Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.153 din 29.03.2018

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 30 martie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială" reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete, precum şi a condiţiilor de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă prevăzute în cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 În aplicarea prevederilor art. 2 şi 4 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite iau măsurile necesare pentru conformarea prevederilor, astfel încât suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite, să nu depăşească 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan p. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, secretar de stat p. Ministrul transporturilor, Mircea Florin Biban, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂREGULAMENT-CADRU privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din traduceri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială" Articolul 1(1) Prezentul regulament-cadru se aplică unităţilor sanitare şi instituţiilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, serviciilor/personalului medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, unităţilor de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciilor sociale cu sau fără cazare, unităţilor de asistenţă medico-socială, precum şi unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, creşe.(2) Sporurile prevăzute în prezentul regulament-cadru constituie o formă de diferenţiere a salarizării personalului în funcţie de condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii. Articolul 2În înţelesul prezentului regulament-cadru, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)spor pentru condiţii de muncă - compensaţie financiară a riscurilor, acordată personalului care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiţii grele de muncă, periculoase sau vătămătoare, în unităţi cu specific deosebit, în condiţii deosebite cum ar fi stres sau risc sau condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare, altitudine sau căi de acces dificile; b)condiţii normale de muncă - totalitatea situaţiilor în care personalul îşi desfăşoară activitatea, fără ca mediul de muncă şi igienă să poată determina consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a acestuia; c)condiţii de muncă deosebit de periculoase - totalitatea condiţiilor de muncă care pot produce îmbolnăviri ale lucrătorilor prin expunere la agenţi biologici, substanţe chimice periculoase, suprasolicitare neuropsihică deosebită şi unde riscul este prezent, indiferent de utilizarea mijloacelor de protecţie individuală sau colectivă, cum sunt:

(i) transmitere aerogenă, expunere biologică: TBC, HIV SIDA sau virusuri hepatită B, C, D;
(ii) agresare din partea unor bolnavi psihici;
(iii) risc de contagiune ridicat sau a unei eventuale infecţii accidentale determinate de participarea în campanii de prevenire şi combatere de epidemii deosebit de grave;
(iv) servicii sociale pentru copii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal;

d)condiţii de muncă periculoase - condiţii de muncă unde cu toate măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă pot să apară evenimente, în sensul legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, care pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a personalului; e)condiţii de muncă vătămătoare - condiţii de muncă unde sunt înregistrate depăşiri ale noxelor fizice, chimice, fizico-chimice sau biologice, care determină suprasolicitarea unor funcţii sau sisteme ale organismului; f)condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare - condiţii de muncă care îndeplinesc elemente din ambele categorii, periculoase sau vătămătoare; g)condiţii de muncă deosebite cum ar fi stres sau risc sunt acele locuri de muncă cu suprasolicitare fizică sau psihică determinată de responsabilitatea crescută a muncii, necesitatea luării unor decizii de intervenţie rapidă şi eficienţă, ortostatism prelungit sau efort fizic care pot duce la uzura prematură a organismului, condiţii nefavorabile de climat; h)condiţii grele de muncă - existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare în condiţii de muncă nefavorabile: activitate în mine, platforme maritime de foraj; i)condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare - totalitatea situaţiilor în care personalul îşi desfăşoară activitatea în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate. Articolul 3Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului sunt prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezentul regulament-cadru, după cum urmează: a)anexa nr. 1, pentru activitatea desfăşurată în condiţii periculoase, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; b)anexa nr. 2, pentru condiţii deosebit de periculoase, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; c)anexa nr. 3, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; d)anexa nr. 4, pentru condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; e)anexa nr. 5, pentru condiţii periculoase, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; f)anexa nr. 6, pentru unităţi sanitare cu specific deosebit stabilite de Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. f) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; g)anexa nr. 7, pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. g) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; h)anexa nr. 8, pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. h) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; i)anexa nr. 9, pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu sau fără cazare, conform prevederilor art. 14 de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4(1) Sporurile prevăzute în anexele nr. 1-6 şi 8 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.(2) Sporurile prevăzute în anexa nr. 9 la pct. IV şi V, pentru personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale cu sau fără cazare nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. Articolul 5(1) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, condiţii periculoase şi condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, pe baza următoarelor criterii:a)înregistrarea de îmbolnăviri profesionale şi boli legate de profesie ca urmare a activităţii desfăşurate la locul de muncă; b)existenţa indicilor de morbiditate în raport cu riscurile de la locul de muncă; c)înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă; d)riscul de îmbolnăvire şi accidentare determinat de depăşiri ale noxelor profesionale, fizice, chimice, fizico-chimice, biologice, suprasolicitarea unor funcţii şi sisteme ale organismului. (2) Perioada de referinţă în funcţie de care se face evaluarea criteriilor nominalizate la alin. (1) este de 10 ani. (3) Termenul prevăzut la alin. (2) nu se aplică în cazul unităţilor nou-înfiinţate pentru care evaluarea criteriilor se face de la momentul înfiinţării. (4) Legătura între existenţa unor indici de morbiditate şi noxele identificate la locul de muncă este cea de cauză-efect, respectiv noxa identificată la locul de muncă este agentul cauzal sau favorizant în apariţia afecţiunilor medicale înregistrate la acel loc de muncă.(5) Criteriile nominalizate la alin. (1) nu trebuie să fie îndeplinite cumulativ.(6) Pentru eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare este necesar a fi îndeplinit cel puţin un criteriu.(7) Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare se eliberează de compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică.(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, din reţelele instituţiilor din sistemul de ordine publică şi securitate naţională, din reţeaua Ministerului Afacerilor Interne şi unităţile din sistemul penitenciar buletinele de determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă se eliberează după cum urmează:a)pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale se eliberează de compartimentul de specialitate din cadrul Centrului de medicină preventivă al acestui minister, în prezenţa responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă din unitate care certifică îndeplinirea tuturor normelor de protecţie a muncii la momentul expertizării şi faptul că se lucrează în condiţii normale de lucru; b)pentru unităţile sanitare din reţelele instituţiilor din sistemul de ordine publică şi securitate naţională se eliberează de compartimentul de specialitate din cadrul acestor instituţii; c)pentru unităţile din reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne şi unităţile din sistemul penitenciar se eliberează de compartimentul de specialitate din cadrul acestei instituţii sau de compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică sau de alte structuri abilitate în acest sens, în prezenţa lucrătorilor desemnaţi cu activităţile de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă din unitatea respectivă, şi se comunică structurii de inspecţia muncii competente din Ministerul Afacerilor Interne sau structurii responsabile din sistemul penitenciar, care analizează măsurile propuse şi/sau implementate pentru normalizarea condiţiilor de muncă. (9) Buletinele de determinare sau, după caz expertizare sunt valabile atât timp cât nu intervin modificări în condiţiile de muncă iniţial expertizate fără a depăşi un interval de maximum 3 ani.(10) Buletinele de determinare sau, după caz expertizare a locurilor de muncă se eliberează pe perioadă nedeterminată pentru acele locuri de muncă unde riscurile nu pot fi înlăturate, respectiv boli infecţioase, TBC, SIDA, anatomie patologică, medicină legală, psihiatrie, neuromotorie, neuropsihomotorie etc.(11) Expertizarea locurilor de muncă este obligatorie la nivelul fiecărui ordonator de credite. Articolul 6La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate prin prezentul regulament-cadru se vor avea în vedere următoarele criterii: a)riscul de îmbolnăvire şi de accidentare; b)solicitarea nervoasă; c)indicii de morbiditate. Articolul 7Încadrarea locului de muncă în una dintre categoriile prevăzute în anexe, respectiv periculoase, vătămătoare, deosebit de periculoase, condiţii grele de muncă, periculoase şi vătămătoare, condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, unităţi sanitare cu specific deosebit, sau condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare, altitudine sau căi de acces dificile, se face având în vedere următorii factori: a)natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; b)intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; c)durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; d)existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii; e)existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire; f)structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă; g)alte condiţii de muncă vătămătoare, grele sau periculoase care pot duce la uzura prematură a organismului. Articolul 8(1) Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă prevăzute în regulamentul-cadru.(2) Personalul altor unităţi care îşi desfăşoară activitatea la unul dintre locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul regulament-cadru beneficiază de sporul prevăzut la locurile de muncă respective proporţional cu timpul cât prestează activitate la aceste locuri de muncă.(3) Personalul care în cadrul programului de lucru îşi desfăşoară activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncă prevăzute în anexele la prezentul regulament-cadru, cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de timpul efectiv prestat în aceste locuri. Evidenţa timpului lucrat efectiv, în ore şi în zile, în diferite locuri de muncă unde se acordă spor în procente diferite, precum şi certificarea efectuării acestuia se realizează de către şeful fiecărui/fiecărei compartiment/secţii/laborator/structuri. Articolul 9Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitate prin integrare clinică la locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul regulament-cadru beneficiază de spor proporţional cu timpul cât desfăşoară activitate la aceste locuri de muncă. Articolul 10Face parte din categoria personalului de specialitate medico-sanitar şi personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare. Articolul 11Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază din luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul regulament-cadru. Articolul 12(1) Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc de ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din prezentul regulament-cadru.(2) Nominalizarea personalului din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din reţeaua Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care beneficiază de spor pe locuri de muncă se stabileşte de comisia tehnică pe linie de securitate şi sănătate în muncă din unitatea respectivă şi se aprobă de comandantul sau directorul unităţii.(3) Nominalizarea personalului pentru unităţile sanitare din reţelele instituţiilor din sistemul de ordine publică şi securitate naţională care beneficiază de spor pe locuri de muncă se stabileşte de comisia tehnică pe linie de securitate şi sănătate în muncă din unitatea respectivă şi se aprobă de comandantul unităţii/conducătorul unităţii sanitare.(4) Nominalizarea personalului din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă care beneficiază de spor de condiţii de muncă se face de către conducerea acestora, în baza buletinului de determinare emis de autorităţile abilitate. Articolul 13Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament-cadru se acordă cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal aprobate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli, cu avizul sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Articolul 14Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului de lucru, conform contractului individual de muncă,. Articolul 15La intrarea în vigoare a prezentului regulament-cadru, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 546/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. I şi ale art. 9 şi 10 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010, şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 370 din 4 iunie 2010, se abrogă. Articolul 16(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, ordonatorii de credite au obligaţia să solicite autorităţilor abilitate eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă.(2) Autorităţile abilitate au obligaţia de a elibera buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă în termen de maximum 90 de zile de la data solicitării.(3) Până la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă potrivit alin. (1) rămân în vigoare buletinele existente. ANEXA Nr. 1la Regulamentul-cadru Mărimea sporului pentru condiţii periculoase acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: Spor de la 15% până la 25% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi de boli infecţioase; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de boli infecţioase; 3. personalul din structurile de cercetare din unităţile de boli infecţioase; 4. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neonatologie; 5. personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar din sala de naşteri; 6. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoare/compartimente de analize medicale; 7. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoare/compartimente de analize medicale, de bacteriologie, parazitologie, inframicrobiologie, microbiologie, virusologie, imunologie, enzimologie, chimie sanitară, toxicologie, analize chimice, biologice, biochimice şi citologice; 8. comitetul director din unităţile de boli infecţioase. ANEXA Nr. 2la Regulament-cadru Mărimea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: A. Spor de la 55% până la 85% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul direcţiilor de sănătate publică, al Institutului Naţional de Sănătate Publică şi din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave şi altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătăţii şi declarate prin ordin; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de microbiologie din cadrul direcţiilor de sănătate publică, care lucrează teste HIV/SIDA; 3. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii/compartimente pentru arşi; 4. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din centrele pentru arşi; 5. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din institutele de medicină legală şi din serviciile de medicină legală judeţene; 6. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din serviciile de anatomie patologică şi din compartimentele medicale ale serviciilor de anatomie patologică; 7. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din serviciile de ambulanţă; 8. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează la Spitalul Tichileşti - leprozerie; 9. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave şi altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătăţii şi declarate prin ordin; 10. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în unităţi de pneumoftiziologie (spitale şi sanatorii), Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti, Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor" Bucureşti, din secţii şi compartimente cu paturi de TBC, TBC osteoarticular, TBC genital, TBC ganglionar, din laboratoarele sau compartimentele care deservesc aceste paturi, din secţii care au în custodie persoane private de libertate cu TBC, din cabinetele de consultaţii TBC şi dispensarele medicale de pneumoftiziologie (TBC); 11. personalul din structurile de cercetare care lucrează în unităţi de pneumoftiziologie, Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti şi Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor" Bucureşti; 12. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în laboratoarele de bacteriologie BK, în laboratoarele de cercetare care manipulează culturi vii de BK, în compartimentele de producere a vaccinurilor BCG sau a altor produse de degradare a BK; 13. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile de asistenţă medico-socială în profil pneumoftiziologie (TBC); 14. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţiile sau compartimentele cu paturi în care sunt îngrijiţi bolnavi de HIV/SIDA, laboratoarele ce deservesc aceste paturi şi structura de spitalizare de zi HIV/SIDA şi din secţiile care au în custodie persoane private de libertate cu HIV/SIDA; 15. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele medicale, care lucrează teste HIV/SIDA; 16. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structurile de primire a urgenţelor - UPU-SMURD şi UPU; 17. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de ATI şi de terapie intensivă. B. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structurile care acordă servicii în specialitatea genetică medicală, secţii/compartimente cu paturi, structuri paraclinice, cabinete medicale în specialitatea genetică medicală; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţiile şi compartimentele cu paturi din specialităţile psihiatrie şi psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă; 3. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele şi compartimentele paraclinice şi din structurile de primire a urgenţelor din spitalele de psihiatrie; 4. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale/judeţene şi al municipiului Bucureşti şi din cadrul Centrului de transfuzie sanguină al Ministerului Apărării Naţionale; 5. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile de asistenţă medico-socială în profil psihiatrie; 6. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din CPU; 7. statisticienii/registratorii medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă; 8. medicii de specialitate chirurgicală pe perioada cât desfăşoară activitate în blocul operator; 9. personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar încadrat în blocul operator; 10. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 11. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi, secţii şi compartimente cu paturi în domeniile: recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară, recuperare neurologică şi recuperare medicală neurologie; 12. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC); 13. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi la nivelul cărora se efectuează transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, din laboratoarele sau compartimentele care deservesc aceste paturi, precum şi personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care asigură prelevarea şi transportul organelor, ţesuturilor/celulelor de origine umană prelevate; 14. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA)/unităţi de urgenţe neurovasculare; 15. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de cardiologie intervenţională şi radiologie intervenţională. C. Spor de la 35% până la 50% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spitalele de psihiatrie, altul decât cel prevăzut la lit. B pct. 2 şi 3, precum şi personalul din structurile de cercetare ştiinţifică ale spitalelor de psihiatrie; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicale de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă, precum şi personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele/centrele de sănătate mintală; 3. personalul auxiliar sanitar care transportă cadavre pentru serviciile de anatomie patologică şi medicină legală; 4. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în unităţi de dializă; 5. personalul din structurile de cercetare ştiinţifică din unităţi de recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară şi recuperare neurologică, cu excepţia personalului prevăzut la lit. B pct. 11; 6. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de îngrijiri paliative; 7. personalul de specialitate medico-sanitar încadrat în punctele/unităţile de transfuzii sanguine din spitale; 8. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de endoscopie intervenţională/terapeutică; 9. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar încadrat în secţii/compartimente cu paturi de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică; 10. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar încadrat în secţii/compartimente cu paturi de hematologie care derulează programul de oncologie, pentru tratarea bolnavilor cu afecţiuni oncohematologice; 11. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar încadrat în structura de spitalizare de zi din cadrul institutelor de oncologie, precum şi în structura de spitalizare de zi în specialitatea oncologie medicală şi radioterapie, HIV-SIDA; 12. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar încadrat în laboratoare de radioterapie; 13. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar încadrat în secţii/compartimente cu paturi de terapie acută; 14. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neurologie, neurologie pediatrică şi neurochirurgie; 15. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care acordă asistenţă medicală persoanelor private de libertate din centrele de reţinere şi arestare preventivă, unde există riscul expunerii la afecţiuni infectocontagioase (HIV/SIDA, TBC, BK etc.). D. Spor de până la 50% din salariul de bază: Comitetul director din Spitalul Tichileşti - leprozerie, unităţi de pneumoftiziologie (spitale şi sanatorii), Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti, Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor" Bucureşti, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T Nicolau", centrele de transfuzie sanguină regionale/judeţene şi al municipiului Bucureşti, serviciile de ambulanţă, spitalele de psihiatrie, unităţile de recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară şi recuperare neurologică, institutele de medicină legală, unităţile de asistenţă medico-socială în profil pneumoftiziologie (TBC), psihiatrie. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. ANEXA Nr. 3la Regulamentul-cadru Mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează I. Spor pentru condiţii periculoase A. Spor de la 12% până la 15% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele şi secţiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile-pilot şi micropilot, în vederea obţinerii unor noi substanţe; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele şi compartimentele de cercetări şi determinări biologice, fizico-chimice, farmacotoxicologice, imunochimice, serologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice şi biochimice; 3. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţiile, laboratoarele şi compartimentele pentru cercetarea, producerea şi controlul serurilor şi vaccinurilor; 4. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează neprotejat cu lasere de mare putere; 5. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţiile, compartimentele şi cabinetele de dermatovenerologie, unde se tratează boli transmisibile; 6. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele de boli infecţioase; 7. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sterilizare; 8. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele de explorări funcţionale; 9. personalul de specialitate medico-sanitar care lucrează în compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul direcţiei de sănătate publică; 10. personalul de specialitate medico-sanitar din cadrul direcţiilor de sănătate publică din laboratoare sau compartimente de medicina muncii, care desfăşoară activităţi specifice în unităţi sau sectoare industriale cu condiţii periculoase sau vătămătoare; 11. personalul de specialitate medico-sanitar din secţii, laboratoare sau compartimente de medicina muncii, care lucrează peste 50% din timpul normal de lucru în unităţi sau sectoare industriale cu condiţii deosebite. B. Spor de 10% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din preventoriile de pneumoftiziologie; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează cu animale de experienţă care prezintă pericol de contaminare; 3. personalul auxiliar sanitar care deserveşte crescătoriile şi depozitele de animale de experienţă; 4. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de tehnică dentară; 5. personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele de tratare şi valorificare a nămolurilor reziduale unde există pericol de contaminare; 6. personalul din secţiile, laboratoarele, colectivele şi nucleele de cercetare de neuropsihomotori şi neuromotori; 7. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează cu aparate de electroterapie ce produc radiaţii electromagnetice, hidroterapie; 8. personalul auxiliar sanitar din spălătorii, călcătorii şi crematorii; 9. personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează permanent la dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. C. Spor de 7% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în laboratoare şi compartimente de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile; 2. personalul de specialitate medico-sanitar din cadrul compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă şi din compartimentul de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate din cadrul departamentului de supraveghere în sănătate publică al direcţiei de sănătate publică. II. Spor pentru condiţii vătămătoare A. Spor de 10% din salariul de bază: 1. personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează cu nămol sau hidrogen sulfurat; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii Externe, Centrul Medical al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Centrul Medical al Serviciului de Protecţie şi Pază, din reţeaua sanitară a Administraţiei Naţională a Penitenciarelor, care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţie de radiolocaţie, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţiile de radio de US şi UUS, radioreleele în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele şi staţiile de bruiaj; 3. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar are îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor de sănătate publică în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă sau staţii de bruiaj; 4. personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar care manipulează deşeuri toxice. B. Spor de 7% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimice şi în staţiile de clorinare, precum şi personalul care recoltează şi manipulează probe de ape reziduale şi nămoluri. C. Spor de 5% din salariul de bază: 1. personalul mediu sanitar care lucrează cu aparate de fototerapie, respectiv ultraviolet, vizibil şi infraroşu; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în laboratoarele sau compartimentele de microproducţie de medicamente, respectiv pulberi, chimicale. ANEXA Nr. 4la Regulamentul-cadru Mărimea sporului pentru condiţii grele de muncă acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii grele de muncă beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: Spor de la 10% până la 15% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care acordă asistenţă medicală în subteran, pe platforme marine, pe nave militare sau pe nave ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe nave de pescuit oceanic; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care deserveşte termobarocamerele şi termobarocamera cu decompresie explozivă. ANEXA Nr. 5la Regulamentul-cadru Mărimea sporului pentru condiţii periculoase acordat personalului care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii, acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii în condiţii periculoase beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. e) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: Spor de până la 30% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii ionizante sau generator de radiaţii, diferenţiate pe categorii de risc, astfel: a)10% la categoria I; b)15% la categoria a II-a; c)20% la categoria a III-a; d)30% la categoria a IV-a;2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul direcţiilor de sănătate publică care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: a)10% la categoria I; b)15% la categoria a II-a; c)20% la categoria a III-a; d)30% la categoria a IV-a. ANEXA Nr. 6la Regulamentul-cadru Mărimea sporului pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile sanitare cu specific deosebit, acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. f) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile sanitare cu specific deosebit beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. f) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi comitetul director încadrat în unităţile sanitare cu specific deosebit A. Spor de la 12% până la 15% salariul de bază: 1. spitalele orăşeneşti Lupeni şi Vulcan; 2. Spitalul de Urgenţă Petroşani; 3. Spitalul de Boli Cronice Petrila; 4. Centrul de Sănătate Sulina; 5. Spitalul „Prof. dr. Constantin Angelescu" Bucureşti; 6. structura de asistenţă medicală a Serviciului de Informaţii Externe; 7. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei; 8. Spitalul de Urgenţă Floreasca; 9. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; 10. penitenciare - spital şi cabinete medicale din unităţile penitenciare; 11. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino"; 12. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila" Bucureşti. B. Spor de 10% din salariul de bază: 1. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan" Bucureşti; 2. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti; 3. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti; 4. centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti; 5. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti; 6. institutele de medicină legală; 7. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti; 8. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române; 9. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator „Academician Ştefan Milcu"; 10. Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale; 11. Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naţionale; 12. Centrul de Medicină Navală; 13. Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu"; 14. Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon" Bucureşti; 15. Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă; 16. Structurile medicale operaţionale din Statul Major al Apărării; 17. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament al Serviciului Român de Informaţii. ANEXA Nr. 7la Regulamentul-cadru Mărimea sporului pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. g) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. g) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, de până la 20% din salariul de bază, după cum urmează: I. Criterii de clasificare a localităţilor izolate, situate la altitudine şi în Delta Dunării, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care funcţionează unităţi sanitare publice sau unităţi de asistenţă medico-sociale: 1. localităţi cu drum principal nemodernizat; 2. localităţi unde nu sunt posibilităţi de cazare asigurate prin grija unităţii sanitare sau a unităţii de asistenţă medico-sociale pentru personalul nelocalnic; 3. localităţi unde parcurgerea distanţei până la unitatea sanitară publică sau unitatea de asistenţă medico-socială cu mijloacele de transport existente se face într-un timp mai mare de o oră; 4. localităţi în care au rămas neocupate posturile vacante de medici aparţinând unităţilor sanitare publice sau unităţii de asistenţă medico-sociale după organizarea a două concursuri succesive în anul precedent; 5. localităţi în care numărul de medici din unităţile sanitare publice sau din unităţile de asistenţă medico-sociale este sub 50% din cel normat, iar medicii/personalul de specialitate existent preiau şi o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante; 6. localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării în zone greu accesibile; 7. localităţi în care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp. II. Condiţiile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului ce se acordă personalului care îşi desfăşoară activitatea potrivit contractului individual de muncă în unităţi sanitare publice sau în unităţi de asistenţă medico-sociale aflate în localităţi cu condiţii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate: 1. pentru activitatea desfăşurată potrivit contractului individual de muncă în unităţi sanitare sau unităţi de asistenţă medico-sociale situate în localităţi cu condiţii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, pentru care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre criteriile de clasificare prevăzute la pct. I, personalul beneficiază de sporul de până la 20%, dar care nu poate fi mai mic de 15% din salariul de bază; 2. sporul se acordă personalului care locuieşte în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea potrivit contractului individual de muncă, cel puţin 5 zile săptămânal. III. Localităţile în care funcţionează unităţi sanitare aflate în localităţi izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate „Sănătate". ANEXA Nr. 8la Regulamentul-cadru Mărimea sporului pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite cum ar fi stres sau risc, acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. h) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite cum ar fi stres sau risc beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: A. Spor de la 12% până la 15% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi, secţii şi compartimente cu paturi din specialităţile: traumatologie vertebro-medulară şi neuromotorie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie intervenţională, chirurgie toracică, ortopedie şi traumatologie, chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, chirurgie şi ortopedie pediatrică, hematologie, chirurgie generală, urologie; 2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din Institutul Naţional de Sănătate Publică; 3. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe, grădiniţe, şcoli şi unităţile de învăţământ superior; 4. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile de transport neonatal specializat; 5. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care asigură urgenţele medico-chirurgicale de gradele 0 şi 1 până la restabilirea funcţiilor vitale ale pacienţilor, încadrat în spitalele judeţene de urgenţă şi în spitalele de urgenţă din centrele universitare; 6. personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie; 7. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spitale de boli cronice; 8. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii/compartimente cu paturi de boli cronice; 9. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de medicină internă, pneumologie, cardiologie, recuperare cardiologică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, gastroenterologie, recuperare respiratorie. 10. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de otorinolaringologie (ORL), oftalmologie, chirurgie orală şi maxilofacială; 11. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de recuperare, medicină fizică şi balneologie şi reumatologie; 12. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoare de recuperare, medicină fizică şi balneologie; 13. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi, secţii şi compartimente cu paturi de pediatrie; 14. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicale de unitate (infirmerii) din cadrul Ministerului Apărării Naţionale sau din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 15. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din Centrul de medicină preventivă al Ministerului Apărării Naţionale; 16. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicale de unitate (infirmerii) din cadrul Serviciului Român de Informaţii; 17. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structura de medicină preventivă şi sănătate publică a Serviciului Român de Informaţii; 18. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator; 19. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi, secţii şi compartimente cu paturi de obstetrică-ginecologie; 20. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de nefrologie; 21. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de endocrinologie; 22. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile de asistenţă medico-socială; 23. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din serviciile/cabinetele de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă; 24. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din camera de gardă, inclusiv triajul pacienţilor; 25. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din farmaciile cu circuit închis pentru activitatea de dizolvare şi preparare a soluţiilor citostatice; 26. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structura de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române; 27. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de geriatrie şi gerontologie; 28. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de alergologie şi imunologie clinică şi medicina muncii. B. Spor de 10% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi, secţii şi compartimente cu paturi de neuropsihomotori; 2. personalul de specialitate medico-sanitar numit şi autorizat să îndeplinească atribuţii de şef de unitate nucleară, responsabil cu radioprotecţia şi responsabil cu gestiunea surselor nucleare, pe timpul cât execută aceste atribuţii; 3. personalul de specialitate medico-sanitar din farmaciile cu circuit închis aflate în unităţile sanitare care derulează programe naţionale de sănătate. C. Spor de la 5% până la 7% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate, cu excepţia ambulatoriilor de stomatologie şi a cabinetelor medicale de specialitate care au fost nominalizate în alte anexe; 2. asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari. D. Spor de până la 5% din salariul de bază: personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spitalele de urgenţă. ANEXA Nr. 9la Regulamentul-cadru Mărimea sporului pentru personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare acordat în baza prevederilor art. 14 de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare ARTICOL UNICPersonalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare beneficiază de sporul prevăzut la art. 14 de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: I. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare A. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului de specialitate din: 1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare, care acordă servicii persoanelor (adulţi şi copii) cu handicap psihic şi mintal; 2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC; 3. modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică. B. Spor de la 25% până la 50% din salariul de bază acordat: 1. personalului de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare, pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, precum şi din serviciile de intervenţie în regim de urgenţă/centrele de primire în regim de urgenţă; 2. asistentului personal profesionist/asistentului maternal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav psihic sau mintal. C. Spor de la 15% până la 25% din salariul de bază acordat personalului de specialitate din: 1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, fără cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC. 2. modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, fără cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică. D. Spor de 25% din salariul de bază acordat asistentului maternal pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut în plasament E. Spor de 25% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat infectată cu HIV ori bolnavă de SIDA/TBC F. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav sau accentuat, alta decât cea menţionată la lit. B. (2) şi lit. E G. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, acordat în plus faţă de cel menţionat la lit. B.2, lit. E şi lit. F. II. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare A. Spor de 15% din salariul de bază acordat pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, fără cazare, altele decât cele în care se acordă sporurile prevăzute la pct. I III. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază: A. Criteriile de clasificare a localităţilor izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care funcţionează unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare, sunt: 1. localităţi cu drum principal nemodernizat; 2. localităţi unde nu sunt posibilităţi de cazare asigurate prin grija unităţii de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare pentru personalul nelocalnic; 3. localităţi unde parcurgerea distanţei până la unitatea de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare cu mijloacele de transport existente se face într-un timp mai mare de o oră; 4. localităţi în care numărul personalului de specialitate din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare este sub 50% din cel normat, iar personalul existent preia şi o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante; 5. localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării în zone greu accesibile; 6. localităţi în care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp. B. Condiţiile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului ce se acordă personalului care îşi desfăşoară activitatea potrivit contractului individual de muncă în unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare aflate în localităţi cu condiţii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate. 1. Pentru activitatea desfăşurată potrivit contractului individual de muncă în unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare din localităţi cu condiţii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare aflate în localităţi pentru care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre criteriile de clasificare prevăzute la lit. A beneficiază de sporul de până la 20% din salariul de bază. 2. Sporul se acordă personalului care locuieşte în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea potrivit contractului individual de muncă, cel puţin 5 zile săptămânal. IV. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu sau fără cazare care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare A. Spor de până la 15% din salariul de bază, acordat personalului care îşi desfăşoară activitatea în: 1. servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, victime ale violenţei în familie, victime ale dezastrelor naturale etc.; 2. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi. B. Spor de până la 10% din salariul de bază, acordat personalului care îşi desfăşoară activitatea în centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie V. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite (stres sau risc), conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare A. Spor de până la 15% din salariul de bază, acordat pentru asistentul maternal şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă de protecţie în România prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat potrivit legii B. Spor de 15% din salariul de bază, acordat pentru personalul de specialitate din: 1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare, de îngrijiri paliative; 2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii pentru persoanele vârstnice dependente conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; 3. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare, care lucrează cu persoanele fără adăpost şi copiii străzii; 4. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare, care acordă servicii persoanelor cu handicap (adulţi şi copii), altele decât cele menţionate la pct. I. C. Spor de 15% din salariul de bază acordat personalului, altul decât cel prevăzut la pct. I lit. A, B şi C din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu sau fără cazare D. Spor de 15% din salariul de bază, acordat personalului din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare sau fără cazare, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat potrivit legii, altele decât cele prevăzute la punctele I-IV E. Pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenţii maternali profesionişti beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. f) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare VI. Spor de până la 7,5% din salariul de bază pentru asigurarea continuităţii în muncă acordat asistenţilor maternali profesionişti conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. g) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare NOTĂ: Sporurile prevăzute la pct. IV şi V nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane, aşa cum prevede art. 14 alin. (3) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 153/2018

 
03.08.2018 22:24:15  Anonim  a scris :
articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 153/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu