E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1204 din 24 octombrie 2002

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 814 din  8 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si al art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 459/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 774/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 19 septembrie 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Activitatea de medicina legala se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului regulament si ale Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei si al ministrului sanatatii nr. 1.134/C/255/2000."
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Institutul National de Medicina Legala <<Mina Minovici>> Bucuresti este unitate cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Sanatatii si Familiei. Conducerea institutului se asigura de un director general numit prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, pe baza de concurs. Pe langa directorul general functioneaza un consiliu consultativ din care fac parte directorul medical, directorul economic, consilierul juridic, precum si conducatorii laboratoarelor."
    3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutele de medicina legala sunt conduse de un director numit prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, pe baza de concurs, conform legii. Pe langa director functioneaza un consiliu consultativ din care fac parte sefii de laboratoare, de servicii sau de birouri."
    4. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Componenta nominala a Comisiei superioare medico-legale se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului justitiei, iar lista cuprinzand specialistii care pot fi cooptati la lucrarile acesteia se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei."
    5. La articolul 29, dupa litera c) se introduc literele d) si e) cu urmatorul cuprins:
    "d) propunerea spre adoptare Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Justitiei a componentei nominale si a modului de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;
    e) intocmirea raportului anual cu privire la situatia practicii medico-legale la nivel national."
    6. Litera G "Comisiile mixte" a capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "G. Comisiile mixte
    Art. 29^1
    (1) Comisiile mixte pentru verificarea modului de efectuare a lucrarilor medico-legale, denumite in continuare comisii mixte, functioneaza in componenta prevazuta la art. 25^1 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    (2) Comisiile mixte sunt alcatuite din cel putin 4 membri, numarul medicilor din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si al personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei fiind egal. Medicii desemnati de Ministerul Sanatatii si Familiei trebuie sa aiba specialitatea medicina legala in gradul de medic primar.
    (3) Comisiile mixte pot beneficia de sprijinul altor specialisti din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sau al Ministerului Justitiei, in functie de specificul lucrarilor medico-legale ce urmeaza sa fie verificate.
    Art. 29^2
    (1) Comisiile mixte se constituie ori de cate ori exista indicii cu privire la savarsirea unor abateri in efectuarea lucrarilor medico-legale.
    (2) Efectuarea verificarilor este solicitata de catre ministrul justitiei sau de catre ministrul sanatatii si familiei.
    Art. 29^3
    (1) Comisiile mixte verifica daca lucrarile medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.
    (2) Verificarile comisiilor mixte se finalizeaza printr-un raport scris.
    (3) In cazul in care, in urma verificarilor efectuate, comisiile mixte constata ca au fost incalcate unele dispozitii legale, acestea sesizeaza, dupa caz, organele judiciare sau structurile competente ale Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 29^4
    Activitatea de control desfasurata de comisiile mixte si rapoartele intocmite de acestea sunt supuse evaluarii Consiliului de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala.
    Art. 29^5
    (1) Comisiile mixte sunt conduse de un presedinte sau, in lipsa acestuia, de un vicepresedinte.
    (2) Presedintele comisiilor mixte si, in lipsa acestuia, vicepresedintele asigura sub aspect tehnic conducerea si organizarea sedintelor pe care le prezideaza.
    (3) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi prin vot deschis de membrii comisiei mixte, cu majoritate simpla.
    Art. 29^6
    (1) Comisiile mixte se intrunesc ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau, in lipsa acestuia, a vicepresedintelui ori a cel putin jumatate din numarul membrilor.
    (2) Ordinea de zi a sedintelor de lucru este stabilita de presedinte si va fi adusa la cunostinta membrilor cu cel putin 7 zile inainte de ziua sedintei, data la care se vor transmite spre consultare si documentele ce urmeaza sa fie verificate.
    Art. 29^7
    (1) Sesizarile privind savarsirea unor abateri in efectuarea lucrarilor medico-legale, insotite de acte doveditoare in original sau in copii legalizate, se depun la Secretariatul general al Ministerului Sanatatii si Familiei sau al Ministerului Justitiei.
    (2) Dupa solicitarea efectuarii verificarilor de catre ministrul sanatatii si familiei sau de catre ministrul justitiei, sesizarile vor fi transmise secretariatului tehnic al comisiilor mixte, prevazut la art. 29^10 alin. (2).
    (3) In masura in care pentru efectuarea verificarilor sunt necesare documente, date sau informatii suplimentare, presedintele va solicita transmiterea acestora de catre institutiile publice sau persoanele fizice ori juridice care le detin.
    (4) Institutiile publice sau persoanele fizice ori juridice au obligatia de a transmite, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii, documentele, datele sau informatiile solicitate.
    Art. 29^8
    (1) Prin verificarile efectuate comisiile mixte stabilesc daca lucrarile medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Verificarile comisiei mixte se finalizeaza printr-un raport scris, adoptat cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia.
    (3) Daca la prima convocare nu se realizeaza cvorumul, dupa o saptamana se organizeaza o noua sedinta cu aceeasi ordine de zi, iar hotararea asupra continutului raportului se va lua cu majoritate simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.
    Art. 29^9
    Raportul prevazut la art. 29^8 alin. (2) este prezentat Consiliului de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala.
    Art. 29^10
    (1) Comisiile mixte isi desfasoara activitatea la Ministerul Sanatatii si Familiei, municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sectorul 1.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei asigura secretariatul tehnic al comisiilor mixte.
    (3) Secretariatul tehnic redacteaza procesele-verbale ale sedintelor, tehnoredacteaza rapoartele si corespondenta comisiilor mixte si efectueaza orice alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii acestora.
    (4) Cheltuielile materiale necesare pentru functionarea comisiilor mixte si a secretariatului tehnic al acestora se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Justitiei."
    7. La capitolul III, dupa litera G "Comisiile mixte" se introduce litera H cu urmatorul cuprins:
    "H. Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala
    Art. 29^11
    (1) Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala functioneaza in componenta si are atributiile prevazute la art. 25^4 si, respectiv, art. 25^5 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare.
    (2) In exercitarea atributiilor sale Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala colaboreaza cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile publice locale, cu institutiile publice, precum si cu alte organizatii guvernamentale sau neguvernamentale interesate.
    Art. 29^12
    (1) Consiliul de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar.
    (2) La lucrarile Consiliului de analiza si evaluare a activitatii de medicina legala pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai altor autoritati sau institutii publice, reprezentanti ai comisiilor mixte, specialisti si reprezentanti ai societatii civile.
    (3) Lucrarile pregatitoare ale intrunirilor se asigura de secretariatele generale ale Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Justitiei."
    8. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La efectuarea expertizelor medico-legale realizate de expertii oficiali pot participa experti numiti de organele judiciare la cererea partilor, dintre cei inscrisi pe listele intocmite de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Ministerul Justitiei, cu avizul Consiliului superior de medicina legala."
    Art. 2
    In cuprinsul Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 774/2000, denumirea Institutul de Medicina Legala "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti se inlocuieste cu denumirea Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti, iar Ministerul Sanatatii cu Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 19 septembrie 2000, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Ioan Alexandru,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministru de interne,
                         Ioan RusSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1204/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1204 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu