Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 11 din 28 septembrie 2009

privind procedura de eliberare a adeverintelor prin care se atesta îndeplinirea de catre organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media a conditiilor prevazute de art. 19 8 alin. (3) si (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi, precum si a reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009

ACT EMIS DE: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 647 din 1 octombrie 2009Având în vedere dispoziţiile art. 198 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Autoritatea Electorală Permanentă constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru desemnarea de observatori interni, respectiv reprezentanţi interni ai mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele României, de către organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media, şi acreditează observatorii externi, precum şi reprezentanţii externi ai mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele Românie din anul 2009.

Art. 2. - (1) Până cel mai târziu la data expirării termenului prevăzut de art. 198 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţia neguvernamentală din România care doreşte să participe cu observatori interni la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere pentru eliberarea adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o copie a statutului şi o copie a certificatului de înscriere sau a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare. Modelul cererii este prevăzut la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează organizaţiilor neguvernamentale din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, o adeverinţă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Acreditarea observatorilor interni propuşi de către organizaţiile neguvernamentale din România, în privinţa cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în condiţiile prevăzute de art. 198 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Până cel mai târziu la data expirării termenului prevăzut de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia mass-media din România care doreşte să desemneze reprezentanţi interni la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere pentru eliberarea adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de documente din care să rezulte faptul că desfăşoară activităţi în domeniul mass-media. Modelul cererii este prevăzut la anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituţiilor mass-media din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, o adeverinţă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)  Acreditarea reprezentanţilor interni propuşi de către instituţiile mass-media din România, în privinţa cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în condiţiile prevăzute de art. 198 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Contestaţiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală Permanentă a solicitării de eliberare a adeverinţelor prevăzute la art. 2 şi 3 se depun în cel mult două zile de la comunicarea răspunsului, la Curtea de Apel Bucureşti, şi se soluţionează de aceasta în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.

Art. 5. - (1) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, făcută până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatorii externi şi reprezentanţii externi ai mass-mediei pe lângă toate birourile electorale constituite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009.

(2) Modelul acreditării care se eliberează observatorilor externi şi reprezentanţilor externi ai mass-mediei este prevăzut la anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Autoritatea Electorală Permanentă afişează pe pagina proprie de internet adeverinţele eliberate potrivit art. 2 şi 3, precum şi acreditările acordate potrivit art. 5.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Octavian Opriş

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Ana Maria Patru

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

ANEXA Nr. 1

CERERE

de eliberare a adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale a condiţiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul, ............................. 1, .........................................2 în cadrul ................................... 3, solicit eliberarea adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării cu observatori la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009.

.........................................................4

.........................................................5

Date de contact:...............................6

1  Se înscriu numele şi prenumele persoanei din conducerea organizaţiei neguvernamentale care face cererea.

2 Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în organizaţia neguvernamentală.

3 Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale.

4 Se trec numele şi prenumele persoanei din conducerea organizaţiei neguvernamentale care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale.

5 Se trece data.

6 Se trece numărul de fax sau e-mailul.

ANEXA Nr. 2

..........................................................1

ADEVERINŢĂ

Adeverim prin prezenta că organizaţia neguvernamentală..........................2 îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 198 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009.

Preşedinte,

...............................................3

NOTĂ:

Prezenta adeverinţă (în original sau în copie) permite organizaţiei neguvernamentale să obţină de la birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate acreditarea ca observatori interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaraţii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenenţă politică.

Prezenta adeverinţă se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.

1  Se trece numărul de înregistrare.

2 Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale.

3 Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, se trece semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.

ANEXA Nr. 3

CERERE

de eliberare a adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea de către instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul, ...........................................1, ...............................2, în cadrul ...................................................3, solicit eliberarea adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării cu reprezentanţi la observarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009.

Date de contact:.....................................4

.............................................................5

.............................................................6

1  Se înscriu numele şi prenumele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea.

2 Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media.

3 Se trece denumirea instituţiei mass-media.

4 Se trece numărul de fax sau e-mailul.

5 Se trec numele şi prenumele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila instituţiei mass-media.

6 Se trece data.

ANEXA Nr. 4

...................................1

ADEVERINŢĂ

Adeverim prin prezenta că instituţia mass-media..............................................2 îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 198 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa cu reprezentanţi interni la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2009.

Preşedinte,

.............................................3

NOTĂ:

Prezenta adeverinţă (în original sau în copie) este valabilă numai dacă este însoţită de copia cererii de eliberare a acesteia şi permite instituţiei mass-media să obţină de la birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate acreditarea ca reprezentanţi interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaraţii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenenţă politică.

Prezenta adeverinţă se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.

1  Se trece numărul de înregistrare.

2 Se trece denumirea instituţiei mass-media.

3 Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, se trece semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.

ANEXA Nr. 5

.................................. 1

ACREDITARE

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu nr........................................................................., înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr................................................., în temeiul prevederilor art. 198 alin. (6) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează ca....................................................2 pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2009 următoarele persoane:

1.......................................................................3;

2.......................................................................;

3........................................................................;

4.........................................................................

Preşedinte,

...............................4

NOTĂ:

Prezenta acreditare (în original sau în copie) însoţită de actul de identitate al persoanei acreditate permite acesteia accesul atât la primul tur de scrutin, cât şi la al doilea tur de scrutin, în spaţiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi la birourile electorale ale secţiilor de votare.

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

Incălcarea condiţiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării.

Prezenta acreditare se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.

1  Se trece numărul de înregistrare.

2 Se trec observatori externi sau reprezentanţi externi ai mass-media, după caz, precum şi denumirea organizaţiei sau a instituţiei mass-media străine.

3 Se trec numele şi prenumele observatorului extern sau al reprezentantului extern al mass-mediei, după caz.

4 Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, se trece semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 11/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 11 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu