Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 612 din 6 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 369 din 4 iunie 2010Ioan Vida                                  - preşedinte

Nicolae Cochinescu                  -judecător

Aspazia Cojocaru                     -judecător

Acsinte Gaspar                         -judecător

Petre Lăzăroiu                           -judecător

Ion Predescu                             -judecător

Puskas Valentin Zoltan             -judecător

Tudorel Toader                          -judecător

Augustin Zegrean                      -judecător

Marinela Mincă                         - procuror

Afrodita Laura Tutunaru           - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, excepţie ridicată de Claudiu Marian în Dosarul nr. 4102.01/320/2006 al Judecătoriei Târgu Mureş.

La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 1 octombrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 4102.01/320/2006, Judecătoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, excepţie ridicată de Clajjdiu Marian în dosarul de mai sus.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile, ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi ale art. 78 referitoare la Intrarea în vigoare a legii, deoarece, în opinia sa, instanţa de judecată nu a aplicat în mod corect legea mai favorabilă cuprinsă în art. 136 alin. 3 din Codul penal, potrivit căruia, în caz de graţiere, termenul de reabilitare curge de la data actului de graţiere. De asemenea, instanţa de drept comun a reţinut în mod nelegal aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b) din Codul penal referitoare la recidiva postexecutorie.

Potrivit art. 16 alin. (1) din Constituţie, cetăţenii sunt egali în faţa legii. In pofida acestui principiu, textul legal criticat instituie un tratament inegal pentru persoanele aflate în aceeaşi situaţie juridică. Astfel, în cazul în care o faptă a fost comisă în participatie de mai mulţi autori, este posibil ca, din motive obiective, unul dintre autori să fie condamnat la o dată ulterioară şi deci să fie privat de drepturile de care au beneficiat ceilalţi, respectiv să fie lipsit de efectele graţierii pentru perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a actului de graţiere şi rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de condamnare.

In sfârşit, autorul excepţiei mai consideră că art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 contravine prevederilor art. 78 din Constituţie, deoarece legea nu poate intra în vigoare în cazuri individuale, ci, având un caracter general, ar trebui să conţină data exactă de la care va produce efecte juridice.

Judecătoria Târgu Mureş opinează că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002, care au următorul conţinut: „Atunci când legea de graţiere intră în vigoare înaintea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, graţierea îşi produce efectele numai de la data rămânerii definitive a hotărârii."

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 385 din 25 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 5 mai 2008, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002, statuând că prevederile, „potrivit cărora graţierea îşi produce efectele numai de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare atunci când legea de graţiere intră în vigoare înaintea acestei hotărâri, nu sunt de natură a afecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, deoarece se aplică tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică circumscrisă de text. De altfel, prin Decizia nr. 86 din 27 februarie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, Curtea a statuat că este încălcat principiul egalităţii atunci când se limitează aplicarea legii de graţiere la pedepse, măsuri şi sancţiuni stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive până la intrarea în vigoare a legii, excluzându-se pedepsele, măsurile şi sancţiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârşite până la această dată.

Dispoziţiile legale criticate nu contravin nici prevederilor constituţionale referitoare la principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, deoarece nu conţin nicio dispoziţie de natură a interzice aplicarea acestuia. De altfel, potrivit art. 21 din Legea nr. 546/2002, dispoziţiile legii criticate «se aplică numai cererilor de graţiere depuse după intrarea ei în vigoare, precum şi cererilor de graţiere anterioare, dacă această reglementare este mai favorabilă.»

Insă modul de aplicare a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 nu mai este o problemă de constituţionalitate, ci una de interpretare, care nu intră în competenţa instanţei de contencios constituţional.

Nu poate fi primită nici critica referitoare la art. 78 din Constituţie, deoarece, potrivit art. 22, Legea nr. 546/2002 a intrat în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Or, stabilirea acestui moment satisface pe deplin exigenţa constituţională referitoare la intrarea în vigoare a legii, potrivit căreia acest lucru se poate face şi la o dată ulterioară prevăzută în textul ei."

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, excepţie ridicată de Claudiu Marian în Dosarul nr. 4102.01/320/2006 al Judecătoriei Târgu Mureş.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 mai 2010.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 612/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 612 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 612/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu