Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1309 din 25 noiembrie 1996

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 330 din  9 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti, persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara si a Centrului de Pregatire si Specializare a cadrelor, unitati care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti are sediul in Bucuresti, str. Atomistilor nr. 1, sectorul 5.
    Art. 3
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale, orientative si aplicative, dezvoltare tehnologica si activitati productive, servicii de interes strategic in domeniul sau si elaborarea proiectelor de reglementari de interes public si national care privesc asigurarea cerintelor fundamentale impuse fizicii si ingineriei nucleare.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti, stabilit pe baza bilantului incheiat la data de 30 iunie 1996, este de 8.747.825 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 5.995.198 mii lei si active circulante 2.752.627 mii lei, si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti ce se preia prin transfer de la Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara si de la Centrul de Pregatire si Specializare a Cadrelor isi pastreaza salariile si incadrarea in grupele de munca avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti, pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente, instalatii, precum si, potrivit art. 13 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 51/1996, pentru intretinerea, exploatarea si functionarea instalatiilor nucleare de interes national pe care acesta le administreaza: reactorul nuclear, statia de tratare a deseurilor radioactive, depozitul national de deseuri radioactive, instalatia de iradiere cu scopuri multiple, acceleratoarele tandem-postaccelerare si ciclotron.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul cercetarii
                        si tehnologiei,
                        Doru Dumitru Palade

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA
    "HORIA HULUBEI" - IFIN - HH Bucuresti

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA

   __________________________    ________________    ____________________
  |CONSILIUL DE ADMINISTRATIE|__|DIRECTOR GENERAL|__|CONSILIUL STIINTIFIC|
  |__________________________|  |________________|  |____________________|
              _____________________      |      __________
             |COMITETUL DE DIRECTIE|_____|_____|CONSILIERI|
             |_____________________|     |     |__________|
  ________________________               |               __________________
 |CONTROL FINANCIAR INTERN|______________|______________|OFICIUL CONTENCIOS|
 |________________________|              |              |__________________|
               ____________________      |      ____________________
              | CONTROLUL CALITATII|_____|_____|ASIGURAREA CALITATII|
              |____________________|     |     |____________________|
                                         |      ____________________________
                                         |_____|RADIOPROTECTIE SI SECURITATE|
                                         |     |         NUCLEARA           |
                                         |     |____________________________|
      ___________________________________|_____________________________
 ____|_____    _____|____    ____|_____    ________|__________    _____|____
|DIRECTOR  |  | DIRECTOR |  | SECRETAR |  |DIRECTOR COMERCIAL-|  | DIRECTOR |
|STIINTIFIC|  |  TEHNIC  |  |STIINTIFIC|  |  ADMINISTRATIV    |  | ECONOMIC |
|__________|  |__________|  |__________|  |___________________|  |__________|
  ___|           ___|          ___|           ___|            ___|
 |    ___       |    ___      |    ___       |    ___        |    ___
 |___| 1 |      |___| 4 |     |___|11 |      |___|14 |       |___|19 |
 |   |___|      |   |___|     |   |___|      |   |___|       |   |___|
 |    ___       |    ___      |    ___       |    ___        |    ___
 |___| 2 |      |___| 5 |     |___|12 |      |___|15 |       |___|20 |
 |   |___|      |   |___|     |   |___|      |   |___|       |   |___|
 |    ___       |    ___      |    ___       |    ___        |    ___
 |___| 3 |      |___| 6 |     |___|13 |      |___|16 |       |___|21 |
     |___|      |   |___|         |___|      |   |___|           |___|
      ___       |    ___                     |    ___
     | 8 |______|___| 7 |                    |___|17 |
     |___|      |   |___|                    |   |___|
      ___       |    ___                     |    ___
     | 9 |______|___|10 |                    |___|18 |
     |___|          |___|                        |___|

    Semnificatia coloanelor din schema de mai sus este urmatoarea:
    1 = DEPARTAMENTUL DE FIZICA FUNDAMENTALA*)
    2 = DEPARTAMENTUL DE FIZICA NUCLEARA APLICATA*)
    3 = DEPARTAMENTUL PENTRU STIINTELE VIETII SI MEDIULUI*)
    4 = DEPARTAMENTUL INGINERIE NUCLEARA, IRADIERI TEHNOLOGICE SI SERVICII DE
        INTERES NATIONAL*)
    5 = DEPARTAMENTUL TRADUCTOARE DE RADIATII, DOZIMETRE, INSTRUMENTATIE,
        DISPOZITIVE SI ECHIPAMENTE NUCLEARE
    6 = DEPARTAMENTUL RADIOFARMACEUTICE, COMPUSI MARCATI SI SURSE RADIOACTIVE*)
    7 = DEPARTAMENTUL COLECTARE, TRATARE SI DEPOZITARE DESEURI RADIOACTIVE*)
    8 = DEPARTAMENTUL RISC NUCLEAR SI INTERVENTIE
    9 = DEPARTAMENTUL INFORMATIZARE SI COMUNICATII
   10 = DEPARTAMENTUL PROIECTARE, CALIFICARE PRODUSE, DEZVOLTARE SI TRANSFER
        TEHNOLOGIC
   11 = BIROUL PENTRU STRATEGIE SI PROGRAME, ACORDURI SI COOPERARI
        INTERNATIONALE, MANIFESTARI STIINTIFICE
   12 = DEPARTAMENTUL PENTRU DOCUMENTARE, EDITARE, TIPARIRE, INFORMARE IN
        DOMENIUL NUCLEAR SI BIBLIOTECA DE FIZICA
   13 = CENTRUL DE PREGATIRE, SPECIALIZARE A CADRELOR IN DOMENIUL NUCLEAR SI
        DOCTORATE*)
   14 = SERVICIUL DE INVESTITII, APROVIZIONARE, IMPORT-EXPORT SI MARKETING
   15 = SERVICIUL UTILITATI, TRANSPORTURI SI ATELIERE
   16 = BIROUL PLANIFICARE, CONTRACTARE, SALARIZARE SI EVIDENTA CONTRACTUALA
   17 = BIROUL DE PERSONAL, INVATAMANT SI RELATII INTERNATIONALE
   18 = SERVICIUL ADMINISTRATIV
   19 = SERVICIUL CONTABILITATE
   20 = SERVICIUL FINANCIAR
____________
    *) Activitati de cercetare-dezvoltare bazate pe exploatarea instalatiilor nucleare de interes national, aflate in administrarea IFIN - HH Bucuresti.

    ANEXA 2

                 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome conform Legii nr. 51/1996 si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    Institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.309 din 25 noiembrie 1996.
    (2) Institutul poate infiinta, in cadrul structurii sale, subunitati fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor, in cadrul institutului si cu tertii, sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul fizicii si ingineriei nucleare, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului, in domeniul fizicii si ingineriei nucleare, cuprinde:

    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza, cu o pondere majoritara din totalul activitatilor sale, cercetari fundamentale, orientate si aplicative, de interes public si national, privind indeplinirea cerintelor esentiale de baza ce revin fizicii si ingineriei nucleare, precum si disciplinelor conexe.
    In acest scop, institutul efectueaza:
    a. 1) cercetari fundamentale de baza, realizate in scopul cresterii nivelului cunostintelor in:
    (i) fizica teoretica si fizica matematica;
    (ii) astrofizica nucleara;
    (iii) fizica atomica si fizica nucleara;
    (iv) fizica energiilor inalte si a particulelor elementare;
    (v) fizica particulelor accelerate si a neutronilor;
    (vi) radiochimie si interactia radiatiilor cu materia;
    (vii) fizica stiintelor vietii si a mediului inconjurator;
    a. 2) cercetari orientate privind:
    (i) conceptia si securitatea reactorilor nucleari;
    (ii) investigarea prin metode nucleare a structurilor vii si a materialelor;
    (iii) investigarea de noi posibilitati privind transmutatia radionuclizilor din deseuri;
    (iv) metode noi de detectare, identificare si masurare a radiatiilor nucleare;
    (v) fizica presiunilor joase;
    (vi) ingineria medicinii nucleare;
    (vii) dozimetria radiatiilor nucleare;
    (viii) securitatea nucleara si evaluarea riscului nuclear;
    (ix) radioecologia si reconstructia ecologica consecutiva poluarii radioactive;
    (x) sisteme de sprijin pentru autoritati in luarea deciziilor la interventia in urgente nucleare;
    a. 3) cercetari aplicative finalizate prin metode, tehnologii si produse omologate privind:
    (i) detectorii si dozimetrele de radiatii, precum si electronica nucleara asociata;
    (ii) metodele, instrumentatia si echipamentele dozimetrice si radiometrice destinate industriei, centralelor nuclearo-electrice, domeniilor biomedicale, activitatilor de control (detectare de droguri, de armament, de explozivi etc.) si de radioprotectie, geologiei, arheologiei, hidrologiei, tribologiei etc.;
    (iii) noi metode, analize (inclusiv prin fluorescenta, activare cu neutroni etc.), tehnici si tehnologii nucleare;
    (iv) introducerea si utilizarea, dupa specific, a metodelor, analizelor si tehnicilor nucleare in industrie, geologie, agricultura, medicina, precum si in monitorarea si protectia la radiatii a mediului;
    (v) tehnologiile de iradiere si defectoscopia cu radiatii gama, neutroni si particule incarcate, pentru industrie, medicina, agricultura, industrie alimentara etc.;
    (vi) realizarea, comisionarea si decomisionarea de echipamente, facilitati, obiective nucleare si radiologice;
    (vii) radiofarmeceuticele, compusii marcati cu radionuclizi, produsele de uz medical in vitro, precum si sursele radioactive de uz industrial (ca producator unic);
    (viii) aparatura, tehnicile si tehnologiile sub vid, echipamentele si tehnologiile de sudare cu fascicule de electroni, precum si echipamentele pentru carotaj radioactiv;
    (ix) metrologia aparaturii cu radiatii ionizante si sursele etalon de radiatii nucleare;
    (x) constructia, operarea si utilizarea acceleratorilor de particule si a surselor de ioni si electroni asociate;
    (xi) supravegherea si combaterea poluarii radioactive a mediului si a amplasamentelor obiectivelor nucleare;
    (xii) tratarea si depozitarea deseurilor radioactive, etapa de incheiere a ciclului surselor radioactive;
    a. 4) activitati nucleare de interes strategic, constand in:
    (i) supravegherea radiometrica, dozimetrica si metrologica, alarmarea, in caz de urgente nucleare, precum si pregatirea de si participarea la interventii in caz de accident nuclear;
    (ii) radioprotectia personalului expus profesional si a persoanelor din randul populatiei;
    (iii) metodologii de radioprotectie si proiecte de norme de aplicare a acestora;
    (iv) dozimetria individuala a personalului unitatilor nucleare din tara, dozimetria colectiva si de mediu;
    (v) decontaminarea radioactiva in zonele si in spatiile afectate;
    (vi) evidenta si controlul de garantii nucleare;
    (vii) colectarea, expertizarea, tratarea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive de la toate unitatile nucleare din tara (cu exceptia deseurilor provenind din ciclul combustibilului nuclear), precum si a surselor radioactive iesite din uz;
    (viii) expertize, analize si servicii specifice domeniului nuclear, la solicitarea ministerelor interesate si a agentilor economici;
    (ix) import-export si transportul materialelor radioactive, ca prestator unic pentru unitatile nucleare ale agentilor economici din tara;
    a. 5) alte activitati, constand in:
    (i) elaborarea liniilor tehnologice si a tehnologiilor necesare realizarii (unicate, serii mici etc.) de obiective si produse rezultate din activitatea de profil;
    (ii) realizarea de modele experimentale, statii-pilot si tehnologii generice, cu rol de suport pentru cercetarile aplicative viitoare derivand din rezultatele cercetarilor fundamentale si orientate;
    (iii) elaborarea de studii de perspectiva, prognoza, note de fundamentare, teme de proiectare, studii de fezabilitate, analize si documentatii in domeniul fizicii si ingineriei nucleare si al disciplinelor conexe;
    (iv) realizarea de proiecte si de studii de specialitate, precum si de programe de calcul pentru cercetarile, tehnologiile si produsele din domeniile de profil;
    (v) elaborarea si aplicarea de programe de asigurare a calitatii pe directii de activitate;
    (vi) desfasurarea de activitati privind standardizarea, masurarea, incercarea si certificarea calitatii produselor destinate omologarii si (micro)productiei sau transferului tehnologic;
    (vii) certificarea metrologica a surselor de radiatii si a echipamentelor cu surse de radiatii;
    (viii) activitati de consultanta, expertiza si marketing in domeniul ingineriei nucleare;
    (ix) organizarea si indeplinirea de activitati vizand schimbul de informatii tehnico-stiintifice in domeniul de profil (schimb de date si editare prin INTERNET, congrese, simpozioane, publicatii, vizite reciproce de lucru ale specialistilor etc.);
    (x) stabilirea de contacte stiintifice cu unitati de profil si conexe, din tara si din strainatate, precum si angajarea si desfasurarea de activitati de cooperare tehnico-stiintifica interna si internationala in domeniile de activitate din profilul institutului;
    (xi) elaborarea de proceduri, norme de calitate si control pentru desfasurarea activitatilor cu caracter tehnic si economic, in acord cu cele practicate pe plan international.
    b) In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:
    - cercetari aplicative si/sau dezvoltare tehnologica pentru solutionarea unor probleme concrete ale diversilor agenti.

    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    a) initierea si elaborarea de proiecte de acte normative in domeniu, asistenta tehnica, consultanta, expertiza, furnizare de servicii tehnico-stiintifice si tehnologice persoanelor fizice si/sau juridice interesate;
    b) elaborarea de programe si strategii de cercetare-dezvoltare;
    c) lucrari si actiuni destinate acceptantiei publice a energiei si tehnologiilor nucleare si difuzarea culturii stiintifice de radioprotectie si securitate nucleara prin mass-media si alte mijloace;
    d) activitati de investitii in domeniul de activitate;
    e) import, export si distributie de instalatii, aparatura, materiale diverse, documentatie, reviste si carti de specialitate, pentru propriile necesitati si in calitate de comisionar;
    f) informatica, tehnici de calcul, comunicatii si baze de date in domeniul fizicii si al tehnologiilor nucleare;
    g) activitati de transport tehnologic si salariati proprii, intretinere parc auto tehnologic;
    h) participari la proiecte internationale de cercetare-dezvoltare, asistenta tehnica si reprezentare in organizatiile si consiliile de specialitate interne si internationale.

    C. Activitati de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    a) pregatire profesionala, in cooperare cu institutii de invatamant de profil, la nivel universitar, postuniversitar si doctorat;
    b) pregatire si specializare in domeniile nuclear si conexe a utilizatorilor tehnicilor, metodelor si instrumentatiei nucleare;
    c) activitati didactice la solicitarea institutiilor de invatamant superior.

    D. Activitati de editare, tiparire si biblioteca:
    a) activitate redactionala pentru revistele de fizica: Romanian Journal of Physics, Romanian Reports in Physics;
    b) revista "Curierul de Fizica";
    c) studii, rapoarte, sinteze, autoreferate de doctorat;
    d) lucrari prezentate la simpozioanele de fizica;
    e) carti de specialitate, carti tehnice, instructiuni de utilizare, foi de catalog, materiale publicitare pentru produsele din domeniul fizicii si ingineriei nucleare;
    f) alte publicatii pentru domeniul propriu de activitate.

    E. Activitati de transfer tehnologic al rezultatelor din domeniul fizicii si ingineriei nucleare catre subunitati proprii sau, in colaborare, catre alti agenti economici.

    F. Valorificarea rezultatelor cercetarii din domeniul fizicii si ingineriei nucleare.

    G. Activitati de executie, in vederea sustinerii si dezvoltarii tehnologice in domeniu prin servicii si serii (mici) de produse, microproductie sau prin produse-unicat, pentru valorificarea rezultatelor cercetarii proprii, precum si pentru expozitii de profil.
    Activitatile mentionate la lit. A - E pot fi efectuate si in cadrul unor contracte/cooperari internationale.
    In cadrul obiectului sau de activitate, institutul participa si/sau colaboreaza la obiectivele de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala si isi poate diversifica serviciile in scopul cresterii resurselor financiare.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 8.747.825 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 5.995.198 mii lei si active circulante 2.752.627 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica (terenuri, cai de circulatie si acces, cladiri, instalatii nucleare de interes national, surse de apa, retele de transport si distributie utilitati, retele de comunicatii pentru mesaje si date, spatii verzi, mijloace auto etc.), precum si alte bunuri dobandite, in conditiile legii.
    (2) Prin specificul activitatilor sale si al instalatiilor nucleare de interes national pe care le administreaza (reactorul nuclear, statia de tratare a deseurilor radioactive, depozitul national de deseuri radioactive, instalatia de iradiere cu scopuri multiple, acceleratoare tandem-postaccelerare si ciclotron), institutul este obiectiv nuclear, caracter care ii confera dreptul, potrivit reglementarilor legale privind desfasurarea activitatilor nucleare, de a cuprinde in patrimoniul sau toate terenurile, infrastructura si caile de acces necesare asigurarii functionarii sale in conformitate cu prevederile nationale si internationale referitoare la radioprotectie, securitate nucleara, protectie sanitara, protectie fizica si protectie a mediului inconjurator.
    (3) Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite sunt in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (4) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (5) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea, in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (6) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, organul coordonator.
    (7) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.
    (8) Institutul preia in patrimoniul sau lucrarile de investitii aflate in curs de executie pe teritoriul sau si la care a fost beneficiar (persoana juridica achizitoare) Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati (departamente, laboratoare, ateliere, servicii si alte structuri organizatorice) necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate si/sau colective interdisciplinare etc.
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de catre acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) - Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de catre consiliul stiintific.
    Art. 11
    Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
    - 1 presedinte;
    - 1 vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, organul coordonator al institutului;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi fizicieni, ingineri, chimisti, economisti, juristi, alti specialisti din institut, precum si reprezentanti ai agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea directorului general.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de catre acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani, care nu au atins varsta de pensionare, si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de catre consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie acei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna si ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material, conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor cat si a obligatiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la organul coordonator, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, cheltuielile necesare intretinerii fondului edilitar si infrastructurii utilitatilor si, cu avizul consiliului stiintific, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii si subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Cercetarii si Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatilor institutului (dezvoltarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor nucleare de interes national aflate in administrare, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a cercetarii in ansamblu, realizarea de solutii tehnice si echipamente specifice radioprotectiei, reducerii riscului nuclear si radiologic, refacerii si protectiei mediului etc.);
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta, cu exceptia celor obtinute in cadrul unor cooperari si contracte internationale de cercetare si care au destinatie prestabilita;
    n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Cercetarii si Tehnologiei un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de catre institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de conducatorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au experienta manageriala.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut prin comitetul de directie; aproba salariile personalului din institut;
    e) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul propriu conform prevederilor legale;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii ce-i sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte dintre atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 23 de membri, reprezentand departamentele (directiile) de cercetare-dezvoltare din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific, forul cel mai inalt de decizie in ceea ce priveste orientarea, strategia si conducerea stiintifica, va fi alcatuit din doctori in stiinte, cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si prospectare in domeniu si/sau profesori universitari, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut, cu exceptia membrilor de drept ai acestuia.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte, un vicepresedinte si un secretar alesi pe timp de 2 ani dintre membrii sai, prin vot secret de catre membrii acestuia. Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general, directorii care au in subordine subunitatile de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, secretarul stiintific si, dupa caz, cel putin un membru titular sau membru corespondent al Academiei Romane din fiecare subunitate de cercetare-dezvoltare a institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in domeniul propriu de activitate;
    b) analizeaza realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice finantate ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si, de asemenea, opereaza adaptarea permanenta a programului national la realizarile si tendintele pe plan mondial in domeniu;
    c) analizeaza si propune admiterea la finantare de catre consiliul de administratie tematica anuala de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si contribuie la realizarea acesteia;
    d) elaboreaza propuneri privind politica de cercetare a institutului si a ramurii si avizeaza politica institutului in domeniul investitiilor destinate activitatii de cercetare-dezvoltare si in domeniul finantarii obiectivelor activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    e) propune masuri pentru:
    - perfectionarea profesionala a personalului;
    - organizarea activitatii de doctorat fara frecventa in domeniile de profil ale institutului, care se regasesc in ramurile de stiinta si in specializarile stabilite de Ministerul Invatamantului;
    - promovarea si incadrarea personalului de cercetare-dezvoltare in grade profesionale;
    f) acorda titlul de doctor si il supune spre confirmare Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare de pe langa Ministerul Invatamantului;
    g) elaboreaza modul de organizare a concursurilor de incadrare, atestare si promovare a personalului de cercetare-dezvoltare cu studii superioare;
    h) propune spre aprobare, directorului general, comisiile de concurs pentru promovarea in functiile ce implica atestare si confirma rezultatele concursurilor pentru promovarea ca cercetator stiintific principal gradele III, II si I;
    i) propune organizarea de actiuni cu caracter stiintific si coordoneaza din punct de vedere stiintific desfasurarea celor aprobate;
    j) avizeaza actiunile de cooperare stiintifica, tehnica si tehnologica, interne si internationale;
    k) elaboreaza regulamentul de acordare prin concurs de burse de studii, de doctorate si de stagii de perfectionare in tara si in strainatate;
    l) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate;
    m) propune consiliului de administratie modificari in structura organizatorica a institutului si promovarea de obiective de investitii pentru dezvoltarea unor noi directii de cercetare sau a unora dintre cele existente.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca, in executia bugetului de venituri si cheltuieli, sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la unitatile bancare specializate, cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, potrivit dispozitiilor legale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile prezentului regulament de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare si cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1309/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1309 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu