Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1194 din 15 noiembrie 1996

referitoare la atributiile agentilor economici, institutiilor publice si autoritatilor administratiei publice privind recrutarea, incorporarea si evidenta militara

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 341 din 11 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 83 din Legea pregatirii populatiei pentru aparare nr. 46/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste un sistem unitar si coerent de reglementare a atributiilor ce revin agentilor economici si institutiilor publice, precum si autoritatilor administratiei publice locale in legatura cu activitatile de recrutare-incorporare si de tinere a evidentei militare a barbatilor, cetateni romani.
    (2) Agentii economici si institutiile publice sunt denumite, in continuare, angajatori.
    (3) Organele si autoritatile administratiei publice locale sunt denumite, in continuare, autoritati competente.
    Art. 2
    (1) Conducerea, indrumarea si controlul activitatii angajatorilor si autoritatilor competente, efectuate in legatura cu atributiile ce le revin potrivit prevederilor din prezenta hotarare, se exercita de catre Statul Major General, direct sau prin structurile sale specializate, precum si prin comandamentele militare teritoriale si centrele militare judetene, municipale si de sectoare.
    (2) Centrele militare judetene, municipale si de sectoare sunt denumite, in continuare, centre militare.

    CAP. 2
    Recrutarea-incorporarea

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale
    Art. 3
    Angajatorii si autoritatile competente au obligatia sa intocmeasca, anual, tabele nominale cu tinerii care urmeaza sa fie recrutati, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, si sa le predea centrelor militare, la termenele stabilite.
    Art. 4
    (1) Centrele militare desfasoara activitati de cunoastere a tinerilor inscrisi in tabelele nominale. In acest scop verifica:
    - corectitudinea intocmirii tabelelor;
    - situatia celor care:
      - au pierdut cetatenia romana;
      - sunt alienati sau debili mintali;
      - sunt arestati preventiv ori condamnati la pedepse privative de libertate;
      - sunt sustinatori de familie ori au greutati familiale deosebite;
    - antecedentele penale si conduita in societate.
    (2) Rezultatul activitatii de cunoastere, precum si eventualele modificari operate in tabelele nominale sunt inscrise in actul de constatare consemnat pe versoul acestora, care este certificat de catre delegatul centrului militar si de catre delegatul angajatorului, verificat de catre primarul localitatii, precum si de seful unitatii de politie.

    Sectiunea a 2-a
    Atributiile angajatorilor si ale autoritatilor competente
    Art. 5
    (1) Angajatorii si autoritatile competente inscriu in tabelele nominale toti tinerii angajati permanent sau temporar ori care fac ucenicia la locul de munca sau sunt elevi ai scolilor sau cursurilor de calificare organizate de catre acestia.
    (2) Institutiile de invatamant inscriu in tabelele nominale tinerii trecuti in registrele matricole si care urmeaza cursurile.
    Art. 6
    (1) Angajatorii si autoritatile competente au obligatia sa sprijine centrele militare in executarea activitatii de cunoastere a tinerilor si a recrutilor. In acest scop comunica delegatilor centrelor militare date privind comportarea tinerilor si a recrutilor in serviciu, respectiv in unitatea administrativ -teritoriala in care domiciliaza sau au resedinta, precum si numele celor angajati sau plecati din serviciu dupa intocmirea tabelelor.
    (2) Obligatia de a comunica datele prevazute la alin. (1) subzista si dupa efectuarea activitatii de cunoastere, in cazul in care survin modificari in conduita tinerilor pana la data chemarii acestora pentru recrutare sau incorporare.
    Art. 7
    (1) Autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, pe baza datelor inscrise in registrele de stare civila si in registrele agricole, completeaza, in doua exemplare, tabelele nominale cu tinerii care urmeaza a fi recrutati, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    (2) In tabele se inscriu toti tinerii nascuti in comuna, precum si cei care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva.
    Art. 8
    (1) Secretarul comunei, care insoteste si prezinta tinerii la comisia locala de recrutare-incorporare, consemneaza pe exemplarul nr. 2 al tabelului nominal, in dreptul fiecarui tanar, hotararea comisiei: apt, inapt, bolnav in tratament, scutit, precum si numarul adeverintei de recrutare.
    (2) Dupa recrutare, pe baza datelor din tabel, seful unitatii de politie inscrie in Registrul de evidenta nominala a recrutilor si rezervistilor tinerii recrutati, conform prevederilor instructiunilor de evidenta militara, elaborate in comun de catre Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne.
    Art. 9
    Centrele militare comunica in scris, dupa incorporare, autoritatilor administratiei publice locale ale comunelor, hotararile comisiei de recrutare-incorporare pentru recrutii din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, chemati la incorporare. Situatia acestora se inscrie de catre secretarul comunei pe exemplarul nr. 2 al tabelelor nominale. Dupa actualizarea acestora, secretarul comunei le pune la dispozitia sefului unitatii de politie pentru completarea datelor prevazute in Registrul de evidenta nominala a recrutilor si rezervistilor.
    Art. 10
    Exemplarele nr. 2 ale tabelelor nominale se pastreaza intr-un dosar separat la secretarul comunei.
    Art. 11
    Ordinele de chemare trimise de centrul militar pentru tinerii, recrutii si rezervistii din comuna se inmaneaza potrivit procedurii stabilite in anexa nr. 2.

    CAP. 3
    Evidenta militara

    Art. 12
    (1) Angajatorii tin evidenta salariatilor proprii cu obligatii militare in "Fisele de evidenta", conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    (2) Fisele pentru recruti si rezervisti sunt clasate in cartoteci, separat pentru fiecare centru militar in evidenta caruia se afla acestia, in urmatoarele conditii:
    a) fisele pentru recruti sunt clasate in ordine alfabetica;
    b) fisele pentru rezervisti sunt clasate pe corpuri - ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati - si, in ordine alfabetica, in cadrul fiecarui corp.
    (3) Fisele de evidenta pentru rezervistii mobilizati la locul de munca sunt pastrate separat, clasate potrivit tabelelor nominale aprobate de centrul militar.
    Art. 13
    La angajatorii la care evidenta militara intra in atributiile compartimentelor de personal, aceasta poate fi tinuta pe fisele de evidenta a personalului. In acest caz, compartimentul de personal intocmeste tabele nominale, separat pentru fiecare centru militar, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) si (3), mentionand numarul fisei de evidenta a personalului, deschisa angajatului cu obligatii militare.
    Art. 14
    Evidenta militara a personalului institutiilor de invatamant din municipii si orase se tine de catre acestea, iar a celui din comune, de catre seful unitatii de politie locala.
    Art. 15
    Angajatorii, la cererea centrelor militare competente teritorial, asigura completarea de catre salariati a Formularului de evidenta, prezentat in anexa nr. 4, in anii in care nu se efectueaza viza livretelor militare. Formularele de evidenta completate sunt confruntate cu fisele de evidenta proprii, de catre persoana desemnata cu tinerea evidentei militare, care certifica exactitatea datelor prin semnatura si prin aplicarea stampilei angajatorului, dupa care sunt trimise centrelor militare pe raza carora domiciliaza rezervistii.

    CAP. 4
    Instruirea, indrumarea si controlul angajatorilor si autoritatilor competente in legatura cu recrutarea-incorporarea si evidenta militara

    Art. 16
    Instruirea persoanelor din conducerea angajatorilor si autoritatilor competente, precum si a persoanelor desemnate cu tinerea evidentei militare se executa de catre organele abilitate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 203/1995 si instructiunilor de aplicare elaborate de Statul Major General.
    Art. 17
    (1) Indrumarea si controlul activitatilor desfasurate de angajatori pe linia recrutarii, incorporarii si evidentei militare a recrutilor si rezervistilor se executa de catre ofiterii imputerniciti de:
    a) seful Statului Major General si loctiitorii acestuia, pe intreg teritoriul national;
    b) comandantii comandamentelor militare teritoriale, in judetele in care isi exercita atributiile centrele militare subordonate;
    c) comandantii centrelor militare, in zona lor de responsabilitate.
    (2) Ofiterii imputerniciti au dreptul sa constate contraventiile si sa aplice sanctiuni potrivit legii.
    (3) Ministrii si conducatorii celorlalte autoritati publice centrale organizeaza indrumarea si controlul angajatorilor din subordine pe linia recrutarii, incorporarii si evidentei militare.
    Art. 18
    Constatarile facute cu ocazia controalelor se consemneaza in registrul unic existent la angajatori si la autoritatile competente, iar conducatorii acestora au obligatia sa ia masurile necesare pentru inlaturarea deficientelor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 20
    Formularele necesare desfasurarii activitatilor de recrutare, de incorporare si de evidenta militara se asigura astfel:
    - cele din anexele nr. 1 si 4, de catre Statul Major General, prin centrele militare;
    - cel din anexa nr. 3, de catre angajatori.
    Art. 21
    Ministerul Apararii Nationale asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Dan Mircea Popescu

                      Ministrul apararii nationale,
                      Gheorghe Tinca

                      Ministru de interne,
                      Doru Ioan Taracila

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Octav Cozmanca

    ANEXA 1

    .............................         Nr. ...... din ............
     (organul care intocmeste)
    .............................         catre
       (judetul, localitatea)
    .............................         CENTRUL MILITAR ...........
    (strada, numarul, telefonul)          ...........................


                          TABEL NOMINAL
cu tinerii nascuti in anul 19.., care urmeaza a fi recrutati in anul ......
 _____________________________________________________________________________
|    |         | Codul     |Locul   |Nationalitatea|Studii | Meseria |Locul de:
|    |         | personal  |nasterii|              |       |         | munca  :
|    |         |___________|________|______________|_______|_________|________:
|Nr. |Nr. din  | Numele,   |        |              |       |         |        :
|crt.|registrul|prenumele  |        |              |       |         |        :
|    |  de     | tatalui,  | Starea |    Religia   |Limbi  | Permisul|        :
|    |evidenta | prenumele | civila |              |straine|   de    |        :
|    |         |titularului|________|______________|       |conducere| Functia:
|    |         |           |Numarul | Pregatirea   |       |         |        :
|    |         |           |copiilor| premilitara  |       |         |        :
|____|_________|___________|________|______________|_______|_________|________:
| 1  |    2    |     3     |    4   |      5       |   6   |    7    |   8    :
|____|_________|___________|________|______________|_______|_________|________:
|    |         |           |        |              |       |         |        :
|    |         |___________|________|______________|_______|_________|________:
|    |         |           |        |              |       |         |        :
|    |         |           |________|______________|       |         |        :
|    |         |           |        |              |       |         |        : |=============================================================================:
|_____________________________________________________________________________:
|    |         |___________|________|______________|_______|_________|________:
|    |         |           |        |              |       |         |        :
|    |         |           |________|______________|       |         |        :
|    |         |           |        |              |       |         |        :
|____|_________|___________|________|______________|_______|_________|________:

 ___________________________________________________________________
: Condamnari,   | Domiciliul | Domiciliul | Seria     |  Data       |
: internat in   |____________| parintilor |   si      | prezentarii |
: institutii de | Resedinta  |            | numarul   |_____________|
: reeducare     |            |            |buletinului|   Seria     |
:               |            |            |   de      | adeverintei |
:               |            |            |identitate |de recrutare |
:               |            |            |           |_____________|
:               |            |            |           | Semnatura   |
:               |            |            |           |             |
:_______________|____________|____________|___________|_____________|
:       9       |    10      |     11     |     12    |      13     |
:_______________|____________|____________|___________|_____________|
:               |            |            |           |_____________|
:               |____________|            |           |_____________|
:               |            |            |           |             |
:===================================================================|
:___________________________________________________________________|
:               |            |            |           |_____________|
:               |____________|            |           |_____________|
:_______________|____________|____________|___________|_____________|

                           Modul de completare

    Tabelul se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se trimite fara adresa centrului militar.
    In tabel se inscriu toti tinerii nascuti in comuna, precum si cei care au domiciliul sau resedinta in comuna. Pentru tinerii nascuti in comuna, dar care nu mai locuiesc in comuna respectiva, la rubrica "Domiciliul" se vor scrie anul plecarii, judetul si localitatea in care cei in cauza s-au stabilit.
    Tabelul se completeaza conform cerintelor din rubricile acestuia, cu mentiunea ca in rubrica nr. 9 se vor completa durata, motivul si data executarii pentru tanar, parintii sau fratii acestuia, iar in rubrica 13 la subrubrica "Semnatura", pe exemplarul doi al tabelului, delegatul consiliului comunal va inscrie hotararea comisiei locale de recrutare-incorporare (apt, inapt, bolnav in tratament, scutit). Dupa incorporare, pe baza comunicarii centrului militar, secretarul comunei va scrie situatia recrutilor respectivi (incorporat, amanat etc.).

    ANEXA 2

                             PROCEDURA
privind modul de inmanare a ordinelor de chemare

    1. Ordinele de chemare trimise de catre centrele militare vor fi inmanate personal tinerilor, recrutilor sau rezervistilor, inscriindu-se pe ordinul de chemare si pe dovada data si ora inmanarii.
    2. La autoritatile competente care au responsabilitati pe linia recrutarii, incorporarii si evidentei militare, ordinele de chemare primite de la centrul militar se inmaneaza tinerilor, recrutilor si rezervistilor de catre persoanele destinate de conducatorii acestora.
    3. In situatia in care cel chemat este plecat din localitate, ordinul de chemare va fi inmanat unui membru major din familie (parintilor, sotiei, surorilor, fratilor majori), unei rude sau oricarei persoane majore care locuieste impreuna cu cel chemat, incheindu-se despre aceasta procesul-verbal de pe versoul dovezii de inmanare a ordinului de chemare, conform prevederilor art. 179 din Codul de procedura penala. Procesul-verbal va fi semnat de persoana desemnata pentru inmanarea ordinelor de chemare.
    Se va pune in vedere celui care a semnat de primirea ordinului de chemare sa anunte personal pe cel caruia ii este adresat ordinul de chemare, prin telefon (telegraf) sau alt mijloc, astfel incat acesta sa se prezinte la termenul si in locul prevazute in ordinul de chemare.
    4. In cazul in care la domiciliu nu sunt gasite cel chemat si nici persoanele care locuiesc cu acesta, ordinul de chemare se preda unitatii de politie, care are obligatia sa ia masuri, de indata, pentru a gasi persoana chemata si sa-i inmaneze ordinul de chemare. Despre predarea ordinelor de chemare unitatii de politie va fi informat si centrul militar.
    5. In situatia in care tanarul, recrutul sau rezervistul titular al ordinului de chemare sau persoanele cu care acestia locuiesc refuza primirea lui, ordinul de chemare se afiseaza pe usa locuintei, incheind despre aceasta procesul-verbal de pe versoul dovezii de inmanare a ordinului de chemare.
    6. In situatia in care unii dintre cei chemati nu se gasesc la domiciliu, fiind la serviciu (lucreaza la un agent economic din orasul sau comuna respectiva) si nu domiciliaza cu un membru din familie major, caruia sa i se inmaneze ordinul de chemare, persoana insarcinata de catre consiliul local comunal cu inmanarea ordinelor de chemare se va deplasa la locul de munca al celor chemati pentru a le inmana personal ordinele de chemare. In acest scop se va cere sprijinul conducatorilor unitatilor respective.
    7. Daca unii dintre cei chemati sunt bolnavi netransportabili, internati in spitale, arestati, decedati etc., se va mentiona acest lucru pe versoul ordinelor de chemare. Seful organului respectiv va consemna pe aceste ordine de chemare motivul neinmanarii, va semna si va aplica stampila dupa ce, in prealabil, a verificat valabilitatea celor inscrise.
    Aceste ordine de chemare vor fi inapoiate centrului militar o data cu dovezile de inmanare a celorlalte ordine de chemare.

    ANEXA 3

    .............................
    (denumirea ministerului sau
     a altui organ central)
    ..............................
    (denumirea agentului economic
      sau a institutiei publice)

                             FISA DE EVIDENTA

    1. Numele de familie ...................................................
       Prenumele tatalui ...................................................
       Prenumele ...........................................................
    2. Anul nasterii .......................................................
    3. Gradul ..............................................................
    4. Nr. specialitatii militare ..........................................
    5. Specialitatea din viata civila (meseria, calificarea) ...............
    6. Locul de munca si functia ...........................................
    7. Studii generale .....................................................
    8. Starea civila .......................................................
    9. Centrul militar in evidenta caruia se afla ..........................
    10. Domiciliul (resedinta pentru recruti) ............., comuna (orasul)
........................., str. ..........., nr. ....., blocul .........., scara
........, etajul ......., apartamentul ..., judetul ..........
    11. Mutatii - luat in evidenta la data de ..............................
                - scos din evidenta la data de .............................
    12. Seria si nr. livretului militar (adeverintei de recrutare) .........

         Semnatura celui care a intocmit fisa .............

    ANEXA 4

                         FORMULAR DE EVIDENTA

    1. Gradul .....................................
    2. Numele de familie ..........................
       Prenumele tatalui ..........................
       Prenumele ..................................
    3. Nr. specialitatii militare .................
    4. Anul nasterii .......................................................
    5. Scoli (cursuri) absolvite ..................
............................................................................
    6. Specialitatea din viata civila (meseria, calificarea) ...............
    7. Locul de munca .....................................................,
        (denumirea agentului economic, sectia, atelierul, schimbul de lucru)
orasul (comuna) ......................, strada ............... nr. ........,
sectorul .........., nr. de telefon ............, functia .................,
judetul .......................
    8. Starea civila .......................................................
    9. Domiciliul inscris in buletinul de identitate ......................, comuna (orasul) ..............., satul ..............., str. ...............
nr. ....., blocul ......, scara ....., etajul ...., apartamentul ..........,
judetul .................
    10. Livretul militar seria ...... nr. ................
    11. Permisul de conducere auto nr. ............. categoria .............
    12. Starea sanatatii (cei bolnavi vor mentiona boala sau infirmitatea de
care sufera) ...............................................................
    13. Grupa sanguina ....................
    14. Sunt in evidenta centrului militar .......................

          Semnatura ...................
                                               Data ...................

     CERTIFICAT EXACTITATEA DATELOR
          INSCRISE IN FORMULAR
  L.S. ................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1194/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1194 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1194/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu