E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1224 din 10 octombrie 2007

pentru organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 1 noiembrie 2007In temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Garda Naţională de Mediu este instituţie publică de inspecţie şi control şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 2. - (1) Garda Naţională de Mediu are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General, cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Garda Naţională de Mediu are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", instituţii cu personalitate juridică, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - (1) Spaţiile necesare desfăşurării activităţii structurilor Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv sediul central al Gărzii Naţionale de Mediu, sediile comisariatelor judeţene şi al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" se transferă în condiţiile legii.

(2) Garda Naţională de Mediu, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale.

(3)  Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sprijină structurile Gărzii Naţionale de Mediu pentru asigurarea, în condiţiile legii, de spaţii pentru sedii sau de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Art. 4. - (1) Garda Naţională de Mediu asigură activitatea de inspecţie şi control al respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

(2) Garda Naţională de Mediu elaborează strategia de inspecţie şi control specifică domeniului, stabilind toate măsurile operative pentru aplicarea acesteia.

Art. 5. - Garda Naţională de Mediu are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului, al fondului de mediu şi al altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

Art. 6. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, Garda Naţională de Mediu colaborează, în limitele prevăzute de lege, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi fizice.

(2) Garda Naţională de Mediu cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme similare din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun.

Art. 7. - (1) Garda Naţională de Mediu este condusă de un comisar general, cu rang de secretar de stat.

(2) Comisarul general este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(3)  Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Garda Naţională de Mediu.

(4) Comisarul general reprezintă Garda Naţională de Mediu în relaţiile cu terţii.

(5) In exercitarea atribuţiilor, comisarul general emite decizii şi instrucţiuni.

(6)   In cadrul structurii organizatorice, prin decizie a comisarului general, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea prevederilor legale.

(7) Comisarul general are în subordine un comisar general adjunct, numit prin decizie, în condiţiile legii, de către comisarul general, asimilat ca salarizare secretarului general, conform poziţiei 1 a cap. IA din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" sunt organizate ca structuri teritoriale şi sunt conduse de un comisar-şef, funcţionar public, asimilat directorului executiv, care coordonează şi supraveghează activitatea personalului din subordine.

(2) Comisarul general adjunct şi comisarii-şefi sunt numiţi şi revocaţi din funcţie de comisarul general, în condiţiile legii.

(3)  Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" au competenţă de control tematic, operativ şi inopinat, după caz, pe teritoriul judeţului în care funcţionează, al municipiului Bucureşti sau, respectiv, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

Art. 9. - (1) Comisarii-şefi ai comisariatelor judeţene, Comisariatului Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" din structura Gărzii Naţionale de Mediu sunt ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul respectiv.

(2) Comisarii-şefi ai comisariatelor judeţene, Comisariatului Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" se subordonează comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.

(3) In îndeplinirea atribuţiilor lor comisarii-şefi îşi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi la ordinul comisarului general, conform legii.

Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu este de 748.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) pentru aparatul central şi pentru structurile teritoriale se repartizează prin decizie a comisarului general.

Art. 11. -Activitatea de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Recomandării 2001/331/CE privind criteriile minime de inspecţie în statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 118/41 din 27 aprilie 2001.

Art. 12. - (1) Garda Naţională de Mediu are următoarele atribuţii principale:

1. elaborează, promovează şi reactualizează periodic, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, reglementări, ghiduri şi norme tehnice privind activitatea de inspecţie şi control, acte cu caracter intern;

2.  elaborează planul anual de inspecţie şi control, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune;

3.  controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului, măsurile prevăzute în programele de conformare, respectiv planurile de acţiune privind protecţia mediului, şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora;

4.  la cererea ministrului mediului şi dezvoltării durabile, controlează respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de reglementare - avize, acorduri, autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu şi autorizaţii de gospodărirea apelor -, precum şi cele referitoare la regimul ariilor protejate şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora;

5.  exercită controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export al produselor, bunurilor şi al altor materiale cu regim special de comercializare, în conformitate cu legislaţia care reglementează comerţul internaţional cu astfel de produse, bunuri sau materiale, scop în care cooperează nemijlocit cu toate autorităţile teritoriale competente şi aplică măsurile prevăzute de lege;

6.  controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri periculoase, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte;

7. controlează activităţile care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare;

8.  participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv oprirea unor instalaţii şi/sau suspendarea unor activităţi pe perioade determinate de timp în cazul în care este pusă în pericol sănătatea populaţiei sau în cazul în care se constată depăşirea concentraţiilor poluanţilor peste limitele admise de legislaţia de mediu;

9.  controlează realizarea investiţiilor în domeniul protecţiei mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la întreaga documentaţie;

10. controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniu;

11. controlează starea calităţii factorilor de mediu cu aparatură de măsură şi control recunoscută de Institutul Naţional de Metrologie şi aplică sancţiuni, potrivit legii, în cazul în care rezultatele măsurătorilor indică depăşiri ale parametrilor admişi;

12.  prelevă probe de aer, sol şi apă în emisii cu aparatură autorizată, pe care le transmite laboratoarelor acreditate în vederea obţinerii buletinelor de analiză şi aplică sancţiuni, potrivit legii, în cazul în care acestea indică depăşiri ale parametrilor admişi;

13. controlează modul de respectare a legislaţiei privind ariile naturale protejate, siturile Natura 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;

14. constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni;

15. verifică la obiectivele controlate, acolo unde este cazul, stadiul achitării obligaţiilor financiare la Administraţia Fondului pentru Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul pentru mediu;

16. controlează modul de respectare a măsurilor de conservare dispuse, cu scopul menţinerii sau refacerii unor habitate naturale pe anumite suprafeţe terestre şi acvatice;

17. verifică sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului de către persoanele fizice şi juridice, procedând la sancţionarea acestora potrivit legii;

18.  emite puncte de vedere în scopul avizării proiectelor de acte normative iniţiate în domeniul protecţiei mediului;

19.  controlează modul de introducere deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, precum şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile de cultivare şi testare;

20.  participă în mod activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale;

21. cooperează cu alte autorităţi şi organisme internaţionale de mediu şi participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului;

22. pune la dispoziţia publicului date privind starea mediului, în conformitate cu legislaţia privind accesul publicului la informaţia de mediu;

23. urmăreşte respectarea condiţiilor din actele de reglementare în domeniul protecţiei mediului;

24. controlează lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;

25. exercită controlul privind activităţile de capturare, recoltare, achiziţie şi comercializare pe piaţa internă şi externă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică;

26. exercită controlul privind legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoanele fizice sau juridice, precum şi a condiţiilor de viaţă asigurate acestora;

27. exercită controlul privind modul de administrare a substanţelor toxice dăunătoare florei, faunei şi sectorului piscicol, precum şi modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol;

28.  organizează, coordonează şi participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională, în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens în baza protocoalelor de colaborare încheiate;

29. controlează modul de valorificare a resurselor biologice, de floră şi faună sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc;

30. organizează acţiuni de prevenire şi combatere, în vederea evitării distrugerii habitatelor naturale, prin arderea miriştilor, stufului sau a vegetaţiei forestiere, desecări sau devieri ale cursurilor de apă, precum şi alte acţiuni care au ca scop asigurarea liniştii şi sănătăţii faunei sălbatice;

31. controlează respectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor cu orice titlu şi administratorilor de păduri, de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier şi de pajişti, conform legislaţiei de mediu în vigoare;

32. controlează modul în care se respectă prevederile legale privind evidenţa şi modul de gestionare a deşeurilor;

33. controlează punerea în aplicare a măsurilor ce se impun în vederea menţinerii echilibrului ecologic al mediului terestru şi acvatic;

34. controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind ariile protejate, parcurile şi rezervaţiile naturale, organizând acţiuni comune împreună cu reprezentanţii acestora în vederea protejării habitatelor naturale;

35. organizează acţiuni de promovare către populaţie a legislaţiei de mediu din domeniul său de activitate;

36. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate protecţia mediului;

37. organizează activităţi permanente de control pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, comercializării produselor pescăreşti şi al altor activităţi conexe;

38. organizează, coordonează, îndrumă şi controlează, în vederea desfăşurării unitare la nivel naţional, activitatea de inspecţie şi control a comisariatelor judeţene, Comisariatului Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării";

39. controlează realizarea investiţiilor care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie, monitorizându-le până la definitivarea acestora.

(2) Garda Naţională de Mediu îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control prevăzute de lege şi aplică măsurile corespunzătoare.

Art. 13. - Garda Naţională de Mediu, prin decizie a comisarului general, poate delega o parte a atribuţiilor prevăzute pentru aparatul central către comisariatele judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

Art. 14. - Garda Naţională de Mediu exercită controlul operativ şi inopinat în domeniul protecţiei mediului, potrivit atribuţiilor prevăzute la art.12.

Art. 15.-In îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu este învestit cu exerciţiul autorităţii publice a statului şi are următoarele drepturi:

a) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în orice situaţie în amplasamentele şi incintele în care se desfăşoară sau se prezumă că se desfăşoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului;

b) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă sau sunt suspecte că au încălcat dispoziţiile legale din domeniile de competenţă ale Gărzii Naţionale de Mediu;

c)  să conducă la sediul organelor de poliţie persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită, care au săvârşit sau sunt suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale din domeniul de competenţă al Gărzii Naţionale de Mediu;

d) să efectueze, după caz, împreună cu organele de poliţie, controale ale mijloacelor de transport când există indicii cu privire la săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni rezultate prin încălcarea prevederilor legislaţiei de mediu;

e) să participe împreună cu organele de poliţie, în vederea efectuării primelor cercetări, la reţinerea persoanelor suspecte de săvârşirea unor infracţiuni rezultate din încălcarea prevederilor legislaţiei de mediu;

f)  să reţină, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de transport folosite sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale;

g) să participe, după caz, împreună cu organele competente la controlul specific în punctele de trecere a frontierei;

h) să fie stimulat material şi moral, în condiţiile legii;

i) alte drepturi conferite de legislaţia în vigoare.

Art. 16. -Actele de constatare a contravenţiilor, întocmite de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 17. - Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, prin care se transpune Recomandarea 2001/331/CE, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 18. - (1) Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu poartă uniforma cu însemne distinctive. Pentru îndeplinirea atribuţiilor folosesc autovehicule şi ambarcaţiuni inscripţionate corespunzător şi alte mijloace din dotare.

(2) Normele de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă ale personalului Gărzii Naţionale de Mediu sunt prevăzute în anexele nr. 4-10.

(3) Mijloacele tehnice şi echipamentele tehnice de autoapărare, de comunicare, de transport şi de protecţie cu care se dotează Garda Naţională de Mediu şi unităţile teritoriale ale acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 19. - Se constituie fondul de stimulare a personalului în conformitate cu Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv din aparatul central şi din comisariatele teritoriale, prevăzute în anexa nr. 12.

Art. 20. -In termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va aproba, prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Naţionale de Mediu.

Art. 21. - (1) Personalul aferent comisariatelor regionale va fi preluat, în condiţiile legii, de către comisariatele judeţene.

(2) Incadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi personalului Gărzii Naţionale de Mediu, funcţionari publici şi personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale în vigoare, aplicabile personalului din instituţiile publice centrale şi din structurile subordonate acestora.

Art. 22. - (1) Numărul maxim de autoturisme, ambarcaţiuni şi consumul normat de carburanţi pentru activităţile Gărzii Naţionale de Mediu sunt prevăzute în anexa nr. 13.

(2) Garda Naţională de Mediu utilizează un autoturism la 2 comisari, cu încadrarea în numărul maxim de autoturisme, prevăzut în anexa nr. 13.

Art. 23. - Sediile achiziţionate de către comisariatele regionale, precum şi alte bunuri mobile sau imobile din patrimoniul acestora se transmit către Comisariatul General pe bază de protocol încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 24. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 mai 2005, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a Gărzii Nationale de Mediu

Numărul maxim de posturi este de 748, inclusiv demnitarul si cabinetul acestuia.

*) Se organizează la nivel de compartiment.

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA  TERITORIALĂ

a Gărzii Naţionale de Mediu

ANEXA Nr. 3

NORME   TEHNICE

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Autoritate

Art. 1. - Prezentele norme tehnice sunt elaborate în conformitate cu Recomandarea Parlamentului şi Consiliului European din 4 aprilie 2001 privind criteriile minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare GNM, prin Comisariatul General, reprezintă organul central de specialitate de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului.

Scopul

Art. 3. - Prezentele norme tehnice stabilesc cadrul instituţional, tehnic şi metodologic de desfăşurare a inspecţiei de mediu, în scopul eficientizarii acţiunii de control şi realizării acesteia la toate obiectivele industriale şi economice ale căror emisii de poluanţi în mediu, depozitări de deşeuri sau activităţi de reconstrucţie ecologică sunt supuse unor proceduri de reglementare interne şi internaţionale în domeniul protecţiei mediului.

CAPITOLUL II

Definiţii

Art. 4. -In înţelesul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. act de reglementare - orice act tehnico-juridic, emis de o autoritate pentru protecţia mediului, prin care se stabilesc condiţiile de mediu în care este permisă promovarea unei investiţii, desfăşurarea sau încetarea unei activităţi cu impact asupra mediului;

2.  autorităţi publice teritoriale pentru protecţia mediului, denumite în continuare ATPM - agenţii pentru protecţia mediului, comisariatele GNM, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării";

3.  organ central de specialitate pentru control şi inspecţie privind protecţia mediului - este Garda Naţională de Mediu, prin Comisariatul General, denumit în continuare GNM- CG;

4. cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient, înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului în întregul său;

5. cea mai bună opţiune profesională - decizia de cea mai înaltă calitate, luată de comisarul de mediu în urma analizării tuturor informaţiilor disponibile şi relevante pentru un anumit subiect;

6. criterii minime pentru inspecţiile de mediu - cele enunţate în Recomandarea Parlamentului şi Consiliului European din 4 aprilie 2001 cu privire la criteriile minime pentru inspecţiile de mediu în cadrul statelor membre (2001/331/CE);

7.   fond general de timp - suma orelor din zilele calendaristice, calculate pentru un an, din care se scad orele aferente zilelor de concediu de odihnă;

8.  obiectivele controlate - toate obiectivele industriale şi economice ale căror emisii de poluanţi în mediu, depozitări de deşeuri sau activităţi de reconstrucţie ecologică sunt supuse procedurilor de reglementare interne şi internaţionale în domeniul protecţiei mediului. Obiectivele controlate sunt identificate şi clasificate în conformitate cu criteriile stabilite în prezentele norme;

9.  monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun;

10. nivel minim de automonitorizare a emisiilor- existenţa la nivelul obiectivelor reglementate a unui sistem de monitorizare a emisiilor pentru cel puţin un factor de mediu, de regulă cel mai expus, impus prin actele de reglementare;

11. titular al obiectivului controlat - orice persoană fizică sau juridică care deţine, conduce sau administrează obiectivul controlat;

12.  performanţa de mediu - rezultatele măsurabile ale acţiunilor unor titulari de obiective controlate, de identificare, cuantificare şi rezolvare a problemelor proprii de mediu, în vederea atingerii obiectivelor şi sarcinilor de mediu stabilite de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi de organul central de specialitate pentru control şi inspecţie privind protecţia mediului;

13.   persoane intervievate - persoanele din unitatea inspectată solicitate să participe la acţiunea de inspecţie în teren, inclusiv prin completarea listelor de verificare şi a chestionarelor de inspecţie elaborate de comisarul de mediu;

14. raport de inspecţie - act tehnico-juridic elaborat de către comisarul de mediu sau echipa de comisari în urma unei inspecţii în teren, în care sunt consemnate toate informaţiile relevante obţinute ca urmare a controlului, inclusiv măsurile ce se impun a fi realizate, în cazul constatării unor neconformări;

15. registrul obiectivelor controlate - lista obiectivelor controlate de tip Aşi de tip B, clasificate potrivit criteriilor din prezentele norme, existente pe teritoriul de competenţă al GNM şi al structurilor acesteia. La nivelul fiecărui comisariat judeţean va fi ţinut un registru judeţean al obiectivelor controlate, iar la comisariatul general va fi ţinut Registrul naţional al obiectivelor controlate;

16.  sistem de management de mediu - componentă a sistemului de management general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu.

CAPITOLUL III

Prevederi generale

Art. 5. - Inspecţia de mediu este obligatorie pentru obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului şi este exercitată de comisarii din structurile GNM.

Art. 6. - (1) Inspecţia de mediu se realizează atât în perioada de execuţie şi punere în funcţiune a unui obiectiv, cât şi pe întreaga durată de funcţionare a acestuia.

(2) Pentru obiectivele care au desfăşurat activităţi generatoare de impact asupra mediului, activitatea de inspecţie este obligatorie şi în perioada ulterioară închiderii acestor obiective, în vederea urmăririi realizării de către titulari a obligaţiilor ce le revin privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii respective.

Art. 7. - Activitatea de inspecţie se realizează cu periodicitate şi fond de timp diferite de la un obiectiv la altul, în funcţie de impactul produs asupra mediului. In activitatea de inspecţie vor avea prioritate activităţile care conduc la efecte deosebite în caz de avarii, poluări accidentale, calamităţi, precum şi cele care conduc la o poluare semnificativă a mediului.

Art. 8. - (1) Inspecţia de mediu se realizează potrivit unei planificări care acoperă întreg teritoriul pe care acţionează GNM.

(2) Planurile de inspecţie trebuie să fie puse la dispoziţia publicului pentru consultare, conform legislaţiei în vigoare privind accesul publicului la informaţia de mediu.

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

Art. 9. - Inspecţia de mediu se realizează la următoarele tipuri de obiective:

1.  obiective noi: Pentru obiectivele noi, reglementate prin acord/acord integrat de mediu, inspecţia este obligatorie pe toată durata execuţiei obiectivului şi până la punerea în funcţiune a acestuia, în vederea verificării respectării condiţiilor din acordul de mediu, precum şi a altor prevederi legale în domeniu.

2. obiective existente:

a)  La obiectivele în funcţiune care nu deţin autorizaţie/ autorizaţie integrată de mediu, inspecţia este obligatorie pentru impunerea autorizării din punctul de vedere al protecţiei mediului.

b) La obiectivele în funcţiune care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, inspecţia este obligatorie pe întreaga durată de funcţionare a obiectivului, controlul efectuându-se pentru verificarea condiţiilor impuse în autorizaţia de mediu şi a actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului.

c)  La obiectivele în funcţiune autorizate cu program de conformare, inspecţia este obligatorie în vederea urmăririi realizării măsurilor stabilite la termenele prevăzute în acest program.

d)  La încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului, când fostul proprietar a întocmit bilanţul de mediu şi/sau a negociat cu ATPM programul de conformare pentru stabilirea obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii respective, inspecţia este obligatorie în vederea urmăririi realizării măsurilor prevăzute în program, la termenele cuprinse în acesta.

Art. 10. - Obiectivele controlate care intră sub incidenţa prezentelor norme se clasifică astfel:

a) obiective de tipul A - obiective unde se desfăşoară una sau mai multe activităţi din cele cuprinse în cap. X.

b)  obiective de tipul B - obiective care nu intră în prima categorie şi care sunt identificate de către fiecare structură a GNM pe teritoriul de competenţă, pe baza criteriilor de clasificare prevăzute în cap. XI.

Art. 11. - (1) Comisariatele judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" elaborează registrele judeţene ale obiectivelor controlate conţinând listele cu toate obiectivele controlate de pe teritoriul de competenţă. Registrele judeţene ale obiectivelor controlate se transmit spre centralizare şi aprobare Comisariatului General al GNM.

(2)   La nivel naţional se instituie Registrul naţional al obiectivelor controlate, ca bază de date gestionată şi reactualizată periodic de Comisariatul General al GNM.

(3) Pentru înscrierea în registre a obiectivelor de tipul Aşi B, se consemnează criteriul de încadrare din cap. X şi XI.

(4)  Pentru clasificarea obiectivelor pe tipurile A şi, respectiv, B, comisarul-şef al comisariatului judeţean foloseşte cea mai bună opţiune profesională, în funcţie de criteriile de clasificare din cap. X şi XI.

(5)  Modelul şi conţinutul Registrului teritorial/naţional al obiectivelor controlate este cel din cap. XIII.

(6) După verificare, Comisariatul General al GNM va aproba şi va transmite comisariatelor teritoriale ale GNM registrul judeţean al obiectivelor controlate.

(7)  Toate celelalte obiective care nu intră în primele două tipuri se consideră obiective cu impact redus sau nesemnificativ asupra mediului.

(8) Clasificarea obiectivelor conform prevederilor de mai sus se poate modifica ţinându-se cont de schimbările survenite în specificul activităţii obiectivelor controlate.

CAPITOLUL V

Planificarea activităţii de inspecţie de mediu

Art. 12. - (1) Activităţile de inspecţie de mediu sunt planificate pentru un an, acoperind întreg teritoriul naţional şi obiectivele controlate incluse în planul de inspecţie.

(2) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind accesul liber al publicului la informaţia de mediu, planul inspecţiilor de mediu trebuie să fie disponibil publicului.

Art. 13. - (1) Planul de inspecţie se elaborează în mod obligatoriu de către comisariatele judeţene ale GNM.

(2) Planurile pentru inspecţiile de mediu se elaborează cu respectarea următoarelor principii:

a) respectarea cerinţelor legale din domeniul protecţiei mediului;

b) înregistrarea obiectivelor controlate în Registrul naţional al obiectivelor controlate;

c)  evaluarea generală a problemelor majore de protecţia mediului existente pe teritoriul controlat, o apreciere generală a gradului de conformare a obiectivelor controlate cu cerinţele legislaţiei în domeniu în zona de competenţă şi o apreciere generală a modului de îndeplinire a cerinţelor legislaţiei de mediu de către obiectivele controlate;

d) utilizarea datelor şi informaţiilor rezultate din activităţile de inspecţie anterioare;

e) identificarea de obiective noi care pot fi incluse în planuri de inspecţie viitoare.

Art. 14. - (1) Planurile pentru inspecţiile de mediu trebuie să corespundă cu atribuţiile GNM, să ia în considerare preocuparea titularilor obiectivelor controlate, precum şi riscurile şi impactul asupra mediului a emisiilor de poluanţi rezultaţi din activităţile acestora.

(2) Planurile pentru inspecţiile de mediu trebuie să ia în considerare informaţiile disponibile în legătura cu amplasamentele şi obiectivele controlate, existente în raportările titularilor de obiectiv către diverse autorităţi şi/sau în acte de control încheiate de alte autorităţi, date de monitoring al calităţii elementelor de mediu, informaţii din studii de impact, bilanţuri de mediu, studii de evaluarea riscului, date referitoare la sistemul de management şi audit de mediu, date referitoare la cele mai bune tehnici disponibile, rapoarte de inspecţii anterioare etc.

Art. 15. - Planurile pentru inspecţiile de mediu îndeplinesc următoarele condiţii minime:

a) să acopere întreg teritoriul controlat şi toate instalaţiile controlate;

b) să acopere fondul general de timp;

c) să conţină programarea inspecţiilor, precizându-se numărul şi frecvenţa acestora.

Art. 16. - Planul anual de inspecţie va cuprinde:

a)  registrul judeţean al obiectivelor controlate de tipul Aşi tipul B;

b) lista obiectivelor controlate la care se planifică inspecţii de mediu;

c)  planul de inspecţie cu numărul obiectivelor controlate la care vor fi efectuate inspecţii, numărul de inspecţii planificate la obiectivele controlate de tipul A şi tipul B, numărul de inspecţii neplanificate şi numărul de ore alocate pentru realizarea planului propus;

d) descrierea sumară a activităţilor preconizate cuprinse în planul de inspecţie şi numărul de ore alocate pentru realizarea acestuia;

e)  descrierea sumară a altor activităţi preconizate a se desfăşura de către comisarii de mediu.

CAPITOLUL VI

Tipuri de inspecţii

Art. 17. - Inspecţia de mediu este o activitate care cuprinde:

a) verificarea conformării obiectivelor controlate cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului;

b) urmărirea impactului asupra mediului a obiectivelor controlate, care poate determina inspecţii viitoare, inclusiv la emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare, sau aplicarea de sancţiuni, după caz. Art. 18. - Inspecţiile de mediu pot fi:

A. planificate, realizate conform planului de inspecţii la obiective de tipurile A şi B, pentru verificarea gradului de conformare al acestora la legislaţia de protecţia mediului şi la actele de reglementare deţinute;

B. neplanificate, după cum urmează:

1. inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare pentru proiecte şi activităţi noi - inspecţii realizate la obiective de tipul Aşi de tipul B, pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele de reglementare, de urmărire a condiţiilor de realizare a unui proiect sau a unei activităţi noi, începând cu etapa de proiectare şi până la începerea activităţii;

2. inspecţii în urma autosesizării GNM - în scopul verificării şi stopării neconformităţilor constatate;

3. pentru soluţionarea sesizărilor - în domeniul protecţiei mediului - inspecţii realizate la toate tipurile de obiective şi/sau activităţi, pentru verificarea problemelor reclamate şi impunerea de măsuri pentru stoparea acţiunilor care au condus la neconformităţi cu cerinţele legale;

4. la investigarea unor incidente sau accidente care au avut un impact semnificativ asupra mediului - inspecţii realizate la toate tipurile de obiective şi care urmăresc următoarele aspecte:

a) clarificarea cauzelor evenimentului şi a impactului produs asupra mediului, a responsabilităţilor legate de producerea evenimentului, a consecinţelor şi, după caz, pentru transmiterea concluziilor altor autorităţi, în vederea aplicării unor sancţiuni;

b) impunerea de măsuri de remediere titularilor obiectivelor sau activităţilor în cauză, în scopul limitării impactului asupra mediului;

c)  impunerea de măsuri pentru prevenirea unor accidente sau incidente viitoare cu impact negativ asupra mediului;

d) aplicarea de sancţiuni contravenţionale, după caz;

e)  verificarea măsurilor luate de titularul obiectivului sau a activităţii, pentru limitarea impactului şi remediere.

5.  tematice - inspecţii realizate pentru verificarea gradului de conformare al obiectivelor controlate cu legislaţia dintr-un anumit domeniu al protecţiei mediului, care se desfăşoară după o metodologie şi pe o perioadă de timp stabilite de Comisariatul General al GNM;

6.    la emiterea, prelungirea, revizuirea actelor de reglementare, precum şi pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele de reglementare - inspecţii la obiective de tipul A şi tipul B, realizate în comun cu autoritatea de reglementare în domeniul protecţiei mediului sau fără participarea acesteia;

7. acţiuni de control şi inspecţie desfăşurate în comun cu alte autorităţi.

Art. 19. - (1) Inspecţiile de mediu planificate se derulează cu o anumită frecvenţă stabilită în baza unei fundamentări, în funcţie de fiecare tip de obiectiv controlat, ţinându-se cont de recomandările şi cerinţele din legislaţia de mediu şi în concordanţă cu cerinţele de utilizare eficientă a resurselor financiare şi umane disponibile.

(2) Frecvenţa inspecţiilor de mediu planificate se stabileşte în funcţie de:

a) informaţii şi date specifice referitoare la obiectivele controlate;

b) performanţele de mediu cunoscute ale obiectivului controlat;

c) utilizarea de către titular a unui sistem de automonitorizare, cu raportarea periodică a datelor înregistrate;

d) utilizarea voluntară a unui sistem de management de mediu de către titularul obiectivului controlat;

e) complexitatea obiectivelor controlate şi a proceselor tehnologice specifice acestora;

f) utilizarea de către titular a celor mai bune tehnici disponibile;

g) starea tehnică, nivelul tehnologic şi vechimea proceselor şi instalaţiilor;

h) situaţia locală, în funcţie de sensibilitatea şi vulnerabilitatea factorilor de mediu la activităţile desfăşurate în cadrul obiectivelor controlate, distanţa faţă de zone protejate, densitatea obiectivelor existente în zonă şi nivelul emisiilor de poluanţi în mediu;

i) schimbarea titularului de obiectiv, ceea ce necesită inspecţii în scopul îndrumării, verificării cunoştinţelor şi a credibilităţii noului titular;

j) dotările şi resursele comisariatelor GNM.

CAPITOLUL VII

Etapele inspecţiei de mediu

Art. 20. - Pregătirea inspecţiei: etapă obligatorie în activitatea de inspecţie, necesară pentru asigurarea eficienţei inspecţiei şi pentru atingerea scopului acesteia, care cuprinde elaborarea programului inspecţiei şi analiza informaţiilor deţinute despre obiectivul care urmează a fi inspectat, ceea ce presupune documentarea asupra problematicii inspecţiei, analiza dosarului de obiectiv, actualizat după fiecare inspecţie cu rapoartele de inspecţie întocmite, buletine de analiză ale calităţii factorilor de mediu şi alte documente; analiza legislaţiei de protecţia mediului în vigoare aplicabilă în cazul inspecţiei respective; consultarea literaturii de specialitate, conform art. 43.

Art. 21. - Dosarul de obiectiv va cuprinde:

1. rapoartele de inspecţie anterioare;

2. acte de reglementare deţinute;

3. buletine de analiză ale calităţii factorilor de mediu;

4. contracte pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu;

5. planuri de urgenţă internă şi externă pentru limitarea efectelor în caz de accidente majore cu impact asupra mediului;

6. planul de gestiune al deşeurilor aprobat în procedura de emitere/revizuire a autorizaţiei de mediu de către autoritatea de mediu competentă, conform cerinţelor legale.

Art. 22. - Programul inspecţiei de mediu va conţine:

1.  aspectele care sunt verificate, evaluarea conformării cu actele de reglementare şi cu măsurile impuse în actele de control anterioare, cu legislaţia de protecţia mediului, verificarea problemelor reclamate în cazul sesizărilor;

2. componenţa echipei de comisari şi a sarcinilor acestora, în cazul controlului în echipă;

3. fondul de timp alocat realizării inspecţiei;

4. resursele necesare, mijloacele auto, aparatura de analiză;

5. alte autorităţi invitate să participe la control, când este cazul.

Art. 23. - (1) Programul inspecţiei este elaborat de comisarul de obiectiv sau de responsabilul de echipă şi va fi supus spre aprobare comisarului-şef al comisariatului judeţean respectiv.

(2) In cazul inspecţiilor în echipe de comisari, responsabilul de echipă este numit de comisarul-şef al comisariatului judeţean respectiv, acesta aprobând sarcinile stabilite de responsabilul echipei pentru ceilalţi membri în cadrul inspecţiei respective.

(3)   In cazul participării la acţiune şi a altor autorităţi, colaborarea, schimbul de informaţii şi alte aspecte care ţin de participarea mai multor autorităţi se vor desfăşura potrivit protocoalelor de colaborare semnate de GNM şi aceste autorităţi.

Art. 24. - (1) Formularele de inspecţie sunt instrumente utile asigurării unui control operativ şi eficient din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii informaţiilor obţinute.

(2) In activitatea de inspecţie se utilizează următoarele categorii de formulare de inspecţie:

a) raportul de inspecţie, al cărui model este prezentat la art. 37;

b) nota de constatare, al cărei model este prezentat la art. 44;

c) proces-verbal de constatare şi sancţionare al contravenţiei, al cărui model este prezentat la art. 45;

d)   invitaţia, în cazul în care reprezentanţii autorizaţi ai titularului activităţii nu sunt prezenţi în momentul efectuării controlului.

Art. 25. - (1) Anunţarea inspecţiei de mediu la titularul obiectivului controlat este etapa care presupune informarea titularului cu privire la programul inspecţiei şi a personalului angajat al acestuia, solicitat de comisarul de mediu să participe la şedinţele de deschidere/închidere şi în perioada derulării inspecţiei.

(2)  Rolul acestei acţiuni este de a facilita obţinerea informaţiilor necesare, de a conştientiza persoanele cu diferite responsabilităţi din cadrul obiectivului controlat şi de a creşte operativitatea activităţii de control.

(3) Anunţarea titularului obiectivului nu se face în situaţia suspectării acestuia de către comisarul de mediu de provocarea, cu ştiinţă, a poluării mediului.

(4) In cazul în care titularul obiectivului controlat nu dispune de un laborator propriu pentru automonitorizare, se solicită şi participarea la o anumită dată a laboratorului de analize acreditat/autorizat, cu care titularul are încheiat contract pentru prelevare de probe, în vederea evidenţierii concentraţiilor de poluanţi emişi în mediu şi, în particular, în zona de incidenţă a obiectivului controlat.

Art. 26. - (1) Inspecţia în teren este etapa obligatorie în activitatea de inspecţie de mediu.

(2) Inspecţia în teren se realizează prin următoarele activităţi:

a) vizitarea amplasamentului, incintelor, dotărilor şi instalaţiilor existente deţinute de obiectivul controlat;

b) verificarea gradului de conformare a obiectivelor controlate cu actele de reglementare existente;

c) urmărirea realizării monitorizării factorilor de mediu la standardele de calitate în domeniu;

d) evaluarea datelor rezultate din audituri de mediu;

e) verificarea modului de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor din dotare;

f)  verificarea corectitudinii în cazul realizării unei automonitorizări a calităţii factorilor de mediu;

g) verificarea abilităţilor şi acreditărilor, precum şi a echipamentului utilizat pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu;

h) verificarea aplicării sistemului de management de mediu conform obiectivului controlat;

i) verificarea performanţelor de mediu realizate de titularii obiectivelor controlate.

Art. 27. - Activităţile specifice care se desfăşoară pe parcursul inspecţiei în teren sunt:

1. şedinţa de deschidere - activitate obligatorie în etapa de inspecţie de teren, necesară pentru informarea titularului obiectivului sau a reprezentantului acestuia asupra tipului de inspecţie care urmează să se realizeze şi a programului acesteia;

2. controlul propriu-zis - cuprinde verificarea amplasamentului şi a dotărilor obiectivului controlat, a activităţilor desfăşurate în incinta acestuia, intervievarea persoanelor cu responsabilităţi şi analiza aspectelor şi deficienţelor constatate;

3. întocmirea raportului de inspecţie - etapa în care se definitivează controlul. Raportul de inspecţie va conţine constatările şi concluziile comisarului/comisarilor de mediu, potrivit responsabilităţilor stabilite prin programul de inspecţie, precum şi măsurile ce urmează a fi luate pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu de către titularul obiectivului controlat. Modelul şi conţinutul raportului de inspecţie sunt prevăzute în cap. XII. La raportul de inspecţie se pot anexa şi alte documente concludente, cum ar fi: buletine de analiză ale calităţii factorilor de mediu, contracte de prestări servicii în domeniul protecţiei mediului şi altele asemenea;

4. şedinţa de închidere - acţiune obligatorie pentru creşterea eficienţei inspecţiei de mediu, prin care se asigură informarea titularului obiectivului sau a reprezentanţilor desemnaţi de acesta, asupra rezultatelor inspecţiei, concluziilor care se desprind, măsurilor stabilite în urma controlului, inclusiv aplicarea de sancţiuni şi prezentarea raportului de inspecţie şi a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, în vederea însuşirii şi semnării acestora.

Art. 28. - Finalizarea inspecţiei de mediu este etapa finală, ulterioară inspecţiei în teren, care presupune o activitate la sediul comisariatului GNM desfăşurată de comisarul de mediu şi care urmăreşte:

a)  prezentarea raportului dejnspecţie comisarului-şef sau comisarului general, după caz. In cazul inspecţiilor de mediu neplanificate pentru verificarea documentaţiei în vederea reglementării obiectivului controlat, desfăşurate împreună cu reprezentanţii ATPM, un exemplar din raportul de inspecţie va reveni şi acestei autorităţi;

b)  în cazul inspecţiilor neplanificate realizate în urma poluărilor accidentale, comisariatul GNM va transmite imediat Comisariatului General al GNM Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform modelului prezentat în cap. XVII. Evaluarea incidentelor şi accidentelor se va face, conform Scalei Europene a Accidentelor Industriale, în cap. XVIII;

c) informarea Comisariatului General al GNM, în cazul sesizării organelor de urmărire penală sau pentru solicitarea de asistenţă juridică în litigii generate la aplicarea unor sancţiuni titularilor obiectivelor controlate, potrivit procedurii stabilite de Comisariatul General al GNM;

d) înregistrarea raportului de inspecţie în Registrul rapoartelor pentru inspecţii planificate/neplanificate şi includerea raportului de inspecţie, buletinelor de analiză şi a altor documente care au fost anexate acestuia în dosarul obiectivului controlat;

e) înregistrarea rapoartelor de inspecţie în Registrul rapoartelor pentru inspecţii planificate/neplanificate se face în ordinea emiterii acestora. Numărul raportului de inspecţie reprezintă numărul de ordine din registru. Modelul registrelor rapoartelor pentru inspecţii planificate/neplanificate este prezentat în cap. XIV;

f) urmărirea încasărilor şi/sau transmiterii către direcţiile generale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a sancţiunilor contravenţionale aplicate, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 29. - Informaţiile la care poate avea acces publicul sunt următoarele:

a) date referitoare la capacitatea instituţională şi la resursele GNM;

b)detalii despre atribuţiile GNM şi despre performanţele obţinute de aceasta în urma activităţilor desfăşurate conform planurilor de inspecţie;

c)date generale privind inspecţiile realizate, numărul de vizite în teren, numărul de obiective controlate existente pe tipuri de clasificare, estimarea duratei inspecţiilor în funcţie de durata inspecţiilor anterioare la tipurile respective de obiective, măsurile impuse în actele de control întocmite de către comisari;

d) date generale privind modul de conformare al obiectivelor controlate la legislaţia din domeniul protecţiei mediului;

e) un rezumat al acţiunilor şi numărul acestora, desfăşurate în urma unor sesizări întemeiate în domeniu sau pentru investigarea unor evenimente care au condus la neconformităţi cu legislaţia de protecţie a mediului;

f)  o evaluare a activităţilor de inspecţie şi a modului de realizare a planurilor de inspecţie, cu propuneri şi recomandări pentru activitatea viitoare.

Art. 30. - Documentele la care are acces publicul, persoane fizice sau juridice, asociaţii/organizaţii, indiferent de forma de constituire, mass-media sunt:

a)  Registrul naţional al obiectivelor controlate, la sediul Comisariatului General al GNM;

b) registrul judeţean al obiectivelor controlate, la sediile comisariatelor judeţene ale GNM;

c) registrele rapoartelor pentru inspecţie, la sediile comisariatelor judeţene ale GNM.

Art. 31. - Nu se vor pune la dispoziţia publicului acele date care ar putea afecta:

a) relaţiile internaţionale, siguranţa naţională sau securitatea publică;

b) cursul justiţiei, dreptul unei persoane de a beneficia de o judecată dreaptă sau dreptul unei autorităţi publice de a conduce o anchetă de natură civilă sau penală;

c)  confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi industriale, atunci când aceasta este prevăzută de lege în scopul protejării unui interes economic legitim. In acest context, vor fi făcute publice numai informaţiile privind emisiile cu impact semnificativ asupra mediului;

d) drepturile de autor.

CAPITOLUL VIII

Criterii de alocare a resurselor pentru activitatea de inspecţie

Art. 32. - (1) In cadrul comisariatelor GNM, alocarea resurselor disponibile se face de către conducătorul comisariatului.

(2)  Se iau în considerare numărul personalului existent, numărul de ore alocat activităţii de inspecţie şi al celorlalte activităţi, potrivit prevederilor legale privind funcţionarea, atribuţiile şi competenţele GNM.

(3) Se iau în considerare toate aspectele privind specialitatea şi nivelul de pregătire/specializare/calificare al comisarilor de mediu din cadrul comisariatelor GNM, precum şi fondul general de timp.

(4) Fondul de timp necesar activităţii comisariatelor judeţene ale GNM pentru realizarea planului de inspecţie stă la baza stabilirii fondului de timp pentru fiecare comisar de mediu.

(5) Repartizarea instalaţiilor controlate comisarilor de mediu se efectuează de către comisarul-şef al comisariatului judeţean al GNM, ţinându-se cont de pregătirea profesională şi de specialitatea acestora.

(6) In vederea creşterii eficienţei activităţii de inspecţie, se recomandă menţinerea unui comisar pentru inspectarea unui obiectiv controlat maximum 2 ani, după care se face o nouă repartizare a obiectivelor controlate pe comisarii din cadrul comisariatelor judeţene ale GNM.

(7)   Efectuarea inspecţiilor se face numai în echipă de minimum 2 comisari, condusă de un responsabil de echipă; nominalizarea responsabilului de echipă şi stabilirea responsabilităţilor se fac de către conducătorul comisariatului, în faza de pregătire a inspecţiei.

(8)  Comisarii de mediu debutanţi din cadrul comisariatelor GNM nu vor avea repartizate obiective controlate, urmând a participa numai la inspecţii în echipe de comisari, până la obţinerea definitivatului.

(9) Alocarea fondului general de timp se recomandă a se face astfel:

a)  circa 80% din fondul general de timp va fi destinat desfăşurării inspecţiilor de mediu planificate la obiectivele controlate şi inspecţiilor neplanificate;

b) circa 20% din fondul general de timp va fi destinat pentru alte activităţi specifice.

CAPITOLUL IX

Raportarea activităţii de inspecţie

Art. 33. - (1) Raportarea activităţii de inspecţie desfăşurate de comisariatele GNM se face către Comisariatul General al GNM obligatoriu anual şi conform solicitărilor.

(2) Raportarea anuală cuprinde:

a) raportul de activitate conform cap. XVI;

b) planul anual de inspecţie completat la coloana Ore totale de inspecţie propuse şi efectuate;

c)  descrierea unor acţiuni eficiente de inspecţie care au condus la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii factorilor de mediu, opţional;

d)   propuneri de acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de inspecţie, de exemplu: instruiri ale personalului în domeniul activităţii de inspecţie, elaborarea de ghiduri, manuale şi altele asemenea.

(3) Raportul anual privind rezultatele activităţii de inspecţie se transmite către GNM - CG pentru evaluare până la data de 15 ianuarie a anului următor.

Art. 34. - (1) Comisariatul General al GNM întocmeşte anual un raport privind inspecţiile de mediu desfăşurate în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta anexă, utilizând datele transmise de comisariatele GNM.

(2) Raportul are ca scop principal prezentarea activităţilor de inspecţie şi măsurile aplicate pentru protejarea mediului, în conformitate cu legislaţia de protecţia mediului.

CAPITOLUL X

Obiective controlate de tip A

Art. 35. - (1) Criteriile de clasificare vor fi menţionate în registrul teritorial al obiectivelor controlate.

(2) Obiectivele controlate de tipul A reprezintă toate obiectivele care intră sub incidenţa următoarelor prevederi legale:

a) A1 - activităţi industriale prevăzute în actele normative ce transpun Directiva IPPC, transpusă în legislaţia românească prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006;

b) A2 - obiective care deţin substanţe periculoase în cantităţile prevăzute de actele normative privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (Directiva SEVESO II transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase);

c)A3 - obiective care deţin instalaţii mari de ardere cu puteri termice instalate prevăzute în actele normative ce transpun Directiva LCP, transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările aduse prin hotărârile Guvernului nr. 322/2005 şi nr. 1.502/2006;

d) A4 - Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării", parcurile naţionale şi naturale, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

CAPITOLUL XI

Obiective controlate de tipul B

Art. 36. - (1) Criteriile de clasificare sunt menţionate în registrul teritorial al obiectivelor controlate.

(2) Obiective controlate de tipul B reprezintă toate obiectivele controlate în care se desfăşoară următoarele activităţi: altele decât cele menţionate în cap. X, activităţi de transport, agricultură, silvicultură, construcţii hidrotehnice, eliminare de deşeuri şi ambalaje, aglomerări urbane, managementul ariilor protejate, activităţi de recoltare, capturare, achiziţii, comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, activităţi de comerţ, sport, turism şi agrement, activităţi legate de asigurarea sănătăţii publice şi care sunt clasificate după cum urmează:

a) B1 - activităţile care se încadrează în prevederile Directivei COV transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările aduse prin hotărârile Guvernului nr. 1.902/2004, nr. 735/2006 şi nr. 1.339/2006;

b) B2 - staţii de epurare pentru evacuări de ape uzate de la aglomerări urbane cu încărcare >2.000 echivalent locuitor, conform actelor normative pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate: Directiva 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane, transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse prin hotărârile Guvernului nr. 352/2005 şi nr. 210/2007;

c) B3 - activităţile care generează ape uzate industriale cu încărcare organică mai mare de 240 kg CBO5/zi, evacuate în receptorii naturali care intră sub incidenţa Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane, transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) B4 - activităţi care intră sub incidenţa Directivei 76/464/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al comunităţii, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

e) B5 - activităţi privind depozitarea, recuperarea şi procesarea deşeurilor periculoase cu capacităţi <10t/zi, care intră sub incidenţa Directivei 91/689/CEE privind deseurile periculoase, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/2007;

f)  B6 - activităţi de incinerare şi coincinerare a deşeurilor stipulate în Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2005, precum şi alte activităţi de tratare termică a deşeurilor;

g) B7 - arii protejate, situri Natura 2000, grădini zoologice, alte obiective de categoria B, altele decât cele care au fost clasificate conform criteriilor care răspund directivelor Uniunii Europene sus-menţionate şi care pot fi stabilite anual prin decizia comisarului general.

CAPITOLUL XII

Modelul şi conţinutul raportului de inspecţie

Art. 37. - Modelul şi conţinutul raportului de inspecţie sunt următoarele:

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU

COMISARIATUL GENERAL/JUDEŢEAN..............

RAPORT DE INSPECŢIE

Nr......../..........

PROGRAM INSPECŢIE

Anexa:2

Pagina: 1/2

1) Operatorul economic inspectat

2) Obiectivele inspecţiei (aspecte ce urmează a fi verificate)

3) Documente

- analizate la sediul comisariatului judeţean

- necesar a fi analizate la obiectivul controlat

4) Comisari

5) Resurse necesare (fond de timp, mijloace de transport, aparatură de analiză etc.)

6) Colaborări necesare

7)  Informaţiile utile pentru analiza obiectivului controlat

Aprobat

Comisar-şef,

........................................

Intocmit

Comisar,

........................................

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU COMISARIATUL GENERAL/JUDEŢEAN..............

RAPORT DE INSPECŢIE

Nr......../..........

PAGINA DE GARDĂ

Exemplar:

Pagina:

Aprob efectuarea inspecţiei.

Comisar-şef

........................................

Unitatea inspectată:....................................................................................................................................................

Perioada inspecţiei:

Comisar (nume, prenume, nr. şi data ordinului de deplasare)

Echipa de inspecţie:

Lider echipă de inspecţie (dacă este cazul):

NOTA:

Pentru fiecare dintre comisarii participanţi la control se vor identifica numărul şi data ordinului de deplasare.

Perioada inspecţiei include toate etapele procedurii de inspecţie.

GARDA NAŢIONALA DE MEDIU COMISARIATUL GENERAL/JUDEŢEAN..............

RAPORT DE INSPECŢIE

Nr......../..........

Exemplar:

Pagina:

Inregistrare la unitate............/.....................

SECŢIUNEA A: DATE   DE   IDENTIFICARE  A  INSPECŢIEI

1. Data inspecţiei:

...........................................

2. Durata inspecţiei:

(inclusiv etapa de pregătire)

3. Tipul inspecţiei:.............

zi            luna           an

4. Tipul obiectivului inspectat:..............................

5. Cod CAEN:................................

6. Inregistrare în Registrul naţional al obiectivelor controlate (cod unic de înregistrare):

SECŢIUNEA  B: DATE   DESPRE   UNITATEA  INSPECTATĂ

Numele şi adresa unităţii:

Profilul unităţii:

Numele reprezentantului oficial al unităţii

(inclusiv funcţia, telefon, fax):

Contactat: |_| Da             |_| Nu

Ora şi data intrării în unitate :

Ora şi data ieşirii din unitate:

Numele responsabilului cu protecţia mediului

(inclusiv funcţia, telefon, fax):

Contactat: |_| Da             |_| Nu

Alte date despre obiectiv:

Numele şi funcţia persoanei contactate*):

*) Se completează atunci când nici reprezentantul oficial, nici responsabilul cu protecţia mediului al unităţii nu au fost contactaţi.

SECŢIUNEA  C: ASPECTE/ACTIVITAŢI/ZO N E   CONTROLATE   PE   PARCURSUL   INSPECŢIEI

|_| Autorizaţie/acord/aviz de mediu

|_| Măsurări debite

|_| Prelevare probe

|_| Sistem management de mediu

|_| Inregistrări/rapoarte

|_| Staţii de epurare locală a apelor

|_| Program conformare

|_| Programe de conservare a resurselor

|_| Analiza amplasamentului

|_| Staţii finale de epurare ape

|_| Zgomot şi vibraţii

|_| Arii şi zone protejate/monumente ale naturii/amenajamente silvice

|_| Efluent/Emisar

|_| Prevenire poluare

|_| Management deşeuri

|_| Analiza realizării măsurilor corective

|_| Ape subterane

|_| Operare/mentenantă

|_| Reconstrucţie ecologică

|_| Programe de intervenţie în caz de poluări accidentale şi dezastre

|_| Reţea canalizare

|_| Analize în situ

|_| Zone degradate

|_| Responsabilităţi/autorităţi de mediu

|_| Alimentări cu apă

|_| Investiţii noi de mediu

|_| Management substanţe periculoase

|_| Transporturi

|_| Laboratoare analiză

|_| Program de automonitorizare

|_| Depozitări de materii prime, produse, intermediari

|_| Autorizaţie, acord, aviz de gospodărire a apelor

|_| Procese tehnologice, operaţii

|_| Instalaţii depoluare gaze

|_| Spaţii depozitare deşeuri

|_| Recoltare, capturare, achiziţie, comercializare floră/faună

|_| Animale în captivitate

|_| Imisii/emisii

|_| Spaţii verzi/perdele de protecţie, aliniamente

|_| Valorificarea resurselor naturale

|_| Măsuri de conservare a habitatelor

|_| Recoltare masă lemnoasă

|_| Construcţii ilegale

|_| Altele

GARDA NAŢIONALA DE MEDIU COMISARIATUL GENERAL/JUDEŢEAN.......

RAPORT DE INSPECŢIE

Nr......../..........

Exemplar:

Pagina:

SECŢIUNEA  D: SUMARUL   CONSTATĂRILOR   INSPECŢIEI

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

GARDA NAŢIONALA DE MEDIU COMISARIATUL GENERAL/JUDEŢEAN..............

RAPORT DE INSPECŢIE

Nr......../..........

Exemplar:

Pagina:

SECŢIUNEA  E:ANALIZA  REALIZĂRII  MĂSURILOR  STABILITE  ANTERIOR

SECŢIUNEA  F: SANCŢIUNI  ÎN  TIMPUL  INSPECŢIEI

SECŢIUNEA  G: MASURI   STABILITE

Nr. crt.

MĂSURA

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

GARDA NAŢIONALA DE MEDIU COMISARIATUL GENERAL/JUDEŢEAN..............

RAPORT DE INSPECŢIE

Nr......../..........

Exemplar:

Pagina:

SECŢIUNEA  H: EVALUAREA  GRADULUI   DE  CONFORMARE  A  OBIECTIVULUI   CONTROLAT  CU  CERINŢELE  DE  MEDIU

Nr. crt.

Criteriul aplicabil

Procent

1

Realizarea măsurilor stabilite la controalele anterioare

2

Reglementarea obiectivului controlat inspectat

3

Respectarea prevederilor legale în domeniu

4

Respectarea prevederilor din actele de reglementare

5

Existenţa şi funcţionarea sistemului de automonitorizare

6

Lipsă incidente de mediu/poluări accidentale generate de instalaţia controlată

La data întocmirii prezentului raport de inspecţie gradul conformării activităţii este de..............................%

Faţă de cele constatate, titularul activităţii declară:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Prezentul raport de inspecţie a fost încheiat în.........exemplare, din care........exemplar(e) pentru autoritatea de control şi ........exemplar(e) pentru titularul activităţii inspectate.

ÎNSUŞIREA  CONSTATĂRILOR  ŞI   MĂSURILOR  STABILITE

Directorul unităţii inspectate

Nume/Prenume                Semnătura şi ştampila unităţii

............................                   ...........................

...........................

Responsabil cu protecţia mediului înconjurător

Nume/Prenume                        Semnătura

...........................                    ...........................

...........................

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean............

Nume/Prenume                          Semnătura comisarului

.....................................             ..........................................

.....................................             ..........................................

Nume/Prenume                          Semnătura comisarului

.....................................             ..........................................

.....................................             ..........................................

Nume/Prenume                          Semnătura comisarului

.....................................             ..........................................

.....................................             ..........................................

GARDA NAŢIONALA DE MEDIU COMISARIATUL GENERAL/JUDEŢEAN..............

RAPORT DE INSPECŢIE

Nr......../..........

Exemplar:

Pagina:

RAPORT  PRIVIND  PROBELE  RECOLTATE

1. Operator economic inspectat:...................................................

2. Obiectivele inspecţiei:...............................................................

3.  Documente analizate:...............................................................

4. Colaborări necesare:................................................................

5.  Informaţii utile pentru analiza obiectivului controlat:.................

Aprobat

Comisar-şef,

............................................................

Intocmit

Comisar,

............................................................

CAPITOLUL XIII

Modelul şi conţinutul Registrului obiectivelor controlate

Art. 38. - Modelul şi conţinutul Registrului obiectivelor controlate sunt următoarele:

Aprobat

Garda Naţională de Mediu Comisariatul General,

Comisariatul Judeţean

.....................................

REGISTRUL  OBIECTIVELOR   CONTROLATE

Obiective controlate de tip A

Nr. crt.

Numele obiectivului

controlat

Localizarea

Profilul de activitate

Codul CAEN

Capacitatea maximă de producţie

Criteriul de clasificare

Stadiul reglementării

A1

A2

A3

A4

Ai+PA

A+PC

Ai

A

S

N

Total

(numărul total al obiectivelor controlate)

Obiective controlate de tip B

Nr. crt.

Numele obiectivului

controlat

Localizarea

Profilul de activitate

Codul CAEN

Capacitatea

maximă de producţie

Criteriul de clasificare

Stadiul reglementării

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

Ai+PA

A+PC

Ai

A

S

N

Total

(numărul total al obiectivelor controlate)

NOTĂ:

Se va completa cu cifra 1 criteriul de clasificare din prezenta metodologie conform căruia a fost încadrat obiectivul.

In cazul în care obiectivul controlat se încadrează la două sau mai multe criterii, se va marca cu cifra 1 fiecare criteriu în parte în care se încadrează obiectivul respectiv.

In căsuţele nemarcate se va trece cifra 0.

Profilul de activitate se va menţiona explicit.

La coloana „Stadiul Reglementării" se va completa cu cifra 1 în coloana corespunzătoare stadiului de reglementare în care se află obiectivul respectiv, ţinându-se seama de următoarele simboluri:

• Ai+PA - autorizat integrat cu plan de acţiuni;

• A+PC - autorizat cu program de conformare;

• Ai - autorizat integrat;

A- autorizat fără program de conformare;

• S - în curs de reglementare;

• N - neautorizat.

CAPITOLUL XIV

Modelul şi conţinutul Registrului rapoartelor pentru inspecţiile planificate de mediu

Art. 39. - (1) Modelul şi conţinutul Registrului rapoartelor pentru inspecţiile planificate de mediu sunt următoarele:

REGISTRUL  RAPOARTELOR  PENTRU  INSPECŢIILE  PLANIFICATE  DE  MEDIU

(3) Modelul şi conţinutul Registrului proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sunt următoarele:

REGISTRUL  PROCESELOR-VERBALE  DE  CONSTATARE  ŞI   SANCŢIONARE  A  CONTRAVENŢIILOR

Nr. crt.

Nr. şi data P.V.S.

Denumire contravenient

Nr. şi data înregistrată

la unitatea sancţionată

Incadrarea faptei

Valoare amendă

Achitată

Neachitată

(motivul neachitării)

Numele şi prenumele

comisarului care a aplicat sancţiunea

50 % din minim

100 %

25 % din suma încasată

CAPITOLUL XV

Modelul şi conţinutul planului anual de inspecţie

Art. 40. - (1) Anual, comisariatele judeţene ale GNM transmit Comisariatului General al GNM planul anual de inspecţie şi solicită avizarea/reactualizarea acestuia (includerea/excluderea unor obiective în registrul judeţean al obiectivelor controlate), precum şi registrul judeţean al obiectivelor controlate de tipul Aşi de tipul B, identificate pe baza criteriilor prevăzute în prezenta anexă, precum şi a celei mai bune opţiuni profesionale a comisarilor de mediu şi comisarilor-şefi ai comisariatelor judeţene ale GNM.

(2)   Planurile anuale de inspecţie sunt transmise spre aprobare Comisariatului General al GNM.

(3)  Planul anual de inspecţie pentru anul următor este transmis până la data de 15 noiembrie, urmând a fi aprobat până la data de 15 decembrie, şi va cuprinde activităţile programate pentru următorul an calendaristic.

(4)  Planurile anuale de inspecţie sunt elaborate potrivit prevederilor prezentei anexe pentru fiecare judeţ, pentru Municipiul Bucureşti şi pentru Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării".

(5) Planurile anuale vor cuprinde:

a)  registrul obiectivelor controlate de tipul A şi de tipul B, întocmit conform art. 38;

b)   lista obiectivelor controlate de tipul A şi de tipul B, preconizate a fi inspectate în anul următor, conform modelului prezentat la alin. (6);

c)  activităţile specifice comisariatelor judeţene (inspecţii neplanificate conform tipurilor stabilite în prezenta anexă, acţiuni pentru facilitarea accesului publicului la informaţiile de mediu, participarea la cauzele judecate în instanţele judecătoreşti şi alte activităţi) sunt înscrise în Planul anual de inspecţie: date centralizate 01/01/...- 31/12/......

(6)  Modelul şi conţinutul Planului anual de inspecţie sunt următoarele:

LISTA

obiectivelor controlate la care se planifică inspecţii de mediu

Comisariatul Judeţean

...................................

Aprobat

Garda Naţională de Mediu Comisariatul General,

Tip A

Nr. crt.

Nume obiectiv

Localizare

Profil de activitate

Cod CAEN

Capacitate maximă

Inspecţii planificate Nr./an

Timp alocat planificat Ore/an

Total

(numărul total al obiectivelor controlate)

TipB

Nr. crt.

Nume obiectiv

Localizare

Profil de activitate

Cod CAEN

Capacitate maximă

Inspecţii planificate Nr./an

Timp alocat planificat Ore/an

Total

(numărul total al obiectivelor controlate)

Aprobat Comisar-şef:

...................................

PLAN  ANUAL

de inspecţie pentru 1/01/20............- 31/12/........

Comisariatul Judeţean

.......................................

Aprobat

Garda Naţională de Mediu Comisariatul General,

...........................................................................

DATE  CENTRALIZATE

ACTIVITATEA

PROPUS

EFECTUAT

Procent realizări

Obiective

Total

Tip A

TipB

Inspecţii (I + II)

Nr. total

Total ore

I. Inspecţii planificate

Nr. total

Total ore

La obiective tip A

Număr

Ore

La obiective tip B

Număr

Ore

ACTIVITATEA

PROPUS

EFECTUAT

Procent realizări

II. Inspecţii neplanificate

Nr. total

Total ore

Inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare pentru proiecte sau activităţi noi

Număr

Ore

Inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu

Număr

Ore

Inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii

Număr

Ore

Inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului

Număr

Ore

Inspecţii tematice

Număr

Ore

Inspecţii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare

Inspecţii în urma autosesizării sau a unor informaţii sau sesizări anonime

Număr

Ore

Inspecţii efectuate cu alte autorităţi

Număr

Ore

III. Alte activităţi

Nr. total

Total ore

Accesul publicului la informaţii

Număr

Ore

Participări la procese civile şi penale

Număr

Ore

ALTE ACTIVITĂŢI (participări la cursuri de pregătire profesională, simpozioane, întocmire de sinteze/raportări către ACCIPM, participări la procedura de reglementare pentru instalaţiile controlate de tip A şi de tip B în cadrul comisiilor tehnice de avizare la solicitarea autorităţii pentru protecţia mediului etc.)

Număr

Ore

Fond general de timp (ore)

CAPITOLUL XVI

Raportul de activitate

Art. 41. - Modelul şi conţinutul raportului de activitate sunt următoarele: Comisariatul Judeţean..........................

RAPORT  DE  ACTIVITATE

Inspecţii planificate

Număr agenţi economici controlaţi

Indicatori

TOTAL (col. 5+10)

Obiective tip A*)

Obiective tip B*)

tip A

tipB

TOTAL (col. 6 - 9)

A1

A2

A3

A4

TOTAL (col.11-17)

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Număr controale

Număr amenzi

Valoare amenzi

Inspecţii neplanificate

Persoane

juridice

controlate

Date solicitate

TOTAL (4-10)

Inspecţii pentru

respectarea condiţiilor

impuse în actele de

reglementare pentru

proiecte şi activităţi noi

Inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu

Sesizări

Poluări accidentale

Tematice

Pentru reglementare

Cu alte autorităţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Număr controale

Număr amenzi

Valoare amenzi

*) Obiective controlate, clasificate conform criteriilor din metodologia de planificare a inspecţiilor de mediu.

Atenţie: Operatorii economici se vor număra o singură dată, chiar dacă au fost controlaţi de mai multe ori în perioada analizată.

Sancţiuni aplicate

Comisariat judeţean

Nr.

amenzi

persoane

fizice

Nr.

amenzi

persoane

juridice

Nr. sancţiuni

Valoare amenzi (mil. lei)

Nr. somaţii

Nr. sesizări penale

Nr. începeri urmărire penală

Total (Col. 5-8)

Avertismente

Nr.

sistări

activitate

Nr. propuneri de suspendări

acorduri/

autorizaţii

Amenzi

Aplicate

Incasate*)

25%

din suma

Incasată**)

Neachitate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Perioada

.............

Total cumulat

*) La amenzile achitate se trec numai cele aplicate în cursul anului şi încasate efectiv (cu document justificativ).

**) 25% din suma încasată de la persoanele juridice.

Pentru cele rămase de achitat din anul anterior se va face notă separată.

Comisar-şef,

........................................................

(numele, semnătura şi ştampila)

CAPITOLUL XVII

Raport de informare în cazul poluărilor accidentale

Art. 42. - Modelul şi conţinutul Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale sunt următoarele:

RAPORT  DE  INFORMARE  ÎN  CAZUL  POLUĂRILOR ACCIDENTALE

Garda Naţională de Mediu

Comisariatul Judeţean......................................................

RAPORT  DE  INFORMARE  ÎN  CAZUL  POLUĂRILOR ACCIDENTALE

Date de localizare exactă a

poluării (inclusiv timpul de

producere a acestuia)

Anul

Luna

Ziua

Ora

Localizarea fenomenului

Cauza producerii poluării

(inclusiv tipul poluantului,

categoria din care face

parte, cantitatea)

Factorii de mediu afectaţi

Aer

Apă

Sol

Alţi subiecţi

Modul de manifestare a

fenomentului (inclusiv

rezultatele analizelor -

dacă s-au efectuat)

Recoltare probă

Cine a recoltat

Condiţii de recoltare

Rezultatul analizelor

Tendinţa evoluţiei

Creştere                                        Staţionare                                    Descreştere

Măsuri luate

La sursă

De reducere şi/sau eliminare a efectelor

Alte informaţii

Cine completează fişa de informare

Numele şi prenumele

Funcţia

Unitatea

Data

An

Luna

Ziua

Semnătura

CAPITOLUL XVIII*)

Scala europeană a accidentelor industriale

Substanţe periculoase emise Consecinţe umane şi sociale Consecinţe asupra mediu

Consecinţe economice

PARAMETRII   TEHNICI  AI   SCALEI   EUROPENE

Substanţe periculoase emise

Q1

Cantitatea Q de

substanţa pierduta sau emisă în relaţie eu pragul "Seveso" *

Q < 0,1 %

0,1 % <= Q <1 %

1 % <= Q <10%

10%=<Q < 100 %

100 %<= Q< 1.000%

1.000 % <= Q < 10.000 %

Q2

Cantitatea Q de substanţa exploziva ce a participat la explozie (echivalent în TNT )

Q<0,l t

0,lt <=Q <1t

1t <= Q <5t

5t <= Q <50t

50t <= Q <500t

Q > 500t

* Se utilizează limita superioară în concordanţă cu Directiva Seveso. In cazul unui accident v-a fi reţinut nivelul cel mai înalt.

Consecinţe umane şi sociale

H3

Total nr. de morţi : inclusiv - angajaţi

- personal de intervenţie extern

- locuitori

-

-

-

-

1

1

-

-

2-5

2-5

1

-

6-19

6-19

2-5

1

20-49

20-49

6-19

2-5

>=50

>=50

>=20

>=  6

H4

Total nr. de răniţi cu spitalizare > 24 ore, inclusiv- angajaţi

- personal de intervenţie extern

- locuitori

1

1

1

-

2-5

2-5

2-5

-

6-19

6-19

6-19

1-5

20-49

20-49

20-49

6-19

50-199

50 - 199

50 - 199

20-49

>=200

>=200

>=200

>= 50

H5

Total nr. răniţi uşor

sau cu spitalizare < 24

ore: inclusiv -

angajaţi

- personal de intervenţie extern

- locuitori

1-5

1-5

1-5

-

6-19

6-19

6-19

1-5

20-49

20-49

20-49

6-19

50 - 199

50-199

50-199

20-49

200 - 999

200-999

200-999

50-199

>= 1.000

>= 1.000

>= 1.000

>=   200

H6

Total nr. de oameni râmaşi fără case sau în incapacitate de munca

-

1-5

6-19

20-99

100 - 499

>=500

H7

Număr N de rezidenţi evacuaţi sau nevoiţi să rămână în casa lor > 2

ore x nr. ore (nr. persoane x nr.ore)

-

N<500

500 <=N < 5.000

5.000 <=N < 50.000

50.000 <= N < 500.000

N> 500.000

H8

Număr N de persoane

rămase fără apă potabila, electricitate,

gaze, telefon,

transport public >2

ore x nr. ore

(nr, persoane\ nr.orc)

-

N < 1.000

1.000 <=N < 10.000

10.000 <=N < 100.000

100.000 <=

N < 1 milion

N>=1 milion

H9

Număr N de persoane

supuse supravegherii

medicale >= 3 luni

după accident

-

N<10

10 <= N <50

50 <= N <200

200 <=N < 1.000

N >= 1.000

*) Capitolul XVIII este reprodus în facsimil.

Consecinţe asupra mediului

E10

Cantitatea Q de animale ucise, rănite sau oprite de

la consumul uman

Q<0,1

0,1 <=Q <1

1 <=Q< 10

10 <=Q <50

50 <=Q <200

Q>=200

E11

Proporţia P de animale protejate rare sau de specii vegetale distruse (sau eliminate prin

distrugerea biotopului) în zona accidentului

P < 0,1 %

0,1% <=P < 0,5%

0,5% <=P <2%

2% < =P < 10%

10% < =P < 50%

P > =50%

E12

Volumul V de apă poluată (In m3) *

V< 1.000

1.000<=V < 10.000

10.000<=V

<0,1 milion

0,1 milion

<=V< 1 milion

1 milion <=

V<10 milioane

V>=10 milioane

E13

Suprafaţa S de sol

sau apă subterana

care necesită

curăţirea sau

decontaminarea

specifică (în ha)

0,1 <=S <0,5

0,5 <=S <2

2 <=S <10

10 <=S <50

50 <=S <200

S>=200

E14

Lungimea cursului de apa sau a canalului care

necesită decontaminarea specifică (în km)

0,1 <=L <0,5

0,5 <=L <2

2 <=L <10

10 <=L <50

50 <=L <200

L>=200

*Volumul se calculează cu formula Q/Clim,în care :

•    Q este cantitatea de substanţă pierdută;

•    Clim este concentraţia maxim admisibilă.

Consecinţe economice

15

Daunele materiale

ale companiei (C exprimat în milioane € - Referinţa 93)

0,1  <=C <0,5

0,5 <=C <2

2 <=C <10

10 <=C <50

50 <=C <200

C>= 200

16

Pierderile de producţie ale companiei companiei (C

exprimat în milioane € - Referinţa 93)

0,1  <=C <0,5

0,5 <=C <2

2 <=C

<10

10 <=C <50

50 <=C <200

C>=200

17

Daunele materiale

sau pierderile de

producţie din afara locaţiei (C exprimat în milioane € -

Referinţa 93)

-

0,05 <= C <0,1

0,1 <=C <0,5

0,5 <=C <2

2 <=C <10

C>=10

18

Costurile de curăţare sau reabilitare ecologică (exprimat în milioane €)

0,01 <=C <0,05

0,05 <= C <0,2

0,2 <=C <1

1 <=C

<5

5 <=C

<20

C>=20

CAPITOLUL XIX

Schema privind etapele unei inspecţii de mediu

Art. 43. - Inspecţia de mediu se desfăşoară conform următoarei scheme:

CAPITOLUL XX

Nota de constatare

Art. 44. - Modelul şi conţinutul Notei de constatare sunt următoarele:

NOTA  DE  CONSTATARE

Astăzi, ziua.............luna.....................anul..........

Subsemnaţii,................................................................................................................................................................, din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul....................................................., în calitate de comisari, împuterniciţi cu legitimaţiile nr.........................din anul..................., eliberate de Garda Naţională de Mediu - Comisariatul General,

în temeiul ....................................................... nr........................pentru organizarea şi  funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi a.............................,

în urma controlului efectuat astăzi, data de mai sus, la ............................................................................din localitatea   ............................................., adresa: ................................................, judeţul   ......................, aparţinând de .................................................., cu sediul în localitatea................................, adresa: ........................................................................................................................................................................ ......... , înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din ..................................................................................................... sub nr. J/...................................................................., cod unic de înregistrare............................................, telefon...........................,

în prezenţa domnului (doamnei)................................................................................, act de identitate: seria...... nr.................................., CNP ......................................., în calitate de....................................................., am constatat următoarele:.....................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Măsuri stabilite:..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Sancţiuni........................................................................................................................................................................ ............................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Numele şi semnătura organului de constatare

...................................................

Numele şi semnătura reprezentantului unităţii care a participat la control

......................................................

CAPITOLUL XXI

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Art. 45. - Modelul şi conţinutul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sunt următoarele:

ROMÂNIA

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU

COMISARIATUL.....................

Localitatea.....................str......................nr..........

Tel.............................................Fax.....................

Seria............................................nr......................

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat

astăzi, ziua.........luna.....................anul..................

la...............................................din......................

Subsemnatul(a),........................................................................................, în calitate de comisar la Garda Naţională de Mediu.................................., împuternicit cu legitimaţia specială de control nr...............................din anul....................., în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi ale Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma controlului efectuat la..................................................., din localitatea ........................................................., str..............................nr.........., bl......., sc......., et ......., ap......., judeţul (sectorul)......................................................, în subordinea. ...................................................................................., înmatriculată la oficiul registrului comerţului sub nr. J...................../...................../....................., cod unic de înregistrare................................., la sediul (punct de lucru) din..................................în data....................., ora....................., am constatat următoarele:

1.  persoana fizică: domnul/doamna..................................................., fiul/fiica lui ....................................................... şi al/a......................................, născut(ă) la data........................... în localitatea............................., cu domiciliul în .................................................., str ........................................................ nr.........., bl......., sc.........., et......., ap ......., judeţul (sectorul).........................., cu act de identitate.............................. seria.......... nr......................, eliberat de.................................în data de..................................., CNP.....................................;

sau

2. persoana juridică:..............................................., cu sediul în ................................................................., str........................................................  nr......., bl......., sc. ..., et......., ap.............judeţul (sectorul) ................................................................, certificat de înmatriculare seria ............ nr...................., eliberat de ..............................................în data de ............................., C.U.I ....................................................., profil de activitate....................., cod CAEN ....................., reprezentată de.................................................................., act de identitate .....................................seria ............. nr......................, CNP ......................................, în calitate de....................................,

a săvârşit următoarele fapte:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Faptele descrise mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute de....................................................... şi se sancţionează cu amendă de la ............................. la ..................................... lei, pentru care se aplică următoarele sancţiuni:

................................ lei pentru contravenţia prevăzută de .................................................... art. ... alin....... paragraful.......lit.......pct.......

................................ lei pentru contravenţia prevăzută de .................................................... art. ... alin....... paragraful.......lit.......pct.......

TOTAL LEI: .....................(..............................................................................)

Conform prevederilor legale, contravenientul poate/nu poate achita, în cel mult 48 de ore de la data comunicării prezentului proces-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de dispoziţia legală pentru fapta(ele) săvârşită(e), care este de .................... (...........................................................................) lei.

Amenda se va achita în contul....................., deschis la Trezoreria....................., iar copia dovezii efectuării plăţii va fi înaintată în termen de 48 de ore/15 zile, după caz, de la data plăţii amenzii/comunicării procesului-verbal, la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul......................

Am luat la cunoştinţă.

Semnătura........................................

Alte menţiuni

In legătură cu faptele arătate, contravenientul    ...................................................., reprezentat prin ................................., în calitate de ....................., face următoarele obiecţiuni:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Semnătura.....................

Faţă de obiecţiunile contravenientului se constată din actele controlate la unitate (documente, declaraţii scrise etc.) următoarele:........................................................................................................................................................................ ...................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Prin săvârşirea acestei/acestor contravenţii s-au produs următoarele pagube:................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

In temeiul art......................din .....................contravenientului i se aplică următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: ..................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Contravenientul nu poate să semneze/nu este de faţă/refuză să semneze, împrejurare ce se adevereşte de martorul ......................................................, fiul lui ............................... şi al ......................................, născut la data ............................... în localitatea............................................................................., cu domiciliul în....................................., act de identitate seria............ nr......................, eliberat de.....................la data....................., CNP............................

Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezenţa unui martor deoarece:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost înmânat contravenientului.

Semnătura Comisarului Gărzii Naţionale de Mediu

.................................................................................

Semnătura martorului

.................................................................................

Semnătura contravenientului

.................................................................................

Inştiinţare de plată: Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită.

Impotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării.

Plângerea împreună cu procesul-verbal se depun la Garda Naţională de Mediu (adresa din antet).

Semnătura Comisarului Gărzii Nationale de Mediu

.............................................................................

Semnătura contravenientului

.............................................................................

ANEXA Nr. 4

LISTA  ARTICOLELOR

din compunerea uniformei pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu

a) Uniformă bărbaţi

1.  Cămaşă poplin cu guler pentru cravată

2.  Costum bărbaţi clasic

3.  Cravată

4. Jachetă stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi

b) Uniformă femei

1.  Bluză poplin

2.  Fustă dreaptă

3.  Pantalon drept din stofă, pentru pantofi

4.  Sacou clasic din stofă

5. Jachetă stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi

c) Accesorii

1.  Pantofi din piele de culoare neagră

2.  Insignă comisar de mediu/inspector silvic

3.  Plachetă nume

NOTĂ:

Culoarea articolelor de uniformă din materiale textile este verde turcoaz închis cu codul 5097, cu excepţia cravatei, care este verde închis, şi a cămăşii, care este gris-vert deschis.

ANEXA Nr. 5

NORME  DE  DOTARE

şi durata de serviciu a articolelor de uniformă pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu

Nr. crt.

Denumirea articolului de uniformă

Norma de dotare iniţială (bucăţi/persoană)

Durata de serviciu (ani)

1.

Costum bărbaţi clasic

1

2

2.

Costum damă clasic cu fustă şi pantalon

1

2

3.

Cămaşă poplin bărbaţi

2

2

4.

Bluză poplin femei

2

2

5.

Jachetă stofă pentru bărbaţi şi femei

1

2

6.

Cravată

2

2

7.

Pantofi din piele de culoare neagră

1

1

8.

Insignă

1

Numai dotare iniţială

9.

Plachetă nume

2

Numai dotare iniţială

ANEXA Nr. 6

Insigna şi placheta pentru Garda Naţională de Mediu Insigna

Placheta

Numele (Ex.:Popescu)

NOTĂ:

Insigna distinctivă se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color; pe revers va avea serie de personalizare gravată şi se va purta cu ajutorul suportului din piele.

Placheta se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color roşu, galben şi albastru, în primele 3 casete, şi verde, în caseta pentru inscripţionarea numelui; numele va fi inscripţionat vizibil cu culoare neagră; pe revers va avea sistem de prindere şi se va purta deasupra buzunarului stâng al uniformei.

ANEXA Nr. 7

UNIFORMĂ   BĂRBAŢI

ANEXA Nr. 8

UNIFORMĂ   FEMEI

ANEXA Nr. 9

CĂMASĂ-BLUZĂ

ANEXA Nr. 10

JACHETĂ  STOFĂ  PENTRU  FEMEI  ŞI  BĂRBAŢI

ANEXA Nr. 11

LISTA

mijloacelor tehnice şi echipamentelor de autoapărare, de comunicare, de transport şi de protecţie din dotarea Gărzii Naţionale de Mediu

a) Mijloace de transport şi comunicare

1. Autoturism inscripţionat corespunzător

2. Ambarcaţiuni dotate şi inscripţionate corespunzător

3.  Radiotelefon sau telefon mobil

4.  Mijloace de comunicare specifice navigaţiei

b) Echipament individual de protecţie

1.  Salopetă-combinezon impermeabilă, culoare verde

2.  Cască de protecţie

3.  Ochelari de protecţie

4.  Mască izolantă

5.  Mănuşi de protecţie

6.  Cizme de cauciuc

Echipamentul de protecţie va fi asigurat numai ca dotare iniţială, selectiv, în funcţie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.

NOTĂ:

Durata de serviciu a mijloacelor tehnice şi echipamentelor din prezenta listă este cea prevăzută de furnizori sau de normele specifice în vigoare.

ANEXA Nr. 12

NORME  METODOLOGICE

privind constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului Gărzii Naţionale de Mediu

Art. 1. - Fondul de stimulare a personalului Gărzii Naţionale de Mediu se constituie lunar prin recuperarea, conform legislaţiei în vigoare, a unei cote de 25% din amenzile contravenţionale achitate integral la bugetul de stat de către contravenient în urma unei sancţiuni aplicate de către personalul Gărzii Naţionale de Mediu în temeiul dispoziţiilor legale din domeniul protecţiei mediului, silviculturii, pisciculturii, cinegeticii, apelor, solului, aerului, biodiversităţii, precum şi cele prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Amenzile contravenţionale, aplicate potrivit prevederilor art. 1, se achită la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienţii îşi au sediul sau domiciliul fiscal, atât în numerar, cât şi în virament, după caz.

(2)  In procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi indicate atât contul de venituri al bugetului de stat, în care se virează suma, cât şi codul fiscal al unităţii din care face parte agentul constatator.

(3)  Cota de 25% aferentă fondului de stimulare se virează de către unităţile Trezoreriei Statului în contul cărora amenzile respective au fost încasate, pe baza situaţiilor financiare lunare întocmite şi prezentate de comisariatele teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

(4) In situaţiile financiare lunare se vor preciza codul IBAN al contului în care urmează a fi virată suma aferentă cotei de 25% cuvenite pentru constituirea fondului de stimulente, precum şi beneficiarul acesteia.

Art. 3. - Fondul de stimulare se constituie conform art. 1 şi se evidenţiază astfel:

a) la nivelul comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, din sumele provenite din activitatea proprie;

b)  la nivelul Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu, din sumele provenite prin virarea unei cote de 25 % din fondul constituit la nivelul comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu.

Art. 4. - (1) Garda Naţională de Mediu, prin Comisariatul General, deschide la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul distinct 50.01 „Disponibil din venituri cu destinaţie specială ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", care este alimentat cu sumele reprezentând fondul de stimulare a personalului Gărzii Naţionale de Mediu.

(2)  Contul prevăzut la alin. (1) se deschide şi de către comisariatele teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora acestea îşi au sediul.

(3)   Fondurile de stimulare se gestionează în regim extrabugetar, conform legii.

Art. 5. - (1) Fondul de stimulare constituit conform legii se utilizează pentru stimularea personalului Gărzii Naţionale de Mediu.

(2) O cotă din fondul de stimulare constituit, stabilită prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, se virează în contul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Art. 6. - Principalele criterii de repartizare a stimulentelor sunt următoarele:

a)   contribuţia efectivă în activitatea de confiscare şi valorificare a bunurilor, de aplicare şi încasare a amenzilor şi de prestare de lucrări şi servicii;

b)  contribuţia la buna organizare şi funcţionare a activităţii proprii, la aplicarea mecanismelor de urmărire a încasării veniturilor datorate statului;

c)  competenţa profesională dovedită şi disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atribuţiilor;

d)   respectarea ordinii şi disciplinei individuale sau în compartimentul de muncă pe care îl coordonează, în cazul funcţiilor de conducere;

e) frecvenţa, natura, dificultatea şi valoarea descoperirilor în activitatea de control;

f) îndeplinirea corectă şi la timp a activităţilor programate, calitatea serviciilor prestate, conducerea corectă şi la zi a evidenţelor;

g) gradul de periculozitate a acţiunilor la care participă;

h) valorificarea în timp cât mai scurt a bunurilor confiscate şi nedepăşirea coeficientului de perisabilitate admis de norme;

i) complexitatea procesului de constatare a abaterilor de la normele legale şi capacitatea stabilirii corecte a răspunderii persoanelor vinovate de comiterea unor fapte sancţionate de acte normative din domeniul protecţiei mediului, silviculturii, pisciculturii, cinegeticii, apelor, solului, aerului, biodiversităţii, precum şi de prevederi ale legilor specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 7. - (1) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de cel mult 3 salarii de bază pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu.

(2) Pentru contribuţii excepţionale la buna desfăşurare a activităţii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu poate aproba stimulente peste nivelul prevăzut la alin. (1).

Art. 8. - Aprobarea stimulentelor individuale pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu se face de către comisarul general, după cum urmează:

a)  pentru personalul din cadrul structurii centrale a Gărzii Naţionale de Mediu;

b) pentru comisarii-şefi;

c) la propunerea comisarilor-şefi, pentru personalul din comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" şi Comisariatul Municipiului Bucureşti.

Art. 9. - (1) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul fiecărei luni pentru luna precedentă.

(2)  Stimulentele nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii, iar asupra lor unitatea nu calculează contribuţia de asigurări sociale, contribuţia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi nici contribuţia pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate.

(3)   Asupra stimulentelor primite personalul datorează contribuţia de asigurări sociale pentru sănătate, prevăzută de lege.

(4)  Sumele rămase neutilizate la sfârşitul lunii, respectiv al anului, se reportează lunar şi anual, urmând să fie utilizate în acelaşi scop.

(5) Evidenţierea în contabilitate a fondurilor de stimulare se efectuează potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(6) Sumele incluse în fondul de stimulare în mod necuvenit, prin nerespectarea reglementărilor legale, sunt deduse din fondul de stimulare constituit în perioadele următoare şi vor fi virate la bugetul de stat.

(7)   Este interzisă acordarea de stimulente până la recuperarea integrală a sumelor incluse în mod necuvenit în fondul de stimulare.

(8)  Sumele existente în soldurile fondurilor de stimulare, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau în noile fonduri de stimulare.

(9) Personalul însărcinat cu exercitarea controlului financiar propriu din cadrul comisariatelor teritoriale şi Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu are obligaţia de a verifica corecta constituire şi utilizare a fondului de stimulare şi de a nu permite constituirea şi, după caz, plata sumelor care nu se încadrează în norme, informându-i despre aceasta pe comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu şi pe ministrul mediului şi dezvoltării durabile.

ANEXA Nr. 13

NUMĂRUL  DE  AUTOTURISME,

ambarcaţiuni şi normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţin Gărzii Naţionale de Mediu

I. Număr de autoturisme

Număr maxim aprobat

Consum de carburanţi maxim aprobat

250

400 litri / lună / autoturism

II. Număr de ambarcaţiuni

Număr maxim aprobat

Consum de carburanţi maxim aprobat

20

8 ambarcaţiuni - 10 litri/oră pentru maximum 80 de ore pe lună

12 ambarcaţiuni - 30 litri/oră pentru maximum 80 de ore pe lună

NOTĂ:

1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.

2.  Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1224/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1224 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu