Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.154 din 27.02.2020

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX - Şalupe de intervenţie"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 04 martie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX - Şalupe de intervenţie", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului naţional aferent Fondului pentru securitate internă şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3 Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, răspunde de modul de implementare a proiectului de investiţii prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion Vela Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin Cîţu ANEXĂNOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX - Şalupe de intervenţie" Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii. În zona de competenţă pe apă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii generale: supraveghează şi asigură respectarea drepturilor statului român în apele din zona de competenţă; previne şi combate pirateria, acţiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdicţia statului român; execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor şi ambarcaţiunilor despre care se deţin date şi informaţii că desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenţă ori sunt surprinse desfăşurând asemenea activităţi; execută controlul navelor şi al ambarcaţiunilor împreună cu unităţile teritoriale pentru protecţia mediului în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluări accidentale; participă la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea vânatului şi pescuitului ilegal, precum şi a exploatării ilegale a altor resurse biologice şi nebiologice din apele aflate în zona de competenţă; caută navele aflate în pericol în apele din zona de competenţă şi în marea liberă şi participă la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare desfăşoară acţiuni de salvare a navelor şi a încărcăturii lor, conform dreptului maritim internaţional; execută supravegherea şi participă la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în apele din zona de competenţă şi în porturi, în colaborare cu organele zonale ale căpităniilor de port; interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unităţilor de nave ale Ministerului Apărării Naţionale, accesul navelor străine în anumite zone, sectoare sau raioane ale mării teritoriale şi căilor navigabile fluviale aflate sub jurisdicţia statului român, prin suspendarea temporară a dreptului de trecere inofensivă, conform legii; asigură protecţia şi participă la apărarea obiectivelor de importanţă deosebită aflate în apele din zona de competenţă, în colaborare cu unităţile de nave ale Ministerului Apărării Naţionale, cu alte forţe, în conformitate cu planurile aprobate din timp.Politicile Uniunii Europene în domeniul frontierelor externe au ca scop realizarea unui management integrat care să asigure un nivel uniform de control şi supraveghere, necesar asigurării liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeană, ca o componentă fundamentală a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. În acest scop este prevăzută stabilirea unor reguli comune referitoare la standardele şi procedurile de control la frontierele externe. Implementarea eficientă a regulilor comune necesită o coordonare sporită a cooperării între statele membre şi statele asociate Schengen. Acesta este şi motivul pentru care, prin Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, a fost înfiinţată Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, scopul acesteia fiind îmbunătăţirea managementului integrat al frontierelor externe. Agenţia coordonează cooperarea operativă între statele membre în vederea securizării frontierelor externe ale Uniunii Europene, asistă statele membre în instruirea poliţiştilor de frontieră, efectuează analize de risc, urmăreşte evoluţia cercetărilor în domeniile de interes pentru controlul şi supravegherea frontierelor externe, acordă statelor membre asistenţă tehnică şi operativă consolidată la frontierele externe. Implicarea României în activităţile organizate de Agenţie presupune următoarele coordonate: participarea experţilor din România la operaţiuni comune organizate la frontiera externă a Uniunii Europene; organizarea şi participarea la operaţiuni comune pe teritoriul României; acordarea de asistenţă operativă rapidă pentru o perioadă limitată de timp, sub forma unor echipe de intervenţie rapidă la frontieră; admiterea structurii de Analiză de Risc a Poliţiei de Frontieră Române în cadrul structurii similare europene; pregătirea ofiţerilor de poliţie de frontieră la nivelul standardelor de performanţă ale Uniunii Europene; participarea la operaţiuni comune cu echipamentele tehnice incluse în TEP (Technical Equipment Pool).Poliţia de Frontieră Română, în calitate de principală instituţie specializată a statului cu atribuţii în ceea ce priveşte supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, a fost implicată în operaţiuni comune, exerciţii de intervenţie rapidă şi proiecte-pilot organizate sub egida Frontex, activităţi în cadrul cărora a detaşat un număr considerabil de poliţişti de frontieră şi echipamente specifice, printre acestea regăsindu-se şi nave maritime de patrulare, de intervenţie şi de supraveghere. În anul 2016, Poliţia de Frontieră Română a fost implicată în 15 operaţiuni comune, un exerciţiu de intervenţie rapidă şi două proiecte-pilot organizate sub egida Frontex, în care a detaşat un număr de 426 de poliţişti de frontieră. Printre echipamentele detaşate în aceste misiuni comune s-au numărat şi: 4 nave maritime de patrulare, 7 autospeciale cu termoviziune, 10 echipaje canine, 1 microbuz, 1 autocar, 31 de autospeciale de patrulare, 36 de autoturisme de serviciu, un Heart Beat Detector. În cursul anului 2017, contribuţia României este similară celei din 2016: 173 de experţi în toate profilurile; o navă tip CPV proiect P157 pe o perioadă de 4 luni; 9 autospeciale de patrulare 4 x 4; 11 autoturisme de serviciu; 4 autospeciale de transport câini de serviciu; o cameră de termoviziune portabilă.În cursul anului 2018, contribuţia Poliţiei de Frontieră Române a fost următoarea: 172 de experţi în toate profilurile; două nave tip CPV; 4 autospeciale de patrulare 4 x 4; 8 autospeciale de patrulare închiriate; 7 autoturisme de serviciu; 4 autospeciale de transport câini de serviciu; o cameră de termoviziune portabilă; 40 de autoturisme închiriate.În cursul anului 2019, conform negocierilor bilaterale anuale, Poliţia de Frontieră Română contribuie la misiunile Frontex cu următoarele resurse: două nave tip CPV; 54 de experţi în cadrul operaţiunilor comune maritime; 41 de experţi în cadrul operaţiunilor comune terestre; 9 autospeciale de patrulare 4 x 4; 11 autoturisme de serviciu în cadrul operaţiunilor terestre; 4 autospeciale Mitsubishi L200 (transport cuplu chinotehnic) cu câine de intervenţie şi patrulare; un echipament de termoviziune portabilă; 18 experţi pentru operaţiuni aeriene; 7 experţi în cadrul Centrului Situaţional Frontex.În dotarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, la Marea Neagră, se află următoarele clase de nave, clasificate conform anexei nr. 4.4 la anexa nr. 4 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; navă multirol din subclasa Nave maritime de supraveghere (clasa 0, subclasa 2), asimilată ca fiind navă tip OPV conform clasificării Frontex; nave de patrulare din subclasa Nave maritime de patrulare (clasa 1, subclasa 1), asimilate ca fiind nave tip CPV conform clasificării Frontex; nave maritime de intervenţie (clasa 2), asimilate ca fiind nave tip CPV conform clasificării Frontex; şalupe de patrulare, control şi/sau intervenţie (clasa 3), asimilate ca fiind nave tip CPB conform clasificării Frontex.Necesităţile operaţionale la nivel naţional sunt acoperite prin misiunile de supraveghere a frontierei de stat a României în zona de competenţă la Marea Neagră, misiuni care se realizează cu navele Poliţiei de Frontieră Române, prin Garda de Coastă. Importanţa deosebită a navelor maritime de patrulare şi a şalupelor de intervenţie constă în faptul că acestea asigură necesităţile operaţionale ale Poliţiei de Frontieră Române, care trebuie să realizeze un dispozitiv de supraveghere coerent şi eficient, a cărui continuitate în timp şi spaţiu trebuie să asigure permanent acoperirea unui spaţiu maritim de cca 20.000 km2 (ape maritime interioare 753 km2, marea teritorială 4.487 km2, zona contiguă 4.460 km2 şi zona economică exclusivă 10.300 km2). De asemenea, mijloacele navale menţionate pot fi utilizate în operaţiunile comune organizate de Frontex, în funcţie de necesităţile acestora. În contextul amplificării fenomenului migraţiei ilegale la frontierele externe ale U.E. şi având în vedere faptul că normele de înzestrare în vigoare permit achiziţionarea de mijloace navale maritime, este necesară dotarea Poliţiei de Frontieră Române cu şalupe de intervenţie, care să fie utilizate atât pentru supravegherea zonei de competenţă a Poliţiei de Frontieră Române la Marea Neagră, cât şi în cadrul operaţiunilor comune Frontex. Achiziţia se încadrează în Programul Naţional Fondul pentru Securitate Internă, cadrul financiar 2014-2020, acţiunea specifică 2 „Echipamente Frontex", finanţat de către Comisia Europeană. Prin această acţiune, pentru care a fost semnat Contractul de finanţare nr. 42/FSIB/28.03.2018, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră îşi propune să achiziţioneze două nave maritime de patrulare şi cinci şalupe de intervenţie necesare în operaţiunile comune Frontex. Conform art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii" care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice se aprobă de către Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei. Potrivit contractului de finanţare nerambursabilă menţionat mai sus, achiziţia şalupelor de intervenţie intră sub incidenţa prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât valoarea acestora este de 41.569 mii lei cu TVA. Achiziţia şalupelor de intervenţie este oportună pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de Poliţia de Frontieră Române, cu ocazia negocierilor bilaterale anuale cu Agenţia Frontex în ceea ce priveşte detaşarea de echipamente tehnice, în speţă a şalupelor de intervenţie, fără a priva structurile operative la frontierele României de astfel de mijloace tehnice pe perioade îndelungate. Achiziţia celor 5 şalupe de intervenţie contribuie la eficientizarea supravegherii frontierelor, depistarea migranţilor, prevenirea migraţiei ilegale, acţiuni de căutare şi salvare şi reducerea traficului ilegal de bunuri şi contrabandă, alinierea la standardele U.E. privind securitatea frontierelor şi cooperare. Relevanţa acestei achiziţii se justifică prin faptul că se circumscrie listei acţiunilor specifice din anexa II a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE, respectiv: „Achiziţionarea de mijloace de transport şi echipamente operaţionale care sunt considerate necesare de către Agenţia Frontex pentru a fi detaşate în cadrul operaţiunilor comune şi care vor fi puse la dispoziţia Agenţiei Frontex în conformitate cu art. 7 alin. (5) paragraful al doilea şi al treilea din Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004"1. 1 Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004 a fost abrogat prin Regulamentul (UE) 2016/1.624; art. 82 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 prevede că „trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004 abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa II".Ulterior, Regulamentul (UE) 2019/1.896 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliţia de Frontieră şi garda de coastă la nivel european şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.052/2013 şi (UE) 2016/1.624, publicat în Jurnalul Oficial la data de 14.11.2019, a abrogat Regulamentul (UE) 2016/1.624. În baza Specificaţiei tehnice nr. 248.726 din 26.11.2019, şalupele ce vor fi achiziţionate vor avea următoarele dimensiuni şi dotări: a)dimensiuni şi caracteristici principale ale şalupei: lungime totală Loa minim ≥ 15 m; lăţime maximă Bmax ≥ 4 m; pescaj maxim dmax ≤ 2 m; b)performanţe:viteză maximă la starea de agitaţie a mării gradul I Douglas: minimum 40 Nd pentru o perioadă minimă de 60 min. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI aferenţi achiziţiei şalupelor de intervenţie Titular: Ministerul Afacerilor Interne Beneficiar: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Amplasament: în oraşele Constanţa, Mangalia şi Sulina Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului naţional aferent Fondului pentru securitate internă şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile în luna noiembrie 2019; 1 euro = 4,7683) mii lei 41.569
Eşalonarea investiţiei
Anul I mii lei 8.314
Anul II mii lei 33.255
Capacităţi:
Şalupă de intervenţie buc. 5
Dimensiuni şi caracteristici principale ale şalupei:
Lungime totală Loa minimum 15 m
Lăţime maximă Bmax minimum 4 m
Pescaj navă goală maximum 2 m
Durata de realizare a investiţiei luni 24SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 154/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 154 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 154/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu