E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Hotărârea 1334 2004 adauga dupa articolul 8 din actul Hotărârea 348 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1334 2004 completeaza articolul 9 din actul Hotărârea 348 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1334 2004 adauga dupa articolul 18 din actul Hotărârea 348 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1334 2004 completeaza articolul 26 din actul Hotărârea 348 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1334 2004 completeaza articolul 34 din actul Hotărârea 348 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 completeaza articolul 1 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 completeaza articolul 8 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 modifica articolul 10 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 modifica articolul 11 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 661 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1334 2004 completeaza Hotărârea 661 2001
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1334 din 19 august 2004

privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 814 din  3 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Certificatul de producator trebuie sa cuprinda informatii si date privind:
    a) temeiul eliberarii certificatului;
    b) numele si prenumele titularului si ale membrilor din gospodaria titularului;
    c) denumirea produselor, productiile estimate si cantitatile destinate comercializarii."
    2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Solicitarea producatorului va fi verificata cu privire la detinerea suprafetelor de teren ori a animalelor, atat pe baza datelor din registrul agricol, cat si in teren. Verificarea trebuie sa stabileasca existenta produselor, estimarea productiilor si a cantitatilor destinate comercializarii pentru care se propune eliberarea certificatului de producator."
    3. Articolul 8 se completeaza cu doua alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
    "(2) La solicitarea titularului certificatului de producator, secretarul unitatii administrativ-teritoriale este obligat sa elibereze un numar de copii egal cu numarul membrilor din gospodaria titularului. Copiile se atesta pentru conformitate prin formula <<conform cu originalul>>, urmata de semnatura olografa a secretarului si de stampila primariei. Pentru eliberarea de copii de pe certificatul de producator nu se percep taxe.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va comunica zilnic preturile medii de la producatori la principalele produse legumicole, pe baza informatiilor primite din principalele bazine legumicole din toate judetele tarii."
    4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Accesul producatorilor in piata, inchirierea de mese si cantare se fac numai pe baza certificatului de producator in original sau in copie, eliberat in conformitate cu art. 8 alin. (2)."
    5. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei este obligat sa inscrie in registrul de evidenta special infiintat datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au inchiriat locul de vanzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei. Modelul registrului de evidenta este prevazut in anexa nr. 4.
    (1^2) La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei va afisa in mod vizibil, la fiecare punct de vanzare, talonul de identificare a producatorului agricol sau, dupa caz, a comerciantului persoana juridica.
    (1^3) Talonul de identificare, al carui model este prevazut in anexa nr. 5, cuprinde urmatoarele date:
    a) numele si prenumele producatorului agricol sau denumirea comerciantului, dupa caz;
    b) seria si numarul certificatului de producator sau, dupa caz, codul unic de identificare a comerciantului;
    c) denumirea produselor si localitatea de origine a acestora."
    6. Dupa alineatul (3) al articolului 9 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Politia pietelor, constituita conform art. 18^1 din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, este obligata sa verifice periodic legalitatea si autenticitatea certificatelor de producator. Rezultatele constatate se consemneaza in raport scris, intocmit in doua exemplare, dintre care un exemplar se transmite la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si unul la administratorul pietei.
    (5) Administratorul pietei are obligatia sa afiseze la loc vizibil numele si prenumele titularului, precum si seria si numarul certificatului de producator eliberat fara respectarea conditiilor legale, potrivit propriilor constatari sau comunicarilor facute de alte organe abilitate."
    7. La articolul 10, literele a) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) eliberarea de catre primar a certificatului de producator fara existenta cererii si a procesului-verbal de verificare sau eliberarea certificatului de producator, desi in procesul-verbal de verificare se mentioneaza ca solicitantul nu detine teren ori animale, sau eliberarea certificatului de producator pentru cantitati de produse care sunt mai mari decat cele aferente suprafetelor sau animalelor pe care le detine solicitantul;
    ...........................................................................
    e) comercializarea produselor agroalimentare de catre persoane care au certificatul de producator suspendat, nevizat, cu viza expirata, precum si neconcordanta dintre datele inscrise in certificatul de producator si Registrul de evidenta a producatorilor individuali si a comerciantilor;"
    8. La articolul 10 se introduc trei noi litere, literele i) - k), cu urmatorul cuprins:
    "i) cumpararea, de catre producatorii agricoli, de produse agroalimentare in scopul revanzarii acestora;
    j) necompletarea la zi de catre administratorul pietei a Registrului de evidenta a producatorilor individuali si a comerciantilor;
    k) comercializarea produselor alimentare de provenienta din import in alte locuri decat pietele agroalimentare sau spatiile autorizate."
    9. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) faptele prevazute la lit. b), c) si j), cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei;
    b) faptele prevazute la lit. d) - h) si k), cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    c) faptele prevazute la lit. a) si i), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
    10. Anexele nr. 1 - 3 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 - 3*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    11. Dupa anexa nr. 3 se introduc anexele nr. 4 si 5 care au continutul prevazut in anexele nr. 4 si 5*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 8^1
    (1) Pentru infiintarea pietelor volante, autoritatile locale vor identifica locatiile optime in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) In spatiile astfel identificate vor functiona piete volante pentru comercializarea produselor de catre asociatiile de producatori si producatorii agricoli individuali."
    2. Dupa alineatul (2) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In pietele agroalimentare in care comerciantii desfac produse specifice, accesul acestora este permis numai in spatii de vanzare special amenajate, intr-o zona separata de producatorii agricoli. Punctele de vanzare ale comerciantilor persoane juridice vor fi dotate cu case de marcat, acestia fiind obligati sa elibereze cumparatorilor bonuri fiscale, in conditiile legii."
    3. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18^1
    (1) Pentru asigurarea ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare se constituie echipe mixte formate din politisti si jandarmi, care functioneaza ca politie a pietelor.
    (2) Politia pietelor, constituita in conditiile alin. (1), actioneaza pentru respectarea prevederilor legale privind comercializarea produselor. Modul de organizare si atributiile acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatii politiei pietelor sunt asigurate prin grija consiliilor locale."
    4. La articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Organele cu atributii de control sunt obligate sa consemneze in registrul unic de control constatarile si masurile dispuse, cu stabilirea de responsabilitati si termene precise de remediere a neregulilor constatate."
    5. La alineatul (1) al articolului 34, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) de catre politisti anume desemnati, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. a), b), d), e), f), i), j), m), o), p) si q)."
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi Mici
                         si Mijlocii si Cooperatie,
                         Eugen Ovidiu Chirovici

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    ROMANIA                                    seria ....................
                                               nr. ......................

    Judetul ....................               Primarul*) ..................

                              emite urmatorul

                           CERTIFICAT DE PRODUCATOR
                   nr. .......... din ........... anul .......

    In temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) lit. t) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator;
    Analizand cererea dlui (dnei) ........................................, ca titular(a), domicilat(a) in judetul ........................................, localitatea ............................., str ..................... nr. ......, legitimat(a) cu cartea de identitate/BI seria ........., nr. ..........., cod numeric personal (CNP)____________________________,
    SE CERTIFICA ca titularul, sau urmatorii membri din componenta gospodariei sale:
    1. ................... CI/BI seria ........., nr. ....... CNP _____________
    2. ................... CI/BI seria ........., nr. ....... CNP _____________
    3. ................... CI/BI seria ........., nr. ....... CNP _____________
    sunt producatori si pot comercializa in pietele, targurile, oboarele sau alte locuri stabilite de consiliile locale, potrivit prevederilor legale, urmatoarele produse agro-alimentare:
 _______________________________________________________________________________
| Produsul  |Suprafata|Productia|Din care | Produsul |Numar|Productia|Din care |
|           |_________|estimata |pentru   |          |     |estimata |pentru   |
|           | ha |ari |   (kg)  |comercia-|          |     |   (kg)  |comercia-|
|           |    |    |         |lizare   |          |     |         |lizare   |
|           |    |    |         |(kg)     |          |     |         |(kg)     |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Grau      |    |    |         |         | Bovine   |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Porumb    |    |    |         |         | Porcine  |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Alte      |    |    |         |         | Ovine si |     |         |         |
| cereale   |    |    |         |         | caprine  |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Cartofi   |    |    |         |         | Cabaline |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Legume    |    |    |         |         | Pasari   |     |         |         |
| total,    |    |    |         |         |          |     |         |         |
| din care: |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  tomate   |    |    |         |         | Oua      |     |         |         |
|           |    |    |         |         | (buc.)   |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  varza    |    |    |         |         | Lactate  |  -  |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  ardei    |    |    |         |         | Miere    |  -  |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  ceapa    |    |    |         |         | Carne    |  -  |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  alte leg.|    |    |         |         | Alte     |     |         |         |
|           |    |    |         |         | produse  |     |         |         |
|           |    |    |         |         | animale  |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Pepeni    |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Struguri  |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Fructe    |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Flori     |    |    |         |         |          |     |         |         |
| (buc.)    |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Alte      |    |    |         |         |          |     |         |         |
| produse   |    |    |         |         |          |     |         |         |
| vegetale  |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|

          PRIMAR                                        SECRETAR
    ...................                             ................

    Nu este transmisibil si nu se admit modificari

------------
    *) Se specifica: comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti.

    verso

    ROMANIA                                    seria ....................
                                               nr. ......................

             PRODUSELE SI CANTITATILE DESTINATE COMERCIALIZARII

 ______________________________________________________________________________
|  PRODUSUL  |                CANTITATI PE TRIMESTRE                           |
|            |_________________________________________________________________|
|            |  ANUL ...............          |  ANUL ...............          |
|            |________________________________|________________________________|
|            |    Trim. III   |   Trim. IV    |    Trim. I     |   Trim. II    |
|            | iul.-aug.-sept.| oct.-nov.-dec.| ian.-feb.-mart.| apr.-mai.-iun.|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|____________|________________|_______________|________________|_______________|
|            |      VIZAT     |     VIZAT     |     VIZAT      |      VIZAT    |
|            |                |               |                |               |
|            |    Stampila    |    Stampila   |    Stampila    |    Stampila   |
|            |    primariei   |    primariei  |    primariei   |    primariei  |
|____________|________________|_______________|________________|_______________|

    Nu este transmisibil si nu se admit modificari.

    ANEXA 2

                                          Nr. inregistrare ....................

    Catre
    Primarul .........................*)
    Avizat: data .......................

                                   CERERE

    Subsemnatul .................................................., domiciliat in localitatea ..........................., str. ................ nr. ........., judetul ..................................., posesor al cartii de identitate/BI seria ....... nr. ........................., cod numeric personal (CNP) ________________________, eliberat de Politia .........................., va rog sa-mi aprobati eliberarea certificatului de producator pentru vanzarea urmatoarelor produse si cantitati
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
declarand pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal*), ca produsele, productiile estimate si cantitatile destinate comercializarii pentru care am solicitat eliberarea certificatului de producator sunt obtinute in gospodaria mea, de pe terenurile ori de la animalele, dupa caz, pe care le am inregistrate in Registrul agricol.
    Certificatul de producator va fi folosit si de urmatorii membri din componenta gospodariei:
    1. ..................., carte de identitate/BI seria ......... nr. ....... CNP _____________________
    2. ..................., carte de identitate/BI seria ......... nr. ....... CNP _____________________
    3. ..................., carte de identitate/BI seria ......... nr. ....... CNP _____________________

    ........  ............
     (data)    (semnatura)

------------
    *) Se specifica: comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti.
    *) Potrivit art. 292 din Codul penal.

    ANEXA 3

                             PROCES-VERBAL
                incheiat astazi ............ anul ...........

    Subsemnatii: 1. ......................., primar (viceprimar - imputernicit al primarului localitatii) ......................, in vederea verificarii detinerii folosintei suprafetelor de teren, precum si a existentei produselor, productiilor estimate si cantitatile destinate comercializarii, pentru care domnul/doamna ........................... a solicitat eliberarea certificatului de producator, 2. ......................................., avand competenta in completarea Registrului agricol, 3. ...................., functionar, constatam ca acesta/aceasta figureaza inscris/inscrisa in vol. ......... nr. crt. ....... cu teren arabil ................. ha, livezi ........ ha, vita de vie ................... ha, animale ............ capete, pasari ............ capete, albine ................ familii, fapt pentru care propunem, dupa verificarea in teren, inscrierea in certificatul de producator a urmatoarelor produse, productii estimate si cantitati destinate comercializarii:
 _______________________________________________________________________________
| Produsul  |Suprafata|Productia|Din care | Produsul |Numar|Productia|Din care |
|           |_________|estimata |pentru   |          |     |estimata |pentru   |
|           | ha |ari |   (kg)  |comercia-|          |     |   (kg)  |comercia-|
|           |    |    |         |lizare   |          |     |         |lizare   |
|           |    |    |         |(kg)     |          |     |         |(kg)     |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Grau      |    |    |         |         | Bovine   |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Porumb    |    |    |         |         | Porcine  |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Alte      |    |    |         |         | Ovine si |     |         |         |
| cereale   |    |    |         |         | caprine  |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Cartofi   |    |    |         |         | Cabaline |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Legume    |    |    |         |         | Pasari   |     |         |         |
| total,    |    |    |         |         |          |     |         |         |
| din care: |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  tomate   |    |    |         |         | Oua      |     |         |         |
|           |    |    |         |         | (buc.)   |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  varza    |    |    |         |         | Lactate  |  -  |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  ardei    |    |    |         |         | Miere    |  -  |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  ceapa    |    |    |         |         | Carne    |  -  |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|  alte leg.|    |    |         |         | Alte     |     |         |         |
|           |    |    |         |         | produse  |     |         |         |
|           |    |    |         |         | animale  |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Pepeni    |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Struguri  |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Fructe    |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Flori     |    |    |         |         |          |     |         |         |
| (buc.)    |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
| Alte      |    |    |         |         |          |     |         |         |
| produse   |    |    |         |         |          |     |         |         |
| vegetale  |    |    |         |         |          |     |         |         |
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|
|___________|____|____|_________|_________|__________|_____|_________|_________|

    Certificatul de producator se poate viza pentru trimestrul ......... anul .......... pentru urmatoarele produse si cantitati:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

   Primar (Viceprimar),                 Secretar,                Functionar,
   ....................                ...........              .............

    S-a eliberat certificatul de producator nr. ................

    ANEXA 4

       REGISTRUL DE EVIDENTA A PRODUCATORILOR INDIVIDUALI SI A COMERCIANTILOR

 ______________________________________________________________________________
|Nr.     |Numele si     |Seria si      |Domiciliul     |Seria si   |Produse,   |
|crt./   |prenumele     |numarul       |producatorului/|numarul    |cantitati, |
|Data    |producatorului|certificatului|Sediul         |chitantei  |intrari    |
|comple- |agricol/      |de producator/|comerciantului/|care       |zilnice,   |
|tarii   |Denumirea     |Codul unic de |Alte puncte de |atesta     |cantitati  |
|        |comerciantului|identificare a|depozit        |plata      |estimate   |
|        |              |comerciantului|               |chiriei/   |pentru     |
|        |              |              |               |Durata     |comercia-  |
|        |              |              |               |inchirierii|lizare     |
|        |              |              |               |locului de |           |
|        |              |              |               |vanzare    |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 1.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 2.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 3.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 4.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 5.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 6.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 7.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 8.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
| 9.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
|10.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
|11.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
|12.     |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
|        |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
|        |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|
|        |              |              |               |           |           |
|________|______________|______________|_______________|___________|___________|

    NOTA:
    Registrul se numeroteaza, se snuruieste si se sigileaza. Numarul fiselor si data inceperii se consemneaza in procesul-verbal pe prima fila a registrului, semnat de administratorul pietei si politistul desemnat sa asigure ordinea in piata.

    ANEXA 5

                    TALON DE IDENTIFICARE nr. ...... (MODEL)

    1. Numele si prenumele producatorului agricol ............................. (sau denumirea comerciantului ................................................)
    2. Seria ...................... numarul................ Certificatului de producator (sau codul unic de identificare a comerciantului ..................)
    3. Denumirea produselor care fac obiectul vanzarii si localitatea de origine a acestora
    a) produsul ................., localitatea de origine ......................
    a) produsul ................., localitatea de origine ......................
    a) produsul ................., localitatea de origine ......................
    4. Perioada de inchiriere a punctului de vanzare .......................... eliberat la data de ...........................................................

                 .................... ...........................
                  (semnatura si parafa administratorului pietei)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1334/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1334 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu