Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1 din 30 iunie 2004

asupra initiativei legislative a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 660 din 22 iulie 2004


SmartCity3


    Cu Adresa nr. 51/433 din 7 iunie 2004, presedintele Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale propunerea legislativa a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, inregistrata la Camera Deputatilor cu nr. 51/433 din 2 iunie 2004.
    In cuprinsul adresei se face mentiunea ca sunt transmise, "de asemenea, in original, listele sustinatorilor acestei initiative legislative din 33 de judete si 5 sectoare ale municipiului Bucuresti, atestate potrivit dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 189/1999", precizandu-se totodata "ca listele de sustinatori din sectorul 2 al municipiului Bucuresti nu au fost atestate in termenul prevazut de lege", pentru aceasta situatie fiind sesizat Guvernul "in vederea urgentarii operatiunilor de atestare".
    Documentatia transmisa Curtii Constitutionale de catre Camera Deputatilor cuprinde:
    1. Cererea inregistrata la Secretariatul general al Camerei Deputatilor sub nr. 51/433 din 2 iunie 2004, prin care membrii Comitetului de initiativa au solicitat inregistrarea propunerii legislative a cetatenilor;
    2. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 10 martie 2004, in care sunt publicate:
    - expunerea de motive semnata de Comitetul de initiativa, format din 19 membri, si textul propunerii legislative a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995;
    - Avizul nr. 219 din 11 februarie 2004 al Consiliului Legislativ, referitor la initiativa cetateneasca privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - declaratia celor 19 membri ai Comitetului de initiativa de constituire a acestuia "in scopul promovarii unui proiect de lege privind modificarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", cu mentiunea ca sunt cetateni cu drept de vot si nu incalca prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni;
    - procura data de membrii Comitetului de initiativa privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, prin care acestia o imputernicesc pe Liliana Elena Aldescu pentru a depune propunerea legislativa privind modificarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care formeaza obiectul initiativei legislative, in vederea avizarii de catre Consiliul Legislativ si pentru publicarea propunerii legislative in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autentificata de notarul public Elena Rotarescu;
    - incheierile de autentificare nr. 3.658 si nr. 3.659 din 17 decembrie 2003 ale Biroului notarului public Elena Rotarescu;
    3. un numar de 1.079 de dosare cu semnaturi ale sustinatorilor initiativei legislative a cetatenilor din 33 de judete si 5 sectoare ale municipiului Bucuresti.
    Propunerea legislativa a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995 formeaza obiectul Dosarului nr. 334J/2004 al Curtii Constitutionale si are urmatorul cuprins:
    "ARTICOL UNIC
    Art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<Incepand cu 1 ianuarie 2005, finantarea invatamantului de stat se face de la bugetul de stat, cu prioritate din cotele de T.V.A., in limitele a cel putin 6% din PIB.>>
    2. Dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) De la 1 ianuarie 2007, pentru finantarea invatamantului de stat, bugetul de stat asigura, in principal, din cotele de T.V.A., un procent de minimum 7% din PIB.
    (1^2) Procentele din PIB alocate anual prin legea bugetului de stat pentru finantarea invatamantului de stat asigura realizarea urmatoarelor cerinte:
    a) considerarea dezvoltarii invatamantului ca prioritate nationala pentru pregatirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale;
    b) profesionalizarea resurselor umane in concordanta cu diversificarea pietei muncii;
    c) dezvoltarea bazei materiale si dotarea unitatilor de invatamant cu material didactic performant, la nivelul standardelor europene;
    d) asigurarea unei salarizari motivante pentru personalul didactic, care sa garanteze atragerea tinerilor cu vocatie pentru cariera didactica, dar si mentinerea in sistem a acestora;
    e) dezvoltarea invatamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare pentru integrarea la varf in piata stiintifica mondiala.
    (1^3) Statul garanteaza alocarea prin legea anuala a bugetului de stat, pentru finantarea invatamantului de stat, a procentelor din PIB prevazute la alin. (1) si (1^1). In acest scop, prevederile din alin. (1) si (1^1) au caracter minimal si obligatoriu la elaborarea legilor anuale ale bugetului de stat, incepand cu anul 2005.>>"
    In expunerea de motive care insoteste propunerea legislativa a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995 se arata, in esenta, ca, "desi in 1995 a fost adoptata Legea invatamantului nr. 84/1995, care prevede expres alocarea de la bugetul de stat a unui procent din produsul intern brut de minim 4% pentru finantarea invatamantului de stat, practic, acest procent nu a fost niciodata acordat". Comitetul de initiativa, constituit potrivit Legii nr. 189/1999, republicata, sustine, de asemenea, ca in alte tari candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana, precum si in tarile membre ale Uniunii, procentele acordate invatamantului au fost mult mai mari, exemplificandu-se cu situatia din Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, Finlanda, Austria, Danemarca, Republica Ceha, Ungaria, Polonia.
    Totodata, in expunerea de motive se arata ca salariile nemotivante ale personalului din invatamant, care s-au situat sub nivelul salariului mediu pe economie, "au determinat migrarea spre alte sectoare de activitate a personalului didactic cu certe calitati pedagogice si cu rezultate deosebite [...], dar si lipsa de interes a tinerilor care opteaza pentru cariere mai atractive din punct de vedere material [...]". In expunerea de motive se arata totodata ca "actul educational se desfasoara in conditii precare: materialul didactic al scolilor atat in mediul urban, cat si din mediul rural este, in unele cazuri, cu mult sub nivelul celui din tarile in curs de aderare sau membre ale Uniunii Europene".

    CURTEA,
examinand propunerea legislativa a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 74 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicata, ale Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata, si cele ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si raportul intocmit de judecatorul-raportor, retine urmatoarele:
    Curtea a fost sesizata de presedintele Camerei Deputatilor cu privire la initiativa legislativa a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 232/2004, precum si cu dispozitiile Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata.
    Competenta Curtii Constitutionale de a se pronunta asupra initiativei legislative a cetatenilor este prevazuta la art. 146 lit. j) din Constitutie, republicata, potrivit careia aceasta autoritate "verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni". In legatura cu aceasta atributie sunt incidente si dispozitiile art. 74 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicata, care prevad ca initiativa legislativa apartine si "[...] unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.
    (2) Nu pot face obiectul initiativei legislative a cetatenilor problemele fiscale, cele cu caracter international, amnistia si gratierea".
    Curtea retine ca sub aspectul competentei sale sunt, de asemenea, aplicabile dispozitiile art. 34^3 din Legea nr. 47/1992, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 232/2004, precum si dispozitiile art. 7 din Legea nr. 189/1999, republicata, care, utilizand aceiasi termeni, stabilesc obiectul verificarii pe care Curtea o intreprinde in exercitarea atributiei sale constitutionale. Aceste dispozitii au urmatorul cuprins:
    - Art. 34^3 din legea organica a Curtii Constitutionale: "Curtea Constitutionala, din oficiu sau pe baza sesizarii presedintelui Camerei Parlamentului la care s-a inregistrat initiativa legislativa a cetatenilor, se pronunta asupra:
    a) caracterului constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetatenilor;
    b) indeplinirii conditiilor referitoare la publicarea acestei propuneri si daca listele de sustinatori sunt atestate de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale ori de catre imputernicitii acestora;
    c) intrunirii numarului minim de sustinatori pentru promovarea initiativei, prevazut la art. 74 alin. (1) [...] din Constitutie, republicata, precum si asupra respectarii dispersiei teritoriale in judete si in municipiul Bucuresti, prevazuta de aceleasi articole.";
    - Art. 7 alin. (1) din legea privind initiativa legislativa a cetatenilor are un continut identic cu dispozitiile art. 34^3 din legea organica a Curtii Constitutionale, cu exceptia tezei ultime a lit. b), in care sintagma "sunt atestate potrivit art. 5" este inlocuita cu sintagma "sunt atestate de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale ori de catre imputernicitii acestora".
    Curtea Constitutionala retine ca, in exercitarea atributiei prevazute la art. 146 lit. j) din Constitutie, republicata, verifica continutul constitutional al propunerii legislative care face obiectul initiativei cetatenilor exclusiv prin raportare la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 74 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicata.
    1. Cu privire la caracterul constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetatenilor:
    Prin initiativa legislativa a cetatenilor se propune, in esenta, modificarea prevederilor art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul alocarii de la bugetul de stat, pentru finantarea invatamantului de stat, a unui procent din produsul intern brut de cel putin 6%, incepand cu 1 ianuarie 2005, si de minimum 7%, incepand cu 1 ianuarie 2007, indicandu-se ca sursa de finantare, cu prioritate, cotele din taxa pe valoarea adaugata.
    Este evident, in consecinta, ca propunerea legislativa vizeaza conceptia viitoare cu privire la formarea bugetului de stat, modificarea politicii bugetare privind invatamantul, prin majorarea in anii viitori a procentului din produsul intern brut alocat invatamantului de stat.
    De altfel si Consiliul Legislativ, in avizul sau publicat in Monitorul Oficial, considera ca "marimea procentelor din produsul intern brut propuse a fi alocate finantarii invatamantului de stat, [...] reprezinta o optiune politico-economica si de oportunitate".
    Curtea constata asadar ca propunerea legislativa este constitutionala in raport cu dispozitiile art. 74 alin. (2) din Constitutie, republicata, deoarece nu vizeaza reglementarea vreunuia dintre domeniile care nu pot face obiectul unei initiative legislative, prevazute la art. 74 alin. (2) din Constitutie, republicata.
    2. In ceea ce priveste indeplinirea conditiilor referitoare la publicarea propunerii legislative si daca listele de sustinatori prezentate sunt atestate potrivit art. 5 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata:
    a) Curtea constata ca propunerea legislativa care face obiectul initiativei cetatenilor, precum si expunerea de motive care o insoteste, semnata de comitetul de initiativa format din 19 membri, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 10 martie 2004, in cadrul termenului de maximum 30 de zile de la emiterea Avizului nr. 219 din 11 februarie 2004 al Consiliului Legislativ, prevazut la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 189/1999, republicata.
    b) Pe baza verificarii facute de catre colectivul de magistrati-asistenti, constituit prin rezolutia presedintelui Curtii Constitutionale, a celor 1.079 de dosare primite de la Camera Deputatilor, cuprinzand semnaturi ale sustinatorilor initiativei legislative provenind din 33 de judete si 5 sectoare ale municipiului Bucuresti, s-a constatat ca listele de sustinatori au fost atestate.
    S-a constatat insa ca nu in toate cazurile atestarea listelor de sustinatori s-a facut cu respectarea stricta a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicata, de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale sau, in localitatile urbane, si de functionarii primariei imputerniciti de primar in acest scop.
    Astfel au fost constatate situatii in care atestarea calitatii de cetatean cu drept de vot si a domiciliului sustinatorilor, prevazuta la art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicata, s-a facut in mediul rural prin semnatura, fara a se mentiona calitatea de primar, aplicandu-se stampila consiliului local, iar nu a primarului, sau situatii in care, in mediul urban, atestarea a fost facuta de catre secretarul consiliului local, fara a se arata numarul imputernicirii date de primar, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 189/1999, republicata. Fata de aceasta situatie Curtea constata ca sustinatorii astfel atestati, in numar total de 13.186, nu pot fi luati in considerare.
    In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (3) si ale art. 5 alin. (2) si (3) din Legea nr. 189/1999, republicata, in urma verificarii efectuate de colectivul constituit, nu a fost luat in considerare un numar de 1.541 de sustinatori, intrucat din examinarea listelor a rezultat, pe baza codului numeric personal, ca sunt minori ori s-a constatat ca nu au semnat listele, aveau numele sau prenumele scrise in mod ilizibil ori mentiunile prezentau stersaturi, rectificari nesemnate de catre imputernicitul Comitetului de initiativa. In numarul total de sustinatori care nu a fost luat in considerare intra de asemenea si sustinatorii cu privire la care mentiunile privind actul de identitate si codul numeric personal lipseau sau erau inscrise in mod eronat.
    Nu au fost luati in considerare cei 183 de sustinatori din comuna Taga, judetul Cluj, intrucat atestarea listei acestora nu a fost facuta de primarul comunei, ci de cel al municipiului Gherla.
    Totodata, s-a constatat in mod neechivoc, in urma verificarii, ca un numar de 1.540 de sustinatori din judetele care indeplinesc conditia numarului minim nu a fost atestat cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicata, intrucat atestarea s-a facut, la comune, de alte persoane decat primarul sau inlocuitorul de drept al acestuia.
    Fata de cele expuse, Curtea Constitutionala constata ca numarul sustinatorilor astfel atestati nu poate fi inclus in totalul sustinatorilor propunerii legislative, a caror atestare este legala. In consecinta un numar total de 3.081 de sustinatori nu a fost luat in considerare, nefiind astfel inclus in numarul total al sustinatorilor initiativei legislative.
    3. Cu privire la intrunirea numarului minim de sustinatori pentru promovarea initiativei, prevazut la art. 74 alin. (1) din Constitutie, republicata, precum si la respectarea dispersiei teritoriale in judete si in municipiul Bucuresti, prevazute de aceleasi dispozitii:
    Curtea Constitutionala retine ca, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Constitutie, republicata, initiativa legislativa apartine unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot, care trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare dintre aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.
    Pe baza examinarii dosarelor cu sustinatorii initiativei legislative, Curtea Constitutionala a stabilit ca, din totalul de 190.135 de sustinatori inscrisi pe listele care provin din 33 de judete si 5 sectoare ale municipiului Bucuresti, numai cu privire la 134.575 de sustinatori sunt realizate conditiile prevazute de lege, intrucat acestia provin din 17 judete si din municipiul Bucuresti, care indeplinesc, fiecare, conditia de a avea cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul initiativei. Judetele cu un numar de minimum 5.000 de sustinatori sunt: Arad, Arges, Bacau, Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Gorj, Harghita, Ialomita, Maramures, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, precum si municipiul Bucuresti. Este indeplinita deci si conditia ca numarul judetelor respective sa fie de cel putin o patrime din totalul judetelor tarii.
    In consecinta, Curtea, retinand ca listele care provin din celelalte 16 judete, care nu au inregistrat cel putin 5.000 de sustinatori, nu pot fi luate in considerare, constata ca sustinatorii din aceste judete nu pot fi inclusi in numarul total al sustinatorilor initiativei legislative, atestati de institutiile prevazute de lege, intrucat conditiile prevazute la art. 74 alin. (1) din Constitutie, republicata, sunt cumulative. Judetele in care numarul de sustinatori este mai mic de 5.000 de semnaturi sunt: Bistrita-Nasaud, Botosani, Buzau, Calarasi, Covasna, Galati, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Salaj, Sibiu, Teleorman, Valcea.
    Fata de toate acestea, Curtea constata ca initiativa legislativa a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reunind in total 134.575 de sustinatori atestati in conditiile legii, intruneste numarul minim de sustinatori si dispersia teritoriala in judete si in municipiul Bucuresti, prevazuta la art. 74 alin. (1) din Constitutie, republicata.

    Avand in vedere considerentele expuse in prezenta hotarare, dispozitiile art. 74 alin. (1) si (2) si ale art. 146 lit. j) din Constitutie, republicata, prevederile art. 34^3 din Legea nr. 47/1992, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 232/2004, precum si dispozitiile art. 7 din Legea nr. 189/1999, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    HOTARASTE:

    Constata ca propunerea legislativa care formeaza obiectul initiativei legislative a cetatenilor pentru modificarea si completarea art. 170 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplineste conditiile prevazute de art. 74 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicata, precum si pe cele ale Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata.
    Definitiva si obligatorie.
    Hotararea se comunica presedintelui Camerei Deputatilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Prim magistrat asistent,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu