Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1216 din 27 noiembrie 2001

privind aprobarea Planului national de actiune pentru combaterea traficului de fiinte umane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 806 din 17 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Planul national de actiune pentru combaterea traficului de fiinte umane, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministru de interne,
                        Toma Zaharia,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul justitiei,
                        Ioan Alexandru,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                               PLANUL NATIONAL
           de actiune pentru combaterea traficului de fiinte umane

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Responsabilitatea implementarii
________________________________________________________________________________
  Obiective         Tipul de          A       Parteneri      Indicatori    Ter-
                    activitate                pentru         de            mene
                                              implementare   eficienta

________________________________________________________________________________
                           Cercetare si evaluare

- Identificarea  - Evaluarea       MJ, MI,     Pactul de     Analiza      Semes-
cauzelor de      cercetarilor     MAE, MP     Stabilitate,  evaluarilor   trial
vulnerabilitate  existente,                   OSCE,         periodice
a persoanelor    identificarea                Consiliul     ale
fata de trafic   datelor si a                 Europei,      situatiei
si ale formelor  informatiilor                Uniunea       privind
de trafic cu     care lipsesc,                Europeana,    traficul de
fiinte umane     precum si                    UNDP, UNICEF, persoane
                 stabilirea                   OIM, Centrul  la nivel
                 obiectivelor                 SECI, ONR,    national
                 de cercetare                 ONG

- Identificarea  - Realizarea
lipsurilor din   unei baze de
legislatia in    date in
vigoare,         domeniul
precum si din    traficului
activitatea      de fiinte
institutiilor    umane
care ofera
servicii de      - Evaluarea
protectie a      periodica a
grupurilor cu    evolutiei
risc ridicat     traficului
de a fi          de fiinte
traficate        umane la
                 nivel
                 national

                 - Realizarea                                 Infiintarea Semes-
                 de cercetari                                Centrului de trul
                 privind                                     resurse pe   II
                 incidenta si                                trafic, in   2001
                 formele de                                  cadrul MI
                 trafic,
                 cauzele de
                 vulnerabilitate,
                 precum si in
                 ceea ce
                 priveste
                 legislatia
                 nationala in
                 materie

                 - Publicarea                                Buletin de   Semes-
                 unor rapoarte                              informare     trial
                 de cercetare                               antitrafic
                 relevante,
                 statistici si
                 informatii
                 referitoare la
                 traficul cu
                 fiinte umane pe
                 plan national si
                 international

                             Constientizare

- Realizarea     - Stabilirea      MI, MJ,     Pactul de     Cresterea    Semes-
constientizarii  codurilor de     MEC, MAP,   Stabilitate,  eficientei    trul I
de catre         conduita pentru  MAE, MCC,   OSCE,         si a          2002
societate a      lucratorii       CNA         Consiliul     eficacitatii
pericolului pe   nationali din                Europei,      activitatii
care il          domeniul                     Uniunea       lucratorilor
reprezinta       traficului de                Europeana,    nationali
traficul de      fiinte umane                 UNDP, UNICEF, in materie
fiinte umane                                  OIM,
                 - Realizarea si   MAPL, MIP, Centrul SECI,  Diversifi-   Perma-
                 difuzarea de     MI, MP,     ONR, ONG,     carea         nent
                 informatii,      MJ, MAE,    mass-media    mijloacelor
                 documentare,     mass-media                de informare
                 materiale video,                           si
                 pliante, panouri                           sensibilizare
                 de informare, la                           a societatii
                 nivel national                             in privinta
                                                            traficului
                                                            fiinte umane
                                                             O mai buna   Perma-
                                                            cunoastere a  nent
                                                            fenomenului
                                                            in randul
                                                            societatii
                                                             Casete
                                                            video cu
                                                            mesaj
                 - Organizarea de  Reteaua    Pactul de      O mai buna   Tri-
                 catre membrii    ONG de     Stabilitate,   cunoastere a  mes-
                 retelei ONG      profil     OSCE,          problematicii trial
                 nationale de                Consiliul      in randul
                 profil a unor               Europei,       societatii
                 conferinte de               Uniunea
                 presa la nivel              Europeana,
                 local                       UNDP, UNICEF,
                                             OIM, Centrul
                 - Organizarea de            SECI, ONR,                   Tri-
                 seminarii cu                ONG,                         mes
                 jurnalisti in               mass-media                   trial
                 vederea
                 sensibilizarii
                 fata de tematica
                 traficului

                 - Seminarii pe                              Cresterea    Semes-
                 tema traficului                            eficientei    trial
                 de fiinte umane                            activitatii
                 cu personalul                              de combatere
                 MI, MAE, MJ si                             a traficului
                 MP                                         de fiinte
                                                            umane

                 - Constienti-                               Scaderea     Perma-
                 zarea                                      traficului    nent
                 societatii si                              de fiinte
                 prin intermediul                           umane
                 activitatii                                din cadrul
                 cultelor                                   comunita-
                 religioase cu                              tilor
                 privire la
                 consecintele
                 traficului de
                 fiinte umane
                 prin intermediul
                 cultelor
                 religioase
                  Antrenarea
                 comunitatilor in
                 lupta impotriva
                 traficului de
                 fiinte umane

- Educarea       - Organizarea     MMSS, MEC,  Pactul de     O mai buna   Perma-
persoanelor      unor cursuri si  MAE, MI,    Stabilitate,  cunoastere a  nent
care apartin     a unei campanii  MJ, MSF,    OSCE,         pericolelor
grupurilor cu    de informare     MP          Consiliul     pe care le
grad ridicat     privind                      Europei,      prezinta
de risc de a     fenomenul                    Uniunea       fenomenul
fi traficate,    traficului de                Europeana,    traficului
in scopul        fiinte umane                 UNDP, UNICEF, de fiinte
protectiei       la nivel                     OIM, Centrul  umane
acestora         national                     SECI, ONR,     Reducerea
                                              ONG,          numarului
                                              mass-media    persoanelor
                                                            traficate

                 - Realizarea de   MI, MJ,    Pactul de      Modificarea  Perma-
                 programe         MEC, MAP,  Stabilitate    atitudinilor  nent
                 educative in     MAE, MCC,  OSCE,          si comporta-
                 scopul intaririi CNA        Consiliul      mentelor
                 sentimentului               Europei,       persoanelor
                 demnitatii                  Uniunea        care
                 umane si                    Europeana      apartin
                 protectiei                  UNDP, UNICEF,  grupurilor
                 propriei                    OIM, Centrul   cu grad
                 persoane                    SECI, ONR,     ridicat de
                                             mass-media     risc
                 - Organizarea     MI, MJ,                   Scaderea     Perma-
                 de cursuri       MEC, MAP,                 numarului     nent
                 privind traficul MAE, MCC,                 copiilor
                 de copii         CNA                       traficati

                 - Realizarea de   MEC, MI,                  Scaderea     Perma-
                 programe de      MJ, MAP,                  violentei     nent
                 educatie         MCC                       impotriva
                 extrascolara                               femeilor si
                 pentru parinti                             fetelor,
                 si copii,                                  inclusiv a
                 privind                                    violentei
                 combaterea                                 in familie
                 violentei
                 impotriva
                 fetelor si
                 femeilor

                 - Organizarea     MEC, MSF,                 Reducerea    Perma-
                 unei campanii    MAP, MCC                  numarului de  nent
                 de informare si                            cazuri de
                 educare in                                 boli cu
                 institutii de                              transmitere
                 invatamant,                                sexuala si
                 precum si in                               HIV/SIDA
                 cadrul
                 comunitatilor
                 vulnerabile,
                 referitoare la
                 bolile cu
                 transmitere
                 sexuala

- Asigurarea     - Formarea        MI, MJ,    Pactul de      Cresterea    Semes-
protectiei       specialistilor   MEC, MAP,  Stabilitate,   numarului     trul I
victimelor       in domeniul      MP, MCC,   OSCE,          persoanelor   2002
traficului       migratiei,       CNA        Consiliul      calificate
                 drepturilor                 Europei,       in domeniul
                 omului si al                Uniunea        migratiei,
                 traficului                  Europeana,     drepturilor
                 de persoane                 UNDP,          omului si al
                                             UNICEF, OIM,   traficului de
                                             Centrul SECI,  fiinte umane
                 - Consilierea     MMSS,     ONR, ONG,       Cresterea    Perma-
                 persoanelor      MEC, MAP   mass-media,    numarului de  nent
                 aflate in                   OIM, Reteaua   persoane care
                 cautarea unui               ONG            beneficiaza
                 loc de munca                Antitrafic     de informare
                 cu privire la
                 riscurile pe
                 care le prezinta
                 traficul de
                 fiinte umane

    Ameliorarea situatiei sociale si economice a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate

- Imbunatatirea  - Realizarea de   MEC,       Banca          Stabilirea    Lunar
statutului       statistici       MMSS,      Mondiala,      gradului de
economic si      diferentiate pe  Institutul Pactul de      implicare in
social al        sexe privind     National   Stabilitate,   viata
persoanelor cu   angajarile       de         Consiliul      economica a
risc de a fi     in sectoarele    Statistica Europei,       persoanelor
traficate        economiei                   Uniunea        care apartin
                 nationale                   Europeana,     unor grupuri
                                             ONG de         vulnerabile,
                                             profil         in special a
                                                            femeilor
                                                            tinere
                 - Organizarea                               Scaderea     Per-
                 de programe de                             numarului de  manent
                 prevenire a                                copii care
                 analfabetismului                           abandoneaza
                 si abandonului                             scoala
                 scolar si de                                Cresterea
                 educare                                    numarului de
                 permanenta                                 adulti care
                                                            se integreaza
                 - Promovarea de                            in activitati
                 programe pentru                            economice
                 combaterea
                 saraciei si
                 somajului

                 - Dezvoltarea     MMSS,      Banca          Scaderea     Perma-
                 de programe      MEC, MSF   Mondiala,      numarului de  nent
                 educationale,               Pactul de      persoane
                 de sanatate si              Stabilitate,   care compun
                 psihologice,                Consiliul      grupurile de
                 avand drept                 Europei,       risc
                 tinta grupurile             Uniunea         Scaderea
                 de risc, copiii             Europeana,     numarului de
                 strazii si                  ONG de profil  copii
                 copiii                                     traficati din
                 institutiona-                              categoria
                 lizati                                     copiilor
                                                            strazii si
                                                            institutiona-
                                                            lizati
- Identificarea  - Actiuni de      MMSS       Banca          Scaderea     Perma-
si stabilirea    eliminare a                 Mondiala,      procentului   nent
masurilor        somajului                   Pactul de      somajului in
pentru           - Actiuni pentru            Stabilitate,   Romania
prevenirea       dezvoltarea                 Uniunea         Reducerea
cauzelor care    zonelor                     Europeana      zonelor
genereaza        defavorizate                               defavorizate
traficul de      din punct de                               din punct de
persoane         vedere economic                            vedere
                                                            economic

- Integrarea     - Programe        MMSS,      ONG,           Reducerea    Perma-
egalitatii de    pentru           MSF, MAP   mass-media     numarului de  nent
gen in sfera     combaterea                  comunitatile   femei
protectiei       formelor de                 locale         vulnerabile
sociale a        discriminare                               de a fi
familiei si      si violenta                                traficate
in programul     la locul de                                 Scaderea
de masuri        munca                                      numarului
pentru                                                      de cazuri
prevenirea si    - Accesul egal                             de discri-
combaterea       al femeilor si                             minare si
marginalizarii   barbatilor la                              violenta
                 masuri active de                           la locul
                 integrare a lor                            de munca
                 pe piata muncii                             Scaderea     Tri-
                                                            numarului     mes-
                                                            casatoriilor  trial
                                                            formale

                 - Programe
                 speciale de
                 reconversie
                 profesionala a
                 fortei de munca
                 feminine

                 - Stimularea
                 agentilor
                 economici pentru
                 atragerea fortei
                 de munca
                 feminine

                 - Masuri de       MMSS,      MEC, MI,       Scaderea     Perma-
                 prevenire a      ANOFM,     societatile    numarului     nent
                 casatoriilor de  AJOFM      comerciale     de persoane
                 convenienta si a            certificate    care circula
                 casatoriilor sub            sa recruteze   ilegal in
                 varsta legala,              forta de       strainatate
                 incheiate in                munca pentru
                 vederea                     strainatate,
                 traficului                  Camera de
                                             Comert si
                 - Dezvoltarea     MI        Industrie      Liberalizarea
                 de programe                                fortei de
                 privind dreptul                            munca si
                 la libera                                  reducerea
                 circulatie a                               somajului
                 persoanelor                                in randul
                                                            persoanelor
                 - Organizarea                Camera de     cu risc
                 de burse                    Comert si      ridicat de a
                 periodice cu                Industrie,     fi traficate
                 locuri de munca,            organizatiile   Diminuarea
                 la nivel                    patronale      activitatii
                 national si                                pietelor de
                 local                                      migranti si
                                                            trafic de
                 - Actiuni de                 Comunitatile  persoane
                 identificare a              locale,
                 pietelor de                 ONG de profil
                 migranti si
                 trafic de
                 persoane

- Reducerea      - Introducerea    MCC,       ONG de profil  Reducerea    Perma-
posibilitatilor  obligativitatii  registrul                 numarului de  nent
de eludare a     eliberarii de    comertului,               persoane
legii prin       catre Ministerul MJ                        traficate
activitati       Culturii si                                prin
conexe sau       Cultelor a                                 activitatea
susceptibile     atestatului                                de
de a degenera    pentru derularea                           impresariat
in trafic de     activitatii de                             artistic
fiinte umane     impresariat
                 artistic

                 - Nepublicarea    CNA,                      Gradul de
                 anunturilor      Autorita-                 respectare a
                 publicitare de   tea                       drepturilor
                 natura sa aduca  Nationala                 si
                 atingere         pentru                    libertatilor
                 drepturilor si   Protectia                 fiecarei
                 libertatilor     Consumato-                persoane
                 fundamentale     rilor
                 ale omului

          Asistarea, returnarea si reintegrarea sociala a victimelor

- Asigurarea     - Incheierea si   MI, MAE,   OIM, ONG      Implementarea Perma-
exercitarii      imbunatatirea    MJ, MSF,   specializate   acordurilor   nent
dreptului de     acordurilor      MEC, MMSS,
intoarcere in    de cooperare     MTS
tara de origine  bi-
                 /multilaterale
                 pentru
                 returnarea
                 victimelor
                 traficului

- Asigurarea     - Facilitarea                Pactul de      Cresterea    Semes-
protectiei       returnarii                  Stabili-       capacitatii   trul I
victimelor       victimelor                  tate,          de            2002
traficului       traficului                  OSCE,          asistare a
                                             Consiliul      victimelor
                 - Asigurarea                Europei,
                 pentru                      Uniunea
                 victimele                   Europeana,
                 traficului                  UNDP,
                 de fiinte                   UNICEF,
                 umane de                    OIM,
                 adaposturi,                 Centrul
                 consiliere                  SECI,
                 sociala,                    ONR,
                 psihologica,                ONG,
                 juridica si                 mass-media,
                 medicala                    cultele
                                             religioase

                 - Dezvoltarea     MI, MAE,   Pactul de     Imbunatatirea Semes-
                 retelei          MJ, MSF,   Stabilitate,   conditiilor   trul I
                 nationale a      MEC, MMSS, OSCE,          de asistare   2001
                 centrelor de     MTS        Consiliul      a victimelor
                 informare,                  Europei,
                 consiliere,                 Uniunea
                 asistare si de              Europeana,
                 adapostire a                UNDP, UNICEF,
                 victimelor                  OIM, Centrul
                 traficului                  SECI, ONR,
                                             ONG,
                                             mass-media,
                                             cultele
                                             religioase

                 - Formarea de                Pactul de      Imbunatati-  Semes-
                 personal                    Stabilitate,   rea           trul I
                 specializat                 OSCE, CE, UE,  activitatii   2001
                 care lucreaza cu            UNDP, UNICEF,  de asistenta
                 victimele                   OIM, SECI,     si protectie
                 traficului,                 ONR, ONG,      a victimelor
                 prin programe               mass-media,     Imbunatati-
                 de instruire                culte          rea
                  Elaborarea                 religioase,    activitatii
                 unui ghid de                Romtelecom     de asistenta
                 lucru                                      si protectie
                                                            acordata de
                 - Infiintarea                              ONG
                 unei linii
                 telefonice de
                 urgenta
                 (hot-line)
                 pentru victime

                 - Asigurarea
                 asistentei
                 juridice si
                 psihosociale,
                 pe cat posibil
                 in limba materna
                 a victimei

- Sprijinirea    - Furnizarea de   MAE, MI    OIG, ONG de    Integrarea   Perma-
femeilor si      programe                    profil,        victimelor    nent
copiilor -       alternative                 UNHCR          in
victime ale      pentru victimele                           comunitatile
traficului -     traficului care                            locale
in procesul      aleg sa nu se
recuperarii      intoarca in tara
fizice si        de origine
psihice,
precum si in     - Educarea        MAP, MCC,  OIM, ONG de
ceea ce          familiilor si a  cultele    profil,
priveste         comunitatii      religioase mass-media
integrarea       impotriva
lor in           stigmatizarii si
societate        invinuirii
                 victimelor

                           Reforma legislativa

- Evaluarea      - Intocmirea      MI, MJ,    MP             Stabilirea   Semes-
legislatiei      unui studiu      CRJ                       lipsurilor    trul
existente        asupra                                     existente in  II
in domeniu       reglementarilor                            legislatia    2001
                 existente cu                               nationala
                 privire la
                 traficul de
                 fiinte umane

- Armonizarea    - Elaborarea      MJ, MI,    ONG de         Alinierea    Semes-
legislatiei      unui proiect de  MP, MIE    profil, IRDO,  legislatiei   trul I
nationale cu     lege privind                CRJ            nationale     2002
legislatia       combaterea                                 la nivelul
comunitara       traficului de                              legislatiei
in materie       fiinte umane                               si practicii
                                                            comunitare si
                                                            internatio-
                                                            nale in
                                                            materie
                 - Elaborarea
                 unui proiect de
                 lege pentru
                 combaterea
                 crimei
                 organizate

                 - Elaborarea
                 unui proiect de
                 lege a
                 probatiunii

                 - Elaborarea
                 unui proiect de
                 lege privind
                 protectia
                 victimelor

                 - Elaborarea
                 unui proiect de
                 lege privind
                 protectia
                 martorilor

                 - Elaborarea
                 unui proiect de
                 lege privind
                 utilizarea
                 investigatorilor
                 sub acoperire in
                 domeniul crimei
                 organizate

- Incriminarea   - Elaborarea      MI, MFP,   MJ, MP, ONG,   Evaluarea    Semes-
infractiunilor   unui studiu      Oficiul    de profil,     veniturilor   trul
complementare    privind          National   IRDO           ilicite       II
traficului de    legaturile       pentru                    obtinute in   2002
fiinte umane     existente intre  Prevenirea                urma
                 actiunile de     Spalarii                  savarsirii
                 trafic de fiinte Banilor                   infractiuni-
                 umane si cele                              -lor conexe
                 privind spalarea                           traficului
                 banilor,                                   de fiinte
                 coruptia,                                  umane
                 proxenetismul,
                 lipsirea de
                 libertate

                 - Elabora         MJ, MI,    ONG, IRDO,    Reglementarea Semes-
                 unor             MP, MMSS   MAP            privind       trul
                 reglementari                               controlul     II
                 privind                                    prostitutiei  2002
                 controlul
                 prostitutiei

                               Aplicarea legii

- Pregatirea     - Derularea de    MI, MEC,   Pactul de      Formarea si  Semes-
personalului     programe de      MMSS, MJ,  Stabilizare,   specializarea trial
insarcinat cu    instruire        MAE, MSF,  OSCE,          personalului
aplicarea noilor speciala pentru  MTS, MCC   Consiliul      in aceasta
instrumente in   lucratorii                  Europei,       materie
aceasta materie  sociali,                    Uniunea
                 medicali, cadre             Europeana,
                 didactice, in               UNDP, UNICEF,
                 spiritul                    OIM, Centrul
                 insusirii noilor            SECI, ONR,
                 metode de lucru             ONG
                 si al cooperarii
                 eficiente cu
                 organele
                 judiciare cu
                 atributii
                 antitrafic

                 - Instruirea
                 diplomatilor,
                 consulilor si
                 lucratorilor de
                 vama pentru
                 aplicarea rapida
                 si eficienta a
                 masurilor
                 antitrafic de
                 persoane

                 - Programe de
                 instruire pentru
                 imbunatatirea
                 cooperarii dintre
                 politie si ONG

                 - Instruirea
                 avocatilor in
                 reprezentarea
                 victimelor
                 traficului

                 - Instruirea
                 ofiterilor de
                 control al
                 pasapoartelor,
                 de politie de
                 frontiera si
                 din cadrul
                 autoritatilor de
                 imigrari pentru
                 identificarea
                 traficantilor si
                 a posibilelor
                 victime ale
                 traficului si
                 pentru luarea
                 masurilor
                 necesare

                 - Instruirea
                 ofiterilor de
                 politie, a
                 procurorilor si
                 judecatorilor in
                 ceea ce priveste
                 investigarea,
                 urmarirea penala
                 si judecarea
                 infractiunilor
                 de trafic de
                 persoane

                 - Elaborarea                                Noi          Semes-
                 unei noi                                   metodologii   trul
                 metodologii de                             si            II
                 lucru antitrafic                           instructiuni  2002
                 si implementarea                           in vederea
                 acesteia in                                cresterii
                 activitatea                                eficientei
                 centrelor zonale                           activitatii
                                                            si
                 - Elaborarea unui                          cooperarii
                 ordin de linie                             pentru
                 catre centrele                             reintegrarea
                 zonale privind                             si
                 modul de lucru                             recuperarea
                 cu victimele                               postpenala a
                 traficului si                              infractorilor
                 cooperarea cu
                 ONG locale

                 - Instruirea      MI
                 ofiterilor din
                 echipa nationala
                 antitrafic
                 pentru insusirea
                 noii metodologii
                 si a ordinului
                 de linie

                 - Programe        MJ, MMSS
                 pentru           MI
                 reintegrarea si
                 recuperarea
                 infractorilor

- Modernizarea   - Implementarea   MI         Pactul de      Modernizarea Semes-
bazei automate   unui software               Stabilitate,   metodelor si  trul
de date din      de analiza a                OSCE,          mijloacelor   II
reteaua DGCCOA   informatiilor,              Consiliul      de munca      2001
si stabilirea    necesar                     Europei,
unei conexiuni   accesului si                Uniunea
electronice cu   aportului de                Europeana,
centrele zonale  date operative              UNDP, UNICEF,
de combatere a                               OIM, Centrul
crimei           - Stabilirea                SECI, ONR, ONG
organizate       unei conexiuni
                 de posta
                 electronica
                 intre centrele
                 zonale si intre
                 acestea si
                 grupul de
                 coordonare si
                 conducere de la
                 nivel central

                 - Unificarea      MI, MAP    Pactul de                   Perma-
                 bazelor                     Stabilitate,                 nent
                 nationale de                OSCE,
                 date (evidenta              Consiliul
                 populatiei,                 Europei,
                 cazier judiciar,            Uniunea
                 evidenta                    Europeana,
                 operativa)                  UNDP, UNICEF,
                                             OIM, Centrul
- Dotarea cu     - Dotarea         MI        SECI, ONR, ONG
tehnica          echipei
operativa        nationale cu
si de calcul     computere
performanta a    performante,
echipei          imprimante,
nationale de     scanere,
combatere a      consumabile,
traficului din   precum  si cu
cadrul           orice alte
centrelor        mijloace
zonale           necesare
                 realizarii
                 sarcinilor in
                 acest domeniu

- Securizarea    - Analiza        MI                         Protectia
controlului la   urgenta a                                  frontierei
trecerea         datelor                                    nationale
frontierei de    operative
stat             existente
                 privind
                 traficul la
                 frontiera si
                 punctarea in
                 concret a
                 zonelor
                 vulnerabile la
                 trecerile
                 ilegale ale
                 sectoarelor de
                 frontiera

                 - Masuri
                 operative
                 speciale de
                 supraveghere a
                 zonelor
                 vulnerabile
                 identificate

- Securizarea    - Securizarea     MI, MAP    Pactul de      Documente
controlului la   documentelor de             Stabilitate,   pentru
trecerea         calatorie                   OSCE,          trecerea
frontierei de                                Consiliul      frontierei
stat             - Dotarea                   Europei,       securizate
                 materiala a                 Uniunea
                 formatiunilor               Europeana,
                 de politie de               UNDP, UNICEF,
                 frontiera din               OIM, Centrul
                 sectoarele                  SECI, ONR,
                 predispuse                  ONG
                 traficului

                   Cooperarea si coordonarea internationala

- Realizarea de  - Desfasurarea    Centrul    FBI, OIM       Realizarea   Semes-
programe pentru  de actiuni in    SECI, MI                  unei          trul
asigurarea       comun intre Task                           cooperari     II
cooperarii si    Force infiintat                            internationa- 2001
coordonarii      pe problematica                            le,
internationale   traficului de                              eficiente,
impotriva        fiinte umane,                              precum si a
traficului de    SECI si FBI                                unui schimb
fiinte umane                                                rapid de
                                                            informatii
                                                            operative
                 - Realizarea
                 unui schimb
                 eficient de
                 informatii
                 operative prin
                 intermediul
                 Centrului SECI
                 la Bucuresti

                 - Cooperarea cu
                 OIM si cu
                 reteaua
                 internationala
                 de ONG in
                 vederea unei
                 circulatii
                 rapide a
                 informatiilor
                 operative
                 rezultate din
                 cazurile de
                 victime asistate

- Acordarea de   - Asigurarea      MI, MJ,    Pactul de      Obtinerea de Semes-
asistenta        asistentei de    MP, MAE,   Stabilitate,   asistenta     trul
tehnica,         specialitate     MMSS, MEC, OSCE,          financiara si II
financiara si    pentru           MIE, MFP,  Consiliul      de            2001
de               elaborarea       Delegatia  Europei,       specialitate
specialitate     actelor          Comisiei   Uniunea        pe baza
                 normative        Europene,  Europeana,     programelor
                                  SECI, OIM, UNDP, UNICEF,  elaborate
                                  ONG de     OIM, Centrul   in baza
                                  profil     SECI, ONR, ONG prezentului
                                                            plan
                 - Asigurarea
                 asistentei
                 financiare
                 pentru
                 realizarea
                 programelor
                 de instruire

                 - Asigurarea
                 asistentei de
                 specialitate
                 pentru
                 expertizarea
                 proiectelor de
                 acte normative

                 - Asigurarea
                 asistentei de
                 specialitate
                 pentru
                 implementarea
                 actelor
                 normative

- Participarea   - Efectuarea de   MI, MJ,    Pactul de      Eficientiza- Semes-
la actiunile de  anchete          MP, MAE,   Stabilitate,   rea           trul
cooperare        transfrontaliere MMSS, MEC, OSCE,          actiunilor de II
internationala   in comun cu      MIE, MFP,  Consiliul      cooperare     2002
in domeniul      autoritatile     Delegatia  Europei,       internationa-
investigarii     altor state,     Comisiei   Uniunea        la in
infractiunilor   precum si de     Europene,  Europeana,     domeniul
de trafic de     anchete          SECI, OIM, UNDP, UNICEF,  prevenirii si
persoane si al   speciale in      ONG de     OIM, Centrul   combaterii
anchetarii       domeniul         profil     SECI, ONR, ONG traficului de
infractorilor,   traficului de                              persoane
precum si        fiinte umane
la actiunile
de protectie     - Incheierea                                Asigurarea   Perma-
a victimelor     unor acorduri                              returnarii in nent
traficului de    de extradare                               conditii de
fiinte umane     pentru cazurile                            siguranta, in
                 de trafic de                               tara de
                 fiinte umane                               origine,
                                                            a persoanelor
                 - Incheierea                               traficate
                 unor acorduri                               Punct
                 bi-/multilate-                             national
                 rale cu                                    focal
                 statele-sursa,                             activ
                 precum si cu
                 statele de
                 destinatie ale
                 persoanelor
                 traficate

                 - Monitorizarea                             Personal de
                 procesului                                 ambasada
                 returnarii                                 instruit in
                 persoanelor                                furnizarea
                 traficate in                               asistentei
                 tara de origine,                           juridice
                 precum si a                                reciproce
                 procesului
                 recuperarii si
                 reintegrarii lor
                 sociale

                 - Nominalizarea                             Formarea
                 unui punct                                 corpului
                 national focal                             ofiterilor
                 MI pentru                                  de legatura
                 cercetari si                               ai politiei
                 raportari                                  romane in
                                                            problema
                                                            traficului
                                                            de fiinte
                                                            umane
                 - Organizarea                               Cresterea
                 unor intalniri                             comunicarii,
                 de lucru privind                           cooperarii si
                 problematica                               schimbului de
                 traficului de                              informatii
                 fiinte umane,                              intre
                 intre procurorii                           organele
                 si politistii                              specializate
                 din tarile de                              ale acestor
                 destinatie,                                tari
                 tranzit si sursa

                 - Realizarea                                Participarea
                 unei retele de                             la actiunile
                 ofiteri de                                 internatio-
                 politie de                                 nale de
                 legatura din                               prevenire,
                 Romania in                                 investigare
                 tarile in care                             si cercetare
                 se manifesta                               a cazurilor
                 pregnant                                   de trafic de
                 traficul de                                persoane
                 fiinte umane

                 - Includerea in
                 mandatul
                 ofiterilor de
                 legatura ai
                 politiei care
                 desfasoara
                 activitati in
                 afara tarii a
                 problematicii
                 traficului de
                 fiinte umane

                 - Includerea in
                 activitatea
                 misiunilor
                 diplomatice
                 romane in
                 strainatate a
                 problematicii
                 traficului de
                 fiinte umane
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1
    la planul national de actiune

                                   LISTA
cuprinzand abrevierile folosite in Planul national de actiune pentru combaterea traficului de fiinte umane
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Abrevierea |                                                            |
|crt.|  folosita  |                                                            |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  1.|  MI        | Ministerul de Interne                                      |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  2.|  MJ        | Ministerul Justitiei                                       |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  3.|  MAE       | Ministerul Afacerilor Externe                              |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  4.|  MP        | Ministerul Public                                          |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  5.|  MEC       | Ministerul Educatiei si Cercetarii                         |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  6.|  MAP       | Ministerul Administratiei Publice                          |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  7.|  MMSS      | Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale                 |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  8.|  MSF       | Ministerul Sanatatii si Familiei                           |
|____|____________|____________________________________________________________|
|  9.|  MCC       | Ministerul Culturii si Cultelor                            |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 10.|  MIE       | Ministerul Integrarii Europene                             |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 11.|  MTS       | Ministerul Tineretului si Sportului                        |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 12.|  MFP       | Ministerul Finantelor Publice                              |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 13.|  MIP       | Ministerul Informatiilor Publice                           |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 14.|  ONG       | Organizatii neguvernamentale                               |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 15.|  OIM       | Organizatia Internationala pentru Migratie                 |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 16.|  CNA       | Consiliul National al Audiovizualului                      |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 17.|  SECI      | Initiativa sud-est europeana                               |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 18.|  ONR       | Oficiul National pentru Refugiati                          |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 19.|  UNDP      | Programul PHARE Antidrog                                   |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 20.|  ANPCA     | Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie|
|____|____________|____________________________________________________________|
| 21.|  CRJ       | Comisia de Resurse Juridice                                |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 22.|  FBI       | Biroul Federal de Investigatii                             |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 23.|  UNICEF    | Comitetul International pentru Copii din cadrul            |
|    |            | Organizatiei Natiunilor Unite                              |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 24.|  ANOFM     | Autoritatea Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca      |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 25.|  AJOFM     | Autoritatea judeteana pentru ocuparea fortei de munca      |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 26.|  OSCE      | Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa       |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 27.|  OIG       | Organizatie interguvernamentala                            |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 28.|  IRDO      | Institutul Roman pentru Drepturile Omului                  |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 29.|  UNHCR     | Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati    |
|____|____________|____________________________________________________________|
| 30.|  DGCCOA    | Directia Generala de Combatere a Crimei Organizate si      |
|    |            | Antidrog                                                   |
|____|____________|____________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1216/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1216 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1216/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu