Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.624 din 04.11.2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 13 ianuarie 2015SmartCity1


Augustin Zegrean - preşedinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Tudorel Toader - judecător
Fabian Niculae - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie ridicată de S.C. „Scandic Distilleries“ - S.A. din comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor, în Dosarul nr. 144/35/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 452D/2014.2. La apelul nominal se prezintă pentru autoarea excepţiei domnul Ciprian Popa, consilier juridic, cu delegaţie depusă la dosar, şi domnul avocat Gheorghe Piperea din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentanţilor autoarei excepţiei care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Aceştia arată că dispoziţiile legale criticate sunt neclare, lăsând loc pentru interpretări nefavorabile din partea organelor fiscale. Se arată că sensul legii a fost deturnat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.604/2011. De asemenea se descrie detaliat situaţia de fapt din dosar.4. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate doreşte, de fapt, completarea textului. Se mai menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Deciziile nr. 141 din 13 martie 2014 şi nr. 214 din 15 aprilie 2014.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:5. Prin Încheierea din 24 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 144/35/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie invocată de S.C. „Scandic Distilleries“ - S.A. din comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor, într-un dosar având ca obiect anularea unei decizii de impunere.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea excepţiei arată, în esenţă, că, în măsura în care s-ar interpreta că prin noţiunea „obligaţii fiscale restante“ utilizată de art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 s-ar înţelege doar obligaţiile fiscale principale, s-ar aduce atingere principiului supremaţiei legii, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituţia României, principiu care impune respectarea, de către autorităţile publice şi de către instanţele judecătoreşti, a normelor juridice valabil edictate. Or, în acest sens, aplicarea art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 nu poate fi condiţionată de o interpretare pro causa a organului fiscal, preluată tale quale de instanţă.7. Se mai arată că textul art. XI alin. (I) nu distinge între „obligaţii fiscale principale“ şi „obligaţii fiscale accesorii“, ci face vorbire doar despre „obligaţii fiscale restante“. Or, potrivit normelor generale de tehnică legislativă, atunci când legiuitorul doreşte să limiteze sfera de aplicare a unor facilităţi fiscale trebuie să elaboreze o normă juridică expresă în acest sens, nefiind îngăduit ca o asemenea limitare să fie făcută de interpret.8. Autoarea excepţiei a invocat, de asemenea, principiul securităţii juridice, care implică: accesul la legislaţia aplicabilă şi previzibilitatea acestei legislaţii, obligaţia administraţiei fiscale de a-şi defini în mod clar exigenţele şi de a-şi respecta angajamentele şi dreptul la interpretarea unitară a legii.9. În opinia autoarei, interpretarea criticată este discriminatorie prin prisma prevederilor acestui text constituţional, efectul interpretării fiind acela de a crea o categorie privilegiată de contribuabili. De asemenea, interpretarea noţiunii de „obligaţii fiscale restante“ utilizată de art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, în sensul de obligaţii fiscale principale, aduce atingere prevederilor art. 44 din Constituţie, fiind înlăturată „speranţa legitimă“ a societăţii de a beneficia de facilităţile fiscale.10. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia potrivit căreia excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, putându-se constata existenţa unei discriminări sau inechităţi în sensul prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţia României între categoriile de contribuabili care pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de acest text legal.11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 15 noiembrie 2012, prevederi care au următorul conţinut: „(1) Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:a)penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;b)penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.“15. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste texte de lege aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii şi ale art. 44 privind dreptul de proprietate. 16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că autoarea acesteia este, în realitate, nemulţumită de modul în care dispoziţiile legale criticate au fost interpretate printr-un ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv Ordinul nr. 2.604/2011, autoarea excepţiei solicitând, practic, modificarea prevederilor legale în sensul dorit de ea. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională, în calitate de legislator negativ, nu poate modifica sau completa prevederea legală supusă controlului şi nici nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a legii, ci numai asupra înţelesului său contrar Constituţiei (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 13 martie 2003). 17. Curtea reţine, totodată, că aspectele învederate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate vizează interpretarea şi aplicarea legii; or, aceste chestiuni, neintrând în sfera contenciosului constituţional, ţin de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti. Astfel, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 este inadmisibilă. 18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, excepţie ridicată de S.C. „Scandic Distilleries“ - S.A. din comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor, în Dosarul nr. 144/35/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 4 noiembrie 2014. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Fabian Niculae * OPINIE CONCURENTĂFără a contesta soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care, în principiu, este o soluţie corectă, apreciem că aceasta ar fi trebuit respinsă ca neîntemeiată şi nu ca inadmisibilă, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.1. Soluţia de respingere ca inadmisibilă se întâlneşte în diferite situaţii, respectiv cele prevăzute expres de lege (lipsa legăturii textului criticat cu cauza dedusă judecăţii, textul să fi fost declarat anterior neconstituţional de către Curte, lipsa motivării pretinsei contrarietăţi cu textul constituţional de referinţă etc.) sau acolo unde textul criticat poate primi mai multe interpretări. Or, în ceea ce priveşte atât interpretarea, cât şi aplicarea textului de lege la o speţă anume, Curtea s-a pronunţat în sensul că este atributul instanţei de judecată pe rolul căreia se află cauza respectivă.În alte situaţii, spre exemplu în cele în care este invocată excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi legale prin prisma soluţiilor date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale, Curtea a statuat că această interpretare trebuie să se situeze în limitele Constituţiei, astfel încât numai o interpretare în acord cu prevederile constituţionale poate deveni obligatorie pentru toate instanţele judecătoreşti. Pe acest considerent, Curtea Constituţională, în mai multe rânduri, a statuat că este competentă să soluţioneze excepţiile de neconstituţionalitate întemeiate pe textul de lege a cărui interpretare a fost dată de către Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie prin recursurile în interesul legii, sens în care este, spre exemplu, Decizia nr. 8 din 18 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011.În situaţia în care, însă, textul de lege nu lasă loc la mai multe interpretări, instanţa de contencios constituţional poate şi trebuie să examineze din punct de vedere constituţional prevederile criticate, cum sunt de altfel şi prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, criticate în cauza de faţă. Respingând excepţia ca inadmisibilă, Curtea nu a mai examinat textul criticat prin raportare la norma constituţională de referinţă, consecinţa fiind uşor de anticipat - existând riscul pronunţării unei soluţii bazate pe o interpretare neconstituţională a unui text constituţional.Afirmaţia este întărită chiar de opinia exprimată de către instanţa de judecată, care apreciază că „textul încalcă art. 16 din Constituţie şi, prin urmare, contribuabilul în speţă ar trebui să beneficieze şi el de aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011“.2. Chiar prin motivarea dată de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textele criticate sunt neconstituţionale în măsura în care s-ar interpreta că prin noţiunea „obligaţii fiscale restante“ utilizată de art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 s-ar înţelege doar obligaţiile fiscale principale, situaţie în care s-ar aduce atingere principiului supremaţiei legii, deşi textul criticat nu distinge între „obligaţii fiscale principale“ şi „obligaţii fiscale accesorii“, ci face vorbire doar despre „obligaţii fiscale restante“. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că interpretarea dată de organele fiscale care disting între „obligaţii fiscale principale“ şi „obligaţii fiscale accesorii“ ar fi neconstituţională şi, prin urmare, Curtea ar trebui să dea interpretarea constituţională a textului criticat. Aşadar, întreaga problematică se circumscrie ideii de interpretare constituţională a textului criticat, care este atribuţia instanţei de contencios constituţional, şi nu numai de aplicare şi de interpretare a acestuia în concret la speţa dedusă judecăţii, situaţie în care competenţa ar reveni instanţei de judecată.3. Prevederile supuse controlului de constituţionalitate, în opinia noastră, sunt suficient de clare, acestea fiind adoptate de legiuitorul delegat în scopul de a stimula operatorii economici să îşi achite obligaţiile fiscale restante, instituind pentru aceştia anumite facilităţi fiscale, concrete. Astfel, prevederile criticate statuează că pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:a)penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;b)penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.Este lesne de observat că, deşi în enunţul de principiu al art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 se vorbeşte despre obligaţii fiscale restante, ceea ce ar conduce la concluzia că textul se referă la orice obligaţie fiscală restantă şi nu doar la obligaţiile fiscale principale, cele două ipoteze, respectiv cele prevăzute la lit. a) şi lit. b) din normele criticate, statuează expresis verbis că penalităţile de întârziere se anulează şi, respectiv, se reduc, în ipoteza în care obligaţiile principale şi dobânzile aferente se sting prin plată voluntară până la 31 decembrie 2011 şi, respectiv, 30 iunie 2012. 4. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumită de faptul că, deşi a fost un bun contribuabil, achitându-şi o parte din obligaţiile fiscale principale înainte de apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011, organele fiscale îi refuză beneficiul aplicării textului de lege pentru penalităţile aferente acestora. Prezentă în instanţă a recunoscut că pentru obligaţiile fiscale principale restante la data intrării în vigoare a Ordonanţei a beneficiat de aplicarea prevederilor acesteia. În concluzie, apreciază contestatoarea, prin interpretarea dată de organele fiscale este discriminată în raport cu alţi operatori economici care, deşi nu au fost la fel de buni platnici, au beneficiat de clemenţa legiuitorului. 5. Pentru a se constata încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, trebuie ca persoanele respective să se afle în aceeaşi situaţie juridică, ceea ce nu se confirmă în cauza de faţă, ordonanţa fiind adoptată tocmai în scopul de a stimula plata obligaţiilor fiscale de către operatorii economici ce înregistrau restanţe la data intrării în vigoare a acesteia. Mai mult, Ordonanţa reglementează situaţia unor persoane juridice şi, ca atare, în acest context, prevederile art. 16 alin. (1) nu au incidenţă în cauză, contrar opiniei exprimate de instanţa de judecată, întrucât aceste dispoziţii constituţionale au în vedere egalitatea între cetăţeni şi nu între persoane juridice. În consecinţă, fiind vorba de acordarea unor facilităţi fiscale, în considerarea unei anumite situaţii, este apanajul legiuitorului să stabilească întinderea şi aplicarea în concret a acestora şi deci să decidă ce obligaţii fiscale anulează sau reduce, atât timp cât aceste facilităţi se aplică tuturor contribuabililor aflaţi în ipoteza normei legale. Judecător, Petre Lăzăroiu Judecător, Daniel-Marius Morar Judecător, Toni Greblă


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 624/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 624 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 624/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu