-3 Germaniu 2 - 5 -
308. 556-52-5 209-128-3 Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol 50 16,5 100 33 C1B; M2; R1B
309. 7440-58-6 231-166-4 Hafniu 0,2 - 0,5 -
310. 151-67-7 205-796-5 Halotan/2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan 400 50 - -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
311. 76-44-8 200-962-3 Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 0,3 - 0,6 - C2
312. 142-82-5 205-563-8 Heptan/n-Heptan 2085 500 - - Directiva 2000/39
313. 110-43-0 203-767-1 2-heptanonă/Metil amil cetonă P 238 50 475 100 Directiva 2000/39
314. 110-54-3 203-777-6 n-Hexan 72 20 - - R2; Directiva 2.006/15
315. 118-74-1 204-273-9 Hexaclorbenzen 0,5 - 1 - C1B
316. 87-68-3 201-765-5 Hexaclor-1,3-butadienă P - - 0,2 0,02
317. 67-72-1 200-666-4 Hexacloretan 5 0,5 8 0,8
318. 124-09-4 204-679-6 Hexametilendiamină 1 - 5 -
319. 822-06-0 212-485-8 Hexametilen-diizocianat 0,05 0,007 1 0,14
320. 302-01-2 206-114-9 Hidrazină P 0,013 0,01 - - C1B; Directiva 2017/2.398
321. - - Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină) 700 - 1000 -
322. - - Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţia extractibilă în ciclohexan) 0,2 - - - C1B
323. 7783-07-5 231-978-9 Hidrogen seleniat 0,07 0,02 0,17 0,05 Directiva 2000/39
324. 7803-52-3 - Hidrogen stibiat 0,2 - 0,5 -
325. 7783-06-4 231-977-3 Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen 7 5 14 10 Directiva 2009/161
326. 1305-62-0 215-137-3 Hidroxid de calciu/Dihidroxid de calciu 1(13) - 4(13) - Fracţie respirabilă Directiva 2017/164
327. 118-29-6 204-241-4 N-Hidroximetilftalimidă 50 7 75 10
328. 123-42-2 204-626-7 4-Hidroxi-4 metil 2 pentanonă/ Diaceton-alcool 150 32 250 53
329. 75-86-5 200-909-4 2-hidroxi-2-metilpropionitril/ Acetoncianhidrină P 2 0,6 10 2,9
330. - - Hidroxizi alcalini (exprimaţi în hidroxid de sodiu) 1 - 3 -
331. 7580-67-8 231-484-3 Hidrură de litiu - - 0,02(13) - Fracţie inhalabilă Directiva 2017/164
332. 111-40-0 203-865-4 2,2’-iminodietilamină/ Dietilentriamină P 2 0,5 4 1
333. 7553-56-2 231-442-4 Iod 0,5 0,09 1 0,2
334. 74-88-4 200-819-5 Iodură de metil P 15 2,5 25 4,2 C2
335. 78-83-1 201-148-0 Izobutanol/2- metil 1-propanol 100 33 200 66
336. 624-83-9 210-866-3 Izocianat de metan/ Metilizocianat 0,02 0,008 0,05 0,02 R2; Directiva 2009/161
337. 78-59-1 201-126-0 Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 ciclohexen-1-onă 25 4,42 50 8,84 C2
338. 58-89-9 200-401-2 Lindan/γ HCH P 0,3 - 0,5 -
339. 8018-01-7 - Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc şi mangan 100 - 200 -
340. - - Mangan şi compuşi anorganici de mangan (exprimaţi în Mn) 0,2(13) - - - Fracţie inhalabilă Directiva 2017/164
0,05(13) - - - Fracţie respirabilă Directiva 2017/164
341. 121-75-5 204-497-7 Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat 7 - 10 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
342. - - Mercur şi compuşii anorganici bivalenţi ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur şi clorura mercurică (măsuraţi ca mercur)(12) 0,02 - - - R1B Directiva 2009/161
343. - - Mercur (compuşi organici) P - - 0,01 -
344. 67-56-1 200-659-6 Metanol/Alcool metilic P 260 200 - - Directiva 2006/15
345. 108-67-8 203-604-4 Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen 100 20 - - Directiva 2000/39
346. 97-88-1 202-615-1 Metacrilat de N-butil 150 25 250 43
347. 97-63-2 202-597-5 Metacrilat de etil 150 32 250 54
348. 80-62-6 201-297-1 Metacrilat de metil/ Metil 2-metilpropenoat 205 50 410 100 Directiva 2009/161
349. 74-82-8 200-812-7 Metan 1200 1834 1500 2292
350. 74-99-7 200-828-4 Metil-acetilenă/Propină 1300 793 1500 915
351. 100-61-8 202-870-9 N-Metilanilină P 7 16 10 23
352. 75-55-8 200-878-7 2-Metilaziridină/Propilenimină P 3 - 5 - C1B
353. 78-78-4 201-142-8 2- metil butan/Izopentan 3000 1000 - - Directiva 2006/15
354. 123-51-3 204-633-5 3-metil 1-butanol 100 - 200 -
355. 591-78-6 209-731-1 Metil butil cetonă/2-hexanonă 200 49 300 80 R2
356. 108-87-2 203-624-3 Metil ciclohexan 1200 300 1500 375
357. 25639-42-3 247-152-6 Metil ciclohexanol 200 42 300 64
358. 583-60-8 209-513-6 2-Metil ciclohexanonă P 250 54,5 350 76
359. 96-34-4 202-501-1 Metil cloracetat 5 - 10 -
360. 80-63-7 201-298-7 Metil alfa cloracrilat 2 - 5 -
361. 101-14-4 202-918-9 4,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină) P 0,22 - - - C1B
362. 101-68-8 202-966-0 4,4’Metilendifenil diizocianat - - 0,15 - C2
363. 101-77-9 202-974-4 4,4’ Metilen dianilină P 0,8 - 0,22 - C1B; M2
364. 27137-41-3 248-253-8 Metil furan/Silvan 10 - 20 -
365. 541-85-5 208-793-7 5-metilheptan-3-onă 53 10 107 20 Directiva 2000/39
366. 110-12-3 203-737-8 5-metilhexan-2-onă 95 20 - - Directiva 2000/39
367. 60-34-4 200-471-4 Metil hidrazină P 0,37 - - -
368. 74-93-1 200-822-1 Metil mercaptan/Metan tiol - - 1 -
369. 109-02-4 203-640-0 4-metilmorfolină/ N-metilmorfolină - - 70 -
370. 108-11-2 203-551-7 4-metil 2-pentanol/Metil izobutil carbinol P 60 - 100 -
371. 141-79-7 205-502-5 4 Metil-3-penten-2-onă/ Oxid de mesitil 50 12 100 24
372. 108-10-1 203-550-1 4-metilpentan-2-onă 83 20 208 50 Directiva 2000/39
373. 872-50-4 212-828-1 n-metil-2-pirolidonă P 40 10 80 20 R1B; Directiva 2009/161
374. 107-87-9 203-528-1 Metil propil cetonă/ 2-pentanonă 250 71 300 85
375. 98-83-9 202-705-0 α-metilstiren/2-fenilpropenă 246 50 492 100 Directiva 2000/39
376. 100-80-1 202-889-2 3-Metil stiren 250 51 350 72
377. 23564-05-8 245-740-7 Metil tiofanat - - 10 - M2
378. 75-79-6 200-902-6 Metil triclorsilan 1 - 3 -
379. 124-70-9 204-710-3 Metil vinil diclorsilan 3 - 5 -
380. 2554-06-5 219-863-1 4-Metil -4-vinil siloxan P 30 - 50 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
381. 72-43-5 200-779-9 Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)etan] P 10 - 15 -
382. 111-77-3 203-906-6 2-(2-metoxietoxi)-etanol P 50,1 10 - - R2; Directiva 2006/15
383. 34590-94-8 252-104-2 (2-metoximetiletoxi)-propanol/ Dipropilenglicol monometileter/ Eter metilic al dipropilen glicolului P 308 50 - - Directiva 2000/39
384. 107-98-2 203-539-1 1-Metoxi-2-propanol/ 1-metoxipropan-2-ol P 375 100 568 150 Directiva 2000/39
385. 21087-64-9 244-209-7 Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă 1 - 2 -
386. 7786-34-7 232-095-1 Mevinfos/2-metoxicarbonil -1-metil vinil dimetil fosfat/Fosdrin 0,05 - 0,15 -
387. - - Molibden (compuşi insolubili) 5 - 10 -
388. - - Molibden (compuşi solubili) 2 - 5 -
389. 2212-67-1 218-661-0 Molinat/S-etil perhidroazepină-1-carbotioat - - 0,5 - C2; R2
390. 10102-43-9 233-271-0 Monoxid de azot 2,5(13) 2 - - Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de azot se aplică în condiţiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
391. 630-08-0 211-128-3 Monoxid de carbon 23(13) 20 117(13) 100 R1A Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de carbon se aplică în condiţiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
392. 74-89-5 200-820-0 Mono-metilamină 10 8 15 12
393. 110-91-8 203-815-1 Morfolină 36 10 72 20 Directiva 2006/15
394. 8030-30-6 232-443-2 Nafta/Gudron de huilă P 100 - 200 - C1B; M1B
395. 91-20-3 202-049-5 Naftalină 50 10 - - C2; Directiva 91/322
396. 91-59-8 202-080-4 2-Naftilamină P - - - - Fp; C1A
397. 135-88-6 205-223-9 N-2-naftilanilină/N-fenil-2-naftilamină - - - - Fp; C2
398. 135-64-8 205-208-7 Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil-2-naftamidă 500 - 1000 -
399. 90-15-3 201-969-4 1-Naftol P 10 - 15 -
400. 463-82-1 207-343-7 Neopentan 3000 1000 - - Directiva 2006/15
401. - - Nichel şi compuşi (exprimaţi în Ni) 0,1 - 0,5 - C2
402. 13463-39-3 236-669-2 Nichel tetracarbonil 0,05 - 0,1 - C2; R1B
403. 54-11-5 200-193-3 Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridină P 0,5 - - - Directiva 2006/15
404. 1712-64-7 216-983-6 Nitrat de izopropil 20 5 25 7
405. 627-13-4 210-985-0 Nitrat de n-propil 75 17,5 100 23
406. 100-01-6 202-810-1 p-Nitroanilină P 3 0,5 5 0,9
407. 100-17-4 202-825-3 p-Nitroanisol 5 - 10 -
408. 98-95-3 202-716-0 Nitrobenzen P 1 0,2 - - C2; R2; Directiva 2006/15
409. 627-05-4 210-980-3 1-Nitrobutan 50 - 75 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
410. 92-93-3 202-204-7 4-Nitrodifenil P - - - - Fp; C1B
411. 79-24-3 201-188-9 Nitroetan P 62(13) 20 312(13) 100 Directiva 2017/164
412. 100-12-9 202-821-1 4-Nitroetilbenzen P 15 2 20 3
413. 55-63-0 200-240-8 Nitroglicerină/Trinitrat de glicerol P 0,095(13) 0,01 0,19(13) 0,02 Directiva 2017/164
414. 75-52-5 200-876-6 Nitrometan 100 40 150 60
415. 86-57-7 201-684-5 1-Nitronaftalină 20 3 30 4
416. 79-46-9 201-209-1 2-Nitropropan 18 5 - - C1B; Directiva 2017/2.398
417. 88-72-2 201-853-3 2-Nitrotoluen P 10 1,8 30 5,3 C1B; M1B; R2
418. 99-08-1 202-728-6 3-Nitrotoluen P 10 1,8 30 5,3
419. 99-99-0 202-808-0 4-Nitrotoluen P 10 1,8 30 5,3
420. 62-75-9 200-549-8 N-Nitrozodimetilamină P - - - - Fp; C1B
421. 143-08-8 205-583-7 1-nonanol/Alcool nonilic 150 25 250 42
422. 111-65-9 203-892-1 Octan 1500 322 2000 429
423. 127-90-2 204-870-4 Octaclor dipropil eter 10 - 15 -
424. 152-16-9 205-801-0 Octametil pirofosforamidă/ Schradan P 0,3 - 0,6 -
425. 111-87-5 203-917-6 1-Octanol/Alcool octilic P 150 28 250 47
426. 111-13-7 203-837-1 2-Octanonă/Metil hexil cetonă 100 19 200 38
427. 2809-67-8 - 2-Octină 500 - 700 -
428. 111-46-6 203-872-2 2,2’ oxibisetanol/Dietilenglicol 500 115 800 184
429. 2238-07-5 218-802-6 2,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran/ Diglicidil eter 0,5 0,1 2 0,4
430. 47110-30-5 - Oxichinolat de cupru 5 - 9 -
431. 1344-28-1 215-691-6 Oxid de aluminiu 2 - 5 - (Aerosoli)
432. 1303-86-2 215-125-8 Oxid boric 10 - 15 - R1B
433. 1306-19-0 215-146-2 Oxid de cadmiu 0,05 - 0,1 - (Fumuri) C1B; M2; R2
434. 1305-78-8 215-138-9 Oxid de calciu 1(13) - 4(13) - Fracţie respirabilă Directiva 2017/164
435. 1307-96-6 215-154-6 Oxid de cobalt (II) 0,05 - 0,1 -
436. 60-29-7 200-467-2 Oxid de dietil/Dietil eter/ Eter etilic 308 100 616 200 Directiva 2000/39
437. 55720-99-5 - Oxid de difenilclorat/ Hexaclor difenil eter P 0,5 - 1,5 -
438. 75-21-8 200-849-9 Oxid de etilenă 1,8 1 - - C1B; M1B Directiva 2017/2.398
439. 1309-37-1 215-168-2 Oxid feric 5 - 10 - (Fumuri, pulberi)
440. 20619-16-3 243-922-0 Oxid de germaniu 2 - 5 -
441. 1309-48-4 215-171-9 Oxid de magneziu 5 - 15 - (Fumuri)
442. 1003-73-2 213-714-4 N-Oxid 3-metil piridină 2 - 3 -
443. 75-56-9 200-879-2 Oxid de propilenă; 1,2-Epoxipropan 2,4 1 - - C1B; M1B; Directiva 2017/2.398
444. 1314-61-0 215-238-2 Oxid de tantal 5 - 10 -
445. 1314-13-2 215-222-5 Oxid de zinc 5 - 10 - (Fumuri)
446. - - Oxizi de azot, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 258 şi 391 5 3 8 4
447. 10028-15-6 233-069-2 Ozon 0,1 0,05 0,2 0,1
448. 8002-74-2 232-315-6 Parafină 2 - 6 - (Fumuri)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
449. 56-38-2 200-271-7 Parathion (ISO)/O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioat P 0,05 - 0,15 -
450. 298-00-0 206-050-1 Parathion-metil (ISO)/O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat/ Tiofosfat de di-O-metil şi O-p-nitrofenil/Metil-parathion P 0,1 - 0,3 -
451. 19624-22-7 243-194-4 Pentaboran 0,05 0,02 0,15 0,06
452. 76-01-7 200-925-1 Pentacloretan 40 - 60 - C2
453. 87-86-5 201-778-6 Pentaclorfenol P 0,5 0,04 1 0,09 C2
454. 117-97-5 204-224-1 Pentaclortiofenat de zinc 5 - 10 -
455. 10026-13-8 233-060-3 Pentaclorură de fosfor 1 - - - Directiva 2006/15
456. 5714-22-7 227-204-4 Pentafluorură de sulf 0,1 - 0,3 -
457. 109-66-0 203-692-4 Pentan 3000 1000 - - Directiva 2006/15
458. 71-41-0 200-752-1 1-Pentanol 100 - 200 -
459. 1314-56-3 215-236-1 Pentaoxid de difosfor 1 - - - Directiva 2006/15
460. 1314-62-1 215-239-8 Pentaoxid de vanadiu 0,05 - 0,1 - (Fumuri) M2; R2
461. 1314-62-1 215-239-8 Pentaoxid de vanadiu 0,1 - - - (Pulberi de V2O5) M2; R2
462. 1314-80-3 215-242-4 Pentasulfură de difosfor 1 - - - Directiva 2006/15
463. 594-42-3 209-840-4 Perclorometil mercaptan 0,5 - 1,5 -
464. 8003-34-7 232-319-8 Piretru 1 - - - După eliminarea lactonelor sensibilizante Directiva 2006/15
465. 110-86-1 203-809-9 Piridină 15 5 - - Directiva 91/322
466. 29232-93-7 249-528-5 Pirimifos-metil/Orafon 0,5 - 2 -
467. 110-85-0 203-808-3 Piperazină 0,1 - 0,3 - R2; Directiva 2000/39
468. 7440-06-4 231-116-1 Platină 1 - - - (Metalică) Directiva 91/322
469. - - Plumb şi compuşii săi anorganici (exprimaţi în Pb) 0,15 - - - Directiva 98/24
470. 8050-81-5 - Polidimetilsiloxan 60 - 80 -
471. 74-98-6 200-827-9 Propan 1400 778 1800 1000
472. 107-10-8 203-462-3 N-propilamină/ Monopropilamină 0,5 0,2 0,8 0,3
473. 3126-95-2 221-509-6 N-Propil glicidil eter 100 - 200 -
474. 57-57-8 200-340-1 1,3-Propiolactonă 1,5 - - - C1B
475. 107-12-0 203-464-4 Propionitril/Cianură de etil 0,1 0,04 0,3 0,13
476. 108-46-3 203-585-2 Rezorcinol/1,3-benzendiol P 45 10 - - Directiva 2006/15
477. 70281-37-7 - Rodamină de tetrametil 70 - - -
478. - - Seleniu şi compuşi (exprimaţi în Se) 0,1 - 0,2 -
479. 78-10-4 201-083-8 Silicat de etil/ Ortosilicat de tetraetil 44(13) 5 - - Directiva 2017/164
480. - - Staniu (compuşi anorganici exprimaţi în Sn) 2 - - - Directiva 91/322
481. - - Staniu (compuşi organici) 0,05 - 0,15
482. 100-42-5 202-851-5 Stiren 50 12 150 35
483. 7704-34-9 231-722-6 Sulf - - 15 - (Pulberi)
484. 7773-06-0 231-871-7 Sulfamat de amoniu 10 - 15 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
485. 3689-24-5 222-995-2 Sulfotep/O,O,O,O tetra etil-ditio-pirofosfat P 0,1 - - - Directiva 2000/39
486. 75-15-0 200-843-6 Sulfură de carbon P 15 5 - - R2; Directiva 2009/161
487. 93-76-5 202-273-3 2,4,5T/ Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic 5 - 10 -
488. 7440-25-7 231-135-5 Tantal 5 - 10 -
489. 13494-80-9 236-813-4 Telur 0,05 - 0,15 -
490. 61788-32-7 262-967-7 Trifenil hidrogenat 19(13) 2 48(13) 5 Directiva 2017/164
491. 107-49-3 203-495-3 TEPP/Tetraetil-pirofosfat P 0,05 - 0,1 -
492. 33693-04-8 251-637-8 Terbumeton 0,5 - 1 -
493. 8006-64-2 232-350-7 Terebentină P 400 - 500 -
494. 1634-04-4 216-653-1 Terţ-butil metil eter/ 2-metoxi-2-metilpropan 183,5 50 367 100 Directiva 2009/161
495. 98-51-1 202-675-9 4-terţ butil toluen 45 7,5 60 10
496. 79-27-6 201-191-5 1,1,2,2 Tetrabrometan/ Tetra bromură de acetilenă 10 - 15 -
497. 76-11-9 200-934-0 1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan 3000 303 4000 404
498. 76-12-0 200-935-6 1,1,2,2 Tetraclor -1,2-difluor etan 3000 303 4000 404
499. 79-34-5 201-197-8 1,1,2,2 Tetracloretan P 20 3 30 4
500. 630-20-6 211-135-1 1,1,1,2 Tetracloretan P 20 3 30 4
501. 127-18-4 204-825-9 Tetracloretilenă P 50 7 100 14 Directiva 2017/164
502. 56-23-5 200-262-8 Tetraclorură de carbon/ Tetraclormetan P 6,4(13) 1 32(13) 5 C2; Directiva 2017/164
503. 7550-45-0 231-441-9 Tetraclorură de titan 1 - 3 -
504. 78-00-2 201-075-4 Tetraetil de plumb P 0,01 - 0,03 -
505. 109-99-9 203-726-8 Tetrahidrofuran P 150 50 300 100 C2; Directiva 2000/39
506. 119-64-2 204-340-2 1,2,3,4 Tetrahidronaftalină/ Tetralină 100 - 200 -
507. 509-14-8 208-094-7 Tetranitrometan 3 0,4 6 0,8
508. 479-45-8 207-531-9 Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilină P 1 - 1,5 -
509. 20816-12-0 244-058-7 Tetraoxid de osmiu 0,001 - 0,003 -
510. - - Thaliu (compuşi solubili exprimaţi în Tl) P - - 0,05 -
511. 137-26-8 205-286-2 Thiram/Disulfură de tetrametil tiuram 2 - 5 -
512. 7440-29-1 231-139-7 Thoriu 0,02 - 0,05 -
513. 7440-32-6 231-142-3 Titan 10 - 15 -
514. 108-88-3 203-625-9 Toluen P 192 50 384 100 R2; Directiva 2006/15
515. - - Toluendiamină (amestec de izomeri) 5 1 10 2
516. 584-84-9 209-544-5 Toluen -2,4-diizocianat/ 2-metil-m-fenilen diizocianat 0,07 0,009 0,15 0,02 C2
517 119-93-7 204-358-0 4,4’-bi-o-toluidină/o-tolidină P - - - - Fp; C1B
518. 95-53-4 202-429-0 o-Toluidină/2-aminotoluen P 0,5 0,1 - - C1B; Directiva 2017/2.398
519. 106-49-0 203-403-1 p-Toluidină/4-aminotoluen P 3 - 5 - C2
520. 8001-35-2 232-283-3 Toxafen P 0,3 - 0,5 - C2
521. 43121-43-3 256-103-8 Triadimefon/ 1-(4-clorfenoxi)-3,3-dimetil- 1-(1,2,4-triazol-1-il)butanonă 3 - 5 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
522. 102-70-5 203-048-2 Trialilamină P 1 - 4 -
523. 102-82-9 203-058-7 Tributilamină - - 20 -
524. 126-73-8 204-800-2 Tributilfosfat 2 - 5 - C2
525. 75-87-6 200-911-5 Tricloracetaldehidă/Cloral 2 - 3 -
526. 120-82-1 204-428-0 1,2,4-triclorbenzen P 15,1 2 37,8 5 Directiva 2000/39
527. 71-55-6 200-756-3 1,1,1-tricloretan/Metil cloroform 555 100 1110 200 Directiva 2000/39
528. 52-68-6 200-149-3 Triclorfon/Dimetil 2,2,2-triclor-1-hidroxietilfosfonat 1 - 2 -
529. 79-01-6 201-167-4 Tricloretilenă P 100 18,5 150 28 C1B; M2
530. 25267-55-4 - 2,4,5 Triclorfenolat de cupru 0,5 - 1,5 -
531. 75-69-4 200-892-3 Tricolorfluormetan/Freon 11 4000 625 5000 781
532. 76-06-2 200-930-9 Triclornitrometan/Cloropicrină 0,5 0,07 0,7 0,1
533. 108-77-0 203-614-9 2,4,6 triclor-1,3,5 triazină/ clorură de cianuril - - 1 0,1
534. 25735-29-9 247-216-3 Triclorpropan P 100 16,5 150 25
535. 98-07-7 202-634-5 α,α,α-triclortoluen/Triclormetil benzen/Triclorură de benzil/ Fenilcloroform 2 0,3 5 0,7 C1B
536. 76-13-1 200-936-1 1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan/Freon 113 5000 - 7000 -
537. 7719-12-2 231-749-3 Triclorură de fosfor 2 - 5 -
538. 10025-87-3 233-046-7 Triclorură de fosforil/ Oxiclorură de fosfor 1 0,15 5 0,8
539. 3982-91-0 223-622-6 Triclorură de tiofosforil/ Clorură de tiofosforil/ Tiotriclorură de fosfor 2 - 5 -
540. 1330-78-5 215-548-8 o-Tricrezilfosfat P 0,1 - 2 -
541. 121-44-8 204-469-4 Trietilamină P 8,4 2 12,6 3 Directiva 2000/39
542. 5224-23-7 - Trietil de plumb P 0,01 - 0,03 -
543. 112-27-6 203-953-2 Trietilenglicol/[2,2’-(etilendioxi) dietanol] 700 114 1000 163
544. 112-24-3 203-950-6 Trietilentetramină/ 3,6-diazaoctantilendiamină 10 1,7 20 3,3
545. 115-86-6 204-112-2 Trifenilfosfat 2 - 4 -
546. 75-63-8 200-887-6 Trifluoro-mono-brom metan 5000 - 7000 -
547. 7783-54-2 232-007-1 Trifluorură de azot 20 - 30 -
548. 7637-07-2 231-569-5 Trifluorură de bor - - 3 -
549. 7790-91-2 232-230-4 Trifluorură de clor - - 0,4 -
550. 75-50-3 200-875-0 Trimetilamină 1 - 2 -
551. 526-73-8 208-394-8 1,2,3-trimetilbenzen 100 20 - - Directiva 2000/39
552. 95-63-6 202-436-9 1,2,4-trimetilbenzen 100 20 - - Directiva 2000/39
553. 75-77-4 200-900-5 Trimetilclorsilan 3 - 10 -
554. 121-82-4 204-500-1 Trimetilen-trinitramină/Hexogen P 2 - 6 -
555. 118-96-7 204-289-6 2,4,6 Trinitrotoluen/TNT 0,5 - 1 -
556. 102-69-2 203-047-7 Tripropilamină 3 0,5 4 0,7
557. 7440-33-7 231-143-9 Tungsten 2 - 6 -
558. 63148-62-9 - Ulei polidimetil-siloxanic P 200 - 300 -
559. - - Uleiuri minerale 5 - 10 -
560. 25013-15-4 246-562-2 Vinil toluen 300 - 400 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
561. 81-81-2 201-377-6 Warfarină P 0,1 - 0,3 - R1A
562. 1330-20-7 215-535-7 Xilen, izomer mixt, pur P 221 50 442 100 Directiva 2000/39
563. 108-38-3 203-576-3 m-xilen P 221 50 442 100 Directiva 2000/39
564. 95-47-6 202-422-2 o-xilen P 221 50 442 100 Directiva 2000/39
565. 106-42-3 203-396-5 p-xilen P 221 50 442 100 Directiva 2000/39
566. 576-26-1 209-400-1 2,6 Xilenol 15 - 20 -
567. 1300-73-8 215-091-4 Xilidină P 1 - 2 -
568. 12122-67-7 235-180-1 Zineb/ Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc 0,5 - 1 -
569. - - Zirconiu şi compuşi (exprimaţi în Zr) 5 - 10 -

NOTE: (1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service. (2) EC (EINECS): număr de înregistrare din Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă/Catalogul european al substanţelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances). (3) Menţiunea „P" care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. (4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT). (5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel. (6) mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa („760 mm coloană de mercur"), dacă nu se precizează altfel. (7) ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 106 volume de aer (ml/m3). (8) Notaţiile din această coloană au următorul înţeles: C1A, C1B - poate provoca apariţia cancerului; C2 - susceptibil de a provoca apariţia cancerului; M1B - poate provoca anomalii genetice; M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice; R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilităţii; R2 - susceptibil de a dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI]; Fp - foarte periculos. Concentraţia (prezenţa în mediul de muncă) acestor agenţi chimici trebuie să fie practic 0. Directiva XXXX: se indică directiva europeană în care a fost stabilită o valoare-limită orientativă pentru respectivul agent chimic la nivel european. Numărul directivei poate fi însoţit şi de denumirea în limba română/engleză a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă. Sunt indicate măsuri tranzitorii. (9) Pentru acid sulfuric: atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului. (10) Pentru acid sulfuric: particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiune toracică. (11) Pentru benzen, la notaţia „Piele": este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbţie cutanată. (12) Pentru mercur: în timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional. (13) mg/m3: miligrame pe metru cub de aer. Pentru substanţe chimice în fază gazoasă sau de vapori, valoarea-limită este exprimată la 20°C şi la 101,3 kPa. (14) Valoare-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referinţă de 1 minut. Semnul „/" în coloana a 4-a: separă denumirile alternative ale aceluiaşi agent chimic. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006) Valori-limită pentru pulberi

Nr. crt. Nr. CAS Denumire Valoare-limită (8 ore) Menţiuni(1)
1. - Azbest (amestec de fibre) Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 C1A
2. Bumbac, in, cânepă 1 mg/m3 fracţie inhalabilă
3. 332-58-7 Caolin (fără fibre de azbest şi fără cuarţ ≥ 1%) 2 mg/m3 fracţie respirabilă
4. 409-21-2 Carbură de siliciu (carborund) 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
5. - Cărbune, cocs, grafit (cuarţ ≤ 5%) 2 mg/m3 fracţie respirabilă
6. 9004-34-6 Celuloză 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
7. - Cereale 4 mg/m3 fracţie inhalabilă
8. - Ciment Portland 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
9. 14464-46-1 Cristobalit 0,05 mg/m3 fracţie respirabilă
10. - Silice cristalină, cu excepţia pulberilor prevăzute la nr. 9 şi nr. 26 0,1 mg/m3 fracţie respirabilă Directiva 2017/2.398
11. - Făină de grâu 0,5 mg/m3 fracţie inhalabilă
12. - Fibre de p-amidă 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
13. - Fibre de sticlă 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
14. - Ipsos, gips (cuarţ ≤ 1%) 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
15. - Lână de furnal 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
16. - Lână de rocă 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
17. - Lână de sticlă 1 fibră/cm3 fracţie respirabilă
18. - Lemn de cedru 0,5 mg/m3 fracţie inhalabilă
19. - Lemn de esenţă moale 5 mg/m3 fracţie inhalabilă
20. - Pulbere de lemn de esenţă tare 2 mg/m3 (2) fracţie inhalabilă (2) Directiva 2017/2.398 Valoare-limită 3 mg/m3 până la 17 ianuarie 2023
21. - Marmură, cretă (carbonat de calciu)(cuarţ ≤ 1%) 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
22. 12001-26-2 Mică (fără fibre de azbest şi fără cuarţ ≥ 1%) 3 mg/m3 fracţie respirabilă
23. - Pulberi fără efect specific 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
5 mg/m3 fracţie respirabilă
24. 557-05-1 Stearat de zinc 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
25. 14807-96-6 Talc (fără fibre de azbest şi fără cuarţ ≥ 1%) 2 mg/m3 fracţie respirabilă
26. 15468-32-3 Tridimit 0,05 mg/m3 fracţie respirabilă
27. - Tutun 10 mg/m3 fracţie inhalabilă
28. - Fibre ceramice refractare care sunt substanţe cancerigene în sensul art. 5 pct. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificările ulterioare 0,3 f/ml C1B; Directiva 2017/2.398

NOTE: fibre/cm3: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 µm (micrometri) şi lungimea fibrelor > 5 µm (micrometri), iar raportul lungime/diametru ≥ 3/1; mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur); f/ml = fibre per mililitru.(1) Se indică tipul de fracţie al pulberii, numărul directivei europene în care a fost stabilită respectiva valoare-limită maximă la nivel european, precum şi măsurile tranzitorii. (2) Dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 157/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 157 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu