Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 328 din 23 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78, 78 1, 79 si 80 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 338 din 21 mai 2010Ioan Vida                                     - preşedinte

Nicolae Cochinescu                     -judecător

Aspazia Cojocaru                        -judecător

Acsinte Gaspar                            -judecător

Petre Lăzăroiu                             -judecător

Ion Predescu                               -judecător

Puskas Valentin Zoltan                -judecător

Tudorel Toader                            -judecător

Augustin Zegrean                        -judecător

Antonia Constantin                      - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi   - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78, 781, 79 şi 80 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Mebis" - S.A. din Bistriţa în Dosarul nr. 26/112/2009 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78, 781 şi 79 din Legea nr. 69/2000, deoarece respectă exigenţele impuse de art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, în sensul că restricţiile impuse dreptului de proprietate privată servesc interesului general pe care îl prezintă activitatea de educaţie fizică şi sport în cadrul dreptului constituţional la ocrotirea sănătăţii. In privinţa dispoziţiilor art. 80, solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă, deoarece acestea nu au legătură cu dezlegarea cauzei în care a fost invocată excepţia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea  nr.  152/CA/2009 din  24  martie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 26/112/2009, Tribunalul Bistriţa- Năsăud - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78, 781, 79 şi 80 din Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Mebis" - S.A. din Bistriţa într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect o acţiune în anulare a unui act administrativ.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor art. 44 din Legea fundamentală, deoarece, potrivit acestora, imobilele dobândite de societăţile comerciale în condiţiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale se reintegrează în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Se încalcă, astfel, şi principiul egalităţii titularilor dreptului de proprietate, indiferent de forma de proprietate, precum şi obligaţia despăgubirii proprietarului în cazul modificării regimului juridic al bunului. Prin procesul de privatizare unele societăţi comerciale constituite iniţial cu capital integral de stat au devenit societăţi comerciale cu capital integral sau parţial privat, iar la vânzarea acţiunilor au fost determinate, printre altele, şi valoarea capitalului social, precum şi natura bunurilor care compun capitalul. Or, „scoaterea unor bunuri din patrimoniul acestor societăţi comerciale şi transferul lor în patrimoniul altui titular al proprietăţii private, chiar dacă acesta este succesorul de drept al unui fost proprietar, dar de la care au fost trecute bunurile respective în proprietatea unor societăţi comerciale, în baza unui titlu legal, este contrară prevederilor constituţionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate şi la ocrotirea proprietăţii private în mod egal de lege, indiferent de titular". Este afectată, totodată, exercitarea libertăţii de dispoziţie cu privire la un astfel de bun imobil, deoarece proprietarul are obligaţia de a menţine destinaţia sa, şi anume bază sportivă, sau în cazul desfiinţării, de a construi o nouă bază de agrement. Se mai susţine că, prin prevederile art. 79 din lege, persoanele de drept privat sunt asimilate instituţiilor publice, în sensul că schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea bazei sportive se face numai prin hotărâre a Guvernului.

Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 78, 781, 79 şi 80 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, astfel cum au fost modificate prin dispoziţiile pct. 2 al art. unic din Legea nr. 221/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, şi ale art. I pct. 47-52 din Legea nr. 472/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

-  Art. 78: „(1) In sensul prezentei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor şi spaţiilor, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport.

(2)   Bunurile menţionate la alin. (1) aparţin, după caz, proprietăţii publice sau private.

(3) Bazele sportive din domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.";

- Art. 781: „Autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină în stare de funcţionare.";

- Art. 79: „(1) Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului şi cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfiinţate.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi societăţilor comerciale care deţin active patrimoniale destinate activităţii sportive ce au aparţinut statului.";

- Art. 80: „(1) Baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în patrimoniul statului şi în folosinţa fostului Consiliu Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Predarea-preluarea se face pe bază de protocol. Justa despăgubire se acordă, după caz, de Guvern. In acelaşi timp se reintegrează fără plată şi imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare, au trecut în patrimoniul unor societăţi comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe bază de protocol.

(3)  Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate în patrimoniul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se face pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, cu revizuirea anuală a acestuia, numai în conformitate cu metodologia stabilită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(4)  Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, în condiţiile alin. (3) se face cu prioritate pentru activităţi sportive.

(5)  Deţinătorii de bunuri prevăzute la alin. (1) şi (2), care urmează să fie reintegrate în patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Sport, sunt obligaţi să pună la dispoziţie împuterniciţilor acesteia toate documentele care atestă proprietatea, evidenţele contabile, precum şi documentele necesare, în vederea înregistrării. Agenţia Naţională pentru Sport, prin împuterniciţii săi, va acţiona în justiţie persoanele juridice sau fizice care refuză semnarea protocoalelor şi predarea documentelor de proprietate. Aceste acţiuni sunt scutite de taxa de timbru.

(6)  Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparţinând bazei materiale sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevăzute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxa de timbru şi cererile de chemare în judecată privind acţiuni în prestaţie tabulară, radiere, anulare sau modificare a înscrierilor din cartea funciară înaintate de instituţiile sau persoanele prevăzute la alin. (5).

(7)  Acţiunile în justiţie formulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxa de timbru.

(8)  In condiţiile alin. (7) şi alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale pot face reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportivă.

(9)  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului administrează baza materială proprie prin complexurile sportive naţionale şi cluburile sportive din subordinea sa, precum şi prin unităţile de administrare a bazelor sportive din subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

(10)  Complexurile sportive naţionale sunt persoane juridice, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului ca instituţii publice în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Obiectul de activitate al acestora îl constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive de nivel naţional şi internaţional. Complexurile sportive naţionale se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(11)   Unităţile de administrare a bazelor sportive din subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică, având ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.

(12)  Sursele de finanţare a complexurilor sportive naţionale provin din:

a) subvenţii de la bugetul de stat;

b)   venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi cu obiectul de activitate ale acestora;

c) donaţii şi sponsorizări;

d) alte venituri, în condiţiile legii;

e)  sume rămase din venituri extrabugetare din exerciţiul financiar precedent.

f)   venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora.

(13)  Veniturile obţinute din activitatea complexurilor sportive naţionale şi a unităţilor judeţene de administrare a bazelor sportive se gestionează şi se utilizează integral la nivelul unităţilor respective, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

(14)   Comitetul Olimpic Român şi federaţiile sportive naţionale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, pot primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

(15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, poate fi transferat în domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, după caz, în condiţiile legii."

Art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, la care art. 80 alin. (2) din Legea nr. 69/2000 face trimitere, prevede următoarele: „Iniţial, capitalul social al societăţilor comerciale constituite potrivit art. 17 este deţinut integral de statul român sub formă de acţiuni sau părţi sociale, în raport cu forma juridică a societăţii şi va fi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.

Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobândite cu alt titlu."

Autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor art. 44 din Constituţie, referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Dispoziţiile art. 78, 781, 79 şi 80 din Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000 reglementează norme referitoare la baza materială sportivă şi modalitatea de reintegrare a acestei baze în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceste baze sportive aparţin, după caz, proprietăţii publice sau private, în sensul că se află fie în domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, fie în sectorul privat. Asupra bunurilor ce   aparţin   proprietăţii   publice   a   statului   sau   unităţilor administrativ-teritoriale nu se poate pune problema unei exproprieri cu prilejul reintegrării, din moment ce titularul dreptului rămâne acelaşi subiect de drept. In plus, acesta are obligaţia să păstreze destinaţia bazelor sportive şi să le menţină în stare de funcţionare, respectiv să construiască alte baze sportive similare în prealabil desfiinţării sau schimbării destinaţiei acestora. Această obligaţie revine în egală măsură şi societăţilor comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 781 şi art. 79 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, ceea ce, în opinia autorului excepţiei, contravine prevederilor art. 44 din Constituţie, la fel ca şi faptul că proprietatea privată a acestor subiecte de drept trece în patrimoniul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Curtea constată că aceste susţineri nu pot fi reţinute, de vreme ce art. 80 alin. (2) din legea criticată prevede acordarea unor juste despăgubiri, după caz, cu prilejul procesului de reintegrare a bazelor sportive în patrimoniul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Totodată, cu privire la imobilele care au trecut în patrimoniul unor societăţi comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare, aceleaşi dispoziţii prevăd reintegrarea fără plată, deoarece acestea s-au constituit, iniţial, din bunuri deţinute de statul român. In sfârşit, obligaţia referitoare la păstrarea destinaţiei bazelor sportive şi menţinerea acestora în stare de funcţionare sau obligaţia privind construirea altor baze sportive similare în prealabil desfiinţării sau a schimbării destinaţiei acestora, ce revine şi societăţilor comerciale, deci unor subiecte de drept privat, este o obligaţie propter rem, justificată prin faptul că educaţia fizică şi sportul reprezintă activităţi de interes naţional, pe care statul trebuie să le susţină şi sa le încurajeze în cadrul obligaţiei sale de a asigura dreptul la ocrotirea sănătăţii, prevăzut de art. 34 din Constituţie.

Ca atare, nu se poate vorbi de o încălcare a proprietăţii private, deoarece bazele sportive au aparţinut statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, fie în domeniul public, fie în domeniul privat, cu unicul scop de a realiza activităţile de interes naţional sprijinite de stat - educaţia fizică şi sportul.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78, 781, 79 şi 80 din Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Mebis" - S.A. din Bistriţa în Dosarul nr. 26/112/2009 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 martie 2010.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 328/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 328 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 328/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu