Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 425 din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 30 aprilie 2009Ioan Vida                                      - preşedinte

Nicolae Cochinescu                     -judecător

Aspazia Cojocaru                        -judecător

Acsinte Gaspar                            -judecător

Petre Lăzăroiu                             -judecător

Ion Predescu                               -judecător

Tudorel Toader                            -judecător

Augustin Zegrean                        -judecător

Carmen Cătălina Gliga                - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi   - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Auto Confort" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 5.974/99/2008 al Tribunalului laşi - Secţia comercială şi contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că partea Societatea Comercială „Lux Trans Company" - S.R.L. din laşi a transmis la dosarul cauzei un înscris prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii Constituţionale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că în prezentul dosar nu au intervenit elemente noi faţă de cele deja examinate de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 19 noiembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 5.974/99/2008, Tribunalul laşi - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială „Auto Confort" - S.R.L. din laşi într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect o acţiune în anulare a unui act administrativ.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat, prin aceea că nu prevede sau nu reiese cu claritate obligaţia reclamantului (terţ) de a formula acţiunea în contencios administrativ şi împotriva beneficiarului actului administrativ atacat, nu numai împotriva emitentului actului, afectează dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare al beneficiarului actului. Singura posibilitate legală a acestuia de a-şi formula apărările este intervenţia accesorie, însă aceasta este caracterizată de anumite limite procesuale, printre care şi aceea că nu permite folosirea unei căi proprii de atac, în situaţia pronunţării unei soluţii defavorabile părţii în interesul căreia intervine, şi care alege să rămână în pasivitate. Având o exprimare neclară şi interpretabilă, textul de lege criticat a generat o practică neunitară a instanţelor de judecată în ceea ce priveşte introducerea în cauză a beneficiarului actului.

Tribunalul Iaşi - Secţia comercială şi contencios administrativ apreciază că prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 sunt constituţionale. Acestea nu exclud de plano beneficiarul actului de la participarea în litigiul care are ca obiect actul administrativ ce îi conferă o serie de drepturi, astfel că instanţa este cea care apreciază, după caz, necesitatea introducerii sale în cauză. In plus, autorul excepţiei nu arată în ce măsură s-ar aduce atingere prevederilor art. 45 şi art. 53 din Constituţie, invocate.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituţionale, acestea fiind anterior examinate de Curtea Constituţională, care s-a pronunţat în sensul respingerii excepţiei prin Decizia nr. 788/2008. In plus, textul legal criticat nu restrânge exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi constituţionale, iar prevederile art. 45 din Legea fundamentală, invocate, nu au incidenţă în cauză.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textul de lege criticat are următoarea redactare:

Art. 1 - Subiectele de sesizare a instanţei: „(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept."

Autorul excepţiei consideră că textul de lege menţionat încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul părţilor la un proces echitabil, art. 24 referitoare la dreptul la apărare, art. 45 privind libertatea economică şi ale art. 53 care reglementează condiţiile pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Autorul excepţiei apreciază că textul de lege criticat încalcă, în principal, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare al beneficiarului unui act administrativ individual, care este atacat în justiţie de un terţ, în calitate de persoană vătămată într-un drept al său ori interes legitim prin acel act. Or, prin Decizia nr. 788 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 5 august 2008, Curtea a reţinut, în esenţă, că dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reprezintă „însăşi expresia principiului constituţional al liberului acces la justiţie, lărgind sfera persoanelor care, prin intermediul justiţiei, au posibilitatea să îşi apere aceste drepturi şi interese legitime". In acest context, Curtea arată că Legea fundamentală garantează drepturile constituţionale, în egală măsură, tuturor titularilor acestora, şi nu în mod diferit, cum şi-ar dori autorul excepţiei. Reglementarea drepturilor subiective urmăreşte asigurarea echilibrului rezonabil între interesul privat, pe de o parte, şi interesul public, pe de altă parte, după cum exercitarea drepturilor de către o persoană nu trebuie să afecteze exercitarea dreptului subiectiv al altei persoane. Aşa fiind, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere dreptului la un proces echitabil şi nici dreptului la apărare al beneficiarului unui act administrativ cu caracter individual atacat în contencios administrativ de o altă persoană, de vreme ce legislaţia în vigoare, respectiv secţiunea I - Intervenţia, cap. III - Alte persoane care pot lua parte la judecată din Codul de procedură civilă asigură acestuia modalitatea efectivă de apărare a dreptului sau interesului pretins lezat, în cadrul unui proces echitabil.

In ceea ce priveşte dispoziţiile art. 45 din Constituţie, referitoare la libertatea economică, invocate, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Auto Confort" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 5.974/99/2008 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercială şi contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 martie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 425/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 425 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 425/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu