Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1258 din 18 octombrie 2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 966 din  1 noiembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, denumita in continuare ARACIP, institutie publica, de interes national, aflata in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba organigrama ARACIP, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, denumita in continuare ARACIP, este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica si buget propriu de venituri si cheltuieli, in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.
    Art. 2
    Obiectivul ARACIP este de a efectua evaluarea externa a calitatii educatiei realizate de institutiile de invatamant preuniversitar si de alte organizatii furnizoare de programe de formare profesionala continua specifice invatamantului preuniversitar, cu scopul de:
    a) a atesta capacitatea organizatiilor furnizoare de educatie de a satisface asteptarile beneficiarilor si standardele de calitate, prin activitati de evaluare si acreditare;
    b) a asigura protectia beneficiarilor directi si indirecti de programe de studiu de nivelul invatamantului preuniversitar prin producerea si diseminarea de informatii sistematice, coerente si credibile, public accesibile, despre calitatea educatiei;
    c) a contribui la dezvoltarea unei culturi institutionale a calitatii in invatamantul preuniversitar;
    d) a propune Ministerului Educatiei si Cercetarii politici si strategii de permanenta ameliorare a calitatii invatamantului preuniversitar, in stransa corelare cu invatamantul superior.

    CAP. 2
    Structura organizatorica a ARACIP

    Art. 3
    (1) ARACIP este condusa de un presedinte ajutat de un vicepresedinte si dispune de un aparat propriu, format din experti si personal administrativ, angajati pe baza de concurs.
    (2) Numarul maxim de posturi ale aparatului propriu al ARACIP este de 50, din care 45 sunt posturi de executie si 5 de conducere, fara a depasi numarul de posturi alocate unitatilor din subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Structura organizatorica a ARACIP este prevazuta in anexa nr. 2 la hotarare.
    Art. 4
    (1) ARACIP are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Consiliul ARACIP;
    b) Biroul executiv;
    c) Departamentul de acreditare;
    d) Departamentul de asigurare a calitatii;
    e) Serviciul economic si administrativ;
    f) compartimentele functionale ale ARACIP.
    (2) In functie de activitatile derulate, in cadrul ARACIP se pot constitui si alte departamente speciale.
    (3) La nivelul ARACIP, in vederea verificarii si sustinerii deciziei ARACIP, Biroul executiv poate constitui si se poate consulta cu o comisie consultativa, constituita conform prevederilor art. 16.
    Art. 5
    (1) Consiliul ARACIP reprezinta organul colectiv de decizie al ARACIP.
    (2) Biroul executiv al ARACIP constituie organul care asigura conducerea operativa a ARACIP.
    (3) Departamentele, Serviciul economic si administrativ, respectiv compartimentele ARACIP, sunt structuri organizate in cadrul ARACIP, care desfasoara activitati specifice, conform cu atributiile stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005.
    Art. 6
    (1) Presedintele si vicepresedintele ARACIP sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, pe baza de concurs desfasurat conform legii, si fac parte din aparatul propriu al ARACIP.
    (2) Conducatorii departamentelor, respectiv al Serviciului economic si administrativ, organizate in cadrul ARACIP, sunt numiti de catre presedintele ARACIP, pe baza de concurs desfasurat conform legii.
    Art. 7
    (1) Presedintele ARACIP este asimilat ca functie cu directorul general din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Vicepresedintele ARACIP este asimilat ca functie cu directorul general adjunct din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Conducatorii departamentelor din cadrul ARACIP sunt asimilati cu functia de director in Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 8
    Personalul din cadrul ARACIP este remunerat conform legislatiei referitoare la salarizarea personalului din ministere si din alte organe centrale de specialitate.
    Art. 9
    (1) In vederea indeplinirii obiectivelor sale, ARACIP foloseste colaboratori externi, experti in evaluare si acreditare, inscrisi in registrul propriu al expertilor in evaluare si acreditare, precum si expertii din aparatul propriu al ARACIP.
    (2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remunerati in functie de activitatile derulate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 10
    Din structurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), d) si e), precum si la art. 9 alin. (1) face parte si cate un reprezentant al invatamantului in limbile minoritatilor nationale.

    CAP. 3
    Functionarea ARACIP

    Art. 11
    (1) Consiliul ARACIP este alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele ARACIP;
    b) vicepresedintele ARACIP;
    c) conducatorii departamentelor organizate in cadrul ARACIP, respectiv al Serviciului economic si administrativ;
    d) un consilier juridic din structura organizatorica a ARACIP;
    e) 9 experti din cadrul departamentelor ARACIP.
    (2) Persoanele care ocupa functiile nominalizate la alin. (1) lit. a), b) si c) fac parte de drept din Consiliul ARACIP. Ceilalti membri ai Consiliului ARACIP sunt numiti in urma selectiei desfasurate in baza unor criterii stabilite prin decizie a presedintelui ARACIP, pe o perioada de 3 ani.
    (3) Consiliul ARACIP este condus de presedintele ARACIP, iar in lipsa acestuia, de vicepresedintele ARACIP.
    (4) Consiliul ARACIP se intruneste in sedinta ordinara, lunar, respectiv in sedinta extraordinara, ori de cate ori este cazul, la cererea presedintelui ARACIP sau a doua treimi din numarul membrilor sai. Sedintele ordinare ale Consiliului ARACIP sunt statutar constituite in cazul intrunirii a cel putin doua treimi din totalul membrilor.
    (5) In indeplinirea atributiilor sale, Consiliul ARACIP adopta hotarari prin votul majoritatii membrilor sai. Hotararile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul ARACIP.
    (6) Consiliul ARACIP indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza si aproba proiectul de strategie institutionala;
    b) analizeaza si aproba standardele, standardele de referinta, indicatorii de performanta, pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar, precum si standardele de acreditare, specifice fiecarei etape a procesului de acreditare; la stabilirea standardelor pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar se va tine seama de natura specifica a invatamantului in limbile minoritatilor nationale;
    c) analizeaza si aproba metodologia de evaluare institutionala si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie;
    d) analizeaza periodic si aproba propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodica;
    e) analizeaza si aproba Codul de etica profesionala al expertilor in evaluare si acreditare;
    f) analizeaza si aproba rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externa a calitatii, intocmite de membrii comisiilor de experti, in urma avizarii Biroului executiv al ARACIP; rapoartele de autorizare, de acreditare si de evaluare externa a calitatii se publica pe site-ul ARACIP;
    g) propune acordarea/neacordarea/ridicarea autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditarii pentru institutiile de invatamant preuniversitar, pentru fiecare nivel de invatamant, program de studiu, respectiv calificare profesionala, dupa caz;
    h) analizeaza si aproba manualele de evaluare interna a calitatii;
    i) analizeaza si aproba publicarea ghidurilor de bune practici;
    j) inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii spre aprobare, prin ordin, bugetul anual de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala si contul de executie bugetara ale ARACIP;
    k) analizeaza si aproba contractele institutionale incheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru evaluarea calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar;
    l) analizeaza si aproba metodologiile-cadru de cofinantare a unor proiecte nationale si internationale la care ARACIP participa in calitate de promotor, partener sau asociat;
    m) analizeaza propunerile venite din partea comisiei consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative initiate de ARACIP si supuse dezbaterii acestei comisii;
    n) propune Ministerului Educatiei si Cercetarii masuri de asigurare si imbunatatire a calitatii in invatamantul preuniversitar, pe baza rapoartelor intocmite de departamentele ARACIP.
    (7) Membrii Consiliului ARACIP, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui ARACIP, pot fi revocati din functie prin decizie a presedintelui ARACIP, in urmatoarele situatii:
    a) prin absenta nejustificata de la doua sedinte consecutive sau de la trei sedinte intr-un an calendaristic;
    b) daca se afla in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile, din diverse motive, pe o perioada mai mare de 90 de zile;
    c) la savarsirea oricaror fapte de natura sa atraga raspunderea disciplinara sau penala, cu repercusiuni asupra prestigiului Ministerului Educatiei si Cercetarii si/sau al ARACIP, dupa caz.
    (8) Presedintele si vicepresedintele ARACIP pot fi revocati din functie, in situatiile prevazute la alin. (7), prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 12
    (1) Biroul executiv al ARACIP este alcatuit din 5 membri, respectiv din presedintele, vicepresedintele si conducatorii departamentelor, respectiv al Serviciului economic si administrativ, organizate in cadrul ARACIP.
    (2) Biroul executiv se intruneste in sedinta ordinara, de regula saptamanal, respectiv in sedinta extraordinara, ori de cate ori este cazul, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui ARACIP sau a conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Biroul executiv al ARACIP indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) asigura conducerea operativa a ARACIP;
    b) coordoneaza ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului ARACIP;
    c) proiecteaza, organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea ARACIP;
    d) aproba graficul de desfasurare a vizitelor de evaluare, precum si componenta comisiilor de experti, desemnate in acest scop;
    e) aproba raportul anual cu privire la activitatea ARACIP, care se publica pe site-ul ARACIP;
    f) aproba incadrarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu al ARACIP, in conditiile legii, precum si aplicarea, daca este cazul, de sanctiuni disciplinare;
    g) aproba programul de pregatire profesionala pentru personalul din aparatul propriu al ARACIP;
    h) avizeaza si propune spre aprobare Consiliului ARACIP proiectul de buget de venituri si cheltuieli al ARACIP;
    i) aproba participarea ARACIP, in calitate de promotor, partener sau asociat, la proiecte nationale si internationale;
    j) evalueaza periodic activitatea desfasurata de colaboratorii externi ai ARACIP;
    k) elaboreaza proiectul de strategie institutionala a ARACIP;
    l) analizeaza si avizeaza rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externa a calitatii, intocmite de comisiile de experti in evaluare si acreditare, validate de expertii din departamentele ARACIP;
    m) inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de acordare/neacordare/ridicare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditarii pentru institutiile de invatamant preuniversitar, pentru fiecare nivel de invatamant, program de studiu, respectiv calificare profesionala, dupa caz;
    n) inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea promovarii prin hotarare a Guvernului, standardele, standardele de referinta, indicatorii de performanta, pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar, precum si standardele de acreditare specifice fiecarei etape a procesului de acreditare;
    o) inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea promovarii prin hotarare a Guvernului, metodologia de evaluare institutionala si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie;
    p) inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea promovarii prin hotarare a Guvernului, propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodica;
    q) inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea promovarii prin ordin, Codul de etica profesionala a expertilor in evaluare si acreditare;
    r) inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea promovarii prin ordin, manualele de evaluare interna a calitatii, in urma aprobarii Consiliului ARACIP;
    s) informeaza Ministerul Educatiei si Cercetarii in legatura cu concluziile si rezultatele activitatii de evaluare a calitatii realizate la unitatile de invatamant preuniversitar;
    t) informeaza Ministerul Educatiei si Cercetarii referitor la situatiile in care organizatiile furnizoare de educatie nu mai indeplinesc standardele de calitate.
    Art. 13
    In vederea exercitarii atributiilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, departamentele de acreditare si de asigurare a calitatii desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
    a) elaboreaza si reactualizeaza periodic standardele, standardele de referinta si indicatorii de performanta, pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar, precum si standardele de acreditare specifice fiecarei etape a procesului de acreditare;
    b) elaboreaza metodologia de evaluare institutionala si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie din invatamantul preuniversitar, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    c) elaboreaza Codul de etica profesionala al expertilor in evaluare si acreditare;
    d) elaboreaza manuale de evaluare interna a calitatii si ghiduri de bune practici;
    e) elaboreaza analize de sistem asupra calitatii invatamantului preuniversitar, precum si recomandari de imbunatatire continua a calitatii invatamantului preuniversitar;
    f) elaboreaza raportul anual cu privire la propria activitate;
    g) participa, prin expertii din aparatul propriu al ARACIP, la vizitele de evaluare si acreditare;
    h) primesc, inregistreaza si expertizeaza rapoartele de evaluare interna depuse de organizatiile interesate in furnizarea de educatie, respectiv de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditarii;
    i) primesc, inregistreaza si verifica rapoartele anuale de evaluare a calitatii intocmite de comisiile de calitate din institutiile de invatamant preuniversitar de stat si particular autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate privind respectarea standardelor, a standardelor de referinta, precum si a standardelor proprii, specifice unitatii de invatamant preuniversitar respective;
    j) primesc, inregistreaza, verifica si valideaza rapoartele intocmite de comisiile de experti in evaluare si acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare externa;
    k) primesc de la inspectoratele scolare judetene si analizeaza rapoartele si situatiile anuale privind starea invatamantului preuniversitar de la nivelul judetului respectiv, pe baza carora realizeaza analize de sistem;
    l) indeplinesc hotararile Consiliului ARACIP in domeniul propriu de competenta.
    Art. 14
    Serviciul economic si administrativ din cadrul ARACIP este organizat pe compartimente care desfasoara activitati specifice, stabilite de Biroul executiv al ARACIP.
    Art. 15
    (1) Colaboratorii externi ai ARACIP, experti in evaluare si acreditare, inscrisi in registrul propriu al expertilor in evaluare si acreditare, au urmatoarele atributii:
    a) realizeaza activitatile de evaluare a organizatiilor interesate in furnizarea de educatie;
    b) inainteaza departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externa a calitatii, intocmite cu ocazia desfasurarii vizitelor in teren;
    c) propun masuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate in activitatile de evaluare si acreditare, in vederea eficientizarii activitatii ARACIP.
    (2) Poate fi desemnat in calitate de colaborator extern, expert in evaluare si acreditare, orice cadru didactic care indeplineste criteriile stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii si care nu este angajat in administratia centrala a Ministerului Educatiei si Cercetarii, respectiv a inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
    (3) Colaboratorii externi ai ARACIP au obligatia de a participa la activitati si programe de formare profesionala in domeniul evaluarii institutionale si al acreditarii.
    Art. 16
    (1) Comisia consultativa care se poate constitui la nivelul ARACIP este formata din 9 - 15 membri, cadre didactice din invatamantul preuniversitar de stat si particular, precum si cercetatori, cadre didactice din invatamantul superior, cu expertiza in invatamantul preuniversitar, numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea organizatiilor reprezentative din domeniu sau din proprie initiativa. Din comisia consultativa pot face parte si reprezentanti ai invatamantului in limbile minoritatilor nationale, respectiv reprezentanti ai parintilor.
    (2) Componenta comisiei consultative se reinnoieste periodic, la propunerea presedintelui ARACIP, pe baza unor criterii si a unei metodologii specifice.
    (3) Comisia consultativa se intruneste de regula la cererea presedintelui ARACIP, a ministrului educatiei si cercetarii sau ori de cate ori este cazul, la propunerea a doua treimi din numarul membrilor sai sau la propunerea a doua treimi din numarul membrilor Consiliului ARACIP.
    (4) Comisia consultativa are rolul de a dezbate proiectele de acte normative elaborate de ARACIP si de a inainta Consiliului ARACIP propunerile pe marginea proiectelor dezbatute.
    (5) In exercitarea atributiilor sale, comisia consultativa emite un aviz consultativ si face propuneri si recomandari pe marginea proiectelor dezbatute.

    CAP. 4
    Atributiile presedintelui, vicepresedintelui si ale conducatorilor departamentelor ARACIP

    Art. 17
    (1) Presedintele ARACIP asigura conducerea executiva a ARACIP.
    (2) In indeplinirea atributiilor sale, presedintele ARACIP emite hotarari.
    (3) Presedintele ARACIP are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta ARACIP in justitie, in raporturile cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice din tara si din strainatate, cu orice institutie, organism interesat in domeniul de activitate al ARACIP;
    b) exercita functia de ordonator de credite, in conditiile prevazute de lege;
    c) numeste conducatorii departamentelor ARACIP, in conditiile legii;
    d) aproba statul de functii al ARACIP;
    e) stabileste conditiile privind angajarea personalului ARACIP;
    f) aproba evaluarea anuala a performantelor profesionale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ARACIP;
    g) indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 18
    Vicepresedintele ARACIP are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza sedintele Consiliului ARACIP;
    b) coordoneaza si raspunde de activitatea aparatului propriu al ARACIP;
    c) raspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP;
    d) raspunde de organizarea arhivei ARACIP;
    e) organizeaza impreuna cu secretarul general al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) consultari bianuale intre cele doua agentii;
    f) asigura publicarea pe site-ul ARACIP a proceselor-verbale incheiate cu ocazia desfasurarii sedintelor ordinare, respectiv a sedintelor extraordinare ale Consiliului ARACIP, a rapoartelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externa a calitatii, intocmite de membrii comisiilor de experti, precum si a raportului anual cu privire la activitatea ARACIP;
    g) asigura publicarea si diseminarea manualelor, analizelor, precum si a ghidurilor de bune practici;
    h) indeplineste, in lipsa presedintelui ARACIP, toate atributiile stabilite in sarcina acestuia;
    i) indeplineste alte atributii, stabilite de presedintele ARACIP, in conditiile legii.
    Art. 19
    (1) In vederea organizarii si coordonarii activitatii ARACIP, conducatorii departamentelor din cadrul ARACIP au urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea departamentului corespunzator;
    b) intocmesc aprecierile profesionale pentru personalul din subordine;
    c) realizeaza analize privind nevoile de formare profesionala pentru personalul din subordine;
    d) controleaza indeplinirea sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine;
    e) propun persoanele desemnate pentru a face parte din Consiliul ARACIP.
    (2) Conducatorii departamentelor de acreditare si de asigurare a calitatii din cadrul ARACIP au urmatoarele atributii specifice:
    a) coordoneaza si participa la elaborarea si actualizarea standardelor, standardelor de referinta, a indicatorilor de performanta, pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar, precum si a standardelor de acreditare specifice fiecarei etape a procesului de acreditare;
    b) coordoneaza si participa la elaborarea metodologiei de evaluare institutionala si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie din invatamantul preuniversitar;
    c) coordoneaza elaborarea de manuale de evaluare interna a calitatii, de ghiduri de bune practici, de analize de sistem, precum si de recomandari de imbunatatire continua a calitatii in invatamantul preuniversitar.
    (3) Conducatorul Serviciului economic si administrativ al ARACIP indeplineste urmatoarele atributii specifice:
    a) organizeaza si coordoneaza activitatea compartimentelor din structura sa;
    b) raspunde de elaborarea metodologiilor si a altor acte normative referitoare la domeniul financiar;
    c) raspunde de intocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al ARACIP si il propune spre avizare Biroului executiv al ARACIP;
    d) raspunde de organizarea evidentei financiar-contabile a ARACIP;
    e) raspunde de executia bugetului propriu al ARACIP.
    Art. 20
    (1) ARACIP colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum si cu inspectoratele scolare in vederea realizarii activitatii de monitorizare si control al calitatii.
    (2) In vederea exercitarii atributiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor scolare urmatoarele:
    a) informari privind monitorizarea, consilierea si indrumarea unitatilor de invatamant preuniversitar din reteaua invatamantului preuniversitar de pe raza judetului respectiv;
    b) informari privind controlul anual al unitatilor de invatamant preuniversitar din reteaua invatamantului preuniversitar de pe raza judetului respectiv, pe baza standardelor, standardelor de referinta, precum si a standardelor proprii, specifice unitatii de invatamant preuniversitar respective, si propun masuri ameliorative;
    c) sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unitatilor de invatamant preuniversitar si ale activitatilor de inspectie scolara si de evaluare institutionala, pe care le inainteaza atat directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, cat si ARACIP;
    d) graficul anual de efectuare a inspectiei scolare si a evaluarii institutionale in unitatile de invatamant preuniversitar;
    e) orice alte propuneri si informari specifice domeniului de activitate al ARACIP.
    Art. 21
    Organizatiile furnizoare de educatie, interesate in organizarea si desfasurarea de activitati de invatamant de nivel preuniversitar, corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, se vor supune procesului de evaluare externa si de acreditare, in conformitate cu prevederile corespunzatoare din metodologia de evaluare institutionala si de acreditare.
    Art. 22
    ARACIP colaboreaza cu agentii si organisme similare din alte tari in vederea dezvoltarii si aplicarii unor masuri cat mai eficiente de imbunatatire a calitatii programelor de invatamant preuniversitar.
    Art. 23
    (1) ARACIP poate sa incheie contracte, acorduri sau conventii cu agentii si organisme similare din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.
    (2) ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cota-parte la cofinantarea unor proiecte nationale si internationale la care participa ca promotor, partener sau asociat.
    Art. 24
    (1) Veniturile proprii ale ARACIP vor fi utilizate integral pentru:
    a) plata cheltuielilor de personal;
    b) plata cheltuielilor materiale si a serviciilor;
    c) plata cheltuielilor de capital;
    d) plata taxelor si a cotizatiilor la organisme internationale;
    e) cofinantarea proiectelor nationale si internationale.
    (2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului ARACIP se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie, si se cuprinde in bugetul de venituri si cheltuieli.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 25
    Conducerea interimara a ARACIP este asigurata de un presedinte si un vicepresedinte, numiti pe o perioada determinata, pana la organizarea concursului, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 26
    (1) Pana la constituirea Consiliului ARACIP, timp de cel mult 6 luni de la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, rolul de organ colectiv decizional il indeplineste un consiliu interimar, format din presedintele si vicepresedintele ARACIP, precum si dintr-un numar de 10 membri, cadre didactice din invatamantul preuniversitar de stat si particular si cercetatori, cadre didactice din invatamantul superior, cu expertiza in invatamantul preuniversitar, numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Din componenta Consiliului interimar al ARACIP pot face parte si membri ai Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar, cu respectarea conditiilor prevazute de prezentul regulament.
    (2) Cei 10 membri ai Consiliului interimar al ARACIP sunt salarizati in functie de activitatea desfasurata, in regim de colaboratori externi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 27
    Conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistica, personalul, baza de date si functiile Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar, pe baza de protocol de predare-preluare.
    Art. 28
    (1) Pe perioada interimatului, presedintele si vicepresedintele ARACIP indeplinesc urmatoarele atributii principale:
    a) realizeaza activitatile de preluare si de incadrare a personalului, mentionate la art. 26;
    b) asigura organizarea si coordonarea activitatii ARACIP;
    c) propun Ministerului Educatiei si Cercetarii spre aprobare, prin ordin, posturile din structura organizatorica a ARACIP;
    d) organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor cuprinse in organigrama ARACIP;
    e) stabilesc atributiile de serviciu pentru personalul din cadrul ARACIP, in conformitate cu fisele postului corespunzatoare;
    f) conduc, coordoneaza si raspund de activitatea Consiliului interimar al ARACIP;
    g) indeplinesc alte atributii, stabilite de ministrul educatiei si cercetarii, in conditiile legii.
    (2) Principalele atributii ale Consiliului interimar al ARACIP sunt:
    a) sa elaboreze si sa inainteze Ministerului Educatiei si Cercetarii spre aprobare, prin ordin, criteriile si metodologia de selectie si de formare a expertilor inscrisi in Registrul propriu al expertilor in evaluare si acreditare;
    b) sa participe la constituirea Registrului expertilor in evaluare si acreditare al ARACIP;
    c) sa elaboreze metodologia de evaluare externa si asigurare a calitatii, in colaborare cu personalul ARACIP;
    d) sa elaboreze standardele, standardele de referinta, indicatorii de performanta, precum si standardele de acreditare, specifice fiecarei etape a procesului de acreditare, in colaborare cu personalul ARACIP;
    e) sa desemneze o persoana care sa deruleze activitatile de deschidere a contului de disponibil al ARACIP;
    f) sa indeplineasca orice alte atributii stabilite in sarcina sa de presedintele ARACIP, respectiv de ministrul educatiei si cercetarii, in conditiile legii.

    ANEXA 2

    Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este 50,
    din care 45 sunt posturi de executie si 5 de conducere

                             ORGANIGRAMA ARACIP

................................................................................
:        ___________________________                                           :
:       |   Consiliul ARACIP        |                                          :
:       |   conducere decizionala   |                                          :
:       |___________________________|                                          :
:               |  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 :
:  _____________|_________________               _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _   :
: |   Biroul executiv al ARACIP   |             | Comisia consultativa       | :
: |   conducere operativa         |- - - - - - -| organ colectiv consultativ | :
: |_______________________________|             |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | :
:               |                                                              |
:               |   __________________________________________________         :
:               |__| *) Departamentul de acreditare                   |        :
:               |  |__________________________________________________|        :
:               |   __________________________________________________         :
:               |__| *) Departamentul de asigurare a calitatii        |        :
:               |  |__________________________________________________|        :
:               |   __________________________________________________         :
:               |__| Serviciul economic si administrativ              |        :
:               |  |__________________________________________________|        :
:               |   __________________________________________________         :
:               |__| Compartimentul juridic                           |        :
:               |  |__________________________________________________|        :
:               |   __________________________________________________         :
:               |__| Compartimentul resurse umane                     |        :
:               |  |__________________________________________________|        :
:               |   __________________________________________________         :
:               |__| Compartimentul audit intern                      |        :
:               |  |__________________________________________________|        :
:               |   __________________________________________________         :
:               |__| Compartimentul comunicare si relatii cu publicul |        :
:                  |__________________________________________________|        :
:                                                                              :
:    ____________________________________                                      :
:   | *) organizate la nivel de directie |                                     :
:   |____________________________________|                                     :
:                                                                              :
:..............................................................................:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    | Colaboratori externi, experti in domeniu, inscrisi in registrul  |
    | propriu al expertilor in evaluare si acreditare                  |
    |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1258/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1258 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu