Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1318 din 25 noiembrie 1996

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 336 din 11 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Microtehnologie si prin fuzionarea cu Institutul de Cercetari pentru Componente Electronice, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32 B, sectorul 2.
    Art. 3
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti are, in principal, ca obiect de activitate, activitati de cercetare-dezvoltare, cercetare avansata, cercetare aplicativa, dezvoltare tehnologica, servicii stiintifice si tehnologice, de formare si specializare de cercetatori si microproductie in domeniul sau de activitate: tehnologii de microsistem si microelectronica.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1996, este de 3.448.309 mii lei, din care: 2.664.405 mii lei imobilizari corporale si necorporale si 783.904 mii lei active circulante, si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Microtehnologie si de la Institutul de Cercetari pentru Componente Electronice.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti se preia prin transfer de la Institutul de Microtehnologie si de la Institutul de Cercetari pentru Componente Electronice si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul cercetarii
                        si tehnologiei,
                        Doru Dumitru Palade

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCURESTI

                   STRUCTURA ORGANIZATORICA

    Semnificatia coloanelor din schema de mai jos este urmatoarea:

    A - DEPARTAMENT DE CERCETARE MULTIDISCIPLINARA
    B - DEPARTAMENT DE DEZVOLTARE IN TEHNOLOGII INFORMATICE
    C - DEPARTAMENT DE EDUCATIE SI COOPERARI INTERNATIONALE
    D - DEPARTAMENT DE APLICATII: COMPONENTE SI SISTEME
    E - DEPARTAMENT DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
    F - DEPARTAMENT DE SERVICII SI MICROPRODUCTIE
    G - DIRECTIA ECONOMICA, FINANCIARA, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV,
        APROVIZIONARE
                       _______________
                      | CONSILIUL DE  |
                      | ADMINISTRATIE |
                      |_______________|
                              |
                      ________|_________           ______________________
                     | DIRECTOR GENERAL |_________| CONSILIUL STIINTIFIC |
                     |__________________|         |______________________|
                              |
             ____________     |
            | CONSILIERI |____|
            |____________|    |
       _______________________|_________________________________________
      | ____|___  ____|___  ____|___  ____|___  ____|___  ____|___  ____|___
      ||DIRECTOR||DIRECTOR||DIRECTOR||DIRECTOR||DIRECTOR||DIRECTOR||DIRECTOR|
      ||________||________||________||________||________||________||________|
      |   _|_        _|_       _|_       _|_       _|_       _|_       _|_
      |  | A |      | B |     | C |     | D |     | E |     | F |     | G |
      |  |___|      |___|     |___|     |___|     |___|     |___|     |___|
 _____|_______
|COMPARTIMENTE|
|FUNCTIONALE  |
|_____________|

    ANEXA 2

                 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie -IMT Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.318 din 25 noiembrie 1996.
    (2) Institutul poate infiinta, in cadrul structurii sale, subunitati fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    (1) Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul propriu de activitate, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    (2) Domeniul de activitate al institutului este cel al tehnologiilor de microsistem, inclusiv al microelectronicii (subsisteme electronice integrate) si al tehnologiei componentelor semiconductoare. Toate acestea sunt numite generic microtehnologii si cuprind, in afara tehnologiilor de realizare fizica a acestora, urmatoarele: a) cercetarea avansata multidisciplinara pentru intelegerea fenomenelor implicate in procesele tehnologice, precum si in functionarea microstructurilor si microsistemelor; b) cercetarea avansata pentru dezvoltarea de arhitecturi neconventionale de microsistem; c) tehnica de proiectare, simulare si testare asistata de calculator; d) tehnicile de caracterizare a fenomenelor fizice si a proceselor tehnologice.
    (3) Microtehnologiile au aplicatii in toate domeniile industriale, in transporturi, telecomunicatii si tehnologie informatica, in tehnica militara si spatiala, in controlul calitatii mediului, biotehnologii si medicina. De asemenea, microtehnologiile permit realizarea unor mijloace de investigare in stiintele fundamentale: fizica, chimia, biologia.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:

    A. Activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul microtehnologiilor:
    a) In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, cu o pondere majoritara, din totalul activitatii:
    - cercetarea avansata in domeniul microsistemelor (investigatii experimentale, modelare si simulare, arhitecturi tip inteligenta computationala, sisteme de inspiratie biologica, sisteme biotehnice, nanotehnologie), inclusiv al materialelor, tehnologiilor si microstructurilor specifice;
    - cooperarea in cercetarea fundamentala din fizica, chimie si biologie, utilizand tehnici de microsistem;
    - cercetarea aplicativa precompetitiva in domeniul microingineriei (micromecanica, microoptica, microsisteme optoelectromecanice s.a.);
    - dezvoltarile tehnologice in domeniul microfabricatiei cu aplicatii in electronica, electrotehnica, optica, mecanica fina, tehnica spatiala si nucleara, biotehnologii s.a.;
    - cercetarea aplicativa cu caracter precompetitiv in domeniul microtehnologiilor si microsistemelor;
    - realizarea de modele experimentale, standuri de testare si omologare, echipamente experimentale de caracterizare si fabricatie a produselor din domeniul de activitate, standuri demonstrative;
    - elaborarea de studii si desfasurarea de cercetari aplicative in vederea restructurarii, retehnologizarii si modernizarii unor ramuri si sectoare de activitate, precum si a unor intreprinderi economice de profil;
    - elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea stiintei si tehnologiei in domeniul propriu de activitate;
    - standardizarea, metrologia si atestarea calitatii.
    b) In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:
    - cercetarea aplicativa si/sau dezvoltarea tehnologica pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul de activitate;
    - cooperarea in cercetarea fundamentala din fizica, chimie si biologie.

    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    - asistenta tehnica, consultanaa, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice (inclusiv accesul la tehnica informationala) agentilor economici sau oricaror beneficiari interesati;
    - cooperarea in organizarea de activitati de asistenta tehnica si transfer de tehnologie, destinate intreprinderilor mici si mijlocii;
    - organizarea Conferintei internationale de semiconductori si a altor manifestari stiintifice interne si internationale, periodice sau ocazionale;
    - testare si certificare de produse;
    - editare de materiale tehnice si stiintifice.

    C. Formare si specializare de cercetatori in domeniul propriu de activitate:
    - organizarea de cursuri intensive de specializare si cursuri de instruire in domeniul de activitate, pentru personalul propriu (permanent sau detasat), precum si pentru orice alti participanti din tara si din strainatate;
    - cooperare in organizarea de cursuri multidisciplinare cu caracter postuniversitar, cu unitati de invatamant acreditate in acest scop;
    -  organizarea de activitati de doctorat, in conditiile legii.

    D. Executie de unicate si serii mici.
    In cadrul obiectului sau de activitate, institutul colaboreaza si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilanturilor contabile incheiate la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 3.448.309 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 2.664.405 mii lei si active circulante 783.904 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii, cu diligenta unui bun proprietar. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite sunt in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    Consiliul de administratie stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului.
    Art. 9
    Subunitatile din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Consiliul de administratie este format din:
    - 1 presedinte;
    - 1 vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din institut, precum si reprezentanti ai agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa, in aceasta calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si in baza legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna si ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie pentru adoptarea hotararilor, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material, conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba organizarea de subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului de activitate al institutului, in cadrul structurii organizatorice aprobate;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe care il depune la organul coordonator in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite si inregistrate in afara bilantului contabil, cu respectarea prevederilor legale;
    k) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    l) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    n) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Cercetarii si Tehnologiei un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de catre institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste saptamanal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul institutului;
    g) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    i) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    j) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    k) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    l) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (2) Consiliul stiintific va avea un numar de 15 membri care vor asigura reprezentarea tuturor directiilor stiintifice din cadrul institutului.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte, un vicepresedinte si un secretar stiintific al consiliului, alesi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorii stiintifici ai institutului. Presedintele, vicepresedintele si secretarul stiintific vor fi alesi dintre salariatii permanenti ai institutului si formeaza biroul consiliului stiintific.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu avizat de consiliul de administratie. Anumite atributii ale consiliului stiintific pot fi delegate biroului acestuia.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul propriu de activitate;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific principal gradele I, II si III si cercetator stiintific;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, de catre directorul general.
    Art. 35
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele institutului nu sunt suficiente, acestea pot contracta credite cu societatile comerciale bancare in valoare de cel mult 20% din veniturile brute in termeni reali, realizate in anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca, in executia bugetului de venituri si cheltuieli, sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Pentru necesitati curente, institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior, potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate, cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1318/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1318 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu