Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1087 din 25 octombrie 2001

privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 710 din  7 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 49 alin. (5), ale art. 67 si ale art. 68 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza modul de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice cu atributii in domeniul sigurantei nationale.
    Art. 2
    Organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice se fac pe baza urmatoarelor principii:
    a) competitia deschisa, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricarei persoane care indeplineste conditiile cerute de lege pentru ocuparea functiei publice;
    b) selectia dupa merit, prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea functiei publice, exclusiv pe baza rezultatelor obtinute;
    c) asigurarea transparentei, prin punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la modul de desfasurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea functiei publice;
    d) tratamentul egal, prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectie obiective si clar definite, astfel incat orice candidat sa aiba sanse egale la ocuparea functiei publice;
    e) confidentialitatea, prin garantarea protejarii datelor personale ale candidatilor, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Concursurile pentru ocuparea functiilor publice

    SECTIUNEA 1
    Conditii pentru organizarea concursurilor

    Art. 3
    (1) Concursul pentru ocuparea functiilor publice se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante dupa efectuarea operatiunilor de avansare a functionarilor publici in grad, clasa si categorie, potrivit prevederilor legale, dupa asigurarea de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici a incadrarii intr-o functie publica corespunzatoare a functionarului public care nu mai detine functia publica din motive neimputabile lui, precum si dupa aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri.
    (2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se pot efectua cu conditia comunicarii posturilor vacante la Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
    (3) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (2) confera dreptul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau oricarei persoane interesate sa solicite instantei de contencios administrativ anularea operatiunilor prevazute la alin. (1).
    Art. 4
    (1) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice care organizeaza concurs poate stabili, prin ordin sau dispozitie, conditii specifice de participare pe baza cerintelor cuprinse in fisa postului pentru fiecare dintre functiile publice vacante.
    (2) Pentru stabilirea conditiilor specifice potrivit prevederilor alin. (1) compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice vor prezenta conducatorilor acestora fisele posturilor vacante pentru care se organizeaza concurs.
    Art. 5
    (1) Autoritatile si institutiile publice care organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante au obligatia de a instiinta in scris Agentia Nationala a Functionarilor Publici cu 60 de zile inainte de data organizarii concursului.
    (2) Instiintarea va cuprinde in mod obligatoriu conditiile specifice, pe baza cerintelor prevazute in fisa postului, pentru fiecare dintre functiile publice vacante.
    (3) In termen de 15 zile Agentia Nationala a Functionarilor Publici are obligatia de a verifica in baza de date privind evidenta functiilor publice daca exista persoane care nu mai detin functia publica din motive neimputabile lor si care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), pentru a fi redistribuite. In situatia in care in baza de date nu exista astfel de persoane Agentia Nationala a Functionarilor Publici acorda aviz favorabil organizarii concursului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditii de participare la concurs

    Art. 6
    In vederea participarii la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile, pentru ocuparea unei functii publice, prevazute la art. 6 lit. a) - g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
    Art. 7
    (1) Intrarea in corpul functionarilor publici de cariera se face pe o functie publica de executie care poate fi, in conditiile legii, o functie publica de debutant sau o functie publica definitiva ori pe o functie publica de conducere, in conditiile legii.
    (2) Intrarea in corpul functionarilor publici de cariera direct dupa absolvirea studiilor sau fara indeplinirea conditiilor de vechime necesare in vederea numirii intr-o functie publica definitiva se face numai pe o functie publica de debutant.
    (3) Conditiile minime de vechime in functii publice sau in functii de specialitate, care trebuie indeplinite pentru ocuparea unei functii publice definitive la intrarea in corpul functionarilor publici, sunt urmatoarele:
    a) pentru functiile publice de executie din categoria A, clasa a III-a, gradul 3 este necesara o vechime in functii publice sau in functii de specialitate de cel putin 12 luni; pentru functiile publice de executie din categoria B, clasa a III-a, gradul 3 este necesara o vechime in functii publice sau in functii de specialitate de cel putin 8 luni; pentru functiile publice de executie din categoria C, clasa a III-a, gradul 3 este necesara o vechime in functii publice sau in functii de specialitate de cel putin 6 luni;
    b) pentru fiecare dintre functiile publice de executie ierarhic superioare celor prevazute la lit. a) vechimea in functii publice sau in functii de specialitate necesara se majoreaza cu 2 ani pentru fiecare grad.
    (4) Vechimea in functii de demnitate publica alese sau numite ori in functii asimilate acestora se considera vechime in functii publice.
    (5) Constituie vechime in functii de specialitate perioada in care o persoana a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate detinuta in afara autoritatilor sau institutiilor publice, corespunzatoare profesiei sau specializarii sale, in baza unui contract individual de munca sau ca forma individuala de exercitare a profesiei, in conditiile legii.
    (6) La stabilirea conditiilor specifice care trebuie indeplinite pentru participarea la concursul de intrare in corpul functionarilor publici se pot avea in vedere:
    a) vechimea in specialitate ceruta de specificul functiei publice, cu exceptia functiilor publice de debutant;
    b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea functiei publice respective;
    c) necesitatea si gradul de cunoastere a unei limbi de circulatie internationala;
    d) necesitatea si nivelul cunostintelor de operare/programare pe calculator;
    e) necesitatea cunoasterii limbii unei minoritati nationale, in unitatile administrativ-teritoriale in care persoanele apartinand unei minoritati nationale detin o pondere de peste 20%, pentru unii functionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetatenii.
    Art. 8
    La concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante pot participa si functionarii publici care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt incadrati intr-o autoritate sau institutie publica intr-o functie publica de categoria, clasa si gradul functiei publice pentru care se organizeaza concursul sau indeplinesc conditiile de vechime stabilite pentru functia publica vacanta;
    b) au obtinut cel putin calificativul "bun" la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale;
    c) indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (6) lit. a), b) si e), dupa caz.
    Art. 9
    (1) La concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante pot participa functionarii publici care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt functionari publici definitivi sau indeplinesc conditiile de vechime in specialitate pentru functia de executie corespunzatoare;
    b) au categoria, clasa si gradul functiei publice de executie corespunzatoare functiei publice de conducere pentru care se organizeaza concursul sau au o vechime de minimum un an in gradul imediat inferior functiei publice de executie corespunzatoare;
    c) au obtinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din anul anterior calificativul "foarte bun" sau "exceptional";
    d) indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (6) lit. b) - d) si e), dupa caz.
    (2) La concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante pot participa si persoanele care indeplinesc conditiile de vechime in functii publice sau in functii de specialitate stabilite pentru functia publica de executie corespunzatoare functiei publice de conducere pentru care se organizeaza concursul, precum si celelalte conditii pentru ocuparea functiei publice de executie corespunzatoare. In acest caz functia publica de executie corespunzatoare functiei publice de conducere trebuie sa fie vacanta.
    (3) Conditiile pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante din aparatul propriu al consiliilor locale sau judetene se stabilesc prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, respectiv al judetului, sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

    SECTIUNEA a 3-a
    Comisiile de concurs si comisiile de solutionare a contestatiilor

    Art. 10
    (1) In vederea ocuparii functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concurs, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice se constituie comisii de concurs si comisii de solutionare a contestatiilor.
    (2) Numirea comisiilor prevazute la alin. (1) se face cu 45 de zile inaintea datei organizarii concursului, prin ordin ori dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 11
    (1) Comisiile de concurs constituite pentru ocuparea functiilor publice de executie din cadrul autoritatilor si institutiilor publice sunt compuse din 3 - 5 membri, astfel:
    a) 2 - 3 functionari publici care sa aiba cel putin categoria, clasa si gradul functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concursul;
    b) 1 - 2 persoane din afara autoritatii sau institutiei publice care organizeaza concursul, de regula specialisti din invatamantul superior de specialitate sau reprezentanti desemnati prin ordin ori dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice coordonatoare sau ierarhic superioare.
    (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate sa desemneze un reprezentant in calitate de membru in comisiile de concurs, atunci cand considera necesar ori la solicitarea autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului. Desemnarea reprezentantului se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se comunica autoritatii sau institutiei publice interesate o data cu avizul pentru organizarea concursului. Reprezentantul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici face parte din categoria persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b).
    Art. 12
    Componenta comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului, in cazul asimilarii acestora cu functii publice, in conditiile legii, se stabileste prin decizie a primului-ministru.
    Art. 13
    Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere din cadrul autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale sunt compuse din 3 membri desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau de ministrul administratiei publice si o persoana din afara institutiei, de regula specialist din invatamantul superior de specialitate.
    Art. 14
    (1) Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere din cadrul aparatului propriu al prefectului, institutiilor subordonate autoritatilor sau institutiilor publice centrale, serviciilor descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale sunt compuse din 2 membri desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective, un membru desemnat de autoritatea sau institutia publica ierarhic superioara, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si o persoana din afara institutiei, de regula specialist din invatamantul superior de specialitate.
    (2) Ministrul administratiei publice poate desemna un reprezentant in calitate de membru in comisiile de concurs prevazute la alin. (1), atunci cand considera necesar ori la solicitarea autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului. In aceasta situatie reprezentantul ministrului administratiei publice este persoana din afara institutiei, conform alin. (1).
    (3) Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere ale institutiilor publice subordonate sau ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale administratiei publice sunt compuse din 2 - 3 membri desemnati de autoritatea sau institutia publica ierarhic superioara, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si, dupa caz, o persoana din afara institutiei, de regula specialist din invatamantul superior de specialitate.
    Art. 15
    Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere din aparatul propriu al consiliilor judetene, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al institutiilor subordonate acestora sunt compuse din 2 membri desemnati de presedintele consiliului judetean, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, un membru desemnat de ministrul administratiei publice, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si un reprezentant al prefectului.
    Art. 16
    Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale si institutiilor subordonate acestora sunt compuse din 2 - 4 membri desemnati de primar si un membru desemnat de prefect.
    Art. 17
    (1) In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie si de conducere din cadrul autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale, precum si din aparatul propriu al prefectului, comisiile de solutionare a contestatiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si o persoana din afara institutiei, de regula specialist din invatamantul superior de specialitate.
    (2) In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie si de conducere din cadrul institutiilor subordonate autoritatilor sau institutiilor publice centrale, serviciilor descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale, comisiile de solutionare a contestatiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, un membru desemnat de prefect si un reprezentant al autoritatii sau institutiei publice ierarhic superioare.
    (3) In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie si de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al institutiilor subordonate acestora, comisiile de solutionare a contestatiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de presedintele consiliului judetean, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, un membru desemnat de presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si un membru desemnat de ministrul administratiei publice.
    (4) In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie si de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale si institutiilor subordonate acestora, comisiile de solutionare a contestatiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de primar, un membru desemnat de prefect si un membru desemnat de presedintele consiliului judetean.
    Art. 18
    (1) La lucrarile comisiilor de concurs sau ale comisiilor de solutionare a contestatiilor poate participa, in calitate de observator, o persoana desemnata de organizatiile sindicale ale functionarilor publici reprezentative, conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.
    (2) In acest scop organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici, prevazute la alin. (1), vor intocmi anual o lista cuprinzand persoanele care pot fi desemnate ca observatori, pe care o comunica si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) In vederea desemnarii persoanei avand calitatea de observator, in termenul prevazut la art. 5 alin. (3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici va comunica acestor organizatii sindicale denumirea autoritatilor si institutiilor publice organizatoare ale concursurilor, data, locul desfasurarii, precum si functiile publice vacante pentru care se organizeaza concursul.
    Art. 19
    (1) Membrii comisiilor de concurs si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba experienta in administratia publica sau in domeniul specific functiei publice vacante;
    b) cel putin unul dintre membrii comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor trebuie sa aiba studiile de specialitate cerute pentru ocuparea functiei publice vacante.
    (2) Nu poate fi membru in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care are calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidati. Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului sau de alta persoana interesata. In acest caz conducatorul autoritatii sau institutiei publice va constata situatia de incompatibilitate si va lua masuri de inlocuire, in termen de doua zile de la data sesizarii, a membrului respectiv cu o persoana care sa indeplineasca conditiile cerute.
    (3) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
    Art. 20
    Presedintii comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor se numesc prin actul administrativ de constituire a comisiilor, din randul membrilor acestora.
    Art. 21
    Persoana desemnata ca observator in comisiile de concurs si in comisiile de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
    a) asista la lucrarile comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilor;
    b) intocmeste rapoarte catre uniunea sindicala care a acreditat-o si, daca este cazul, informeaza Agentia Nationala a Functionarilor Publici cu privire la anumite aspecte constatate.
    Art. 22
    Comisiile de concurs au urmatoarele atributii principale:
    a) stabilesc bibliografia de concurs si subiectele pentru proba scrisa;
    b) verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs de catre candidati;
    c) selecteaza dosarele de inscriere ale candidatilor si stabilesc, in functie de modul de indeplinire a conditiilor de participare, candidatii care vor participa la concurs;
    d) transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele selectiei si ale concursului pentru a fi comunicate candidatilor.
    Art. 23
    Bibliografia de concurs se stabileste in functie de domeniul de activitate al autoritatii sau institutiei publice si de specificul functiei publice pentru care se organizeaza concurs.
    Art. 24
    Comisiile de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atributii principale:
    a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor de inscriere si la rezultatul final al concursului;
    b) transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
    Art. 25
    (1) Fiecare comisie de concurs si comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar care nu este membru al respectivei comisii, numit prin ordin ori dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice respective, de regula dintre functionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane al autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
    (2) Secretarul comisiei de concurs poate avea si calitatea de secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor.
    (3) Secretarul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale:
    a) vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului;
    b) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de concurs intreaga documentatie privind activitatea specifica acestei comisii;
    c) asigura transmiterea rezultatelor selectiei si ale concursului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;
    d) indeplineste orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.
    (4) Cand functia de secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor este detinuta de o alta persoana decat secretarul comisiei de concurs numirea acestuia se face prin ordin ori dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    (5) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor indeplineste, in mod corespunzator, activitatile prevazute la alin. (3) lit. b) si c).
    Art. 26
    (1) Comisiile de concurs si comisiile de solutionare a contestatiilor isi inceteaza activitatea dupa solutionarea contestatiilor depuse de candidati si dupa comunicarea rezultatelor finale.
    (2) La incetarea activitatii comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor au obligatia de a preda pe baza de proces-verbal, prin secretarul comisiei, toate documentele concursului la compartimentul de resurse umane.

    SECTIUNEA a 4-a
    Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor

    Art. 27
    Functiile publice vacante pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii, prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii concursului, printr-un anunt in presa nationala sau locala, precum si prin afisarea la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
    Art. 28
    (1) Anuntul contine in mod obligatoriu:
    a) denumirea si sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului;
    b) locul, data si ora desfasurarii concursului;
    c) denumirea, categoria, clasa si gradul functiei publice pentru care se organizeaza concurs;
    d) conditiile generale de participare;
    e) data pana la care se pot depune dosarele de inscriere;
    f) numarul de telefon de unde se pot afla informatii suplimentare.
    (2) In cazul in care din motive obiective nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului autoritatea sau institutia publica are obligatia de a anunta prin aceleasi mijloace de informare prevazute la art. 27 modificarile intervenite in desfasurarea concursului.
    (3) Conditiile specifice aprobate prin ordin ori dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, precum si bibliografia se afiseaza, in termenul prevazut la art. 27, la sediul autoritatii sau institutiei publice, intr-un loc vizibil, accesibil publicului.
    Art. 29
    (1) In vederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de inscriere, care va contine in mod obligatoriu:
    a) copie de pe actul de identitate;
    b) formularul de inscriere, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;
    c) copiile de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
    d) copie de pe carnetul de munca, daca este cazul;
    e) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
    f) cazierul judiciar;
    g) copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior sau recomandare, dupa caz.
    (2) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
    (3) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor de catre secretarul comisiei de concurs.
    Art. 30
    (1) Dosarul de inscriere se depune de catre candidat la secretarul comisiei de concurs, in termen de 12 zile de la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.
    (2) In termen de 5 zile de la data expirarii termenului de depunere a dosarului de inscriere comisia de concurs verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru inscrierea la concurs si intocmeste lista cuprinzand candidatii care vor putea participa.
    (3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) presedintele comisiei de concurs transmite, prin secretarul comisiei, rezultatul selectiei compartimentului de resurse umane, in vederea comunicarii acestuia. Comunicarea se face in termen de 24 de ore, prin scrisoare recomandata sau prin instiintare scrisa luata la cunostinta prin semnatura.
    (4) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) lista cuprinzand candidatii selectati se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs la sediul autoritatii sau institutiei publice.
    (5) In cazul candidatilor neselectati comunicarea prevazuta la alin. (3) va cuprinde si motivele neselectarii.
    Art. 31
    (1) Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei pot face contestatie in termen de 5 zile de la data afisarii listei cuprinzand candidatii selectati.
    (2) In termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) comisia de solutionare a contestatiilor solutioneaza contestatiile si comunica rezultatul acestora in conditiile art. 30 alin. (3).
    Art. 32
    (1) Concursul consta in sustinerea unei probe scrise si a unui interviu.
    (2) Notarea celor doua probe se face prin note de la 1 la 10.
    (3) Nota finala a concursului este data de media aritmetica a notelor finale acordate la cele doua probe.
    (4) Nota minima de promovare a concursului este 7.
    Art. 33
    (1) Proba scrisa consta in redactarea, in prezenta comisiei de concurs, a unei lucrari scrise sau in completarea unor teste-grila.
    (2) Numarul subiectelor pentru lucrarea scrisa, gradul de dificultate si complexitate al acestora sau, dupa caz, al testelor-grila se stabilesc de comisia de concurs, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.
    (3) Subiectele sau testele-grila nu pot excede bibliografiei de concurs.
    (4) Subiectele sau testele-grila vor avea ca obiect testarea cunostintelor teoretice si practice necesare pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor functiei publice respective. Pentru functiile publice de conducere subiectele vor cuprinde in mod obligatoriu si testarea aptitudinilor manageriale.
    (5) Pentru ocuparea aceleiasi functii publice subiectele, respectiv testele-grila, vor fi identice. In cazul in care datorita numarului mare de candidati proba scrisa se organizeaza in mai multe serii de concurs, subiectele sau testele-grila se vor schimba la fiecare serie.
    (6) Pentru asigurarea confidentialitatii comisia de concurs stabileste subiectele sau testele-grila cu o ora inaintea desfasurarii probei scrise. Acestea se inchid in plicuri sigilate purtand stampila autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului. Plicul extras de candidati se deschide de presedintele comisiei de concurs la inceperea sustinerii probei scrise, in fata acestora.
    (7) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, respectiv al testelor-grila.
    Art. 34
    (1) Stabilirea punctajelor pentru fiecare subiect sau test-grila se face de catre comisia de concurs si se comunica prin afisare de catre secretarul comisiei de concurs imediat dupa incheierea probei scrise.
    (2) Notarea lucrarilor scrise sau a testelor-grila se face separat de catre fiecare membru al comisiei de concurs si se consemneaza in procesul-verbal.
    (3) Nota finala a probei scrise este data de media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    (4) Nota minima de promovare a probei scrise este 7.
    Art. 35
    (1) Interviul se sustine, de regula, in aceeasi zi cu proba scrisa, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data sustinerii probei scrise.
    (2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitate sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala, origine sociala.
    (3) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza intocmai in procesul-verbal intocmit de secretarul comisiei de concurs si semnat de toti membrii acesteia.
    (4) In cadrul interviului se pot testa, daca este cazul, cunostintele de limba straina, precum si cele de operare/programare pe calculator.
    (5) Durata interviului se stabileste de comisia de concurs.
    Art. 36
    (1) Acordarea notelor se face separat de fiecare membru al comisiei de concurs si se consemneaza in procesul-verbal.
    (2) Nota finala a interviului este data de media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    (3) Nota minima pentru promovarea interviului este 7.
    Art. 37
    (1) In termen de doua zile de la sustinerea ultimei probe a concursului comisia de concurs intocmeste lista cuprinzand rezultatele candidatilor in ordine descrescatoare a notelor finale ale concursului, cu mentiunea "admis" sau "respins" pentru fiecare candidat.
    (2) Sunt declarati admisi, in limita functiilor publice scoase la concurs, candidatii care au obtinut notele finale cele mai mari, care trebuie sa fie cel putin egale cu nota minima de promovare a concursului.
    (3) In cazul in care 2 candidati au obtinut aceleasi note finale comisia de concurs departajeaza candidatii in functie de studiile si de specializarile absolvite sau, dupa caz, in functie de rezultatele obtinute la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale.

    SECTIUNEA a 5-a
    Comunicarea rezultatului concursului si contestarea acestuia

    Art. 38
    (1) La expirarea termenului prevazut la art. 37 alin. (1) presedintele comisiei de concurs transmite lista cuprinzand rezultatele candidatilor compartimentului de resurse umane, in vederea comunicarii acestora. Comunicarea se face in termen de 24 de ore prin scrisoare recomandata sau prin instiintare scrisa luata la cunostinta prin semnatura.
    (2) La expirarea termenului prevazut la art. 37 alin. (1) lista cuprinzand rezultatele candidatilor se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs la sediul autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 39
    (1) In termen de 5 zile de la afisare candidatii nemultumiti pot contesta rezultatul final al concursului la comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) Comisia de solutionare a contestatiilor are obligatia de a solutiona contestatiile in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
    (3) Comunicarea rezultatului contestatiei, cu mentiunea "admis" sau "respins", se face in conditiile art. 38 alin. (1).
    Art. 40
    In cazul respingerii contestatiei candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 6-a
    Numirea in functii publice

    Art. 41
    (1) Candidatii declarati admisi vor fi numiti, prin ordin ori dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, in functiile publice pentru care s-a organizat concursul.
    (2) Actul de numire se emite in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
    Art. 42
    (1) Candidatii declarati admisi au obligatia de a depune in termenul prevazut la art. 41 alin. (2) actele necesare in vederea numirii in functiile publice.
    (2) In situatia nedepunerii actelor necesare sau a neprezentarii in vederea numirii, conducatorul autoritatii sau institutiei publice notifica urmatorul candidat din lista cuprinzand rezultatele finale, intocmita in conditiile art. 37.
    (3) In cazul in care urmatorul candidat din lista cuprinzand rezultatele finale nu a obtinut nota minima de promovare, postul ramane vacant, urmand sa se organizeze un nou concurs in conditiile prezentei hotarari.

    CAP. 3
    Examenele pentru acordarea claselor si gradelor corespunzatoare timpului lucrat in alte sectoare de catre persoanele care revin in corpul functionarilor publici dupa parasirea acestuia din motive care nu le sunt imputabile

    Art. 43
    Examenul pentru acordarea claselor si gradelor corespunzatoare timpului lucrat in alte sectoare de catre persoanele care au revenit in corpul functionarilor publici, in conditiile legii, dupa parasirea acestuia pentru motive care nu le sunt imputabile, se organizeaza in luna noiembrie a fiecarui an de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
    Art. 44
    (1) In vederea participarii la examen candidatii vor face dovada ca au parasit corpul functionarilor publici pentru motive care nu le sunt imputabile.
    (2) In sensul prezentei hotarari, sunt motive neimputabile functionarilor publici urmatoarele:
    a) eliberarea din functie in situatia in care autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea;
    b) eliberarea din functie in cazul in care autoritatea sau institutia publica a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu a acceptat sa o urmeze;
    c) eliberarea din functie in situatia in care autoritatea sau institutia publica si-a redus personalul ca urmare a reorganizarii, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de functionarul public, iar Agentia Nationala a Functionarilor Publici nu a avut posibilitatea plasarii acestuia intr-o functie publica corespunzatoare.
    Art. 45
    (1) Cererile de inscriere la examenul pentru acordarea claselor corespunzatoare timpului lucrat in alte sectoare, insotite de documentele care sa justifice participarea la examen, se depun de functionarii publici interesati la conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
    (2) Cererile de inscriere, insotite de copii de pe dosarele profesionale si de pe carnetele de munca apartinand functionarilor publici care indeplinesc conditiile de participare la examen, se inainteaza de catre autoritatile si institutiile publice respective Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pana la data de 30 august a fiecarui an.
    (3) In urma verificarii actelor prevazute la alin. (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritatilor si institutiilor publice interesate, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an, numele functionarilor publici indreptatiti sa participe la examen, precum si data, locul si ora organizarii acestuia.
    Art. 46
    (1) Bibliografia pentru examen se stabileste de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pe baza propunerilor autoritatilor sau institutiilor publice in cadrul carora isi desfasoara activitatea functionarii publici care participa la examen, in functie de domeniul de activitate al autoritatii sau institutiei publice si de specificul functiei publice.
    (2) Bibliografia stabilita se comunica autoritatilor sau institutiilor publice interesate de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici pana la data de 30 septembrie a fiecarui an si se afiseaza la sediul acesteia.
    Art. 47
    (1) Comisia de examen pentru acordarea claselor si gradelor corespunzatoare timpului lucrat in alte sectoare, precum si comisia de solutionare a contestatiilor se numesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 5 zile inainte de data sustinerii examenului.
    (2) Comisia de examen este compusa din:
    a) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
    b) un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice;
    c) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    d) un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (3) Comisia de solutionare a contestatiilor este compusa din: un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
    (4) Prevederile art. 19 - 22 si ale art. 24 - 26 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 48
    Examenul se desfasoara in conformitate cu procedura prevazuta la art. 32 - 35.
    Art. 49
    (1) In termen de doua zile de la sustinerea ultimei probe comisia de examen centralizeaza rezultatele, intocmeste pe baza notelor obtinute lista cuprinzand functionarii publici care au promovat examenul si stabileste clasele si gradele care se vor acorda acestora.
    (2) Stabilirea claselor si gradelor se face prin acordarea unui grad pentru fiecare perioada de activitate neintrerupta de 2 ani desfasurata in alte sectoare.
    (3) Secretarul comisiei de examen va comunica in scris candidatilor nota finala, cu mentiunea "admis" sau "respins", precum si clasa si gradul acordate.
    (4) Contestarea rezultatelor examenului se face in conformitate cu prevederile art. 39 si 40.
    Art. 50
    Lista cuprinzand functionarii publici care au promovat examenul se inainteaza presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in vederea eliberarii unui certificat care sa ateste acordarea claselor si gradelor corespunzatoare timpului lucrat in alte sectoare.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 51
    Conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice pot stabili, pentru fiecare dintre probele de concurs prevazute la art. 32, o anumita pondere, in functie de gradul de interes acordat acesteia.
    Art. 52
    (1) Autoritatile si institutiile publice vor transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici lista cuprinzand functionarii publici numiti in urma concursurilor si examenelor, in termen de cel mult 15 zile de la numirea acestora, si vor arhiva, in conditiile legii, documentele rezultate in urma concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice.
    (2) Autoritatile si institutiile publice vor respecta caracterul confidential al datelor personale ale candidatilor si vor asigura accesul la informatiile privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice, numai cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 53
    Membrii comisiilor de concurs, comisiilor de examen si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor, precum si persoanele desemnate in calitate de observator au obligatia de a respecta caracterul confidential al datelor personale ale candidatilor.
    Art. 54
    (1) Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotarari, sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ.
    (2) Incalcarea dispozitiilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, materiala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate, in conditiile legii.
    Art. 55
    In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.
    Art. 56
    (1) Concursurile organizate pentru ocuparea unor functii publice, cu respectarea prevederilor legale, pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sunt valabile.
    (2) Concursurile pentru ocuparea unor functii publice, aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se vor finaliza in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data organizarii lor.
    Art. 57
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica si concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere de secretar al comunei, orasului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, respectiv de secretar general al judetului si secretar general al aparatului propriu de specialitate al prefectului, cu exceptia dispozitiilor referitoare la componenta comisiilor de concurs si la numirea in functia publica, care sunt cele prevazute de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.
    Art. 58
    Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs sau de examen, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor membrii acestora, care sunt angajati ai altor autoritati sau institutii publice decat cele care organizeaza concursul ori examenul, au dreptul la o indemnizatie reprezentand 20% din indemnizatia sau salariul de baza al conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare.
    Art. 59
    Lista prevazuta la art. 18 alin. (2) se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 60
    Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 61
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul administratiei publice,
                              Octav Cozmanca

                              Ministrul muncii si
                              solidaritatii sociale,
                              Marian Sarbu

    ANEXA 1

    Institutia ..................

                     FORMULAR DE INSCRIERE
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Postul solicitat:                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Date personale:                                                              |
| Nume:                                     Prenume:                           |
| Adresa:                                   Numar de telefon:                  |
| Data nasterii:                            Locul nasterii:                    |
| Starea civila:                            Copii:                             |
| Stagiu militar:                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Studii generale si de specialitate:                                          |
| Studii medii liceale sau postliceale:                                        |
|      _________________________________________________________________       |
|     |     Institutia    |       Perioada     |   Diploma obtinuta     |      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|                                                                              |
| Studii superioare de scurta durata:                                          |
|      _________________________________________________________________       |
|     |     Institutia    |       Perioada     |   Diploma obtinuta     |      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|                                                                              |
| Studii superioare de lunga durata:                                           |
|      _________________________________________________________________       |
|     |     Institutia    |       Perioada     |   Diploma obtinuta     |      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|                                                                              |
| Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:                              |
|      _________________________________________________________________       |
|     |     Institutia    |       Perioada     |   Diploma obtinuta     |      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|                                                                              |
| Alte tipuri de studii:                                                       |
|      _________________________________________________________________       |
|     |     Institutia    |       Perioada     |   Diploma obtinuta     |      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|     |___________________|____________________|________________________|      |
|______________________________________________________________________________|
| Limbi straine (slab, bine, foarte bine)*):                                   |
|      _________________________________________________________________       |
|     |               |     Scris     |     Citit    |      Vorbit      |      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|    *) Se va mentiona si limba materna, acolo unde este cazul.                |
|______________________________________________________________________________|
| Cunostinte de operare pe calculator:                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Cariera profesionala:                                                        |
|      _________________________________________________________________       |
|     |    Perioada   |  Institutia/  |   Functia    |  Principalele    |      |
|     |               |     Firma     |   detinuta   | responsabilitati |      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|                                                                              |
|    Detalii despre ultimul loc de munca (se vor mentiona calificativele       |
| acordate la evaluarea performantelor profesionale in ultimii 2 ani, daca este|
| cazul):                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Persoane de contact pentru recomandari:                                      |
|      _________________________________________________________________       |
|     |Nume si prenume|   Institutia  |   Functia    | Numar de telefon |      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|     |_______________|_______________|______________|__________________|      |
|______________________________________________________________________________|

    Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca datele furnizate in acest formular sunt adevarate, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 lit. a) - g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca nu ma aflu in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 56 - 58 din aceeasi lege.

    Data ..................               Semnatura ................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1087/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1087 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu