Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1114 din 10 octombrie 2002

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 763 din 18 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961

    Art. 1
    Beneficiaza de prevederile Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, denumita in continuare lege, persoanele, cetateni romani, care au efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 14 ianuarie 1950 - 28 februarie 1961.
    Art. 2
    Prin stagiu militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii se intelege perioada dintre data incorporarii si data trecerii in rezerva sau data lasarii la vatra, dupa caz, cuprinsa in intervalul 14 ianuarie 1950 - 28 februarie 1961.
    Art. 3
    (1) Pentru stabilirea si plata indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 din lege se iau in calcul si fractiunile de luna.
    (2) Indemnizatia aferenta unei fractiuni de luna se determina ca produs intre indemnizatia zilnica si numarul de zile calendaristice cuprinse in fractiunea de luna. Indemnizatia zilnica se determina ca raport intre indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 din lege, respectiv 15.000 lei, si perioada de 30 de zile, astfel: 15.000/30 = 500 lei pentru o zi.
    Art. 4
    (1) Drepturile prevazute de lege se stabilesc de catre comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care functioneaza in cadrul caselor teritoriale de pensii.
    (2) Din comisia prevazuta la alin. (1) face parte si un reprezentant al centrului militar teritorial, desemnat de comandantul acestuia.
    Art. 5
    Plata drepturilor prevazute de lege se efectueaza, la cererea solicitantului, de catre casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul solicitantului, conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din lege, chiar daca acesta beneficiaza de pensie din alt sistem de asigurari sociale neintegrat in sistemul public de pensii.
    Art. 6
    (1) Dovada incadrarii in prevederile art. 1 din lege se face cu unul dintre urmatoarele acte:
    a) livret militar, in original si in copie;
    b) adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, in original si in copie.
    (2) La cererea pentru stabilirea drepturilor prevazute de lege solicitantul are obligatia sa prezinte urmatoarele acte, in original si in copie:
    a) actul de identitate;
    b) certificatul de casatorie si certificatul de deces al sotului, in cazul sotiei celui decedat, prevazuta la art. 3 din lege.
    Art. 7
    Pentru stabilirea drepturilor prevazute de lege Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale poate solicita Arhivelor Nationale, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, intocmirea unei evidente a detasamentelor de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, in baza documentelor pe care le detin.
    Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 din lege vor beneficia de prevederile acesteia cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.
    (2) Cererile inregistrate la casele teritoriale de pensii anterior datei intrarii in vigoare a legii se vor considera ca fiind depuse la data de 5 august 2002.
    Art. 9
    Hotararea prevazuta la art. 6 alin. (4) din lege si decizia de revizuire prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege se vor elabora potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, respectiv nr. 2, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Casa judeteana de pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
............................................
       (se completeaza dupa caz)

    Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

                              HOTARAREA
             nr. ............ din data de ...................
    pentru stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 309/2002

    Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in componenta prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961,
    avand in vedere prevederile art. 1, 2 si art. 6 alin. (4) din Legea nr. 309/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002,
    examineaza in vederea solutionarii cererea domnului/doamnei ......................................, fiul/fiica lui ...................... si al/a ............, nascut/nascuta la data de .................... in localitatea .........................., domiciliat/domiciliata in ........................., inregistrata la Casa de pensii .................... cu nr. ................. din data de ..................... .
    Prin cererea inregistrata titularul/sotia titularului decedat solicita recunoasterea perioadei ........................ in care titularul a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, in temeiul art. 1 din Legea nr. 309/2002.
    In dovedirea cererii sale titularul/sotia titularului decedat a depus urmatoarele acte*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Motivare: Avand in vedere ca din verificarea actelor depuse se confirma/nu se confirma cele solicitate, comisia hotaraste:
    Admite/respinge cererea domnului/doamnei .................................. si constata ca perioada ......................... se incadreaza/nu se incadreaza in prevederile art. 1 din Legea nr. 309/2002.
    Drepturile se acorda incepand cu data de ..............................*).
    Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

          Presedintele comisiei,                 Membrii comisiei:
       ............................       ..............................
                                          ..............................
                                          ..............................
                                          ..............................

                            Director general,
                     ..............................
------------
    *) 1. livret militar;
       2. adeverinta eliberata de UM 02405 Pitesti;
       3. adeverinta eliberata de organele militare teritoriale;
       4. act de identitate;
       5. certificat de casatorie (in cazul sotiilor celor decedati, prevazute la art. 3 din lege);
       6. certificat de deces (in cazul sotiilor celor decedati, prevazute la art. 3 din lege).
    *) Aceste precizari sunt valabile pentru persoanele care se incadreaza in prevederile Legii nr. 309/2002.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Casa judeteana de pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
....................................
     (se completeaza dupa caz)

    Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

                           DECIZIA DE REVIZUIRE
                nr. ............. din data de ...............

    Ca urmare a sesizarii domnului/doamnei ......................, inregistrata sub nr. .............. din data de ................, formulata in temeiul art. 7 din Legea nr. 309/2002, prin care se solicita revizuirea Hotararii nr. ........ din data de ................ a Comisiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
    se constata ca din actele care au stat la baza emiterii acestei decizii: ...
................................................................................
................................................................................
    Fata de cele expuse, se mentine/se anuleaza/se revizuieste decizia, in sensul ca: .....................................................................
................................................................................
................................................................................
    Cu drept de contestatie conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

            Presedintele comisiei,                 Membrii comisiei:
         ............................       ..............................
                                            ..............................
                                            ..............................
                                            ..............................

                            Director general,
                     ..............................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1114/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1114 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu