E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1069 din 11.12.2013

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 831 din 24 decembrie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 şi al art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, denumit în continuare Institutul, ca urmare a reorganizării în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii.
(2) Institutul este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii.(3) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1.(4) În subordinea Institutului funcţionează două filiale, cu personalitate juridică:a)filiala Maramureş, cu sediul în comuna Repedea; b)filiala Mehedinţi, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Articolul 2Institutul are ca obiective de activitate: a)îndeplinirea strategiei Ministerului Culturii în domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului cultural şi cercetării; b)realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei permanente şi managementului în domeniul culturii, în beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural şi al persoanelor fizice, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte; c)elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din sectorul cultural; d)acordarea asistenţei tehnice în domeniul programelor europene cu incidenţă în domeniul culturii, potrivit prezentei hotărâri. Articolul 3Institutul are următoarele atribuţii principale: 1. În domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente: a)determină nevoile de formare profesională ale angajaţilor instituţiilor publice şi persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural; b)elaborează, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi cu alte autorităţi şi organisme în domeniu, standardele de pregătire profesională şi standardele ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii; c)propune Ministerului Culturii proiecte de formare a specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice; d)gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii; e)oferă servicii de educaţie recurentă sau compensatorie, formare profesională şi educaţie civică, prin organizarea şi desfăşurarea de programe, cursuri şi alte activităţi specifice; f)oferă servicii de orientare profesională în colaborare cu entităţile educaţionale din sistemul educaţional naţional; g)organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale dobândite pe cale nonformală şi informală; h)organizează şi desfăşoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală şi postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, în condiţiile legii; i)elaborează şi realizează aplicaţii practice pentru programele, cursurile şi celelalte activităţi organizate; j)organizează şi desfăşoară, în colaborare cu direcţiile de specialitate ale Ministerului Culturii şi cu alte instituţii ale acestuia, atestarea specialiştilor şi experţilor în domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituţiile de spectacole; k)sprijină activitatea şi colaborează cu instituţiile de învăţământ artistic şi cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu; l)eliberează, în condiţiile legii, diplome educaţionale şi certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate; m)dezvoltă, perfecţionează şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aplicaţii informatice necesare formării profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului culturii; n)organizează şi desfăşoară programe, cursuri şi alte activităţi de formare profesională a personalului instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum şi a persoanelor fizice; o)participă la organizarea de programe şi activităţi de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, în ceea ce priveşte conservarea, evidenţa şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil şi imobil deţinut de unităţile de cult; p)asigură îndrumarea metodologică pentru activităţile de formare profesională desfăşurate de aşezămintele culturale; q)asigură atestarea în domeniul managementului şi formarea profesională a managerilor şi operatorilor culturali, conform legii.2. În domeniul managementului cultural: a)elaborează şi pune la dispoziţia persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management şi marketing cultural; b)elaborează studii, lucrări şi metodologii cu aplicabilitate în domeniul culturii; c)dezvoltă aplicaţii informatice specifice managementului cultural; d)asigură consultanţă şi asistenţă metodologică şi de specialitate în domeniul managementului şi marketingului cultural instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, şi persoanelor juridice de drept privat; e)elaborează şi propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, sistemul multianual de planificare şi management al pregătirii profesionale a personalului din instituţiile publice de cultură; f)colaborează cu alte instituţii publice care au atribuţii şi dezvoltă programe în domeniul cultural.3. În domeniul dezvoltării instituţionale: a)acordă consultanţă la solicitarea persoanelor juridice de drept privat şi realizează examinări pentru evaluarea caracteristicilor profesionale şi de personalitate ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilităţilor pentru activitatea de conducere; b)pregăteşte şi perfecţionează specialişti în domenii care sunt solicitate de economia de piaţă, pentru sectorul culturii - legislaţie, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, informatică etc.; c)elaborează proiectele metodologiilor şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate în domeniul culturii, precum şi modalităţile de examinare finală şi de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii.4. În domeniul cercetării sectorului cultural: a)efectuează studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru programele şi politicile Ministerului Culturii; b)colectează, gestionează şi analizează date statistice despre sectoarele culturale şi creative din România; c)fundamentează politicile publice în domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii, şi elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale, în corelare cu alte strategii şi programe ale instituţiilor publice româneşti care au acelaşi obiectiv; d)efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România; e)identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural; f)efectuează, la cerere, studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural; g)furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii de către organismele internaţionale preocupate de sectorul cultural; h)efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii; i)realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural; j)efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; k)valorifică studiile, analizele, cercetările; l)dezvoltă programe şi proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă privind conservarea, restaurarea, managementul, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural; m)realizează activităţi privind educarea la locul de muncă şi formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică în cadrul instituţiei sau al instituţiilor partenere.5. În domeniul asistenţei tehnice şi promovării programelor culturale europene, până la finalizarea actualului cadru financiar: a)asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative, facilitează participarea la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative a unui număr cât mai mare de operatori, asigură comunicarea la nivel naţional şi regional dintre operatorii culturali şi realizează schimbul de informaţii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative; b)diseminează informaţii privind licitaţiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative şi face cunoscute mecanismele de finanţare; c)elaborează evaluări, sinteze şi metodologii cu aplicabilitate în domeniul dezvoltării de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural; d)asigură funcţionarea birourilor de asistenţă tehnică, informare şi promovare ale Uniunii Europene în România pentru programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013, Europa Creativă 2007-2013, până la finalizarea actualului cadru financiar; e)întreţine şi dezvoltă portalul web www.eurocult.ro; f)sprijină Comisia Europeană prin acordarea de asistenţă tehnică privind sectoarele culturale şi creative prin furnizarea datelor referitoare la aceste sectoare; g)realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport; h)colaborează cu instituţii similare din ţară şi din străinătate; i)asigură, la cerere, asistenţă metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile şi structurale, inclusiv prin încheierea de contracte.6. Alte atribuţii: a)editează şi comercializează publicaţii de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor şi altele; b)propune Ministerului Culturii, în vederea aprobării prin ordin, tarife pentru serviciile oferite; c)organizează şi întreţine o bază de date, precum şi un centru de documentare specifice obiectului său de activitate; d)organizează manifestări ştiinţifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară - în domeniile sale de competenţă; e)desfăşoară activităţi de cazare şi masă în spaţiile pe care le are în administrare. Articolul 4Institutul stabileşte şi realizează programul de activitate, proiectele şi programele educaţionale şi de formare profesională proprii, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 5Funcţionarea Institutului se asigură prin activitatea personalului angajat în baza contractului individual de muncă şi prin colaborarea cu formatori şi instructori. Art. 6 - (1) Institutul este condus de un manager, pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de management, potrivit legii.(2) Managerul Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu terţii.(3) Managerul Institutului poate delega personalului de conducere din subordine sarcini şi responsabilităţi, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.(4) Managerul Institutului este ordonator secundar de credite.(5) Managerul Institutului numeşte, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu.(6) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul Institutului emite decizii. Articolul 7 (1) Managerul Institutului este asistat în activitatea sa de următoarele organisme colegiale:a)Consiliul administrativ - organ consultativ; b)Consiliul de specialitate - organ consultativ care are misiunea de a stabili, documenta, implementa, menţine şi îmbunătăţi sistemul de management al calităţii din Institut şi care asigură coordonarea ştiinţifică a acestuia. (2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii. (3) Numărul membrilor consiliului de specialitate prevăzut la alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi nu poate depăşi 5 membri. Articolul 8 (1) Numărul maxim de posturi se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi se stabileşte în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice. Articolul 9În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă, precum şi organigrama Institutului, prin ordin al ministrului culturii care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 10 (1) Patrimoniul Institutului este format din patrimoniul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, care se completează cu activul şi pasivul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, conform ultimei situaţii financiare întocmite, şi este preluat pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde:a)prevederile bugetare pe anul 2013, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate; b)structurile de personal preluate; c)patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite de fiecare instituţie; bunul imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre; d)bazele de date, precum şi orice documente şi informaţii referitoare la Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, de la Institutul Naţional al Patrimoniului. Articolul 11(1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.(2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din:a)activităţi de evaluare a competenţelor profesionale; b)activităţi de formare profesională; c)activităţi de consultanţă; d)tarife percepute pentru activităţile prestate; e)contracte de cercetare ştiinţifică; f)valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor, în condiţiile legii; g)organizarea de congrese, seminare, conferinţe; h)editarea pe orice tip de suport şi comercializarea de materiale de specialitate din domeniile proprii de activitate, inclusiv privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea programelor europene specifice; i)realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv în parteneriat public-privat; j)furnizarea de servicii de consultanţă şi expertiză, în beneficiul altor persoane juridice, prin încheierea de contracte; k)valorificarea drepturilor de autor pe care le deţine în raport cu alte persoane fizice sau juridice; l)sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine; m)închirierea bunurilor imobile pe care le are în administrare, în condiţiile legi; n)cursuri şi programe de formare profesională; o)participarea în proiecte cu finanţare externă; p)servicii de cazare şi masă în spaţiile pe care le are în administrare; q)alte activităţi specifice realizate de Institut, în conformitate cu atribuţiile sale legale. (3) Tarifele pentru serviciile şi activităţile Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii.(4) Institutul poate accesa fonduri comunitare, inclusiv structurale, cu excepţia programelor comunitare pe care le promovează prin birourile de informare ale Uniunii Europene în România. Articolul 12 (1) Personalul existent în Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, în Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, precum şi personalul aferent activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici din Institutul Naţional al Patrimoniului se preiau de Institut şi vor fi încadrate în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Institut, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, filialele cu personalitate juridică ale Centrului de Pregătire Profesională în Cultură trec în subordinea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.(3) Pentru activităţile de formare profesională şi de evaluare a competenţelor profesionale, Institutul va utiliza în continuare marca înregistrată a Centrului de Pregătire Profesională în Cultură. Articolul 13
Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 31 , cu următorul cuprins: 31. participă în comitetele de management ale programelor comunitare Europa Creativă 2014-2020 şi Europa pentru Cetăţeni 2014-2020, asigură pregătirea pentru derularea acestora şi constituirea birourilor de asistenţă tehnică, informare şi promovare ale Uniunii Europene în România pentru aceste programe. 2. La anexa nr. 2, punctul II „Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat“ se modifică şi se completează după cum urmează: a) numărul curent 43 se abrogă; b)după numărul curent 45 se introduce un nou număr curent, numărul curent 46 , cu următorul cuprins:

„46. Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat“

3. La anexa nr. 2 punctul III „Instituţii publice finanţate din venituri proprii“, nr. crt. 2 se abrogă. Articolul 14În termen de 30 de zile de la încheierea raportărilor specifice finalizării cadrului financiar 2007-2013 pentru programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013 şi Europa Creativă 2007-2013, Ministerul Culturii preia de la Institut, pe bază de proces-verbal, arhiva corespunzătoare acestor programe. Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul culturii, Daniel-Constantin Barbu p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat p. Ministrul educaţiei naţionale, Gigel Paraschiv, secretar de stat Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean
ANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii în administrarea Institutului Naţional de Cercetare şi Formare Culturală

1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
2. Ordonator secundar de credite Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală
Nr. MFP Cod de clasificare Denumirea Datele de identificare
Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar - lei - Anul dobândirii Situaţia juridică
153326 8.29.08 Sediu Construcţie compusă din subsol, parter - ap. 2, et. 1 - ap. 3, et. 2 - ap. 4, mansardă - ap. 5, Suprafaţa utilă = 672,56 mp Teren în indiviziune 188,82 mp din terenul ocupat de construcţie Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Barbu Delavrancea nr. 57 4,000,000 2006 În administrare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1069/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1069 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu