E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 637 din 12 aprilie 2000

pentru aprobarea Normelor privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de import si de perfectionare activa

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 216 din 17 mai 2000

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere prevederile art. 73 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de import si de perfectionare activa, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                           Directorul general al
                       Directiei Generale a Vamilor,
                               Nini Sapunaru

    ANEXA 1

                              NORME
privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de import si de perfectionare activa

    CAP. 1
    Definitii de baza

    Art. 1
    In aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) procedura de vamuire la domiciliu - plasarea marfurilor sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa la sediul persoanelor juridice sau in alte locuri desemnate ori agreate de autoritatea vamala;
    b) beneficiarul procedurii - persoana juridica romana autorizata sa beneficieze de procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiuni de plasare a marfurilor sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa;
    c) titlu de tranzit - declaratia vamala de tranzit, formularele de tranzit introduse de conventiile internationale sau declaratia vamala de tranzit comun;
    d) declaratii vamale preautentificate - exemplarele declaratiei vamale in detaliu corespunzatoare plasarii marfurilor sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa, completate partial, semnate si stampilate de agentul vamal desemnat, puse la dispozitie beneficiarului procedurii inainte de efectuarea formalitatilor vamale de plasare sub regim vamal;
    e) birou vamal de domiciliere - biroul vamal de interior in a carui raza de competenta teritoriala este situata localitatea de destinatie si de expediere a marfurilor, birou la care au loc atat plasarea, cat si incheierea regimului vamal;
    f) agent vamal desemnat - lucratorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal de domiciliere, insarcinat cu preautentificarea, eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate;
    g) aviz de sosire - documentul prin care beneficiarul procedurii informeaza biroul vamal de domiciliere despre sosirea mijlocului de transport incarcat cu marfuri destinate plasarii sub regim vamal de import sau perfectionare activa, la domiciliul sau ori in alte locuri desemnate sau agreate de autoritatea vamala;
    h) avizul biroului vamal - aprobarea emisa de biroul vamal de domiciliere privind confirmarea indeplinirii conditiilor de autorizare in calitate de beneficiar al procedurii, stabilirea perioadei de justificare a declaratiilor vamale preautentificate si a termenului in care autoritatea vamala poate interveni pentru controlul vamal al marfurilor din momentul primirii avizului de sosire;
    i) perioada de justificare - termenul stabilit de biroul vamal de domiciliere pentru justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate, mentionat in avizul biroului vamal, care nu poate depasi 30 de zile de la data punerii la dispozitie a declaratiilor vamale preautentificate;
    j) declaratie-angajament - documentul prin care beneficiarul procedurii se angajeaza sa isi indeplineasca obligatiile ce ii revin in desfasurarea activitatii in raporturile pe care le stabileste cu autoritatea vamala.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare

    A. Conditii de autorizare
    Art. 2
    Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata un expert vamal autorizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si ale Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 1.075/1997, si sunt conectati la reteaua informatica a biroului vamal de domiciliere;
    b) au valoarea marfurilor plasate sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa, realizata in anul calendaristic anterior datei autorizarii, de minimum 10 milioane dolari S.U.A., sau un numar de minimum 200 de declaratii vamale de import sau perfectionare activa; pentru investitiile noi puse in functiune in anul in care se solicita autorizarea se va lua in calcul valoarea estimata a marfurilor ori volumul estimat al declaratiilor vamale aferente unor operatiuni de import sau perfectionare activa, in baza contractelor comerciale;
    c) sunt autorizati in calitate de principal obligat pe langa biroul vamal de domiciliere in cazul incheierii regimului vamal de perfectionare activa prin exportul/reexportul produselor compensatoare, in conformitate cu prevederile Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 216/2000;
    d) au organizate evidentele proprii intr-o forma agreata de autoritatea vamala, astfel incat acestea sa permita controlul operatiunilor de import sau perfectionare activa inainte sau ulterior emiterii autorizatiei;
    e) nu au comis incalcari grave sau repetate ale legislatiei vamale;
    f) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
    g) dispun de amplasamente, echipamente si personal pentru manipularea marfurilor, precum si de infrastructura informatica adecvata.
    Art. 3
    Agentul economic care solicita autorizarea, in aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, poate apela la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedura de vamuire la domiciliu, daca acest comisionar nu presteaza servicii de comisionare pentru terti la acelasi birou vamal de domiciliere (atat in procedura de vamuire normala, cat si in procedura de vamuire la domiciliu).
    In aceasta situatie comisionarul in vama trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 2 lit. a) si c).

    B. Dosarul de autorizare
    Art. 4
    Pentru eliberarea autorizatiei solicitantul trebuie sa depuna la Directia Generala a Vamilor un dosar care va cuprinde:
    a) cererea de autorizare (anexa nr. 1);
    b) o copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    c) o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    d) contractul si statutul societatii comerciale;
    e) cazierele judiciare ale persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;
    f) contractul individual de munca pe perioada nedeterminata al expertului vamal autorizat;
    g) contractul de reprezentare in exclusivitate, incheiat cu un comisionar in vama, in cazul in care solicitantul autorizatiei de beneficiar al procedurii apeleaza la serviciile unui comisionar;
    h) autorizatia de principal obligat pe langa biroul vamal de domiciliere, dupa caz;
    i) lista cuprinzand principalii parteneri externi;
    j) bilantul contabil al societatii comerciale pe anul precedent;
    k) situatia valorica a marfurilor de import sau a celor utilizate in regim de perfectionare activa pentru anul calendaristic anterior; pentru investitiile noi, puse in functiune in anul calendaristic in care se solicita autorizarea, se va depune situatia valorica estimativa a acelorasi marfuri, conform contractelor comerciale;
    l) cate o declaratie-angajament pentru fiecare birou vamal de domiciliere (anexa nr. 2);
    m) avizul birourilor vamale de domiciliere (anexa nr. 3).

    C. Emiterea autorizatiei
    Art. 5
    Verificarea dosarului si a indeplinirii conditiilor de autorizare se face de Directia reglementari si proceduri vamale din cadrul Directiei Generale a Vamilor. Aceasta completeaza autorizatia de beneficiar al procedurii de vamuire la domiciliu (anexa nr. 4) in doua exemplare si le inainteaza spre aprobare directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 6
    Un exemplar al autorizatiei se preda beneficiarului procedurii, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta Directiei reglementari si proceduri vamale.
    Art. 7
    Beneficiarul procedurii depune cate o copie de pe autorizatie la birourile vamale de domiciliere si la directiile regionale vamale in subordinea carora se afla aceste birouri.

    D. Anularea autorizatiei
    Art. 8
    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor anuleaza autorizatia, la propunerea Directiei reglementari si proceduri vamale, in cazul in care:
    a) emiterea ei s-a facut pe baza unor informatii si date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta sau trebuia sa aiba cunostinta de aceasta;
    b) una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza emiterii acesteia nu mai sunt indeplinite;
    c) titularul autorizatiei nu si-a indeplinit sau nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin in aplicarea normelor vamale in vigoare;
    d) exista unul sau mai multe acte de constatare incheiate in urma unui control efectuat de autoritatile competente, din care rezulta incalcarea grava sau repetata a legislatiei vamale.
    Directiile regionale vamale si birourile vamale de domiciliere sunt obligate sa informeze Directia reglementari si proceduri vamale imediat ce au luat la cunostinta de existenta unuia dintre cazurile mentionate la lit. a) - d).
    Decizia de anulare a autorizatiei contine data de la care masura intervine si este notificata de Directia Generala a Vamilor beneficiarului procedurii, directiilor regionale vamale si birourilor vamale de domiciliere.
    Art. 9
    O noua autorizatie poate fi emisa numai dupa un an calendaristic de la data anularii autorizatiei precedente. In situatia in care una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai sunt indeplinite din cauze obiective ce nu puteau fi prevazute sau nu puteau fi impiedicate, termenul de un an pentru emiterea unei noi autorizatii poate fi redus corespunzator.
    Pentru emiterea unei noi autorizatii se reia procedura de autorizare.

    CAP. 3
    Marfuri ce beneficiaza de aplicarea procedurii de vamuire la domiciliu

    Art. 10
    Procedura de vamuire la domiciliu poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:
    a) marfurilor prohibite;
    b) marfurilor supuse accizelor;
    c) marfurilor care urmeaza sa fie plasate sub regimul de import definitiv in temeiul art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata;
    d) marfurilor in cazul carora determinarea cu precizie a codului din Tariful vamal de import al Romaniei sau verificarea unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune.
    Art. 11
    Pentru marfurile restrictionate, astfel cum sunt definite la art. 86 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, beneficiarul procedurii este obligat sa detina toate documentele speciale, anterior dirijarii marfurilor la locurile desemnate sau agreate. Beneficiarul procedurii este in totalitate raspunzator in cazul nerespectarii acestei conditii.

    CAP. 4
    Etapele procedurii de vamuire la domiciliu

    Art. 12
    Pentru regimul vamal de import si de perfectionare activa cu restituire etapele procedurii de vamuire, la domiciliu sunt:
    a) constituirea unui depozit banesc anticipat la dispozitia biroului vamal de domiciliere, care sa asigure plata datoriei vamale, precum si plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu datorate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1999, corespunzator numarului de declaratii vamale preautentificate solicitate intr-o perioada de justificare; cuantumul acestui depozit trebuie sa asigure, pe parcursul utilizarii procedurii de vamuire la domiciliu, pentru fiecare marfa, plata si incasarea drepturilor de import si a tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiilor vamale aferente perioadei de justificare;
    b) obtinerea declaratiilor vamale preautentificate;
    c) evidenta declaratiilor vamale preautentificate;
    d) dirijarea marfurilor la sediul beneficiarului procedurii;
    e) avizarea biroului vamal de domiciliere privind sosirea marfurilor;
    f) descarcarea si inregistrarea marfurilor in evidentele beneficiarului procedurii;
    g) declararea marfurilor la biroul vamal de domiciliere;
    h) justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate la biroul vamal de domiciliere;
    i) incheierea regimului vamal de perfectionare activa la biroul vamal de domiciliere, in cazul regimului de perfectionare activa.
    Art. 13
    Pentru regimul vamal de perfectionare activa cu suspendare se vor constitui garantia pentru asigurarea platii datoriei vamale, cu exceptia cazurilor in care beneficiarul procedurii prezinta la biroul vamal de domiciliere aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale, precum si depozitul banesc anticipat la dispozitia biroului vamal de domiciliere, care sa asigure plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu datorata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17/1998, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1999, corespunzator numarului de declaratii vamale preautentificate solicitate intr-o perioada de justificare; cuantumul acestui depozit se va determina pe baza mediei tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiilor vamale aferente perioadei de justificare.
    Etapele procedurii de vamuire la domiciliu, mentionate la art. 12 lit. b) - i), se mentin.
    Art. 14
    In cazul in care pana la stabilirea regimului vamal marfurile intra in depozit necesar cu caracter temporar, beneficiarul procedurii este obligat sa constituie o garantie necesara in vederea acoperirii drepturilor de import.
    Art. 15
    Beneficiarul procedurii completeaza rubrica corespunzatoare din avizul de sosire cu datele referitoare la documentul de garantare aferent destinatiei solicitate (import, perfectionare activa, depozit necesar cu caracter temporar).

    CAP. 5
    Obtinerea si evidenta declaratiilor vamale preautentificate

    Art. 16
    Beneficiarul procedurii solicita in scris birourilor vamale de domiciliere, sub semnaturile persoanei care angajeaza raspunderea juridica a societatii comerciale si a expertului vamal autorizat, preautentificarea unui numar de declaratii vamale corespunzator nevoilor estimate pentru perioada de justificare.
    Declaratiile vamale preautentificate se predau pe baza procesului-verbal de predare-primire (anexa nr. 5).
    Art. 17
    Declaratiile preautentificate se inregistreaza in ordinea eliberarii lor in Registrul de evidenta a declaratiilor preautentificate (anexa nr. 6). Acest registru se infiinteaza in mod separat pentru fiecare beneficiar al procedurii si este tinut in forma identica atat de biroul vamal de domiciliere, cat si de beneficiar.

    CAP. 6
    Dirijarea marfurilor la domiciliul beneficiarului procedurii

    Art. 18
    Marfurile destinate plasarii sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa sunt dirijate direct la locurile desemnate ori agreate de biroul vamal de domiciliere, sub acoperirea unui titlu de tranzit. In acest caz formalitatile aplicabile sunt cele prevazute in prevederile specifice (Tranzit comun, TIR) in domeniu. Locurile desemnate sau agreate pot fi numai cele mentionate in autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu.
    Art. 19
    In cazul birourilor vamale de interior, care sunt in acelasi timp si birouri vamale de frontiera, marfurile destinate sa fie plasate sub regim vamal in procedura de vamuire la domiciliu pot fi dirijate direct la locurile agreate ale beneficiarului procedurii fara a fi insotite de titlul de tranzit; acestea vor fi insotite numai de autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu.
    Art. 20
    Responsabilitatea principalului obligat sau a titularului carnetului TIR ramane angajata pana in momentul in care marfurile sunt puse la dispozitie beneficiarului procedurii.
    In cazul operatiunilor efectuate sub acoperirea conventiei de tranzit comun, o data cu predarea-primirea marfurilor beneficiarul procedurii semneaza si stampileaza recipisa de confirmare a primirii marfurilor si a titlului de tranzit.

    CAP. 7
    Avizarea biroului vamal de domiciliere privind sosirea marfurilor

    Art. 21
    Sosirea mijlocului de transport la domiciliul beneficiarului procedurii trebuie anuntata de acesta biroului vamal de domiciliere prin intermediul unui aviz de sosire, cu scopul de a permite acestuia, daca se considera necesar, controlul sigiliilor si al marfurilor.
    Avizul de sosire (anexa nr. 7) se transmite la biroul vamal de destinatie prin fax, imediat dupa sosirea efectiva a mijlocului de transport la domiciliul beneficiarului procedurii, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program ale biroului vamal. Termenul din avizul de sosire se calculeaza incepand cu ora si minutul inscrise automat de fax pe mesajul de receptie.
    Beneficiarul procedurii este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului continand avizul de sosire (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea "OK"). In cazul in
care din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze beneficiarul procedurii nu poate transmite avizul de sosire prin fax, el este obligat sa il predea personal agentului vamal desemnat. Acesta inscrie data, ora si minutul primirii si il instiinteaza pe seful biroului vamal de domiciliere pentru luarea deciziei privind interventia sau neinterventia in vederea efectuarii controlului vamal. Termenul mentionat in avizul de sosire se calculeaza incepand cu ora si minutul inscrise de agentul vamal desemnat pe avizul de sosire primit personal.
    Avizul de sosire implica un termen de maximum 3 ore, in cursul caruia agentul vamal desemnat de biroul vamal de domiciliere se poate deplasa pentru efectuarea controlului marfurilor.
    Art. 22
    In cazul in care sosirea marfurilor are loc in afara orelor de program sau cu maximum 30 de minute inainte de ora de inchidere a biroului vamal de domiciliere termenul mentionat in avizul sau curge incepand cu prima ora de program a zilei urmatoare de lucru.
    Daca biroul vamal de domiciliere nu intervine in termenul prevazut in avizul sau, beneficiarul procedurii poate sa rupa sigiliile si sa descarce marfurile.
    Este interzis biroului vamal de domiciliere sa comunice beneficiarului procedurii decizia privind interventia sau neinterventia pentru controlul vamal al marfurilor.
    Art. 23
    Avizul de sosire poate fi transmis si in afara programului de lucru al biroului vamal de domiciliere atunci cand acesta si beneficiarul procedurii convin asupra prelungirii programului de lucru in conditiile art. 41 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    Art. 24
    Avizul de sosire se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar, in original, se preda sau se trimite prin posta la biroul vamal de domiciliere ulterior transmiterii prin fax, iar celalalt exemplar se pastreaza de beneficiarul procedurii.
    Art. 25
    In cazul transportului de marfuri avand mai multi destinatari (marfuri de grupaj) in avizul de sosire se completeaza rubrica corespunzatoare.
    Art. 26
    Avizul de sosire contine urmatoarele date:
    - numarul de inregistrare din Registrul de evidenta a avizelor de sosire;
    - felul titlului de tranzit si numarul acestuia;
    - identitatea mijlocului de transport;
    - tipul transportului (destinatar unic/marfuri de grupaj);
    - denumirea comerciala a marfurilor;
    - numarul si natura coletelor;
    - greutatea bruta;
    - numarul si seriile sigiliilor aplicate;
    - numarul autorizatiei de plasare sub regim de perfectionare activa sau de admitere temporara;
    - originea si provenienta marfurilor;
    - valoarea marfurilor;
    - codul regimului vamal solicitat;
    - numarul si data documentului de garantare.
    In situatia in care inainte de plasarea marfurilor sub regimul vamal solicitat acestea fac obiectul depozitului necesar cu caracter temporar, beneficiarul procedurii va completa rubrica corespunzatoare.
    Art. 27
    Evidenta avizelor de sosire se tine atat de beneficiarul procedurii agreat, cat si de biroul vamal de domiciliere, prin intermediul Registrului de evidenta a avizelor de sosire (anexa nr. 8).

    CAP. 8
    Descarcarea si inregistrarea marfurilor in evidentele beneficiarului procedurii

    Art. 28
    Efectuarea operatiunilor prealabile vamuirii revine beneficiarului procedurii in situatia in care biroul vamal de domiciliere nu intervine in cadrul termenului mentionat in avizul sau. Aceste operatiuni constau in ruperea sigiliilor si in identificarea marfurilor.
    Art. 29
    In cazul transportului de marfuri avand mai multi destinatari (marfuri de grupaj), agentul vamal desemnat este obligat sa se deplaseze la locul agreat in cadrul termenului mentionat in avizul de sosire si sa asiste la desigilarea si descarcarea din mijlocul de transport a marfurilor destinate beneficiarului procedurii.
    Dupa incheierea procedurii de descarcare agentul vamal desemnat va resigila mijlocul de transport si va completa titlul de tranzit care insoteste mijlocul de transport catre destinatia urmatoare.
    Art. 30
    Diferentele constatate intre datele inscrise in titlul de tranzit si marfurile descarcate trebuie semnalate imediat biroului vamal de domiciliere prin fax, beneficiarul procedurii intrerupand imediat operatiunile aflate in derulare.
    In cazul in care constatarea are loc in timpul orelor de program ale biroului vamal de domiciliere, agentul vamal desemnat se deplaseaza imediat la locul vamuirii, efectuand controlul vamal al marfurilor. Pana in acest moment marfurile se afla la dispozitia autoritatilor vamale.
    In cazul in care constatarea are loc in afara orelor de program ale biroului vamal de domiciliere, agentul vamal desemnat se deplaseaza la locul vamuirii in ziua lucratoare urmatoare.
    Art. 31
    Pe baza constatarilor rezultate in urma controlului se intocmeste un proces-verbal ce se anexeaza la titlul de tranzit si la declaratia vamala preautentificata de plasare sub regim vamal.
    Biroul vamal de domiciliere este informat potrivit procedurii de mai sus si in cazul in care se constata diferente intre datele continute in avizul de sosire si cele mentionate in titlul de tranzit si in documentele insotitoare.
    Art. 32
    O data cu predarea-primirea marfurilor intre transportator si beneficiarul procedurii se preda si titlul de tranzit. Beneficiarul procedurii este obligat ca cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare sa prezinte titlul de tranzit biroului vamal de domiciliere. Biroul vamal de domiciliere urmeaza prevederile specifice de completare a titlului de tranzit si de confirmare a incheierii regimului vamal.
    In cazul in care biroul vamal de domiciliere intervine in cadrul termenului inscris in avizul biroului vamal, titlul de tranzit se prezinta si se preda imediat agentului vamal desemnat care urmeaza procedura de completare si confirmare a incheierii operatiunii.
    Titlul de tranzit trebuie sa contina numarul si data declaratiei vamale de plasare sub regimul vamal solicitat sau numarul de inregistrare in evidentele proprii ale beneficiarului procedurii de plasare in depozit necesar cu caracter temporar (in rubrica nr. 56 a titlului de tranzit T1 "Alte incidente in cursul transportului/relatarea faptelor si masurilor luate", respectiv rubrica nr. 24 a carnetului TIR "Certificat de scoatere din evidenta").
    In rubricile titlului de tranzit mentionate beneficiarul procedurii inscrie si denumirea in clar a societatii comerciale.
    Art. 33
    In scopul urmaririi derularii operatiunilor de tranzit in trafic rutier, beneficiarul procedurii are obligatia sa introduca datele referitoare la tranzit in sistemul informatic, utilizand modulul MODTRAST.
    Validarea tranzitului se va face de agentul vamal responsabil cu aceasta activitate, utilizand modulul MODTRANS. In cazul in care in momentul validarii se constata ca tranzitele fac obiectul unui consemn, agentul vamal mentionat mai sus va comunica aceasta imediat sefului biroului vamal de domiciliere sau agentului vamal desemnat. In momentul luarii la cunostinta seful biroului vamal de domiciliere sau agentul vamal desemnat va lua masura suspendarii procedurii de vamuire la domiciliu pana la clarificarea consemnului.
    Art. 34
    Beneficiarul procedurii poate opta fie pentru plasarea imediata a marfurilor descarcate sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa, fie pentru plasarea in depozit necesar cu caracter temporar.
    Intrarea marfurilor in depozit necesar cu caracter temporar este inregistrata in evidentele proprii ale beneficiarului procedurii.
    Art. 35
    Pentru marfurile intrate in depozit necesar cu caracter temporar beneficiarul procedurii trebuie sa tina Registrul de evidenta a marfurilor intrate in depozit necesar cu caracter temporar (anexa nr. 9), care contine, pentru fiecare sosire de marfuri, urmatoarele date:
    - numarul curent;
    - numarul avizului de sosire;
    - data si ora de intrare in depozit necesar cu caracter temporar;
    - felul si numarul de identificare a titlului de tranzit;
    - numarul si natura coletelor;
    - greutatea bruta;
    - denumirea comerciala a marfurilor;
    - numarul/data declaratiei vamale de plasare sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa corespunzator pozitiilor descarcate; aceasta rubrica se completeaza in momentul in care marfurile sunt plasate in regim vamal de import sau de perfectionare activa.

    CAP. 9
    Declararea marfurilor

    Art. 36
    Plasarea sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa se realizeaza prin completarea declaratiei vamale in detaliu, conform Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, cu modificarile ulterioare.
    Pentru marfurile de natura celor descrise la art. 261, 262 lit. a), b) si c) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, sosite cu acelasi mijloc de transport in care se afla marfurile destinate plasarii sub regimul de perfectionare activa in procedura de vamuire la domiciliu, declaratiile vamale preautentificate se folosesc si pentru regimul de admitere temporara.

    A. Completarea declaratiilor vamale preautentificate de catre biroul vamal de domiciliere
    Art. 37
    Declaratia preautentificata se completeaza manual, anterior operatiunii de vamuire, de catre agentul vamal desemnat, astfel:
    - la rubrica "J - Controlat la vama de destinatie" se inscriu mentiunea "Beneficiarul procedurii/import la domiciliu" si numarul curent din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate, insotite de semnatura si stampila agentului vamal desemnat.

    B. Completarea declaratiilor vamale preautentificate de catre beneficiarul procedurii
    Art. 38
    Dupa efectuarea operatiunilor prealabile vamuirii beneficiarul procedurii agreat completeaza declaratiile vamale preautentificate, corespunzator regimului vamal, in procedura informatica, utilizand modulul MODBRK, astfel:
    - la rubrica "A - Vama de destinatie", codul si denumirea biroului vamal de domiciliere; numarul si data inregistrarii declaratiei vamale sunt inscrise automat de sistemul informatic;
    - la rubrica "B - Informatii contabile", numarul si data validarii declaratiei vamale in detaliu, precum si numarul si data borderoului contabil sunt inscrise automat de sistemul informatic. Modul de evidentiere in declaratia vamala a incasarii datoriei vamale din depozitul deschis in contul biroului vamal de domiciliere prin intermediul sistemului informatic se va preciza in normele tehnice ce vor fi emise ulterior de Directia de tehnologie a informatiei si statisticii vamale din cadrul Directiei Generale a Vamilor;
    - la rubrica "14 - Declarant/Reprezentant", numarul autorizatiei de beneficiar al procedurii, de forma "Ixxx", precum si datele de identificare a beneficiarului procedurii (denumirea, sediul/adresa) sunt inscrise automat de sistemul informatic;
    - la rubrica "49 - Identificarea antrepozitului", a doua parte a casetei, se inscrie termenul de reexport prevazut in autorizatia de perfectionare activa, exprimat in zile;
    - la rubrica "54 - Locul si data" se inscriu numele, prenumele si semnatura expertului vamal autorizat al beneficiarului procedurii sau ale comisionarului in vama.
    Art. 39
    Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale se solicita validarea declaratiei. Se obtin numarul si data de inregistrare a declaratiei vamale in detaliu de forma "Ixxxxxxxx - zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare de forma "Vxxxxxxxx - zz/ll/aaaa", precum si numarul si data borderoului contabil de forma "Vxxxxxxxx - zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii B.
    Tiparirea se face de beneficiarul procedurii, pe formularele de declaratii vamale preautentificate in setul corespunzator. Exemplarele pentru vama si pentru statistica, impreuna cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale vor fi depuse la biroul vamal de domiciliere la termenele stabilite in avizul sau.
    Art. 40
    In situatiile in care beneficiarul procedurii solicita accesul la serverul biroului vamal de domiciliere dupa terminarea programului de lucru, biroul vamal are obligatia sa asigure functionarea permanenta a acestuia, cu respectarea normelor in vigoare.

    CAP. 10
    Justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate

    Art. 41
    La sfarsitul perioadei mentionate in avizul biroului vamal de domiciliere beneficiarul procedurii este obligat sa justifice utilizarea declaratiilor vamale preautentificate prin prezentarea catre agentul vamal desemnat a declaratiilor vamale, impreuna cu setul de documente aferent acestora, pentru fiecare operatiune derulata in perioada de justificare. Setul de documente include in mod obligatoriu si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 86 din Codul vamal al Romaniei.
    Beneficiarul procedurii este obligat sa predea inclusiv declaratiile vamale preautentificate care au fost completate gresit sau care nu au putut fi utilizate corespunzator. Acestea sunt distruse in prezenta agentului vamal desemnat si a expertului autorizat al beneficiarului procedurii.
    Art. 42
    Agentul vamal desemnat procedeaza la verificarea concordantei dintre datele cuprinse in declaratia vamala si cele din documentele anexate, precum si a legalitatii operatiunii. Dupa aceasta opereaza in registrele de evidenta a declaratiilor preautentificate ale beneficiarilor procedurii justificarea utilizarii acestora, stabilind soldul ramas neutilizat.
    Art. 43
    Declaratiile vamale preautentificate nu pot fi rectificate sau retrase decat in conditiile stabilite prin Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si prin regulamentul de aplicare a acestuia, numai cu instiintarea prealabila in scris a biroului vamal de domiciliere.

    CAP. 11
    Incheierea regimului vamal de perfectionare activa si de admitere temporara

    Art. 44
    Incheierea regimului vamal de perfectionare activa cu suspendare, acordat in procedura de vamuire la domiciliu, se poate efectua numai prin reexport, iar a regimului vamal de perfectionare activa cu restituire, numai prin export.
    Exportul/reexportul produselor compensatoare, precum si al marfurilor de natura celor descrise la art. 261 si 262 lit. a), b) si c) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, care insotesc in acelasi mijloc de transport produsele compensatoare, se realizeaza in conformitate cu normele de aplicare a Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 374/2000, fara a fi necesara obtinerea autorizatiei de expeditor agreat.
    In cazul in care incheierea regimului vamal de perfectionare activa se realizeaza prin alte regimuri vamale decat export/reexport, formalitatile vamale se realizeaza in procedura normala.
    In cazul nerespectarii termenului de export/reexport al produselor compensatoare, inscris de beneficiarul procedurii la rubrica nr. 49 din declaratia vamala, biroul vamal de domiciliere incheie din oficiu operatiunea prin aplicarea prevederilor art. 155 alin. (2) si (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Art. 45
    Directiile regionale vamale vor exercita prin compartimentele de control ulterior proprii verificarea cel putin o data pe trimestru a operatiunilor de import sau de perfectionare activa in procedura de vamuire la domiciliu.
    Art. 46
    In toate cazurile in care agentul vamal desemnat sau seful biroului vamal de domiciliere are suspiciuni temeinice cu privire la nerespectarea reglementarilor legale in cazul operatiunilor de vamuire la domiciliu poate retrage toate declaratiile preautentificate ramase neutilizate pana la clarificarea situatiei. O data cu luarea acestei masuri biroul vamal de domiciliere inainteaza un raport scris catre Directia Generala a Vamilor, care cuprinde motivele ce au stat la baza luarii deciziei de retragere a declaratiilor vamale preautentificate.

    ANEXA 1
    la norme

    Nr. ..... din ........


                       CERERE DE AUTORIZARE
in calitate de beneficiar al procedurii de vamuire la domiciliu

    Societatea Comerciala .............., cu sediul in ......................., reprezentata legal de .................., avand functia de ..................., solicitam autorizarea in calitate de beneficiar al procedurii de vamuire la domiciliu pentru:
    - regimul vamal de import                               da/nu*)
    - regimul vamal de perfectionare activa cu suspendare   da/nu*)
    - regimul vamal de perfectionare activa cu restituire   da/nu*)
    - regimul vamal de admitere temporara                   da/nu*),
in temeiul Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. ......, pe langa birourile vamale de domiciliere ............................... .............................................................................................................................................................. .
    Solicitam ca vamuirea sa se efectueze la adresa/adresele ........................................................................................................................................................................ ...... pentru marfurile clasificate la urmatoarele coduri tarifare (subpozitii tarifare/pozitii tarifare): ........................................ ................................................................................ .............................................................................. .

                     Numele, prenumele si functia
                     ............................

                         Semnatura si stampila
                         .....................

------------
    *) Se sterge optiunea necorespunzatoare.

    ANEXA 2
    la norme

                       DECLARATIE - ANGAJAMENT

    Societatea Comerciala ................., reprezentata legal de ..........., avand functia de ................., se angajeaza, in conformitate cu prevederile Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. ............:
    a) sa respecte reglementarile vamale si conditiile privind derularea procedurii de vamuire la domiciliul beneficiarului procedurii;
    b) sa tina evidenta operatiunilor de import, de perfectionare activa sau de admitere temporara in forma agreata de autoritatea vamala in asa fel incat aceasta sa permita controlul inainte sau ulterior efectuarii acestor operatiuni;
    c) sa pastreze si sa puna la dispozitie autoritatii vamale toate documentele vizand marfurile vamuite prin procedura de vamuire la domiciliu, precum si evidenta operatiunilor;
    d) sa permita autoritatii vamale accesul neconditionat, in orice moment, la marfurile ce fac obiectul procedurii de vamuire la domiciliu;
    e) sa respecte perioada de justificare mentionata in avizul emis de biroul vamal de domiciliere;
    f) sa pastreze la dispozitia biroului vamal de domiciliere marfurile pana la expirarea termenului de interventie mentionat in avizul emis de biroul vamal de domiciliere, respectiv pana in ziua lucratoare urmatoare celei in care sosesc marfurile, in sensul art. 22 din norme.

                        Numele, prenumele si functia
                        ............................

                            Semnatura si stampila
                            .....................

    ANEXA 3
    la norme

    BIROUL VAMAL
    ............

                                   AVIZ

    Prin prezentul aviz se confirma ca Societatea Comerciala ..................
indeplineste conditiile mentionate la art. 2 lit. d) - g) din Normele aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 637/2000.
    Locurile agreate pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu au urmatoarele adrese: ............................................................
........................................................................................................................................................................ .......................................................................
    Perioada de justificare a declaratiilor preautentificate este de ..... zile.
    Termenul in care biroul vamal de domiciliere poate interveni, cu incepere din momentul primirii avizului de sosire, este de ..... ore.

                            Semnatura si stampila
                            .....................

    ANEXA 4
    la norme

    ROMANIA
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

                                                  Exemplar nr. .............

                           AUTORIZATIE,
    de beneficiar al procedurii de vamuire la domiciliu
                   Nr. ........ din ............

    1. Denumirea si domiciliul solicitantului .................................. ................................................................................ ................................................................................
    2. Regimul vamal pentru care se solicita autorizarea:
    - regimul vamal de import                               da/nu*)
    - regimul vamal de perfectionare activa cu suspendare   da/nu*)
    - regimul vamal de perfectionare activa cu restituire   da/nu*)
    - regimul vamal de admitere temporara                  da/nu*)
    3. Clasificarea tarifara a marfurilor pentru care se acorda procedura de vamuire la domiciliul importatorului*) .......................................  ................................................................................................................................................................
    4. Adresa locului/locurilor agreat/agreate de autoritatea vamala pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu ..................................
    5. Biroul vamal de domiciliere .............................................

         Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,

------------
    *) Se sterge optiunea necorespunzatoare.
    *) Se sterge optiunea necorespunzatoare; se foloseste numai in cazul marfurilor de natura celor descrise la art. 261, 262 lit a), b) si c) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, sosite cu acelasi mijloc de transport in care se afla marfurile destinate plasarii sub regimul de perfectionare activa in procedura la domiciliu.
    *) Se inscrie denumirea comerciala a marfurilor de import sau perfectionare activa, respectiv denumirea produselor compensatoare, precum si codurile tarifare aferente acestora.

    ANEXA 5
    la norme

    BIROUL VAMAL ................    BENEFICIARUL PROCEDURII ..................

                              PROCES-VERBAL*)
                            Nr. ..../data......

   In vederea utilizarii procedurii de vamuire la domiciliu s-a procedat la predarea/primirea declaratiilor vamale preautentificate:
    - primare ............... seturi
    - complementare ......... seturi

    Am predat (agent vamal)           Am primit (expert vamal autorizat)

       Numele si prenumele                  Numele si prenumele
       ...................                  ...................

           Semnatura                            Semnatura
       ...................                  ...................

------------
    *) Se mentioneaza la rubrica 1 din Registrul de evidenta a declaratiilor preautentificate.

    ANEXA 6
    la norme

                          REGISTRUL DE EVIDENTA
                    a declaratiilor preautentificate

    Beneficiarul procedurii de vamuire la domiciliu .........................., numarul autorizatiei ..........................

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Nr. crt.
     B = primare*)
     C = complementare*)
 ______________________________________________________________________________
|  |Numarul si|Numarul de      |Data        |Numarul de       |Soldul          |
|  |data      |declaratii      |justificarii|inregistrare si  |declaratiilor   |
|  |procesului|vamale          |            |data             |vamale          |
|  |-verbal de|preautentificate|            |declaratiilor    |preautentificate|
|  |predare/  |eliberate       |            |vamale           |nefolosite      |
|  |Report*)|                |            |preautentificate |                |
|  |          |                |            |justificate      |                |
|  |          |________________|            |_________________|________________|
|A |          |   B   |   C    |            |B |      C       |   B   |    C   |
|  |          |       |        |            |  |______________|       |        |
|  |          |       |        |            |  |numarul|bucati|       |        |
|  |          |       |        |            |  |si data|      |       |        |
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|0 |    1     |   2   |   3    |      4     |5 |   6   |   7  |   8   |    9   |
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|
|__|__________|_______|________|____________|__|_______|______|_______|________|

    *) Se refera la seturi complete de declaratii primare corespunzatoare importului cu tranzit (exemplarele 1/6, 2/7 si 3/8 ale declaratiei vamale in detaliu).
    *) Se refera la exemplarele 1/6, 2/7 si 3/8 ale declaratiei vamale complementare.
    *) Soldul declaratiilor vamale preautentificate nefolosite de la coloanele 8 si 9 se reporteaza la coloanele 2 si 3. La acest sold se adauga numarul de declaratii vamale preautentificate care se elibereaza la transa urmatoare.

    ANEXA 7
    la norme

                             AVIZ DE SOSIRE

    Procedura de vamuire la sediul Societatii Comerciale ......................
                                                       _______________________
    Numarul/data din Registrul de evidenta a avizelor |_______________________|

    Destinatia solicitata:
                                                             _________
    Import                                                  |_________|
                                                             _________
    Perfectionare activa cu suspendare                      |_________|
                                                             _________
    Perfectionare activa cu restituire                      |_________|
                                                             _________
    Admitere temporara                                      |_________|
                                                             _________
    Depozit necesar cu caracter temporar                    |_________|
                                                       _______________________
    Document de garantare (numarul/data)              |_______________________|

    Tipul transportului:
                                                             _________
    - destinatar unic                                       |_________|
                                                             _________
    - marfuri de grupaj                                     |_________|

 ____________________________________________________________________________
| Data si ora sosirii ....................................................   |
| Felul titlului de tranzit si numarul acestuia ..........................   |
| Identitatea mijlocului de transport ....................................   |
| Denumirea comerciala a marfurilor ......................................   |
| Originea marfurilor ....................................................   |
| Valoarea din factura (in valuta) .......................................   |
| Numarul autorizatiei de P.A.S./P.A.R. ..................................   |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Numarul si natura coletelor ............................................   |
| Greutatea bruta ........................................................   |
| Sigilii (marca si seria) ...............................................   |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Controlul documentar-fizic .............................................   |
| Data/ora de incepere/de incheiere ......................................   |
| Rezultatele controlului ................................................   |
| Masuri dispuse .........................................................   |
| Organul de control .......................    Semnatura si stampila        |
|                                                                            |
| NOTA:                                                                      |
| Aceasta caseta se completeaza numai de agentul vamal, daca acesta intervine|
| in cadrul termenului prevazut in avizul biroului vamal, cu durata maxima de|
| 3 ore.                                                                     |
|____________________________________________________________________________|

    ANEXA 8
    la norme

                     REGISTRUL DE EVIDENTA
                     a avizelor de sosire
 ______________________________________________________________________
|                   | Depozit necesar cu | Declaratie vamala de import, |
| Avizele de sosire | caracter temporar  |      P.A.S., P.A R. sau A.T. |
|___________________|____________________|______________________________|
|         1         |           2        |               3              |
|___________________|____________________|______________________________|
| Numarul | Data    |   Numarul |  Data  |     Numarul    |   Data      |
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|
|_________|_________|___________|________|________________|_____________|

    ANEXA 9
    la norme

                      REGISTRUL DE EVIDENTA
marfurilor intrate in depozit necesar cu caracter temporar
 ______________________________________________________________________________
|Nr.|Numarul |Data si  |Felul si    |Numarul  |Greutatea|Denumirea |Numarul/   |
|crt|avizului|ora de   |numarul de  |si natura|bruta    |comerciala|data       |
|   |de      |intrare  |identificare|coletelor|         |a         |declaratiei|
|   |sosire  |in       |a titlului  |         |         |marfurilor|vamale     |
|   |        |depozitul|de tranzit  |         |         |          |           |
|   |        |necesar  |            |         |         |          |           |
|   |        |cu       |            |         |         |          |           |
|   |        |caracter |            |         |         |          |           |
|   |        |temporar |            |         |         |          |           |
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|
|___|________|_________|____________|_________|_________|__________|___________|

                                               Semnatura si stampila
                                               .....................SmartCity5

COMENTARII la Decizia 637/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 637 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu