Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1426 din  2 septembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Autoritatea Nationala a Vamilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 840 din 14 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 243/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Autoritatea Nationala a Vamilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 507/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului vamal din sistemul institutional al autoritatii vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 28 august 1998.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Autoritatea Nationala a Vamilor

    CAP. 1
    Sursele de constituire a fondului de stimulente

    1. Fondul de stimulente se constituie, potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, din urmatoarele surse:
    a) prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele incasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului vamal, reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere si amenzi;
    b) prin aplicarea unui coeficient de 15% la sumele confiscate;
    c) prin aplicarea unui coeficient de 8% la sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscari, dupa deducerea cheltuielilor efectuate cu valorificarea;
    d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din sumele incasate prin executare silita, cu exceptia dobanzilor, penalitatilor si a amenzilor prevazute la lit. a).
    2. Prin sume confiscate, potrivit prevederilor pct. 1 lit. b), se intelege sumele in lei si in valuta pentru care s-a dispus aceasta masura de organele vamale. Sumele in valuta confiscate se evalueaza in lei, la cursul de schimb practicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua in care acestea au devenit proprietatea privata a statului, in conditiile legii.
    3. Prin bunuri rezultate din confiscari, in sensul pct. 1 lit. c), se intelege obiectele si marfurile confiscate, devenite proprietate privata a statului, in conditiile legii, inclusiv bunurile retinute care nu au indeplinit conditiile de vamuire si care au fost valorificate, precum si cele abandonate in timpul controlului. In aceasta categorie se includ si sumele reprezentand contravaloarea bunurilor confiscate pentru savarsirea unor contraventii la regimul vamal si care nu mai pot fi identificate. Fac parte din aceeasi categorie si metalele pretioase si semipretioase, pietrele pretioase si semipretioase, precum si obiectele confectionate din acestea.
    4. Bunurile confiscate reprezentand arme, munitii, echipament militar, produse si materiale explozive, stupefiante, obiecte de patrimoniu, precum si alte bunuri similare se predau si se valorifica in conditiile legii. Sumele obtinute din valorificarea acestor bunuri nu se constituie in fond de stimulente. Personalul vamal care are o contributie directa la confiscarea acestor bunuri va fi stimulat din fondul de rezerva constituit la dispozitia secretarului de stat, potrivit prezentelor norme metodologice.

    CAP. 2
    Modul de constituire si de evidentiere a fondului de stimulente

    5. Fondul de stimulente se constituie si se evidentiaza astfel:
    a) la nivelul birourilor vamale, din sumele provenite din activitatea proprie;
    b) la nivelul directiilor regionale vamale, din sumele provenite din activitatea proprie si din virarea unei cote de 10% din fondul constituit la nivelul birourilor vamale din raza lor de activitate;
    c) la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor, din sumele provenite din activitatea proprie si din virarea unei cote de 30% din fondul constituit la birourile vamale si, respectiv, din cel constituit la directiile regionale vamale din sumele provenite din activitatea proprie;
    d) la nivelul Autoritatii Nationale de Control, in conditiile art. 16 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota stabilita prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    6. Din fondul constituit in conditiile pct. 5 lit. c) se asigura stimularea personalului din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor si se stabileste fondul de rezerva la dispozitia secretarului de stat, reprezentand 10% din fondul astfel constituit.

    CAP. 3
    Modul de utilizare a fondului de stimulente

    7. Utilizarea sumelor constituite potrivit pct. 5 lit. a), b) si c) pentru stimularea personalului din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se face pe baza urmatoarelor criterii de repartizare:
    a) contributia directa si efectiva, cu respectarea normelor legale si a indatoririlor specifice, la identificarea surselor suplimentare de venituri la bugetul de stat si la declansarea masurilor prevazute de lege pentru atragerea acestora, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor de intarziere a amenzilor;
    b) asumarea responsabilitatii, pe baza respectarii si aplicarii legii si a normelor interne de lucru, in identificarea, constatarea si sesizarea organelor de urmarire penala atunci cand ia cunostinta de savarsirea unor infractiuni sau, dupa caz, in sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, stabilite prin Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei;
    c) executarea cu competenta si profesionalism a atributiilor de control vamal si supraveghere vamala, concretizata in frecventa, natura, dificultatea si valoarea descoperirilor, in scopul diminuarii si eliminarii incalcarilor legislatiei vamale;
    d) aportul personal determinant la buna organizare si functionare a compartimentului din care face parte beneficiarul stimulentelor si la indeplinirea obiectivelor activitatii proprii;
    e) urmarirea indeplinirii masurilor de valorificare a bunurilor rezultate din confiscari, inclusiv a celor de executare silita, de catre organele abilitate potrivit prevederilor legale si de evidentiere a sumelor astfel obtinute, in scopul constituirii fondului de stimulente al Autoritatii Nationale a Vamilor;
    f) respectarea regulamentelor, a ordinelor si a instructiunilor, inclusiv a normelor de comportare in unitate si asigurarea unui mediu profesional dinamic si stimulativ;
    g) indeplinirea corespunzatoare a indatoririlor specifice functiei de conducere, manifestarea civilizata, demna, cooperanta in raporturile cu personalul din subordine si utilizarea de criterii obiective de apreciere profesionala;
    h) executarea corecta, corespunzatoare calitativ si in termenele stabilite a atributiilor de serviciu, eliminarea intarzierilor sau tergiversarilor, adoptarea unei atitudini ferme, neechivoce in relatiile de serviciu, semnalarea incidentelor aparute si formularea de propuneri concrete de rezolvare a acestora;
    i) identificarea deficientelor de reglementare in domeniul propriu de activitate si prezentarea de propuneri adecvate de imbunatatire a cadrului normativ existent.

    CAP. 4
    Repartizarea si acordarea stimulentelor

    8. Cuantumul lunar al stimulentelor poate fi de cel mult trei salarii de baza lunare brute pentru personalul care indeplineste, corespunzator atributiilor si raspunderilor stabilite prin fisa postului, criteriile prevazute la pct. 7, indiferent de compartimentul in care este incadrat. In mod exceptional, in cazuri temeinic justificate, secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor poate aproba stimulente peste acest nivel, pentru personalul cu prestatii profesionale deosebite si rezultate meritorii in activitatea desfasurata.
    9. Ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control acorda stimulente din fondul constituit in conditiile pct. 5 lit. d) pentru personalul din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor care se evidentiaza prin realizari remarcabile in activitatea profesionala, inclusiv prin descoperirea unor fapte antisociale grave si luarea masurilor prevazute de lege.
    10. Sunt competenti sa aprobe stimulente potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
    a) secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor pentru:
    - directorii, directorii adjuncti si sefii serviciilor independente din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, la propunerea subsecretarului de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor;
    - personalul de conducere si de executie din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, la propunerea sefilor directiilor de specialitate sau ai serviciilor independente;
    - directorii executivi si directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor regionale vamale, la propunerea subsecretarului de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor;
    - sefii birourilor vamale si adjunctii acestora, la propunerea directorilor executivi ai directiilor regionale vamale;
    b) directorii executivi ai directiilor regionale vamale pentru:
    - personalul din aparatul propriu, cu exceptia directorilor executivi adjuncti, la propunerea sefilor de compartimente din directiile regionale vamale;
    - personalul din cadrul birourilor vamale subordonate, la propunerea sefilor acestora, cu exceptia sefilor birourilor vamale si a adjunctilor acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    11. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor poate dispune, in cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulente intre structurile Autoritatii Nationale a Vamilor care au contribuit la realizarea acestora, in aplicarea prevederilor cap. III din prezentele norme metodologice.
    12. Plata stimulentelor aprobate se face, de regula, o data pe luna, in cursul lunii curente pentru luna expirata sau in lunile urmatoare.
    13. Sumele reprezentand fondul de stimulente, ramase neutilizate la sfarsitul lunii, respectiv al anului, se reporteaza lunar si anual, urmand a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    14. Evidentierea in contabilitate a operatiunilor de constituire si utilizare a fondurilor de stimulente se efectueaza potrivit Instructiunilor privind aplicarea planului de conturi pentru institutiile publice.
    15. Stimulentele nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra acestora nu se calculeaza, potrivit legii, contributia de asigurari sociale de stat si contributia pentru ajutorul de somaj si nici contributii sociale ale angajatorului. Stimulentele acordate personalului se impoziteaza in conditiile legii.
    16. Sumele incluse in fondul de stimulente cu incalcarea prevederilor legale privind constituirea acestora vor fi deduse din fondul existent sau constituit in perioada urmatoare si vor fi virate conform destinatiilor legale.
    17. In cazurile in care, ulterior constituirii si utilizarii fondului de stimulente, instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive si irevocabile de anulare a proceselor-verbale de sanctionare contraventionala sau a masurilor de confiscare ori a dobanzilor sau penalitatilor de intarziere, sumele astfel constituite se deduc din fondul de stimulente, urmand destinatia stabilita de lege.
    18. Sumele existente in soldurile fondurilor de stimulare constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se includ in noul fond de stimulente si se utilizeaza potrivit prevederilor prezentelor norme.
    19. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si din unitatile sale subordonate are obligatia sa verifice corecta constituire si utilizare a fondului de stimulente si sa nu permita constituirea si, dupa caz, plata sumelor incasate cu incalcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1426/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1426 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu