Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1553 din 23.09.2004

privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor*)
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 30 septembrie 2011SmartCity1

*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 795/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2005 pentru abrogarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2006;

Hotărârea Guvernului nr. 957/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 29 august 2008;

Hotărârea Guvernului nr. 404/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010. Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop încetarea activităţilor şi practicilor ilicite prevăzute de actele normative cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea creşterii gradului de protecţie a intereselor colective ale consumatorilor şi îmbunătăţirii raporturilor juridice dintre consumatori şi operatorii economici. Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)practică ilicită - orice acţiune sau inacţiune prin care sunt încălcate dispoziţiile actelor normative prevăzute în anexă şi care afectează interesele colective ale acestora; b)interes colectiv - scopul, a doi sau mai mulţi consumatori, care urmăreşte recunoaşterea unui drept prevăzut de lege; c)autorităţi competente - autorităţile publice abilitate prin actele normative în vigoare să supravegheze şi să sancţioneze cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor; d)organizaţii abilitate - organizaţii neguvernamentale ale consumatorilor, abilitate de lege în scopul introducerii de acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor colective legitime ale consumatorilor împotriva faptelor ilicite, ale căror drepturi şi obligaţii sunt reglementate de art. 30 şi 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Autorităţile competente în primirea şi soluţionarea petiţiilor ce sunt formulate de către consumatori prin intermediul organizaţiilor abilitate, referitoare la săvârşirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, sunt prevăzute în anexă.(2) Soluţionarea sesizărilor cu privire la săvârşirea unor fapte ilicite se realizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.(3) În cadrul termenului de soluţionare a sesizărilor, autorităţile competente vor dispune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazuri temeinic justificate, măsurile şi/sau sancţiunile contravenţionale prevăzute de actele normative cuprinse în anexă, în vederea încetării, limitării ori înlăturării efectelor produse prin practica ilicită, în regim de urgenţă, după caz, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii sesizării.(4) Nerespectarea măsurilor dispuse de autorităţile competente se sancţionează conform dispoziţiilor actelor normative care reglementează domeniul de activitate încălcat prin practica ilicită.(5) În vederea încetării, limitării sau înlăturării efectelor produse printr-o practică ilicită, informarea consumatorilor se va realiza ori de câte ori se impune, prin orice mijloc de informare a opiniei publice. Modalitatea de informare se va concretiza prin publicarea deciziei autorităţii publice, în tot sau în parte, şi stabilirea modului în care urmează să se realizeze ori prin publicarea, pe cheltuiala contravenientului, a unuia sau mai multor anunţuri rectificative, cu fixarea conţinutului şi a modului de difuzare şi/sau publicare. Articolul 4Prezenta hotărâre se aplică numai cu respectarea dispoziţiilor dreptului internaţional privat în ceea ce priveşte legea aplicabilă, fiind incidente fie dispoziţiile legale din statul membru în care a fost săvârşită practica ilicită, fie dispoziţiile legale existente în statul membru în care s-au produs efectele faptei ilicite. Articolul 5(1) În cazul în care interesele colective ale consumatorilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt lezate prin fapte ilicite săvârşite pe teritoriul României sau autorul acestora îşi are sediul în România, organizaţiile abilitate din acel stat au posibilitatea de a sesiza autorităţile competente din România în preluarea şi soluţionarea sesizărilor. Sesizarea va fi însoţită de lista întocmită de Comisia Europeană şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cuprinzând organizaţiile abilitate din acel stat, fapt ce face dovada capacităţii lor de a sesiza autorităţile competente.(2) În vederea stopării activităţilor şi practicilor ilicite îndreptate împotriva intereselor colective ale consumatorilor, survenite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la solicitarea organizaţiilor abilitate din România, lista cuprinzând numele şi scopul acestor organizaţii va fi comunicată Comisiei Europene. Articolul 6(1) O organizaţie abilitată a unui stat membru al Uniunii Europene, care reprezintă interesele colective ale consumatorilor lezate de către un operator economic din România, înainte de a sesiza autoritatea competentă cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor pentru dispunerea măsurilor impuse în vederea stopării practicii ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovată de săvârşirea faptei ilicite, precum şi organizaţiei abilitate din România, potrivit prezentei hotărâri, pentru încetarea practicilor ilicite.(2) Organizaţiile abilitate din România, cuprinse în lista întocmită de Comisia Europeană şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi care reprezintă interesele colective ale consumatorilor români lezate de către un operator economic din România, înainte de a sesiza autoritatea competentă cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, pentru dispunerea măsurilor impuse în vederea stopării practicilor ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovată de săvârşirea faptei ilicite.(3) În situaţia în care practica ilicită nu încetează în termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a adresat persoanei care se face vinovată de săvârşirea faptei ilicite, organizaţia respectivă al cărei interes colectiv a fost vătămat se va adresa autorităţii competente cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, stabilită prin actele normative prevăzute în anexă. Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin: Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri nu îngrădesc dreptul consumatorilor de a formula plângeri şi sesizări în apărarea intereselor lor individuale şi nici dreptul asociaţiilor de protecţie a consumatorilor de a acţiona potrivit prevederilor legale în vigoare. Articolul 8Dispoziţiile privind publicitatea şi teleshoppingul din domeniul de competenţă al autorităţilor publice care nu sunt în subordinea Guvernului şi care aduc atingere intereselor colective ale consumatorilor pot fi reglementate prin act administrativ al conducătorului autorităţii respective, în vederea creşterii gradului de protecţie a intereselor colective ale consumatorilor. Articolul 9Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L110/30 din 1 mai 2009. Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. ANEXĂActele normative care intră sub incidenţa prevederilor art. 1

Nr. crt. Dispoziţiile legale Autorităţile publice competente
1. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
2. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificările ulterioare • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor • autorităţile administraţiei publice locale
3. Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal • Ministerul Administraţiei şi Internelor
4. Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare • Consiliul Naţional al Audiovizualului • Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare • Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
6. Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
7. Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificările ulterioare • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
8. Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, republicată • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010 • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
11. Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
12. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010 • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1553/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1553 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu