Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1275 din 18 octombrie 2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 979 din  3 noiembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 263/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare, si din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul justitiei,
                       Monica Luisa Macovei

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani

    CAP. 1
    Pensiile de serviciu prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata

    Art. 1
    Pensia de serviciu se acorda la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Beneficiarii pensiei de serviciu prevazute de lege sunt judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor in temeiul art. 87 alin. (1) din lege.
    (2) Personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit art. 87 alin. (1) din lege si art. 73 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, este, pe durata indeplinirii functiei, personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National de Criminologie si din Institutul National al Magistraturii, precum si secretarul general al Curtii Constitutionale.
    Art. 3
    (1) Constituie vechime in magistratura perioada in care judecatorul, procurorul, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor sau magistratul-asistent:
    a) a indeplinit functiile de judecator, procuror, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie, judecator financiar, judecator financiar inspector, procuror financiar si consilier in sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor;
    b) a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.
    (2) In conformitate cu dispozitiile art. 104 alin. (1) din lege, pentru judecatori, procurori, magistrati-asistenti si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, care la data intrarii in vigoare a legii erau in functie, se iau in considerare vechimea in magistratura stabilita potrivit art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, realizata pana la data abrogarii acesteia, precum si vechimea in magistratura stabilita conform art. 86 din lege, realizata dupa intrarea in vigoare a acestei legi.
    (3) La calculul vechimii in magistratura sau, dupa caz, a vechimii in functia de judecator sau de procuror, in vederea stabilirii pensiei in conditiile prezentului regulament, se vor lua in considerare perioadele in care persoana s-a aflat in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) concediu de maternitate si concediu paternal;
    b) concediu de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
    c) concediu medical pentru incapacitate temporara de munca;
    d) concediu de studii pentru pregatirea examenului de capacitate;
    e) concediu de studii platit pentru formare profesionala;
    f) detasare si delegare.
    Art. 4
    Beneficiaza de pensie de serviciu persoanele care:
    a) la data solicitarii pensiei de serviciu au calitatea de judecator, procuror, magistrat-asistent, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor si o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura, potrivit art. 82 alin. (1) din lege;
    b) la data solicitarii pensiei de serviciu au calitatea de judecator sau de procuror si cel putin 25 de ani vechime numai in functiile de judecator, procuror sau avocat, in conditiile art. 82 alin. (2) din lege; la deschiderea dreptului la aceasta categorie de pensie se poate valorifica perioada de cel mult 10 ani in profesia de avocat;
    c) la data solicitarii pensiei de serviciu au calitatea de judecator, procuror, magistrat-asistent sau de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor si o vechime intre 20 si 25 de ani in magistratura, potrivit art. 82 alin. (4) din lege;
    d) la data solicitarii pensiei de serviciu nu au calitatea de judecator, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, dar care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: au o vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in functia de judecator sau de procuror, iar eliberarea din functie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 82 alin. (5) si (6) din lege.
    Art. 5
    La calculul pensiei de serviciu, vechimea in magistratura ori, dupa caz, vechimea numai in functia de judecator sau de procuror mai mica de un an, realizata peste limita prevazuta de lege, nu se ia in considerare.
    Art. 6
    (1) Pentru acordarea pensiei prevazute la art. 4 lit. a), c) si d), in conditiile art. 82 alin. (1), (4) si (5) din lege, este necesara implinirea varstei de pensionare pentru limita de varsta prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pensia de serviciu prevazuta la art. 4 lit. b) se acorda la cerere, in conditiile art. 82 alin. (2) din lege, inainte de implinirea varstei de pensionare pentru limita de varsta prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Cuantumul pensiei de serviciu prevazute la art. 82 alin. (1) si (2) este de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii, iar pentru pensia de serviciu prevazuta la art. 82 alin. (5), cuantumul este de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate ale unui judecator sau procuror in functie, in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.
    (2) In stabilirea mediei veniturilor brute realizate prevazute la alin. (1) se vor lua in considerare numai acele 12 luni anterioare pensionarii, in care persoana s-a aflat efectiv in activitate. In cazul in care persoana s-a aflat efectiv in activitate o fractiune de luna, se va include in calculul pensiei numai aceasta fractiune de luna, prelungindu-se corespunzator termenul pana la implinirea celor 12 luni.
    (3) In veniturile brute realizate se includ, pe langa indemnizatia de incadrare bruta lunara, sporurile cu caracter permanent sau nepermanent. In veniturile brute nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontari, restituiri de drepturi aferente altei perioade si nici indemnizatia egala cu cele 7 indemnizatii de incadrare brute lunare prevazuta la art. 81 alin. (1) din lege ori alte drepturi fara caracter salarial.
    (4) Cuantumul pensiei de serviciu, stabilita in conditiile art. 82 alin. (4) din lege, se diminueaza cu 1% pentru fiecare an in minus fata de vechimea in magistratura de 25 de ani.
    (5) La calculul pensiei de serviciu, majorarea de 1% prevazuta la art. 82 alin. (3) din lege se aplica la media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data de pensionare a unui judecator sau procuror, in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului, si se aplica doar pentru fiecare an realizat in functia de judecator sau de procuror in plus peste vechimea de 25 de ani in aceste functii, potrivit exemplului din anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    Art. 8
    Diferenta dintre cuantumul pensiei de serviciu si cuantumul pensiei din sistemul public, precum si pensia prevazuta la art. 82 alin. (2) din lege se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 9
    Pensia de urmas se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, din pensia de serviciu aflata in plata sau din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul, potrivit art. 82 din lege, sustinatorul decedat, stabilita pe baza mediei veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni inainte de data pensionarii de urmas, de un procuror sau judecator in activitate, in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.
    Art. 10
    (1) Cuantumul pensiei de urmas din pensia de serviciu se stabileste prin aplicarea procentelor prevazute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.
    (2) Partea din pensia de urmas calculata din pensia de serviciu, care depaseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limita de varsta cuvenita titularului din sistemul public, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (3) In cazul in care sustinatorul decedat indeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu potrivit art. 82 alin. (2) din lege, pensia de urmas calculata din pensia de serviciu se suporta integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 11
    Pensiile de urmas calculate din pensia de serviciu a personalului prevazut la art. 2 se actualizeaza la inceputul fiecarui an in raport de media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de judecatorii si procurorii in activitate.
    Art. 12
    Drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu se cuvin si se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
    Art. 13
    (1) In vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie sa cuprinda:
    a) actele necesare stabilirii pensiei, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in normele de aplicare a acestei legi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) adeverinta-tip pentru pensia de serviciu, conform anexei nr. 1 sau, dupa caz, anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, intocmita de ultima unitate angajatoare, care va cuprinde vechimea in magistratura, vechimea numai in functiile de judecator si de procuror, media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii si venitul brut realizat la data pensionarii.
    (2) Persoanele prevazute la art. 82 alin. (5) din lege vor prezenta o adeverinta din care sa reiasa ca au fost eliberate din functie din motive neimputabile lor, iar adeverinta-tip pentru pensia de serviciu va fi completata conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice. Aceasta adeverinta va fi intocmita de unitatea de unde persoana in cauza a fost eliberata din functie si va cuprinde vechimea in magistratura, vechimea in functia de judecator sau de procuror, media veniturilor brute ale unui judecator sau procuror, realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii, in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului si venitul brut realizat la data pensionarii de un judecator sau un procuror, in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.
    Art. 14
    Stabilirea, actualizarea si plata tuturor pensiilor de serviciu prevazute la art. 82, 84 si la art. 85 alin. (2) si (3) din lege se efectueaza de catre casele teritoriale de pensii.
    Art. 15
    Cererea de inscriere la pensie, insotita de documentatia de pensionare si de adeverinta-tip, va fi depusa la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are domiciliul persoana indreptatita, care va calcula atat pensia din sistemul public stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si pensia de serviciu stabilita potrivit prevederilor legii. Pensia care se achita titularului este pensia cea mai avantajoasa.
    Art. 16
    (1) Drepturile de pensie de serviciu se acorda si se platesc in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
    a) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare sau de la data solicitarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile, respectiv de 90 de zile in perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare, de la aceasta data;
    b) de la data depunerii cererii, daca cererea a fost depusa cu depasirea termenului de 30 de zile, respectiv de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare.
    (2) Drepturile de pensie de serviciu stabilite potrivit art. 82 alin. (2) din lege se acorda si se platesc dupa cum urmeaza:
    a) de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente sau de la data solicitarii, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la aceasta data;
    b) de la data depunerii cererii, daca cererea a fost depusa cu depasirea termenului prevazut la lit. a).
    (3) Pentru judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti care, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005, beneficiau de pensia de serviciu anticipata potrivit art. 84 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, raman aplicabile dispozitiile in vigoare la data deschiderii dreptului. La implinirea varstei standard de pensionare, conform prevederilor art. 50 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pensia de serviciu se recalculeaza prin eliminarea diminuarii.
    Art. 17
    (1) Casa teritoriala de pensii emite o singura decizie de pensie in care vor fi inscrise distinct cuantumurile celor doua categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele doua pensii care urmeaza a fi suportata de la bugetul de stat. Aceasta diferenta urmeaza a fi evidentiata distinct si in fisa pentru evidenta drepturilor banesti ale pensionarului.
    (2) In cazul pensiilor de serviciu stabilite in baza art. 82 alin. (2) din lege, in decizia de pensie emisa de casa teritoriala de pensii va fi inscris doar cuantumul acesteia ce urmeaza a fi suportat integral de la bugetul de stat.
    Art. 18
    (1) In aplicarea prevederilor art. 85 alin. (2) si (3) din lege privind actualizarea anuala a pensiei de serviciu, se stabileste urmatoarea procedura:
    a) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale transmite Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Departamentului National Anticoruptie si Ministerului Justitiei listele cu titularii pensiilor de serviciu aflati in plata in luna decembrie a fiecarui an;
    b) institutiile publice prevazute la lit. a) transmit adeverintele nominale, intocmite conform anexelor nr. 4 - 6 la prezentele norme metodologice, cu datele necesare actualizarii pensiilor de serviciu, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, care le comunica caselor teritoriale de pensii in vederea punerii in aplicare.
    (2) Actualizarea pensiei de serviciu se face la inceputul fiecarui an, in raport cu media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de judecatorii si procurorii in activitate.
    Art. 19
    La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii vor emite o noua decizie pe baza adeverintelor transmise de aceste institutii. Noua decizie, insotita de o copie a adeverintei in baza careia s-a efectuat actualizarea, va fi comunicata pensionarului.
    Art. 20
    Raspunderea cu privire la stabilirea vechimii in magistratura, a vechimii in functia de judecator sau de procuror, a mediei veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii si a venitului brut realizat la data pensionarii a judecatorilor si procurorilor revine institutiei care elibereaza adeverinta-tip.
    Art. 21
    (1) Prevederile art. 85 alin. (3) din lege se aplica si celor ale caror pensii de serviciu s-au stabilit in baza Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Personalul prevazut la art. 2, ale carui drepturi la pensia de serviciu s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001, primeste in continuare pensia suplimentara.
    Art. 22
    Perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime in magistratura si nu pot fi valorificate la deschiderea dreptului la pensia de serviciu.
    Art. 23
    Recalcularea pensiilor de serviciu in conditiile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se face la cererea persoanei indreptatite.
    Art. 24
    Daca vechimea in magistratura se obtine din insumarea unor perioade realizate in sisteme de asigurari sociale diferite (sistemul public, sistemul de pensii al avocatilor, sistemul militar) care, potrivit legii, constituie vechime in magistratura, pensia de serviciu se acorda persoanei indreptatite, la cererea acesteia, numai de un singur sistem. In acest caz, in vederea evitarii unor eventuale fraude, institutia publica care stabileste si plateste drepturile de pensie de serviciu (casa teritoriala de pensii) va instiinta despre acest fapt celelalte sisteme in care beneficiarul a realizat stagii de cotizare sau vechime in serviciu.

    CAP. 2
    Pensiile de serviciu prevazute de Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata

    Art. 25
    Pensia de serviciu se acorda cu respectarea prevederilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, la cerere, dupa implinirea conditiilor de pensie pentru limita de varsta prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 26
    Beneficiaza de pensie de serviciu in conditiile Legii nr. 47/1992, republicata, persoanele care au calitatea de judecator al Curtii Constitutionale la data pensionarii sau a recalcularii pensiei, indiferent de vechimea in magistratura, numai daca indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 27
    Cuantumul pensiei de serviciu, calculat in conditiile art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, este de 80% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului. Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 28
    Cererea de inscriere la pensia de serviciu, insotita de documentatia de pensionare si de adeverinta-tip prevazuta in anexa nr. 9 sau, dupa caz, in anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice, se depune de solicitant la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are domiciliul persoana indreptatita, care calculeaza atat pensia din sistemul public stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si pensia de serviciu stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 47/1992, republicata. Pensia care se achita titularului este pensia cea mai avantajoasa.
    Art. 29
    Drepturile de pensie de serviciu se acorda si se platesc in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 30
    Casa teritoriala de pensii emite o singura decizie de pensie in care se inscriu distinct cuantumurile celor doua categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele doua pensii care urmeaza a fi suportata de la bugetul de stat. Aceasta diferenta urmeaza a fi evidentiata distinct si in fisa pentru evidenta drepturilor banesti ale pensionarului.
    Art. 31
    In vederea actualizarii pensiei de serviciu se stabileste urmatoarea procedura:
    a) Curtea Constitutionala informeaza in scris Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale ori de cate ori va avea loc o majorare a indemnizatiilor de incadrare brute lunare ale personalului aflat in activitate;
    b) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale transmite listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate in plata;
    c) Curtea Constitutionala transmite adeverintele nominale, intocmite conform modelului adeverintei-tip din anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, cuprinzand datele necesare actualizarii pensiilor de serviciu, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, care le comunica caselor teritoriale de pensii in vederea punerii in aplicare.
    Art. 32
    (1) La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii emit o noua decizie de pensie pe baza adeverintelor transmise de institutiile publice prevazute la art. 31. Noua decizie de pensie, insotita de o copie a adeverintei in baza careia s-a efectuat actualizarea, se comunica pensionarului.
    (2) Pensiile de urmas calculate din pensia de serviciu a judecatorilor Curtii Constitutionale se actualizeaza la inceputul fiecarui an in raport cu media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de judecatorii in activitate.
    Art. 33
    Raspunderea cu privire la stabilirea indemnizatiei brute lunare si a mediei veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de judecatorii in activitate, pe baza careia se actualizeaza anual pensia de urmas, revine institutiei publice care elibereaza adeverinta-tip.
    Art. 34
    Adeverintele-tip utilizate pentru aplicarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, sunt cele prevazute in anexele nr. 9 - 11 la prezentele norme metodologice.
    Art. 35
    Prevederile cuprinse la art. 9 - 12 si la art. 14 se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 3
    Indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, prevazuta la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata

    Art. 36
    (1) Pentru judecatori, procurori, magistrati-asistenti si personalul asimilat judecatorilor si procurorilor, concediul de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani se acorda la cerere, in conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani este cel prevazut la art. 79 alin. (4) din lege.
    (3) Conditiile de acordare, de suspendare si de reluare a concediului pentru cresterea copilului, precum si cuantumul indemnizatiei in cazul copilului cu handicap in varsta de la 2 la 3 ani sunt cele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 37
    (1) Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani este reprezentata de media veniturilor nete realizate in ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acorda concediul.
    (2) In situatia in care in perioada ultimelor 6 luni anterioare datei de la care se acorda concediul pentru cresterea copilului exista una sau mai multe luni fara venituri, baza de calcul a indemnizatiei se stabileste pe baza veniturilor efectiv incasate in aceasta perioada.
    (3) Prin venituri nete, in sensul art. 79 alin. (4) din lege, se intelege veniturile efectiv incasate ca urmare a exercitarii functiei de catre persoanele prevazute la art. 36 alin. (1).
    Art. 38
    (1) Pentru persoanele care se afla in concediu de crestere a copilului la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 raman aplicabile dispozitiile in vigoare la data deschiderii dreptului.
    (2) Pentru persoanele care solicita acordarea concediului de crestere a copilului dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005, cuantumul indemnizatiei de crestere a copilului se stabileste potrivit art. 36 si 37.
    Art. 39
    (1) Concediul pentru cresterea copilului se poate suspenda la cerere, oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.
    (2) In situatia in care, dupa reluarea activitatii, se solicita din nou acordarea concediului de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani, calculul indemnizatiei se face conform prevederilor art. 37 alin. (1) sau alin. (2), dupa caz, in raport cu data de la care se acorda din nou concediul.
    Art. 40
    Partea din indemnizatia prevazuta la art. 79 alin. (4) din lege care depaseste nivelul indemnizatiei stabilite potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Departamentului National Anticoruptie sau, dupa caz, al Ministerului Justitiei.
    Art. 41
    Anexele nr. 1 - 11 face parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............./..................

                              ADEVERINTA
pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecatorilor si procurorilor conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, republicata

    Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna .................................., domiciliat/domiciliata in ........................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......., judetul ................, actul de identitate ...................... seria ........ nr. ................, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute de art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Functia la data pensionarii ...............................................
    Varsta la data pensionarii ..................... (ani, luni) ..............

 ______________________________________________________________________________
| Vechimea in magistratura (ani, luni)         |                               |
| la data de ...................:              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Vechimea in functia de judecator sau         |                               |
| procuror (ani, luni):                        |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Venitul brut realizat la data pensionarii    |                               |
| de ....................... (lei): |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Media veniturilor brute realizate in ultimele|
| 12 luni de activitate, pe baza careia se     |
| stabileste pensia de serviciu (lei):         |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    Subsemnatul ............................... sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

         Semnatura,                           Data ............................
      ...............                         B.I./C.I. seria .... nr. ........
                                              Eliberat la data de .............
                                              De ..............................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............../.................

                              ADEVERINTA
pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecatorilor si procurorilor conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, republicata

    Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna .................................., domiciliat/domiciliata in ..................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......., judetul ................, actul de identitate ................ seria .............. nr. ................, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute de art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Functia la data pensionarii ...............................................
    Varsta la data pensionarii .................. (ani, luni) .................

 ______________________________________________________________________________
| Vechimea in functia de judecator sau procuror|                               |
| (ani, luni) la data de ....................: |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Vechimea in profesia de avocat (ani, luni):  |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Venitul brut realizat la data pensionarii    |                               |
| de ....................... (lei): |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Media veniturilor brute realizate in ultimele|                               |
| 12 luni de activitate, pe baza careia se     |                               |
| stabileste pensia de serviciu (lei):         |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    Subsemnatul ............................... sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

         Semnatura,                           Data ............................
      ...............                         B.I./C.I. seria .... nr. ........
                                              Eliberat la data de .............
                                              De ..............................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............./..................

                              ADEVERINTA
pentru stabilirea pensiei de serviciu a persoanelor care la data pensionarii nu au functia de judecator sau procuror, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, republicata

    Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna .................................., domiciliat/domiciliata in .........................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......., judetul ................, actul de identitate .................... seria .......... nr. ................, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute de art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicata, pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Functia fata de care se stabileste pensia de serviciu .....................
    Varsta la data pensionarii .................. (ani, luni) .................

 ______________________________________________________________________________
| Vechimea in functia de judecator sau         |                               |
| procuror (ani, luni):                        |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Venitul brut realizat la data de ........... |                               |
| de un judecator/procuror (lei):              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Media veniturilor brute realizate in ultimele|                               |
| 12 luni de activitate, pe baza careia se     |                               |
| stabileste pensia de serviciu (lei):         |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    Subsemnatul ............................... sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

         Semnatura,                           Data ............................
      ...............                         B.I./C.I. seria .... nr. ........
                                              Eliberat la data de .............
                                              De ..............................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............../.................

                              ADEVERINTA
pentru actualizarea pensiei de serviciu a judecatorilor si procurorilor conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, republicata

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., avand Decizia de pensie nr. ....... din .............., indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de 1 ianuarie .........
    Functia la data pensionarii ......................

 ______________________________________________________________________________
| Media veniturilor brute realizate in ultimele|                               |
| 12 luni de un judecator sau un procuror, pe  |                               |
| baza careia se actualizeaza pensia de        |                               |
| serviciu (lei):                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............./..................

                              ADEVERINTA
pentru actualizarea pensiei de serviciu pentru persoanele care la data pensionarii nu au functia de judecator sau procuror, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., avand Decizia de pensie nr. ....... din .............., indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de 1 ianuarie .........
    Functia fata de care se actualizeaza pensia de serviciu ...................

 ______________________________________________________________________________
| Media veniturilor brute realizate in ultimele|                               |
| 12 luni de un judecator sau un procuror, pe  |                               |
| baza careia se actualizeaza pensia de        |                               |
| serviciu (lei):                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............../.................

                              ADEVERINTA
pentru actualizarea pensiei de urmas, calculata din pensia de serviciu, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., avand Decizia de pensie de urmas nr. ....... din .............., indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de 1 ianuarie .........
    Functia fata de care se actualizeaza pensia de urmas calculata din pensia de serviciu ..........................

 ______________________________________________________________________________
| Media veniturilor brute realizate in ultimele|                               |
| 12 luni de un judecator sau un procuror, pe  |                               |
| baza careia se actualizeaza pensia de        |                               |
| serviciu (lei):                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. .........../....................

                              ADEVERINTA
pentru recalcularea pensiei de serviciu a judecatorilor si procurorilor conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, republicata

    Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna .................................., domiciliat/domiciliata in ........................., str. ..................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......., judetul .............., actul de identitate ................. seria ............. nr. ................, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu Decizia nr. ....................
    Functia fata de care se recalculeaza pensia de serviciu ...................
    Varsta la data recalcularii (ani, luni) ....................

 ______________________________________________________________________________
| Vechimea in functia de judecator sau procuror|                               |
| (ani, luni) la data de ....................: |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| Media veniturilor brute realizate in ultimele|                               |
| 12 luni de activitate, pe baza careia se     |                               |
| stabileste pensia de serviciu (lei):         |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    Subsemnatul .................. sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.

         Semnatura,                           Data ............................
      ...............                         B.I./C.I. seria .... nr. ........
                                              Eliberat la data de .............
                                              De ..............................

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Exemplu referitor la aplicarea prevederilor art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata

    O persoana indeplineste conditiile de acordare a pensiei pentru limita de varsta la data de 1 decembrie 2005. La data pensionarii are functia de procuror si o vechime in magistratura de 40 de ani, din care 29 de ani realizati in functia de judecator, 5 ani realizati in functia de jurisconsult si 6 ani in profesia de avocat.
    Media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni, pe baza careia se stabileste pensia de serviciu, este 5.000 lei. Venitul brut la data pensionarii este de 4.000 lei.
    Calculul pensiei de serviciu:
    29 - 25 = 4 ani.
    Procentul de calcul pentru pensia de serviciu: 80 + 4 = 84%
    5.000 x 84% = 4.200 lei (depaseste venitul brut avut la data pensionarii de 4.000 lei)
    Cuantumul pensiei de serviciu este de 4.000 lei.

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............../.................

                              ADEVERINTA
pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecatorilor Curtii Constitutionale conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., domiciliat/domiciliata in ....................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul ......., judetul ................, actul de identitate ................. seria ........ nr. ....................., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, pentru acordarea pensiei de serviciu, incepand cu data de ...............................
    Functia la data pensionarii ...............................................

 ______________________________________________________________________________
| Indemnizatia bruta lunara pe baza careia se  |                               |
| stabileste pensia de serviciu (lei):         |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    Subsemnatul ............................... sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

         Semnatura,                           Data ............................
      ...............                         B.I./C.I. seria .... nr. ........
                                              Eliberat la data de .............
                                              De ..............................

    ANEXA 10
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............./..................

                              ADEVERINTA
pentru actualizarea pensiei de serviciu a judecatorilor Curtii Constitutionale conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., avand Decizia de pensie nr. ....... din .............., indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 47/1992, republicata, pentru actualizarea pensiei de serviciu, incepand cu data de ......................

 ______________________________________________________________________________
| Venitul brut realizat pe baza caruia se      |                               |
| actualizeaza pensia de serviciu (lei):       |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    ANEXA 11
    la normele metodologice

    Denumirea unitatii
    Localitatea ........................
    Judet/Sector .......................
    Telefon ............................
    Nr. ............./..................

                              ADEVERINTA
pentru recalcularea pensiei de serviciu a judecatorilor Curtii Constitutionale conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., avand Decizia de pensie nr. ............., indeplineste conditiile prevazute de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, pentru actualizarea pensiei de serviciu, incepand cu data de ..........
    Functia la data recalcularii ..............................................

 ______________________________________________________________________________
| Indemnizatia bruta lunara pe baza careia se  |                               |
| recalculeaza pensia de serviciu (lei):       |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

      Conducatorul unitatii,                  Directia (Serviciul) cu atributii
      ......................                      de salarizare-personal,
                                                  Director (Sef serviciu),
                                              .................................

    Subsemnatul ............................... sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.

         Semnatura,                           Data ............................
      ...............                         B.I./C.I. seria .... nr. ........
                                              Eliberat la data de .............
                                              De ..............................

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1275/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1275 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1275/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu