Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1203 din 18 noiembrie 1996

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 686/1994 privind infiintarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 337 din 11 decembrie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 686/1994 privind infiintarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 26 octombrie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare este de 660.056 milioane lei, constituit prin preluarea activului si pasivului, stabilite pe baza de bilant contabil incheiat la data de 30 iunie 1994, de la societatile comerciale de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare cu capital majoritar de stat, prevazute in anexa nr. 1, care si-au incheiat activitatea.
    Patrimoniul regiei autonome va fi definitivat pe baza reevaluarii in conditiile Hotararii Guvernului nr. 500/1994. Preluarea patrimoniului se face prin protocol de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la infiintarea regiei autonome.
    Regia autonoma va prelua, in vederea derularii, contractele de comert exterior incheiate pe baza de creditari externe, privind imbunatatirile funciare."
    2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare realizeaza activitati de investitii, exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare de interes national, inclusiv apararea impotriva inundatiilor si a gheturilor la digurile, barajele si constructiile anexe din patrimoniul sau, precum si alte prestari de servicii din domeniul imbunatatirilor funciare catre persoane juridice si fizice, fara a afecta activitatea de baza."
    3. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare isi acopera cheltuielile din subventiile de la bugetul de stat, acordate in conditiile legii, si din veniturile realizate prin activitatile prevazute in obiectul sau de activitate.
    De la bugetul de stat se suporta integral cheltuielile cu energia electrica necesara pomparii apei de la prize pana la instalatii de udare si toate cheltuielile cu evacuarea apei din reteaua de desecare, precum si cheltuielile de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare, in care se cuprind, potrivit legii, si digurile, barajele si constructiile anexe din patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare.
    Cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigatii se suporta de catre beneficiari pe baza de tarif aprobat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Finantelor."
    4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Subventiile de la bugetul de stat necesare acoperirii cheltuielilor pentru exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare se acorda la nivelul programelor lunare aprobate, cu incadrarea in prevederile bugetului de stat."
    5. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora, in termen de 30 de zile, norme metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor de la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1994, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 138/1995."
    6. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Personalul trecut la Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare de la fostele societati comerciale pe actiuni, precum si din aparatul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se considera transferat."
    Art. 2
    Anexa nr. 2 cuprinzand Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 686/1994 privind infiintarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    p. Ministrul agriculturii
                    si alimentatiei,
                    Veronica Toncea,
                    secretar de stat

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

    ANEXA 1

              REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare (denumita in continuare R.A.I.F.) este de interes national si functioneaza ca persoana juridica, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul R.A.I.F. este in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 - 37, sectorul 4. Sediul poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii consiliului de administratie.
    Art. 3
    Durata de functionare a R.A.I.F. este nelimitata.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    R.A.I.F. are ca obiect de activitate:
    4.1. administrarea, intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de irigatii, desecari-drenaje, combaterea eroziunii solului, indiguiri, baraje si altele asemenea, inclusiv apararea impotriva inundatiilor si a gheturilor la digurile si barajele din patrimoniul propriu;
    4.2. realizarea programelor de investitii privind studiile, proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatiri funciare de interes public national;
    4.3. producerea de materiale, echipamente, confectii si reconditionari de piese de schimb necesare in activitatea de imbunatatiri funciare, pentru necesitatile proprii si pentru terti;
    4.4. executarea de prestari de servicii din domeniul imbunatatirilor funciare, pentru terte persoane juridice si fizice, contra cost;
    4.5. desfasurarea de activitati de import-export si cooperare internationala in domeniul imbunatatirilor funciare;
    4.6. asigurarea asistentei tehnice in intretinerea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare care se realizeaza cu forte proprii de catre persoane juridice si fizice;
    4.7. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii catre persoane juridice si fizice;
    4.8. executarea de alte prestari de servicii in domeniul transporturilor, proiectarii si realizarii lucrarilor de constructii-montaj, reparatii prin atelierele proprii, inchirieri de mijloace de transport si utilaje, precum si spatii temporar disponibile, pentru persoane juridice si fizice, fara a afecta activitatea de baza.
    Art. 5
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate, R.A.I.F se poate asocia, in conditiile legii, cu agenti economici, in vederea realizarii unor activitati comune care prezinta interes pentru ambele parti.

    CAP. 3
    Patrimoniul R.A.I.F.

    Art. 6
    R.A.I.F. are un patrimoniu in valoare de 660.056 milioane lei, prin insumarea patrimoniilor aferente activitatii de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, preluate de la societatile comerciale care si-au incetat activitatea, conform datelor din bilant la 30 iunie 1994, precum si a bunurilor preluate, fara plata, de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de la Societatea Comerciala "I.S.P.I.F." - S.A. Bucuresti.
    Valoarea patrimoniului astfel preluat se definitiveaza prin reevaluare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/1994.
    Art. 7
    R.A.I.F. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu exceptia celor din proprietatea publica, pe care le are in administrare.
    In exercitarea dreptului de proprietate, R.A.I.F. poseda, foloseste si dispune, in mod autonom, in conditiile legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu, in vederea realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 8
    Instrainarea bunurilor imobile apartinand R.A.I.F. sau incheierea de tranzactii in litigii cu o valoare de peste 10 milioane lei se face cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

    CAP. 4
    Structura si atributiile R.A.I.F.

    Art. 9
    R.A.I.F. are in structura o unitate centrala, compusa din directii, servicii, birouri, oficii si compartimente, iar in teritoriu, sucursale si alte subunitati. Normele de structura ale acestora se aproba de consiliul de administratie.
    Art. 10
    Structura organizatorica si functionala a R.A.I.F. se stabileste de catre consiliul de administratie al acesteia.
    Art. 11
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate, R.A.I.F. are urmatoarele atributii:
    11.1. intocmeste programele anuale si de perspectiva in domeniul imbunatatirilor funciare;
    11.2. elaboreaza studii si programe pentru dezvoltarea, modernizarea si completarea obiectivelor existente, pentru realizarea de obiective noi, in corelare cu exploatarea amenajarilor existente, pe care le supune spre aprobare organelor competente, si urmareste realizarea acestora pentru a satisface cerintele economiei nationale;
    11.3. fundamenteaza necesarul de surse si de fonduri pentru finantarea tuturor lucrarilor prevazute in obiectul sau de activitate si asigura repartizarea fondurilor aprobate;
    11.4. elaboreaza programe proprii anuale si de lunga durata pentru asigurarea necesarului la principalele materiale, echipamente si piese de schimb, stabilind ponderea acestora din resurse interne si din import, si coordoneaza activitatea de productie in unitatile proprii, precum si intreaga activitate de aprovizionare tehnico-materiala si de transport a unitatilor din structura;
    11.5. elaboreaza norme de consum, norme de stoc si tarife specifice exploatarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    11.6. avizeaza si aproba documentatiile tehnice, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si de reparatii, executarea si receptionarea la termen a lucrarilor respective, potrivit legii;
    11.7. elaboreaza norme tehnice si tehnologii privind intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    11.8. emite acorduri si avize pentru instalatiile si constructiile care se executa in zona lucrarilor de imbunatatiri funciare din patrimoniul sau;
    11.9. intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, analizeaza executia B.V.C. si aproba utilizarea disponibilitatilor banesti, in conditiile legii;
    11.10. contracteaza credite interne si externe, potrivit reglementarilor in vigoare;
    11.11. studiaza piata interna si externa, pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale si echipamente specifice;
    11.12. efectueaza operatiuni de comert exterior;
    11.13. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme, precum si actiuni de colaborare cu organisme internationale, in domeniul sau de activitate;
    11.14. participa la actiunile ce se desfasoara pe plan international in organismele la care este afiliata, cat si la alte manifestari internationale organizate pe teme de administrare si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, in conditiile legii;
    11.15. organizeaza licitatii pentru adjudecarea proiectarii si executarii investitiilor publice, achizitii publice de bunuri si executarea de prestari de servicii si reparatii in domeniul imbunatatirilor funciare, potrivit legii;
    11.16. elaboreaza si realizeaza planul propriu de cercetare, proiectare, informatica;
    11.17. coordoneaza si indruma metodologic realizarea controlului tehnic in unitatile proprii privind intretinerea si repararea lucrarilor din domeniul sau de activitate;
    11.18. urmareste activitatea de investitii, inovatii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari ale acestora, face propuneri cu privire la problemele de standardizare;
    11.19. urmareste si ia masurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea aparaturii de masura si control, cat si a instalatiilor de ridicat ce ii apartin;
    11.20. avizeaza omologarea si producerea de noi produse specifice sectorului de imbunatatiri funciare;
    11.21. elaboreaza norme interne de consum pentru combustibili, lubrifianti, energie electrica pentru tehnologiile specifice activitatii de exploatare, intretinere si reparatii;
    11.22. colaboreaza si ia masuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru asigurarea pazei si protectiei lucrarilor din administrarea proprie;
    11.23. elaboreaza normele proprii de protectie a muncii, de prevenire a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator, pentru activitatile specifice;
    11.24. elaboreaza studii cu privire la necesarul fortei de munca pe structuri de personal, organizeaza recrutarea cadrelor, pregatirea si perfectionarea intregului personal si controleaza aplicarea reglementarilor privind selectionarea si promovarea personalului la unitatile din subordine;
    11.25. asigura indrumarea si controlul unitatilor din subordine, a controlului financiar de gestiune, efectueaza analize economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii proceselor de productie si ia masurile corespunzatoare;
    11.26. intocmeste si prezinta bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    11.27. sucursalele exercita, la nivel local, atributiile R.A.I.F. cu urmatoarele limite:
    11.27.1. au relatii cu bugetul de stat numai in limitele competentelor acordate de consiliul de administratie al R.A.I.F.;
    11.27.2. elaboreaza documentatii pentru obtinerea de subventii numai prin unitatea centrala a R.A.I.F.;
    11.27.3. elaboreaza propuneri de structura organizatorica in vederea aprobarii de catre consiliul de administratie al R.A.I.F.
    Art. 12
    Sucursala este condusa de catre un director ajutat de 1 - 2 adjuncti, in functie de gradul fiecarei sucursale. Atributiile conducerii sucursalei se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie al R.A.I.F.
    Art. 13
    Personalul sucursalelor este angajat de directorul acestora, potrivit competentelor acordate de consiliul de administratie al R.A.I.F.
    Art. 14
    Sucursalele prezinta balanta de verificare lunara si raspund in fata consiliului de administratie al R.A.I.F. de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotarari si decizii de delegare, precum si de realizarea sarcinilor rezultate din regulamentul de organizare si functionare.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale R.A.I.F.

    Art. 15
    Conducerea R.A.I.F. se asigura de catre:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general din cadrul echipei manageriale sau, dupa caz, managerul general.
    Art. 16
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei si este compus din 15 persoane, dintre care una este directorul general sau, dupa caz, managerul general al R.A.I.F.
    Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 17
    O persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie si nici nu poate participa la societatile comerciale cu care R.A.I.F. intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Art. 18
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea potrivit legii.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    19.1. aproba structura organizatorica si functionala a R.A.I.F.;
    19.2. aproba statul de functiuni al R.A.I.F.;
    19.3. stabileste competentele tehnice, economico-financiare, juridice si de personal pentru unitatea centrala R.A.I.F., sucursale si celelalte unitati din structura;
    19.4. aproba programele de activitate lunare, anuale si de perspectiva privind proiectarea, investitiile, exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    19.5. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanteaza din surse proprii, din credite bancare sau din alocatii de la bugetul de stat;
    19.6. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
    19.7. aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit legii;
    19.8. aproba propunerile conducerii executive privind necesarul de alocatii de la bugetul de stat si repartizarea pe sucursale si activitati a subventiilor prevazute in bugetul de stat;
    19.9. aproba angajarea de credite pe termen lung sau mediu, interne si externe, potrivit legii;
    19. 10. hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte regii si societati comerciale, persoane juridice din tara si din strainatate, pentru realizarea de activitati de interes comun;
    19.11. aproba tarife, preturi si chirii in conditiile legii. Propune spre aprobare organelor prevazute de lege tarifele pentru exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    19.12. stabileste nivelul de salarizare a personalului din regia autonoma in functie de studii, munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime prevazute de lege;
    19.13. aproba masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul administrarii, functionarii, exploatarii si protejarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    19.14. aproba planurile tehnice pentru intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, intocmite in baza devizelor pe categorii de lucrari;
    19.15. ia masuri, potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare si materiale sau contraventionale, in sarcina salariatilor regiei autonome, in cazul neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor ce le revin;
    19.16. negociaza continutul contractului colectiv de munca;
    19.17. aproba orice alte masuri pentru activitatea regiei autonome, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii;
    19.18. aproba indemnizatiile pentru membrii consiliului de administratie;
    19.19. aproba masurile de respectare a reglementarilor legale si a celor proprii, privind protectia mediului;
    19.20. aproba utilizarea fondului valutar propriu in conditiile legii;
    19.21. aproba instrainarea bunurilor apartinand R.A.I.F., in conditiile legii.
    Art. 20
    Consiliul de administratie se intruneste, dupa caz, in sedinta ordinara, lunara, la convocarea directorului general sau a managerului general, sau in sedinta extraordinara, la cererea unei treimi din numarul membrilor acestuia.
    Art. 21
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajat la unitatea de la care provin.
    Art. 22
    Consiliul de administratie prezinta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, trimestrial si in prima luna a fiecarui an, un raport asupra activitatii R.A.I.F. din perioada expirata si asupra programului de activitate pe perioada in curs.
    Art. 23
    Directorul general sau, dupa caz, managerul general al R.A.I.F. se numeste conform Normelor metodologice referitoare la selectionarea managerilor si la incheierea contractului de management la regiile autonome, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 263/1994.
    Art. 24
    Atributiile directorului general sau, dupa caz, ale managerului general al R.A.I.F. sunt urmatoarele:
    24.1. asigura conducerea activitatii curente, raspunde de realizarea atributiilor R.A.I.F., in limitele si in competentele legale;
    24.2. angajeaza R.A.I.F., prin semnatura, in relatiile cu tertii, in limitele competentelor aprobate de consiliul de administratie si ale celor prevazute de legislatia in vigoare;
    24.3. incheie si desface, in conditiile prevazute de lege, contractele individuale de munca ale personalului din unitatea centrala si din conducerea unitatilor din subordine;
    24.4. coordoneaza interventiile necesare, in scopul eliminarii operative a avariilor si a situatiilor provocate de calamitati, la lucrarile de imbunatatiri funciare;
    24.5. asigura aducerea la indeplinire a tuturor atributiilor stabilite prin contractul de management.

    CAP. 6
    Modalitatea de constituire a unitatilor din structura R.A.I.F. si relatiile dintre acestea

    Art. 25
    Sucursalele si celelalte subunitati subordonate direct unitatii centrale R.A.I.F. se infiinteaza si se desfiinteaza in baza hotararii consiliului de administratie.
    Subunitatile subordonate sucursalelor pot fi infiintate sau desfiintate prin decizia directorului general sau, dupa caz, a managerului general.
    Art. 26
    Relatiile dintre unitatile R.A.I.F. pentru realizarea obiectului lor de activitate se desfasoara pe baza de comenzi interne.
    Art. 27
    Relatiile unitatilor din cadrul R.A.I.F. cu tertii se desfasoara pe baza de contracte.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 si ale celorlalte acte normative in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1203/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1203 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu