Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.131 din 05.03.2019

privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 19 martie 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (5), art. 28 alin. (3) şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IReorganizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, cu sediul în comuna Drăgăneşti-Vlaşca, judeţul Teleorman, în instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", denumită în continuare Staţiunea Teleorman. Articolul 2
(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, care se reorganizează păstrându-şi denumirea, se preia de către Staţiunea Teleorman potrivit situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi actualizat potrivit prevederilor art. 16.
(2) Staţiunea Teleorman administrează suprafaţa de teren de 2656,49 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 116265.
(3) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii Teleorman, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Articolul 3
(1) Staţiunea Teleorman are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; d)diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; e)diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei; f)diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; g)diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; h)diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; i)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; j)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; k)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; l)diviziune 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
(2) Staţiunea Teleorman desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea Teleorman se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii Teleorman se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea Teleorman poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7
(1) Staţiunea Teleorman organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
(2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8
(1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, care se reorganizează, se reîncadrează în cadrul Staţiunii Teleorman, în aceleaşi funcţii, în termenele şi condiţiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.
(2) Salarizarea personalului Staţiunii Teleorman se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(3) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea Teleorman poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea Teleorman este 117. Articolul 10
(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii Teleorman se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
(2) Staţiunea Teleorman întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii Teleorman se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.
Articolul 11Staţiunea Teleorman efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii Teleorman se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 13
(1) Conducerea Staţiunii Teleorman este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar ocuparea funcţiei de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege.
(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii Teleorman.
Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii Teleorman este coordonată de un consiliu ştiinţific conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15Staţiunea Teleorman are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare un autolaborator, o autoutilitară şi două autoturisme de teren. Articolul 16Staţiunea Teleorman are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Staţiunea Teleorman să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.3 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
Capitolul IIReorganizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni Articolul 17Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, cu sediul în comuna Secuieni, Strada Principală nr. 377, judeţul Neamţ, în instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti", denumită în continuare Staţiunea Secuieni. Articolul 18
(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, care se reorganizează păstrându-şi denumirea, se preia de către Staţiunea Secuieni potrivit situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi actualizat potrivit prevederilor art. 32.
(2) Staţiunea Secuieni administrează suprafaţa de teren de 1.136,4722 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 114060.
(3) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii Secuieni, sunt prevăzute în anexele nr. 2.a) şi 2.b), iar anexa nr. 2.b) cuprinde şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 19
(1) Staţiunea Secuieni are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007:a)diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; d)diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; e)diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei; f)diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; g)diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; h)diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; i)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; j)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; k)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; l)diviziune 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
(2) Staţiunea Secuieni desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 20Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea Secuieni se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 21Finanţarea activităţii Staţiunii Secuieni se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 22Staţiunea Secuieni poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 23
(1) Staţiunea Secuieni organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
(2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 24
(1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, care se reorganizează, se reîncadrează în cadrul Staţiunii Secuieni, în aceleaşi funcţii, în termenele şi condiţiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.
(2) Salarizarea personalului Staţiunii Secuieni se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(3) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea Secuieni poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 25Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea Secuieni este 154. Articolul 26
(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii Secuieni se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
(2) Staţiunea Secuieni întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii Secuieni se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.
Articolul 27Staţiunea Secuieni efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii Secuieni se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 29
(1) Conducerea Staţiunii Secuieni este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar ocuparea funcţiei de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege.
(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii Secuieni.
Articolul 30Activitatea ştiinţifică a Staţiunii Secuieni este coordonată de un consiliu ştiinţific conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 31Staţiunea Secuieni are în dotare un parc auto format din: două autoturisme şi un microbuz pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, patru autolaboratoare, o autoutilitară şi o autospecială. Articolul 32Staţiunea Secuieni are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Staţiunea Secuieni să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.4 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
Capitolul IIIReorganizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada Articolul 33Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, cu sediul în localitatea Livada, strada Baia Mare nr. 7, judeţul Satu Mare, în instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", denumită în continuare Staţiunea Livada. Articolul 34
(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, care se reorganizează păstrându-şi denumirea, se preia de către Staţiunea Livada potrivit situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi actualizat potrivit prevederilor art. 48.
(2) Staţiunea Livada administrează suprafaţa de teren de 939,24 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 102460.
(3) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii Livada, sunt prevăzute în anexele nr. 3.a) şi 3.b), iar anexa nr. 3.b) cuprinde şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 35
(1) Staţiunea Livada are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007:a)diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate; d)diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare; e)diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei; f)diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; g)diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; h)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare - dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; i)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; j)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva n.c.a.
(2) Staţiunea Livada desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 36Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea Livada se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 37Finanţarea activităţii Staţiunii Livada se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 38Staţiunea Livada poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 39
(1) Staţiunea Livada organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
(2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 40
(1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, care se reorganizează, se reîncadrează în cadrul Staţiunii Livada, în aceleaşi funcţii, în termenele şi condiţiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.
(2) Salarizarea personalului Staţiunii Livada se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(3) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea Livada poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 41Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea Livada este 94. Articolul 42
(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii Livada se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare al veniturilor.
(2) Staţiunea Livada întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii Livada se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.
Articolul 43Staţiunea Livada efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 44
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii Livada se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 45
(1) Conducerea Staţiunii Livada este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar ocuparea funcţiei de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege.
(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii Livada.
Articolul 46Activitatea ştiinţifică a Staţiunii Livada este coordonată de un consiliu ştiinţific conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 47Staţiunea Livada are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 48Staţiunea Livada are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Staţiunea Livada să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.13 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
Capitolul IVReorganizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti Articolul 49Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti, cu sediul în comuna Perişoru, judeţul Călăraşi, în instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", denumită în continuare Staţiunea Mărculeşti. Articolul 50
(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti, care se reorganizează păstrându-şi denumirea, se preia de către Staţiunea Mărculeşti, potrivit situaţiilor financiare întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi actualizat potrivit prevederilor art. 64.
(2) Staţiunea Mărculeşti administrează suprafaţa de teren de 1.557,3399 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 112139.
(3) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii Mărculeşti, sunt prevăzute în anexa nr. 4.a).
Articolul 51
(1) Staţiunea Mărculeşti are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007:a)diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; d)diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; e)diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei; f)diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; g)diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; h)diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; i)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; j)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; k)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; l)diviziune 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
(2) Staţiunea Mărculeşti desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 52Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea Mărculeşti se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 53Finanţarea activităţii Staţiunii Mărculeşti se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 54Staţiunea Mărculeşti poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 55
(1) Staţiunea Mărculeşti organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
(2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 56
(1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti, care se reorganizează, se reîncadrează în cadrul Staţiunii Mărculeşti, în aceleaşi funcţii, în termenele şi condiţiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.
(2) Salarizarea personalului Staţiunii Mărculeşti se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(3) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea Mărculeşti poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 57Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea Mărculeşti este 85. Articolul 58
(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii Mărculeşti se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
(2) Staţiunea Mărculeşti întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii Mărculeşti se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.
Articolul 59Staţiunea Mărculeşti efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 60
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii Mărculeşti se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 61
(1) Conducerea Staţiunii Mărculeşti este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar ocuparea funcţiei de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege.
(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii Mărculeşti.
Articolul 62Activitatea ştiinţifică a Staţiunii Mărculeşti este coordonată de un consiliu ştiinţific conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 63Staţiunea Mărculeşti are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 64Staţiunea Mărculeşti are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Staţiunea Mărculeşti să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
Capitolul VDispoziţii finale Articolul 65
(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:a)actualizarea valorilor de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexelor nr. 1, 2.b) şi 3.b) la prezenta hotărâre; b)scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.b) la prezenta hotărâre din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; c)scăderea din suprafaţa de teren înregistrată la nr. MF 116265 a suprafeţei de teren de 659,05 ha, de la nr. MF 114060 a suprafeţei de teren de 96,8222 ha şi de la nr. MF 112139 a suprafeţei de teren de 17,1426 ha.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre a Guvernului.
Articolul 66La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 3, 4, 10 şi 12, cu excepţia punctului 1 al acestora, precum şi anexele nr. 3.a), 4.a), 10.a), 10.c) şi 12 a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 şi 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 67 Anexele nr. 1, 2.a), 2.b), 3.a), 3.b), 4.a) şi 4.b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Nicolae Hurduc Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Marius-Constantin Budăi Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman - C.U.I. 3124704, pentru care se modifică descrierea tehnică

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei)
0 1 2 3 4 5
116176 8.27.07 Grajduri animale Construcţie din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, S = 781 mp, C8 - CF 20465 Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Drăgăneşti-Vlaşca 5.799
116184 8.27.07 Grajduri animale Construcţie din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, S = 785 mp, C9 - CF 20465 Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Drăgăneşti-Vlaşca 5.430
116191 8.27.07 Grajduri animale Construcţie din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, S = 795 mp, C10 - CF 20465 Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Drăgăneşti-Vlaşca 4.663
116194 8.27.07 Grajduri animale Construcţie din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, S = 795 mp, C11 - CF 20465 Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Drăgăneşti-Vlaşca 3.288
116207 8.27.07 Maternitate Construcţie din blocheţi beton, acoperită cu plăci azbociment, S = 608 mp, C5 - CF 20465 Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Drăgăneşti-Vlaşca 4.014
TOTAL 23.194

ANEXA Nr. 2.a)Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni C.U.I. 2008426

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
113147 8.28.12 Clădire familişti nr. 2 de serviciu zidărie cărămidă învelitoare ţiglă, S = 126 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 497
113148 8.28.12 Baracă cantină panouri PAL, învelitoare azbociment, S = 105 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 2.239
113149 8.28.10 Magazie de seminţe nr. 2 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 980 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 1.638
113150 8.28.10 Magazie de seminţe nr. 1 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 980 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 821
113151 8.27.07 Grajd vaci zidărie cărămidă, S = 320 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 92
113152 8.27.07 Grajd tineret taurin zidărie cărămidă, acoperiş azbociment, S = 126 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 87
113178 8.28.12 Dormitor muncitori zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, S = 117 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 101
113185 8.28.10 Magazie uscat seminţe cu pereţi beton suprafaţă construită = 410 mp; pereţi beton, acoperiş azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Cuciulaţi 19.925
113187 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe nr. 3 zidărie cărămidă, acoperiş azbociment, S = 180 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Cuciulaţi 44
113215 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe nr. 2 zidărie cărămidă, acoperiş azbociment, S = 180 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Cuciulaţi 24
0 1 2 3 4 5
113216 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe nr. 1 zidărie cărămidă, acoperiş azbociment S = 180 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Cuciulaţi 16
113218 8.28.10 Magazie mare cu etaj pentru condiţionat seminţe zidărie cărămidă, acoperiş azbociment, S = 500 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Cuciulaţi 82
113266 8.28.10 Clădire condiţionat seminţe zidărie cărămidă, acoperiş azbociment, S = 1.040 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Secuieni 1.429
113267 8.28.10 Castel apă 50 mc beton glisat Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; sediul SCDA Secuieni 90
113268 8.28.10 Rezervor beton captare apă beton, f. cilindrică S = 30 mc Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; sediul SCDA Secuieni 28
113269 8.28.10 Clădire poartă centru cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 15 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; sediul SCDA Secuieni 78
113278 8.28.10 Clădire pentru materiale cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 45 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; sediul SCDA Secuieni 82
113280 8.28.08 Remiză maşini agricole cărămidă, acoperiş tablă ondulată, S = 860 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Secuieni 11.370
113281 8.28.12 Clădire familişti nr. 3 de serviciu zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, S = 126 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 497
113284 8.28.12 Clădire familişti nr. 4 de serviciu zidărie cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 126 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 497
113285 8.28.10 Clădire condiţionat seminţe zidărie cărămidă, acoperiş azbociment, S = 200 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Secuieni 352
113290 8.28.10 Staţie casa pompelor sector porcin zidărie, S = 21 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 122
113291 8.28.10 Cuvă beton captare apă porci beton armat, 30 mc Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 44
113295 8.28.10 Pătule porumb sector porcin beton, acoperiş ţiglă, S = 3.600 mc Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 722
113296 8.27.03 Siloz beton sector taurine beton armat, S = 300 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Secuieni 30
113298 8.28.10 Platformă gunoi din beton suprafaţă construită = 750 mp; beton armat Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 1.751
113339 8.28.10 Baie spălătorie zidărie cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 152 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 224
113432 8.28.08 Remiză pentru tractoare şi combină zidărie cărămidă, acoperiş tablă ondulată, S = 600 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; satul Unceşti 10.441
113437 8.27.07 Saivan pentru oi zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 700 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; satul Unceşti 10
113438 8.28.10 Magazie alimente zidărie cărămidă, ţiglă, S = 72 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; satul Unceşti 13
113439 8.28.13 Magazie materiale (unelte) zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 90 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; satul Unceşti 17
113441 8.27.07 Grajd vaci zidărie cărămidă, ţiglă, învelitoare tablă, S = 472 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; satul Unceşti 197
113442 8.29.08 Clădire administrativă Cărămidă, ţiglă, S = 411 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; satul Unceşti 112
113443 8.28.10 Magazie seminţe zidărie cărămidă, azbociment, S = 1.200 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; sat Unceşti 5.907
0 1 2 3 4 5
113444 8.28.10 Cabină basculă zidărie cărămidă, placă beton armat, S = 9 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 874
113445 8.27.07 Grajd 110 cap. nr. 6 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 720 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 7.102
113523 8.27.07 Grajd maternitate vaci Cărămidă zidărie, învelitoare azbociment, S = 720 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 5.557
113527 8.27.07 Grajd 110 cap. nr. 7 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 720 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 3.857
113530 8.27.07 Grajd vaci nr. 2 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 728 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 10.768
113535 8.28.10 Corp legătură staţie calibrare suprafaţă construită = 888 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 5.344
113550 8.28.10 Staţie calibrare porumb suprafaţă construită = 84 mp; clădire din b.a. cu zidărie din cărămidă Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 66.885
113554 8.28.10 Buncăr tampon uscător porumb beton armat pe patru picioare, S = 144 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 12.399
113556 8.28.10 Cabină poartă şi filtru sanitar zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 200 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 813
113560 8.27.07 Grajd vaci nr. 3 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 828 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 10.768
113563 8.28.10 Magazie porumb export gara CFR Secuieni suprafaţă construită = 64 mp; blocuri BCA, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 2.434
113570 8.27.07 Grajd vaci nr. 3 fostă maternitate pereţi zidărie cărămidă, învelitoare ţigle profilate, S = 520 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.637
113572 8.27.07 Grajd creşe viţei pereţi zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 352 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 889
113580 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente suprafaţă construită = 180 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 2.420
113584 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente suprafaţă construită = 180 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 3.897
113586 8.27.03 Siloz de suprafaţă beton 2 celule taurine din beton, S = 32 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.371
113595 8.27.07 Grajd tineret taurin (fost cercetare) zidărie cărămidă, învelitoare, ţigle profilate, S = 660 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 7.802
113608 8.28.10 Centrală termică pe combustibil solid Suprafaţă construită = 269 mp; pereţi din blocuri BCA, ferme din beton prefabricat, învelitoare din azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 16.044
113611 8.28.10 Magazie pentru concentrate zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 384 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.262
113616 8.28.08 Garaj auto zidărie blocuri de beton, învelitoare ţiglă, 234 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sediul SCDA 694
113624 8.28.12 Clădire locuit 2 ap. Zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, S = 116 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sediul SCDA 808
113630 8.28.12 Dormitor comun zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, 119 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sediul SCDA 2.190
113632 8.28.12 Clădire locuit 2 ap. zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, 131 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sediul SCDA 569
113635 8.28.12 Clădire locuit 2 ap. zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, 131 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sediul SCDA 569
0 1 2 3 4 5
113638 8.28.12 Clădire locuit 2 ap. zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, 131 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sediul SCDA 569
113649 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 4 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni; ferma Secuieni 1.375
113650 8.27.07 Grajd vaci nr. 4 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 828 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 14.935
113653 8.28.10 Bucătărie furajeră zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 216 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 1.897
113655 8.28.10 Magazie furaje zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 228 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 1.588
113658 8.28.10 Filtru sanitar Zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 218 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 2.847
113671 8.28.12 Clădire familişti nr. 1 de serviciu zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, S = 126 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 507
113676 8.28.10 Clădire lăptărie zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 120 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 1.728
113681 8.27.03 Silozuri de suprafaţă din beton 9 celule din beton armat vol. 5800 t Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 6.341
113683 8.28.10 Castel apă 50 mc cadre de beton şi zidărie cărămidă Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 514
113686 8.27.07 Grajd pentru vaci nr. 1 zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 540 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.184
113690 8.27.07 Grajd pentru vaci nr. 2 pereţi zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 540 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.184
113743 8.27.07 Grajd pentru vaci nr. 6 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 750 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 2.855
113744 8.28.10 Bucătărie furajeră taurine suprafaţă construită = 132 mp; pereţi blocuri BCA, învelitoare plăci azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 5.600
113745 8.28.10 Maternitate scroafe nr. 1 zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 402 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.812
113922 8.28.10 Maternitate scroafe nr. 2 zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 402 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.812
113928 8.28.10 Maternitate scroafe nr. 3 zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 402 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.248
113930 8.28.10 Maternitate scroafe nr. 4 zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 402 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.248
113934 8.28.10 Maternitate scroafe nr. 5 zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 402 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.248
113935 8.28.10 Maternitate scroafe nr. 6 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 402 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.248
114036 8.28.10 Maternitate scroafe nr. 7 zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.802
114038 8.27.07 Adăpost porcine tineret nr. 1 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 520 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.936
114043 8.27.07 Grajd maternitate vaci nr. 1 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 864 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 11.920
114044 8.27.07 Grajd pentru vaci nr. 5 zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 750 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 2.855
114047 8.27.07 Grajd animale muncă Structură din ţevi, învelitoare azbociment, S = 620 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 2.028
114048 8.28.10 Magazie produse finite pereţi BCA, învelitoare şarpantă, lemn plăci azbociment, S = 2.500 mp, 3.000 t Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 48.304
0 1 2 3 4 5
114049 8.28.10 Uscător porumb structură BCA zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 588 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 21.484
114051 8.27.03 Turn siloz beton glisant, structuri metalice, S = 340 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 118.906
114055 8.28.12 Dormitor muncitori nr. 1 zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 286 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.316
114058 8.28.12 Clădire bucătărie - cantină zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată, S = 250 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 718
114059 8.27.07 Coteţ porci zidărie cărămidă, placă beton armat, S = 50 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 94
121397 8.27.07 Grajd porci suprafaţă construită = 80 mp; zidărie cărămidă, acoperiş azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, ferma Unceşti 886
121398 8.28.12 Cantină alimente zidărie beton, placă beton armat, S = 60 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, ferma Cuciulaţi 13
121400 8.28.10 Rezervor apă - rezerva PSI beton armat vibrat, volum = 150 mc, semiîngropat Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 3.531
TOTAL 494.065

ANEXA Nr. 2.b)Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni C.U.I. 2008426, pentru care se actualizează valoarea de inventar

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
113576 8.28.10 Magazie depozitare furaje concentrate pentru porci Suprafaţă construită = 1.200 mp; pereţi din beton armat, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 15.998
113589 8.28.10 Castel apă 100 mc sector porcin Din beton glisant Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.751
113598 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 1.116 mp Suprafaţă construită = 1.116 mp; pereţi din plăci beton armat, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 12.733
113604 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe Suprafaţă construită = 1.159 mp; pereţi din beton armat, ferme din beton precomprimat, învelitoare plăci azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 10.903
113605 8.28.10 Rezervor apă semiîngropat 150 mc Din beton armat circular, semiîngropat Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.703
113619 8.28.12 Brutărie pereţi cărămidă Suprafaţă construită = 450 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.948
113622 8.28.12 Clădire cantină Suprafaţă construită = 450 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sediul SCDA 8.849
113646 8.28.03 Laborator cercetare Pereţi zidărie cărămidă între cadre, învelitoare ţigle solzi Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sediul SCDA 122.921
113679 8.28.10 Secţie pasteurizat lapte Pereţi bolţari, acoperiş azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Trifeşti 16.355
0 1 2 3 4 5
114046 8.28.12 Cantină 100 de locuri Suprafaţă construită = 200 mp; zidărie cărămidă, învelitoare tablă ondulată Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni, sat Unceşti 1.853
114053 8.28.10 Atelier fierărie Suprafaţă construită = 280 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbociment Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 3.610
114056 8.28.12 Dormitor muncitori nr. 2 Suprafaţă construită = 286 mp; zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 2.183
114057 8.29.08 Pavilion administrativ Suprafaţă construită = 176 mp; zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă profilată Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Secuieni 1.674
T O T A L 202.481

ANEXA Nr. 3.a)Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, C.U.I. 644346

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
102435 8.28.10 Magazie cereale (grajd CCTUS) 725 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS 14
102440 8.28.10 Magazie pereţi din cărămidă 366 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, Str. Teilor nr. 3 13
T O T A L 27

ANEXA Nr. 3.b)Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, C.U.I. 644346, pentru care se actualizează valoarea de inventar

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
102163 8.27.07 Grajd porci 50 cap., cărămidă, ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Turulung; nr. - 8.383
102178 8.28.12 Grup social + magazie 324 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1 24.931
102180 8.27.07 Grajd animale cu 2 corpuri 270 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1 3.898
102187 8.27.07 Grajd animale Cărămidă, cap. 10 cap. cai, 128 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Turulung; nr. 115 15.435
102194 8.28.04 Hală pavilion utilitar 1145/852; p + etj. cărămidă-ţiglă numitor: suprafaţă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Turulung; nr. 115 423.600
102196 8.28.04 Hală de fructe S = 545 mp parter; construcţie metalică cu acoperiş din azbociment Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. - 6.061
102197 8.28.08 Garaj tractoare + atelier S= 423 mp, parter, construcţie lemn cu acoperiş ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. - 4.293
0 1 2 3 4 5
102198 8.28.04 Hală de fructe 253/253, parter, lemn, ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. 214 9.281
102204 8.28.04 Hală de fructe 556/556 mp, parter, cărămidă, ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1 57.641
102205 8.28.04 Hală de fructe S = 544 m, parter, cărămidă, ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1 25.547
102209 8.28.12 Grup social P + 2, beton armat Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1 97.484
102210 8.28.10 Magazie insecto-fungicide 118/118 mp, parter, cărămidă, plăci azbociment Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Turulung; nr. 115 7.188
102217 8.28.13 Atelier mecanic 860/860 mp, parter, cărămidă, stâlpi metalici, plăci azbociment Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1 95.499
102219 8.28.10 Corp depozit frigorific 3962/3962 mp, parter, beton armat Tara: România; judeţul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1 1.591.237
102221 8.28.04 Hală sortare 677/677 mp, parter, beton armat Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1 113.190
102228 8.28.04 Hală sortat fructe Cărămidă, acoperiş, ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. - 4.925
102257 8.28.10 Şopron îngrăşăminte Cărămidă, beton, acoperiş ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. - 2.573
102265 8.28.10 Depozit pesticide S = 195 mp cărămidă, acoperiş ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. - 10.290
102286 8.28.12 Clădire casă de odihnă 357/357 mp, parter, cărămidă, ţiglă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. - 102.900
102300 8.28.10 Fânar 670 mp, 200 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp 12.602
102309 8.28.10 Fânar 670 mp, 200 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp 12.602
102327 8.28.10 Fânar 670 mp, 200 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp 19.359
102329 8.28.10 Fânar 670 mp, 200 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp 19.359
102330 8.28.10 Fânar 670 mp, 200 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp 19.359
102335 8.28.10 Fânar 670 mp, 200 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp 19.359
102376 8.28.12 Bloc locuinţe Suprafaţă construită = 70 mp, suprafaţă desfăşurată = 70 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare nr. 5 110.503
102382 8.27.07 Grajd vaci 65 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare nr. 5, Ferma 3 4.980
102385 8.27.07 Magazie (grajd) 65 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, Str. Oaşului nr. 6 2.342
102390 8.27.07 Magazie (grajd taurine) 100 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS 15.033
102393 8.27.07 Grajd taurine 120 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 127.804
0 1 2 3 4 5
102396 8.27.07 Grajd taurine 104 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 118.705
102397 8.27.07 Grajd taurine 104 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 75.695
102398 8.27.07 Grajd taurine 104 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 75.163
102400 8.27.07 Grajd taurine 70 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 30.824
102402 8.27.07 Grajd pentru cai Suprafaţă construită = 30 mp, suprafaţă desfăşurată = 30 mp, pereţi BCA Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 2 2.026
102403 8.27.07 Grajd vaci 65 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 5.451
102404 8.28.03 Laborator de câmp 1 nivel, 245 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp cercetare 365
102406 8.27.07 Grajd cu remiză şi magazie Suprafaţă construită = 97 mp, suprafaţă desfăşurată = 97 mp, 1 nivel, pereţi cărămidă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp cercetare 1.444
102408 8.28.03 Canton pentru laborator de câmp Suprafaţă construită = 53 mp, suprafaţă desfăşurată = 53 mp, 1 nivel Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp cercetare 733
102410 8.28.10 Magazie pentru condiţionat 500 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS 32.842
102412 8.27.06 Casa de vegetaţie Suprafaţă desfăşurată = P + 1, 1.194 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare nr. 5 127.109
102413 8.28.03 Laborator pentru cercetare Suprafaţă desfăşurată = 970 mp, P + 2 Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare nr. 5 747.637
102414 8.27.07 Grajd taurine 104 cap. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 33.237
102415 8.28.10 Platforma acoperită pentru utilaje S = 670 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, Str. Teilor 3, Ferma 1 20.022
102416 8.28.10 Platformă acoperită pentru utilaje S = 670 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 2 20.041
102417 8.28.10 Maternitate pentru testare scroafe S = 350 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 52.830
102418 8.28.10 Platformă acoperită pentru utilaje S = 670 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, Str. Teilor 3, Ferma 1 11.287
102420 8.28.10 Platformă acoperită pentru utilaje 670 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 2 16.043
102421 8.28.10 Magazie Gorbeszeg S = 620 mp, 400 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 21.937
0 1 2 3 4 5
102422 8.28.10 Magazie pentru seminţe Suprafaţă desfăşurată = 710 mp, 1000 t Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS 128.920
102425 8.28.10 Magazie moară 200 t 800 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 4.215
102427 8.28.10 Magazie cereale 600 t 732 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS 50.262
102429 8.28.10 Filtru sanitar pereţi cărămidă 124 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3 3.913
102433 8.28.08 Garaj pentru maşini Pereţi cărămidă, 413 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, Str. Oaşului 6 19
102438 8.28.13 Atelier mecanic 400 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, Str. Oaşului 6 29
102443 8.28.10 Atelier tâmplărie (fost sediu SMA) 324 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, Str. Oaşului nr. 6 24
102446 8.28.10 Clădire sediul fermei (Ferma 1) 284 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, Str. Teilor nr. 3 24
102448 8.28.10 Magazie pentru cereale 300 t (CCTUS) 528 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS 38
102457 8.28.10 Uscător seminţe 110 mp Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS 115
121350 8.27.07 Grajd Suprafaţă desfăşurată = 882 mp, pereţi cărămidă Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS 20.255
TOTAL 4.568.863

ANEXA Nr. 4.a)Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti - C.U.I. 1931538

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (în lei)
0 1 2 3 4 5
112070 8.28.03 Sală laborator Cărămidă Ţara: România; judeţul Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 37.680
112077 8.28.10 Cantina tip restaurant Suprafaţă construită = 387 mp; suprafaţă desfăşurată = 387 mp Ţara: România; judeţul Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 30.810
112078 8.28.10 Construcţie încălzire centrală Beton Ţara: România; judeţul Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 1.480
TOTAL 69.970

ANEXA Nr. 4.b)Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti - C.U.I. 1931538 situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care au trecut în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu titlu gratuit, conform prevederii art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
111966 8.28.10 Magazie seminţe Cărămidă, planşeu beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 134.080
112074 8.29.08 Clădire administrativă Cărămidă Sc = 241,20 mp; Sd = 241,20 mp Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 137.080
112075 8.27.03 Siloz de suprafaţă Beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 63.330
112076 8.28.10 Turn tehnologic pentru condiţionare seminţe Beton armat Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 298.100
112079 8.27.07 Grajd vaci Sc = 792 mp; Sd = 792 mp Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 48.940
112080 8.27.07 Grajd vaci Sc = 520,10 mp; Sd = 520,10 mp Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 3.750
112082 8.27.07 Grajd vaci Beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 53.310
112083 8.27.07 Grajd vaci Beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 52.450
112118 8.27.07 Maternitate vaci Cărămidă, Sc = 725,20 mp; Sd = 725,20 mp Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 75.250
112119 8.27.07 Grajd vaci Cărămidă Sc = 520,10 mp; Sd = 520,10 mp Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 6.100
112120 8.28.10 Atelier gospodăresc Cărămidă Sc = 564 mp; Sd = 564 mp Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 26.370
112125 8.27.07 Saivan oi Beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 60.620
112128 8.27.07 Grajd vaci Beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 53.510
112130 8.27.07 Grajd vaci Beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 53.570
112132 8.28.10 Filtru sanitar Beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 34.560
112134 8.28.10 Centru colectare şi valorificare lapte Beton cu instalaţie de predare lapte Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 13.340
112135 8.27.03 Siloz de suprafaţă Beton Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 7.270
112136 8.28.10 Magazie concentrate Din beton pentru depozitare furaje Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 36.990
112137 8.28.10 Magazie concentrate Din beton pentru depozitare furaje Ţara: România, judeţul: Călăraşi, satul Mărculeşti - Gară 47.180
TOTAL 1.205.800SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 131/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 131 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu