Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 304 din 15 septembrie 1971

privind siguranta in functionare a masinilor, utilajelor, instalatiilor, cazanelor, aparaturii de masura, control si automatizare din organizatiile socialiste de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 109 din 23 septembrie 1971


SmartCity3


    Art. 1
    Ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale cu privire la siguranta in functionare a masinilor, utilajelor, instalatiilor, cazanelor si aparaturii de masura, control si protectie:
    a) sa asigure organizarea si conditiile materiale necesare pentru ca proiectarea, executarea si punerea in functiune, precum si exploatarea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor sa se realizeze in conditii de siguranta in functionare;
    b) sa stabileasca sistemul de organizare, perfectionare si desfasurare a activitatii de intretinere si reparatie a masinilor, instalatiilor, utilajelor si cazanelor din organizatiile subordonate, care sa asigure functionarea continua si in conditii de securitate a acestora;
    c) sa stabileasca sarcini de plan pe centrale industriale, alte unitati cu statut de centrala si celelalte organizatii economice direct subordonate, astfel incat sa se asigure incarcarea optima a capacitatilor de productie, folosirea rationala si in conditii de siguranta a masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor, respectarea normativelor tehnice privind intretinerea si repararea acestora;
    d) sa asigure, pentru toate organizatiile subordonate, mijloacele materiale si banesti necesare si sa se organizeze sistemul de calificare si perfectionare a pregatirii profesionale a cadrelor pentru proiectarea, executia, exploatarea si repararea corespunzatoare a tuturor utilajelor, instalatiilor, cazanelor si aparatajului din administratia directa a acestora;
    e) sa elaboreze si sa imbunatateasca sistematic, potrivit complexitatii nivelului tehnic, normativele tehnice cu caracter republican si departamental pentru exploatarea, intretinerea si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor, cazanelor, aparaturii de masura, control si protectie specifice ramurii a carei activitate o coordoneaza; aceste normative sunt obligatorii pentru toate organizatiile, indiferent de ramura in care sunt incadrate;
    f) sa asigure in cadrul planurilor aprobate mijloacele necesare crearii si dezvoltarii capacitatilor de reparare a masinilor, utilajelor, instalatiilor, cazanelor, aparaturii de masura, control si protectie la organizatiile care le au in administrare directa sau la intreprinderile specializate;
    g) sa asigure aprovizionarea pieselor de schimb necesare bunei functionari a masinilor, utilajelor, instalatiilor, cazanelor si sa prevada in planurile organizatiilor direct subordonate sarcini in legatura cu productia pieselor de schimb pentru care au obligatia de a le furniza, conform reglementarilor legale, luand masuri pentru crearea capacitatilor de productie necesare, in cadrul fondurilor de investitii aprobate;
    h) sa controleze periodic la organizatiile subordonate respectarea normativelor privind exploatarea, intretinerea si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor, pe care le au in administrare directa crearea stocurilor normate pentru piesele de schimb;
    i) sa organizeze  la nivelul lor si al organizatiilor subordonate, pentru instalatiile de complexitate deosebita, sistemul informational corespunzator privitor la accidentele si avariile care se produc; sa analizeze cauzele care le-au generat si sa stabileasca pe intreaga ramura masurile de prevenire ce se impun.
    Art. 2
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, centralele industriale, unitatile cu statut de centrala, intreprinderile, institutiile de cercetare-proiectare si celelalte organizatii de stat raspund de aplicarea si respectarea riguroasa in procesele de productie a tehnologiilor proiectate si omologate. Se interzic abaterile de la tehnologiile stabilite sau aplicarea de tehnologii neomologate.
    Perfectionarea tehnologiilor se va face pe baza experimentarii, verificarii si omologarii prealabile.
    Pentru procesele care se realizeaza cu tehnologii de complexitate deosebita, perfectionarile tehnologice se pot face numai cu aprobarea organului ierarhic superior.
    Art. 3
    Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor controla sistematic modul in care se respecta procesele tehnologice stabilite la instalatii complexe si produse de importanta deosebita si vor lua masuri pentru eliminarea abaterilor si sanctionarea celor vinovati.
    Art. 4
    Centralele industriale si celelalte unitati cu statut de centrala au urmatoarele indatoriri principale cu privire la siguranta in functionare a masinilor, instalatiilor, cazanelor si utilajelor:
    a) asigurarea proiectarii, realizarii si exploatarii masinilor, utilajelor, instalatiilor, cazanelor si aparaturii de masura, control si automatizare in conditii de siguranta in procesul de productie;
    b) asigurarea pentru unitatile componente a mijloacelor necesare pentru dotarea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta in proiecte sau prescriptiile de exploatare tehnica;
    c) asigurarea in cadrul reglementarilor legale a pregatirii cadrelor calificate necesare proiectarii, exploatarii, intretinerii si repararii masinilor, instalatiilor, cazanelor si utilajelor;
    d) elaborarea si imbunatatirea continua a normativelor tehnice privind exploatarea, intretinerea si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor din administrarea directa a unitatilor componente, pentru  care nu sunt elaborate normative cu caracter republican sau departamental, organizarea si asigurarea productiei pieselor de schimb, conform reglementarilor legale;
    e) organizarea in cazurile justificate economic pentru unitatile componente si pentru alte unitati a repararii centralizate a utilajelor, instalatiilor, cazanelor, masinilor, aparatelor de masura, protectie, control si automatizare;
    f) controlul, la unitatile componente, al respectarii normativelor privind exploatarea, intretinerea si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor, fabricarea si asigurarea stocurilor normate de piese de schimb si aplicarea de sanctiuni impotriva acelora care nu-si indeplinesc indatoririle ce le revin in legatura cu folosirea, intretinerea si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor.
    Art. 5
    Intreprinderile si celelalte unitati asimilate acestora, care exploateaza masini, utilaje, instalatii si cazane, au urmatoarele atributii cu privire la siguranta in functionare a acestora:
    a) asigurarea receptionarii masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor din punct de vedere al realizarii conditiilor de siguranta in functionare pe baza documentatiilor tehnice de executie; se interzice darea in exploatare a instalatiilor si liniilor tehnologice care nu sunt dotate cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta in proiect;
    b) repartizarea sarcinilor de productie pe sectii si sectoare in asa fel incat sa asigure desfasurarea rationala a procesului de productie, in conditiile incarcarii optime a capacitatilor de productie si a respectarii normativelor tehnice privind exploatarea, intretinerea si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor;
    c) asigurarea utilitatilor necesare (energie electrica, aer comprimat, apa industriala, aburi si altele) la parametrii impusi de functionarea in siguranta a masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor;
    d) echiparea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta in prescriptiile tehnice sau proiecte si mentinerea acesteia in stare de functionare, la precizia prescrisa; se interzice functionarea instalatiilor, cazanelor si masinilor care nu sunt dotate cu aparatura minima necesara sigurantei in exploatare;
    e) asigurarea indrumarii tehnice corespunzatoare la locul de munca de catre sefii de sectii, sefii de instalatii, maistri si reglori, in scopul prevenirii accidentelor, avariilor, uzurii premature sau dereglarilor;
    f) asigurarea elaborarii si dotarii fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale, precum si a masurilor ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglare a proceselor sau a instalatiilor;
    g) pregatirea din timp a lucratorilor necesari exploatarii, intretinerii si repararii masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor; pentru instalatiile complexe, de tehnicitate ridicata, sa verifice la incheierea contractului de munca si periodic daca aptitudinile psiho - tehnice ale acestora corespund cerintelor locurilor de munca la care sunt repartizati si sa organizeze in instructajul saptamanal al lucratorilor si verificarea cunostintelor acestora;
    h) organizarea verificarii la intrarea in schimb daca lucratorii sunt apti pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu; asigurarea asistentei tehnice corespunzatoare in fiecare schimb si verificarea modului de functionare al masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor in toate punctele cheie ale fluxului tehnologic;
    i) programarea si asigurarea executarii cu caracter preventiv a reviziilor obligatorii, a incercarilor si a reparatiilor periodice ale masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor, potrivit prevederilor din documentatii si tinand seama de starea tehnica a acestora pentru a elimina avariile, uzura prematura, iesirile accidentale din functiune; asigurarea verificarii periodice a aparatelor de masura, control si luarea de masuri pentru functionarea singura a acestora;
    j) stabilirea cauzelor si raspunderilor in cazul intreruperilor accidentale intervenite in functionarea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor si luarea de masuri corespunzatoare impotriva celor vinovati;
    k) stabilirea prin dispozitie scrisa pentru fiecare utilaj si instalatie, in functie de importanta si complexitate, a lucratorilor autorizati sa decida repunerea in functiune a acestora dupa opriri sau reparatii;
    l) raportarea, fara intarziere, catre organele superioare, a aparitiei avariilor si opririlor accidentale a instalatiilor mai importante si a utilajelor de baza, cauzele acestora si masurile intreprinse pentru repunerea lor in functiune.
    Art. 6
    Sefii sectiilor sau altor compartimente de productie au indatorirea ca, la programarea productiei pe schimburi, echipe si locuri de munca, sa respecte normele privind utilizarea in deplina securitate a masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor din dotarea unitatii sa repartizeze pe locuri de munca lucratorii cu o calificare corespunzatoare nivelului tehnic si complexitatii masinilor, utilajelor, instalatiilor sau cazanelor, raspunzand de efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si a reparatiilor planificate, de acordarea asistentei tehnice pe schimburi.
    Art. 7
    Maistrii si celelalte cadre care conduc nemijlocit procesul de productie au obligatia de a instrui muncitorii si de a le acorda asistenta tehnica in legatura cu modul de utilizare si intretinere a masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor, de a controla respectarea regimului de lucru prescris si functionarea in conditii de siguranta a acestora si a aparaturii de masura, control si automatizare.
    Art. 8
    Muncitorii care lucreaza nemijlocit in procesul de productie au indatorirea sa respecte regimul de lucru prevazut de tehnologia de fabricatie, sa se conformeze prescriptiilor tehnice in legatura cu utilizarea si intretinerea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor, sa semnaleze de indata orice defectiune aparuta in functionarea acestora si sa procedeze in conformitate cu instructiunile stabilite; muncitorii au obligatia de a cunoaste functionarea utilajelor si instalatiilor la care lucreaza pentru a le exploata continuu in conditii de siguranta.
    Art. 9
    Se interzice fabricatia de serie, montarea si exploatarea utilajelor si instalatiilor neomologate.
    Art. 10
    Oamenii muncii din compartimentele de intretinere, reparatii si din intreprinderile specializate pentru astfel de lucrari raspund de calitatea lucrarilor efectuate si au obligatia sa cunoasca caracteristicile constructive si functionale ale masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor, sa efectueze intretinerea, reviziile periodice si reparatiile, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare.
    Art. 11
    Organizatiile de proiectare pentru masini, utilaje, instalatii si cazane, linii tehnologice, uzine, combinate si constructii au urmatoarele atributii cu privire la siguranta in functionare a acestora:
    a) sa adopte solutii constructive, optime din punct de vedere tehnico-economic, care sa permita functionarea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor si efectuarea intretinerii si reparatiilor in conditii de siguranta; sa prevada in documentatiile tehnice verificarile si incercarile ce trebuie efectuate in uzine si pe santiere pentru controlul parametrilor de siguranta in functionare;
    b) sa prevada in documentatiile tehnice aparatura de masura, control si protectie care sa permita desfasurarea proceselor de productie in conditii de siguranta, interventii operative pentru prevenirea dereglarilor accidentale, precum si mijloace pentru limitarea in cazuri extreme a efectelor eventualelor avarii;
    c) sa elaboreze instructiuni tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia periodica si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor; in acest scop se va intocmi lista pieselor de uzura si siguranta necesare bunei exploatari a instalatiilor, masinilor, utilajelor si cazanelor;
    d) se acorda la cerere, asistenta tehnica intreprinderilor executante si de exploatare in vederea respectarii proiectelor, precum si la punerea in functiune si pentru realizarea parametrilor proiectati.
    Organizatiile de proiectare raspund de modul de comportare in exploatare a instalatiilor proiectate, de realizarea parametrilor proiectati in conditiile respectarii prevederilor din proiecte.
    Art. 12
    Furnizorii de masini, utilaje, instalatii si cazane, aparatura de masura si control au urmatoarele indatoriri:
    a) sa respecte documentatiile de executie si de control tehnic, eventualele abateri urmand a fi aprobate de proiectant, iar in cazul instalatiilor complexe, si cu acordul tehnologului de proces, astfel incat sa se realizeze siguranta in functionare a masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor;
    b) sa livreze masinile, utilajele, instalatiile si cazanele numai dupa efectuarea probelor prescrise in documentatiile tehnice; valorile masurate si atestarea parametrilor de proiectare se vor inscrie, pe raspunderea intreprinderii producatoare, in cartea tehnica a masinii, utilajului, instalatiei sau cazanului, care trebuie livrat odata cu aceasta;
    c) sa asigure asistenta tehnica de punere in functiune a utilajelor complexe si a instalatiilor tehnologice livrate, pana la realizarea parametrilor proiectati ai acestora;
    d) sa urmareasca sistematic modul de functionare in timp a masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor livrate, sa tina evidenta defectiunilor aparute si sa acorde asistenta tehnica pentru rezolvarea acestora, in scopul introducerii in proiecte a modificarilor care se impun pentru imbunatatirea continua a produselor respective, raspunzand de pagubele materiale provocate, din vina lor, beneficiarilor, ca urmare a avarierii produselor livrate;
    e) sa organizeze activitatea de "service" in vederea asigurarii bunei functionari a masinilor, utilajelor, aparatelor de masura si control, a instalatiilor si a cazanelor livrate.
    Uzinele constructoare si furnizoare de utilaje, instalatii, cazane, aparatura de masura si control au obligatia sa amenajeze pentru produsele de serie standuri in vederea verificarii realizarii parametrilor proiectati si a sigurantei in functionare; pentru utilajele unicate si instalatiile complexe se vor efectua probele prevazute in documentatiile tehnice.
    Art. 13
    Furnizorii de energie electrica, termica, de apa, de gaze si alte unitati raspund de consecintele intreruperii accidentale a alimentarii consumatorilor sau ale nerespectarii parametrilor de calitate stabiliti in normativele in vigoare, inclusiv pentru recuperarea pagubelor materiale provocate din vina lor, potrivit criteriilor de siguranta prevazute in proiecte pentru categoria respectiva de consumatori.
    Art. 14
    Comisiile de receptie a obiectivelor de investitii au indatorirea sa verifice modul in care au fost respectate prevederile din documentatiile tehnice la executia lucrarilor de constructii-montaj si sa nu accepte punerea in functiune a capacitatilor de productie daca acestea nu prezinta siguranta in functionare si nu sunt dotate cu aparatura de masura, control si reglare necesara.
    Art. 15
    Comisiile de contractare a masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor raspund de prevederea in contractele externe a clauzelor necesare care sa asigure respectarea prevederilor prezentului decret.
    Art. 16
    Incalcarea indatoririlor prevazute in prezentul decret atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, administrativa sau penala a lucratorilor din cauza carora s-a produs prejudiciul.
    Art. 17
    Se recomanda unitatilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti ca, tinand seama de prevederile prezentului decret, prin adaptarea la forma lor organizatorica si specificul activitatii, sa stabileasca prevederi corespunzatoare cu privire la utilizarea in conditii de siguranta, intretinerea si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor si cazanelor pe care le detin aceste organizatii.
    Art. 18
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti raspund de aducerea la indeplinire a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prezentul decret.

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 304/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 304 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 304/1971
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu