Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 153 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie, ca organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri, avand sarcina de a asigura coordonarea intregii activitati de productie, integrarea fabricatiei si de specializare in toate ramurile in care se desfasoara activitati de constructii de masini si metalurgie si de a solutiona operativ problemele complexe care apar in aceste ramuri, de a controla, la nivelul intregii economii, realizarea ritmica si integrala a planului de productie si de a urmari desfasurarea activitatii acestor ramuri intr-o conceptie unitara, in concordanta cu progresul tehnic, cu cerintele curente si de perspectiva ale dezvoltarii economico-sociale a tarii.
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie asigura aducerea la indeplinire a politicii partidului si statului in conformitate cu hotararile de partid si legile tarii, in unitatile cu activitate de constructii de masini si metalurgie, din ramurile economiei nationale.
    Art. 2
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie, in indeplinirea sarcinilor ce-i revin, colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale de stat si cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, institute de cercetare si proiectare, precum si cu institutiile de invatamant superior.
    Art. 3
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie prezinta Consiliului de Ministri rapoarte trimestriale si ori de cate ori este nevoie asupra principalelor probleme analizate.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie are urmatoarele atributii:
    a) ca organ de lucru al Consiliului de Ministri, analizeaza problemele majore, stabileste masuri si asigura coordonarea intregii desfasurari a productiei si de indeplinire a sarcinilor de tipizare, specializare si de integrare a fabricatiei, in toate unitatile din ramurile economiei nationale unde se desfasoara activitati de constructii de masini si metalurgie;
    b) impreuna cu conducerile ministerelor si ale organelor locale care au activitati de constructii de masini si metalurgie, raspunde in fata partidului si a statului de aplicarea hotararilor de partid si a legilor tarii, cu privire la realizarea planului de productie, indeplinirea sarcinilor de tipizare, specializare, de integrarea fabricatiei si de incadrare in normele de consum aprobate;
    c) urmareste infaptuirea prevederilor din programele privind dezvoltarea in perspectiva a ramurilor constructii de masini si metalurgie, tinand seama de orientarile si tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic, precum si de perspectivele de dezvoltare a livrarilor de produse din profilul de activitate al ramurilor, pe piata interna si externa;
    d) controleaza modul de aplicare a mecanismului economico-financiar, urmarind reducerea continua a costurilor de productie si incadrarea in normele de consum aprobate pentru materii prime, materiale, energie si combustibili, in ramurile constructii de masini si metalurgie;
    e) urmareste ca productia destinata exportului sa fie realizata la parametrii tehnici si calitativi superiori, corespunzator cerintelor pietei externe, iar exportul sa se efectueze cu respectarea stricta a termenelor si conditiilor prevazute in contractele incheiate cu partenerii externi;
    f) urmareste realizarea integrala a programelor prioritare aprobate pentru ramurile constructii de masini si metalurgie;
    g) analizeaza si propune profilarea si specializarea intreprinderilor din ramurile constructii de masini si metalurgie, in vederea ridicarii nivelului tehnic si calitativ al produselor, si raspunde de utilizarea deplina a capacitatilor de productie, precum si de evitarea paralelismelor in fabricatia acelorasi produse de catre mai multe unitati din aceeasi ramura;
    h) asigura promovarea unei conceptii inaintate in realizarea produselor din ramurile constructii de masini si metalurgie, generalizarea tehnologiilor noi de fabricatie, de mare eficienta tehnica aplicate in unitatile din tara si pe plan mondial;
    i) urmareste ca ministerele din ramurile constructii de masini si metalurgie sa ia masuri pentru inlocuirea produselor depasite din punct de vedere tehnic cu produse de calitate si cu performante ridicate.
    Art. 5
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie analizeaza si stabileste masuri cu privire la:
    a) realizarea programelor de generalizare a tehnologiilor noi, de mare eficienta, in intreprinderile constructoare de masini si metalurgie;
    b) urmarirea asigurarii bazei materiale pentru realizarea productiei fizice in structura sortimentala planificata si indeosebi pentru export, pentru care materialele repartizate sa fie asigurate la timp si sa fie folosite in conformitate cu prevederile legii;
    c) acoperirea cu contracte a sarcinilor de plan la export, realizarea productiei fizice pentru export si pentru obiectivele de investitii din tara si din strainatate;
    d) asigurarea produselor si subansamblelor din programele de cooperare intre intreprinderile constructoare de masini si metalurgie apartinand de ministere diferite;
    e) urmarirea incadrarii in normele de consum aprobate pentru materii prime, materiale, combustibili si energie;
    f) urmarirea realizarii indicelui de scoatere a metalului si a coeficientului de utilizare si valorificare a materialelor, astfel ca sa conduca la reducerea cheltuielilor de productie totale si materiale, precum si la imbunatatirea substantiala a indicatorilor de eficienta economica;
    g) obligarea ministerelor, centralelor industriale si a intreprinderilor sa asigure capacitatile de productie pentru realizarea programelor de integrare a fabricatiei, livrarea la timp si de calitate a subansamblelor, reperelor si materialelor din industria orizontala.
    Art. 6
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie analizeaza si face propuneri in vederea aprobarii, potrivit legii, cu privire la:
    a) studiile si programele de profilare, specializare si cooperare, precum si proiectele de plan cincinal si anual ale ramurilor constructii de masini si metalurgie;
    b) dezvoltarile de capacitati existente si realizarea de noi obiective pentru constructii de masini si metalurgie propuse in cadrul unor unitati din alte ministere;
    c) proiectele de acte normative care se supun spre insusire si promovare Consiliului de Ministri, precum si aprobarea masurilor care privesc domeniile de activitate coordonate de consiliu.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 7
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie este format din 55-65 membri, reprezentanti ai ministerelor si ai celorlalte organe centrale si locale care au activitati de constructii de masini si metalurgie, ai centralelor industriale, precum si ai unor unitati de cercetare, proiectare si institutii de invatamant superior.
    Consiliul are in conducerea sa un presedinte si patru vicepresedinti.
    Art. 8
    Problemele curente ale activitatii consiliului se rezolva de biroul sau executiv, care este alcatuit din 5 pana la 7 membri.
    Biroul executiv se compune din presedintele, vicepresedintii consiliului si membri. Presedintele biroului executiv este presedintele consiliului.
    Art. 9
    Presedintele Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie este un viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintii, membrii consiliului si ai biroului sau executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui.
    Secretar al Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie este un vicepresedinte al Consiliului de Stat al Planificarii.
    Art. 10
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie, biroul sau executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 11
    In cadrul Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie se organizeaza urmatoarele sectiuni de specialitate:
    a) Sectiunea pentru industria metalurgica;
    b) Sectiunea pentru industria constructoare de masini;
    c) Sectiunea pentru industria electrotehnica si electronica.
    Sectiunile de specialitate ale Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie sunt constituite din membrii consiliului, specialisti din ministere si celelalte organe centrale, desemnati cu acordul organului din care fac parte.
    Modul de organizare si functionare, atributiile si componenta nominala ale sectiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.
    Concluziile si propunerile sectiunilor de specialitate se prezinta consiliului sau biroului executiv, spre aprobare.
    Art. 12
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, convocat de presedinte sau de biroul executiv, in sedinte plenare, si adopta hotarari.
    Biroul executiv se intruneste in sedinte, lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 13
    Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie are dreptul sa organizeze colective de specialisti din ministere, centrale industriale si din institute de cercetare-proiectare, pentru a analiza unele probleme majore din ramurile constructii de masini si metalurgie, care sa faca propunerile corespunzatoare consiliului sau biroului sau executiv.
    Art. 14
    Masurile stabilite de Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie si de biroul sau executiv sunt obligatorii pentru toate ministerele si organele centrale si locale care au in subordine unitati din ramurile constructii de masini si metalurgie.
    Art. 15
    Ministerele si celelalte organe centrale si locale au obligatia de a actiona, potrivit legii, pentru indeplinirea masurilor stabilite de Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie si de biroul sau executiv.
    Art. 16
    Ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale care au in subordine unitati de constructii de masini sau metalurgice stabilesc, cu acordul presedintelui consiliului, specialisti din compartimentele ministerelor si din institutele de cercetare-proiectare, subordonate acestora, care au sarcini in legatura cu urmarirea, pregatirea si inaintarea materialelor pentru analize in cadrul consiliului si biroului executiv si cu aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie si a deciziilor biroului executiv al acestuia.
    Activitatea acestor specialisti va fi coordonata de reprezentantul conducerii ministerului sau organului central in Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie.
    Art. 17
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie are un aparat de specialitate, care analizeaza si pregateste lucrarile necesare desfasurarii activitatii consiliului si biroului executiv si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor si deciziilor adoptate.
    Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de secretarul aparatului, numit prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Atributiile personalului de executie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliu.
    Art. 18
    Numarul maxim de personal, nomenclatorul specific de functii si modul de retribuire a acestora pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie sunt prevazute in anexa*, care face parte integranta din prezentul decret.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si unitatile subordonate acestora, vor pune la dispozitia Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie datele si documentatiile cerute in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin.
    Art. 20
    Decretul nr. 54/1979 privind organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a profilarii, specializarii si cooperarii in industria constructiilor de masini si industria metalurgica, precum si orice alte prevederi contrare, se abroga.
----------------------------
    * Anexa se comunica institutiilor interesate.

                                               


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 153/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 153 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 153/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu