Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.624 din 04.11.2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 13 ianuarie 2015SmartCity1


Augustin Zegrean - preşedinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Tudorel Toader - judecător
Fabian Niculae - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie ridicată de S.C. „Scandic Distilleries“ - S.A. din comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor, în Dosarul nr. 144/35/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 452D/2014.2. La apelul nominal se prezintă pentru autoarea excepţiei domnul Ciprian Popa, consilier juridic, cu delegaţie depusă la dosar, şi domnul avocat Gheorghe Piperea din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentanţilor autoarei excepţiei care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Aceştia arată că dispoziţiile legale criticate sunt neclare, lăsând loc pentru interpretări nefavorabile din partea organelor fiscale. Se arată că sensul legii a fost deturnat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.604/2011. De asemenea se descrie detaliat situaţia de fapt din dosar.4. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate doreşte, de fapt, completarea textului. Se mai menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Deciziile nr. 141 din 13 martie 2014 şi nr. 214 din 15 aprilie 2014.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:5. Prin Încheierea din 24 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 144/35/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie invocată de S.C. „Scandic Distilleries“ - S.A. din comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor, într-un dosar având ca obiect anularea unei decizii de impunere.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea excepţiei arată, în esenţă, că, în măsura în care s-ar interpreta că prin noţiunea „obligaţii fiscale restante“ utilizată de art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 s-ar înţelege doar obligaţiile fiscale principale, s-ar aduce atingere principiului supremaţiei legii, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituţia României, principiu care impune respectarea, de către autorităţile publice şi de către instanţele judecătoreşti, a normelor juridice valabil edictate. Or, în acest sens, aplicarea art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 nu poate fi condiţionată de o interpretare pro causa a organului fiscal, preluată tale quale de instanţă.7. Se mai arată că textul art. XI alin. (I) nu distinge între „obligaţii fiscale principale“ şi „obligaţii fiscale accesorii“, ci face vorbire doar despre „obligaţii fiscale restante“. Or, potrivit normelor generale de tehnică legislativă, atunci când legiuitorul doreşte să limiteze sfera de aplicare a unor facilităţi fiscale trebuie să elaboreze o normă juridică expresă în acest sens, nefiind îngăduit ca o asemenea limitare să fie făcută de interpret.8. Autoarea excepţiei a invocat, de asemenea, principiul securităţii juridice, care implică: accesul la legislaţia aplicabilă şi previzibilitatea acestei legislaţii, obligaţia administraţiei fiscale de a-şi defini în mod clar exigenţele şi de a-şi respecta angajamentele şi dreptul la interpretarea unitară a legii.9. În opinia autoarei, interpretarea criticată este discriminatorie prin prisma prevederilor acestui text constituţional, efectul interpretării fiind acela de a crea o categorie privilegiată de contribuabili. De asemenea, interpretarea noţiunii de „obligaţii fiscale restante“ utilizată de art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, în sensul de obligaţii fiscale principale, aduce atingere prevederilor art. 44 din Constituţie, fiind înlăturată „speranţa legitimă“ a societăţii de a beneficia de facilităţile fiscale.10. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia potrivit căreia excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, putându-se constata existenţa unei discriminări sau inechităţi în sensul prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţia României între categoriile de contribuabili care pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de acest text legal.11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 15 noiembrie 2012, prevederi care au următorul conţinut: „(1) Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:a)penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;b)penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.“15. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste texte de lege aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii şi ale art. 44 privind dreptul de proprietate. 16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că autoarea acesteia este, în realitate, nemulţumită de modul în care dispoziţiile legale criticate au fost interpretate printr-un ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv Ordinul nr. 2.604/2011, autoarea excepţiei solicitând, practic, modificarea prevederilor legale în sensul dorit de ea. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională, în calitate de legislator negativ, nu poate modifica sau completa prevederea legală supusă controlului şi nici nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a legii, ci numai asupra înţelesului său contrar Constituţiei (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 13 martie 2003). 17. Curtea reţine, totodată, că aspectele învederate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate vizează interpretarea şi aplicarea legii; or, aceste chestiuni, neintrând în sfera contenciosului constituţional, ţin de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti. Astfel, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 este inadmisibilă. 18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie ridicată de S.C. „Scandic Distilleries“ - S.A. din comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor, în Dosarul nr. 144/35/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 4 noiembrie 2014. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Fabian Niculae * OPINIE CONCURENTĂFără a contesta soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care, în principiu, este o soluţie corectă, apreciem că aceasta ar fi trebuit respinsă ca neîntemeiată şi nu ca inadmisibilă, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.1. Soluţia de respingere ca inadmisibilă se întâlneşte în diferite situaţii, respectiv cele prevăzute expres de lege (lipsa legăturii textului criticat cu cauza dedusă judecăţii, textul să fi fost declarat anterior neconstituţional de către Curte, lipsa motivării pretinsei contrarietăţi cu textul constituţional de referinţă etc.) sau acolo unde textul criticat poate primi mai multe interpretări. Or, în ceea ce priveşte atât interpretarea, cât şi aplicarea textului de lege la o speţă anume, Curtea s-a pronunţat în sensul că este atributul instanţei de judecată pe rolul căreia se află cauza respectivă.În alte situaţii, spre exemplu în cele în care este invocată excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi legale prin prisma soluţiilor date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale, Curtea a statuat că această interpretare trebuie să se situeze în limitele Constituţiei, astfel încât numai o interpretare în acord cu prevederile constituţionale poate deveni obligatorie pentru toate instanţele judecătoreşti. Pe acest considerent, Curtea Constituţională, în mai multe rânduri, a statuat că este competentă să soluţioneze excepţiile de neconstituţionalitate întemeiate pe textul de lege a cărui interpretare a fost dată de către Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie prin recursurile în interesul legii, sens în care este, spre exemplu, Decizia nr. 8 din 18 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011.În situaţia în care, însă, textul de lege nu lasă loc la mai multe interpretări, instanţa de contencios constituţional poate şi trebuie să examineze din punct de vedere constituţional prevederile criticate, cum sunt de altfel şi prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, criticate în cauza de faţă. Respingând excepţia ca inadmisibilă, Curtea nu a mai examinat textul criticat prin raportare la norma constituţională de referinţă, consecinţa fiind uşor de anticipat - existând riscul pronunţării unei soluţii bazate pe o interpretare neconstituţională a unui text constituţional.Afirmaţia este întărită chiar de opinia exprimată de către instanţa de judecată, care apreciază că „textul încalcă art. 16 din Constituţie şi, prin urmare, contribuabilul în speţă ar trebui să beneficieze şi el de aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011“.2. Chiar prin motivarea dată de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textele criticate sunt neconstituţionale în măsura în care s-ar interpreta că prin noţiunea „obligaţii fiscale restante“ utilizată de art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 s-ar înţelege doar obligaţiile fiscale principale, situaţie în care s-ar aduce atingere principiului supremaţiei legii, deşi textul criticat nu distinge între „obligaţii fiscale principale“ şi „obligaţii fiscale accesorii“, ci face vorbire doar despre „obligaţii fiscale restante“. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că interpretarea dată de organele fiscale care disting între „obligaţii fiscale principale“ şi „obligaţii fiscale accesorii“ ar fi neconstituţională şi, prin urmare, Curtea ar trebui să dea interpretarea constituţională a textului criticat. Aşadar, întreaga problematică se circumscrie ideii de interpretare constituţională a textului criticat, care este atribuţia instanţei de contencios constituţional, şi nu numai de aplicare şi de interpretare a acestuia în concret la speţa dedusă judecăţii, situaţie în care competenţa ar reveni instanţei de judecată.3. Prevederile supuse controlului de constituţionalitate, în opinia noastră, sunt suficient de clare, acestea fiind adoptate de legiuitorul delegat în scopul de a stimula operatorii economici să îşi achite obligaţiile fiscale restante, instituind pentru aceştia anumite facilităţi fiscale, concrete. Astfel, prevederile criticate statuează că pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:a)penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;b)penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.Este lesne de observat că, deşi în enunţul de principiu al art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 se vorbeşte despre obligaţii fiscale restante, ceea ce ar conduce la concluzia că textul se referă la orice obligaţie fiscală restantă şi nu doar la obligaţiile fiscale principale, cele două ipoteze, respectiv cele prevăzute la lit. a) şi lit. b) din normele criticate, statuează expresis verbis că penalităţile de întârziere se anulează şi, respectiv, se reduc, în ipoteza în care obligaţiile principale şi dobânzile aferente se sting prin plată voluntară până la 31 decembrie 2011 şi, respectiv, 30 iunie 2012. 4. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumită de faptul că, deşi a fost un bun contribuabil, achitându-şi o parte din obligaţiile fiscale principale înainte de apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011, organele fiscale îi refuză beneficiul aplicării textului de lege pentru penalităţile aferente acestora. Prezentă în instanţă a recunoscut că pentru obligaţiile fiscale principale restante la data intrării în vigoare a Ordonanţei a beneficiat de aplicarea prevederilor acesteia. În concluzie, apreciază contestatoarea, prin interpretarea dată de organele fiscale este discriminată în raport cu alţi operatori economici care, deşi nu au fost la fel de buni platnici, au beneficiat de clemenţa legiuitorului. 5. Pentru a se constata încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, trebuie ca persoanele respective să se afle în aceeaşi situaţie juridică, ceea ce nu se confirmă în cauza de faţă, ordonanţa fiind adoptată tocmai în scopul de a stimula plata obligaţiilor fiscale de către operatorii economici ce înregistrau restanţe la data intrării în vigoare a acesteia. Mai mult, Ordonanţa reglementează situaţia unor persoane juridice şi, ca atare, în acest context, prevederile art. 16 alin. (1) nu au incidenţă în cauză, contrar opiniei exprimate de instanţa de judecată, întrucât aceste dispoziţii constituţionale au în vedere egalitatea între cetăţeni şi nu între persoane juridice. În consecinţă, fiind vorba de acordarea unor facilităţi fiscale, în considerarea unei anumite situaţii, este apanajul legiuitorului să stabilească întinderea şi aplicarea în concret a acestora şi deci să decidă ce obligaţii fiscale anulează sau reduce, atât timp cât aceste facilităţi se aplică tuturor contribuabililor aflaţi în ipoteza normei legale. Judecător, Petre Lăzăroiu Judecător, Daniel-Marius Morar Judecător, Toni Greblă


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 624/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 624 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 624/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu