Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 156 din 24 decembrie 1975   * Republicat

privind organizarea si functionarea Consiliului National al Apelor, directiilor apelor si oficiilor de gospodarire a apelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 42 din 26 august 1985


SmartCity3


    *) Republicat in temeiul art. 14 din Decretul nr. 236 din 2 august 1985.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul National al Apelor se organizeaza si functioneaza ca organ central al administratiei de stat, avand sarcina de a infaptui politica partidului si statului in domeniul apelor si meteorologiei.
    Art. 2
    Consiliul National al Apelor indeplineste, potrivit legii, functia de organ central coordonator pentru activitatile din domeniul sau, fata de toate unitatile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum si pentru organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti.
    Art. 3
    Pentru coordonarea unitara pe bazine sau grupuri de bazine hidrografice a activitatilor din domeniul apelor, se infiinteaza, in subordinea Consiliului National al Apelor, directiile apelor, organe teritoriale de gospodarire a apelor, de meteorologie si hidrologie, ca unitati bugetare cu personalitate juridica.
    Directiile apelor se organizeaza pe trei tipuri de marime, potrivit structurilor organizatorice si criteriilor de constituire prevazute in anexa nr. 1*).
    Incadrarea pe tipuri de marime se face de Consiliul National al Apelor.
    Unitatile de baza prin care se realizeaza activitatea de gospodarire a apelor, meteorologice si hidrologie sunt: sisteme hidrotehnice; statii meteorologice; statii hidrologice; formatii de reparatii si intretinere utilaje, echipamente si aparatura hidrometeorologica; colective sau ateliere de studii si proiectare; oficii de calcul; compartimente de investitii, de supraveghere a lucrarilor de investitii si tehnico - productive.

--------------------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

    Art. 4
    Pentru gospodarirea apelor pe teritoriul judetelor si municipiului Bucuresti, oficiile de gospodarire a apelor se organizeaza ca organe locale de specialitate ale administratiei de stat, subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare judetene sau ale municipiului Bucuresti si Consiliul National al Apelor.
    Oficiile de gospodarire a apelor sunt unitati bugetare cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat, si pot avea in subordine subunitati si activitati care functioneaza pe baza de autofinantare.
    Consiliul National al Apelor si comitetele executive ale consiliilor populare si ale municipiului Bucuresti vor actiona pentru cresterea conditiilor necesare organizarii pe principii economice a intregii activitati a oficiilor de gospodarire a apelor, potrivit art. 8 si 9 din Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat.
    Oficiile de gospodarire a apelor se organizeaza pe doua tipuri de marime, potrivit structurilor organizatorice si criteriilor de constituire prevazute in anexa nr. 2*).
    Unitatile de baza prin care se realizeaza activitatea de gospodarire a apelor sunt: districte de gospodarire a apelor; sisteme hidrotehnice; laboratoare de hidrochimie si hidrobiologie; formatii de reparatii si intretinere utilaje si echipamente; colective sau ateliere de studii si proiectare; compartimente tehnico-productive, precum si compartimente functionale, care se organizeaza potrivit normelor de structura pentru activitatea teritoriala de gospodarire a apelor, meteorologie si hidrologie.

-----------------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

    Art. 5
    Consiliul National al Apelor conduce, indruma si controleaza activitatea unitatilor din subordinea sa si raspunde, in calitate de titular de plan, de realizarea sarcinilor ce ii revin din planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 6
    Consiliul National al Apelor colaboreaza cu ministerele si celelalte organe centrale, precum si cu organele locale, in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin.
    In indeplinirea atributiilor sale, Consiliul National al Apelor are dreptul sa ceara organelor prevazute la alineatul precedent si unitatilor din subordinea acestor studii, date si informatii ce ii sunt necesare, iar acestea sunt obligate, potrivit legii, sa le transmita.
    Directiile apelor si oficiile de gospodarire a apelor colaboreaza, in indeplinirea atributiilor ce le revin, cu organizatiile de stat si cooperatiste de pe teritoriul bazinelor hidrografice sau judetelor pentru care sunt organizate; acestea sunt obligate sa le puna la dispozitie datele si informatiile ce le sunt necesare.
    Art. 7
    Consiliul National al Apelor asigura in activitatea sa aplicarea hotararilor partidului, legilor, decretelor si a hotararilor Consiliului de Ministri si raspunde de realizarea intr-o conceptie unitara a intregii activitati de gospodarire a apelor, de organizarea si desfasurarea activitatii de meteorologie si hidrologie.

    CAP. 2
    Consiliul National al Apelor

    Sectiunea 1
    Atributii
    Art. 8
    Consiliul National al Apelor are urmatoarele atributii principale:
    A. Atributii cu privire la meteorologie
    a) organizeaza, in mod unitar, activitatea de observatii si masuratori meteorologice si agrometeorologice, transmiterea operativa a datelor obtinute pe plan national si international, centralizeaza, prelucrarea si stocarea acestor date;
    b) asigura efectuarea de studii, analize si prognoze meteorologice cu caracter general si zonal, pentru deservirea organelor centrale si locale ale administratiei de stat;
    c) organizeaza activitatea de deservire a intregului sector agricol al tarii cu date, informatii, prognoze si studii de specialitate;
    d) organizeaza, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, activitatea de protectie meteorologica a navigatiei aeriene;
    e) organizeaza activitatea de masurari a radioactivitatii aerului si a raspandirii impuritatilor in atmosfera;
    f) informeaza permanent organele superioare de conducere ale partidului si statului asupra starii si evolutiei vremii, semnalind posibilitatea producerii fenomenelor meteorologice periculoase;
    g) asigura, prin unitatile sale de specialitate, avertizarea asupra producerii fenomenelor meteorologice periculoase si informarea permanenta asupra evolutiei acestora; urmareste ca institutul de meteorologie si hidrologie si unitatile retelei meteorologice sa efectueze avertizarea si informarea potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 155/1975 privind organizarea apararii impotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase;
    h) coordoneaza si indruma activitatea de cercetare pentru imbunatatirea calitatii prognozelor meteorologice si a protectiei meteorologice a navigatiei aeriene si pentru crearea  de prototipuri de instrumente, aparate si utilaje meteorologice, in vederea asimilarii si producerii acestora in tara;
    i) asigura dezvoltarea  retelei meteorologice si modernizarea dotarii tehnice a acesteia.
    B. Atributii cu privire la hidrologie si resurse de apa
    a) organizeaza, in mod unitar, activitatea de observatii si masuratori hidrologice, hidrogeologice si de gospodarire a apelor, pentru cunoasterea resurselor de apa de suprafata si subterane, a regimului acestora si a evolutiei calitatii apelor, precum si pentru elaborarea de prognoze hidrologice si hidrogeologice;
    b) organizeaza transmiterea, centralizarea, prelucrarea si stocarea datelor hidrologice, hidrogeologice si de gospodarire a apelor, obtinute de unitatile de specialitate proprii si ale altor ministere si organe centrale;
    c) asigura efectuarea de informari, prognoze si studii hidrologice si hidrogeologice pentru deservirea organelor centrale si locale ale administratiei de stat, a organizatiilor de proiectare si unitatilor economice interesate;
    d) coordoneaza si indruma activitatea de cercetare pentru stabilirea conditiilor de producere, evolutie si repartitie a fenomenelor hidrologice si hidrogeologice pe teritoriul tarii, pentru imbunatatirea calitatii prognozelor hidrologice si hidrogeologice si pentru crearea de prototipuri de aparate si instalatii hidrometrice, in vederea asimilarii si producerii acestora in tara;
    e) asigura dezvoltarea retelelor hidrologice si hidrogeologice si modernizarea tehnica a acestora;
    f) emite normative tehnice in domeniul hidrologiei si hidrogeologiei.
    C. Atributii cu privire la amenajarea si folosirea apelor
    a) elaboreaza studii pentru fundamentarea politicii si orientarilor de baza in domeniul apelor;
    b) raspunde de intocmirea si reactualizarea periodica a schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice si de elaborarea, in corelare cu planurile privind dezvoltarea economica si sociala, a programelor de dezvoltare a lucrarilor de amenajare a apelor tarii pentru valorificarea si protejarea resurselor de apa si pentru apararea impotriva actiunilor distructive ale apelor; asigura unitatea de conceptie la elaborarea schemelor si programelor, precum si la realizarea lucrarilor de amenajare, folosind colective stabile de specialisti din organizatiile de proiectare, pe care le organizeaza, pentru fiecare bazin hidrografic, sub conducerea unui sef de proiect;
    c) elaboreaza, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, proiectele planurilor nationale de dezvoltare economica si sociala, cincinale si anuale, de lucrari pentru amenajarea  cursurilor de apa si pentru protectia calitatii apelor; in acest scop, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii si in colaborare cu titularii de plan pentru astfel de lucrari, asigura corelarea propunerilor de lucrari ale acestora cu lucrari ce rezulta ca necesare din studii proprii pentru satisfacerea cerintelor celorlalte ministere, organe centrale si comitete executive ale consiliilor populare judetene si ale municipiului Bucuresti;
    d) asigura si raspunde de dezvoltarea lucrarilor de amenajare a cursurilor de apa, de folosire si protectie a calitatii resurselor de apa, in ritmul necesar satisfacerii continuie a cerintelor dezvoltarii social-economice;
    e) asigura si coordoneaza realizarea intr-o conceptie unitara a barajelor si lacurilor de acumulare, canalelor si galeriilor de derivatie de debite intre cursurile de apa, lucrarilor de indiguire si de regularizare a cursurilor de apa;
    f) exercita atributiile ce decurg din calitatea de titular de plan de investitii si asigura cercetarea, studiile, proiectarea, executarea, administrarea, exploatarea si intretinerea pentru:
    - baraje si lacuri de acumulare, canale si galerii de derivatie de debite intre cursurile de apa; se excepteaza lucrarile ce au drept scop principal producerea de energie hidroelectrica si navigatia care raman, dupa caz, in sarcina Ministerului Energiei Electrice si Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, precum si lacurile de acumulare mici, in interes local, cu folosinta agricola, piscicola si agrement, sau de atenuare a torentilor ce se descarca in sistemele de desecare;
    - indiguiri de aparare impotriva inundatiilor a centrelor populate si terenurilor agricole; se excepteaza administrarea,  exploatarea si intretinerea indiguirilor de aparare a terenurilor agricole care se asigura de catre organizatiile Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, sub controlul si indrumarea organelor de gospodarire a apelor;
    - regularizari si aparari de maluri ale cursurilor de apa; se excepteaza lucrarile de regularizare a albiilor in aval de baraje pana la primul afluent important, care raman in sarcina organelor ce administreaza barajele;
    g) raspunde de coordonarea, pe bazine hidrografice, a exploatarii tuturor lacurilor de acumulare si canalelor de derivatie de debite intre cursurile de apa;
    h) asigura si raspunde, in conditiile legii, de mentinerea capacitatii de transport a albiilor cursurilor de apa, precum si de intretinerea curenta a albiilor minore ale acestora;
    i) coordoneaza, indruma si controleaza conservarea, amenajarea si folosirea resurselor de apa de suprafata si subterane;
    j) emite norme de consum de apa, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate, precum si normative tehnice in domeniul gospodaririi apelor;
    k) organizeaza intocmirea si tinerea la zi a cadastrului general al apelor tarii si a evidentei drepturilor de folosire a apelor.
    D. Atributii cu privire la protectia calitatii apelor
    a) coordoneaza, indruma si controleaza protectia calitatii resurselor de apa de suprafata si subterane, precum si a apelor maritime interioare si marii teritoriale;
    b) emite norme cu privire la calitatea apelor uzate restituite, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate, precum si normative tehnice in domeniul protectiei calitatii apelor;
    c) asigura cercetarea proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate provenite de la centrele populate si colaboreaza cu Ministerul Industriei Chimice la organizarea cercetarii proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate industriale;
    d) intocmeste, in colaborare cu organele centrale si locale interesate, programe de realizare sau completare a statiilor de epurare a apelor uzate de la centrele populate si de la unitatile care evacueaza astfel de ape, in cazul in care nu au statii de epurare sau capacitatea acestora este insuficienta;
    e) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si celelalte organe centrale interesate, programe de asimilare si introducere in fabricatie a utilajelor si aparatajelor necesare statiilor de epurare;
    f) infiinteaza, potrivit Legii apelor, comisii de supraveghere a calitatii apei pentru cursurile de apa, lacurile sau zonele litorale maritime care necesita masuri deosebite pentru prevenirea si combaterea poluarii si numeste, cu acordul organelor centrale si locale interesate, pe membrii acestor comisii.
    E. Atributii cu privire la apararea impotriva inundatiilor
    a) initiaza, organizeaza si coordoneaza pe intreg cuprinsul tarii activitatea de prevenire a inundatiilor;
    b) aproba planurile de aparare impotriva inundatiilor ale judetelor si municipiului Bucuresti si controleaza masurile luate in vederea aplicarii acestor planuri;
    c) organizeaza sistemul de avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase care pot produce inundatii din revarsarea cursurilor de apa;
    d) informeaza organele superioare de conducere ale partidului si statului asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase, care pot produce inundatii, precum si asupra evolutiei si efectelor acestora;
    e) indruma si sprijina, prin Comisia centrala de aparare impotriva inundatiilor, activitatea comisiilor judetene de aparare impotriva inundatiilor si efectelor meteorologice periculoase si stabileste, cand este cazul, masuri operative obligatorii, in perioadele de inundatii, pentru aceste comisii.
    F. Atributii generale
    a) emite, in cazurile prevazute de lege, acorduri de gospodarire a apelor;
    b) exercita controlul respectarii de catre organele si organizatiile de stat, organizatiile cooperatiste, alte persoane juridice, precum si de catre toti locuitorii, a prevederilor legale in domeniul apelor;
    c) organizeaza activitatea de informare si documentare tehnica, editarea de publicatii si lucrari in domeniul sau de activitate si efectueaza actiuni de propaganda cu privire la conservarea, folosirea rationala si economisirea resurselor de apa, protectia calitatii acestora si apararea impotriva actiunilor distructive ale apelor;
    d) intretine, in domeniul sau de activitate, relatii de colaborare si cooperare cu organe similare din alte state, precum si cu organizatii internationale; raspunde de aplicarea conventiilor si acordurilor hidrotehnice privind apele ce formeaza sau traverseaza frontiera de stat, precum si alte conventii internationale in domeniul apelor, la care Republica Socialista Romania este parte;
    e) raspunde de utilizarea judicioasa a mijloacelor economice si financiare de care dispune, in care scop:
    - elaboreaza proiectele planurilor anuale si de perspectiva, pe baza studiilor proprii si ale unitatilor subordonate;
    - desfasoara si precizeaza, pe unitati subordonate, sarcinile si indicatorii din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si din bugetul de stat;
    - determina necesarul de mijloace circulante pentru unitatile subordonate si le doteaza  cu astfel de mijloace, potrivit normelor legale;
    - urmareste si raspunde de indeplinirea indicatorilor ce-i revin din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si bugetul de stat, informand periodic Consiliul de Ministri;
    - analizeaza bilanturile si darile de seama periodice ale unitatilor subordonate si intocmeste pe cele care privesc activitatea pe intregul consiliu;
    - intocmeste si executa planul de venituri si cheltuieli pentru administratia centrala si unitatile bugetare subordonate;
    f) coordoneaza si indruma activitatea de cercetare si proiectare din unitatile subordonate si ia masuri pentru inzestrarea acestora cu mijloace tehnico - materiale necesare; urmareste rezultatele cercetarii stiintifice si valorificarea acestora; raspunde de introducerea progresului tehnic, stiintific si economic in unitatile subordonate;
    g) indruma si coordoneaza activitatea de organizare a productiei si a muncii in unitatile subordonate; organizeaza activitatea de elaborare, aplicare si urmarire a normativelor si normelor de munca, pentru toate categoriile de personal din domeniul sau de activitate; organizeaza elaborarea de normative si norme de munca unificate pe economie la lucrarile pentru care se stabileste ca este initiator;
    h) asigura aplicarea politicii partidului si statului in probleme de personal, in care scop:
    - stabileste criterii unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului din administratia centrala si din unitatile subordonate;
    - stabileste necesarul de personal in perspectiva pentru unitatile subordonate si ia masuri pentru pregatirea acestuia;
    - organizeaza si asigura perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;
    - incadreaza personalul pentru aparatul propriu; numeste organele de conducere ale unitatilor din subordinea sa; asigura aplicarea unitara a elementelor sistemului de retribuire in unitatile sale si controleaza modul lor de aplicare; stabileste masuri de ansamblu pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca si de trai ale personalului;
    i) stabileste, potrivit legii, norme de protectie a muncii si ia masurile necesare, in scopul asigurarii celor mai bune conditii de munca, al prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale la unitatile in subordine;
    j) prezinta Consiliului de Ministri proiecte de acte normative si alte acte prevazute de lege privind activitatea din domeniul apelor; avizeaza proiectele de acte normative si cu alt caracter, care intereseaza domeniul sau de activitate, elaborate de ministere si alte organe centrale;
    k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Sectiunea a 2-a
    Organizare si functionare
    Art. 9
    Activitatea Consiliului National al Apelor este coordonata, in mod direct, de un viceprim - ministru al guvernului.
    Art. 10
    Consiliul National al Apelor este condus de consiliul de conducere, care hotaraste in problemele generale privind activitatea acestuia; conducerea colectiva a activitatii operative si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere se realizeaza prin biroul executiv al acestuia.
    Consiliul de conducere si biroul executiv, organe cu caracter deliberativ, sunt organizate si functioneaza potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 11
    Consiliul National al Apelor are in conducerea sa un presedinte si doi vicepresedinti.
    Presedintele Consiliului National al Apelor este membru al Consiliului de Ministri si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintii Consiliului National al Apelor se numesc prin decret prezidential, iar atributiile acestora se stabilesc de Consiliul de conducere al Consiliului National al Apelor.
    Art. 12
    Presedintele reprezinta Consiliul National al Apelor in raporturile cu celelalte organe de stat si organizatii din tara, precum si in relatii internationale si angajeaza Consiliul National al Apelor in raporturile cu persoanele juridice si fizice; in acest scop, poate da si imputerniciri de reprezentare altor membri ai conducerii consiliului.
    Art. 13
    In executarea hotararilor consiliului de conducere si ale biroului executiv, precum si in exercitarea atributiilor proprii, presedintele Consiliului National al Apelor emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege.
    Art. 14
    Presedintele informeaza Consiliul de conducere al Consiliului National al Apelor asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 15
    In cadrul Consiliului National al Apelor se organizeaza si functioneaza, potrivit Decretului nr. 78/1973 privind organizarea si functionarea consiliilor si comisiilor tehnico-economice, Consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe langa organele de conducere colectiva.
    Art. 16
    Consiliul National al Apelor are urmatoarea structura organizatorica;
    a) Directia planurilor de amenajare si folosire a apelor;
    b) Directia de exploatare a lucrarilor hidrotehnice si de intretinere a cursurilor de apa;
    c) Directia investitii;
    d) Inspectia de stat a apelor;
    e) Directia plan - finante si aprovizionare.
    In cadrul Inspectiei de stat a apelor se desfasoara activitatea de organizare, control, normare, retribuire a muncii, personal, invatamant, iar in cadrul Directiei de exploatare a lucrarilor hidrotehnice si de intretinere a cursurilor de apa, activitatea de relatii externe, ape de frontiera si activitatea de cadastrul apelor.
    Directia planurilor de amenajare si folosire a apelor indeplineste si functia de directie tehnica.
    Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de posturi in aparatul Consiliului Nationala al Apelor sunt cele prevazute in anexa nr. 3*) si anexa nr. 4*).
    Art. 17
    Pe langa Consiliul National al Apelor functioneaza Comisia centrala de aparare impotriva inundatiilor si Comisia centrala de supraveghere a comportarii lucrarilor hidrotehnice. Aceste comisii au cate un secretariat tehnic permanent al caror numar de posturi se asigura in cadrul numarului de posturi aprobat Consiliului National al Apelor.
    Art. 18
    Consiliul National al Apelor are in subordine directii ale apelor pe bazine hidrografice, oficii de gospodarire a apelor, institute de cercetare, studii si proiectare, un trust de constructii - montaj, intreprinderi de dragaje pentru decolmatarea albiilor cursurilor de apa, licee de specialitate, precum si un oficiu de informare documentara pentru hidrotehnica.
    Art. 19
    Atributiile si modul de functionare a unitatilor prevazute la art. 16 se stabilesc de Consiliul de conducere al Consiliului National al Apelor, potrivit normelor legale.

---------------------------------
    *) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.

    CAP. 3
    Directiile apelor

    Art. 20
    Directia apelor exercita administrarea directa a apelor din bazinul sau grupul de bazine hidrografice pentru care sunt organizate si asigura gospodarirea intr-o conceptie unitara a acestora, raspunzand, pe ansamblul bazinului sau grupului de bazine hidrografice, de cunoasterea situatiei meteorologice si hidrologice, de avertizarea pericolului de inundatii si a fenomenelor meteorologice periculoase, de exploatarea corespunzatoare a lucrarilor de amenajare a apelor si de dezvoltare a acestor lucrari, de indrumarea, reglementarea si controlul folosirii si protectiei apelor.
    Art. 21
    Directiile apelor au urmatoarele atributii principale in bazinul sau grupul de bazine hidrografice pentru care sunt organizate:
    a) intocmesc, in mod corelat, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, propuneri de lucrari noi de amenajare a acestuia, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii si prevenirii actiunilor distructive ale apelor, pe care le transmit Consiliului National al Apelor in vederea reactualizarii periodice a schemei-cadru de amenajare a bazinului si a elaborarii proiectelor de plan cincinale si anuale;
    b) elaboreaza studii de detaliere a schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice, proiecte pentru lucrari de regularizare si de indiguire a albiilor cursurilor de apa, pentru lucrari hidrotehnice si instalatii de masurare a debitelor captate si evacuate si pentru dezvoltarea bazei materiale a activitatii proprii, cum sunt constructiile hidrometrice, forajele hidrogeologice, statiile meteorologice si hidrologice;
    c) administreaza, exploateaza si intretin barajele, lacurile de acumulare, derivatiile de debite intre cursurile de apa, cu influenta pe ansamblul bazinului hidrografic sau grupului de bazine, si asigura paza acestor obiective, cu exceptia barajelor, lacurilor de acumulare si derivatiilor de debite, care au drept scop principal producerea de energie hidroelectrica si navigatiei;
    d) coordoneaza, controleaza si raspund, din punct de vedere al gospodaririi apelor, de exploatarea tuturor barajelor, lacurilor de acumulare si canalelor de derivatie de debite; dispun, in conformitate cu prevederile legii, masuri operative obligatorii asupra modului de exploatare in perioadele critice de ape mari si pericol de inundatii sau seceta si lipsa de apa;
    e) asigura avertizarea imediata a oficiilor de gospodarire a apelor si a Consiliului National al Apelor asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase care pot produce inundatii sau pot avea alte consecinte grave, precum si asupra poluarilor accidentale; asigura avertizarea comisiilor judetene de aparare impotriva inundatiilor si efectelor meteorologice periculoase, asupra posibilitatii de producere si asupra evolutiei acestor fenomene;
    f) intocmesc si tin la zi planurile de aparare impotriva inundatiilor si coordoneaza actiunile tehnice operative de aparare impotriva inundatiilor, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic;
    g) exercita atributiile de beneficiar de investitii pentru lucrarile din domeniul sau de activitate, avand la baza schemele generale de amenajare ale bazinelor hidrografice, creeaza conditiile si urmareste realizarea acestora;
    h) efectueaza intregul complex de observatii si masuratori hidrologice, hidrogeologice si meteorologice, pentru cunoasterea resurselor de apa si a regimului acestora, a fenomenelor atmosferice, evolutiei vremii, caracteristicilor climatice si starii de impurificare a aerului; transmit datele obtinute Institutului de meteorologie si hidrologie; elaboreaza informari hidrologice, hidrogeologice si meteorologice, precum si prognoze hidrologice pentru deservirea organelor locale, a oficiilor de gospodarire a apelor si a altor organizatii interesate; activitati de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie sunt indrumate si coordonate din punct de vedere stiintific si metodologic de institutul de meteorologie si hidrologie;
    i) elaboreaza, in colaborare cu institutele de cercetari si proiectari din subordinea Consiliului National al Apelor, studii periodice de gospodarire cantitativa a apelor, pe bazine hidrografice;
    j) intocmesc, pe baza datelor primare, transmise de oficiile de gospodarire a apelor, sinteze anuale de cadastrul apelor pe bazine, hidrografice si furnizeaza date de cadastrul apelor unitatilor interesate;
    k) coordoneaza si raspund de modul de folosire a apelor pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic; controleaza, la obiectivele a caror functionare poate influenta regimul cantitativ si calitativ al apelor pe ansamblul bazinului hidrografic, modul in care se efectueaza prelevarea si folosirea apelor, evacuarea apelor uzate, exploatarea statiilor de epurare si eficienta acestora si stabilesc masuri obligatorii de remediere a situatiilor necorespunzatoare constatate;
    l) elaboreaza, in conditiile legii, planuri de restrictii temporare in folosirea apelor pentru cursurile de apa deficitare ce traverseaza mai multe judete si controleaza aplicarea acestor planuri;
    m) urmaresc, in colaborare cu oficiile de gospodarire a apelor si alte unitati interesate, evolutia calitatii apelor pe ansamblul bazinelor hidrografice si iau masuri pentru imbunatatirea acestora;
    n) organizeaza sistemul de avertizare a poluarilor accidentale a apelor si conlucreaza cu unitatile interesate la stabilirea si aplicarea masurilor operative necesare pentru eliminarea cauzelor si efectelor acestor poluari;
    o) conduc si raspund de activitatea comisiilor de supraveghere a calitatii apelor, infiintate pentru cursurile de apa, lacurile sau zonele litorale maritime, care necesita masuri deosebite pentru prevenirea si combaterea poluarii apelor;
    p) coordoneaza realizarea de catre unitatile ce folosesc ape sau evacueaza ape uzate, a instalatiilor de masurare a debitelor captate si evacuate; acorda asistenta tehnica la proiectarea, executarea si tratarea acestor instalatii, stabilesc conditiile in care trebuie efectuate observatiile si masuratorile, centralizeaza si prelucreaza rezultatele obtinute;
    r) emit, in limitele competentelor atribute, acorduri de gospodarire a apelor, precum si autorizatii de folosire a apelor, de evacuare a apelor uzate, de extragere de materiale din albiile si malurile cursurilor de apa, lacurilor sau marii si de functionare a lucrarilor ce se construiesc pe ape sau au legatura cu apele;
    s) intocmesc si tin la zi evidenta drepturilor de folosire a apelor;
    s) aduc la indeplinire, pe cursurile de apa, vaile, depresiunile si sistemele hidrotehnice ce formeaza sau traverseaza frontiera de stat, sarcinile ce le revin din aplicarea conventiilor hidrotehnice de frontiera; coordoneaza si controleaza indeplinirea sarcinilor ce decurg din aceste conventii si acorduri pentru alte unitati care desfasoara activitati in legatura cu apele;
    t) coordoneaza si indruma activitatea tehnica de specialitate desfasurata de gospodarire a apelor;
    t) asigura supravegherea calitatii apelor prin laboratoarele de hidrochimie si hidrobiologie ale oficiilor de gospodarire a apelor din cadrul bazinului hidrografic sau grupului de bazine hidrografice pentru care au fost organizate.
    Art. 22
    Denumirea, sediul  si bazinul sau grupul de bazine hidrografice pentru care sunt organizate directiile apelor sunt cele prevazute in anexa nr. 5.
    Coordonarea activitatii de gospodarire a apelor Dunarii si teritoriului Dobrogei, inclusiv litoralul romanesc al Marii Negre, se asigura direct de catre Consiliul National al Apelor.
    Art. 23
    Conducerea directiilor apelor se exercita de catre consiliul oamenilor muncii si biroul executiv al acestuia care se organizeaza si functioneaza potrivit normelor legale privind conducerea unitatilor socialiste.
    Art. 24
    Functiile si retribuirea personalului directiilor apelor sunt cele stabilite prin reglementarile in vigoare pentru intreprinderile industriale de gradul I si II grupa a IV-a de ramuri.

    CAP. 4
    Oficiile de gospodarire a apelor

    Art. 25
    Oficiile de gospodarire a apelor raspund de supravegherea sistematica a retelei hidrografice, controleaza modul de folosire a apei si de evacuare a apelor uzate si efectueaza intretinerea curenta a albiilor minore; realizeaza, exploateaza si intretin lucrari cu caracter local, de amenajare a cursurilor de apa si organizeaza din punct de vedere tehnic activitatea de aparare impotriva inundatiilor.
    Art. 26
    Oficiile de gospodarire a apelor au urmatoarele atributii principale:
    a) raspund de administrarea directa a albiilor minore ale cursurilor de apa, a cuvetelor lacurilor si baltilor in starea lor naturala si, dupa caz, a fundului apelor maritime interioare si a marii teritoriale; avizeaza modul de folosire a terenurilor din albiile majore ale cursurilor de apa;
    b) exercita administrarea directa si atributiile de beneficiar de investitii pentru toate lucrarile de interes local, privind barajele si lacurile de acumulare, digurile de aparare impotriva inundatiilor, regularizarile cursurilor de apa, consolidarile de maluri si alte lucrari hidrotehnice, cu exceptia celor cu folosinta agricola, piscicola si de agrement sau a celor de atenuare a torentilor ce se descarca in sisteme de desecare; proiecteaza, exploateaza, intretine si asigura paza unor astfel de lucrari;
    c) efectueaza controlul sistematic al retelei hidrografice in scopul sesizarii si remedierii imediate a degradarilor de albii si maluri, culegerii datelor primare necesare tinerii la zi a cadastrului apelor si respectarii normelor legale in domeniul apelor;
    d) asigura mentinerea capacitatii de transport a albiilor cursurilor de apa prin efectuarea lucrarilor de intretinere a albiilor minore si a cuvetelor lacurilor si baltilor; coordoneaza, potrivit legii, celelalte lucrari de intretinere a albiilor, acordand asistenta tehnica la cele care se executa cu contributia in munca a populatiei;
    e) asigura secretariatul comisiilor judetene de aparare impotriva inundatiilor si efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si acorda acestora asistenta tehnica operativa; raspund de masurile tehnice pe care le propun acestor comisii;
    f) alarmeaza, pe baza avertizarilor primite de la directiile apelor, organele locale si unitatile interesate asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase, care pot produce inundatii sau avea alte consecinte grave; avertizeaza organele locale si unitatile ce pot fi afectate, informand totodata directiile apelor interesate si Consiliul National al Apelor asupra celorlalte situatii critice ce pot aparea pe cursurile de apa - lipsa de apa, poluari accidentale sau alte situatii grave in gospodarirea apelor; conlucreaza cu unitatile interesate la stabilirea si aplicarea masurilor operative ce se impun in astfel de situatii;
    g) furnizeaza directiilor apelor date primare si prelucrate privind gospodarirea calitativa si cantitativa a apelor;
    h) controleaza modul de prelevare si de folosire a apei, de epurare si de evacuare a apelor uzate, stabilind impreuna cu unitatile interesate masuri obligatorii pentru evitarea risipei de apa si pericolul de poluare a apelor; urmaresc sistematic influenta surselor de impurificare asupra calitatii apelor de pe teritoriul judetului si dispun masuri pentru remedierea situatiilor necorespunzatoare;
    i) elaboreaza, in conditiile legii, planuri de restrictii temporare de folosire a apelor pentru cursurile de apa deficitare ce nu depasesc limitele judetului si controleaza aplicarea acestor planuri;
    j) elibereaza, in limita competentelor atribuite, acorduri de gospodarire a apelor, precum si autorizatii de folosire a apelor, de evacuare a apelor uzate, de extragere de materiale din albiile si malurile cursurilor de apa, lacurilor sau marii si de functionare a lucrarilor ce se construiesc pe ape sau au legatura cu apele;
    k) intocmesc propuneri privind necesarul de lucrari de aparare impotriva inundatiilor, de folosire a apelor si de protectie a calitatii apelor, de interes local.
    Art. 27
    Activitatea de gospodarire a apelor a oficiilor de gospodarire a apelor este indrumata, coordonata si controlata de Consiliul National al Apelor, iar actiunile operative de gospodarire a apelor cu caracter local, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 28
    Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor de gospodarire a apelor se stabileste, conform normelor legale, de Consiliul National al Apelor, cu acordul comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 29
    Numirea, transferarea, detasarea si desfacerea contractului de munca pentru personalul de conducere al oficiilor de gospodarire a apelor se fac de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul Consiliului National al Apelor.
    Art. 30
    Mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii oficiilor de gospodarire a apelor se prevad in planul economic si in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului National al Apelor.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 31
    Directiile apelor se organizeaza prin preluarea, impreuna cu personalul aferent, a activitatilor prevazute in anexa nr. 6*).
    Directiile apelor preiau in administrare directa toate lucrarile ce formeaza obiectul atributiilor prevazute la art. 21 lit. c), de la unitatile care detin in prezent aceste lucrari.
    Art. 32
    Oficiile de gospodarire a apelor preiau de la oficiile de imbunatatiri funciare si proiectari pentru constructii in agricultura activitatea de investitii, proiectare, executie, exploatare si intretinere a lucrarilor prevazute la art. 26 lit b).
    Art. 33
    Pe data prezentului decret trec din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare in subordinea Consiliului National al Apelor urmatoarele unitati:
    a) Institutul de meteorologie si hidrologie, cu sediul in municipiul Bucuresti;
    b) Institutul de cercetari si proiectari pentru gospodarirea apelor, cu sediul in municipiul Bucuresti;
    c) Intreprinderea de lucrari hidrotehnice speciale cu sediul in municipiul Bucuresti;
    d) Trustul de constructii pentru imbunatatiri funciare, cu sediul in municipiul Oradea;
    e) Intreprinderea "Stanca", cu sediul in municipiul Iasi;
    f) revista "Hidrotehnica".

-----------------------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

    Art. 34
    Institutul de cercetari si proiectari pentru gospodarirea apelor preia de la Institutul de cercetari pentru imbunatatiri funciare si de la Institutul de studii si proiectari pentru imbunatatiri funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, compartimentele si activitatile prevazute in anexa nr. 7*. Dupa preluarea acestor compartimente si activitati, institutele din care se preiau se reorganizeaza conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 35
    Intreprinderea de lucrari hidrotehnice speciale Bucuresti se reorganizeaza, isi schimba denumirea in Trustul de lucrari hidrotehnice speciale Bucuresti *) si preia activitatea Trustului de constructii pentru imbunatatiri funciare Oradea, care isi inceteaza activitatea, precum si activitatea de executare a barajelor, lacurilor de acumulare, canalelor si galeriilor de derivatie de debite intre cursurile de apa, indiguirilor de aparare impotriva inundatiilor si lucrarilor de regularizari de albii si de aparari de maluri ale cursurilor de apa, de la celelalte trusturi de constructii pentru imbunatatiri funciare si de la Intreprinderea de foraje Bucuresti, din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare - Departamentul imbunatatirilor funciare si constructiilor agricole.
    Trustul de lucrari hidrotehnice speciale este unitate de constructii-montaj de grad special de organizare si poate folosi, prin derogare, functiile de inginer si economist principal I si II, in limitele prevazute pentru centrale la art. 27 (3) din Legea nr. 57/1974 a retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii. Structura organizatorica a Trustului de lucrari hidrotehnice speciale este prevazuta in anexa nr. 8*).
    Art. 36
    Preluarea unitatilor si activitatilor prevazute la art. 31, 32, 33, 34 si 35 se face impreuna cu activul si pasivul, indicatorii de plan, contractele economice in curs, arhiva, spatiile de lucru, laboratoarele, atelierele de deservire, bazele de reparatii, dotarile, personalul de specialitate, aferente, precum si cu cota-parte din personalul compartimentelor functionale economico - administrative ce deservesc activitatile ce se preiau, pe data de 1 ianuarie 1976.
    Personalul preluat potrivit prevederilor alineatului precedent se considera transferat in interesul serviciului.

------------------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    *) Prin Decretul nr. 92/1984, publicat in Buletinul Oficial nr. 21 din 19 martie 1984, Trustul de lucrari hidrotehnice speciale Bucuresti a fost reorganizat pentru executarea lucrarilor in acord global, prin preluarea acestora in antrepriza, sub denumirea de "Trust - antrepriza generala de lucrari hidrotehnice speciale Bucuresti".
    Structura organizatorica tip pentru trusturile de antrepriza  generala a fost aprobata prin acelasi decret - anexa nr. 5 d) - care a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 37
    Numarul de personal ce se preia de la oficiile judetene de gospodarire a apelor si de la sectoarele teritoriale de meteorologie si hidrologie pentru constituirea directiilor apelor este prevazut in anexa nr. 9*).
    Pentru cuprinderea activitatilor noi, ce revin directiilor apelor si oficiilor de gospodarire a apelor potrivit prevederilor prezentului decret, precum si pentru dezvoltarea la nivelul impus de necesitati a altor activitati, numarul de personal al acestor unitati se completeaza din rezerva la dispozitia Consiliului de Ministri, potrivit anexei nr. 10*).
    Art. 38
    Cladirile prevazute in anexa nr. 11*, construite anterior ca sedii, laboratoare, baze de intretinere si reparatii si anexe gospodaresti pentru unitatile de gospodarire a apelor si care in prezent sunt in administrarea directa a altor unitati de stat, trec in administrarea directa si in folosinta unitatilor indicate in aceeasi anexa, preluarea facandu-se pe baza de protocol. Directiile apelor vor asigura, in cladirile ce trec in administrarea lor directa, suprafetele locative necesare pentru birourile oficiale de gospodarire a apelor care isi au sediul in aceeasi localitate.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene vor asigura suprafetele locative si anexele gospodaresti necesare bunei functionari a directiilor apelor care nu au cladiri proprii.
    Art. 39
    Se autorizeaza Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor sa introduca modificarile intervenite ca urmare a aplicarii masurilor prevazute in prezentul decret in planurile economice si financiare pe anul 1976 si perioada 1976 - 1980 ale unor organe centrale si consilii populare judetene, pe baza protocoalelor incheiate intre Consiliul National al Apelor si acestea.
    Art. 40
    Consiliul National al Apelor impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor organiza, esalonat pana in anul 1980, activitatea de intretinere curenta a albiilor minore ale cursurilor de apa, prin infiintarea districtelor de gospodarire a apelor, organizate pe sectoare de cursuri de apa de minimum 50 km, ca formatii de lucru permanente.
    In acest scop, Consiliul National al Apelor va asigura dotarea tehnica necesara, prin prevederi in planurile nationale unice de dezvoltare economico-sociala anuale, precum si pregatirea in scoli proprii a cadrelor de specialitate, iar comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor prevedea in planurile nationale unice de dezvoltare economico - sociala anuale fortele de munca, materialele si mijloacele financiare necesare.
    Consiliul National al Apelor impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor definitiva, esalonat, pana in anul 1986, activitatea de intretinere curenta a albiilor minore ale cursurilor de apa, prin infiintarea districtelor de gospodarire a apelor, in cadrul numarului de personal aprobat anual prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.

------------------------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

    Art. 41
    Atributiile Consiliului National al Apelor, directiilor apelor si oficiilor de gospodarire a apelor prevazute la art. 8, 21 si 26 se exercita in conditiile prevazute de Legea apelor si in ceea ce priveste apele minerale si termale, lacurile si namolurile terapeutice.
    Art. 42
    Programul de lucru al personalului care asigura urmarirea permanenta si informarea asupra fenomenelor meteorologice si hidrologice va fi organizat in tura continua. Unitatile, subunitatile, statiile si compartimentele in care se organizeaza serviciul in tura continua, ca si modul de efectuare a acestuia, se stabilesc de Consiliul de Ministri.
    Art. 43
    Cheltuielile necesare pentru activitatea de masuratori si prelucrari de date meteorologice, hidrologice, hidrogeologice si de radioactivitate atmosferica, transmiterea si prelucrarea acestora, deservirea zilnica cu date, diagnoze si prognoze, schimbul de informatii si alte actiuni cu specific hidrometeorologic de interes general, care se desfasoara de Institutul de meteorologie si hidrologie, vor fi prevazute in planul de cheltuieli al Consiliului National al Apelor si se aproba de la bugetul de stat.
    Pentru lucrarile prevazute la alineatul precedent cota de beneficiu ce se prevede in contractele incheiate cu Consiliul National al Apelor va fi de 1,5%. Pentru celelalte lucrari cota de beneficiu se calculeaza potrivit reglementarilor in vigoare.
    Institutul de meteorologie si hidrologie beneficiaza de credite bancare, necesare pana la decontarea lucrarilor.
    Art. 44
    Prin derogare de la prevederile pct. III/1 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 620/1973, autovehiculele din dotarea directiilor apelor pot fi utilizate in interes de serviciu pe intregul teritoriu al bazinului sau grupului de bazine hidrografice pentru care aceste directii sunt organizate.
    Se completeaza punctul I "Functii care au dreptul la consum maxim lunar de 400 litri benzina", pozitia 3, din anexa nr. 1/A la Decretul nr. 620/1973, cu "Consiliul National al Apelor".
    Art. 45
    Se aproba normele unitare de structura prevazute in anexa nr. 12* pentru activitatea teritoriala de gospodarire a apelor, meteorologie si hidrologie, ca anexa la art. 2 alin. 2 si la art. 20 alin. 3 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 46
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 47
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga:
    - art. 6 paragraful D "Atributii cu privire la gospodarirea apelor", art. 20 lit. d), art. 23, 24 si 28 alin. 2 din Decretul nr. 14/1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare;
    - prevederile referitoare la normele de structura ale oficiilor de gospodarire a apelor din anexa "Directia generala pentru agricultura, industrie alimentara si ape la judete, Inspectoratul Agrozooveterinar al municipiului Bucuresti, unitatile subordonate acestora" la art. 2 alin. 2 si art. 20 alin. 3 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice;
    - prevederile referitoare la normele de structura ale sectoarelor teritoriale de meteorologie si hidrologie din "anexa la art. 3, art. 4 alin. 1, art. 5, art. 7, art. 12 alin. 1 si 2, art. 13 alin. 3 din Decretul nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile de cercetare si de proiectare - Unitati de cercetare si productie agricola";
    - prevederile referitoare la Consiliul National al Apelor din punctul II pozitia 8 din anexa nr. 1/A la Decretul nr. 620/1973 cu privire la masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasa a combustibililor si energiei;
    - orice ale dispozitii contrare.

-----------------------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

                                       


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 156/1975

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 156 din 1975
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 156/1975
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu