Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 46 din 20 septembrie 1999

privind acordarea Licentei pentru furnizarea de energie electrica Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 572 din 24 noiembrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
    in temeiul art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, al art. 70 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, al Hotararii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, ca urmare a solicitarii Societatii Comerciale "Electrica" - S.A. inregistrate sub nr. 282 din 13 august 1999,
    avand in vedere Raportul prezentat de Departamentul licente, autorizari si reglementari tehnice in sedinta Consiliului de reglementare al ANRE din data de 23 august 1999,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se acorda Societatii Comerciale "Electrica" - S.A. Licenta pentru furnizarea de energie electrica nr. 1 din 20 septembrie 1999.
    Art. 2
    Departamentul licente, autorizari si reglementari tehnice va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmari respectarea de catre titular a conditiilor din licenta.

                            Presedintele
                Autoritatii Nationale de Reglementare
                        in Domeniul Energiei,
                         Jean Constantinescu

    ANEXA 1
    la Licenta nr. 1 din 20 septembrie 1999

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE
    IN DOMENIUL ENERGIEI

                              CONDITIILE
    Licentei pentru furnizarea de energie electrica

    Conditii generale
    1. Prezentul document precizeaza conditiile in care este valabila Licenta de furnizare a energiei electrice nr. 1, denumita in continuare licenta, emisa de autoritatea competenta Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., denumita in continuare titularul licentei, si constituie, impreuna cu anexele A si B, parte integranta din aceasta.
    2. Termenii evidentiati prin caractere italice in textul conditiilor licentei sunt explicitati in anexa A.
    3. Licenta se acorda in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din lege si cu cerintele regulamentului.

    Obiectul si valabilitatea licentei
    4. Licenta are ca obiect autorizarea de a desfasura furnizarea energiei electrice la tarife reglementate consumatorilor (finali) de energie electrica, amplasati in zona definita in anexa B.
    5. Licenta este emisa si intra in vigoare la 20 septembrie 1999 si este valabila pentru o perioada de 8 ani, daca nu se hotaraste retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele prevazute la capitolul "Suspendarea/retragerea licentei".
    La expirarea ei licenta nu poate fi confirmata pentru o noua perioada de valabilitate si nici prelungita. In eventualitatea ca titularul licentei doreste continuarea activitatii, acesta va actiona in sensul obtinerii unei noi licente. Autoritatea competenta poate emite sau refuza solicitantului o noua licenta, tinand seama de situatia pietei de energie electrica in acel moment si de performantele anterioare, inregistrate de titularul licentei.
    7. Activitatile titularului licentei privind informarea generala, consultanta, finantarea si executarea unor anumite lucrari la consumatori nu fac obiectul licentei si se vor desfasura in conformitate cu conditiile convenite prin alte contracte decat cel de furnizare a energiei electrice.

    Drepturi ale titularului licentei
    8. Titularul licentei are dreptul, pe durata de valabilitate a licentei, sa intermedieze furnizarea energiei electrice, scop in care poate efectua operatiuni pe piata angro a energiei electrice, si anume:
    a) cumparare de energie electrica in scopul vanzarii, prin:
    - incheierea de contracte reglementate sau negociate de vanzare-cumparare de pe piata cu producatori de energie electrica, inclusiv cu producatori independenti si cu autoproducatori;
    - tranzactii pe piata spot si/sau
    b) vanzare de energie electrica catre consumatorii (finali) de energie electrica.
    Asigurarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor (finali) de energie electrica atrage, pe langa drepturile conferite de conditiile 8 a) si 8 b), si dreptul de a incheia contracte de transport al energiei electrice cu operatorul de transport si/sau contracte de distributie a energiei electrice cu operatorul de distributie, dupa caz.
    9. Titularul licentei poate cesiona, in intregime sau in parte, unei alte persoane juridice drepturile si obligatiile ce ii revin conform licentei, cu respectarea prevederilor art. 30 din regulament si ale conditiei 29 din licenta.
    10. Titularul licentei poate ataca in justitie in conformitate cu dispozitiile legale orice act sau actiune a autoritatii competente, in masura in care considera ca vreuna dintre acestea este inechitabila, afecteaza sau ar putea afecta negativ activitatea de furnizor a titularului licentei.

    Obligatii ale titularului licentei
    11. Obligatia de contractare
    11.1. Titularul licentei are obligatia sa asigure consumatorilor care solicita furnizarea energiei accesul la reteaua electrica de distributie sau, dupa caz, la reteaua electrica de transport. Conditia 11 a licentei precizeaza, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. j) din regulament, sarcinile titularului licentei in realizarea acestei obligatii.
    11.2. In afara cazurilor descrise la pct. 11.5, la primirea unei cereri scrise din partea unui consumator, titularul licentei este obligat sa faca o oferta de racordare a consumatorului la reteaua electrica de distributie sau la reteaua electrica de transport, dupa caz. Oferta facuta trebuie sa aiba, in functie de reteaua la care urmeaza sa se faca racordarea, un acord din partea operatorului de distributie sau a operatorului de transport, cu privire la solutiile propuse.
    11.3. In cazul in care un consumator este situat in apropierea limitei de demarcatie dintre zona descrisa in anexa B si zonele in care isi desfasoara activitatea de furnizare alti titulari de licenta, autoritatea competenta poate, la cererea acestui consumator, sa solicite fiecarui titular de licenta sa elaboreze oferte de racordare. Autoritatea competenta va putea autoriza, in aceste cazuri, ca furnizarea energiei electrice sa fie facuta de titularul care prezinta solutia de racordare cu cele mai mici costuri, chiar daca consumatorul nu este situat in zona in care acel titular este autorizat sa opereze.
    11.4. Oferta de racordare a consumatorului trebuie sa contina prevederi detaliate referitoare la:
    a) executarea lucrarilor, cand este cazul, de realizare sau de modificare a punctului de racord la reteaua electrica de transport sau la reteaua electrica de distributie si a punctului (punctelor) de intrare in reteaua proprie a consumatorului, precum si la obtinerea acordurilor necesare;
    b) executarea lucrarilor, cand este cazul, de extindere sau de crestere a capacitatii retelei electrice de distributie, in zona destinata racordarii si/sau utilizarii acesteia de catre consumator, precum si la obtinerea acordurilor necesare;
    c) instalarea unor echipamente de masura corespunzatoare, necesare pentru masurarea cantitatii de energie electrica furnizate consumatorului la punctul (punctele) de intrare, conform tipului de tarif ales de consumator;
    d) data finalizarii lucrarilor (inclusiv a celor de extindere sau de crestere a capacitatii) in urma carora consumatorul sa aiba acces la reteaua electrica de distributie sau la reteaua electrica de transport, dupa caz;
    e) pretul lucrarilor pe care consumatorul trebuie sa il plateasca, precum si conditiile de plata pentru instalatiile electrice si lucrarile prevazute la pct. 11.4 lit. a) - c).
    11.5. Titularul licentei nu va fi obligat sa faca o oferta de racordare a unui consumator la reteaua electrica de distributie sau la reteaua electrica de transport, daca:
    a) cererea consumatorului, adaugata la nivelul existent al consumului, depaseste substantial capacitatea existenta a retelelor, iar termenele solicitate nu permit angajarea unor lucrari de anvergura;
    b) satisfacerea cererii ar conduce la incalcarea conditiei 26 a licentei si, in particular, a codurilor retelelor;
    c) consumatorul care a solicitat furnizarea energiei electrice nu accepta aprioric sa respecte prevederile ce ii sunt aplicabile din codurile retelelor. Titularul licentei se va asigura ca aceste prevederi sunt aduse la cunostinta consumatorului inainte de a intocmi oferta;
    d) consumatorul face parte din categoria consumatorilor casnici. In acest caz se va proceda in conformitate cu prevederile pct. 11.7.
    11.6. La primirea unei cereri scrise din partea unui subconsumator care solicita furnizarea neintermediata a energiei electrice, direct din reteaua electrica de distributie, titularul licentei este obligat sa faca o analiza si propuneri rezonabile de solutionare, in conditiile legii. In propunere titularul licentei va lua in considerare reteaua existenta pe amplasamentul subconsumatorului si care nu apartine operatorului de distributie. Prevederile pct. 11.3, cu referire la consumatori, se aplica si in cazul subconsumatorilor.
    11.7. Titularul licentei este obligat sa ofere consumatorului (respectiv subconsumatorului pentru cazurile de la pct. 11.6.) care a solicitat furnizarea de energie electrica incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice, in conditiile legii. Contractele incheiate vor respecta contractele-cadru aprobate prin decizii ale autoritatii competente si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Realizarea unui acord de racordare, ca urmare a ofertei facute conform pct. 11.2, constituie conditia prealabila pentru elaborarea propunerii de contract de catre titularul licentei.
    11.8. Titularul licentei va utiliza in contractele de furnizare incheiate cu consumatorii numai tarifele reglementate prin decizii ale autoritatii competente, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    11.9. Titularul licentei va incheia cu operatorul de distributie (in cazul in care acesta este o societate comerciala distincta de titularul licentei) si/sau, dupa caz, cu operatorul de transport contracte de distributie/transport.
    Tarifele de distributie/transport, vor fi cele reglementate prin decizie a autoritatii competente.
    11.10. Neintelegerile precontractuale in care este angajat titularul licentei se solutioneaza de catre autoritatea competenta in conditiile legii.
    11.11. Titularul licentei nu va face propuneri si nici nu va incheia contracte cu vreun consumator, care sa contina prevederi neconforme cu obligatiile din licenta.
    12. Asigurarea energiei electrice in regim de completare
    12.1. La primirea unei cereri scrise din partea unui producator independent, unui autoproducator sau a unui consumator (final) de energie electrica, titularul licentei este obligat sa faca o oferta de furnizare a energiei electrice in regim de completare, pentru a acoperi, dupa caz:
    a) un supliment de energie electrica ce trebuie furnizat in regim continuu, pe perioade determinate de timp, pentru acoperirea integrala a unei cantitati de energie electrica contractate de solicitant cu un tert sau a necesarului serviciilor proprii ale solicitantului;
    b) intreaga cantitatea de energie electrica contractata de solicitant cu un tert, pe care acesta nu o poate asigura din cauza nefunctionarii instalatiilor sale.
    12.2. Titularul licentei poate fi absolvit de aceasta obligatie daca satisfacerea cererii ar conduce la incalcarea conditiei 26 a licentei si, in particular, a codurilor retelelor sau daca solicitantul nu accepta aprioric sa respecte prevederile ce ii sunt aplicabile din codurile retelelor.
    12.3. Acceptarea ofertei facute atrage dupa sine obligatia titularului licentei de a propune incheierea unui contract pentru asigurarea energiei electrice in regim de completare.
    12.4. Titularul licentei va stabili metodologia de calcul al tarifelor pentru asigurarea energiei in regim de completare si o va supune autoritatii competente spre aprobare.
    12.5. Titularul licentei nu va face discriminari in satisfacerea cererilor privind asigurarea energiei electrice in regim de completare si nici intre tarifele aplicate diferitilor solicitanti pentru acest serviciu.
    13. Respectarea standardului de performanta (calitate a serviciilor)
    13.1. In desfasurarea activitatilor ce fac obiectul licentei, titularul licentei va respecta cerintele si indicatorii de performanta din Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, denumit in continuare standard de performanta, aprobat prin decizie a autoritatii competente. Conditia 13 a licentei precizeaza, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. l) din regulament, sarcinile titularului licentei in realizarea acestei obligatii.
    13.2. Titularul licentei va urmari si va inregistra, prin compartimente specializate, modul de incadrare in parametrii prescrisi in standardul de performanta si va elabora proceduri de raportare catre autoritatea competenta. Aceste proceduri vor fi in concordanta cu indicatiile cuprinse in standardul de performanta si/sau in ghidurile de raportare emise de autoritatea competenta. Anual titularul licentei va contracta cu un auditor independent verificarea faptului ca procedurile elaborate au incorporat corect cerintele privind modul de raportare si ca procedurile sunt respectate.
    13.3. La cererea scrisa a autoritatii competente titularul licentei trebuie sa participe, in conditiile specificate in cerere, la revizuirea standardului de performanta.
    14. Asigurarea masurarii cantitatii de energie electrica furnizate consumatorilor
    14.1. Titularul licentei nu va furniza unui nou consumator energie electrica fara sa prevada la locul de consum un echipament de masurare realizat in conformitate cu prevederile legilor si normelor in vigoare si adecvat tipului de tarif ales de consumator.
    14.2. In urma solicitarii facute de consumator pentru modificarea tipului de tarif, titularul licentei este obligat sa inlocuiasca instalatia de masurare existenta cu un alt echipament corespunzator, daca acest lucru este necesar.
    14.3. Echipamentele de masurare se afla, de regula, in proprietatea titularului licentei. Daca unele dintre aceste echipamente sunt puse la dispozitie de consumator ele trebuie preluate de titularul licentei, valoarea lor fiind scazuta din pretul serviciului de furnizare.
    14.4. Titularul licentei va sigila toate elementele echipamentului de masurare a energiei electrice prin care se poate influenta masurarea corecta a puterii si a energiei electrice consumate.
    14.5. Titularul licentei va verifica si va intretine periodic echipamentele de masurare, la termenele stabilite prin reglementarile metrologice in vigoare sau ori de cate ori este necesar. Titularul licentei va suporta toate cheltuielile de inlocuire, in afara situatiilor in care deteriorarea constatata se datoreaza consumatorului.
    14.6. La sesizarea scrisa a consumatorului cu privire la un echipament de masura defect sau suspect de inregistrari eronate, titularul licentei va asigura verificarea acestuia prin intermediul unui laborator de metrologie autorizat sau, cu acceptul si in prezenta consumatorului, va face verificarea la locul de instalare. Titularul licentei este obligat sa inlocuiasca pe cheltuiala sa echipamentul de masura gasit defect, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data inregistrarii sesizarii facute de consumator.
    15. Colectarea, prelucrarea si transmiterea inregistrarilor privind consumul de energie electrica
    15.1. Titularul licentei va transmite lunar operatorului de distributie si/sau operatorului de transport, conform reglementarilor, date privind marimea consumului de energie electrica.
    Datele transmise vor proveni din:
    a) citirea (sau, cand este necesar, estimarea), procesarea (inclusiv agregarea pe nodurile retelei) si validarea inregistrarilor indecsilor contoarelor instalate la consumatori; sau
    b) formarea, procesarea (inclusiv agregarea pe nodurile retelei) si validarea marimii consumului in cazul consumatorilor la care nu sunt instalate contoare la data emiterii licentei.
    15.2. Titularul licentei va transmite operatorului comercial, la intervale, in modul si forma stabilite prin Regulamentul de programare si dispecerizare a sistemului electroenergetic national, datele privind consumul de energie electrica realizat si prognozat.
    16. Facturarea corecta a energiei electrice vandute consumatorilor
    16.1. Factura emisa consumatorului de catre titularul licentei, in vederea incasarii contravalorii energiei electrice furnizate, va contine suficiente date pentru identificarea locului de consum si pentru justificarea valorii totale, respectand orice instructiune/cerinta aplicabila, emisa de autoritatile competente.
    16.2. In mod obligatoriu, factura emisa de titularul licentei unui consumator, in vederea incasarii energiei electrice furnizate, va evidentia separat sumele corespunzatoare elementelor tarifului utilizat.
    17. Informarea consumatorilor
    17.1. Titularul licentei va institui si va aplica un sistem de comunicare cu consumatorii cu privire la reglementarile noi ce privesc piata energiei electrice si modificarile survenite la actele normative din domeniu, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (9) lit. b) din regulament. In termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data acordarii licentei, titularul licentei va prezenta autoritatii competente modul de organizare a acestui sistem. La cererea autoritatii competente titularul licentei va obtine si acordul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor cu privire la sistemul propus.
    17.2. Sistemul instituit conform pct. 17.1 va stabili structura organizatorica, adresa si dotarea necesara prin care sa aiba loc comunicarea si care sa permita titularului licentei:
    a) sa aduca la cunostinta consumatorilor obligatiile sale ce decurg din licenta, standardul de performanta si sa le puna la dispozitie informatii complete cu privire la tarifele oferite;
    b) sa notifice in scris oricarui consumator aparitia unor modificari cu privire la drepturile, obligatiile sau alte sarcini din contractul de furnizare, determinate de noi reglementari. Notificarea va contine datele necesare cu privire la modificari si va fi transmisa cel mai tarziu o data cu prima factura emisa dupa data luarii deciziei de modificare;
    c) sa informeze imediat consumatorul cu privire la eventualele defectiuni constatate intr-o instalatie de masurare a cantitatii de energie electrica furnizate, care nu se afla montata in instalatia consumatorului, si sa recalculeze consumul de energie in cauza;
    d) sa ofere sau sa primeasca informatii cu privire la orice probleme sau incidente aparute si care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si calitatea serviciilor de furnizare/distributie.
    18. Raspunsuri la reclamatiile adresate titularului licentei
    18.1. Titularul licentei trebuie sa instituie un sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute la adresa sa de consumatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului, conform prevederilor art. 12 alin. (9) lit. b) din regulament. Acest sistem va fi supus spre aprobare autoritatii competente nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data acordarii licentei.
    18.2. Sistemul de colectare a reclamatiilor de la consumatori va prelua si orice reclamatie la adresa titularului licentei, facuta de orice agent economic sau persoana fizica lezata de practicile titularului licentei in sectorul energiei electrice.
    18.3. Titularul licentei se va intalni cu reprezentantii principalelor asociatii/organizatii ale consumatorilor la datele la care este convocat de catre autoritatea competenta sau, daca este cazul, de catre un comitet reprezentativ al acestora. Numarul de convocari nu poate fi mai mare de 6 in fiecare an. In lipsa unor astfel de convocari titularul licentei va organiza o intalnire cu reprezentantii principalelor asociatii/organizatii ale consumatorilor, cel putin o data pe an. La cel putin una dintre intalniri titularul licentei va fi reprezentat de unul sau de mai multi directori ai sai.
    19. Constatarea si prevenirea furturilor, deteriorarilor si interventiilor la echipamentele de masura
    19.1. Titularul licentei este obligat sa intreprinda, intr-o masura rational posibila, actiuni pentru prevenirea si detectarea:
    a) furtului de energie electrica la consumatorii pe care ii alimenteaza;
    b) deteriorarilor la instalatiile electrice sau la echipamentele de masura folosite la furnizarea energiei electrice consumatorilor;
    c) interventiilor la echipamentele ce masoara energia electrica furnizata consumatorilor.
    19.2. In cel mult 24 de ore de la constatare titularul licentei va informa operatorul de distributie afectat despre orice incident care, in opinia sa, a putut produce o stricaciune la instalatiile electrice.
    19.3. Daca, in opinia sa, un incident a fost cauzat cu intentie de catre orice persoana sau daca constata executarea ori folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii la retea, titularul licentei va furniza operatorului de distributie informatiile detinute pentru a permite investigarea incidentului si rezolvarea problemelor de securitate legate de acesta.
    19.4. Titularul licentei va informa operatorul de distributie despre programul/actiunile sale privind prevenirea infractiunilor mentionate la pct. 19.3 si va preciza circumstantele in care ii poate cere intreruperea alimentarii consumatorilor gasiti vinovati.
    20. Asigurarea mediului concurential normal si a egalitatii de tratament a consumatorilor
    20.1. Pentru asigurarea unui mediu concurential normal, evitarea dezechilibrelor pe piata si a practicilor anticoncurentiale, titularul licentei va respecta cerintele conditiei 20 a licentei, stabilite in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. g) si h) din regulament.
    20.2. Titularul licentei nu poate detine simultan mai mult de o licenta de furnizare a energiei electrice.
    20.3. Titularul licentei nu se va angaja in nici un fel de practici abuzive pe piata energiei electrice si nu va impiedica sau nu va incerca sa impiedice, in mod ilicit, alti titulari de licente sau potentiali competitori sa se angajeze in activitatea de furnizare a energiei electrice.
    20.4. Titularul licentei nu va face discriminari atunci cand furnizeaza energia electrica sau cand face oferte de racordare/furnizare consumatorilor.
    21. Separarea evidentelor financiar-contabile
    21.1. Pentru activitatile ce fac obiectul licentei titularul licentei va tine o evidenta contabila separata de cea asociata altor activitati comerciale din obiectul sau de activitate. Conditia 21 a licentei precizeaza, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. m) din regulament, sarcinile titularului licentei in realizarea acestei obligatii.
    21.2. Contabilitatea activitatilor ce fac obiectul licentei va fi tinuta de titularul licentei folosind registre, inregistrari si conturi aflate in concordanta cu procedeele contabile stabilite prin lege. Titularul licentei va respecta, de asemenea, orice alte cerinte emise de autoritatea competenta cu privire la practicile contabile si la raportarile necesare, menite sa ii permita acesteia exercitarea atributiilor conform legii.
    21.3. In cazul in care exista cheltuieli comune intre activitatile ce fac obiectul licentei si alte activitati ale titularului licentei, acesta va prezenta, la cererea autoritatii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare si rezultatele obtinute dupa aceasta repartizare.
    22. Mentinerea activelor
    22.1. Fara avizul conform al autoritatii competente, titularul licentei nu va efectua si nici nu va consimti sa se efectueze operatiuni in urma carora:
    a) prin vanzare, asociere sau prin orice alt mod (de exemplu: donatie, inchiriere, imprumut, retragere, ipotecare, dare in gaj), catre sau cu persoane fizice ori juridice, se dispune de activele alocate de societatea comerciala pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul licentei;
    b) un tert devine actionar majoritar in cadrul societatii comerciale;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce intr-o transa sau pe ansamblu cu 25% ori mai mult.
    In cadrul licentei, prin capital social existent se intelege:
    - capitalul social initial al titularului licentei la data emiterii licentei; sau
    - capitalul existent la un moment dat, obtinut prin cresteri sau scaderi ale capitalului initial, in concordanta cu prevederile acestui paragraf, ulterioare emiterii licentei.
    22.2. La primirea unei notificari privind intentia de efectuare a unei tranzactii din categoria celor enumerate la pct. 22.1, autoritatea competenta va analiza daca in urma efectuarii modificarii cerute titularul licentei are in continuare posibilitatea sa isi indeplineasca obligatiile si va comunica in scris titularului licentei, in termen de 30 de zile calendaristice, acordul sau motivele refuzului.
    22.3. Mentinerea activelor constituie o conditie esentiala a licentei, iar efectuarea operatiunilor mentionate la pct. 22.1 fara acordul scris al autoritatii competente poate conduce la suspendarea sau la retragerea licentei.
    23. Eliminarea subventiilor incrucisate
    23.1. Titularul licentei se va asigura ca nu se dau la si nici nu se primesc de la societati comerciale la care el este proprietar sau detine actiuni/parti sociale subventii incrucisate.
    24. Limitarea activitatilor de producere/distributie a energiei electrice
    Desfasurarea activitatii de furnizare in zona definita in anexa B nu exclude posibilitatea titularului licentei de a desfasura si activitati de distributie sau de producere in aceasta zona, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) nu va putea desfasura activitati de distributie a energiei electrice care sa necesite acordarea unei licente de distributie a energiei electrice, daca detine si o licenta de producere a energiei electrice. In aceste cazuri autoritatea competenta va preciza in cadrul licentei de producere a energiei electrice acele activitati de distributie pe care titularul licentei este autorizat sa le desfasoare;
    b) nu va putea desfasura activitati de producere a energiei electrice care sa necesite acordarea unei licente de producere a energiei electrice, daca detine si o licenta de distributie a energiei electrice. In aceste cazuri autoritatea competenta va preciza in cadrul licentei de distributie a energiei electrice acele activitati de producere pe care titularul licentei este autorizat sa le desfasoare;
    c) va ceda, intr-un interval de 12 luni de la data acordarii licentei, unei alte societati comerciale la care nu detine nici un fel de participare, dupa caz, toate capacitatile de producere care nu se incadreaza in prevederile licentei de distributie a energiei electrice sau toate capacitatile de distributie care nu se incadreaza in prevederile licentei de producere a energiei electrice.
    25. Constituirea si mentinerea garantiilor financiare
    25.1. Conform cerintelor art. 13 alin. (1) din regulament, titularul licentei va constitui, in interval de 2 ani de la data emiterii licentei, o garantie financiara prin care sa asigure desfasurarea continua a activitatii pentru cel putin 30 de zile calendaristice si sa acopere plata eventualelor daune solicitate de consumatori, conform prevederilor contractuale.
    25.2. Garantia financiara poate fi disponibila in urmatoarele forme:
    a) polita/polite de asigurare contra daunelor produse unor terti, emisa/emise de o societate de asigurari autorizata;
    b) un fond de rezerva constituit de titularul licentei, singur sau prin asociere cu alti titulari de licenta;
    c) orice alta forma.
    25.3. Autoritatea competenta poate sa solicite titularului licentei revederea formei si valorii garantiilor financiare, daca se modifica conditiile avute in vedere la emiterea licentei.
    25.4. Mentinerea garantiei financiare prevazute la pct. 25.1 constituie o conditie esentiala a licentei, iar incalcarea acestei prevederi poate conduce la suspendarea sau la retragerea licentei.
    26. Respectarea legilor si a reglementarilor
    26.1. Pe toata durata de valabilitate a licentei, titularul licentei va respecta in totalitate prevederile:
    a) licentei;
    b) legii si modificarilor aduse ulterior acesteia;
    c) tuturor legilor aplicabile;
    d) tuturor reglementarilor aplicabile, emise de autoritatea competenta si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I: Codul comercial al pietei angro de energie electrica, codurile retelelor, metodologiile de tarifare si tarifele reglementate, Regulamentul de masurare a cantitatilor de energie electrica tranzactionate pe piata angro, standardul de performanta, contractele-cadru de furnizare a energiei electrice etc.
    26.2. Respectarea de catre titularul licentei a legilor si a celorlalte prevederi mentionate la pct. 26.1 constituie o conditie esentiala a licentei si incalcarea ei indreptateste autoritatea competenta sa aplice sanctiuni mergand pana la suspendarea sau retragerea licentei.
    27. Furnizarea de informatii autoritatii competente
    27.1. Titularul licentei va furniza autoritatii competente datele si informatiile care ii sunt necesare in exercitarea atributiilor sale. Conditia 27 a licentei precizeaza, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. m), n) si l) din regulament, sarcinile titularului licentei in realizarea acestei obligatii.
    27.2. Titularul licentei va supune autoritatii competente o situatie financiara anuala in care va evidentia distinct activitatile autorizate prin licenta. In absenta unor precizari prealabile ale autoritatii competente, formatul si continutul situatiei vor fi in concordanta cu regulile contabile legale.
    27.3. Titularul licentei va intocmi si va supune autoritatii competente un raport anual cu privire la activitatile desfasurate in anul precedent, care va include:
    a) un rezumat si o analiza a:
    - activitatilor de furnizare a energiei electrice, din care nu va lipsi precizarea cantitatii totale de energie electrica vanduta si a numarului de consumatori deserviti;
    - respectarii standardului de performanta si a masurilor luate pentru imbunatatirea calitatii energiei electrice vandute;
    - plangerilor ce i-au fost adresate si care nu au fost solutionate la nivelul sau;
    - modificarilor survenite in activele societatii;
    - modificarilor survenite in structura pe specialitati a personalului;
    b) o prognoza a consumului pe termen mediu (3 ani) si pe anul curent, cu detalii privind intentiile de furnizare a energiei electrice catre noi consumatori, de transferare partiala, totala sau de incetare a activitatii.
    27.4. Documentele intocmite conform cerintelor pct. 27.2 si 27.3 se transmit autoritatii competente pana la o data ce nu va fi ulterioara datei incheierii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi si trebuie sa cumuleze datele provenind din activitatea de furnizare desfasurata de titularul licentei cu cele provenind din activitatea de furnizare desfasurata de orice alta societate comerciala aflata in una dintre situatiile precizate la pct. 27.8 lit. a), b) sau c).
    27.5. Informatiile continute in documentele mentionate la pct. 27.2 si 27.3 sunt considerate publice in temeiul art. 27 din regulament si, la cererea autoritatii competente, titularul licentei va trebui sa le publice. Fac exceptie informatiile care, printr-o decizie a autoritatii competente, sunt incadrate in prevederile art. 28 din regulament si care nu vor fi facute publice.
    27.6. Titularul licentei este obligat sa informeze autoritatea competenta despre orice incalcare a conditiilor licentei in termen de 7 zile lucratoare de la depistarea acesteia de catre titularul licentei.
    27.7. Titularul licentei va informa autoritatea competenta in termen de 10 zile lucratoare despre schimbarea:
    a) sediului/sediilor secundar/secundare;
    b) statutului juridic;
    c) structurii capitalului social;
    d) conducatorului societatii comerciale.
    27.8. Cu minimum 90 de zile calendaristice inainte de inceperea procedurii legale de constituire titularul licentei este obligat sa informeze autoritatea competenta despre intentia de infiintare a unei noi societati comerciale/sucursale avand ca obiect desfasurarea de activitati in cadrul sectorului energiei electrice:
    a) care apartine in totalitate titularului licentei;
    b) la care titularul licentei detine actiuni sau parti sociale;
    c) care apartine in parte sau in totalitate unei alte societati comerciale al carei asociat este titularul licentei.
    Obligatia revine si in situatia in care, prin modificarea obiectului de activitate, o societate comerciala al carei asociat este titularul licentei urmeaza sa desfasoare activitati in sectorul energiei electrice.
    Daca in urma analizei autoritatea competenta considera ca prin infiintarea acestei societati comerciale pot fi afectate interesele consumatorilor sau se creeaza premise ce pot conduce la obtinerea unei pozitii dominante pe piata, titularul licentei se va putea angaja in aceasta actiune numai in urma unei permisiuni scrise, emisa de autoritatea competenta in termen de 90 de zile calendaristice de la primirea informarii.
    27.9. Pentru a se asigura de indeplinirea conditiilor licentei si a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competenta poate sa ceara, sa examineze si sa copieze orice informatii, inregistrari si documente ale titularului licentei pe care le considera legate in vreun fel de afacerile si de activitatile acestuia in sectorul energiei electrice. Informatiile solicitate pot contine secrete de stat, de serviciu sau de afaceri.
    Autoritatea competenta va utiliza aceste informatii numai in scopul pentru care au fost furnizate si nu va dezvalui nici unei alte persoane neautorizate continutul acestora.
    28. Asigurarea confidentialitatii
    28.1. Titularul licentei se va asigura ca datele confidentiale obtinute de el in cursul operatiunilor comerciale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate sa primeasca astfel de informatii, fapta constituind contraventie conform art. 79 alin. (1) lit. p) din lege.
    Fac exceptie cazurile in care:
    a) se dispune de consimtamantul scris al persoanei ale carei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei;
    b) informatia este deja publica;
    c) titularul licentei este obligat sau are permisiunea de a divulga informatia in scopul respectarii conditiilor licentei, a unui ordin al autoritatii competente sau a unei legi in vigoare;
    d) informatia trebuie transmisa in cursul indeplinirii normale a activitatilor autorizate prin licenta.
    28.2. Prevederile pct. 28.1 se aplica si in raport cu societatile comerciale care apartin titularului licentei, in parte sau in totalitate, si care ar putea dobandi, prin utilizarea acestor informatii, avantaje nejustificate pe piata energiei electrice sau care ar putea crea avantaje comerciale nejustificate unor terti prin divulgarea informatiilor catre acestia.
    29. Respectarea conditiilor de transferare a licentei
    29.1. Transferul (cesiunea) drepturilor titularului licentei de furnizare a energiei electrice se poate face numai prin contract, cu respectarea conditiilor legale si cu aprobarea scrisa, prealabila, a autoritatii competente.
    29.2. In contractul de cesiune titularul licentei va preciza si obligatiile pe care le preia cesionarul; dintre acestea nu va lipsi obligatia stipulata la conditia 26. Titularul licentei raspunde solidar cu cesionarul pentru obligatiile ce decurg din licenta.
    29.3. Orice transfer realizat fara aprobarea autoritatii competente este considerat nul, constituie o incalcare a unei conditii a licentei si se sanctioneaza contraventional.
    30. Asigurarea calitatii
    Titularul licentei va intocmi, va aplica si va actualiza, in functie de rezultate, un plan de conducere a calitatii serviciilor de furnizare ce fac obiectul licentei. Planul se va transmite autoritatii competente in termen de 90 de zile de la data emiterii licentei si va preciza, fara a se limita insa la, urmatoarele:
    a) obiectivele propuse in domeniul calitatii serviciului de furnizare;
    b) activitatile incluse in cadrul serviciului de furnizare, stabilite in concordanta cu cerintele licentei;
    c) alocarea responsabilitatilor si a autoritatii de decizie in desfasurarea activitatilor;
    d) metoda de urmarire a realizarii obiectivelor calitatii si de actualizare a planului de conducere a calitatii.
    31. Asigurarea personalului calificat
    31.1. Titularul licentei se va asigura ca dispune de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea tuturor activitatilor legate de furnizarea energiei electrice, in conformitate cu cerintele licentei.
    31.2. Titularul licentei se va asigura ca dispune de personal pentru activitati de montaj, intretinere, reparatii, inlocuire, citire, efectuate la instalatiile de masurare; cerinta se refera la instalatiile de masurare amplasate la consumatori si, dupa caz, la cele amplasate in instalatiile aflate in proprietatea/administrarea operatorului de distributie.

    Controlul executarii activitatilor ce fac obiectul licentei
    32. Autoritatea competenta va urmari indeplinirea conditiilor din licenta de catre titularul licentei. In acest scop:
    a) va analiza rapoartele/situatiile remise de titularul licentei;
    b) va putea inspecta in orice moment documentele contabile ale titularului licentei si/sau va putea solicita efectuarea unui audit contabil al activitatii acestuia;
    c) va investiga, la solicitarea argumentata a unei terte persoane sau din proprie initiativa, practicile titularului licentei pe piata energiei electrice care fac obiectul licentei.
    33. In exercitarea atributiilor de control reprezentantii autorizati ai autoritatii competente au, in temeiul art. 81 alin. (1) din lege, dreptul de acces pe teritoriul si la documentele titularului licentei. Titularul licentei va acorda autoritatii competente orice asistenta necesara pe parcursul efectuarii inspectiei in cauza.

    Sanctiuni
    34. Daca in urma investigatiilor facute de autoritatea competenta se stabileste ca titularul licentei nu a respectat una sau mai multe dintre conditiile licentei sau ale legii, autoritatea competenta poate aplica, in temeiul art. 79 alin. (4) din lege amenzi contraventionale.
    Aplicarea si/sau plata oricarei amenzi contraventionale nu limiteaza in nici un fel dreptul autoritatii competente de a suspenda/a retrage licenta in cazul incalcarii repetate a prevederilor legii sau conditiilor licentei.

    Suspendarea/retragerea licentei
    35. La cererea scrisa a titularului licentei autoritatea competenta poate retrage licenta, luand in considerare siguranta si continuitatea alimentarii consumatorilor.
    36. In cazurile in care titularul licentei:
    a) nu isi poate indeplini obligatiile prevazute in lege sau in alte legi in vigoare;
    b) nu respecta o conditie identificata ca fiind esentiala in cadrul licentei;
    c) incalca in mod repetat una sau mai multe conditii ale licentei,
    prin decizie a autoritatii competente se va suspenda/se va retrage licenta, procedand conform art. 20 alin. (1) din regulament.
    37. Autoritatea competenta va comunica in scris titularului licentei, cu cel putin 30 de zile inainte, data la care urmeaza sa suspende/sa retraga licenta. Comunicarea scrisa din partea autoritatii competente nu este necesara, daca suspendarea/retragerea licentei se face ca urmare a inceperii procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment, respectiv in cazul dizolvarii titularului licentei.
    38. In perioada procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment, pana la finalizarea acesteia, titularul licentei sau un alt titular de licenta, numit prin decizie de autoritatea competenta, va indeplini fara intrerupere obligatiile ce decurg din licenta, precum si celelalte activitati economice ale titularului licentei.
    39. Daca, in situatiile descrise in cadrul conditiei 36 sau 38, autoritatea competenta numeste un alt titular de licenta, titularul licentei va fi obligat, in urma unei decizii emise de autoritatea competenta, sa puna la dispozitie noului titular de licenta toate registrele, inregistrarile, informatiile si activele aflate in posesia sa, necesare indeplinirii neintrerupte a obligatiilor din licenta si a celorlalte activitati economice specifice.
    Drepturile si obligatiile titularului licentei din contractele de furnizare a energiei electrice, suspendate ca urmare a situatiilor mentionate la conditia 36 sau 38, vor fi preluate de noul titular de licenta de la data la care intra in vigoare decizia de numire emisa de autoritatea competenta.
    40. Titularul licentei va respecta dispozitia autoritatii competente privind preluarea consumatorilor de la un alt titular de licenta caruia i s-a retras licenta sau se afla in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment si va informa consumatorii despre aceasta schimbare.

    Modificarea licentei
    41. La cererea scrisa a titularului licentei, in cazurile care se incadreaza in prevederile art. 56 din lege, autoritatea competenta poate modifica licenta, procedand conform art. 19 alin. (3) din regulament.
    42. Modificarile licentei, initiate de autoritatea competenta ca urmare a schimbarii circumstantelor existente la data acordarii licentei (cadrul legislativ si de reglementare, hotarari ale instantelor judecatoresti) sau a unor evenimente ce afecteaza substantial piata energiei, se comunica in scris titularului licentei cu 30 de zile calendaristice inainte de intrarea lor in vigoare. Titularul licentei va confirma posibilitatea de respectare a noilor conditii, caz in care va primi o noua licenta cu continut modificat, sau va solicita retragerea licentei.
    43. In cazul in care nu survin schimbari ale circumstantelor existente la data acordarii licentei, reglementarile adoptate sau modificate de autoritatea competenta ulterior acestei date nu pot aduce schimbari ale conditiilor licentei, care sa afecteze negativ drepturile titularului licentei.
    44. Pe parcursul primului an de la data acordarii licentei, autoritatea competenta si titularul licentei pot conveni modificari ale conditiilor licentei, in cazuri justificate de practica aplicarii acestora.
    45. Schimbarea sediului nu constituie motiv de modificare a licentei.

    Cai de comunicare
    46. Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau alta informatie ceruta sau a carei transmitere este permisa in conditiile licentei se va face in scris si se va putea transmite prin telefax cu conditia ca, in toate cazurile, originalul sa se depuna, prin curier sau serviciile postale, la urmatoarele adrese:
    - pentru autoritatea competenta:
      - str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3, Bucuresti;
    - pentru titularul licentei:
      - str. Grigore Alexandrescu nr. 9, bl. H2, sectorul 1, Bucuresti.

    Tarife si contributii
    47. Pe toata durata de valabilitate a licentei titularul licentei va plati anual autoritatii competente o contributie pentru emiterea reglementarilor, altele decat licentele si autorizatiile. Valoarea contributiei se stabileste in fiecare an, conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 2 la regulament, prin decizie a autoritatii competente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    48. Pe toata durata de valabilitate a licentei titularul licentei va plati anual autoritatii competente un tarif aferent costurilor asociate controlului executarii activitatilor ce fac obiectul licentei, modificarii licentei sau altor activitati legate de mentinerea licentei. Tariful aplicat de autoritatea competenta se calculeaza:
    a) pe baza tarifului unitar pentru furnizarea energiei electrice, precizat in tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la regulament actualizat anual prin decizie a autoritatii competente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    b) considerand puterea maxima de contract pe anul anterior, comunicata autoritatii competente de catre titularul licentei pana la 15 ianuarie a anului de plata, calculata prin insumarea puterilor maxime precizate in contractele de furnizare a energiei electrice pe care titularul licentei le-a incheiat cu consumatorii.
    49. Neplata contributiilor/tarifelor anuale, pana la termenele stabilite prin regulament, poate atrage suspendarea licentei.

    Cai de apel
    50. Deciziile autoritatii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licentei, precum si cele cu privire la aplicarea amenzilor contraventionale, generate de incalcarea prevederilor licentei sau ale legii pot fi atacate de titularul licentei la instanta judecatoreasca competenta, in virtutea dreptului mentionat la conditia 10 din licenta.

    ANEXA A

                           GLOSAR DE TERMENI

    Termenii marcati cu litere italice in textul conditiilor licentei se definesc dupa cum urmeaza:
    - Autoproducator de energie electrica - agent economic care, in afara activitatilor sale de baza, isi produce (1) singur sau, (2) cu un alt producator din apropiere, in intregime sau in parte, energia electrica necesara consumului sau. In cazul (2), agentul economic consumator detine o cota de minim 10% din capitalul social al agentului economic producator si trebuie sa consume cel putin 50% din productia anuala de energie electrica a agentului economic producator. Autoproducatorul poate sa livreze surplusul de energie electrica in retelele publice de transport/distributie si sa primeasca energie electrica in cazuri de necesitate.
    - Autoritatea competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE sau orice succesor al acesteia avand autoritate asupra titularului licentei.
    - Codul comercial al pietei angro de energie electrica - colectie de reglementari referitoare la relatiile comerciale pe piata angro a energiei electrice (definirea participantilor si a regulilor pietei: inregistrare, ofertare, efectuare de plati, incheiere de tranzactii, constituire de garantii, regularizari, penalitati financiare etc.).
    - Codurile retelelor - colectie de reglementari cu caracter tehnic, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul energiei electrice pentru exploatarea, administrarea si intretinerea retelelor de transport si distributie.
    - Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridica romana sau straina care cumpara si consuma energie electrica pentru uzul propriu si eventual pentru un alt consumator (denumit "subconsumator").
    - Furnizor - persoana juridica, titular al unei licentei de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare.
    - Furnizare - activitatea de comercializare a energiei electrice si serviciile de masurare a energiei electrice vandute.
    - Lege - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica.
    - Loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv subconsumatorii sai, unde se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum.
    - Operator comercial - entitate operationala a Companiei Nationale de Electricitate - S.A., care asigura (mijloceste), pe piata energiei, incheierea aranjamentelor comerciale cu energie electrica, referitoare la cantitatile tranzactionate si la pret.
    - Operator de transport - entitate operationala a Companiei Nationale de Electricitate - S.A. care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua electrica de transport.
    - Operator de distributie - entitate operationala care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua electrica de distributie.
    - Piata angro a energiei electrice - piata pe care se tranzactioneaza energie electrica in scopul revinderii in detaliu catre consumatorii (finali) de energie electrica.
    - Piata de detaliu a energiei electrice - piata prin care se asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor (finali) de energie electrica, de regula prin reteaua de distributie.
    - Piata energiei electrice - piata pe care se tranzactioneaza angro si in detaliu energie electrica.
    - Piata spot - componenta a pietei concurentiale pe care energia electrica este tranzactionata prin licitatie.
    - Producator de energie electrica - persoana juridica, titular al unei licente de producere a energiei electrice, avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice in scopul vanzarii.
    - Producator independent de energie electrica - producator de energie electrica, care participa, in nume propriu, distinct de alti producatori preexistenti, la acoperirea consumului de energie electrica.
    - Racord "adanc" de transport - orice linii electrice, instalatii electrice sau de masura care deservesc unul sau mai multi consumatori, aflate in administrarea operatorului de transport si care:
    a) sunt integrate functional in reteaua electrica de distributie si,
    b) prin acord intre operatorul de transport si operatorul de distributie sunt exploatate de catre operatorul de distributie.
    - Regulament de masurare a cantitatilor de energie electrica tranzactionate pe piata angro - document normativ care stabileste modul in care se realizeaza masurarea cantitatilor de energie electrica activa si reactiva tranzactionate angro intre agentii economici din sectorul energiei electrice.
    - Regulament - Regulament pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 567/1999 prin care se stabileste modul in care se acorda autorizatiile si licentele operatorilor din sectorul energiei electrice si termice.
    - Retea electrica de distributie - retea electrica prin care energia electrica se transporta in zonele de consum, distribuind-o la consumatori.
    NOTA:
    Reteaua include linii electrice cu tensiunea de cel mult 110 kV, instalatii electrice si de masurare si:
    1. este detinuta sau exploatata de un titular de licenta din sectorul energiei electrice;
    2. poate fi racordata la reteaua electrica de transport, la producatori de energie electrica, sau la alte retele de distributie si la retelele consumatorilor;
    3. poate include racorduri "adanci" de transport, exploatate de un operator de distributie, dar nu si alte parti din reteaua electrica de transport.
    - Retea electrica de transport - retea electrica buclata de inalta tensiune de 220 kV si mai mult, prin care se transporta la distanta puteri electrice importante.
    NOTA:
    1. Reteaua este compusa din linii electrice aflate in administrarea operatorului de transport.
    2. Reteaua include orice instalatii electrice si de masurare aflate in administrarea sau exploatarea operatorului de transport, cu exceptia racordurilor "adanci" de transport.
    - Sectorul energiei electrice - ansamblul agentilor economici si activitatilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare si de intretinere a instalatiilor de producere, transport, distributie si de furnizare a energiei electrice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine.
    - Standard de performanta - Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, prin care se reglementeaza indicatorii de performanta in asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice.
    - Subconsumator - consumatorul de energie electrica alimentat de la un consumator (final) de energie electrica, aflat in apropierea sa.
    - Titularul licentei - Societatea Comerciala "Electrica" - S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, bloc H2, sectorul 1, inmatriculata in registrul comertului cu nr. J 40/7541/1998 din 30 iulie 1998, cod SIRUES 40/6100709.

    ANEXA B

                              ZONA
in care Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. este autorizata sa furnizeze energie electrica consumatorilor finali la tarife reglementate

    Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. este autorizata sa furnizeze energie electrica la tarife reglementate, in conditiile licentei, consumatorilor care au locuri de consum amplasate oriunde pe teritoriul Romaniei, cu exceptia consumatorilor carora li se furnizeaza energie electrica:
    a) direct din barele centralelor sau direct din serviciile interne ale acestora, de catre producatorii (independenti sau apartinand filialelor Companiei Nationale de Electricitate), autoproducatorii de energie electrica enumerati in anexa B1;
    b) de catre furnizorii enumerati in anexa B2, care detin licenta de furnizare la tarife reglementate.
    2. Lista furnizorilor din anexa B2 se stabileste de catre autoritatea competenta, pe masura acordarii de licente de furnizare la tarife reglementate, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    3. La cererea oricarui consumator dintre cei inclusi in anexa B1, Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. va trebui sa faca o oferta de racordare si, in cazul realizarii unui acord, sa ii furnizeze acestuia energie electrica in regim continuu, solicitand autoritatii competente modificarea anexei B1.
    4. Dreptul de a furniza energie electrica la tarife reglementate, in zona definita in aceasta anexa, este acordat in exclusivitate Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.
    5. Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. poate furniza energie electrica si consumatorilor cuprinsi in anexele B1 si B2, in regim de completare, cu respectarea conditiei 12.

    ANEXA B1

                              LISTA
cuprinzand producatorii/autoproducatorii care furnizeaza energie electrica consumatorilor finali exclusi din zona in care Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. este autorizata sa furnizeze energie electrica la tarife reglementate

    Consumatorii la care furnizarea energiei electrice in regim continuu se face de catre producatorii (independenti sau apartinand filialelor Companiei Nationale de Electricitate - S.A.), autoproducatorii de energie electrica enumerati mai jos, direct din barele centralelor sau direct din serviciile interne ale acestora, sunt exclusi din zona in care Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. este autorizata sa furnizeze energie electrica la tarife reglementate.
    Societatea Comerciala "Electrica" - S.A., prin sucursalele sale precizate mai jos, furnizeaza energie electrica acestor producatori/autoproducatori numai in regim de completare.

         Producator/autoproducator                              Sucursala de
                                                                distributie

 - Societatea Comerciala "Upsom" - S.A. Ocna-Mures              Alba-Iulia
 - Societatea Comerciala "Stratusmob" - S.A. Blaj
 - Societatea Comerciala "Turnu" - S.A. Turnu Magurele          Alexandria
 - Societatea Comerciala "Sofert" - S.A. Bacau                  Bacau
 - Societatea Comerciala "Rafinaria Darmanesti" - S.A.
 - Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A. -
   Sucursala Hidrocentrale Bistrita - Piatra-Neamt
 - Compania Nationala "Apele Romane" S.A. - CHE STRIMTORI
   Firiza                                                       Baia Mare
 - Societatea Comerciala "Elerex" - S.A. Maieru (MHC) Aries     Bistrita
 - CET Botosani                                                 Botosani
 - Societatea Comerciala "Siretul" - S.A. Bucecea
 - RAAN - Filiala Iasi (MHC Stanca)
 - Societatea Comerciala "CET" - S.A. Braila                    Braila
 - Societatea Comerciala "Colorom" - S.A. Codlea                Brasov
 - Societatea Comerciala "Nitramonia" - S.A. Fagaras
 - Societatea Comerciala "Viromet" - S.A. Victoria
 - Societatea Comerciala "Celohart" - S.A. Zarnesti
 - Societatea Comerciala "Fabrica de zahar" - S.A. Bod
 - Societatea Comerciala "Hidral Invest - Carpatex"
 - Societatea Comerciala "Hidral Invest" - Tohan
 - Societatea Comerciala "Griro" - S.A. Bucuresti               Bucuresti
 - Societatea Comerciala "Pipera" - S.A. Bucuresti
 - Societatea Comerciala "Vest Energo" - S.A. Bucuresti
 - Societatea Comerciala "Danubiana" - S.A. Bucuresti
 - Universitatea "Politehnica" Bucuresti
 - Societatea Comerciala "Zaharul" - S.A. Buzau                 Buzau
 - CET Buzau
 - Societatea Comerciala "Siderca" - S.A. Calarasi              Calarasi
 - Societatea Comerciala "Comceh" - S.A. Calarasi
 - Societatea Comerciala "Clujana" - S.A. Cluj-Napoca           Cluj-Napoca
 - Societatea Comerciala "Sortilemn" - S.A. Gherla
 - Societatea Comerciala "Somes" - S.A. Dej
 - Societatea Comerciala "Cesom" - S.A. Dej
 - Societatea Comerciala "Colonia Cluj-Napoca Energie" - S.R.L.
 - CET Midia                                                    Constanta
 - CHE Agigea
 - Societatea Comerciala "Reloc" - S.A.                         Craiova
 - Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala
   Electrocentrale Isalnita
 - RAAN - CET Romag Termo                                       Drobeta-Turnu
                                                                Severin
 - Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A. - Sucursala
   Hidrocentrale Portile de Fier (Hidrocentrala Portile de
   Fier II)
 - Societatea Comerciala "Enet" - S.A. Focsani                  Focsani
 - Societatea Comerciala "Sidex" - S.A. Galati                  Galati
 - Societatea Comerciala "Recet" - S.A. Galati
 - Societatea Comerciala "Nuclearmontaj" - S.A.
 - Societatea Comerciala "Valceana" - S.A. -
   Reparatii - Constructii Galati
 - Societatea Comerciala "Energomontaj" - S.A. Galati
 - Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala
   Electrocentrale Oradea - CET I                               Oradea
 - Societatea Comerciala "Fibrex" - S.A. Savinesti              Piatra-Neamt
 - Societatea Comerciala "Azochim" - S.A. Piatra-Neamt
 - Societatea Comerciala "Petrocart" - S.A. Piatra-Neamt
 - Societatea Comerciala "Danubiana" - S.A. Roman
 - Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A - Sucursala     Pitesti
   Hidrocentrale Curtea de Arges (CHE Pitesti, CHE Bascov,
   CHE Budeasa, CHE Valcele, CHE Golesti)
 - Societatea Comerciala "Marc Favre" - S.R.L.                  Ploiesti
 - Societatea Comerciala "Steaua Romana" - S.A.
 - Societatea Comerciala "Petrotel Lukoil" - S.A.
 - Societatea Comerciala "Hartie Busteni" - S.A.
 - Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. (MHC Voila)
 - FE Ploiesti
 - CET Govora                                                   Ramnicu Valcea
 - Societatea Comerciala "Combinatul Siderurgic Resita" - S.A.  Resita
 - Societatea Comerciala "Semag" - S.A. Toplet
 - Societatea Comerciala "Gavazzi Steel" - S.A. Otelu Rosu
 - Societatea Comerciala "Nuonsib" - S.R.L. Sibiu               Sibiu
 - Societatea Comerciala "Zahar" - S.A. Corabia                 Slatina
 - Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. Slobozia               Slobozia
 - Societatea Comerciala "Cristal" - S.A. Urziceni
 - Societatea Comerciala "Ambro" - S.A. Suceava                 Suceava
 - Directia apelor Siret - Bacau (Pompe SGA Mihoveni)
 - Societatea Comerciala "Azomures" - S.A. Targu Mures          Targu Mures
 - Societatea Comerciala "Bicapa" - S.A. Tarnaveni
 - Societatea Comerciala "Zamur" - S.A. Targu Mures
 - Societatea Comerciala "Zaharul" - S.A. Ludus
 - Societatea Comerciala "Hidral Invest" - S.A. Brasov          Timisoara
 - CHEMP Topolovat
 - B.B.G. ALUM - S.A. Tulcea                                    Tulcea

    ANEXA B2

                              LISTA
cuprinzand furnizorii care furnizeaza energie electrica consumatorilor finali exclusi din zona in care Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. este autorizata sa furnizeze energie electrica la tarife reglementate

    Consumatorii la care furnizarea energiei electrice in regim continuu se face de catre furnizorii enumerati mai jos sunt exclusi din zona in care Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. este autorizata sa furnizeze energie electrica la tarife reglementate. Furnizorii de energie electrica enumerati detin licenta de furnizare la tarife reglementate.
    Societatea Comerciala "Electrica" - S.A., prin sucursalele sale precizate mai jos, furnizeaza energie electrica acestor consumatori, numai in regim de completare.

          Furnizor,                           Sucursala de distributieSmartCity5

COMENTARII la Decizia 46/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 46 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 46/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu