Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.13 din 11.09.2019

privind îndeplinirea prin mijloace electronice a formalităţilor de recunoaştere a calificării sau de acces la exercitarea temporară şi ocazională a profesiei în România de către moaşele şi asistenţii medicali formaţi în celelalte state membre UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi pentru aprobarea procedurilor electronice aplicate prin punctul de contact unic electronic în aceste situaţii
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 21 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere:cerinţele impuse de Comisia Europeană prin Scrisoarea de punere în întârziere - Încălcarea nr. 2018/2.393 (infringement) privind neîndeplinirea obligaţiilor care revin României în implementarea Directivei 2006/123/CE (Directiva privind serviciile) şi Directivei 2005/36/CE (Directiva privind calificările profesionale) prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCUe);

prevederile art. 40 alin. (1) lit. a1) şi a4) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 11 septembrie 2019, emite următoarea hotărâre: Articolul 1
(1) Pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se asigură că toate cerinţele, procedurile şi formalităţile legate de accesul la aspecte reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi îndeplinite de la distanţă şi prin mijloace electronice, în condiţiile legislaţiei în vigoare, şi informează inclusiv prin mijloace electronice despre toate cerinţele, procedurile şi formalităţile privind accesul la aspectele reglementate ale profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în România.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru desfăşurarea unui stagiu de adaptare sau a unei probe de aptitudini şi nu exclud dreptul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) ca ulterior aplicării lor, în cazurile în care există îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar, să solicite copii certificate ale documentelor.
Articolul 2
(1) Se aprobă Procedura privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a asistenţilor medicali stabiliţi într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană, pe durata prestării temporare sau ocazionale a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Procedura privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a moaşelor cu formare însuşită într-un alt stat membru UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul acestor state, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Procedura privind înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR a moaşelor formate într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă Procedura privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Se aprobă Procedura privind recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană, prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Se aprobă Procedura privind recunoaşterea cu măsuri compensatorii a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană, prevăzută în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,Mircea Timofte ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a asistenţilor medicali stabiliţi într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană, pe durata prestării temporare sau ocazionale a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României Denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cele de asistent medical generalist şi de moaşă. Procedura se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali, stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru UE, se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile profesionale. Particularităţi Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor profesionale de asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.Pe durata furnizării serviciilor, asistenţii medicali în cauză:

exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional stabilit de OAMGMAMR şi prevăzut de lege pentru profesia respectivă de asistent medical;

sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru;

sunt înregistraţi automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor respective;

se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru asistenţii medicali cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR;

sunt exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate.Asistenţii medicali prestatori au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora. Descrierea procedurii I. La prima prestare de servicii în România, OAMGMAMR poate verifica formarea profesională a prestatorului în scopul evitării producerii de daune grave asupra sănătăţii pacientului din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului, fără a depăşi necesarul în acest sens. În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate, Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană analizează formarea solicitantului. În baza concluziilor acesteia, preşedintele aprobă modul de soluţionare a cererii solicitantului, respectiv:

de a nu verifica calificarea prestatorului, înregistrarea temporară automată a acestuia la OAMGMAMR şi avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical în România;

după verificarea calificării:1. de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini; sau 2. de a-l înregistra tempor automat la OAMGMAMR şi de a-i acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de asistent medical în România. În cazurile în care la verificarea calificării solicitantului pot apărea situaţii care să conducă la întârzierea luării unei decizii, OAMGMAMR notifică acestuia, în termenul de 30 de zile mai sus menţionat, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora. Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de asistent medical a prestatorului de servicii şi formarea impusă în România, pentru specializarea de asistent medical corespondentă în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de experienţa profesională a solicitantului şi nici de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant. În urma susţinerii probei de aptitudini de către asistentul medical în cauză, OAMGMAMR decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, iar prestarea serviciilor poate fi făcută în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. Avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile în cauză în România. II. În caz de reînnoire a declaraţiei, după verificarea caracterului temporar şi ocazional al prestării de servicii de către Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UEE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, preşedintele aprobă avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea solicitantului temporară automată la OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei. Acestea se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile în cauză în România. În cazul în care OAMGMAMR nu ia o decizie în termenele stabilite mai sus, serviciul poate fi prestat. Procedura standard poate fi consultată la adresa: https://www.oamr.ro/prestarea-temporara-sau-ocazionala-a-serviciilor-de-asistent-medical-pe-teritoriul-romaniei-inregistrarea-temporara-automata-la-ordinul-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-asistentilor-me/ Procedura de contestare Deciziile OAMGMAMR privind avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente. Date de contact Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705 Tel./Fax 021 2240025/75 E-mail: recunoastere.pcue@oamr.ro Instituţia responsabilă Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti Modalitate de prestare - transfrontalier Timp de soluţionare - 120 de zile calendaristice Termen de arhivare - 10 ani Termen de completare a dosarului - 15 zile calendaristice Documente necesare

Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
1 Dovada cetăţeniei titularului O copie a paşaportului sau a cărţii de identitate şi, după caz: a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b) certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c) pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE, un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE. Document scanat -
2 Dovada onorabilităţii/bunei reputaţii O dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale. Document scanat -
3 Declaraţia prealabilă Declaraţia prealabilă scrisă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire Declaraţia poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România. Prezentarea declaraţiei este obligatorie şi asigură accesul titularului la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. Formularul-tip se va completa de către titular, va fi semnat olograf şi anexat în aplicaţia PCUe, în format scanat. Formular predefinit
4 Declaraţie privind cunoaşterea limbii române O declaraţie privind cunoaşterea limbii române, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, necesară pentru practicarea profesiei în România Formularul-tip se va completa de către titular, va fi semnat olograf şi anexat în aplicaţia PCUe, în format scanat. Formular predefinit
5 Diplome, certificate sau alte titluri de asistent medical Diplome, certificate sau alte titluri de asistent medical prevăzute de normele statului membru emitent pentru prestarea activităţilor de asistent medical, în copie legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
6 Traduceri legalizate în limba română Traducere în limba română a documentelor eliberate de statul membru de origine sau provenienţă (altul decât România), cu excepţia paşaportului/cărţii de identitate, legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -

Documente finale

Nr. crt. Numele documentului Tipul documentului Descarcă
1 Avizul de prestare temporară a serviciilor de asistent medical şi de înregistrare temporară automată a solicitantului la OAMGMAMR pe perioada prestării Document fizic si document semnat electronic -

Acte normative

Nr. crt. Actul normativ Descarcă
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale
3 Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România. ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PREALABILĂ* *Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin orice mijloace şi se reînnoieşte o dată pe an, în cazul în care prestatorul asistent medical ........ estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului în cauză. Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către asistenţii medicali stabiliţi în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ..........., născut(ă) la data ........ ............, în localitatea ........ ........ , (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) ţara ............., cetăţenia .........., cu domiciliul stabil în str. ........ ................ .............. nr. ...., bl. ......., sc. ....., et. ...., cod poştal ............., localitatea ............., ţara .............., telefon ..........., adresă e-mail ........ ........., de profesie asistent medical ........ ............, declar pe (specializarea) propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv ........ ................ ................ ......... nr. ........... seria ............., obiectul de activitate/profesia exercitată ........ ..........., cu limita de (denumirea documentului asigurator) răspundere asigurată în valoare de ........ ........, valabil(ă) pentru perioada ................, emis(ă) de ........ ................ ................ ........., (în EUR/lei) (zi, lună, an) (denumirea integrală a instituţiei emitente) adresă completă ........ ........ ..........., tel.: .............., adresă e-mail: .............. . Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical ........ ..............., (specializarea) temporar sau ocazional, în România, începând cu data ........ ........ ........, în cadrul ........ ................ ................ ........ ........, adresă (zi, lună, an) (denumirea unităţii sanitare gazdă) completă ........ ..............., tel./fax ..............., adresă e-mail ....... Precizez că:  este prima prestare de servicii temporare în România pe care urmează să o efectuez;  am mai prestat serviciile profesionale în perioadele ........ ........, în cadrul ........ ................ ................ ..............., adresă (denumirea unităţii sanitare) (Logo/CUI) completă ........ ................ ........ .............., tel./fax ............, adresă e-mail ........... Data ................ Semnătura ........ ................ ANEXA Nr. 2la procedură DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către asistenţii medicali stabiliţi în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ........., născut(ă) la data ........ ................ în localitatea ........ ..........., (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) ţara ............, cetăţenia ............., cu domiciliul stabil în str. ........ ................ .......... nr. ...., bl. ......., sc. ....., et. ...., cod poştal ............., localitatea ............., ţara .............., telefon ..........., adresă e-mail ........ ........., de profesie asistent medical ........ ............., declar (specializarea) pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris) necesare practicării profesiei de asistent medical ........ ................ ................ ........... în România. (specializarea) Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical ........ ........ .........., (specializarea) temporar sau ocazional, în România. Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ................ ........ ANEXA Nr. 2PROCEDURĂ privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a moaşelor cu formare însuşită într-un alt stat membru UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul acestor state Procedura se aplică exclusiv în cazul în care moaşele care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană stabilite în vederea exercitării profesiei în unul dintre aceste state se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă. Particularităţi Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de moaşă este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora. Pe durata furnizării serviciilor, moaşele în cauză: exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional de moaşă; sunt exceptate de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru; sunt înregistrate automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor respective; se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru moaşele cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR; sunt exceptate de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. Moaşele prestatoare au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.Descrierea procedurii I. La primirea declaraţiei, OAMGMAMR verifică documentele şi, după caz, solicită prestatorului în completare documentele lipsă. În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului complet, documentele solicitantului sunt supuse analizei Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană. Propunerea acesteia este înaintată preşedintelui, care aprobă înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR a solicitantului şi avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă în România. Avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile în cauză în România. II. În caz de reînnoire a declaraţiei prealabile, după verificarea caracterului temporar şi ocazional al prestării de servicii de către Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, preşedintele OAMGMAMR aprobă avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea solicitantului temporară automată la OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei. Acestea se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile de moaşă în cauză în România. În cazul lipsei de reacţie a OAMGMAMR în termenul menţionat la pct. I şi II, serviciile pot fi prestate. Procedura de contestare Deciziile OAMGMAMR privind avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente. Procedura standard poate fi consultată la adresa https://www.oamr.ro/procedura-privind-prestarea-temporara-sau-ocazionala-a-serviciilor-de-moasa-pe-teritoriul-romaniei-inregistrarea-temporara-automata-la-ordinul-asistentilor-medicali- generalisti-moaselor-si-asistent/ Date de contact Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705 Tel./Fax 021 2240025/75 E-mail recunoastere.pcue@oamr.ro Instituţia responsabilă Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti Modalitate de prestare - Transfrontalier Timp de soluţionare - 30 de zile calendaristice Termen de arhivare - 10 ani Termen de completare a dosarului - 15 zile calendaristice Notificare la expirarea termenului de soluţionare - 10 zile calendaristice Documente necesare

Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
1 Dovada cetăţeniei O copie după paşaport sau cartea de identitate şi, după caz: a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant în caz de schimbare a numelui, în cazul în care pe documente apar nume diferite; b) certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c) pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE, un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE. Document scanat -
Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
2 Dovada onorabilităţii şi moralităţii profesionale O dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale Document scanat -
3 Declaraţie prealabilă Declaraţia prealabilă scrisă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire Declaraţia poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România. Prezentarea declaraţiei este obligatorie şi asigură accesul titularului la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. Formularul-tip se va completa de către titular, va fi semnat olograf şi anexat în aplicaţia PCUe, în format scanat. Formular predefinit
4 Declaraţie privind cunoaşterea limbii române O declaraţie privind cunoaşterea limbii române, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, necesară pentru practicarea profesiei în România. Formularul-tip se va completa de către titular, va fi semnat olograf şi anexat în aplicaţia PCUe, în format scanat. Formular predefinit
5 Documente, certificate şi alte titluri de calificare de moaşă Diplome, certificate sau alte titluri de moaşă prevăzute de normele statului membru emitent, pentru prestarea activităţilor de moaşă, în copie legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
6 Traduceri legalizate Traducere în limba română a documentelor eliberate de statul membru de origine sau provenienţă (altul decât România), cu excepţia paşaportului/cărţii de identitate, legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -

Documente finale

Nr. crt. Numele documentului Tipul documentului Descarcă
1 Avizul de prestare temporară a serviciilor de moaşă şi de înregistrare temporară automată a solicitantului la OAMGMAMR pe perioada prestării Document fizic şi document semnat electronic -

Acte normative

Nr. crt. Act normativ Descarcă
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România. ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PREALABILĂ** Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin poştă, la fax: +4021224.0025/75 sau la adresa calificari@oamr.ro şi se reînnoieşte o dată pe an în cazul în care prestatorul asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului în cauză.Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către moaşele stabilite în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ .........., născut(ă) la data ........ ........ ..........în localitatea ..............., (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) ţara .........., cetăţenia ..........., cu domiciliul stabil în str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ...., sc. ......, et. ....., cod poştal ........ ........, localitatea..............., ţara ..........., declar pe propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv ........ ................ ................ ......... nr. ......... seria ......., obiectul de activitate/profesia (denumirea documentului asigurator) moaşă exercitată cu limita de răspundere asigurată în valoare de ........ ........., valabil(ă) pentru perioada........ ........ ..............., (în EUR/lei) (zi, lună, an)-(zi, lună, an) emis(ă) de ........ ................ ................ ............., adresă completă ........ ........ .........., tel.: ........ ........., adresă e-mail: ........ ......... . (denumirea integrală a instituţiei emitente) Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de moaşă, temporar sau ocazional, în România, începând cu data ........ ..........în cadrul........ ................ ................ ........., adresă completă ........ ..........., (zi, lună, an) (denumirea unităţii sanitare gazdă) tel. ........ ..........., e-mail ........ ........., localitate ........ ........., judeţ ........ ................ ................ ........ . Data ........ ................ ................ ................ .......... Semnătura ........ ................ ................ ........... ANEXA Nr. 2la procedură DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către moaşele stabilite în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ........, născut(ă) la data ........ ........... în localitatea ........ ........ ..........., (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) ţara ........ ................ .........., cetăţenia ........ ................ ........., cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ................ ............, nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ......, cod poştal ............., localitatea ........ ................ ........ ..............., ţara ........ ................ ........ ........, telefon ........ ..............., adresă e-mail ........ ................ ................ ........ ..........., de profesie moaşă ........ ................ ............., declar pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris) necesare practicării profesiei de moaşă în România. Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de moaşă, temporar sau ocazional, în România. Data ........ ........ .......... Semnătura ........ ........ ......... ANEXA Nr. 3PROCEDURĂ privind înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR a moaşelor formate într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale Procedura se aplică exclusiv în cazul în care moaşele cu formare profesională care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale însuşită într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă. Particularităţi Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor profesionale de moaşă este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora. Pe durata furnizării serviciilor, moaşele în cauză: exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional prevăzut de lege pentru profesia de moaşă; sunt exceptate de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru; sunt înregistrate automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor de moaşă; se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru moaşele cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR; sunt exceptate de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. Moaşele prestatoare au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.Descrierea procedurii I. La prima prestare de servicii în România, OAMGMAMR poate verifica formarea profesională a moaşei în scopul evitării producerii de daune grave asupra sănătăţii pacientului din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului fără a depăşi necesarul în acest sens. În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate, Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană analizează formarea solicitantului. În baza concluziilor acesteia, preşedintele aprobă modul de soluţionare a cererii solicitantului, respectiv: de a nu verifica calificarea prestatorului, avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă în România şi înregistrarea temporară automată a acestuia la OAMGMAMR; după verificarea calificării:1. de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini; sau 2. de a-l înregistra temporar automat la OAMGMAMR şi de ai acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de moaşă în România. În cazurile în care la verificarea calificării solicitantului pot apărea situaţii care să conducă la întârzierea luării unei decizii, OAMGMAMR notifică acestuia, în termenul de 30 de zile mai sus menţionat, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora. Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de moaşă a prestatorului de servicii şi formarea de moaşă impusă în România în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de experienţa profesională a solicitantului şi nici de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant. În urma susţinerii probei de aptitudini de către moaşa în cauză, OAMGMAMR decide cu privire la furnizarea serviciului de către aceasta, iar prestarea serviciilor poate fi făcută în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. Avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile în cauză în România. II. În caz de reînnoire a declaraţiei, după verificarea caracterului temporar şi ocazional al prestării de servicii de către Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, preşedintele aprobă avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea temporară automată a solicitantului la OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei. Acestea se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile de moaşă în cauză în România. Procedura de contestare Deciziile OAMGMAMR privind avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente. În cazul lipsei de reacţie a OAMGMAMR în termenul menţionat la pct. I şi II, serviciile pot fi prestate. Procedura standard poate fi consultată la adresa: https://www.oamr.ro/procedura-privind-prestarea-temporara-sau-ocazionala-a-serviciilor-de-moasa-pe-teritoriul-romaniei-inregistrarea-temporara-automata-la-ordinul-asistentilor-medicali- generalisti-moaselor-si-asistent/ Date de contact Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705 Tel./Fax 021 2240025/75 E-mail: recunoastere.pcue@oamr.ro Instituţia responsabilă Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti Modalitatea de prestare - transfrontalier Timp de soluţionare - 120 de zile calendaristice Termen de arhivare - 10 ani Termen de completare a dosarului - 15 zile calendaristice Notificare la expirarea termenului de soluţionare - 10 zile calendaristice Documente necesare

Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
1 Dovada cetăţeniei titularului O copie a paşaportului sau a cărţii de identitate şi, după caz: a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b) certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c) pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE. Document scanat -
2 Dovada onorabilităţii/ bunei reputaţii O dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale (document valabil 3 luni de la eliberare) Document scanat -
3 Diplome, certificate sau alte titluri de moaşă Diplome, certificate sau alte titluri de moaşă prevăzute de normele satului membru emitent pentru prestarea activităţilor de moaşă, în copie legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
4 Traduceri legalizate în limba română Traducere în limba română a documentelor eliberate de statul membru de origine sau provenienţă (altul decât România), cu excepţia paşaportului/cărţii de identitate, legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
5 Declaraţia prealabilă Declaraţia prealabilă scrisă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire Declaraţia poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România. Prezentarea declaraţiei este obligatorie şi asigură accesul titularului la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. Formularul-tip se va completa de către titular, va fi semnat olograf şi anexat în aplicaţia PCUe, în format scanat. Formular predefinit
6 Declaraţie privind cunoaşterea limbii române O declaraţie privind cunoaşterea limbii române, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, necesară pentru practicarea profesiei în România Formularul-tip se va completa de către titular, va fi semnat olograf şi anexat în aplicaţia PCUe, în format scanat. Formular predefinit

Documente finale

Nr. crt. Numele documentului Tipul documentului Descarcă
1 Avizul de prestare temporară a serviciilor de moaşă şi de înregistrare temporară automată a solicitantului la OAMGMAMR pe perioada prestării Document fizic şi document semnat electronic -

Acte normative

Nr. crt. Actul normativ Descarcă
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale
3 Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România. ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PREALABILĂ**Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin poştă, la fax: +4021224.0025/75 sau la adresa calificari@oamr.ro şi se reînnoieşte o dată pe an în cazul în care prestatorul asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului în cauză. în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către moaşele stabilite în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ..........., născut(ă) la data ........ ............. în localitatea ........ .........., (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) ţara ........ ................ .........., cetăţenia ........ ................ ........., cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ................ ......... nr. ......, bl. ........, sc. ......., et. ........, cod poştal ........ ........, localitatea........ ................ ........ ............., ţara ........ ................ ........ ........, telefon ........ ............., adresă e-mail ........ ................ ................ ................ ........., de profesie moaşă ........ ................ ............., declar pe propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv ........ ................ ................ ........ ........... nr. ........ ............. seria ........, obiectul de activitate/profesia moaşă (denumirea documentului asigurator) exercitată cu limita de răspundere asigurată în valoare de ........ ........ ............., valabil(ă) pentru perioada ........ .........-........ ..........., (în EUR/lei) (zi, lună, an) (zi, lună, an) emis(ă) de ........ ................ ................ ........ ............, adresă completă ........ ................ ................ ................ ................ .............., (denumirea integrală a instituţiei emitente) tel.: ........ ........ .........., adresă e-mail: ........ ................ ................ ............. . Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de moaşă, temporar sau ocazional, în România, începând cu data ........ ......... în cadrul ........ ................ ........ ............, adresă completă ........ ................ ................ ........, (zi, lună, an) (denumirea unităţii sanitare gazdă) tel. ........ ........., e-mail ........ ................ ........ ............., localitate ........ ................ ........ ........, judeţ ........ ................ ........ ......... . Data ........ ........ .......... Semnătura ........ ........ ......... Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României. ANEXA Nr. 2la procedură DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România, de către moaşele stabilite în alt stat membru UE Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ........, născut(ă) la data ........ ........... în localitatea ........ ........ ..........., (numele, prenumele, iniţiala tatălui) (zi, lună, an) ţara ........ ................ .........., cetăţenia ........ ................ ........., cu domiciliul stabil în str. ........ ................ ................ ............ nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ......, cod poştal ............., localitatea ........ ................ ........ ..............., ţara ........ ................ ........ ........, telefon ........ ..............., adresă e-mail ........ ................ ................ ........ ..........., de profesie moaşă ........ ................ ............., declar pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris) necesare practicării profesiei de moaşă în România. Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de moaşă, temporar sau ocazional, în România. Data ........ ........ .......... Semnătura ........ ........ ......... ANEXA Nr. 4PROCEDURĂ privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană Particularităţi Denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cea de asistent medical generalist sau cea de moaşă. Recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical format în alt stat membru UE are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesie pe teritoriul României. Exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), ca urmare a recunoaşterii calificării. Această procedură nu se aplică în cazul titlurilor de calificare de asistent medical obţinute într-un alt stat decât cele menţionate (stat terţ) şi nici în cazul furnizării temporare sau ocazionale a serviciilor de îngrijiri de sănătate specifice profesiei în România de către asistenţii medicali stabiliţi în unul din celelalte state membre UE. Descrierea procedurii • În termen de 30 de zile de la data înregistrării, OAMGMAMR notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă. • În termen de maximum 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, OAMGMAMR clasează dosarul şi informează solicitantul în scris în acest sens. În termen de 120 de zile de la depunerea dosarului complet, Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană analizează formarea şi experienţa profesională a solicitantului şi formulează propunerea, temeinic justificată, cu privire la modul de soluţionare a cererii, respectiv: a)recunoaşterea calificării fără aplicarea de măsuri compensatorii. În baza acestei propuneri, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării; b)recunoaşterea calificării cu măsuri compensatorii. Această propunere, precum şi diferenţele curriculare stabilite de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, bibliografia aferentă şi, respectiv, durata stagiului de adaptare se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR şi se comunică solicitantului în termenul de 120 de zile menţionat. În cazul în care solicitantul optează pentru susţinerea unei probe de aptitudini, data de susţinere se stabileşte de comun acord cu acesta, într-un termen de maximum 6 luni de la data aprobării de către preşedintele OAMGMAMR a recunoaşterii calificării cu măsuri compensatorii.Preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării în baza documentelor care atestă efectuarea măsurii compensatorii de către solicitant. În ambele situaţii, decizia de recunoaştere a calificării se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi autorizării în profesie. Procedura standard poate fi consultată la adresa: https://www.oamr.ro/procedura-privind-recunoasterea-titlurilor-de-calificare-de-asistent-medical-dobandite-in-alt-stat-membru-ue-procedura-standard/ Procedura de contestare Deciziile OAMGMAMR privind recunoaşterea calificării de asistent medical pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente. Titularul căruia i-a fost recunoscută calificarea de asistent medical se poate înscrie ca membru al OAMGMAMR numai după ce dovedeşte că deţine cunoştinţe lingvistice de limbă română necesare desfăşurării activităţilor profesionale. După obţinerea calităţii de membru OAMGMAMR, titularul exercită profesia de asistent medical cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru asistenţii medicali cetăţeni români. Date de contact Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705, tel./fax 021 2240025/75 E-mail: recunoastere.pcue@oamr.ro Instituţia responsabilă Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti Modalitatea de prestare - naţional şi transfrontalier Timp de soluţionare - 120 de zile calendaristice Termen de arhivare - 50 de ani Termen de completare a dosarului - 90 de zile calendaristice Notificare la expirarea termenului de soluţionare - 10 zile calendaristice Documente necesare

Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
1 Dovada cetăţeniei titularului O copie a paşaportului sau a cărţii de identitate şi, după caz: a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b) certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c) pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE. Document scanat -
Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
2 Documente suplimentare despre durata şi conţinutul formării Programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informaţii privind durata totală a studiilor şi materiile studiate, inclusiv proporţia de timp alocată fiecărei materii şi, după caz, repartizarea între lecţiile teoretice şi cele practice Document scanat -
3 Documente privind efectuarea altor cursuri de formare relevante Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare şi alte cursuri de formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii Document scanat -
4 Documente privind experienţa profesională Dacă solicitantul a obţinut calificarea de asistent medical într-un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de asistent medical de cel puţin 3 ani şi să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE care a efectuat prima recunoaştere a titlului de calificare menţionat. Document scanat -
5 Dovada stării bune de sănătate Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din statul membru de origine de provenienţă (document valabil 3 luni de la eliberare) Document scanat -
6 Dovada de asigurare pentru greşeli profesionale Un certificat eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii (document valabil 3 luni de la eliberare) Document scanat -
7 Dovada achitării taxei de recunoaştere Dovada de plată a taxei de 100 lei în contul RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Ion Mihalache Document scanat -
8 Documente privind calificările formale şi competenţele profesionale Diplome, certificate sau alte titluri de asistent medical prevăzute de normele statului membru emitent pentru prestarea activităţilor de asistent medical, în copie legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
9 Dovada onorabilităţii/bunei reputaţii Dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale (document valabil 3 luni de la eliberare) Dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar. Ataşament semnat electronic -
10 Traduceri legalizate în limba română Traducerile în limba română a documentelor eliberate de statul membru de origine sau provenienţă (altul decât România), cu excepţia paşaportului/cărţii de identitate, legalizate de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
11 Cerere-tip Formular tipizat, prevăzut în anexa la prezenta procedură, completat de solicitant, cu semnătură olografă, introdus în aplicaţie scanat Formular predefinit

Documente finale

Nr. crt. Numele documentului Tipul documentului Descarcă
1 Adresă de comunicare a deciziei de recunoaştere a calificării de asistent medical Document fizic şi document semnat electronic -

Acte normative

Nr. crt. Actul normativ Descarcă
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România. ANEXĂla procedură CERERE-TIP Domnule Preşedinte, Subsemnatul(a), numele ........ ........, prenumele ................, cetăţean ............., după caz, membru de familie ............/ rezident permanent în România/rezident pe termen lung ........, profesia ............., domiciliat(ă) în str. ........ ................ ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, localitatea ........ ..............., sectorul/judeţul ........ ........., telefon ........, adresă e-mail ......, după caz, prin împuternicit numele ..............., prenumele ..............., posesor al CI seria .... nr. ....., cu Împuternicirea notarială ......... nr. ...., data ........., telefon ..........., adresă e-mail ........ .......... , vă rog să binevoiţi a-mi aproba recunoaşterea titlului de calificare de ........... obţinut în ........, în vederea exercitării profesiei în România.  Sunt de acord cu prelucrarea, în condiţiile legii, a datelor mele personale de către OAMGMAMR şi cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele. Anexez prezentei cereri următoarele acte:  a) documente care atestă îndeplinirea uneia dintre cerinţele de cetăţenie, căsătorie, filiaţie sau rezidenţă prevăzute de lege în vederea accesului la profesie în România: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............  b) documente de schimbare a numelui (copia certificatului de căsătorie/documentului de schimbare a numelui); ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............  c) documente de formare profesională ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............  d) certificat de conformitate/ certificat de drepturi dobândite/ certificat de experienţă profesională de 3 ani/ certificat care atestă nivelul educaţional al calificării;  e) certificat de sănătate fizică sau psihică;  f) certificat de onorabilitate şi probitate profesională (certificat de status profesional curent/certificat de good standing)/declaraţie notarială;  g) dovada asigurării pentru răspunderea profesională (malpraxis);  h) dovada achitării taxei de evaluare. Data .............. Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 5 PROCEDURĂ privind recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană Procedura se aplică moaşelor a căror formare sau, după caz, experienţă profesională, dobândită într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute în acest sens de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Recunoaşterea automată a calificării de moaşă are ca scop facilitarea accesului acestora la profesie şi, respectiv, facilitarea exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României a profesioniştilor în cauză. Această procedură nu se aplică în cazul titlurilor de calificare de moaşă obţinute într-un alt stat decât cele menţionate (stat terţ) şi nici în cazul moaşelor stabilite în unul dintre celelalte state membre UE în vederea furnizării temporare sau ocazionale a serviciilor de îngrijiri de sănătate, specifice profesiei, în România. Recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă se face de către Ordinul Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) desemnat de lege în calitate de autoritate competentă pentru această profesie. Descrierea procedurii În termen de 30 de zile de la data înregistrării, OAMGMAMR notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă. În termen de 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, OAMGMAMR clasează dosarul şi informează solicitantul în scris în acest sens. În termen de 90 de zile de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, documentele înaintate sunt analizate de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi, în baza propunerii temeinic justificate de aceasta, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere automată a calificării de moaşă. Decizia se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie. Titularul căruia i-a fost recunoscută calificarea de moaşă se poate înscrie ca membru al OAMGMAMR numai după ce dovedeşte că deţine cunoştinţe lingvistice de limbă română necesare desfăşurării activităţilor profesionale. După obţinerea calităţii de membru OAMGMAMR, titularul exercită profesia de moaşă cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru moaşele cetăţeni români. Procedura de contestare Decizia privind recunoaşterea calificării emisă de către OAMGMAMR poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente. Procedura standard poate fi consultată la adresa https://www.oamr.ro/procedura-privind-recunoasterea-titlurilor-de-calificare-de-moasa-obtinute-in-alt-stat-membru-ue-procedura-standard/ Date de contact Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705 Tel./fax 021 2240025/75 E-mail: recunoastere.pcue@oamr.ro Instituţia responsabilă Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti Modalitatea de prestare - Naţional şi transfrontalier Timp de soluţionare - 90 de zile calendaristice Termen de arhivare - 50 de ani Termen de completare dosar - 90 de zile calendaristice Notificare la expirarea termenului de soluţionare - 10 zile calendaristice Documente necesare

Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
1 Dovada cetăţeniei titularului O copie de pe paşaport sau cartea de identitate, însoţite, după caz, de: a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b) certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c) pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE. Document scanat -
2 Certificat de conformitate Document care atestă că formarea de moaşă s-a făcut cu respectarea cerinţelor minime prevăzute de actul comunitar menţionat Document scanat -
3 Certificat de schimbare a denumirii titlului de calificare Document care atestă schimbarea denumirii titlului de calificare de moaşă dobândit de solicitant cu respectarea cerinţelor minime de formare prevăzute de actul comunitar menţionat şi care nu se regăseşte la pct. 5.5.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE. Document scanat -
4 Certificat privind drepturile dobândite Document care atestă exercitarea profesiei de moaşă de către titular, timp de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care au precedat data eliberării certificatului, în cazul în care formarea profesională a acestuia nu întruneşte cerinţele minime stabilite la nivelul UE pentru calificarea de moaşă Document scanat -
5 Document ce atestă starea de sănătate Atestă sănătatea fizică sau psihică a titularului şi este emis de statul membru de origine sau de provenienţă. Documentul se depune în termenul de valabilitate de 3 luni de la data eliberării. Document scanat -
Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
6 Dovada asigurării pentru răspundere profesională Certificatul eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din unul din statele membre prevăzute la pct. 1 prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii. Documentul se depune în termenul de valabilitate de 3 luni de la data eliberării Document scanat -
7 Dovada achitării taxei de recunoaştere Dovada de plată de 100 lei în contul RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Ion Mihalache Document scanat -
8 Dovada calificărilor formale sau a competenţelor profesionale Diplome, certificate sau alte titluri de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, în copie legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
9 Dovada onorabilităţii/bunei reputaţii Dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă, privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale (document valabil 3 luni de la eliberare) Dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar. Ataşament semnat electronic -
10 Traduceri legalizate în limba română Traducere în limba română a documentelor eliberate de statul membru de origine sau provenienţă (altul decât România), cu excepţia paşaportului/cărţii de identitate, legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
11 Cerere Formular tipizat, prevăzut în anexa la prezenta procedură, completat de solicitant, cu semnătură olografă, introdus în aplicaţie scanat Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. crt. Numele documentului Tipul documentului Descarcă
1 Adresă de comunicare a deciziei de recunoaştere automată a calificării de moaşă Ataşament semnat electronic -

Acte normative

Nr. crt. Act normativ Descarcă
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale
3 Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România. ANEXĂla procedură CERERE-TIP Domnule Preşedinte, Subsemnatul(a), numele ........ ........, prenumele ........ ........, cetăţean ............., după caz, membru de familie ............/ rezident permanent în România/rezident pe termen lung ........, profesia ............., domiciliat(ă) în str. ........ ................ ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, localitatea ........ ..............., sectorul/judeţul ........ ........., telefon nr. ........, adresă e-mail ...... după caz, prin împuternicit numele ..............., prenumele ..............., posesor al CI seria .... nr. ....., cu Împuternicirea notarială ......... nr. ...., data ........., telefon ........... adresă e-mail ........ .........., vă rog să binevoiţi a-mi aproba recunoaşterea titlului de calificare de ........... obţinut în ........, în vederea exercitării profesiei în România.  Sunt de acord cu prelucrarea, în condiţiile legii, a datelor mele personale de către OAMGMAMR şi cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele. Anexez prezentei cereri următoarele acte:  a) documente care atestă îndeplinirea uneia dintre cerinţele de cetăţenie, căsătorie, filiaţie sau rezidenţă prevăzute de lege în vederea accesului la profesie în România: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............  b) documente de schimbare a numelui (copia certificatului de căsătorie/documentului de schimbare a numelui); ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........  c) documente de formare profesională ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............,,,,..... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........  d) certificat de conformitate/ certificat de drepturi dobândite/ certificat de experienţă profesională de 3 ani/ certificat care atestă nivelul educaţional al calificării;  e) certificat de sănătate fizică sau psihică;  f) certificat de onorabilitate şi probitate profesională (certificat de status profesional curent/certificat de good standing)/declaraţie notarială;  g) dovada asigurării pentru răspunderea profesională (malpraxis);  h) dovada achitării taxei de evaluare. Data .............. Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 6PROCEDURĂ privind recunoaşterea cu măsuri compensatorii a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană Procedura se aplică moaşelor a căror formare sau, după caz, experienţă profesională, dobândită într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, nu îndeplineşte criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute în acest sens de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Recunoaşterea cu măsuri compensatorii a calificării de moaşă are ca scop facilitarea accesului acestora la profesie şi, respectiv, facilitarea exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României a profesioniştilor în cauză. În acest sens, moaşele aflate în această situaţie susţin o probă de aptitudini în vederea recunoaşterii calificării în România. Această procedură nu se aplică titlurilor de calificare de moaşă care îndeplinesc cerinţele de conformitate prevăzute de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în cazul în care titularul solicită recunoaşterea calificării în vederea stabilirii în România sau furnizarea în regim temporar sau ocazional a serviciilor de îngrijiri de sănătate, specifice profesiei, în România şi nici în cazul titlurilor de calificare de moaşă obţinute într-un stat din afara UE (stat terţ). Recunoaşterea cu măsuri compensatorii a titlurilor de calificare de moaşă se face de către Ordinul Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) desemnat de lege în calitate de autoritate competentă pentru această profesie. Descrierea procedurii În termen de 30 de zile de la data înregistrării, OAMGMAMR notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă. În termen de 3 luni de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, OAMGMAMR clasează dosarul şi informează solicitantul în scris în acest sens. În termen de 120 de zile de la depunerea dosarului complet, Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană (Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor profesionale) analizează formarea şi experienţa profesională a solicitantului şi formulează propunerea temeinic justificată, cu privire la modul de soluţionare a cererii, respectiv: a)recunoaşterea calificării fără susţinerea probei de aptitudini. În baza acestei propuneri, preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării; b)recunoaşterea calificării după susţinerea probei de aptitudini. Această propunere, precum şi diferenţele curriculare şi bibliografia aferentă stabilite de Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor profesionale se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR şi se comunică solicitantului în termenul de 120 de zile menţionat. Data de susţinere a probei de aptitudini se stabileşte de comun acord cu solicitantul, într-un termen de maximum 6 luni de la data aprobării de către preşedintele OAMGMAMR.Preşedintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaştere a calificării în baza documentelor care atestă promovarea probei de aptitudini de către solicitant. Decizia de recunoaştere a calificării se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obţinerii certificatului de membru şi a autorizării în profesie. Deciziile OAMGMAMR privind recunoaşterea calificării de asistent medical pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente. Titularul căruia i-a fost recunoscută calificarea de moaşă se poate înscrie ca membru al OAMGMAMR numai după ce dovedeşte că deţine cunoştinţe lingvistice de limbă română necesare desfăşurării activităţilor profesionale. După obţinerea calităţii de membru OAMGMAMR, titularul exercită profesia de moaşă cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru moaşele cetăţeni români. Procedura standard poate fi consultată la adresa: https://www.oamr.ro/procedura-privind-recunoasterea-titlurilor-de-calificare-de-moasa-obtinute-in-alt-stat-membru-ue- procedura-standard/ Procedura de contestare Deciziile OAMGMAMR privind recunoaşterea calificării de moaşă pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente. Date de contact Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705. Tel/Fax 021 2240025/75 E-mail recunoastere.pcue@oamr.ro Instituţia responsabilă Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti Modalitatea de prestare - naţional şi transfrontalier Timp de soluţionare - 120 de zile calendaristice Termen de arhivare - 50 de ani Termen de completare a dosarului - 90 de zile calendaristice Notificare la expirarea termenului de soluţionare - 10 zile calendaristice Documente necesare

Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
1 Dovada cetăţeniei O copie după paşaport sau cartea de identitate şi, după caz: a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite; b) certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează; c) pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE. Document scanat -
2 Documente suplimentare despre durata şi conţinutul formării Programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informaţii privind durata totală a studiilor şi materiile studiate, inclusiv proporţia de timp alocată fiecărei materii şi, după caz, repartizarea între lecţiile teoretice şi cele practice Document scanat -
Nr. crt. Numele documentului Descrierea documentului Tipul documentului Descarcă
3 Documente privind efectuarea altor cursuri de formare relevante Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare şi alte cursuri de formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii Document scanat -
4 Documente privind experienţa profesională Dacă solicitantul a obţinut calificarea de moaşă într-un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de asistent medical de cel puţin 3 ani şi să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE care a efectuat prima recunoaştere a titlului de calificare menţionat Document scanat -
5 Dovada stării bune de sănătate Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din statul membru de origine de provenienţă (document valabil 3 luni de la eliberare) Document scanat -
6 Dovada de asigurare pentru greşeli profesionale Un certificat eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii (document valabil 3 luni de la eliberare) Document scanat -
7 Dovada achitării taxei de recunoaştere Dovada de plată de 100 lei în contul RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Ion Mihalache Document scanat -
8 Cerere Formular tipizat, prevăzut în anexa la prezenta procedură, completat de solicitant, cu semnătură olografă, introdus în aplicaţie scanat Formular predefinit
9 Documente privind calificările formale şi competenţele profesionale dobândite de solicitant Diplome, certificate sau alte titluri de moaşă prevăzute de normele statului membru emitent pentru prestarea activităţilor de moaşă, în copie legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -
10 Dovada onorabilităţii/bunei reputaţii Dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale (document valabil 3 luni de la eliberare) Dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar Ataşament semnat electronic -
11 Traduceri legalizate Traducere în limba română a documentelor eliberate de statul membru de origine sau provenienţă (altul decât România), cu excepţia paşaportului/cărţii de identitate, legalizată de un notar public cu semnătură electronică calificată Ataşament semnat electronic -

Documente finale

Nr. crt. Numele documentului Tipul documentului Descarcă
1 Adresă de comunicare a deciziei de recunoaştere a calificării de moaşă Document fizic şi document semnat electronic -

Acte normative

Nr. crt. Actul normativ Descarcă
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale
3 Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din Romania. ANEXA la procedură CERERE-TIP Domnule Preşedinte, Subsemnatul(a), numele ........ ........, prenumele ........ ........, cetăţean............., după caz, membru de familie............/ rezident permanent în România/rezident pe termen lung.........., profesia ............., domiciliat(ă) în str. ........ ........ ........nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, localitatea ........ ..............., sectorul/judeţul ........ ........., telefon nr. ........, adresă e-mail...... după caz, prin împuternicit numele ..............., prenume ..............., posesor al CI seria .... nr. ....., cu Împuternicirea notarială ......... nr. ...., data ........., telefon........... adresă e-mail........ .......... , vă rog să binevoiţi a-mi aproba recunoaşterea titlului de calificare de........... obţinut în........, în vederea exercitării profesiei în România.  Sunt de acord cu prelucrarea, în condiţiile legii, a datelor mele personale de către OAMGMAMR şi cunosc condiţiile privind exercitarea drepturilor mele. Anexez prezentei cereri următoarele acte:  a) documente care atestă îndeplinirea uneia dintre cerinţele de cetăţenie, căsătorie, filiaţie sau rezidenţă prevăzute de lege în vederea accesului la profesie în România: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........  b) documente de schimbare a numelui (copia certificatului de căsătorie/documentului de schimbare a numelui); ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........  c) documente de formare profesională ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........  d) certificat de conformitate/ certificat de drepturi dobândite/ certificat de experienţă profesională de 3 ani/ certificat care atestă nivelul educaţional al calificării;  e) certificat de sănătate fizică sau psihică;  f) certificat de onorabilitate şi probitate profesională (certificat de status profesional curent/certificat de good standing)/declaraţie notarială;  g) dovada asigurării pentru răspunderea profesională (malpraxis);  h) dovada achitării taxei de evaluare Data .............. Semnătura ........ ........ ............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 13/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 13 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 13/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu