Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 55 din  6 februarie 1970

privind organizarea si functionarea Bancii Agricole

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 21 din 18 martie 1970


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Banca Agricola, organ central al administratiei de stat, infaptuieste politica partidului si statului in domeniul creditarii si finantarii productiei, al  investitiilor  si al circulatiei marfurilor din agricultura si silvicultura.
    De asemenea, Banca  Agricola efectueaza operatiuni de finantare si creditare in alte ramuri ale economiei nationale, stabilite prin lege sau conventii incheiate cu organele interesate.
    Art. 2
    Banca Agricola conduce, indruma si controleaza activitatea unitatilor in subordine si raspunde de indeplinirea atributiilor ce-i revin, potrivit legii.
    Art. 3
    Banca Agricola asigura, in activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri.
    Art. 4
    Banca Agricola, ca institutie bancara specializata, colaboreaza cu C.S.P. cu Banca Nationala, cu alte institutii bancare specializate, ministere si alte organe centrale, in scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin.

    CAP.  2
    Atributii

    Art. 5
    Banca Agricola are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si efectueaza operatiunile de creditare a productiei agricole a activitatii de aprovizionare tehnico-materiala si de valorificare a produselor agricole, pentru organizatiile socialiste din agricultura si silvicultura, precum si a intreprinderilor de prelucrare a produselor agricole si a celor de desfacere catre populatie;
    b) avizeaza, potrivit legii, lucrarile de investitii; organizeaza, efectueaza si controleaza operatiunile de creditare si finantare a investitiilor, a activitatii de constructii-montaj si proiectare pentru organizatiile socialiste din domeniul sau de activitate;
    c) acorda, potrivit legii, credite pe termen lung si termen scurt membrilor C.A.P. si producatorilor cu gospodarie individuala;
    d) pastreaza mijloacele banesti ale organizatiilor socialiste care au conturi deschise la aceasta banca si efectueaza operatiunile de decontare pentru titularii de  cont;
    e) exercita controlul bancar asupra indeplinirii planurilor economice si financiare realizarii planului de investitii, folosirii fondurilor fixe, a mijloacelor proprii si imprumutate, precum si asupra respectarii disciplinei operatiunilor bancare de catre organizatiile socialiste titulare de cont;
    f) exercita controlul asupra realizarii veniturilor de stat si efectueaza operatiuni privind executarea de casa a bugetului, in domeniul sau de activitate;
    g) organizeaza  si exercita, potrivit legii, controlul utilizarii fondului de salarii si al operatiunilor in numerar;
    h) colaboreaza cu organizatii avand atributii similare in strainatate in problemele bancare specifice activitatii sale;
    i) elaboreaza, potrivit legii, norme privind finantarea, creditarea, efectuarea decontarilor si a celorlalte operatiuni bancare care sunt obligatorii atat pentru unitatile sale, cat si pentru titularii de cont;
    j) asigura, in domeniul sau de activitate, aplicarea politicii partidului si statului in probleme de personal, in care scop:
    - stabileste criterii unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului din sfera sa de activitate si controleaza aplicarea lor la unitatile subordonate;
    - stabileste necesarul de personal in perspectiva;
    - organizeaza si asigura perfectionarea cadrelor de conducere si a specialistilor, din aparatul propriu;
    k) prezinta  Consiliului  de  Ministri proiecte de acte normative si alte acte prevazute de lege; avizeaza proiectele de acte normative si cu alt caracter, care intereseaza domeniul sau de activitate;
    l) exercita orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 6
    Banca Agricola poate exercita controlul de fond al gestiunii C.A.P., actionand ca mandatara a U.N. a C.A.P., pe baza conventiei incheiate.
    Art. 7
    Banca Agricola poate primi mandat de la celelalte banci si poate la randul ei sa dea mandat acestora pentru efectuarea de operatiuni bancare.
    Art. 8
    Banca Agricola poate deschide conturi persoanelor juridice, altele decat organizatiilor socialiste, precum si persoanelor fizice.
    Art. 9
    In indeplinirea atributiilor sale, Banca Agricola are dreptul:
    a) sa ceara de la ministere, celelalte organe centrale, precum si de la organizatiile socialiste  care  au  cont la aceasta banca, planul economic si financiar, bilantul, darile de seama si  orice  alte  date  si  documente necesare indeplinirii atributiilor sale;
    b) sa recupereze  creditele  nerambursate la termenul stabilit, pe seama mijloacelor banesti din conturile beneficiarilor de credite;
    c) sa recupereze creditele inainte de termen, atunci  cand  se  constata existenta  de  credite  negarantate, credite utilizate in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate, pastrarea in conditii necorespunzatoare a valorilor materiale reprezentand garantia creditelor, sau sustragerea de la controlul bancar;
    d) sa suspende partial sau total sau sa sisteze creditarea organizatiilor socialiste, in cazurile si conditiile stabilite, potrivit legii, de consiliul de administratie al bancii;
    e) sa recupereze  din  conturile  organizatiilor  de  constructii-montaj, prestari de servicii si proiectare, precum si de la beneficiarii de investitii pentru lucrarile in regie, sumele constatate ca fiind platite in plus la investitii;
    f) sa intrerupa creditarea sau finantarea pentru santierele la care se constata  lipsuri  in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, executarea de lucrari necorespunzatoare si incalcarea disciplinei financiare;
    g) sa ia orice alte masuri prevazute de lege cu privire la organizatiile socialiste  care nu isi indeplinesc angajamentele pentru banca sau se abat de la disciplina financiara, de credite, de decontari si de casa.
    Art. 10
    Banca Agricola este condusa de consiliul de administratie al bancii, organ deliberativ, care hotaraste in problemele generale privind activitatea sa.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 11
    Consiliul de administratie al bancii este format din:
    a) presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii Bancii Agricole;
    b) directori ai unor directii din centrala bancii si conducatori ai unor unitati teritoriale, precum si specialisti cu experienta indelungata si inalta calificare in cadrul aparatului bancii sau in afara acesteia;
    c) reprezentanti ai conducerii unor ministere si ai altor organe centrale;
    d) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R. din Romania.
    Componenta consiliului de administratie se aproba de Consiliul de Ministri la propunerea presedintelui Bancii Agricole.
    In lipsa presedintelui, atributiile acestuia se indeplinesc de catre prim-vicepresedintele Bancii Agricole.
    Art. 12
    La sedintele consiliului de administratie pot fi invitati delegati ai unor organe si organizatii de stat ori obstesti interesate in examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum si specialisti din cadrul Bancii Agricole sau din afara acesteia.
    Art. 13
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea membrilor ce-l compun.
    In caz de divergenta intre presedinte si majoritatea membrilor consiliului de administratie, problema asupra careia nu s-a realizat un acord este supusa vicepresedintelui Consiliului de Ministri care coordoneaza activitatea bancii; daca una dintre parti nu este de acord cu solutia data, problema va fi supusa Biroului Permanent al Consiliului de Ministri pentru a hotari.
    Art. 14
    Sedintele consiliului de administratie au loc cel putin o data pe trimestru si se convoaca, in timp util, de presedintele bancii. Consiliul  poate fi convocat si la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    Art. 15
    Consiliul de administratie al bancii in intregul sau  si fiecare  membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga activitate a bancii; fiecare  membru  al  consiliului  raspunde  in  fata consiliului de administratie si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce  ii sunt incredintate.
    Art. 16
    Intre sedintele consiliului, presedintele impreuna cu prim-vicepresedintele si  vicepresedintii  dezbat si rezolva probleme curente ale activitatii bancii si stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea operativa a hotararilor consiliului.
    Art. 17
    Presedintele  bancii  informeaza  consiliul  de  administratie al bancii asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 18
    Banca Agricola are in conducerea sa un presedinte, un prim-vicepresedinte si doi vicepresedinti.
    Presedintele Bancii Agricole se numeste prin decret.
    Primul vicepresedinte si vicepresedintii se numesc prin hotararea a Consiliului de Ministri, iar atributiile lor se stabilesc de consiliul de administratie al bancii.
    Art. 19
    Presedintele bancii reprezinta banca in raporturile acesteia cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 20
    In executarea hotararilor consiliului de administratie si in exercitarea atributiilor  proprii, presedintele  bancii  emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 21
    Banca Agricola are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia de planificare si sinteza;
    b) Directia creditarii unitatilor de stat din agricultura;
    c) Directia creditarii unitatilor agricole cooperatiste;
    d) Directia finantarii si creditarii investitiilor;
    e) Directia contabilitatii generale;
    f) Directia de revizie;
    g) Directia economica, administrativa si juridica;
    h) Serviciul de personal si invatamant.
    Numarul maxim de posturi in centrala Bancii Agricole si raportul minim dintre  numarul functiilor  de  executie  si  cel al functiilor de conducere, precum si ponderea personalului de deservire  fata  de totalul salariatilor, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul decret.
    Banca Agricola are sucursale judetene, filiale si agentii.
    Infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale sau agentii, precum  si structura organizatorica, atributiile si normele de functionare a unitatilor prevazute in prezentul art., se stabilesc de consiliul de administratie.

    CAP. 4
    Dispozitii speciale

    Art. 22
    Banca Agricola este persoana juridica, titulara de plan, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii si are sediul central in municipiul Bucuresti.
    Fondurile proprii ale Bancii Agricole sunt cele prevazute in statut.
    Art. 23
    Banca Agricola si unitatile sale folosesc sigiliul pe care este reprodusa stema R.S.R.
    Art. 24
    Directorii sucursalelor, filialelor si agentiilor reprezinta banca, in calitate  de  mandatari ai acesteia, in fata organelor de stat, precum si in raporturile cu persoanele juridice sau fizice, in legatura cu activitatea unitatilor pe care le conduc.
    Art. 25
    Actele de  imprumut - indiferent de denumirea lor - si extrasele de cont de imprumut privind creantele neachitate la termen sau creantele pe care banca este indreptatita sa le recupereze inainte de termen  de  la organizatiile socialiste au putere de titlu executoriu, fara indeplinirea altor formalitati. Realizarea creantelor bancii se face pe seama mijloacelor banesti din conturile beneficiarilor de credite. In caz de lipsa de disponibil, urmarirea  creantelor se poate face pe baza hotararii consiliului de administratie al bancii asupra marfurilor si a altor valori materiale ce apartin organizatiei socialiste debitoare, cu exceptia bunurilor care, potrivit dispozitiilor legale, nu pot fi urmarite.
    In caz de neplata  la scadente, actele de imprumut de orice fel incheiate cu persoane  fizice au putere de titlu executoriu pentru intreaga creanta ramasa de plata, fara indeplinirea altor formalitati.
    Art. 26
    Pentru eventualele  erori in eliberarea de mijloace banesti sau inregistrari in conturile clientilor, banca raspunde pana la limita sumei eronat eliberate sau inregistrate, precum si a penalitatilor  ce  se varsa la bugetul de stat, suportate de client, daca nu se dovedeste  ca erorile respective s-au produs din culpa clientilor.
    Raspunderea bancii inceteaza daca nu este sesizata cu reclamatie pana la expirarea termenului stabilit si comunicat in scris, potrivit legii, titularilor de cont, de a aduce  la cunostinta unitatilor bancii neinregistrarea sau inregistrarea eronata a operatiunilor din conturi.
    Pretentiile fata de banca sunt supuse prescriptiei prevazute de dispozitiile legale.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Se aproba alaturatul Statut al Bancii Agricole.
    Art. 28
    Decretul nr. 141/1968 privind infiintarea Bancii Agricole, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.
    Art. 29
    Prezentul decret intra in vigoare pe data de 1 februarie 1970.

    ANEXA 1

              Statutul Bancii Agricole

    Banca Agricola - organ central al administratiei de stat - este banca specializata de creditare, finantare si decontare a productiei, investitiilor si circulatiei marfurilor pentru organizatiile  socialiste din agricultura, silvicultura si alte ramuri economice. Banca  Agricola  acorda credite pe termen lung si pe termen  scurt membrilor C.A.P. si producatorilor cu gospodarie individuala, in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.
    Banca Agricola pastreaza disponibilitatile Casei  de  pensii  a membrilor C.A.P. si efectueaza operatiunile ei de decontare.
    Banca  Agricola poate primi mandat de la celelalte banci si poate la randul ei  sa le dea mandat acestora pentru efectuarea de operatiuni bancare.
    Banca Agricola exercita controlul bancar la organizatiile  socialiste din sfera sa de activitate asupra indeplinirii planurilor economice si financiare, realizarii planului de investitii si folosirii fondurilor fixe, a mijloacelor proprii si imprumutate, precum si asupra respectarii disciplinei operatiunilor bancare.
    Banca Agricola poate exercita controlul de fond al gestiunii C.A.P., actionand ca mandatara a U.N. a C.A.P., pe baza conventiei incheiate.
    Banca Agricola isi desfasoara activitatea pe baza Decretului nr. 55/1970 privind organizarea si functionarea Bancii Agricole, precum si a statutului de fata.
    I. Fondurile Bancii Agricole
    Art. 1
    Banca Agricola are urmatoarele fonduri: fondul statutar, fondul  de rezerva, fondul mijloacelor fixe, fondul de amortizare si fondurile speciale.
    Art. 2
    Fondul statutar este de 500.000.000 lei si constituie garantia angajamentelor Bancii Agricole.
    Art. 3
    Fondul de rezerva  se  constituie din beneficiile proprii pana la nivelul fondului statutar. In cazul cand fondul de rezerva este utilizat pentru acoperirea unor pierderi, acest cont se reconstituie din beneficii.
    Art. 4
    Fondul mijloacelor fixe reprezinta valoarea mijloacelor fixe aflate in administrarea directa a bancii.
    Art. 5
    Fondul de amortizare se constituie din cotele de amortizare  si se foloseste potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 6
    Fondurile speciale se constituie pe baza dispozitiilor legale si pot fi utilizate de banca potrivit scopurilor pentru care au fost create.
    Art. 7
    In completarea resurselor sale de creditare Banca Agricola foloseste fondurile bugetare ce i se pun la dispozitie de catre Ministerul Finantelor, precum si credite de la Banca Nationala a R.S.R.
    Art. 8
    Beneficiul net al Bancii Agricole se repartizeaza dupa aprobarea bilantului si a darii de seama contabile anuale, astfel: 25% se face venit la bugetul de stat; 75% se aloca la fondul de rezerva al bancii.
    Dupa ce fondul de rezerva atinge limita fondului statutar, beneficiul net se varsa in intregime la bugetul de stat.
    II. Operatiunile Bancii Agricole
    A. Operatiuni privind creditarea
    Art. 9
    Banca Agricola stabileste propunerile privind necesarul de credite si resurse pentru organizatiile socialiste, membrii C.A.P. si producatorii individuali din domeniul sau de activitate si le prezinta Bancii Nationale a R.S.R. pentru a fi cuprinse in planul de credite pe economie.
    Pe baza planului de credite aprobate de Consiliul de Ministri, a dispozitiilor legale si a normelor generale de creditare, organizeaza si efectueaza creditarea productiei agricole, a activitatii din silvicultura, a activitatii de constructii-montaj si proiectare a investitiilor, a activitatii de aprovizionare tehnico-materiale si de valorificare a produselor agricole, a activitatii intreprinderilor de prelucrare a produselor agricole si desfacere catre populatie, la intreprinderile din domeniul sau de activitate.
    Art. 10
    Creditele pe termen scurt se acorda sub forma creditarii directe, in scop determinat, pe baza de garantie rambursabile la termen, pentru:
    a) asigurarea mijloacelor circulante necesare activitatii de productie si de circulatie, de constructii-montaj si de proiectare, neacoperite cu mijloace circulante proprii si asimilate;
    b) contractarea si achizitionarea de produse agricole;
    c) marfuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, deschiderea de acreditive, in cazurile si conditiile stabilite de banca;
    d) acoperirea nevoilor temporare de fonduri in cazul cand, in cursul anului, exista decalaj intre termenul de realizare a investitiilor  sau a obiectivelor din planul tehnic si termenul de realizare a surselor financiare prevazute in planul pentru aceste activitati;
    e) alte nevoi ale organizatiilor socialiste ce decurg din indeplinirea planului de productie si de circulatie a marfurilor, de constructii-montaj si de proiectare;
    f) alte scopuri prevazute in dispozitiile legale.
    Art. 11
    Creditele pe termen scurt se pot utiliza direct pentru efectuarea platilor, pentru rambursarea creditelor acordate anterior sau se pot trece in conturile beneficiarilor de credite.
    Art. 12
    Termenele de rambursare a creditelor pe termen scurt se stabilesc in functie de perioadele de recoltare si desfacere a produselor, de lichidare a stocurilor sau de realizare a veniturilor banesti.
    Art. 13
    Banca Agricola acorda credite pe termen scurt unitatilor agricole cooperatiste, precum si membrilor C.A.P. si producatorilor cu gospodarii individuale pentru productia contractata cu organizatiile socialiste, in conditiile stabilite de dispozitiile legale.
    Operatiunile privind plata imprumuturilor pentru contractari si plata produselor agricole preluate de organizatiile socialiste de la membrii C.A.P. si producatorii cu  gospodarie individuala se efectueaza prin organele carora Banca Agricola le da mandat in acest scop.
    Art. 14
    Banca agricola acorda credite pe termen lung pentru investitii, precum si pentru lucrari de mica mecanizare si alte lucrari productive, in conditiile prevazute prin dispozitiile legale.
    Creditele pe termen lung se acorda in limita sumelor prevazute in planul si bugetul de stat.
    Art. 15
    Creditele pe termen scurt si creditele pe termen lung se acorda de banca pe baza de acte de imprumut si se garanteaza pentru intreaga lor valoare prin gaj de valori materiale si marfuri, mijloace banesti prevazute a se realiza in perioada viitoare sau venituri in bani si in natura, dupa caz.
    Banca stabileste, potrivit dispozitiilor legale, garantia necesara pentru creditele pe care le acorda, conditiile in care bunurile ce constituie garantia creditului raman in pastrarea organizatiilor beneficiare de credite, precum si modalitatea in care ele pot dispune de aceste bunuri.
    Art. 16
    Pentru creditele obtinute de la banca beneficiarii platesc  dobanzile stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 17
    Banca are dreptul sa controleze la organizatiile socialiste utilizarea fondurilor proprii si a creditelor acordate, existenta, conditiile de pastrare si calitatea valorilor materiale si oricaror bunuri care constituie garantia creditelor.
    B. Operatiuni privind finantarea investitiilor
    Art. 18
    Banca Agricola organizeaza si efectueaza finantarea investitiilor cuprinse in planul de stat si a celor din fondurile speciale ale organizatiilor socialiste.
    Finantarea investitiilor se face din alocatiile de la bugetul statului, din mijloace proprii ale organizatiilor socialiste si din credite bancare, potrivit dispozitiilor legale.
    Banca Agricola exercita controlul constituirii si  folosirii  fondurilor pentru finantarea investitiilor potrivit destinatiei  prevazute  in plan si in documentatia de deviz, aplicarii dispozitiilor legale la intocmirea si aprobarea documentatiei de proiect si deviz, indeplinirii planului de investitii legalitatii planurilor de antrepriza si de proiectare, precum si respectarii acestora.
    Banca  Agricola  are dreptul sa reduca cheltuielile din situatiile de lucrari si procesele-verbale de receptie, cu sumele corespunzatoare volumului lucrarilor neexecutate sau provenite din nerespectarea documentatiei de deviz, a preturilor si a altor dispozitii legale.
    Art. 19
    Pentru operatiunile de finantare a investitiilor, Banca Agricola percepe comisioane potrivit dispozitiilor legale.
    C. Operatiuni privind efectuarea decontarilor
    Art. 20
    Banca Agricola efectueaza decontarile intre organizatiile socialiste privind operatiunile de finantare a investitiilor, a livrarilor de marfuri, executarilor de lucrari, prestarilor de servicii si pentru orice alte obligatii banesti, in baza prevederilor legale si a normelor generale de decontare stabilite pentru organizatiile socialiste din domeniul sau de activitate.
    Banca controleaza ca operatiunile de decontare sa se efectueze de catre organizatiile socialiste in concordanta cu obligatiile contractuale.
    Art. 21
    Mijloacele  banesti  ale organizatiilor socialiste se pastreaza in conturile deschise la banca, iar titularii de cont efectueaza  incasarile si  platile numai prin aceste conturi. Se excepteaza sumele ce pot fi pastrate in casa si cele ce pot fi folosite din incasari pentru efectuarea platilor in numerar, conform dispozitiilor legale.
    Art. 22
    Banca Agricola isi pastreaza  disponibilitatile  intr-un  cont la Banca Nationala a R.S.R. Operatiunile prin acest cont se efectueaza potrivit conventiei dintre cele doua banci.
    Art. 23
    Conturile ce se deschid organizatiilor socialiste si modul de functionare a acestor conturi se stabilesc prin instructiuni care se comunica titularului de cont.
    Titularii de cont sunt obligati ca in termenele prevazute de instructiuni sa reclame eventualele neinregistrari sau inregistrari gresite ale operatiunilor in conturi.
    Art. 24
    In exercitarea controlului asupra decontarilor banca are dreptul sa verifice documentele de incasari si plati in cont si in numerar, inregistrarile contabile, registrele si datele operative si statistice ale organizatiilor socialiste.
    Art. 25
    Banca Agricola poate deschide conturi persoanelor juridice, altele decat organizatiile socialiste, precum si persoanelor fizice.
    Art. 26
    Pentru disponibilitatile aflate in conturi banca plateste dobanzile stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    D. Efectuarea operatiunilor de casa
    Art. 27
    Banca Agricola, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale interesate si organizatiile socialiste care au cont la aceasta banca, stabileste volumul incasarilor si platilor in numerar, pe care il prezinta Bancii Nationale a R.S.R. pentru a fi prins in planul de casa pe economie.
    Operatiunile de casa pentru titularii de cont se fac prin  casierii proprii sau prin alte banci pe baza de conventie.
    Art. 28
    Intocmirea si executarea planului de casa pentru organizatiile socialiste, precum si stabilirea conditiilor si termenelor de depunere a numerarului la casieriile bancii, sumele ce pot fi pastrate in casa, modul de eliberare a numerarului si de efectuare  a platilor direct din incasari, se fac potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 29
    Banca Agricola controleaza  respectarea disciplinei de casa de catre organizatiile socialiste din sfera sa de activitate.
    Art. 30
    Banca Agricola exercita controlul asupra utilizarii fondului de salarii de catre organizatiile socialiste din sfera sa de activitate, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 31
    Banca Agricola efectueaza plata cheltuielilor pentru unitatile bugetare din domeniul sau de activitate in limita disponibilului din conturile lor si potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 32
    Banca Agricola incaseaza veniturile bugetului de la unitatile din sfera sa de activitate, pe care le vireaza periodic la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 33
    Banca Agricola exercita controlul asupra aplicarii de catre organizatiile socialiste care au contul la unitatile sale a dispozitiilor care reglementeaza veniturile de stat, precum si controlul realizarii acestor venituri.
    Banca Agricola are dreptul sa vireze din conturile organizatiilor socialiste sumele ce trebuie varsate la bugetul de stat.
    Art. 34
    Consiliul de administratie  al Bancii Agricole examineaza problemele activitatii bancii si ia hotarari cu privire la:
    a) volumul creditelor si al incasarilor si platilor in numerar;
    b) organizarea si efectuarea operatiunilor de creditare, finantare, decontare, a operatiunilor cu numerar, a controlului utilizarii fondului de salarii si  a controlului realizarii veniturilor de stat;
    c) propunerile referitoare la regimul dobanzilor bancare;
    d) stabilirea comisioanelor bancare pentru operatiunile pe care le efectueaza, altele decat cele privind finantarea investitiilor;
    e) bilantul si darea de seama contabila anuala a bancii;
    f) cazurile in  care  din lipsa de disponibilitati recuperarea creantelor ar urma sa se faca pe seama marfurilor si altor valori materiale ce apartin organizatiilor socialiste debitoare;
    g) orice alte probleme de conducere generala legate de buna desfasurare a activitatii bancii.
    Art. 35
    Unitatile bancii isi desfasoara activitatea potrivit regulamentelor aprobate de consiliul de administratie al bancii.
    Art. 36
    Angajatii bancii sunt obligati sa pastreze secretul operatiunilor si conturilor acesteia si ale clientelei sale.
    Relatii asupra operatiunilor  si conturilor se  dau numai titularilor de conturi si organelor ierarhic superioare  ale acestora, organelor judecatoresti, arbitrale, de urmarire penala, precum si organelor financiar-bancare, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Art. 37
    Revizia  activitatii  unitatilor bancii se face de aparatul de revizie al bancii, potrivit dispozitiilor legale.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 55/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 55 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 55/1970
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu