Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 699 din 20 decembrie 2005

privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din Romania

ACT EMIS DE: INSPECTORATUL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 52 din 19 ianuarie 2006              

    In temeiul art. 4 alin. (4) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

    ART. 1
    Prezenta decizie se aplica personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din Romania.
    ART. 2
    Conditiile de autorizare si obligatiile personalului operator al statiilor de radiocomunicatii in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara si serviciul mobil terestru sunt stabilite prin Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din Romania, cuprins in anexa nr. 1.
    ART. 3
    Competentele titularilor de certificate de operator sunt precizate in anexa nr. 2.
    ART. 4
    Cuantumul tarifelor percepute de IGCTI pentru examinarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii si de prelungire a certificatelor de operator al statiilor de radiocomunicatii sunt prevazute in anexa nr. 3.
    ART. 5
    (1) Continutul-cadru al programelor de examinare in vederea obtinerii certificatelor de operator sunt cuprinse in anexele nr. 4 - 10.
    (2) Programele de examinare prevazute la alin. (1) vor fi disponibile intr-o forma actualizata pe pagina de Internet a IGCTI.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezenta decizie.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 10 sunt reproduse in facsimil.

    ART. 7
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, inceteaza valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 213/1997 privind aprobarea Regulamentului personalului de operare a statiilor de radiocomunicatii din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 bis din 1 august 1997.

                    Presedintele Inspectoratului General
                pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
                          Marius Catalin Marinescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENTUL
personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din Romania

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentul Regulament stabileste conditiile de autorizare si obligatiile personalului operator al statiilor de radiocomunicatii in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara si serviciul mobil terestru, pentru operarea statiilor de radiocomunicatii in conditiile tehnice si operationale prevazute in licentele de utilizare a frecventelor radio.
    ART. 2
    (1) Abrevierile din cuprinsul prezentului Regulament au urmatoarele semnificatii:
    a) O.U.G. nr. 79/2002 - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) LUF - Licenta de utilizare a frecventelor radio;
    c) AAF - Autorizatie de asignare a frecventelor radio;
    d) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;
    e) ANRC - Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii;
    f) TNABF- Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente;
    g) UIT - Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor;
    h) SOLAS - Conventia internationala cu privire la salvarea vietii umane pe mare;
    i) STCW - Conventia internationala cu privire la standardele de instruire, certificare si cart;
    j) SAR - Conventia internationala cu privire la cautare si salvare;
    k) GMDSS - Sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare;
    l) GOC - Certificat general de operator in sistemul GMDSS;
    m) ROC - Certificat restrans de operator in sistemul GMDSS;
    n) LRC - Certificat general de operator pentru ambarcatiuni de agrement care utilizeaza tehnici si reguli din sistemul GMDSS si a caror dotare nu intra sub incidenta SOLAS;
    o) SMMS - Serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit;
    p) SMAS - Serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit;
    q) SMT - Serviciul mobil terestru;
    r) SRCNI - Serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara;
    s) IMO - Organizatia Maritima Internationala;
    t) ICAO - Organizatia Internationala Aeronautica Civila.
    (2) In intelesul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) personal operator al statiilor de radiocomunicatii - personalul care opereaza, indruma si coordoneaza statiile de radiocomunicatii;
    b) certificat de operator - actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, atribuie persoanelor fizice dreptul de a opera statii de radiocomunicatii in conditiile indeplinirii cerintelor stabilite prin Regulamentul radiocomunicatiilor al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, prin hotararile Organizatiei Maritime Internationale si cele ale Organizatiei Aeronautice Civile Internationale;
    c) statie coordonatoare - statia de radiocomunicatii care coordoneaza traficul in cadrul unei retele de radiocomunicatii;
    d) operator statie coordonatoare - personalul care opereaza statii coordonatoare ale unei retele de radiocomunicatii;
    e) statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitatoare si receptoare sau un ansamblu de emitatoare si receptoare, inclusiv echipamentele accesorii acestora, necesare intr-un amplasament pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicatii;
    f) operator statie de radiocomunicatii - personalul care opereaza statii de radiocomunicatii.
    (3) In cuprinsul prezentului regulament sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) - b) din Decizia Presedintelui Inspectoratului general pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio.
    ART. 3
    (1) In conformitate cu prevederile legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice, titularul licentei de utilizare a frecventelor radio este raspunzator pentru operarea statiei, respectiv a statiilor din retea.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operarea statiilor de radiocomunicatii ale navelor si aeronavelor aflate in voiaj cade in responsabilitatea comandantului navei sau aeronavei.
    (3) In scopul desfasurarii in conditii optime a activitatii de radiocomunicatii, titularul licentei de utilizare a frecventelor radio este obligat sa desemneze, prin decizie scrisa, o persoana, numita responsabil cu radiocomunicatiile, care indruma) coordoneaza si controleaza in mod practic si operativ activitatea statiilor de radiocomunicatii.
    (4) Conditiile pentru ca o persoana sa poata fi imputernicita a indeplini sarcina de responsabil cu radiocomunicatiile sunt urmatoarele:
    a) sa aiba o functie sau imputernicire care sa-i asigure autoritatea necesara asupra operatorilor statiilor ce intra sub coordonarea sa;
    b) sa aiba o calificare care sa-i permita operarea oricareia dintre statiile coordonate, cu exceptia serviciului mobil terestru;
    c) sa fie titular al unui certificat de operator emis de IGCTI, corespunzator serviciului de radiocomunicatii in care acesta lucreaza, cu exceptia serviciului mobil terestru.
    (5) In cazul in care titularul licentei de utilizare a frecventelor radio este o persoana fizica, responsabilul cu radiocomunicatiile va fi chiar persoana in cauza, aceasta trebuind sa se conformeze prevederilor alin. (4).
    ART. 4
    (1) Operarea statiilor de radiocomunicatii din serviciile mentionate in cuprinsul art. 1 este permisa numai persoanelor care sunt titulare ale certificatului de operator corespunzator serviciului de radiocomunicatii si statiei respective; in cazul serviciului mobil terestru responsabilul cu radiocomunicatiile si operatorii statiilor coordonatoare sunt obligati sa detina un certificat general de operator, respectiv certificat restrans de operator, alt gen de personal operator din cadrul serviciului mobil terestru fiind exceptat de la obligatia detinerii de certificate de operator in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent statiile de nava sau aeronava aflate in afara granitelor tarii si al caror operator titular este in imposibilitate absoluta de a asigura serviciul, in acest caz fiind aplicabile urmatoarele prevederi:
    a) statia poate fi coordonata pana la prima sosire intr-un port sau aeroport romanesc de catre un operator titular al unui certificat corespunzator categoriei statiei, eliberat de un organism competent al unui stat membru al UIT, in conformitate cu prevederile Regulamentului Radiocomunicatiilor al UIT;
    b) statiile de nava sau aeronava al caror operator autorizat este in imposibilitate absoluta de a asigura serviciul pot fi coordonate in cazuri de absoluta urgenta, survenite in timpul unui zbor sau al unui voiaj national sau international, in mod provizoriu pana la incetarea starii de urgenta sau pana la ajungerea intr-un port sau aeroport, de catre o alta persoana din echipaj care nu este titulara a certificatului de operator;
    c) activitatea persoanei mentionate la punctul b) se va limita la semnalele si mesajele de primejdie, urgenta si siguranta, mesajele ce privesc in mod direct siguranta vietii, precum si mesajele urgente referitoare la miscarea navelor sau aeronavelor.
    (3) Persoanele mentionate la alin. (2) sunt obligate sa pastreze secretul radiocomunicatiilor, conform prevederilor Regulamentului Radiocomunicatiilor al UIT.
    (4) Imediat dupa sosirea intr-un port sau aeroport, operatorul neautorizat va fi inlocuit de catre un operator autorizat.

    CAP. 2
    Autorizarea operatorilor statiilor de radiocomunicatii

    ART. 5
    (1) Autorizarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii se realizeaza prin emiterea de catre IGCTI a certificatului de operator, numit in continuare certificat.
    (2) Certificatul de operator cuprinde serviciul de radiocomunicatii efectuat prin statia/statiile de radiocomunicatii operate de titular.
    (3) Se emit urmatoarele tipuri si categorii de certificate:
    a) certificat de operator pentru serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, acordate in conformitate cu Sectiunea a II-a, art. 37 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator radiotelefonist sau certificat restrans de operator radiotelefonist;
    b) certificat de radioelectronist pentru serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, acordate in conformitate cu Sectiunea a II-a, art. 47 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT si Raportul CEPT ERC 24/1994; acest tip de certificat poate fi certificat de radioelectronist clasa I sau certificat de radioelectronist clasa a II-a in sistemul GMDSS;
    c) certificat de operator pentru serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, acordate in conformitate cu Regulamentul radiocomunicatiilor Sectiunea a II-a, art. 47 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT si Decizia CEPT ERC/DEC/(99)01; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator (prescurtat GOC) sau certificat restrans de operator (prescurtat ROC) in sistemul GMDSS;
    d) certificat de operator pentru statii de coasta in sistemul GMDSS, acordat in conformitate cu Circulara IMO 33/COMSAR nr. T2-NAVSEC/2.6.1 din 26.02.2004;
    e) certificat de operator pentru serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, acordat in conformitate cu anexa nr. 5 a Aranjamentului regional cu privire la serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, Basel 2000;
    f) certificat general de operator radio pentru ambarcatiuni de agrement in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit (GMDSS-LRC), acordat in conformitate cu Rezolutia 343 (WRC-97) si Recomandarea CEPT ERC 31-05 E;
    g) certificatul de operator pentru serviciul mobil terestru; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator radiotelefonist sau certificat restrans de operator radiotelefonist.
    (4) Certificatele mentionate la alin. (3) se elibereaza persoanelor care au obtinut calificativul "admis" la examenele prevazute la capitolul III.
    (5) Competentele titularilor certificatelor de operator mentionate la alin. (3), pentru fiecare categorie de certificat au continutul din anexa nr. 2 la prezenta decizie.
    (6) Certificatul general de operator include toate competentele certificatului restrans de operator.
    (7) Titularul certificatului general de operator si al celui restrans de operator in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit precum si in serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, au dreptul de a opera si statii apartinand serviciului mobil terestru.
    ART. 6
    (1) Examenele pentru obtinerea certificatului de operator in SMMS, SMAS si SRCNI se organizeaza de catre IGCTI la sediul central din Bucuresti.
    (2) Examenele pentru obtinerea certificatelor de operator in SMT se organizeaza de catre directiile teritoriale ale IGCTI, de regula, in localitatile in care acestea isi au sediul, in lunile mai si septembrie.
    (3) In afara sesiunilor ordinare, IGCTI poate organiza sesiuni extraordinare de examinare si la alte date si in alte localitati.
    ART. 7
    Comisia de examinare este numita prin decizie a presedintelui IGCTI; comisia de examinare in cazul SMT este numita prin decizie a directorului directiei teritoriale a IGCTI in cauza.

    CAP. 3
    Procedura emiterii certificatului de operator

    Sectiunea 1
    Inscrierea la examen

    ART. 8
    (1) Cu scopul desfasurarii in conditii de maxima eficienta a examinarilor pentru obtinerea certificatelor de operator pentru serviciile aeronautice si maritime, IGCTI va incheia protocoale de colaborare cu unitati de pregatire acreditate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, respectiv de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Protocoalele mentionate la alin. (1) vor stabili faptul ca respectiva unitate indeplineste conditiile de organizare a acestor cursuri din punctul de vedere al reglementarilor interne si internationale privind radiocomunicatiile; de asemenea, prin intermediul acestor protocoale se vor recunoaste de catre IGCTI probele de frazeologie standard, probele privind procedurile specifice utilizate in radiocomunicatiile aeronautice/maritime si trafic radiotelefonic specific, dupa caz, probele privind cunostintele tehnice referitoare la radioelectronica, intretinerea si depanarea echipamentelor de radiocomunicatii din sistemul GMDSS, precum si probele de simulator privind operarea statiilor de radiocomunicatii in cazul SMMS, SMAS si SRCNI.
    (3) Programele analitice de pregatire a operatorilor de statii de radiocomunicatii pentru SMMS, SMAS si SRCNI ale unitatilor mentionate alin. (1) vor fi avizate de catre IGCTI din punctul de vedere al respectarii reglementarilor interne si internationale privind radiocomunicatiile, cu scopul recunoasterii de catre IGCTI a adeverintelor de instruire eliberate de catre acestea.
    (4) Lista unitatilor cu care IGCTI are incheiate astfel de protocoale va fi disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.
    ART. 9
    (1) Pentru a fi inscris la examen, in vederea obtinerii certificatului de operator al statiilor de radiocomunicatii pentru SMMS, SMAS si SRCNI solicitantul trebuie sa fie titular al unei adeverinte eliberate in conformitate cu prevederile art. 8 care sa ateste absolvirea programului de instruire in cauza.
    (2) In afara conditiei prevazute la alin. (1) candidatii pentru obtinerea certificatelor de operator de statie de coasta in sistemul GMDSS si a certificatelor de operator radioelectronist clasele I si a II-a trebuie sa faca dovada ca sunt titulari de certificat GOC; pentru certificatul de operator radioelectronist clasele I si a II-a, candidatii trebuie sa fie posesori de brevet de ofiter maritim.
    (3) Pentru a fi inscris la examen, in vederea obtinerii certificatului de operator al statiilor de radiocomunicatii pentru SMT, este necesara dovada absolvirii cursurilor gimnaziale.
    (4) Candidatii pentru obtinerea certificatelor de operator vor depune o cerere de inscriere la examen in termen de 5 zile lucratoare inainte de desfasurarea examenelor.
    (5) In cazul examenelor pentru obtinerea certificatului de operator in SMMS, SMAS si SRCNI, inscrierea la examen se poate realiza si prin intermediul unitatilor de pregatire cu care IGCTI are incheiate protocoale in conformitate cu art. 8.
    (6) Cererea tip este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI si va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) copie dupa cartea/buletinul de identitate sau pasaport pentru cetatenii straini;
    b) copie dupa adeverinta de absolvire a cursului de operator statii de radiocomunicatii din serviciile mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim, mobil maritim prin satelit, radiotelefonic pe caile de navigatie inferioara, dupa caz;
    c) o fotografie recenta 3 x 4 cm, tip pasaport;
    d) dovada achitarii tarifului de examinare.
    (7) Copia documentului mentionat la alin. (6) lit. b) va fi legalizata sau insotita de original pentru conformitate.

    Sectiunea 2
    Probele de examen, evaluarea raspunsurilor, rezultatele examenelor

    ART. 10
    (1) Pentru certificatul de operator in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit probele de examen sunt urmatoarele:
    a) cunostinte generale despre serviciul radiotelefonic aeronautic, regulamente interne si internationale (proba scrisa);
    b) limba engleza - frazeologia standard a legaturilor radio stabilita de ICAO (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8);
    c) proceduri specifice utilizate in radiocomunicatiile aeronautice si trafic radiotelefonic specific (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8).
    (2) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), in cazul certificatului general de operator radiotelefonist cuprinde un set de 30 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet; pentru certificatul restrans de operator radiotelefonist proba cuprinde un set de 15 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.
    (3) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), in cazul certificatului general de operator radiotelefonist cuprinde un set de 10 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana; pentru certificatul restrans de operator radiotelefonist proba cuprinde un set de 5 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana.
    (4) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c), in cazul certificatului general de operator radiotelefonist cuprinde un set de 15 intrebari iar pentru certificat restrans de operator radiotelefonist proba cuprinde un set de 10 intrebari.
    (5) Sunt declarati admisi candidatii care indeplinesc, la toate probele, urmatoarele criterii de evaluare:
    a) pentru proba descrisa la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 23 raspunsuri corecte pentru certificatul general de operator si 12 raspunsuri corecte pentru certificatul restrans de operator.
    b) pentru proba descrisa la alin. (1) lit. b) este necesara obtinerea cel putin a notei 7 (notare de la 1 la 10);
    c) pentru proba descrisa la alin. (1) lit. c) sunt necesare minimum 11 raspunsuri corecte pentru certificatul general de operator si 7 raspunsuri corecte pentru certificatul restrans de operator.
    (6) Programa analitica pentru probele mai sus mentionate are continutul cadru cuprins in anexa nr. 4 la prezenta decizie.
    ART. 11
    (1) Pentru certificatul radioelectronist in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, probele de examen sunt:
    a) cunostinte generale despre sistemul GMDSS, regulamente de radiocomunicatii interne si internationale (proba scrisa);
    b) cunostinte tehnice despre radioelectronica si despre intretinerea si depanarea echipamentelor de radiocomunicatii din sistemul GMDSS (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8);
    c) simulare trafic GMDSS si exercitii de cautare si salvare SAR (proba practica pe simulator desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8).
    (2) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), in cazul certificatului clasa I contine un set de 20 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet; pentru certificatul clasa a II-a proba contine un set de 10 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.
    (3) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), in cazul certificatului clasa I contine un set de 60 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet; pentru certificatul clasa a II-a contine un set de 30 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.
    (4) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c) consta intr-un exercitiu practic de trafic radio si un exercitiu SAR.
    (5) Sunt declarati admisi candidatii care indeplinesc, la toate probele, urmatoarele criterii de evaluare:
    a) pentru proba descrisa la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 15 raspunsuri corecte pentru certificatul clasa I si 8 raspunsuri corecte pentru certificatul clasa a II-a;
    b) pentru proba descrisa la alin. (1) lit. b) sunt necesare minimum 48 raspunsuri corecte pentru certificatul clasa I si 24 raspunsuri corecte pentru certificatul clasa a II-a;
    c) pentru proba de simulator este necesara obtinerea minimum a notei 7 (notare de la 1 la 10).
    (6) Programa analitica pentru probele mai sus mentionate are continutul cadru cuprins in anexa nr. 10 la prezenta decizie, implementare a Raportului CEPT ERC 24/1994.
    ART. 12
    (1) Pentru certificatul de operator in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, probele de examen sunt;
    a) cunostinte generale despre sistemul GMDSS, regulamente de radiocomunicatii interne si internationale (proba scrisa);
    b) limba engleza-frazeologie standard maritima stabilita de IMO (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8);
    c) simulare trafic GMDSS si exercitii de cautare si salvare SAR (proba practica pe simulator desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8).
    (2) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), in cazul certificatului GOC, contine un set de 50 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet; pentru certificatul ROC proba contine un set de 25 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.
    (3) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), in cazul certificatului GOC, contine un set de 20 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana; pentru certificatul ROC proba contine un set de 10 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana.
    (4) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c), in cazul certificatului GOC, contine un exercitiu practic de trafic radio si doua exercitii SAR; pentru certificatul ROC proba contine un exercitiu practic de trafic radio si un exercitiu SAR.
    (5) Sunt declarati admisi candidatii care indeplinesc, la toate probele, urmatoarele criterii de evaluare:
    a) pentru certificatul GOC, in cazul probei mentionate la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 40 de raspunsuri corecte iar pentru proba mentionata la alin. (1) lit. b) este necesara obtinerea cel putin a notei 7 (notare de la 1 la 10);
    b) pentru certificatul ROC, in cazul probei mentionate la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 20 de raspunsuri corecte iar pentru proba mentionata la alin. (1) lit. b) este necesara obtinerea cel putin a notei 7 (notare de la 1 la 10);
    c) in cazul probei mentionate la alin. (1) lit. c) este necesara obtinerea minimum a notei 7 (notare de la 1 la 10).
    (6) Programa analitica pentru probele mai sus mentionate are continutul cadru cuprins in anexa nr. 5 la prezenta decizie, implementare a Deciziei CEPT ERC/DEC/(99)01.
    ART. 13
    (1) Pentru certificatul de operator statii de coasta in sistemul GMDSS probele de examen sunt:
    a) cunostinte generale despre sistemul GMDSS, regulamente de radiocomunicatii interne si internationale (proba scrisa);
    b) limba engleza - frazeologie standard maritima stabilita de IMO; proba va cuprinde un set de 10 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8);
    c) simulare trafic GMDSS si exercitii de cautare si salvare (SAR) (proba practica pe simulator desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8).
    (2) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) contine un set de 40 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.
    (3) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) contine un set de 10 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana.
    (4) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c) contine un exercitiu practic de trafic radio si doua exercitii SAR.
    (5) Sunt declarati admisi candidatii care indeplinesc, la toate probele, urmatoarele criterii de evaluare:
    a) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 23 de raspunsuri corecte;
    b) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. b) este necesara obtinerea cel putin a notei 7 (notare de la 1 la 10);
    c) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. c) este necesara obtinerea minimum a notei 7 (notare de la 1 la 10).
    (6) Programa analitica pentru probele mai sus mentionate are continutul cadru cuprins in anexa nr. 6 la prezenta decizie, implementare a Circularei IMO 33/COMSAR nr. T2-NAVSEC/2.6.1.
    ART. 14
    (1) Pentru certificatul de operator in serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara probele de examen sunt:
    a) cunostinte generale despre serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, regulamente interne si internationale (proba scrisa);
    b) limba germana - frazeologie standard a legaturilor radio stabilita de Comisia Economica Europeana/Organizatia Natiunilor Unite (CEE/ONU) (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8);
    c) simulare trafic GMDSS si exercitii de cautare si salvare SAR (proba practica pe simulator desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8).
    (2) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) contine un set de 20 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.
    (3) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) contine un set de 10 propozitii de tradus din limba germana in limba romana.
    (4) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c) contine un exercitiu practic de trafic radio si doua exercitii SAR.
    (5) Sunt declarati admisi candidatii care indeplinesc, la toate probele, urmatoarele criterii de evaluare:
    a) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 15 raspunsuri corecte;
    b) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. b) este necesara obtinerea cel putin a notei 7 (notare de la 1 la 10);
    c) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. c) este necesara obtinerea minimum a notei 7 (notare de la 1 la 10).
    (6) Programa analitica pentru probele mai sus mentionate are continutul cadru cuprins in anexa nr. 7 la prezenta decizie, implementare a Recomandarii nr. 4 la Aranjamentul regional privind serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, Basel, 2000, cu modificarile si amendamentele ulterioare.
    ART. 15
    (1) Pentru certificatul general de operator radio pentru ambarcatiuni de agrement in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit (GMDSS-LRC) probele de examen sunt:
    a) cunostinte generale despre sistemul GMDSS, regulamente de radiocomunicatii interne si internationale (proba scrisa);
    b) limba engleza - frazeologie standard maritima stabilita de IMO (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8);
    c) simulare trafic GMDSS si exercitii de cautare si salvare (SAR) (proba practica pe simulator desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8).
    (2) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) contine un set de 20 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.
    (3) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) contine un set de 5 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana.
    (4) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c) contine un exercitiu practic de trafic radio si doua exercitii SAR.
    (5) Sunt declarati admisi candidatii care indeplinesc, la toate probele, urmatoarele criterii de evaluare:
    a) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 15 de raspunsuri corecte;
    b) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. b) este necesara traducerea corecta a cel putin 4 fraze standard pentru fiecare dintre cele doua parti ale probei;
    c) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. c) este necesara obtinerea minimum a notei 7 (notare de la 1 la 10).
    (6) Programa analitica pentru probele mai sus mentionate are continutul cadru cuprins in anexa nr. 8 la prezenta decizie, implementare a Rezolutiei UIT nr. 343 (WRC-97) si a Recomandarii CEPT ERC/REC 31-05 E.
    ART. 16
    (1) Pentru certificatul de operator in serviciul mobil terestru probele de examen sunt urmatoarele:
    a) regulamente interne si internationale de radiocomunicatii (proba scrisa);
    b) reguli si proceduri de operare a statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru (proba practica).
    (2) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile la alin. (1) lit. a), in cazul certificatului general de operator, contine un set de 50 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet; pentru certificatul restrans de operator contine un set de 25 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.
    (3) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) contine un set de 10 intrebari.
    (4) Sunt declarati admisi candidatii care indeplinesc, la toate probele, urmatoarele criterii de evaluare:
    a) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. a), in cazul certificatului general de operator sunt necesare 40 de raspunsuri corecte iar pentru certificatul restrans de operator sunt necesare 20 de raspunsuri corecte;
    b) pentru proba mentionata la alin. (1) lit. b) sunt necesare 8 raspunsuri corecte.
    (5) Programa analitica pentru probele mai sus mentionate are continutul cadru cuprins in anexa nr. 9 la prezenta decizie.
    ART. 17
    (1) Rezultatele probelor se inscriu intr-un proces-verbal al examinarii; rezultatele se afiseaza imediat la locul desfasurarii examenului.
    (2) Procesul-verbal cu rezultatele examenului, subiectele de examinare, grila de verificare, precum si lucrarile candidatilor se arhiveaza de catre secretarul comisiei de examinare.
    (3) Eventualele contestatii privind rezultatele probelor vor fi depuse la registratura unitatii IGCTI care a organizat examenul in termen de 3 zile de la data anuntarii rezultatelor iar decizia asupra contestatiei va fi comunicata in scris celui care a inaintat-o, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei.
    (4) In cazul SMT, candidatii care au primit calificativul "respins" la una sau mai multe probe pot repeta examenul la aceste probe in timp de cel mult un an de la sesiunea respectiva, fara a mai sustine probele la care au obtinut calificativul "admis".
    (5) Candidatii care in termenul prevazut la alin. (4) nu se prezinta la examen sau nu reusesc sa obtina calificativul "admis" la probele respective, in vederea obtinerii certificatului de operator in cauza, vor sustine examenul la toate probele conform prezentului Regulament.

    Sectiunea 3
    Eliberarea certificatelor

    ART. 18
    (1) In termen de 15 zile de la data anuntarii rezultatelor, unitatile IGCTI emit certificatele de operator ale candidatilor declarati "admis", dar numai dupa prezentarea dovezii achitarii taxei extrajudiciare de timbru datorata bugetului local in raza caruia s-a organizat examinarea.
    (2) Lista actualizata a detinatorilor de certificate de operator va fi disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

    CAP. 4
    Dispozitii administrative privind certificatul de operator

    ART. 19
    (1) Certificatul de operator este valabil timp de 5 ani de la data examenului la care candidatul a fost declarat "admis".
    (2) Valabilitatea certificatelor de operator se poate prelungi pentru o noua perioada de 5 ani numai daca titularul certificatului de operator prezinta la unitatea IGCTI care a emis certificatul dovada ca a lucrat efectiv ca operator radio cel putin 2 ani in perioada de valabilitate a certificatului.
    (3) Prelungirea valabilitatii certificatelor de operator in SMMS si SRCNI pentru o perioada de inca 5 ani, se va face in baza adeverintei de absolvire a unui curs de reconfirmare, eliberata de o unitate de pregatire in conformitate cu prevederile art. 8.
    (4) In cazul in care nu se prezinta dovada mentionata la alin. (2) valabilitatea certificatului de operator se prelungeste numai daca titularul este declarat "admis" in cadrul unei noi examinari, corespunzatoare certificatului respectiv.
    (5) Pentru prelungirea valabilitatii certificatelor de operator solicitantul va inainta o cerere, depusa in cursul ultimului an de valabilitate si va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) copie dupa cartea/buletinul de identitate sau pasaport pentru cetatenii straini;
    b) certificatul vechi;
    c) o fotografie recenta 3 x 4 cm, tip pasaport;
    d) dovada ca a lucrat efectiv 2 ani in perioada de valabilitate a certificatului;
    e) pentru SMMS si SRCNI, copia adeverintei de absolvire a cursului de reconfirmare;
    f) dovada achitarii tarifului de prelungire.
    (6) Copiile documentelor mentionate la alin. (5) lit. a) si e) vor fi legalizate sau insotite de original pentru conformitate.
    ART. 20
    (1) In cazul in care certificatul de operator este prezentat pentru prelungirea valabilitatii dupa expirarea termenului de valabilitate, dar nu la mai mult de un an dupa acest termen, prelungirea valabilitatii se va efectua incepand cu data prezentarii cererii.
    (2) In perioada dintre data expirarii valabilitatii certificatului de operator si data prelungirii valabilitatii acestuia este interzisa operarea statiilor de radiocomunicatii.
    ART. 21
    Titularul unui certificat de operator care a fost pierdut, deteriorat sau distrus trebuie sa depuna la unitatea emitenta, in termen de 15 zile de la pierdere, deteriorare sau distrugere, o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) copie dupa cartea/buletinul de identitate sau pasaport pentru cetatenii straini;
    b) dovada publicarii pierderii intr-un ziar cu circulatie nationala;
    c) o fotografie recenta 3 x 4 cm, tip pasaport.
    ART. 22
    (1) In cazul in care numele titularului unui certificat de operator a fost schimbat in mod legal, acesta trebuie sa anunte in scris unitatea care a emis certificatul, in termen de 15 zile de la intervenirea modificarii.
    (2) Cererea pentru schimbarea numelui titularului certificatului de operator trebuie sa fie insotita de:
    a) copie dupa cartea/buletinul de identitate sau pasaport pentru cetatenii straini;
    b) o fotografie recenta 3 x 4 cm, tip pasaport.
    (3) Copia documentului mentionat la alin. (2) lit. a) va fi legalizata sau insotita de original pentru conformitate.
    ART. 23
    (1) Modificarea sau falsificarea certificatelor de operator, precum si ajutorul dat altor persoane pentru a savarsi aceste fapte, se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.
    (2) Aceleasi prevederi se aplica si persoanelor care folosesc certificate de operator eliberate in numele altor persoane.

    CAP. 5
    Obligatiile personalului operator al statiilor de radiocomunicatii

    ART. 24
    (1) Titularii certificatelor de operator au urmatoarele obligatii:
    a) sa opereze/coordoneze numai statii autorizate in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare privind radiocomunicatiile;
    b) sa opereze/coordoneze numai statii corespunzatoare tipului si categoriei certificatului de operator al carui titular este;
    c) sa opereze statia numai in limita datelor inscrise in autorizatia de asignare a frecventelor, cu respectarea reglementarilor si normelor in vigoare privind caracteristicile tehnice ale emisiilor, procedurilor de trafic, formei si continutului mesajelor, evidentei activitatii statiilor, precum si cu celelalte prevederi ale actelor normative in vigoare privind radiocomunicatiile; in acest scop, trebuie sa exercite un control permanent si eficace asupra emisiilor statiei pe care o opereaza sau de care raspund si sa ia imediat masurile care se impun pentru inlaturarea abaterilor;
    d) sa sesizeze IGCTI in cazul in care asupra sa se exercita presiuni pentru a incalca sau permite incalcarea datelor inscrise in licenta de utilizare a frecventelor radio si/sau in autorizatia de asignare a frecventelor radio sau a prevederilor actelor normative in vigoare;
    e) sa nu intercepteze in mod intentionat traficul statiilor care nu sunt corespondenti autorizati ai statiei si sa nu ia legatura cu asemenea statii iar in cazul in care interceptarea are loc in mod accidental, fara voia lor, sa nu divulge existenta si nici continutul mesajelor receptionate, sa nu le publice si sa nu le foloseasca sub nici o forma;
    f) sa-si insuseasca temeinic prevederile actelor normative in vigoare privind radiocomunicatiile;
    g) sa nu transmita in nici o ocazie si sa nu permita sub nici un motiv transmiterea de semnale neidentificabile;
    h) sa nu transmita si sa nu permita transmiterea de mesaje continand cuvinte sau idei indecente sau insultatoare;
    i) sa nu transmita si sa nu permita transmiterea de semnale false sau inselatoare si sa nu foloseasca indicative, coduri, cifruri, prescurtari sau alte semnale care nu sunt conforme prevederilor legale in vigoare;
    j) sa nu transmita si sa nu permita transmiterea de mesaje sau semnale superflue;
    k) sa respecte cu strictete regulile privind efectuarea probelor si a incercarilor care necesita utilizarea antenelor de emisie;
    l) sa nu interfereze in mod voit alte radiocomunicatii sau semnale iar in cazul in care o asemenea situatie s-a produs fara voia lor, sa inceteze imediat emisia la prima cerere facuta in acest sens de oricare dintre statiile participante la legatura perturbata;
    m) sa nu permita accesul persoanelor care nu poseda certificatele prevazute in prezentul Regulament la aparatura si la instalatiile ce compun statia de radiocomunicatii;
    n) sa coordoneze, sa indrume si sa raspunda pentru activitatea de radiocomunicatii din statiile sau retelele al caror responsabil este, luand operativ masuri pentru asigurarea respectarii prevederilor actelor normative interne si internationale, referitoare la radiocomunicatii;
    o) sa sesizeze titularul de licenta despre deficientele si abaterile constatate in activitatea de radiocomunicatii al caror responsabil este si sa propuna masuri pentru remedierea lor;
    p) sa raspunda in termen la solicitarile IGCTI, referitoare la activitatea statiilor sau retelelor pe care le coordoneaza;
    q) sa aiba in timpul serviciului, asupra sa sau la statie, certificatul de operator;
    r) sa completeze corect si lizibil jurnalul de trafic.
    (2) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplica in cazul calamitatilor naturale si in cazul situatiilor umanitare, precum si situatiilor care pun in primejdie vieti umane sau bunuri materiale.
    (3) In cazurile prevazute in alineatul precedent, operatorul statiei de radiocomunicatii trebuie sa-si aduca contributia, facand uz de toate cunostintele, aptitudinile si posibilitatile de care dispune si sa informeze despre aceste situatii persoana care exercita autoritatea asupra statiei.

    CAP. 6
    Control si sanctiuni

    ART. 25
    Titularul licentei de utilizare a frecventelor radio precum si personal operator al statiilor de radiocomunicatii este obligat sa acorde tot concursul persoanelor care efectueaza controlul si sa remedieze, in termenele fixate, deficientele constatate.
    ART. 26
    Abaterile de la prevederile prezentului Regulament se sanctioneaza conform legislatiei privind regimul contraventiilor din domeniul operarii statiilor de radiocomunicatii, precum si a oricarui alt act normativ in vigoare.
    ART. 27
    In cazul unor abateri grave sau repetate, IGCTI dispune, prin decizie, suspendarea pe termen limitat a dreptului de operare a statiei de radiocomunicatii sau retragerea definitiva a certificatului de operator, dupa caz.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    ART. 28
    (1) Operatorul unei statii de radiocomunicatii aflata in primejdie poate sa utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a atrage atentia asupra sa, a-si semnala pozitia si a obtine ajutor.
    (2) Operatorul unei statii de radiocomunicatii care receptioneaza un mesaj de primejdie poate sa utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a ajuta persoanele aflate in primejdie.
    ART. 29
    Prevederile prezentului Regulament nu se aplica:
    a) personalului operator al statiilor de radiocomunicatii apartinand autoritatilor publice competente in domeniul apararii nationale, sigurantei nationale si ordinii publice care lucreaza pe frecvente radio din benzi cu utilizare guvernamentala sau pe frecvente radio din benzile cu utilizare neguvernamentala asignate temporar pentru utilizare guvernamentala;
    b) statiilor din serviciul de amator a caror operare este reglementata prin Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din Romania.

    ANEXA 2

              COMPETENTELE TITULARILOR DE CERTIFICATE DE OPERATOR

 ______________________________________________________________________________
| TIPUL             | CATEGORIA            | COMPETENTE                        |
| SERVICIULUI       | CERTIFICATULUI       |                                   |
|___________________|______________________|___________________________________|
| I. Serviciul mobil| A) certificat general| Titularul acestui certificat      |
| aeronautic si     | de operator de       | poate opera toate statiile de     |
| mobil aeronautic  | radiocomunicatii     | radiocomunicatii de aeronava      |
| prin satelit      |                      | sau statiile aeronautice de sol.  |
|                   |______________________|___________________________________|
|                   | B) certificat        | Titularul acestui certificat      |
|                   | restrans de operator | poate opera toate statiile de     |
|                   | de radiocomunicatii  | radiocomunicatii de aeronava sau  |
|                   |                      | statiile aeronautice de sol care  |
|                   |                      | functioneaza exclusiv pe          |
|                   |                      | frecventele asignate serviciului  |
|                   |                      | mobil aeronautic si mobil         |
|                   |                      | aeronautic prin satelit, cu       |
|                   |                      | mentiunea ca nu are dreptul de a  |
|                   |                      | modifica frecventa de lucru a     |
|                   |                      | echipamentului operat.            |
|___________________|______________________|___________________________________|
| II. Serviciul     | A) certificat general| Titularii certificatelor precizate|
| mobil maritim si  | de operator          | la punctele A) si B) pot opera    |
| mobil maritim     |                      | statii de nava care utilizeaza    |
| prin satelit      |                      | frecventele si tehnicile de lucru |
|                   |                      | stabilite in cadrul sistemului    |
|                   |                      | mondial pentru caz de primejdie si|
|                   |                      | siguranta navigatiei pe mare      |
|                   |                      | (GMDSS).                          |
|                   |                      |                                   |
|                   |                      | Titularul certificatului restrans |
|                   |                      | de operator poate opera doar      |
|                   |______________________| echipamentele de radiocomunicatii |
|                   | B) certificat        | ale sistemului GMDSS aferente     |
|                   | restrans de operator | zonei maritime A1 si nu poate     |
|                   |                      | opera echipamentele de            |
|                   |                      | radiocomunicatii ale sistemului   |
|                   |                      | GMDSS corespunzatoare zonelor     |
|                   |                      | maritime A2, A3, A4, chiar daca   |
|                   |______________________| nava se gaseste in zona maritima  |
|                   | C) certificat de     | A1.                               |
|                   | operator de statie de|                                   |
|                   | coasta               | Titularii certificatului de       |
|                   |                      | operator de statie de coasta pot  |
|                   |                      | opera statii de coasta care       |
|                   |                      | utilizeaza frecventele si         |
|                   |                      | tehnicile de lucru stabilite in   |
|                   |                      | cadrul sistemului mondial pentru  |
|                   |                      | caz de primejdie si siguranta     |
|                   |                      | navigatiei pe mare (GMDSS).       |
|                   |                      |                                   |
|                   |                      | Zonele maritime A1, A2, A3 si A4  |
|                   |                      | sunt definite de Conventia privind|
|                   |                      | siguranta vietii umane pe mare    |
|                   |                      | 1974 (SOLAS), cu amendamentele    |
|                   |                      | ulterioare (vezi nota).           |
|___________________|______________________|___________________________________|
| III. Serviciul    | A) certificat de     | Titularul acestui certificat poate|
| radiotelefonic pe | operator in serviciul| opera echipamente de              |
| caile de navigatie| radiotelefonic pe    | radiocomunicatii de nava,         |
| interioara        | caile de navigatie   | indiferent ca se afla in voiaj    |
|                   | interioara           | intern sau international sau de   |
|                   |                      | coasta, care utilizeaza           |
|                   |                      | frecventele si tehnicile de lucru |
|                   |                      | stabilite prin Aranjamentul       |
|                   |                      | regional cu privire la serviciul  |
|                   |                      | radiotelefonic pe caile de        |
|                   |                      | navigatie interioara, Basel, 2000.|
|___________________|______________________|___________________________________|
| IV. Serviciul     | A) certificat general| Titularul acestui certificat poate|
| mobil terestru    | de operator          | opera echipamente de              |
|                   | radiotelefonist      | radiotelefonie din serviciul mobil|
|                   |                      | terestru. In plus, titularul poate|
|                   |                      | indeplini si functia de           |
|                   |                      | responsabil cu radiocomunicatiile.|
|                   |______________________|___________________________________|
|                   | B) certificat        | Titularul acestui certificat poate|
|                   | restrans de operator | opera echipamente de              |
|                   | radiotelefonist      | radiotelefonie din serviciul mobil|
|                   |                      | terestru.                         |
|___________________|______________________|___________________________________|

    NOTA:
    Zonele maritime A1, A2, A3 si A4 sunt definite de Conventia privind siguranta vietii umane pe mare (SOLAS), 1974, si amendamentele ulterioare, astfel:
    a) Zona maritima A1: o zona inclusa in aria de acoperire a cel putin unei statii radiotelefonice de coasta VHF, unde se asigura continuu alertarea in regim ASN (Apel Selectiv Numeric).
    b) Zona maritima A2: o zona, exclusiv zona maritima A1, inclusa in aria de acoperire a cel putin unei statii radiotelefonice de coasta MF, unde se asigura continuu alertarea in regim ASN.
    c) Zona maritima A3: o zona, exclusiv zonele maritime A1 si A2, inclusa in aria de acoperire a unui satelit geostationar INMARSAT, unde se asigura continuu alertarea.
    d) Zona maritima A4: o zona aflata in afara zonelor maritime A1, A2 si A3, definite mai sus.

    ANEXA 3

                                   LISTA
cuprinzand tarifele percepute de IGCTI pentru examinarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii si de prelungire a certificatelor de operator al statiilor de radiocomunicatii

    ART. 1
    Tarifele percepute pentru emiterea certificatelor de operator a statiilor de radiocomunicatii sunt fara T.V.A. si se vor achita inaintea depunerii cererii pentru emiterea certificatelor sau pentru prelungirea acestora.
    ART. 2
    Se excepteaza de la plata tarifelor pentru examinarea personalului operator de statii de radiocomunicatii elevii si studentii la cursuri de zi pe durata studiilor.

 ______________________________________________________________________________
| 1. | Tarif pentru examinarea personalului operator al statiilor de  |        |
|    | radiocomunicatii                                               | 30 RON |
|____|________________________________________________________________|________|
| 2. | Tarif pentru prelungirea certificatelor de operator al         |        |
|    | statiilor de radiocomunicatii                                  |  5 RON |
|____|________________________________________________________________|________|

    ANEXA 4

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
in vederea obtinerii certificatelor general si restrans de operator in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit
                              - continut cadru -

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

                                    CUPRINS

    A. REGULAMENTE INTERNE SI INTERNATIONALE DE RADIOCOMUNICATII
    A1. Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT
    A2. Regulamentul personalului de operare al statiilor de radiocomunicatii din Romania

    B. PROCEDURI SPECIFICE UTILIZATE IN RADIOCOMUNICATIILE AERONAUTICE
    B1. Proceduri specifice utilizate in radiocomunicatiile aeronautice
    B2. Prescurtari si abrevieri
    B3. Prevederi privind radiocomunicatiile aeronautice elaborate de catre Organizatia Aeronautica Civila Internationala
    B4. Inregistrarea mesajelor

    C. TRAFIC RADIOTELEFONIC SPECIFIC
    C1. Prescurtari si expresii conventionale in radiotelefonie
    C2. Proceduri de comunicatii in radiotelefonie

    D. CUNOSTINTE AUXILIARE PENTRU COMUNICATII GENERALE IN SERVICIILE MOBIL AERONAUTIC SI MOBIL AERONAUTIC PRIN SATELIT
    D1. Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit, pentru efectuarea comunicatiilor privind siguranta vietii umane

    ANEXA 5

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
in vederea obtinerii certificatului general de operator (GOC) in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit
                              - continut cadru -

                Implementare a Deciziei CEPT ERC/DEC/(99)01

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

                                    CUPRINS

    A. CUNOSTINTE DESPRE CARACTERISTICILE DE BAZA ALE SERVICIILOR MOBIL MARITIM SI MOBIL MARITIM PRIN SATELIT
    A1. Principiile generale si caracteristicile de baza ale serviciului mobil maritim
    A2. Principiile generale si caracteristicile de baza ale serviciului mobil maritim prin satelit

    B. CUNOSTINTE PRACTICE DETALIATE SI ABILITATI DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI DE BAZA AL STATIEI DE NAVA
    B1. Utilizarea practica a echipamentului de baza din alcatuirea statiei de nava
    B2. Digital Selective Calling (DSC)
    B3. Principiile generale ale sistemelor NBDP si radiotelex. Utilizarea practica a echipamentelor NBDP si radiotelex
    B4. Utilizarea diferitelor tipuri de sisteme INMARSAT
    B5. Localizarea defectiunilor

    C. PROCEDURI OPERATIONALE SI MODURI DETALIATE DE OPERARE PRACTICA A SISTEMULUI GMDSS SI SUBSISTEMELOR COMPONENTE
    C1. Sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare (GMDSS)
    C2. Utilizarea INMARSAT in cadrul GMDSS
    C3. NAVTEX
    C4. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)
    C5. Search and Rescue Radar Transponder (SART)
    C6. Comunicatii de primejdie, urgenta si siguranta utilizate in GMDSS
    C7. Comunicatii de primejdie, urgenta si siguranta cu navele non-SOLAS care utilizeaza numai radiotelefonul
    C8. Operatiuni de cautare si salvare (SAR)

    D. CUNOSTINTE SUPLIMENTARE SI PROCEDURI OPERATIONALE PENTRU COMUNICATII GENERALE
    D1. Abilitatea de a utiliza limba engleza, atat scris, cat si vorbit, pentru desfasurarea comunicatiilor referitor la siguranta vietii umane pe mare
    D2. Proceduri obligatorii si practice
    D3. Cunostinte practice si teoretice despre procedurile pentru comunicatii generale

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
in vederea obtinerii certificatului restrans de operator (ROC) in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit
                             - continut cadru -

                 Implementare a Deciziei CEPT ERC/DEC/(99)01

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

                                    CUPRINS

    A. CUNOSTINTE DESPRE CARACTERISTICILE DE BAZA ALE SERVICIULUI MOBIL MARITIM
    A1. Principiile generale si caracteristicile de baza ale serviciului mobil maritim

    B. CUNOSTINTE PRACTICE DETALIATE SI ABILITATEA DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI DE BAZA AL STATIEI DE NAVA
    B1. Utilizarea practica a echipamentului de baza din alcatuirea statiei de nava
    B2. Digital Selective Calling (DSC)

    C. PROCEDURI OPERATIONALE SI MODURI DETALIATE DE OPERARE PRACTICA A SISTEMULUI GMDSS SI SUBSISTEMELOR COMPONENTE
    C1. Sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare (GMDSS)
    C2. NAVTEX
    C3. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)
    C4. Search and Rescue Radar Transponder (SART)
    C5. Comunicatii de primejdie, urgenta si siguranta utilizate in GMDSS
    C6. Comunicatii de primejdie, urgenta si siguranta cu navele non-SOLAS care utilizeaza numai radiotelefonul
    C7. Operatiuni de cautare si salvare (SAR)

    D. CUNOSTINTE SUPLIMENTARE SI PROCEDURI OPERATIONALE PENTRU COMUNICATII GENERALE
    D1. Abilitatea de a utiliza limba engleza, atat scris, cat si vorbit, pentru desfasurarea comunicatiilor referitor la siguranta vietii umane pe mare
    D2. Proceduri obligatorii si practice
    D3. Cunostinte practice si teoretice despre procedurile pentru comunicatii generale

    ANEXA 6

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
in vederea obtinerii certificatului de operator pentru statiile de coasta in sistemul GMDSS

    Implementare a Circularei IMO 33/COMSAR nr. T2-NAVSEC/2.6.1 din 26.02.2004
                              - continut cadru -

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

                                    CUPRINS

    A. CARACTERISTICILE SI PROPAGAREA UNDELOR RADIOELECTRICE
    B. CONCEPTUL DE OPERARE AL STATIEI DE COASTA
    C. COMUNICATII RADIOTELEFONICE
    D. TIPURI DE RADIOSTATII IN SERVICIILE MOBIL MARITIM SI MOBIL MARITIM PRIN SATELIT
    E. TRECERE IN REVISTA A SISTEMULUI GMDSS
    F. EPIRB
    G. NAVTEX
    H. COMUNICATII PRIN SATELIT (INMARSAT)
    I. SART
    J. RADIOTELEFOANE PORTABILE VHF DE PRIMEJDIE
    K. APEL SELECTIV NUMERIC (DSC)
    L. IMPLICATII ALE SISTEMULUI GMDSS PENTRU STATIA DE COASTA
    M. UTILIZAREA PRACTICA A ECHIPAMENTELOR DE RADIOCOMUNICATII DIN STATIILE DE COASTA
    N. TELEFON, FAX SI CONVORBIRI RADIOTELEFONICE SPRE NAVE

    ANEXA 7

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
in vederea obtinerii certificatului de operator radio in serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara

    Implementare a Recomandarii nr. 4 la Aranjamentul regional privind serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, Basel, 2000, cu modificarile si amendamentele ulterioare
                             - continut cadru -

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

                                   CUPRINS

    A. CUNOSTINTE DESPRE CARACTERISTICILE DE BAZA ALE SERVICIULUI RADIOTELEFONIC PE CAILE DE NAVIGATIE INTERIOARA
    A1. Principiile generale si caracteristicile de baza ale serviciului radiotelefonic pe caile de navigatie interioara

    B. CUNOSTINTE PRACTICE DETALIATE SI ABILITATI DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI DE BAZA AL UNEI STATII DE NAVA
    B1. Cunostinte si abilitati de utilizare in practica a echipamentului de baza al unei statii de nava
    B2. Identificarea statiilor

    C. PROCEDURILE RADIOTELEFONICE CU PRIVIRE LA SIGURANTA NAVIGATIEI INTERIOARE
    C1. Dispozitii administrative ce stabilesc modul de utilizare al statiilor
    C2. Proceduri de desfasurare a traficului radiotelefonic

    D. CUNOSTINTE SUPLIMENTARE PENTRU COMUNICATII GENERALE IN CADRUL SERVICIULUI RADIOTELEFONIC PE CAILE DE NAVIGATIE INTERIOARA
    D1. Cunostinte de limba germana, scris si vorbit, pentru efectuarea comunicatiilor privind siguranta vietii umane pe caile de navigatie interioara

    ANEXA 8

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
in vederea obtinerii certificatului general de operator radio pentru ambarcatiuni de agrement (long range certificate-LRC) utilizat in cazul navelor ce nu au dotare obligatorie in conformitate cu conventia SOLAS

                         - Serviciul Mobil Maritim -
                             - continut cadru -

    Implementare a Rezolutiei UIT nr. 343 (WRC-97) si a Recomandarii CEPT ERC/REC 31-05 E

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

                                  CUPRINS

    A. CUNOSTINTE GENERALE DESPRE RADIOCOMUNICATIILE IN SERVICIUL MOBIL MARITIM
    A1. Principiile generale si caracteristicile de baza ale serviciului mobil maritim

    B. CUNOSTINTE PRACTICE DETALIATE SI ABILITATI IN UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI RADIO
    B1. Utilizarea practica a echipamentului radio VHF
    B2. Utilizarea practica a echipamentului radio MF/HF
    B3. Scopul si modul de utilizare a facilitatilor apelului selectiv numeric (Digital Selectiv Calling-DSC)

    C. PROCEDURI OPERATIONALE IN SISTEMUL GMDSS SI OPERAREA PRACTICA A SUBSISTEMELOR SI ECHIPAMENTELOR GMDSS CORESPUNZATOARE NAVEI NON-SOLAS
    C1. Introducere in procedurile de baza ale Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
    C2. Procedurile de comunicatii de primejdie, siguranta si urgenta utilizate in sistemul GMDSS
    C3. Proceduri de comunicatii de primejdie, urgenta si siguranta utilizand radiotelefonul
    C4. Protectia frecventelor de primejdie
    C5. Sistemul de informatii de siguranta maritima (Maritime Safety System-MSI) in sistemul GMDSS
    C6. Semnale de alertare si localizare in sistemul GMDSS

    D. CUNOSTINTE SUPLIMENTARE SI PROCEDURI OPERATIONALE PENTRU COMUNICATIILE RADIOTELEFONICE
    D1. Abilitatea de a sustine un trafic radio in legatura cu siguranta vietii umane pe mare
    D2. Regulamente, proceduri si practici obligatorii
    D3. Cunoasterea practica si teoretica a procedurilor radiotelefonice

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
in vederea obtinerii certificatului general de operator pentru ambarcatiuni de agrement (long range certificate-LRC) utilizat in cazul navelor ce nu au dotare obligatorie in conformitate cu conventia SOLAS

                    - Serviciul Mobil Maritim prin Satelit -
                              - continut cadru -

    Implementare a Rezolutiei UIT nr. 343 (WRC-97) si a Recomandarii CEPT ERC/REC 31-05 E

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

    1. PRINCIPII GENERALE SI CARACTERISTICI DE BAZA ALE SERVICIULUI MOBIL MARITIM PRIN SATELIT IN CAZUL NAVELOR NON-SOLAS
    1.1 Comunicatii maritime prin satelit utilizand sistemul INMARSAT
    - Segmentul spatial INMARSAT
    - Zonele oceanice si localizarea satelitilor
    - Servicii de comunicatii
    - Servicii telefonice
    - Servicii de telex
    - Servicii de facsimil si date
    1.2 Tipuri de statii in serviciul mobil maritim prin satelit
    - CES-Coast Earth Station, LES-Land Earth Station
    - Statia de coordonare a retelei (NCS)
    - SES-Ship Earth Station, MES-Mobile Earth Station
    - Sistemele INMARSAT-A/-B/-C/-M

    2. PROCEDURI OPERATIONALE SI OPERATIUNI PRACTICE DETALIATE PENTRU STATIILE DE NAVA PRIN SATELIT IN CONDITIILE NAVELOR NON-SOLAS
    2.1 Statia de nava (SES) tip INMARSAT-C
    - Componenta unui terminal INMARSAT-C
    - Introducerea/actualizarea pozitiei
    - Utilizarea unei SES INMARSAT-C
    - Emisia si receptionarea unui mesaj text
    - Servicii de primejdie si de siguranta
    - Emisia unei alerte de primejdie
    - Emisia unui mesaj cu prioritate de primejdie
    - Codul din doua cifre al serviciului de siguranta
    - Evitarea initierii unei alerte false de primejdie
    - Procedurile ce trebuie urmate in cazul transmiterii unei alerte false de primejdie
    2.2  Sistemul INMARSAT-EGC (Enhanced Group Call)
    - Scopul sistemului EGC
    - Programarea unei SES pentru receptia EGC
    - Actualizarea pozitiei
    - Selectarea zonelor NAV/MET

    ANEXA 9

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
pentru obtinerea certificatului general de operator in Serviciul Mobil Terestru
                              - continut cadru -

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

                                  CUPRINS

    A. REGULAMENTE INTERNE DE RADIOCOMUNICATII
    B. CUNOSTINTE DESPRE CARACTERISTICILE DE BAZA ALE RADIOTELEFONIEI IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU
    C. CUNOSTINTE PRACTICE DETALIATE SI ABILITATI DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR STATIILOR DE BAZA DIN SERVICIUL MOBIL TERESTRU
    D. PROCEDURILE OPERATIONALE SI DETALII PRACTICE ALE OPERARII ECHIPAMENTELOR DE RADIOTELEFONIE IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
pentru obtinerea certificatului restrans de operator in Serviciul Mobil Terestru
                              - continut cadru -

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

                                  CUPRINS

    A. REGULAMENTE INTERNE DE RADIOCOMUNICATII
    B. CUNOSTINTE DESPRE CARACTERISTICILE DE BAZA ALE RADIOTELEFONIEI IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU
    C. PROCEDURILE OPERATIONALE SI DETALII PRACTICE ALE OPERARII ECHIPAMENTELOR DE RADIOTELEFONIE IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU

    ANEXA 10

                             PROGRAMA DE EXAMINARE
in vederea obtinerii certificatului de radioelectronist clasa I-a si a II-a in Serviciile Mobil Maritim si Mobil Maritim prin Satelit
                              - continut cadru -

                                  CUPRINS

                 Implementare a Raportului CEPT ERC 24/1994

    NOTA:
    Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

    A. CUNOSTINTE DETALIATE DESPRE CARACTERISTICILE DE BAZA ALE SERVICIILOR MOBIL MARITIM SI MOBIL MARITIM PRIN SATELIT
    A1. Principiile generale si caracteristicile de baza ale serviciului mobil maritim
    A2. Principiile generale si caracteristicile de baza ale serviciului mobil maritim prin satelit

    B. CUNOSTINTE DETALIATE TEORETICE SI ABILITATI DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI DE BAZA DIN ALCATUIREA STATIEI RADIO DE NAVA
    B1. Principiile electricitatii si ale teoriei radioelectronicii in legatura cu comunicatiile GMDSS si echipamentul auxiliar
    B2. Utilizarea in practica a echipamentului statiei radio de nava
    B3. Digital Selective Calling (DSC)
    B4. Principiile generale ale sistemelor NBDP si radiotelex. Utilizarea practica a echipamentelor NBDP si radiotelex
    B5. Utilizarea sistemelor de comunicatii INMARSAT. Utilizarea echipamentului INMARSAT sau a simulatorului acestuia in practica

    C. PROCEDURI OPERATIONALE SI MODURI DETALIATE DE OPERARE PRACTICA ALE SISTEMULUI GMDSS SI SUBSISTEMELOR COMPONENTE
    C1. Sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare (GMDSS)
    C2. INMARSAT
    C3. Informatii de siguranta maritima (MSI-Maritime Safety Information) si receptorul NAVTEX
    C4. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)
    C5. Search and Rescue Radar Transponder (SART)
    C6. Proceduri de comunicatii de primejdie, urgenta si siguranta utilizate in GMDSS
    C7. Operatiuni de cautare si salvare (SAR)

    D. CUNOSTINTE GENERALE DESPRE ECHIPAMENTUL DE RADIONAVIGATIE DIN COMPUNEREA STATIEI RADIO DE NAVA
    D1. Cunostinte de baza despre tehnicile de navigatie maritima
    D2. Principiile generale si functiile sistemelor radar
    D3. Principiile generale si functiile mijloacelor de navigatie maritima

    E. CUNOSTINTE PRACTICE DESPRE PROCEDURILE DE INTRETINERE SI ABILITATI DE INTRETINERE A ECHIPAMENTULUI DIN COMPUNEREA STATIEI RADIO DE NAVA IN TIMPUL EXPLOATARII
    E1. Cunostinte practice necesare desfasurarii de proceduri de intretinere preventiva asupra echipamentelor de radiocomunicatii si de radionavigatie din compunerea statiei radio de nava
    E2. Cunostinte practice detaliate necesare in localizarea defectiunilor aparute in echipamentele de radiocomunicatii si de radionavigatie din dotarea statiei radio de nava
    E3. Cunostinte practice detaliate necesare pentru efectuarea reparatiilor echipamentelor de radiocomunicatii si de radionavigatie din dotarea statiei radio de nava
    E4. Pregatirea inregistrarilor tehnice si a rapoartelor cu privire la reparatiile si intretinerea echipamentelor de radiocomunicatii si de radionavigatie

    F. CUNOSTINTE SUPLIMENTARE SI PROCEDURI OPERATIONALE PENTRU COMUNICATIILE GENERALE
    F1. Abilitatea de a utiliza limba engleza, atat scrisa cat si vorbita, in vederea desfasurarii de comunicatii cu privire la siguranta vietii umane pe mare
    F2. Proceduri obligatorii si practice
    F3. Cunostinte teoretice si practice despre procedurile generale de comunicatii
    F4. Sistemele telefonice
    F5. Cunostinte generale despre compatibilitatea electromagnetica (EMC)

                       


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 699/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 699 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 699/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu