E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1350 din 27 septembrie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 4 octombrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 23 august 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, familiile şi persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.

Art. 2. - Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a)   cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;

b)   cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie umanitară prevăzută de lege;

c)   apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 3. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, indiferent de modul de facturare pentru care acestea au optat.

(2) In sensul prevederilor alin. (1), ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat se acordă numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinţei şi nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.

Art. 4. - In situaţia persoanei singure, compensarea suplimentară prevăzută la art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă se acordă după cum urmează:

a)  în proporţie de 100% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează până la 125 lei;

b)   în proporţie de 90% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 125 lei şi 170 lei;

c)   în proporţie de 80% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 170 lei şi 210 lei;

d)   în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 210 lei şi 250 lei;

e)   în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 250 lei şi 290 lei;

f)   în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 290 lei şi 345 lei;

g)   în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 345 lei şi 390 lei;

h) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 390 lei şi 440 lei;

i) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 440 lei şi 500 lei.

Art. 5. - Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii  nr. 416/2001   privind venitul  minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de compensare este cel prevăzut la art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 6. - In sensul prevederilor art. 5 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, valoarea efectivă a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:

Ajutor efectiv = Cp  x Cid x PI ,

unde:

-   Cp reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 5 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 4;

-   Cid reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat;

-   P| reprezintă preţul local al energiei termice facturate populaţiei de către furnizor.

Art. 7. - (1) Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei calculat în condiţiile art. 6 nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în condiţiile art. 162 alin. (1) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.

(2)  Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:

Ajutor maxim lunar = Cp   x Cmax.I. x PIr,

unde:

-   Cp reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 5 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 4;

-  Cmax.I. reprezintă consumul maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă;

-   PIr reprezintă preţul local de referinţă.

(3)   Ajutorul maxim calculat în condiţiile alin. (2) se stabileşte o singură dată, prin dispoziţie a primarului, la începutul sezonului rece şi este acelaşi pentru fiecare lună din sezonul rece.

Art. 8. - (1) Preţul local de referinţă va fi stabilit şi transmis primăriilor de autorităţile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

(2)   Consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, preţul local al energiei termice facturate populaţiei conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006.

(3)  In situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, în care nu se stabileşte de către autorităţile de reglementare competente preţul local de referinţă, primăriile au obligaţia să aprobe pentru furnizori preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

Art. 9. - Consiliile locale pot aproba din bugetele proprii ajutoare pentru încălzirea locuinţei, peste cele stabilite în condiţiile art. 5 din ordonanţa de urgenţă şi ale art. 4, prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri.

SECŢIUNEA a 2-a

Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat

Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi numărul de camere aferent locuinţei.

(2)   Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(3)  Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 11. - (1) La stabilirea numărului de camere prevăzut în anexa nr. 1 pct. II lit. C la prezentele norme metodologice, solicitantul va ţine cont de suprafaţa locuibilă, respectiv suprafaţa desfăşurată a încăperilor de locuit, care cuprinde dormitoarele şi camera de zi, potrivit notei de la lit. B din anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul maxim calculat în condiţiile art. 7 alin. (2) se va stabili în funcţie de consumul maxim lunar prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.

Art. 12. - La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit pct. II lit. B din anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) Furnizorii de energie termică transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă depun individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 161 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 14. - (1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, primarii emit dispoziţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, care conţin compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi valoarea ajutorului maxim lunar.

(2)   Dispoziţiile primarilor prevăzute la alin. (1) se transmit titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct sau prin intermediul furnizorilor ori al asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi, în copie, direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Modelul dispoziţiei pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică este prevăzut în anexa nr. 2a.

(3)   In termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunica solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3a.

Art. 15. - In aplicarea prevederilor art. 162 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii ajutoarelor, compensarea procentuală şi valoarea maximă calculată a ajutorului stabilit potrivit art. 7 alin. (2), în scris şi în format electronic, conform anexei nr. 4a.

Art. 16. - (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de energie termică.

(2)   Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.

(3)   In situaţia în care la branşamentul unde se realizează citirea sunt racordaţi mai mulţi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în funcţie de reglementările legale în vigoare.

(4)  La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5a.

(5)  In situaţia asociaţiilor de proprietari/chiriaşi în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică, furnizată în sistem centralizat, pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizaţi de către autorităţile de reglementare, citirea şi repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condiţiile legii, de asociaţiile de proprietari/chiriaşi cu aceşti prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

Art. 17. - (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 16 alin. (4), asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali.

(2)   Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)  Atât consumul general de energie termică, cât şi cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii şi exprimate cu 6 zecimale.

(4)   In termenul prevăzut la art. 164 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor de energie termică situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

(5)   Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a.

Art. 18. - Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 17, furnizorul calculează cuantumul ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, astfel:

a)  la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 6, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2);

b)   la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 7 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.

Art. 19. - (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, factura reprezentând consumul de energie termică şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei calculat în condiţiile art. 18.

(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeşte situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7a.

(3)  In cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului general de energie termică şi suma totală a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la coloana 10 din anexa nr. 7a.

(4)   Factura prevăzută la alin. (3) va fi însoţită de situaţia centralizatoare întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7a.

(5)   Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.

Art. 20. - (1) Situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (4) reprezintă documente de plată, se întocmesc de către furnizor şi se transmit primarilor pentru certificare.

(2) Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit exemplarul original direcţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică.

CAPITOLUL III

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 21. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece în cuantumurile şi în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 22. - Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale consumată lunar în perioada sezonului rece.

Art. 23. - Consiliile locale pot aproba din bugetele proprii ajutoare pentru încălzirea locuinţei peste nivelul celor stabilite în condiţiile art. 6 din ordonanţa de urgenţă, prin majorări cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri.

SECŢIUNEA a 2-a

Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Art. 24. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

(2)   Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt transmise de către primării furnizorilor de gaze naturale, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(3)  Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 25. - La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit pct. II lit. B din anexa nr. 1.

Art. 26. - (1) Furnizorii de gaze naturale transmit formularele titularilor de contract, consumatori individuali şi asociaţii de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.

(2) Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 161  din ordonanţa de urgenţă.

Art. 27. - (1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, primarii emit dispoziţii privind acordarea ajutorului, care prevăd cuantumul acestuia calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.

(2)   Dispoziţiile primarilor prevăzute la alin. (1) se transmit direct titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi, în copie, direcţiilor teritoriale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Modelul dispoziţiei pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale este prevăzut în anexa nr. 2b.

(3)  In termenul prevăzut la alin. (2) primarii comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3b.

Art. 28. - (1) In cazul modificărilor prevăzute la art. 163 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 163 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2) In situaţia prevăzută la alin. (1) primarii emit noi dispoziţii pe care le transmit titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 163 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 29. - In aplicarea prevederilor art. 162 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale stabilit în condiţiile art. 6 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, conform anexei nr. 4b.

Art. 30. - (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale.

(2)   Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.

(3)   La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5b.

Art. 31. - (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 30 alin. (3), asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

(2)   In termenul prevăzut la art. 164 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor de gaze naturale situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

(3)   Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b.

(4)   Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:

a)  la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;

b)   la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului.

Art. 32. - (1) In cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de gaze naturale transmit lunar factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivel de asociaţie şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului general şi suma totală a ajutoarelor efective pentru încălzirea locuinţei prevăzută la coloana 8 din anexa nr. 7b.

(2)   Factura prevăzută la alin. (1) este însoţită de un borderou întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7b.

(3)   Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit direcţiilor teritoriale exemplarul original al documentului de plată prevăzut la art. 168 din ordonanţa de urgenţă, pe baza căruia acestea achită sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

(4)   Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale în tabelul cu cheltuieli de întreţinere.

Art. 33. - (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, factura reprezentând consumul de gaze naturale şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul efectiv calculat în condiţiile art. 31 alin. (4).

(2)  Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorii de gaze naturale întocmesc borderoul cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7b.

(3)   Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit direcţiilor teritoriale exemplarul original al documentului de plată prevăzut la art. 168 din ordonanţa de urgenţă, pe baza căruia acestea achită sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

CAPITOLUL IV

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri

Art. 34. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă beneficiarilor de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiiile art. 1611 -1613 din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.

Art. 35. - In cazul în care mai multe familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 36. - Direcţiile teritoriale, pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 20, respectiv a borderourilor prevăzute la art. 32 alin. (2) şi art. 33 alin. (2), solicită Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni, creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.

Art. 37. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei transmite Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 23 a fiecărei luni, documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare.

Art. 38. - In baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Finanţelor Publice, direcţiile teritoriale virează, până la sfârşitul lunii, sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către producătorii şi distribuitorii de energie termică sau gaze naturale.

Art. 39. - In aplicarea prevederilor art. 1617 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, primarii transmit, la solicitarea direcţiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 8a-8c.

Art. 40. - Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 39, direcţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei până la data de 25 a fiecărei luni.

Art. 41. - Până la data de 31 mai, potrivit prevederilor art. 1617 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, furnizorii şi primarii au obligaţia de a pune la dispoziţie direcţiilor teritoriale date şi informaţii sintetice solicitate de acestea cu privire la numărul de beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei în funcţie de venituri, numărul de persoane din familie, sistemul de încălzire utilizat, modul de facturare a energiei termice, precum şi cheltuielile cu încălzirea locuinţei şi gradul de acoperire a acestora prin acordarea ajutoarelor.

Art. 42. - In aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor pot emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun.

Art. 43. - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a/1-8a/3, 8b şi 8c*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a/1-8a/3, 8b şi 8c sunt reproduse în facsimil.

Anexa nr.l la Normele metodologice

CERERE si DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/sectorului municipiului Bucureşti

I.     Subsemnatul,

Cod numeric personal               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa: Str.       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr.     |_ |_|_|_|   Sc.      |_|_|      Ap.     |_|_|_|       Sector |_|_|

Localitatea               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Judeţul               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefon               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E - mail               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate (*1)     |_|_|_|    Seria   |_|_|_|   Nr.      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Eliberat de secţia de poliţie               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

vă rog să-mi aprobaţi acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Menţionez că utilizez pentru încălzirea locuinţei (*2):

Energie termică în sistem centralizat                   |_|   

Denumire furnizor               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codul titularului de contract               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Gaze naturale               |_|       Denumire furnizor|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod client nr.                               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Modul de facturare a energiei termice (*3):

a) facturarea şi plata în tranşe lunare egale pe perioada unui an    |_|

b) facturarea şi plata în tranşe lunare egale, stabilite diferenţiat în perioada sezonului rece şi în restul anului        |_|

c) facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv          |_|

d) facturarea şi plata în sistem de facturare binom                  |_|

(*I) In cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de identitate:

-B.I.   - buletin de identitate

-C.I.   - carte de identitate

- C.I.P. - carte de identitate provizorie

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

- P.S.T. - permis de şedere temporară

- P.S.P. - permis de şedere permanentă

- D.I.    - document de identitate

(*2) Se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare şi se va completa obligatoriu: pentru energie termică - codul titularului de contract, iar pentru gaze naturale - codul clientului; se va menţiona denumirea distribuitorului de energie termică în sistem centralizat sau de gaze naturale, cu care consumatorul individual sau, după caz, asociaţia de proprietari/chiriaşi, are încheiat contract de furnizare. (*3) Se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare modului de facturare prevăzut în contractul de furnizare.

II. Declar pe propria răspundere următoarele:

A. Referitor la componenţa familiei, următorii membri (*4):

1. Numele şi prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          

                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/ act doveditor (*5) |_|_|_|  Seria |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Numele şi prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/ act doveditor (*5) |_|_|_|  Seria |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Numele şi prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/ act doveditor (*5) |_|_|_|  Seria |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Numele şi prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/ act doveditor (*5) |_|_|_|  Seria |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5. Numele şi prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/ act doveditor (*5) |_|_|_|  Seria |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. Numele şi prenumele   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

                                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/ act doveditor (*5) |_|_|_|  Seria |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. Numele şi prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/ act doveditor (*5) |_|_|_|  Seria |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. Numele şi prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/ act doveditor (*5) |_|_|_|  Seria |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(*4) In cazul familiilor cu mai mult de 8 membri se va completa o anexă. Prin membri de familie se înţeleg şi persoanele între care nu există relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.

(*5) In cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de naştere.

B. Referitor la veniturile realizate:

1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE IN LUNA:

Cod

Categoria de venituri

Venitul realizat (*6) lei

SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

01

pe bază de contract de muncă

02

salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

03

salariul asistentului maternal

04

salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

05

venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată sa desfăşoare o activitate independentă

06

indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare

PENSII

Pensii de stat

07

pensia pentru limită de vârstă

08

pensia anticipată

09

pensia anticipată parţială

10

pensia de invaliditate

11

pensia de urmaş

Pensii agricultori

12

pensie agricultor

Pensii militare

13

pensie de serviciu

14

pensia de invaliditate

15

pensia de urmaş

16

pensia I.O.V.R.

17

Indemnizaţia pt.persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora

18

Alocaţia socială pentru nevăzători

19

Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevăzători handicap grav

20

Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă

21

Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi

22

Indemnizaţia pentru maternitate

INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

23

Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani

24

Stimulent

INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT

25

Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din considerente politice

26

Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice

27

Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

28

Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961

29

Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

30

Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap

31

Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor

32

Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002

33

Renta viageră pentru sportivi

ALOCAŢII

34

Alocaţia de stat pentru copii

35

Alocaţia de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii sau persoane

(*6) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora

BURSE

36

pentru elevi

37

pentru studenţi

AJUTOARE

38

ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate

39

ajutorul social lunar acordat soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

TOTAL 1

2. ALTE SURSE DE VENIT

Sursa de venit

Venitul realizat (lei)

Bunuri mobile, imobile aducătoare de venituri nete

Venituri nete din dobânzi, dividende, părţi sociale

Activităţi nepermanente

Alte venituri

TOTAL 2

|3. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (Total 1 + Total 2)

4. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE (Venit lunar total/nr. membri familie)

C. Referitor la numărul de camere al locuinţei (*7):

Locuinţa:          -  1 cameră               [   ]

-  2 camere                [   ]

-  3 camere                [   ]

-  4 camere                [   ]

-  peste 4 camere       [   ]

C*7) Se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare şi se va completa numai în situaţia în care solicitantul utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat.

D. Având în vedere cele declarate consider că mă încadrez pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în intervalul de venituri:

Limite de venituri (lei)

până la 125

125

170

170

210

210

250

250

290

290

345

345

390

390

440

440

500

(se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare)

E. Am luat la cunoştinţă că ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în condiţiile ordonanţei de urgenţă, astfel:

a)    nu mai mult decât valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispoziţie a primarului în cazul utilizării pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat;

b)   nu mai mult decât valoarea facturii individuale ori a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat sau, după caz, cu gaze naturale, se achită de către direcţiile teritoriale direct furnizorului.

F.   Mă oblig să aduc la cunoştinţa primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.

G.  Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că cele declarate sunt corecte şi complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

Data

...................................

Semnătura solicitantului

...................................

Anexa nr.2a la Normele metodologice

ROMÂNIA

Judeţ/Mun. Bucureşti____________________________

                                                     (cod, denumire)

Primarul localităţii/sector _________________________

                                                     (cod, denumire)

DISPOZIŢIE

Nr.___________/____________

pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

Primarul unităţii administrativ teritoriale ___________________________________având în vedere:

- prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.5/2003 privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr..../2006

-cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică înregistrată la nr.__________________

DISPUNE

1.    Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică doamnei/domnului _________________________________ cu domiciliul în _________________________________________________________, CNP __________________, în calitate de titular al ajutorului, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii de energie termică, în funcţie de venitul net/membru de familie în proporţie de____%.

2.    Valoarea ajutorului maxim lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, funcţie de consumul stabilit pe tip de apartament, zonă de temperatură şi Preţul Local de Referinţă al gigacaloriei, este de_______lei pentru  perioada _______________________.

3.    Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unităţii administrativ teritoriale.

4.    In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul _______________________, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

PRIMAR,

...................................

Anexa nr.2b la Normele metodologice

ROMÂNIA

Judeţ/Mun. Bucureşti____________________________

                                                  (cod, denumire)

Primarul localităţii/sector _________________________

                                                  (cod, denumire)

DISPOZIŢIE

Nr.___________/____________

pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Primarul unităţii administrativ teritoriale___________________________________având în vedere:

-prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr..../2006;

-cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale înregistrată la nr.______________

DISPUNE

1.    Aprobarea    ajutorului    lunar    pentru    încălzirea    locuinţei    cu    gaze    naturale    doamnei/domnului____________________________________ cu domiciliul în__________________________________________________________, CNP __________________, în calitate de titular al ajutorului.

2.    Cuantumul ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, este de_______lei pentru perioada

3.    Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unităţii administrativ teritoriale.

4.    In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

PRIMAR,

...................................

Anexa nr. 3a la Normele metodologice

ROMÂNIA

Judeţ/Mun. Bucureşti____________________________

                                                      (cod, denumire)

Primarul localităţii/sector _________________________

                                                      (cod, denumire)

DISPOZIŢIE

Nr.___________/____________

privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

Primarul unităţii administrativ teritoriale________________________având în vedere:

-prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr..../2006;

-cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică înregistrată la nr.____________

DISPUNE

1.   Neacordarea   ajutorului    lunar   pentru   încălzirea   locuinţei    cu   energie   termică   doamnei/domnului cu domiciliul în___________________,  CNP__________________.

2.    Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.5 alin. (2) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2006.

3.    Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unităţii administrativ teritoriale.

4.    In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul _________________________, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

PRIMAR,

...................................

Anexa nr. 3b la Normele metodologice

ROMÂNIA

Judeţ/Mun. Bucureşti_________________________

                                           (cod, denumire)

Primarul localităţii/sector ______________________

                                                    (cod, denumire)

DISPOZIŢIE

Nr.___________/____________

privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Primarul unităţii administrativ teritoriale___________________________________având în vedere:

-prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr..../2006;

-cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale înregistrată la nr.______________

DISPUNE

1.   Neacordarea    ajutorului    lunar    pentru    încălzirea    locuinţei    cu    gaze    naturale    doamnei/domnului_____________________________  cu domiciliul în_________________________________________________________, CNP__________________,

2.    Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2006.

3.    Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unităţii administrativ teritoriale.

4.    In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul _________________________, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

PRIMAR,

...................................

Anexa nr.4a la Normele metodologice

ROMÂNIA

Judet/Mun.Bucureşti_________________

                                       (cod, denumire)

Primar comună/oraş/municipiu/sector mun.Bucureşti_______________

                                                                                         (cod, denumire)

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

privind beneficiarii ajutoarelor, compensarea procentuală şi valoarea maximă calculată

Cod titular de contract_______________ (denumire şi adresa complete_________________________)*

nr. crt.

nr.** bloc

nr. scară

nr. apt.

nr. camere

titular ajutor

CNP

număr dispoziţie

compensare procentuală

valoare

maximă a

ajutorului

lunar

.......................................................................................................................................................................

Cod titular de contract_______________(denumire şi adresă complete__________________________)

nr. crt.

nr. ** bloc

nr. scară

nr.

apt.

nr. camere

titular ajutor

CNP

număr dispoziţie

compensare procentuală

valoare

maximă a

ajutorului

lunar

PRIMAR,

...................................

* Se completează pentru fiecare titular de contract în parte, respectiv asociaţie de proprietari/chiriaşi din localitatea respectivă

**  Se completează în situaţia în care titularul de contract (asociaţia de proprietari/chiriaşi) are în componenţă mai multe imobile de tip condominiu"

NOTA:  Se transmite în scris şi în format electronic, într-un limbaj de programare agreat de furnizor. Modalităţile de transmitere pe cale informatică se stabilesc de comun acord între primari şi furnizori.

Anexa nr.4b la Normele metodologice

ROMÂNIA

Judeţ/Mun.Bucureşti___________________ (cod, denumire)

Primar comună/oraş/municipiu/sector mun.Bucureşti_____________________ (cod, denumire)

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

  1. Pentru consumatorii individuali:

nr. crt.

cod titular

de contract

(client)

titular de contract (client)

beneficiar ajutor încălzire

CNP

număr dispoziţie a primarului

adresă beneficiar ajutor

cuantum ajutor stabilit

de primar pentru

beneficiar

B. Pentru consumatorii colectivi (asociaţii proprietari/chiriaşi):

Cod titular de contract (client)______________(denumire şi adresă complete________________________)*

nr.

crt.

beneficiar ajutor încălzire

CNP

număr dispoziţie a primarului

adresă beneficiar ajutor

cuantum ajutor stabilit

de primar pentru

beneficiar

PRIMAR,

.......................................

Se completează pentru fiecare titular de contract în parte, respectiv asociaţie de proprietari/chiriaşi din localitatea respectivă

NOTĂ:  Se transmite în scris si în format electronic într-un limbaj de programare agreat de furnizor. Modalităţile de transmitere pe cate informatica se stabilesc de comun acord între primari ţi furnizori.

Anexa nr.5a la Normele metodologice

PROCES-VERBAL

încheiat azi, data................

între

1.     FURNIZORUL DE ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT ......................................................................... reprezentat(ă) prin d-na/d-ul ..........................................., în calitate de.............................................. .

si

2.     ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/CHIRIAŞI ..................................... reprezentată prin d-na/d-ul....................................., în calitate de..........................

am procedat la determinarea consumului  general de energie termică aferent lunii...............................,   înregistrat   de   aparatul   de   măsură   instalat   la   nivelul branşamentului   imobilului   din   localitatea   .......................................,   strada ............................., nr.........., în cantitate de............................ .

REPREZENTAT FURNIZOR,

LS

REPREZENTANT ASOCIAŢIE PROPRIETARI/ CHIRIAŞI

LS

Anexa nr.5b la Normele metodologice

PROCES-VERBAL

încheiat azi, data............................

între

1.     FURNIZORUL DE GAZE NATURALE. ..................................................

reprezentat(ă) prin d-na/d-ul...........................................,

si

2.     ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/CHIRIAŞI. .......................................... reprezentată prin d-na/d-ul................................

am  procedat  la  determinarea  consumului   general  de  gaze  naturale  aferent  lunii ..............................., pe baza citirii contorului.

INDEX citit:

DATA citirii:

REPREZENTAT FURNIZOR,

LS

REPREZENTANT ASOCIAŢIE PROPRIETARI/ CHIRIAŞI

LS

Anexa nr.6a la Normele metodologice

SITUAŢIA

cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

Perioada de consum           ____________________

Denumire titular de contract ________________________

Adresă titular de contract __________________________

Cod titular de contract     ________________________

nr. crt.

nr. apt.

nr. camere

beneficiar ajutor

CNP

număr

dispoziţie

primar

valoare ajutor maxim

stabilit prin dispoziţie a

primarului

consum defalcat pe apartamente (Gcal)

0

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

TOTAL:

Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza procesului verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Reprezentant titular de contract,

Nume şi prenume _______________________

Data şi semnătura______________________

Ştampila (după caz)

Preluat de furnizor,

Nume şi prenume_______________________

Funcţia________________________________

Data şi semnătura______________________

NOTA: Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.

Anexa nr.6b la Normele metodologice

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Perioada de consum_____________________

Denumire titular de contract (client) ________________________

Adresă titular de contract (client)  __________________________

Cod titular de contract (client)____________________________

nr. crt.

beneficiar ajutor de încălzire

CNP

număr dispoziţie primar

cuantum ajutor stabilit prin dispoziţie a primarului

consum defalcat pe apartamente (NMC)

0

1

2

3

4

5

.

.

.

TOTAL:

Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentru  încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Reprezentant titular de contract (client),

Nume şi prenume_________________________

Data şi semnătura________________________

Ştampila (după caz)

Preluat de furnizor,

Nume şi prenume_________________________

Funcţia________________________________

Data şi semnătura________________________

NOTA: Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.

Anexa nr.7a la Normele metodologice

SITUAŢIA*

cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada ________________

certificare primar

Denumire furnizor_____________________

Adresă furnizor_______________________

Anexă la factura nr.       __________/_________

Denumire titular de contract_________________ Adresă titular de contract_______________________________Cod titular de contract_____________

nr. crt.

nr. apt.

nr.

dispoziţie

primar

beneficiar ajutor

CNP

proporţie compensare

(%)

consum repartizat

de asociaţia de proprietari/ chiriaşi

preţul local al

energiei termice

facturată populaţiei

valoare ajutor

efectiv

valoare

ajutor maxim

stabilit prin

dispoziţia

primarului

cuantum ajutor încălzire

suma de plata pentru benef. aj. încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

8=5x6x7

9

10=min.(8,9)

11=(6x7)-10

TOTAL:

             -

Notă: Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi valoarea maximă stabilită prin dispoziţie a primarului în condiţiile OUG nr.5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

SEMNĂTURĂ ŞI ŞTAMPILĂ FURNIZOR,

...............................................................................

*  Situaţia se întocmeşte atât pentru consumatorii individuali, cât şi pentru consumatorii colectivi (asociaţiile de proprietari/chiriaşi), titulari de contracte de furnizare a energiei termice, In cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, această situaţie se transmite ca anexă la factură.

Anexa nr.7b la Normele metodologice

BORDEROU*

cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia Perioada de consum

certificare primar

Denumire furnizor______________________

Adresă furnizor________________________

Anexă la factura nr.       _______ /_________

Denumire titular de contract (client)________________Adresă titular de contract (client)_____________________________Cod titular de contract (client)_____________

nr. crt.

beneficiar ajutor

CNP

nr.

dispoziţie

primar

consum repartizat

de asociaţia de proprietari/ chiriaşi

preţul gazelor naturale (lei/NMC)

valoare consum

cuantum

ajutor stabilit

prin dispoziţie a

primarului

cuantumul efectiv

al ajutorului pentru încalzire

suma de plată pentru benef. aj. încălzire

0

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=min.(6,7)

9=6-8

TOTAL:

-

Notă: Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile OUG nr.5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

SEMNĂTURĂ ŞI ŞTAMPILĂ FURNIZOR,

...............................................................................

*  Borderoul se întocmeşte atât pentru consumatorii individuali, cât şi pentru consumatorii colectivi (asociaţiile de proprietari/chiriaşi), titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale. In cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, acest borderou se transmite ca anexă la factură.

RAPORT STATISTIC

Anexa nr.8a/1a Normele metodologice

ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT (FAMILII)

Venit net mediu lunar pe membru de familie

(lei)

Procent

compensare

Număr luni

Număr familii beneficiare

Total din

care

Familii cu

2 membri

3 membri

4 membri

5 membri

>5

membri

până la 125

100%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

90%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

125-170

80%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

170-210

70%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

210-250

60%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 luna

0

0

0

0

0

0

250 - 290

50%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lu

0

0

0

0

0

0

290 - 345

40%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

«

0

0

0

345 - 390

30%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

390 - 440

20%

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

440 - 500

10%

5 luni

0

0

0

0

0

«

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0l

TOTAL

5 luni

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

0

0

0

0

0

0

La data de

31 oct.

30 nov.

31 dec.

31 ian.

28 (29) febr.

31 mar.

Număr total de cereri depuse

Număr total ajutoare

Anexa nr.8a/2 la Normele metodologice

ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT (PERSOANA SINGURĂ)

Venit net mediu lunar pe persoană singură

(lei)

Procent compensare

Număr luni

Număr beneficiari

până la 125

100%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

125-170

90%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

170-210

80%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

210 - 250

70%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

250 - 290

60%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

290 - 345

50%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

345 - 390

40%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

390 - 440

30%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

440 - 500

20%

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

TOTAL

5 luni

0

4 luni

0

3 luni

0

2 luni

0

1 lună

0

TOTAL GENERAL

0

La data de

31 oct.

30 nov.

31 dec.

31 ian.

28 (29) febr.

31 mar.

Număr total de cereri depuse

Număr total ajutoare

Anexa nr.8a/3 la Normele metodologice

PLAŢI ENERGIE TERMICĂ

Aferente lunii

Plăţi în cursul lunii

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Noiembrie

0

0

0

0

0

0

0

Decembrie

0

0

0

0

0

0

0

Ianuarie

0

0

0

0

0

0

0

Februarie

0

0

0

0

0

0

0

Martie

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

Anexa nr.8b la Normele metodologice

Gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familie sau persoana singurii

(lei)

Cuantum

ajutor încălzire

(lei)

Număr luni

Număr beneficiari

Total din care

Persoană singură

Familii cu

2 membri

3 membri

4 membri

5 membri

>5 membri

până la 125

210

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

125-170

130

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

170-210

110

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 luna

0

0

0

0

0

0

0

210-250

90

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

250 - 290

70

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

290 - 345

50

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

345 - 390

35

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

390 - 440

25

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

440 - 500

15

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lu

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

0

0

0

0

0

0

0

La data de

31 oct.

30 nov.

31 dec.

31 ian.

28 (29) febr.

31 mar.

Număr total de cereri depuse

0

0

0

0

0

0

Număr total ajutoare

0

0

0

0

0

0

Aferente lunii

Plăţi în cursul lunii

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Noiembrie

0

0

0

0

0

0

0

Decembrie

0

0

0

0

0

0

0

Ianuarie

0

0

0

0

0

0

0

Februarie

0

0

0

0

0

0

0

Martie

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

Anexa nr.8c la Normele metodologice

LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI

Tip familie

Nr. ajutoare aprobate

la începutul sezonului

rece

noiembrie

decembrie

ianuarie

februarie

martie

Nr.

ajutoare

aprobate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

încetate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

aprobate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

încetate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

aprobate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

încetate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

aprobate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

încetate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

aprobate în luna

curentă

Nr.

ajutoare

încetate în luna

curentă

persoană singură

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

familii cu 2 membri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

familii cu 3 membri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

familii cu 4 membri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

familii cu 5 membri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

familii cu > 5 membri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PLĂŢI

La începutul sezonului rece

In luna noiembrie

In luna decembrie

In luna ianuarie

In luna februarie

In luna martie


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1350/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1350 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1350/2006
Hotărârea 920 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
Hotărârea 996 2010
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.350/2006
Hotărârea 1405 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu