E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 109 din 18 februarie 2009

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 2 martie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale şi principalele obiective şi atribuţii

Art. 1. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de stat şi din venituri proprii.

Art. 2. - In subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală funcţionează Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, ca instituţii publice cu personalitate juridică.

Art. 3. - Sediul principal al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii.

Art. 4. - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele obiective generale:

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contribuţii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin îmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale;

c) prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili, în scopul înţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale;

d) creşterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare;

e) formarea de resurse umane competente şi motivate;

f) garantarea încrederii contribuabilului în integritatea şi imparţialitatea administraţiei fiscale;

g) prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale;

h) apărarea intereselor fiscale şi financiare ale Uniunii Europene.

(2) In realizarea obiectivelor generale prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atribuţii:

1. elaborează şi aplică procedurile privind plata voluntară şi stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

2. elaborează şi aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalităţi de stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competentă;

3. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare;

4. furnizează Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

5. repartizează la nivel teritorial programul de încasări ale veniturilor bugetului general consolidat;

6. analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă;

7. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare fundamentării calculului contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;

8. asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi în susţinerea managementului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii;

9. participă la elaborarea proiectelor de norme metodologice, a modificărilor şi completărilor aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, precum şi a altor legi, care conţin prevederi referioare la impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

10. avizează proiecte de acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă;

11. participă, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

12. aplică, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale şi din reglementările vamale, precum şi alte dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;

13. aplică, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale altor acte normative referitoare la acesta;

14. aplică, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferenţială şi nepreferenţială a mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenţială cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;

15. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal şi fiscal din acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;

16. urmăreşte, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte drepturi vamale;

17. elaborează şi pune la dispoziţie personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislaţiei specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;

18. elaborează, cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate, utilizate pentru administrarea veniturilor, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;

19. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate, care sunt utilizate în domeniul său de activitate;

20. coordonează şi îndrumă metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care au corespondent în cadrul tuturor unităţilor subordonate şi al structurilor subordonate acestora, activitatea de management al resurselor umane, financiare şi materiale, al celor specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi consultanţa juridică;

21. elaborează procedura şi emite actele administrative fiscale referitoare la soluţia fiscală individuală anticipată, acordul de preţ în avans şi preţurile de transfer în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate;

22. controlează şi monitorizează aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale în domeniul său de activitate, inclusiv la nivelul instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa;

23. stabileşte competenţa teritorială pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat;

24. urmăreşte acquis-ul comunitar în legătură cu administrarea fiscală şi elaborează propunerile de modificare a cadrului normativ naţional şi metodologic naţional, conform evoluţiei acestuia;

25. urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale;

26. emite proceduri privind activitatea de asistenţă şi informare a contribuabililor şi asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unităţilor fiscale teritoriale;

27. îndrumă contribuabilii în aplicarea legislaţiei fiscale şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul unităţilor fiscale teritoriale;

28. asigură informarea contribuabililor privind drepturile şi obligaţiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;

29. elaborează cadrul legal, aplică şi monitorizează administrarea fiscală a contribuabililor;

30. aplică legislaţia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

31. elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul agenţiei la nivel central şi la nivelul unităţilor subordonate prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă şi alte organisme specializate în acest domeniu, cu consultarea Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă;

32. asigură prin sistemul de management al performanţei şi dezvoltare profesională formarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, funcţionale şi eficiente, în condiţiile legii, din cadrul agenţiei, la nivel central şi la nivelul unităţilor subordonate;

33. soluţionează contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale, în condiţiile legii;

34. exercită exclusiv, nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală, în condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

35. exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal, care au ca efect evaziunea fiscală;

36. exercită, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, activitatea de inspecţie vamală, activitatea de control vamal ulterior şi orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;

37. reprezintă statul în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi alte activităţi ale agenţiei, direct sau prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza mandatelor transmise; renunţarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

38. exercită controlul financiar şi, după caz inspecţia fiscală, privind respectarea disciplinei economico-financiare şi a modului de administrare şi gestionare a mijloacelor materiale şi a fondurilor financiare de către instituţiile publice şi operatorii economici la care statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate publică, are calitatea de acţionar;

39. asigură extinderea şi diversificarea schimbului de informaţii cu alte instituţii din ţară şi din alte state;

40. deţine, administrează, analizează şi evaluează informaţiile fiscale şi acţionează pentru obţinerea de informaţii noi, relevante pentru administraţia fiscală, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potenţiale riscuri fiscale, cât şi a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale;

41. asigură cooperarea administrativă şi efectuarea schimbului de informaţii fiscale dintre administraţia fiscală română şi administraţiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale statelor cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe şi indirecte, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, după caz;

42. acţionează pentru anticiparea căilor, metodelor şi mijloacelor utilizate de contribuabili în scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea evaziunii fiscale;

43. verifică bazele de impunere, legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, precum şi modul în care aceştia respectă prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, stabileşte diferenţe privind obligaţiile de plată, precum şi accesoriile aferente acestora;

44. stabileşte competenţa de exercitare, condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

45. asigură asistenţa pentru recuperarea în România de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite prin titlu de creanţe într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi recuperarea de către alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

46. elaborează proiecte de acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă, în aplicarea legislaţiei în vigoare.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală dezvoltă următoarele funcţii privind:

1. Gestiunea veniturilor bugetare:

a) administrează fiscal depunerea de către plătitori a declaraţiilor de impunere la impozite, taxe, contribuţii sociale şi alte venituri bugetare, potrivit legii, precum şi evidenţa plăţilor efectuate;

b) iniţiază şi desfăşoară acţiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată;

c) elaborează şi aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale;

d) elaborează şi aplică procedurile referitoare la producţia şi circulaţia produselor accizabile în regim suspensiv;

e) elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal;

f) elaborează şi aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare şi monitorizează recuperarea acestora;

g) introduce şi promovează metode moderne de înregistrare fiscală, declarare şi plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;

h) organizează activitatea de monitorizare a recuperării creanţelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) acordă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante, în condiţiile legii;

j) organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -, în condiţiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligaţii bugetare restante;

k) organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a creanţelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;

l) organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;

m) aplică împreună cu unităţile sale subordonate legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

n) stabileşte impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, care se plătesc în contul unic, şi metodologia de distribuire şi stingere a acestora;

o) stabileşte procedura privind cesiunea creanţelor fiscale sau stingerea acestora prin alte modalităţi prevăzute de lege, numeşte comisiile respective şi stabileşte atribuţiile acestora;

p) desemnează, în condiţiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul şi verifică activitatea acestuia, în situaţia în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau unităţile sale subordonate deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor debitorilor împotriva cărora s-a deschis procedura insolvenţei.

2. Elaborarea strategiilor:

a) propune şi elaborează strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, precum şi soluţii de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

b) realizează un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii, stabilităţii şi solidarităţii sociale;

c) urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al administrării fiscale, având ca scop menţinerea unei administrări fiscale unitare, stabile şi armonizate;

d) elaborează şi implementează strategia de dezvoltare informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor sale subordonate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

e) elaborează, implementează, menţine şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul său de activitate;

f) elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional, în scopul asigurării principiului unităţii de imagine a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor sale subordonate.

3. Cooperare internaţională:

a) asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, din domeniul de activitate;

b) încheie şi derulează convenţii şi proiecte de colaborare cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul său de activitate;

c) iniţiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul său de activitate;

d) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, urmărind aplicarea acquis-ului comunitar în legătură cu administrarea fiscală;

e) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cooperare internaţională şi participă la reuniunile cu organismele şi instituţiile internaţionale, în domeniul său de activitate;

f) iniţiază şi participă la negocierile pentru elaborarea unor convenţii bilaterale în materie de recuperare a creanţelor bugetare;

g) are reprezentanţi permanenţi la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale - fiscale.

4. Audit:

a) coordonează, îndrumă şi verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislaţiei fiscale şi a legislaţiei contribuţiilor sociale de către structurile de administrare, prin efectuarea de acţiuni de monitorizare şi revizie a activităţii desfăşurate de acestea;

b) exercită funcţia de audit public intern în condiţiile legii;

c) efectuează inspecţii privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul unităţilor subordonate, în domeniul său de activitate.

5. Activitate internă:

a) exercită controlul financiar de gestiune şi controlul financiar preventiv propriu, în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice;

b) elaborează, fundamentează şi avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al agenţiei, pentru aparatul propriu, Autoritatea Naţională a Vămilor, Garda Financiară şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi programul de investiţii şi achiziţii publice, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia; c) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terţiar de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar.

(4) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competenţele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.

(5) In exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi cu alte entităţi.

Art. 5. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este autorizată:

a) să exercite nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală, controlul financiar şi controlul operativ şi inopinat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

b) să exercite, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, controlul vamal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

c) să stabilească în sarcina operatorilor economici, ca urmare a controlului, măsuri de conformare pentru respectarea legii;

d) să aplice sancţiuni potrivit prevederilor legale;

e) să urmărească şi să ia măsuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competenţelor;

f) să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;

g) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi colaborare cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte organizaţii;

h) să soluţioneze plângerile prealabile, contestaţiile şi petiţiile şi să pună la dispoziţie solicitanţilor informaţiile publice, în condiţiile legii;

i) să stabilească orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Art. 6. - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are structura organizatorică, formată din direcţii generale, direcţii şi alte structuri, prevăzută în anexa nr. 1. In cadrul acesteia, inclusiv în directa subordine a preşedintelui, se pot organiza, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se pot stabili numărul posturilor pe fiecare structură, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii.

(2) Personalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este compus din preşedinte, vicepreşedinţi, funcţionari publici şi personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este de 1.302, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(4) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor nu este inclus în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 7. - (1) In subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Autoritatea Naţională a Vămilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale a Vămilor include:

a) aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor;

b) unităţile subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor, respectiv direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birourile vamale de frontieră şi de interior şi punctele vamale.

(3) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi pentru unităţile subordonate acesteia este de 4.586, inclusiv postul de demnitar şi cabinetul acestuia. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central şi pe unităţile subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

(5) Structura organizatorică a direcţiilor, inclusiv serviciile, birourile şi alte compartimente funcţionale, organizate în directa subordine a vicepreşedintelui, şi numărul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, precum şi structura organizatorică a direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, a direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi a birourilor vamale, unităţi subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(6) Statul de funcţii pentru aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, precum şi statele de funcţii pentru direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi pentru birourile vamale se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

(7) Atribuţiile şi sarcinile structurilor funcţionale din aparatul central, precum şi din unităţile subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

(8) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui prin ordin, între aparatul central, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale, birourile vamale şi punctele vamale, posturile repartizate, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unităţi conform alin. (4).

(9) Directorii şi directorii adjuncţi din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, directorii executivi ai direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale şi directorii executivi ai direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi al Direcţiei municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor se numesc în funcţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, cu avizul conform al ministrului finanţelor publice.

(10) Directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale şi directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi ai Direcţiei Municipiului Bucureşti pentru Accize şi Operaţiuni Vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor se numesc în funcţie prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în condiţiile legii, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(11) Persoanele cu funcţii de conducere din aparatul central, precum şi cele din structura teritorială a Autorităţii Naţionale a Vămilor, altele decât cele prevăzute la alin. (9) şi (10), se numesc în funcţie de către vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în condiţiile legii, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 8. - (1) In subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică, de control, cu personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare include:

a) Comisariatul General;

b) secţiile judeţene ale Gărzii Financiare şi secţia municipiului Bucureşti.

(3) Organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, structura organizatorică a acesteia, numărul de posturi, normele generale şi speciale de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Gărzii Financiare şi, respectiv, a secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, iar numărul posturilor de conducere se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805. Repartizarea numărului de posturi pe secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare stabileşte competenţele şi atribuţiile personalului care ocupă funcţii publice, precum şi ale personalului contractual şi se aprobă în condiţiile legii, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(7) Persoanele cu funcţii de conducere din cadrul Comisariatului General, cu excepţia comisarului general prim-adjunctşi comisarilor generali adjuncţi ai Gărzii Financiare, care se numesc în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, cu avizul conform al ministrului finanţelor publice, sunt numiţi, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(8) Persoanele cu funcţii de conducere din cadrul secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti, cu excepţia comisarilor şefi secţie, care se numesc în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, cu avizul conform al ministrului finanţelor publice, sunt numiţi, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(9) Statul de funcţii pentru Comisariatul General al Gărzii Financiare, precum şi statele de funcţii pentru secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(10) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui prin ordin, între Comisariatul General şi secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru Garda Financiară conform alin. (5).

Art. 9. -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală înscrie, prin direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi prin structurile din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, creanţele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară şi imobiliară, în condiţiile legii.

Art. 10. - (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiva municipiului Bucureşti se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor vicepreşedinţilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale conducerii direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul conform al secretarului de stat coordonator sau al secretarului general, după caz.

(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (2), fişă care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii.

(4) Directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi, şefii de servicii şi şefii de birouri, personalul de execuţie din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se numesc în funcţie de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, cu avizul conform al ministrului finanţelor publice.

(6) Directorii executivi adjuncţi din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu excepţia persoanelor cu funcţii publice de conducere specifice de trezorier-şef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de trezorier-şef adjunct din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi ai administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum şi şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi, cu excepţia şefilor de administraţie adjuncţi - trezorerie şi contabilitate publică -, din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 11. - (1) Unităţile aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 pe direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii.

(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti posturile repartizate conform alin. (2), cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unităţi teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.

(4) Structura organizatorică a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiilor finanţelor publice municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi a administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Structurile organizatorice teritoriale aferente activităţii de trezorerie si contabilitate publică şi ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Finanţelor Publice se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(5) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(6) Statele de funcţii pentru direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

SECŢIUNEA a 3-a

Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Art. 12. - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite ordine, în condiţiile legii, precum şi alte dispoziţii necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei.

(4) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite şi poate delega această calitate, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.

(5) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor şi comisarul general al Gărzii Financiare sunt ordonatori terţiari de credite şi pot delega această calitate în condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.

(6) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, numiţi prin decizie a primului-ministru.

(7) Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(8) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală reprezintă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în relaţia cu terţii.

(9) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

(10) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(11) In cazul în care preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile prevăzute în actele normative în vigoare, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice.

(12) In cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea vor fi delegate către celălalt vicepreşedinte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 13. - (1) Mobilitatea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate, inclusiv din cadrul Gărzii Financiare şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor, se realizează în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul aceleiaşi categorii, prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:

a) pentru eficientizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor sale subordonate;

b) în interes public;

c) în interesul funcţionarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică.

(2) Mobilitatea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor sale subordonate se dispune:

a) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru toate funcţiile publice din cadrul aparatului propriu şi al unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inclusiv din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare;

b) prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie;

c) prin decizie a comisarului general, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie;

d) prin decizie a directorului executiv, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie.

Art. 14. - (1) Secretarul general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile acesteia.

(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ori încredinţate de preşedinte.

Art. 15. - Personalului din cadrul cabinetelor preşedintelui şi vicepreşedinţilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

Art. 16. - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Mijloacele de transport din parcul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi utilizate atât de persoanele care au acest drept prin lege, cât şi de către persoanele care desfăşoară activităţi specifice în cadrul agenţiei.

(3) Persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului secundar sau terţiar de credite.

Art. 17. -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 18. - (1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcţionar public, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de personal contractual, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 227 din Ordonanţa Guverului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulteriaoare.

(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate aproba, în cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare între unităţile subordonate, precum şi între agenţie şi acestea.

(4) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.

(5) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 19. - (1) In exercitarea atribuţiilor, personalul Gărzii Financiare, al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi al structurilor cu atribuţii de control operativ şi inopinat din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi unităţi subordonate - efectuează în mod permanent control operativ şi inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz.

(2) Programul de lucru al personalului prevăzut la alin. (1) se stabileşte, în condiţiile legii, de conducătorul structurii respective, cu avizul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală coordonator sau al comisarului general, după caz.

Art. 20. - (1) Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să îşi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărârea Guvernului nr. 495/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărâre.

Art. 21. - Incadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. -Activitatea de administrare fiscală a contribuabililor mijlocii organizată la nivelul administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene va fi preluată la nivelul aparatului propriu al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene pentru judeţele care vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 24. - Formularele şi imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Economiei si Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2009.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

ANEXA Nr. 1*)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Număr de posturi = 1.302, inclusiv preşedintele, 2 vicepreşedinţi şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor, exclusiv posturile ANV şi posturile GF

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

UNITĂŢILE

aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Numărul maxim de posturi

1. Garda Financiară

1.805

2. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor şi cabinetul acestuia

4.586

3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti

26.334

ANEXA Nr. 3

MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI

pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul

(litri/lună)

0

1

2

3

4

1.

Aparatul propriu*)

1.1.parc auto demnitari şi asimilaţi

1.2.parc comun ANAF

- autoturism

- autoturism

- autoturism**)

- autovehicul pentru transport de marfă şi de persoane***)

4

7

30

1

300

300

500

450

2.

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

- autoturism

- autoturism

- autoturism

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte 10 pentru fiecare DGFP judeţeană, DGFP a Municipiului Bucureşti ****)

- câte 5 pentru fiecare DGFP

- câte unul pentru fiecare DGFP judeţeană şi două pentru DGFP a Municipiului Bucureşti

- câte unul pentru fiecare DGFP judeţeană şi două pentru DGFP a Municipiului Bucureşti

- câte două pentru fiecare DGFP Arad, Bihor, Constanţa, Timiş, respectiv a Municipiului Bucureşti şi câte unul pentru celelalte DGFP

500

450

450

600

450

0

1

2

3

4

3.

Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipiile şi oraşele cu peste 50.000 de locuitori şi din sectoarele municipiului Bucureşti

- autoturism

- autoturism

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte două pentru fiecare unitate

- câte unul pentru fiecare administraţie a finanţelor publice de sector

- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

- câte unul pentru fiecare unitate

300

450

600

400

4.

Administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii

- autoturism

- câte două pentru fiecare unitate

400

5.

Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipii şi oraşe, altele decât cele prevăzute la pct. 3

- autoturism

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

450

600

6.

Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor*****)

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare (8 autoturisme).

**) Cele 30 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Corpului de control, Direcţiei generale de coordonare a inspecţiei fiscale, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili - activitatea de inspecţie fiscală şi Direcţia generală control financiar şi vor fi conduse de inspectorii nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

***) Pentru celelalte activităţi de la nivelul centralei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

****) Cele câte 10 autoturisme sunt destinate activităţii de inspecţie fiscală la nivelul fiecărei direcţii generale şi vor fi conduse de inspectorii nominalizaţi prin decizie a directorului executiv.

*****) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestor instituţii.

NOTĂ:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curentă.

Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu pot fi conduse şi de demnitari şi de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Adminis­trare Fiscală.

DGFP- Direcţia generală a finanţelor publice.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 109/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 109 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu