Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.108 din 27.02.2019

pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 04 martie 2019SmartCity1

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2018-2020, capitolul „Politici agricole şi de dezvoltare rurală" - Programul de susţinere pentru produse deficitare,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României. Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol; b)întreprindere - entitatea definită la pct. 4 din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol; c)întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol; d)autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis; e)Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.
Capitolul IIBeneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului usturoi Articolul 4
(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de usturoi.
(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) şi c), care exploatează culturi de usturoi, respectiv:a)producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producţiei de usturoi; b)producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; c)producătorilor agricoli persoane juridice.
Articolul 5Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a)să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul ............., beneficiar numărul ........ ........ ..........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti"; b)să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa prevăzută la lit. a); c)să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere; d)să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative. Articolul 6
(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăşi valoarea maximă de 15.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(3) Plata se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată.
(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
(6) Programul de susţinere a producţiei de usturoi se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.
(7) Resursele financiare necesare aplicării schemei prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita bugetului anual aprobat.
(8) Anual, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului se aprobă sumele necesare schemei de ajutor de minimis.
Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă/an, pe durata Programului de susţinere a producţiei de usturoi, după îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 10 alin. (2). Articolul 8
(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre, pentru anul 2019, sunt în sumă de maximum 9.300.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 2.000.000 euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice", direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 „Subvenţii", articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli".
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dispune măsurile necesare în vederea implementării ajutorului de minimis cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2019 în bugetul ministerului.
(3) Până la publicarea legii bugetului de stat pe anul 2019, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor aferente implementării ajutorului de minimis se realizează în condiţiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIIModul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului usturoi Articolul 9
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi înainte de depunerea cererii de înscriere în program, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) verifică împreună cu direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele potenţial disponibile rămase, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 15.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciţii financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre şi cele declarate de solicitant în cerere.
(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai inclusiv, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; b)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; c)dovadă cont activ bancă/trezorerie; d)adeverinţa, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; e)declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul".
(5) În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti unde se găseşte suprafaţa deţinută.
(6) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
(7) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (6) se asigură de către un funcţionar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.
(8) În situaţia în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judeţe, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafaţa cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.
Articolul 10
(1) Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. e) şi în baza comunicării solicitanţilor, verifică existenţa culturii, potrivit fişei prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste valorificarea producţiei de usturoi obţinute pe terenul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), până la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.
(3) Valorificarea producţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) se face în perioada 1 iulie-29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.
(4) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) şi la art. 5 alin. (1) lit. d) sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.
Articolul 11
(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (4) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (2).
Articolul 12Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere. Articolul 13După primirea situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Articolul 14
(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.
Articolul 15
(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (6), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi, aferente perioadei prevăzute la art. 6 alin. (6), se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plăţii ajutorului de minimis.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Articolul 16
(1) Producătorii agricoli înscrişi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi, prevăzut la art. 9 alin. (6), care valorifică produsul usturoi în spaţii de vânzare, poartă elemente de identificare.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură şi pun la dispoziţia producătorilor agricoli prevăzuţi la alin. (1) elementele de identificare.
(3) Cheltuielile aferente emiterii şi distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare cuprinse în bugetele aprobate direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 17Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis. Articolul 18Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de usturoi este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare. Articolul 19 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu p. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Alexandru-Victor Micula, secretar de stat ANEXA Nr. 1Nr. ........... data........ .......... CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM (model) Către Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............../Municipiului Bucureşti Subscrisa: PF/PFA/II/IF/PJ ........ ................ ................ ........ ..........., cu sediul în localitatea ........ ........ .............., judeţul ............., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ..........., CUI ........ .............., cod CAEN ................, cont bancar deschis la ........ ................ ........., reprezentată de ........ .............., CNP ........ ........ ........., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi, potrivit art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. .../2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia şi depun următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ NOTĂ: Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare. Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul ............ la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............/a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în program cu suprafaţa de ........... mp. Declar că în perioada anilor 2017-2019 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul: ........ ................ .........., suma ........ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ............... NOTĂ: Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea. Mă oblig să menţin suprafaţa de ........ ........., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. Solicitant, ........ ................ Verificat reprezentant DAJ, ........ ........ .............. Aprobat director executiv DAJ, ........ ................ ............. ANEXA Nr. 2 Nr. ........... data ........ .......... DECLARAŢIE (model) Subscrisa: PF/PFA/II/IF/PJ ........ ................ ................ .........., cu sediul în localitatea ........ ........ .............., judeţul ........ ........ .........., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ........ ..........., CUI ........ ................ ........, cod CAEN ........ ................ ........, cont bancar deschis la ........ ................ ................ ........ ............., reprezentată de ........ ................ ........ ............., CNP ........ ................ ................ ................ ........ ............, declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a producţiei de usturoi şi mă oblig să informez/comunic/anunţ DAJ existenţa culturii în vederea efectuării verificărilor. Declar că suprafaţa cultivată cu usturoi, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. ......, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare. Declar că am înfiinţat cultura de usturoi în suprafaţă de ........ ............... mp, pe raza localităţii ........ ................ ........ .............., judeţul ........ ................ ............., şi marchez suprafaţa la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de usturoi, beneficiar numărul ................, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti". Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei şi existenţa culturii. Mă oblig să anunţ DAJ în perioada de vegetaţie până la recoltare, în vederea efectuării verificării. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile. Data ........ ........ Semnătura solicitantului, ........ ................ ............. ANEXA Nr. 3REGISTRUL UNIC pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi (model) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............./a Municipiului Bucureşti

Nr. crt. Producător agricol (denumirea, localitatea) Cererea de înscriere în program (nr./data) Suprafaţa pentru care se solicită sprijinul Cantitatea valorificată (kg) Suma totală aprobată (lei)
Total (m2)
0 1 2 3 4 5
1. 1/data
2. 2/data
3.
4.
...

NOTĂ: Coloanele 4 şi 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant. Întocmit ........ ................ ................ ........ ............ (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila) ANEXA Nr. 4 FIŞA DE IDENTIFICARE A CULTURII (model) Numele şi prenumele ........ ................ ........ ..........., funcţia ........ ............. legitimaţia nr. ........, în calitate de reprezentant DAJ ........ ................ ..........., am constatat următoarele: Date solicitant: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Suprafaţa existentă cu cultura de usturoi ........ ......... În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe judeţe: suprafaţa ........ ........., judeţul ........ ................ ................ ........ Cultura se află în faza de:

- 2-3 frunze Da  Nu 
- tulpină Da  Nu 
- formarea bulbului Da  Nu 
- maturarea bulbului Da  Nu 

Vecinătăţi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Schiţa culturii cu căile de acces

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Programul de susţinere a producţiei de usturoi, beneficiar numărul ........ .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ........ .............../Municipiului Bucureşti". Da  Nu  Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... NOTĂ: Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata existenţa culturii de usturoi. Am constatat, Reprezentant DAJ, ........ ........ ......... Sunt de acord cu constatarea, Solicitant, ........ ......... ANEXA Nr. 5 SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar (model) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ........../a Municipiului Bucureşti

Nr. crt. Numărul beneficiarilor Suprafaţa pentru care se acordă sprijin Cantitatea valorificată (kg) Cuantum pe beneficiar (lei) Suma aprobată
Total (m2) Total (lei)
0 1 2 3 4 5

Director executiv, ........ ................ ................ ......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Întocmit ........ ................ ................ ......... (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) ANEXA Nr. 6SITUAŢIE CENTRALIZATOARE (model) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Se aprobă. Ordonator principal de credite, ........ ................ ........ ...............

Nr. crt. Judeţul Suma totală aprobată (lei)
0 1 2
1.
2.
3.
...
TOTAL:

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene Director general, ........ ........ ............... (semnătura şi ştampila)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 108/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 108 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 108/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu