Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 153 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie, ca organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri, avand sarcina de a asigura coordonarea intregii activitati de productie, integrarea fabricatiei si de specializare in toate ramurile in care se desfasoara activitati de constructii de masini si metalurgie si de a solutiona operativ problemele complexe care apar in aceste ramuri, de a controla, la nivelul intregii economii, realizarea ritmica si integrala a planului de productie si de a urmari desfasurarea activitatii acestor ramuri intr-o conceptie unitara, in concordanta cu progresul tehnic, cu cerintele curente si de perspectiva ale dezvoltarii economico-sociale a tarii.
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie asigura aducerea la indeplinire a politicii partidului si statului in conformitate cu hotararile de partid si legile tarii, in unitatile cu activitate de constructii de masini si metalurgie, din ramurile economiei nationale.
    Art. 2
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie, in indeplinirea sarcinilor ce-i revin, colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale de stat si cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, institute de cercetare si proiectare, precum si cu institutiile de invatamant superior.
    Art. 3
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie prezinta Consiliului de Ministri rapoarte trimestriale si ori de cate ori este nevoie asupra principalelor probleme analizate.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie are urmatoarele atributii:
    a) ca organ de lucru al Consiliului de Ministri, analizeaza problemele majore, stabileste masuri si asigura coordonarea intregii desfasurari a productiei si de indeplinire a sarcinilor de tipizare, specializare si de integrare a fabricatiei, in toate unitatile din ramurile economiei nationale unde se desfasoara activitati de constructii de masini si metalurgie;
    b) impreuna cu conducerile ministerelor si ale organelor locale care au activitati de constructii de masini si metalurgie, raspunde in fata partidului si a statului de aplicarea hotararilor de partid si a legilor tarii, cu privire la realizarea planului de productie, indeplinirea sarcinilor de tipizare, specializare, de integrarea fabricatiei si de incadrare in normele de consum aprobate;
    c) urmareste infaptuirea prevederilor din programele privind dezvoltarea in perspectiva a ramurilor constructii de masini si metalurgie, tinand seama de orientarile si tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic, precum si de perspectivele de dezvoltare a livrarilor de produse din profilul de activitate al ramurilor, pe piata interna si externa;
    d) controleaza modul de aplicare a mecanismului economico-financiar, urmarind reducerea continua a costurilor de productie si incadrarea in normele de consum aprobate pentru materii prime, materiale, energie si combustibili, in ramurile constructii de masini si metalurgie;
    e) urmareste ca productia destinata exportului sa fie realizata la parametrii tehnici si calitativi superiori, corespunzator cerintelor pietei externe, iar exportul sa se efectueze cu respectarea stricta a termenelor si conditiilor prevazute in contractele incheiate cu partenerii externi;
    f) urmareste realizarea integrala a programelor prioritare aprobate pentru ramurile constructii de masini si metalurgie;
    g) analizeaza si propune profilarea si specializarea intreprinderilor din ramurile constructii de masini si metalurgie, in vederea ridicarii nivelului tehnic si calitativ al produselor, si raspunde de utilizarea deplina a capacitatilor de productie, precum si de evitarea paralelismelor in fabricatia acelorasi produse de catre mai multe unitati din aceeasi ramura;
    h) asigura promovarea unei conceptii inaintate in realizarea produselor din ramurile constructii de masini si metalurgie, generalizarea tehnologiilor noi de fabricatie, de mare eficienta tehnica aplicate in unitatile din tara si pe plan mondial;
    i) urmareste ca ministerele din ramurile constructii de masini si metalurgie sa ia masuri pentru inlocuirea produselor depasite din punct de vedere tehnic cu produse de calitate si cu performante ridicate.
    Art. 5
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie analizeaza si stabileste masuri cu privire la:
    a) realizarea programelor de generalizare a tehnologiilor noi, de mare eficienta, in intreprinderile constructoare de masini si metalurgie;
    b) urmarirea asigurarii bazei materiale pentru realizarea productiei fizice in structura sortimentala planificata si indeosebi pentru export, pentru care materialele repartizate sa fie asigurate la timp si sa fie folosite in conformitate cu prevederile legii;
    c) acoperirea cu contracte a sarcinilor de plan la export, realizarea productiei fizice pentru export si pentru obiectivele de investitii din tara si din strainatate;
    d) asigurarea produselor si subansamblelor din programele de cooperare intre intreprinderile constructoare de masini si metalurgie apartinand de ministere diferite;
    e) urmarirea incadrarii in normele de consum aprobate pentru materii prime, materiale, combustibili si energie;
    f) urmarirea realizarii indicelui de scoatere a metalului si a coeficientului de utilizare si valorificare a materialelor, astfel ca sa conduca la reducerea cheltuielilor de productie totale si materiale, precum si la imbunatatirea substantiala a indicatorilor de eficienta economica;
    g) obligarea ministerelor, centralelor industriale si a intreprinderilor sa asigure capacitatile de productie pentru realizarea programelor de integrare a fabricatiei, livrarea la timp si de calitate a subansamblelor, reperelor si materialelor din industria orizontala.
    Art. 6
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie analizeaza si face propuneri in vederea aprobarii, potrivit legii, cu privire la:
    a) studiile si programele de profilare, specializare si cooperare, precum si proiectele de plan cincinal si anual ale ramurilor constructii de masini si metalurgie;
    b) dezvoltarile de capacitati existente si realizarea de noi obiective pentru constructii de masini si metalurgie propuse in cadrul unor unitati din alte ministere;
    c) proiectele de acte normative care se supun spre insusire si promovare Consiliului de Ministri, precum si aprobarea masurilor care privesc domeniile de activitate coordonate de consiliu.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 7
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie este format din 55-65 membri, reprezentanti ai ministerelor si ai celorlalte organe centrale si locale care au activitati de constructii de masini si metalurgie, ai centralelor industriale, precum si ai unor unitati de cercetare, proiectare si institutii de invatamant superior.
    Consiliul are in conducerea sa un presedinte si patru vicepresedinti.
    Art. 8
    Problemele curente ale activitatii consiliului se rezolva de biroul sau executiv, care este alcatuit din 5 pana la 7 membri.
    Biroul executiv se compune din presedintele, vicepresedintii consiliului si membri. Presedintele biroului executiv este presedintele consiliului.
    Art. 9
    Presedintele Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie este un viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintii, membrii consiliului si ai biroului sau executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui.
    Secretar al Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie este un vicepresedinte al Consiliului de Stat al Planificarii.
    Art. 10
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie, biroul sau executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 11
    In cadrul Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie se organizeaza urmatoarele sectiuni de specialitate:
    a) Sectiunea pentru industria metalurgica;
    b) Sectiunea pentru industria constructoare de masini;
    c) Sectiunea pentru industria electrotehnica si electronica.
    Sectiunile de specialitate ale Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie sunt constituite din membrii consiliului, specialisti din ministere si celelalte organe centrale, desemnati cu acordul organului din care fac parte.
    Modul de organizare si functionare, atributiile si componenta nominala ale sectiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.
    Concluziile si propunerile sectiunilor de specialitate se prezinta consiliului sau biroului executiv, spre aprobare.
    Art. 12
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, convocat de presedinte sau de biroul executiv, in sedinte plenare, si adopta hotarari.
    Biroul executiv se intruneste in sedinte, lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 13
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie are dreptul sa organizeze colective de specialisti din ministere, centrale industriale si din institute de cercetare-proiectare, pentru a analiza unele probleme majore din ramurile constructii de masini si metalurgie, care sa faca propunerile corespunzatoare consiliului sau biroului sau executiv.
    Art. 14
    Masurile stabilite de Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie si de biroul sau executiv sunt obligatorii pentru toate ministerele si organele centrale si locale care au in subordine unitati din ramurile constructii de masini si metalurgie.
    Art. 15
    Ministerele si celelalte organe centrale si locale au obligatia de a actiona, potrivit legii, pentru indeplinirea masurilor stabilite de Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie si de biroul sau executiv.
    Art. 16
    Ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale care au in subordine unitati de constructii de masini sau metalurgice stabilesc, cu acordul presedintelui consiliului, specialisti din compartimentele ministerelor si din institutele de cercetare-proiectare, subordonate acestora, care au sarcini in legatura cu urmarirea, pregatirea si inaintarea materialelor pentru analize in cadrul consiliului si biroului executiv si cu aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie si a deciziilor biroului executiv al acestuia.
    Activitatea acestor specialisti va fi coordonata de reprezentantul conducerii ministerului sau organului central in Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie.
    Art. 17
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie are un aparat de specialitate, care analizeaza si pregateste lucrarile necesare desfasurarii activitatii consiliului si biroului executiv si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor si deciziilor adoptate.
    Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de secretarul aparatului, numit prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Atributiile personalului de executie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliu.
    Art. 18
    Numarul maxim de personal, nomenclatorul specific de functii si modul de retribuire a acestora pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie sunt prevazute in anexa*, care face parte integranta din prezentul decret.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si unitatile subordonate acestora, vor pune la dispozitia Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie datele si documentatiile cerute in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin.
    Art. 20
    Decretul nr. 54/1979 privind organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a profilarii, specializarii si cooperarii in industria constructiilor de masini si industria metalurgica, precum si orice alte prevederi contrare, se abroga.
----------------------------
    * Anexa se comunica institutiilor interesate.

                                               


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 153/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 153 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 153/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu