Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1203 din 18 noiembrie 1996

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 686/1994 privind infiintarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 337 din 11 decembrie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 686/1994 privind infiintarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 26 octombrie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare este de 660.056 milioane lei, constituit prin preluarea activului si pasivului, stabilite pe baza de bilant contabil incheiat la data de 30 iunie 1994, de la societatile comerciale de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare cu capital majoritar de stat, prevazute in anexa nr. 1, care si-au incheiat activitatea.
    Patrimoniul regiei autonome va fi definitivat pe baza reevaluarii in conditiile Hotararii Guvernului nr. 500/1994. Preluarea patrimoniului se face prin protocol de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la infiintarea regiei autonome.
    Regia autonoma va prelua, in vederea derularii, contractele de comert exterior incheiate pe baza de creditari externe, privind imbunatatirile funciare."
    2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare realizeaza activitati de investitii, exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare de interes national, inclusiv apararea impotriva inundatiilor si a gheturilor la digurile, barajele si constructiile anexe din patrimoniul sau, precum si alte prestari de servicii din domeniul imbunatatirilor funciare catre persoane juridice si fizice, fara a afecta activitatea de baza."
    3. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare isi acopera cheltuielile din subventiile de la bugetul de stat, acordate in conditiile legii, si din veniturile realizate prin activitatile prevazute in obiectul sau de activitate.
    De la bugetul de stat se suporta integral cheltuielile cu energia electrica necesara pomparii apei de la prize pana la instalatii de udare si toate cheltuielile cu evacuarea apei din reteaua de desecare, precum si cheltuielile de intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare, in care se cuprind, potrivit legii, si digurile, barajele si constructiile anexe din patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare.
    Cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigatii se suporta de catre beneficiari pe baza de tarif aprobat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Finantelor."
    4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Subventiile de la bugetul de stat necesare acoperirii cheltuielilor pentru exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare se acorda la nivelul programelor lunare aprobate, cu incadrarea in prevederile bugetului de stat."
    5. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora, in termen de 30 de zile, norme metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul subventiilor de la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1994, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 138/1995."
    6. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Personalul trecut la Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare de la fostele societati comerciale pe actiuni, precum si din aparatul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se considera transferat."
    Art. 2
    Anexa nr. 2 cuprinzand Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 686/1994 privind infiintarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    p. Ministrul agriculturii
                    si alimentatiei,
                    Veronica Toncea,
                    secretar de stat

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

    ANEXA 1

              REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare (denumita in continuare R.A.I.F.) este de interes national si functioneaza ca persoana juridica, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul R.A.I.F. este in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 - 37, sectorul 4. Sediul poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii consiliului de administratie.
    Art. 3
    Durata de functionare a R.A.I.F. este nelimitata.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    R.A.I.F. are ca obiect de activitate:
    4.1. administrarea, intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de irigatii, desecari-drenaje, combaterea eroziunii solului, indiguiri, baraje si altele asemenea, inclusiv apararea impotriva inundatiilor si a gheturilor la digurile si barajele din patrimoniul propriu;
    4.2. realizarea programelor de investitii privind studiile, proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatiri funciare de interes public national;
    4.3. producerea de materiale, echipamente, confectii si reconditionari de piese de schimb necesare in activitatea de imbunatatiri funciare, pentru necesitatile proprii si pentru terti;
    4.4. executarea de prestari de servicii din domeniul imbunatatirilor funciare, pentru terte persoane juridice si fizice, contra cost;
    4.5. desfasurarea de activitati de import-export si cooperare internationala in domeniul imbunatatirilor funciare;
    4.6. asigurarea asistentei tehnice in intretinerea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare care se realizeaza cu forte proprii de catre persoane juridice si fizice;
    4.7. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii catre persoane juridice si fizice;
    4.8. executarea de alte prestari de servicii in domeniul transporturilor, proiectarii si realizarii lucrarilor de constructii-montaj, reparatii prin atelierele proprii, inchirieri de mijloace de transport si utilaje, precum si spatii temporar disponibile, pentru persoane juridice si fizice, fara a afecta activitatea de baza.
    Art. 5
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate, R.A.I.F se poate asocia, in conditiile legii, cu agenti economici, in vederea realizarii unor activitati comune care prezinta interes pentru ambele parti.

    CAP. 3
    Patrimoniul R.A.I.F.

    Art. 6
    R.A.I.F. are un patrimoniu in valoare de 660.056 milioane lei, prin insumarea patrimoniilor aferente activitatii de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, preluate de la societatile comerciale care si-au incetat activitatea, conform datelor din bilant la 30 iunie 1994, precum si a bunurilor preluate, fara plata, de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de la Societatea Comerciala "I.S.P.I.F." - S.A. Bucuresti.
    Valoarea patrimoniului astfel preluat se definitiveaza prin reevaluare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/1994.
    Art. 7
    R.A.I.F. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu exceptia celor din proprietatea publica, pe care le are in administrare.
    In exercitarea dreptului de proprietate, R.A.I.F. poseda, foloseste si dispune, in mod autonom, in conditiile legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu, in vederea realizarii obiectului sau de activitate.
    Art. 8
    Instrainarea bunurilor imobile apartinand R.A.I.F. sau incheierea de tranzactii in litigii cu o valoare de peste 10 milioane lei se face cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

    CAP. 4
    Structura si atributiile R.A.I.F.

    Art. 9
    R.A.I.F. are in structura o unitate centrala, compusa din directii, servicii, birouri, oficii si compartimente, iar in teritoriu, sucursale si alte subunitati. Normele de structura ale acestora se aproba de consiliul de administratie.
    Art. 10
    Structura organizatorica si functionala a R.A.I.F. se stabileste de catre consiliul de administratie al acesteia.
    Art. 11
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate, R.A.I.F. are urmatoarele atributii:
    11.1. intocmeste programele anuale si de perspectiva in domeniul imbunatatirilor funciare;
    11.2. elaboreaza studii si programe pentru dezvoltarea, modernizarea si completarea obiectivelor existente, pentru realizarea de obiective noi, in corelare cu exploatarea amenajarilor existente, pe care le supune spre aprobare organelor competente, si urmareste realizarea acestora pentru a satisface cerintele economiei nationale;
    11.3. fundamenteaza necesarul de surse si de fonduri pentru finantarea tuturor lucrarilor prevazute in obiectul sau de activitate si asigura repartizarea fondurilor aprobate;
    11.4. elaboreaza programe proprii anuale si de lunga durata pentru asigurarea necesarului la principalele materiale, echipamente si piese de schimb, stabilind ponderea acestora din resurse interne si din import, si coordoneaza activitatea de productie in unitatile proprii, precum si intreaga activitate de aprovizionare tehnico-materiala si de transport a unitatilor din structura;
    11.5. elaboreaza norme de consum, norme de stoc si tarife specifice exploatarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    11.6. avizeaza si aproba documentatiile tehnice, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si de reparatii, executarea si receptionarea la termen a lucrarilor respective, potrivit legii;
    11.7. elaboreaza norme tehnice si tehnologii privind intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    11.8. emite acorduri si avize pentru instalatiile si constructiile care se executa in zona lucrarilor de imbunatatiri funciare din patrimoniul sau;
    11.9. intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, analizeaza executia B.V.C. si aproba utilizarea disponibilitatilor banesti, in conditiile legii;
    11.10. contracteaza credite interne si externe, potrivit reglementarilor in vigoare;
    11.11. studiaza piata interna si externa, pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale si echipamente specifice;
    11.12. efectueaza operatiuni de comert exterior;
    11.13. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme, precum si actiuni de colaborare cu organisme internationale, in domeniul sau de activitate;
    11.14. participa la actiunile ce se desfasoara pe plan international in organismele la care este afiliata, cat si la alte manifestari internationale organizate pe teme de administrare si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare, in conditiile legii;
    11.15. organizeaza licitatii pentru adjudecarea proiectarii si executarii investitiilor publice, achizitii publice de bunuri si executarea de prestari de servicii si reparatii in domeniul imbunatatirilor funciare, potrivit legii;
    11.16. elaboreaza si realizeaza planul propriu de cercetare, proiectare, informatica;
    11.17. coordoneaza si indruma metodologic realizarea controlului tehnic in unitatile proprii privind intretinerea si repararea lucrarilor din domeniul sau de activitate;
    11.18. urmareste activitatea de investitii, inovatii si se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari ale acestora, face propuneri cu privire la problemele de standardizare;
    11.19. urmareste si ia masurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea aparaturii de masura si control, cat si a instalatiilor de ridicat ce ii apartin;
    11.20. avizeaza omologarea si producerea de noi produse specifice sectorului de imbunatatiri funciare;
    11.21. elaboreaza norme interne de consum pentru combustibili, lubrifianti, energie electrica pentru tehnologiile specifice activitatii de exploatare, intretinere si reparatii;
    11.22. colaboreaza si ia masuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru asigurarea pazei si protectiei lucrarilor din administrarea proprie;
    11.23. elaboreaza normele proprii de protectie a muncii, de prevenire a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator, pentru activitatile specifice;
    11.24. elaboreaza studii cu privire la necesarul fortei de munca pe structuri de personal, organizeaza recrutarea cadrelor, pregatirea si perfectionarea intregului personal si controleaza aplicarea reglementarilor privind selectionarea si promovarea personalului la unitatile din subordine;
    11.25. asigura indrumarea si controlul unitatilor din subordine, a controlului financiar de gestiune, efectueaza analize economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii proceselor de productie si ia masurile corespunzatoare;
    11.26. intocmeste si prezinta bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    11.27. sucursalele exercita, la nivel local, atributiile R.A.I.F. cu urmatoarele limite:
    11.27.1. au relatii cu bugetul de stat numai in limitele competentelor acordate de consiliul de administratie al R.A.I.F.;
    11.27.2. elaboreaza documentatii pentru obtinerea de subventii numai prin unitatea centrala a R.A.I.F.;
    11.27.3. elaboreaza propuneri de structura organizatorica in vederea aprobarii de catre consiliul de administratie al R.A.I.F.
    Art. 12
    Sucursala este condusa de catre un director ajutat de 1 - 2 adjuncti, in functie de gradul fiecarei sucursale. Atributiile conducerii sucursalei se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie al R.A.I.F.
    Art. 13
    Personalul sucursalelor este angajat de directorul acestora, potrivit competentelor acordate de consiliul de administratie al R.A.I.F.
    Art. 14
    Sucursalele prezinta balanta de verificare lunara si raspund in fata consiliului de administratie al R.A.I.F. de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotarari si decizii de delegare, precum si de realizarea sarcinilor rezultate din regulamentul de organizare si functionare.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale R.A.I.F.

    Art. 15
    Conducerea R.A.I.F. se asigura de catre:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general din cadrul echipei manageriale sau, dupa caz, managerul general.
    Art. 16
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei si este compus din 15 persoane, dintre care una este directorul general sau, dupa caz, managerul general al R.A.I.F.
    Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 17
    O persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie si nici nu poate participa la societatile comerciale cu care R.A.I.F. intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Art. 18
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea potrivit legii.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    19.1. aproba structura organizatorica si functionala a R.A.I.F.;
    19.2. aproba statul de functiuni al R.A.I.F.;
    19.3. stabileste competentele tehnice, economico-financiare, juridice si de personal pentru unitatea centrala R.A.I.F., sucursale si celelalte unitati din structura;
    19.4. aproba programele de activitate lunare, anuale si de perspectiva privind proiectarea, investitiile, exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    19.5. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanteaza din surse proprii, din credite bancare sau din alocatii de la bugetul de stat;
    19.6. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
    19.7. aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit legii;
    19.8. aproba propunerile conducerii executive privind necesarul de alocatii de la bugetul de stat si repartizarea pe sucursale si activitati a subventiilor prevazute in bugetul de stat;
    19.9. aproba angajarea de credite pe termen lung sau mediu, interne si externe, potrivit legii;
    19. 10. hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte regii si societati comerciale, persoane juridice din tara si din strainatate, pentru realizarea de activitati de interes comun;
    19.11. aproba tarife, preturi si chirii in conditiile legii. Propune spre aprobare organelor prevazute de lege tarifele pentru exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    19.12. stabileste nivelul de salarizare a personalului din regia autonoma in functie de studii, munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime prevazute de lege;
    19.13. aproba masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul administrarii, functionarii, exploatarii si protejarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    19.14. aproba planurile tehnice pentru intretinerea, repararea si exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, intocmite in baza devizelor pe categorii de lucrari;
    19.15. ia masuri, potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare si materiale sau contraventionale, in sarcina salariatilor regiei autonome, in cazul neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor ce le revin;
    19.16. negociaza continutul contractului colectiv de munca;
    19.17. aproba orice alte masuri pentru activitatea regiei autonome, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii;
    19.18. aproba indemnizatiile pentru membrii consiliului de administratie;
    19.19. aproba masurile de respectare a reglementarilor legale si a celor proprii, privind protectia mediului;
    19.20. aproba utilizarea fondului valutar propriu in conditiile legii;
    19.21. aproba instrainarea bunurilor apartinand R.A.I.F., in conditiile legii.
    Art. 20
    Consiliul de administratie se intruneste, dupa caz, in sedinta ordinara, lunara, la convocarea directorului general sau a managerului general, sau in sedinta extraordinara, la cererea unei treimi din numarul membrilor acestuia.
    Art. 21
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajat la unitatea de la care provin.
    Art. 22
    Consiliul de administratie prezinta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, trimestrial si in prima luna a fiecarui an, un raport asupra activitatii R.A.I.F. din perioada expirata si asupra programului de activitate pe perioada in curs.
    Art. 23
    Directorul general sau, dupa caz, managerul general al R.A.I.F. se numeste conform Normelor metodologice referitoare la selectionarea managerilor si la incheierea contractului de management la regiile autonome, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 263/1994.
    Art. 24
    Atributiile directorului general sau, dupa caz, ale managerului general al R.A.I.F. sunt urmatoarele:
    24.1. asigura conducerea activitatii curente, raspunde de realizarea atributiilor R.A.I.F., in limitele si in competentele legale;
    24.2. angajeaza R.A.I.F., prin semnatura, in relatiile cu tertii, in limitele competentelor aprobate de consiliul de administratie si ale celor prevazute de legislatia in vigoare;
    24.3. incheie si desface, in conditiile prevazute de lege, contractele individuale de munca ale personalului din unitatea centrala si din conducerea unitatilor din subordine;
    24.4. coordoneaza interventiile necesare, in scopul eliminarii operative a avariilor si a situatiilor provocate de calamitati, la lucrarile de imbunatatiri funciare;
    24.5. asigura aducerea la indeplinire a tuturor atributiilor stabilite prin contractul de management.

    CAP. 6
    Modalitatea de constituire a unitatilor din structura R.A.I.F. si relatiile dintre acestea

    Art. 25
    Sucursalele si celelalte subunitati subordonate direct unitatii centrale R.A.I.F. se infiinteaza si se desfiinteaza in baza hotararii consiliului de administratie.
    Subunitatile subordonate sucursalelor pot fi infiintate sau desfiintate prin decizia directorului general sau, dupa caz, a managerului general.
    Art. 26
    Relatiile dintre unitatile R.A.I.F. pentru realizarea obiectului lor de activitate se desfasoara pe baza de comenzi interne.
    Art. 27
    Relatiile unitatilor din cadrul R.A.I.F. cu tertii se desfasoara pe baza de contracte.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 si ale celorlalte acte normative in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1203/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1203 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu