Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 872 din 9 octombrie 2007

asupra cererii formulate de presedintele Camerei Deputatilor pentru „verificarea" Hotararii Camerei Deputatilor nr. 36 din 25 septembrie 2007 referitoare la raportul Subcomisiei de ancheta parlamentara privind cercetarea legalitatii retrocedarii Castelului Bran si a procedurii de scoatere la vanzare a acestuia

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 760 din 9 noiembrie 2007Prin cererea nr. 36HCD din 1 octombrie 2007, adresată Curţii Constituţionale, preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Bogdan Olteanu, a solicitat acesteia „verificarea" Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 36 din 25 septembrie 2007 referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, sub aspectele „semnalate" „care aparţin competenţelor" sale de „analiză şi soluţionare". La cerere sunt anexate următoarele documente: raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia; „dispoziţia de restituire a Muzeului Bran nr. 35 din 18 mai 2006; încheierea nr. 4.551/2006 conex. 7.787/2006, privind intabularea Muzeului Bran; adresa nr. 1.441 din 25 aprilie 2007, transmisă Subcomisiei de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România".

Cererea a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 9.288 din data de 2 octombrie 2007 şi formează obiectul Dosarului nr. 1.369E/2007.

Din examinarea sesizării reiese că cererea este formulată în temeiul art. 3 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36 din 25 septembrie 2007 referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 1 octombrie 2007. Potrivit art. 3 din hotărâre, „Camera Deputaţilor va sesiza, în conformitate cu art. 146 lit. e) din Constituţia României, republicată, Curtea Constituţională, pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 85/2007 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, prin care Castelul Bran, Casa de ceai a reginei Maria, Casa de oaspeţi şi Casa administratorului au fost trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile în care restituirea acestora se efectuase prin dispoziţiile de restituire nr. 35 din 18 mai 2006 şi nr. 65 din 30 octombrie 2006".

Prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 85/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 6 februarie 2007, la care face trimitere art. 3 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36/2007, anexă intitulată „Datele de identificare ale părţilor din imobilul aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor (Muzeul Bran), care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului", se aprobă trecerea Castelului Bran, a Casei de ceai a reginei Maria, a Casei de oaspeţi şi a Casei administratorului în domeniul privat al statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptăţite.

Documentele ataşate la sesizarea adresată Curţii Constituţionale vizează următoarele materii:

I. Raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia detaliază următoarele aspecte: abilitarea subcomisiei şi procedura de lucru a acesteia; referinţe istorice privind Domeniul Bran; circulaţia juridică a dreptului de proprietate asupra Castelului Bran; precizări în legătură cu eliberarea certificatului de calitate de moştenitor nr. 16 din 3 februarie 2003, de către notarul public Teodor Grigore Bosca; precizări privind notificarea pe baza căreia s-a retrocedat Castelul Bran; consideraţii asupra procedurilor de retrocedare; consideraţii asupra procedurii de scoatere la vânzare a Castelului Bran; concluzii şi propuneri. In esenţă, la acest din urmă capitol se arată că, „din analiza făcută în legătură cu modul în care a fost retrocedat Castelul Bran şi iniţiată procedura de scoatere la vânzarea a acestuia, precum şi din examinarea legislaţiei în vigoare în această perioadă, rezultă că au fost comise mai multe ilegalităţi" şi „au fost ignorate dispoziţii legale şi constituţionale în materia proprietăţii şi încălcate reguli procedurale în materia succesiunilor". Astfel, „principalele ilegalităţi constatate" se referă la următoarele aspecte: restituirea Castelului Bran nu s-a făcut către toate persoanele îndreptăţite; retrocedarea Castelului Bran s-a făcut din domeniul public al statului fără a se face trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, aşa cum prevede Constituţia României şi Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; iniţiativa de vânzare a Castelului Bran de către proprietari, cât şi eventuala antamare a unor negocieri cu aceştia de către autorităţile locale, în condiţiile neînştiinţării oficiale a Ministerului Culturii şi Cultelor, contravine prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. „In aceste condiţii", Subcomisia apreciază că „actele de restituire a Castelului Bran sunt lovite de nulitate absolută". In concluziile raportului sunt formulate „propuneri de adoptare a măsurilor legale pentru restabilirea ordinii de drept", constând între altele în „sesizarea Curţii Constituţionale, de către preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru a se pronunţa, în condiţiile art. 146 lit. e) din Constituţie, asupra retrocedării Castelului Bran din domeniul public al statului.";

II.  Dispoziţia de restituire nr. 35 din 18 mai 2006, emisă de Muzeul Bran, care dispune cu privire la restituirea în natură către persoanele îndreptăţite, conform art. 3 alin. (1) coroborat cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, şi certificatului de calitate de moştenitor nr. 16/3 februarie 2003, a imobilului denumit generic „Castelul Bran" situat în comuna Bran, judeţul Braşov;

III.  Incheierea nr. 4.551/2006 conex. 7.787/2006, emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov - Biroul de Carte Funciară Zărneşti în Dosarul nr. 4.551/2006 conex. 7.787/2006, prin care se admite cererea de intabulare în cartea funciară a dreptului de proprietate cu titlu de restituire în natură, conform Legii nr. 10/2001, asupra imobilului menţionat în dispoziţia de restituire nr. 35 din 18 mai 2006 şi în favoarea persoanelor îndreptăţite potrivit acesteia;

IV.  Adresa nr. 1.441 din 25 aprilie 2007, transmisă de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România Camerei Deputaţilor - Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii - Subcomisia de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, prin care Uniunea îşi exprimă punctul de vedere referitor „la certificatul de calitate de moştenitor, la notificările făcute de moştenitori şi la legătura existentă între ele", iar nu şi „asupra legalităţii retrocedării şi procedurii de scoatere la vânzare a castelului Bran", „întrucât aceste probleme nu au legătură cu atribuţiile Uniunii şi nici nu sunt de esenţa activităţii notariale".

CURTEA,

examinând cererea prin care preşedintele Camerei Deputaţilor a solicitat „verificarea" Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 36 din 25 septembrie 2007 referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, sub aspectele „semnalate" „care aparţin competenţelor" sale de „analiză şi soluţionare", raportul întocmit de judecătorul-raportor, având în vedere dispoziţiile Constituţiei, precum şi cele ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, reţine următoarele:

In legătură cu competenţa de a soluţiona prezenta cerere, Curtea Constituţională constată că obiectul acesteia este, potrivit art. 3 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36 din 25 septembrie 2007, pronunţarea „asupra constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 85/2007". Or, potrivit atribuţiilor prevăzute de art. 146 din Constituţie, precum şi conform competenţei stabilite de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea „asigură controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului".

De asemenea, Curtea constată că cererea a fost formulată în baza aceluiaşi art. 3 din hotărârea menţionată, care stabileşte că sesizarea Curţii Constituţionale se face „în conformitate cu art. 146 lit. e) din Constituţia României, republicată", pentru ca aceasta să se pronunţe „asupra constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 85/2007 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, prin care Castelul Bran, Casa de ceai a reginei Maria, Casa de oaspeţi şi Casa administratorului au fost trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile în care restituirea acestora se efectuase prin dispoziţiile de restituire nr. 35 din 18 mai 2006 şi nr. 65 din 30 octombrie 2006".

Articolul 146 lit. e) din Constituţie, la care face trimitere hotărârea Camerei Deputaţilor, prevede atribuţia Curţii Constituţionale de a soluţiona „conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii". In sensul dispoziţiei constituţionale menţionate, art. 34 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale stabileşte că „Cererea de soluţionare a conflictului va menţiona autorităţile publice aflate în conflict, textele legale asupra cărora poartă conflictul, prezentarea poziţiei părţilor şi opinia autorului cererii". Or, conform celor statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 53 din 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 17 februarie 2005, „conflictul juridic de natură constituţională între autorităţi publice presupune acte sau acţiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe îşi arogă puteri, atribuţii sau competenţe, care, potrivit Constituţiei, aparţin altor autorităţi publice, ori omisiunea unor autorităţi publice, constând în declinarea competenţei sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intră în atribuţiile lor".

Aşa fiind, Curtea constată că cererea formulată de preşedintele Camerei Deputaţilor nu răspunde exigenţelor impuse de dispoziţiile constituţionale şi legale arătate şi nici celor statuate în sensul acestor prevederi prin decizia menţionată.

De altfel, solicitarea adresată de preşedintele Camerei Deputaţilor Curţii Constituţionale constă în „verificarea" de către aceasta a constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 85/2007 sub aspectele „semnalate" „care aparţin competenţelor" sale de „analiză şi soluţionare". Subcomisia de anchetă parlamentară apreciază, în considerentele raportului, că „actele de restituire a Castelului Bran sunt lovite de nulitate absolută" deoarece „principalele ilegalităţi constatate" privesc, în esenţă, aspecte referitoare la nerestituirea Castelului Bran persoanelor îndreptăţite, la retrocedarea castelului din domeniul public al statului, fără trecerea lui în domeniul privat al statului, conform Constituţiei şi Legii nr. 213/1998, la iniţiativa proprietarilor de a-i vinde, contrar prevederilor Legii nr. 422/2001, fără înştiinţarea oficială a Ministerului Culturii şi Cultelor. Aşa fiind, Curtea constată că „aspectele semnalate" nu sunt probleme de constituţionalitate ce intră în competenţa sa de soluţionare şi nici nu sunt motivate prin invocarea încălcării unor prevederi ale Constituţiei.

Totodată, Curtea observă că Raportul întocmit de subcomisie în cadrul controlului parlamentar asupra Executivului evidenţiază, pe de o parte, aspecte ce ţin de inoportunitatea adoptării de către Guvern a Hotărârii Guvernului nr. 85/2007 şi asupra cărora acesta urmează să decidă, prin raportare la art. 2 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 36/2007, iar pe de altă parte, aspecte ce vizează legalitatea unor măsuri ce au fost luate pe parcursul procedurii de retrocedare a Castelului Bran şi care trebuie supuse controlului judecătoresc pe calea contenciosului administrativ.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispoziţiile art. 146 lit. e) din Constituţie, precum şi prevederile art. 34 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Constată că examinarea problemelor menţionate în cererea formulată de preşedintele Camerei Deputaţilor pentru „verificarea" Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 36 din 25 septembrie 2007 referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia nu intră în competenţa Curţii Constituţionale.

Definitivă.

Decizia se comunică preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 9 octombrie 2007 şi la aceasta au participat: Ioan Vida, preşedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Ninosu, Ion Predescu, Puskas Valentin Zoltan, Tudorel Toader şi Augustin Zegrean, judecători.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 872/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 872 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 872/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu