Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.311 din 13.01.2020

privind modificarea şi completarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Administratia Nationala a Penitenciarelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 03 februarie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 18 lit. b) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie. Articolul IAnexa la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 şi 110 bis din 5 februarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Personalul desemnat să facă parte din formaţiunea de primă intervenţie în caz de incendiu în afara orelor de program, în zilele de repaus săptămânal şi în zilele libere stabilite prin lege, este nominalizat prin decizia de zi pe unitate, de către şefii serviciilor/birourilor siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, respectiv şeful Serviciului de pază şi escortare deţinuţi transferaţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din schimbul aflat în serviciu şi se consemnează nominal şi în registrul de planificare a personalului în serviciul de pază şi supraveghere. 2. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 70
(1) Avizele/Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele emise de Comisia de avizare/autorizare la securitatea la incendiu din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, care se constituie din:• director general adjunct în calitate de preşedinte; • ofiţerul specialist din cadrul compartimentului managementul situaţiilor de urgenţă; • ofiţerul specialist construcţii, cu competenţe în securitatea la incendiu, în calitate de verificator şi raportor; • directorul Direcţiei economico-administrative; • directorul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar; • şeful serviciului dezvoltare infrastructură; • secretar al comisiei. La şedinţele Comisiei de avizare/autorizare la securitatea la incendiu participă, în calitate de invitaţi, un reprezentant din cadrul Biroului de control al calităţii în construcţii, precum şi directorul adjunct al Direcţiei economico-administrative.
(2) Emiterea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu de către comisia prevăzută la alin. (1) se realizează cu respectarea procedurii privind emiterea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu prevăzută în Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.
3. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 74Dosarul necesar emiterii avizului de securitate la incendiu are în componenţă următoarele documente, în funcţie de scopul solicitării: 1. Documentele necesare obţinerii avizului de securitate la incendiu pentru lucrări noi de investiţii sau obiective complexe de investiţii şi lucrări de intervenţii constând în modernizări, reparaţii capitale şi consolidări - faza de proiectare Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii ce se execută în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate sunt: a)cererea-tip, înregistrată şi ştampilată, în două exemplare (anexa nr. 13); b)certificatul de urbanism, în două exemplare, în copie; c)scenariul de securitate la incendiu, în două exemplare (anexa nr. 14); d)referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială «Securitate la incendiu» - construcţii şi instalaţii, în două exemplare; e)planul de situaţie la scara 1:200, 1:500 sau 1:1000, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor, în două exemplare; f)piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei «securitate la incendiu», în două exemplare; g)după caz, relevee la situaţia existentă, pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pe care se marchează modificările propuse; h)opisul cu documentele depuse, în două exemplare.2. Documentele necesare obţinerii avizelor de securitate la incendiu în vederea schimbărilor de destinaţii a spaţiilor executate prin lucrări de natura reparaţiilor curente sau modificări de soluţii tehnice din clădirile existente, realizate cu respectarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: a)cererea-tip, înregistrată şi ştampilată, în două exemplare (anexa nr. 13); b)scenariul de securitate la incendiu, în două exemplare (anexa nr. 14); c)planul de situaţie la scara 1:200, 1:500 sau 1:1000, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor, în două exemplare; d)piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei «securitate la incendiu», în două exemplare; e)după caz, relevee la situaţia existentă, pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, pe care se marchează modificările propuse; f)opisul cu documentele depuse, în două exemplare.3. În cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz: a)cererea-tip, înregistrată şi ştampilată, în două exemplare (anexa nr. 13); b)referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială «securitate la incendiu» - construcţii şi instalaţii, în două exemplare; c)planul de situaţie la scara 1:200, 1:500 sau 1:1000, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor, în două exemplare; d)piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, în două exemplare; e)schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, în două exemplare; f)schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, în două exemplare; g)schema-bloc a instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, în două exemplare; h)opisul cu documentele depuse, în două exemplare.4. Pentru obiectivele de investiţii aflate la faza de proiect tehnic, documentaţia pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu va cuprinde documentele enumerate la pct. 1 şi respectiv pct. 3 din acest articol. 4. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Nu se emit autorizaţii de securitate la incendiu pentru unităţile penitenciare nefuncţionale, părţi ale acestora sau spaţii/clădiri aflate în conservare. Pentru acestea se vor întocmi planuri de intervenţie în caz de incendiu, avizate de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealul Spirii» Bucureşti-Ilfov. 5. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 84
(1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform anexei nr. 14 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii domeniului arhitectură şi domeniului instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, cu menţiunea specialităţii pentru care semnează fiecare proiectant, sau de către inginer/tehnician constructor şi ofiţerul responsabil cu managementul situaţiilor de urgenţă.
6. La articolul 108, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor se finalizează printr-un document, sinteza activităţii (anexa nr. 17), care se înaintează structurii de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi care conţine informaţii despre:a)documentele întocmite la nivel de unitate pe linia apărării împotriva incendiilor; b)deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor; c)aspecte referitoare la instruirea şi pregătirea personalului; d)asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; e)activităţile desfăşurate de structura de specialitate din unitate; f)exerciţii de alarmare şi primă intervenţie în caz de incendiu desfăşurate la nivel de unitate; g)exerciţii de intervenţie în caz de incendiu desfăşurate conform planurilor de cooperare cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene; h)incendii produse; i)stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite în urma cercetării incendiilor produse; j)stadiul îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor stabilite cu ocazia ultimei analize; k)alte activităţi desfăşurate pe linie de prevenire a incendiilor; l)propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii......... ................ ................ ................ ........ ..............
(4) Analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor reprezintă parte a evaluării activităţii pe linia managementului situaţiilor de urgenţă şi se înaintează odată cu analiza activităţii pe linie de protecţie civilă, semestrial, în cadrul sintezei activităţilor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă.
7. La articolul 116, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins: n1) încăperile destinate cazării persoanelor private de libertate, săli de clasă, laboratoare, ateliere ocupaţionale, ateliere de producţie, săli de activităţi, săli pentru acordarea vizitelor; 8. După articolul 356 se introduce un nou articol, articolul 357, cu următorul cuprins: Articolul 357Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme. 9. Anexa nr. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 13Către Administraţia Naţională a Penitenciarelor Domnului Director general CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu Nr. ........ .............. din .......... 20..... Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ..........., cu domiciliul în judeţul ........ ........ ............, municipiul/oraşul/ comuna ........ ........ ..........., sectorul/satul ........ ................ ................, str. ........ ................ .......... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ........., telefon ................, fax ........ ............., e-mail ........ ................ ................ ........, în calitate de ........ ........ .......... la ........ ................ ..............., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, ale art. 69 din Normele privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017, cu modificările şi completările ulterioare, solicit: 1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată; 2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaţia tehnică aferentă construcţiei/amenajării/instalaţiei ........ ........ ............, având destinaţia/care echipează construcţia ........ ........ ........, amplasată în judeţul ........ ........ ............, municipiul/oraşul/comuna ........ ................ ............., sectorul/satul ........ ................ ........ ..........., str. ........ ................ ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax ........ ................, e-mail ........ ................ ................ .............. . Date referitoare la construcţie/amenajare1: 1 Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant/specialistul în domeniul construcţiilor. a)destinaţia şi tipul ........ ................ ........ ...............; b)categoria şi clasa de importanţă ........ ................ ...........; c)aria construită şi desfăşurată ........ ................ .............; d)volumul şi regimul de înălţime ........ ................ .............; e)numărul maxim de utilizatori ........ ................ ...............; f)nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistenţă la foc) ........ ..........; g)riscul de incendiu ........ ................ ................ ........; h)distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi ........ ........ ......... .Anexez documentele prevăzute în Normele privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017, cu modificările şi completările ulterioare, conform opisului. Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul. Despre modul de soluţionare a cererii doresc să fiu informat: la tel. ........ ........../e-mail ........ ........ ............../fax ........ ........... Data ............... Semnătura ................ 10. La anexa nr. 14 punctul 1 subpunctul 1.4 paragraful A, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)Caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioareNu sunt depozitate substanţe periculoase, clasificate conform Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare. 11. La anexa nr. 14 punctul 2, paragraful C se modifică şi va avea următorul cuprins: C. Măsuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu (posibilităţile de reducere a factorilor de risc) constau în: utilizarea spaţiilor conform destinaţiei şi a capacităţilor stabilite; condiţionarea şi/sau interzicerea fumatului în afara locurilor stabilite şi dotate în acest sens; organizarea apărării împotriva incendiilor, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, a Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi a Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017, cu modificările şi completările ulterioare; exploatarea instalaţiilor electrice, de gaze şi de întreţinere conform normelor, interzicerea utilizării improvizaţiilor şi aparatelor neomologate. 12. La anexa nr. 14 punctul 6, paragraful A se modifică şi va avea următorul cuprins: A. Condiţii şi măsuri necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice: dotarea cu mijloacele de primă intervenţie stabilite, cunoaşterea şi întreţinerea acestora de către personalul angajat; organizarea intervenţiei pe locul de muncă; întocmirea şi prelucrarea cu angajaţii a planurilor de apărare împotriva incendiilor (planurile de evacuare şi planurile de intervenţie), conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, a Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi a Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017, cu modificările şi completările ulterioare; menţinerea căilor de acces, evacuare şi intervenţie în caz de incendiu (uşi, alei carosabile etc.), interzicându-se blocarea acestora sau reducerea gabaritelor stabilite prin proiect. 13. La anexa nr. 14 punctul 6, paragraful C se modifică şi va avea următorul cuprins: C. Organizarea şi desfăşurarea apărării împotriva incendiilor Se vor avea în vedere obligaţiile şi sarcinile ce revin beneficiarului şi salariaţilor, precum şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 şi ale Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: stabilirea prin dispoziţii scrise a responsabilităţilor şi modului de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor; stabilirea persoanelor cu atribuţii privind punerea în aplicare şi controlul îndeplinirii măsurilor de apărare împotriva incendiilor; elaborarea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor şi stabilirea sarcinilor pentru fiecare loc de muncă; instruirea personalului angajat.Concluzie: Având în vedere ........ ................ ........ ............, dar şi modificările de situaţie din teren cu schimbările aduse, rezultă că nu s-au produs schimbări semnificative faţă de avizul iniţial, .......... din risc mare de incendiu s-a transformat în ........... cu risc mic de incendiu, iar ............ în ............. care a fost proiectată conform legislaţiei în vigoare. NOTE: Scenariul de securitate la incendiu se păstrează de către utilizator pe toată durata de existenţă a construcţiei, actualizându-se periodic în funcţie de modificările intervenţiei. Scenariul de securitate la incendiu îşi pierde valabilitatea la schimbarea condiţiilor preliminare, în care caz se vor relua etapele de identificare şi evaluare a riscului de incendiu. Scenariul de securitate la incendiu a fost întocmit în baza prevederilor din: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă; Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999; Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c., indicativ I7-2011; Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13-2015; Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ P118/2-2013; Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, indicativ P118/3-2015; STAS 10903/2-79 - Determinarea puterii calorifice a materialelor de construcţii. Determinarea densităţii sarcinii termice; STAS 1478-90 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. 14. Anexa nr. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 15ROMÂNIA MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR AVIZ de securitate la incendiu nr. ....... din .........20......... Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ..... din ....... 20 ......, adresată de ........ ..............., cu sediul în judeţul ........ ..........., municipiul/oraşul/comuna ........ ................ ................ ........ ........, sectorul/satul ........ ........ ........., str. ........ ........ .............. nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ........., telefon .............., fax ..............., e-mail ........ ................ ........ .......... în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, şi ale art. 70 din Normele privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu construcţia/amenajarea ........ ........ ........., amplasată în judeţul ........ ................, municipiul/oraşul/comuna ........ ..........., sectorul/satul ........ .............., str. ........ ............... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..............., telefon ............, fax ............ . Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu. Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia. Deţinătorul avizului*) are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor sau amenajărilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz.*) Nu se aplică pentru avizele emise pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism. Persoana responsabilă de avizare, ........ ................ ................ ......... (numele, prenumele şi semnătura) L. S. 15. Anexa nr. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 16*)*) Anexa nr. 16 este reprodusă în facsimil. " 16. După anexa nr. 16 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 17, cu următorul cuprins: ANEXA Nr. 17Exemplarul nr. Nr. /........./ . .20... PENITENCIARUL/PENITENCIARUL-SPITAL/CENTRUL DE DETENŢIE/CENTRUL EDUCATIV ........ ................ ........ ........... Sinteza activităţilor desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă Semestrul ... anul .......... 1. Analiza organizării apărării împotriva incendiilor/activităţilor de protecţie civilă

Date organizatorice
Obligaţiile conducerii (Se face referire la reglementările de la nivel naţional sau intern.)
Obligaţiile personalului din structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor (Se vor înscrie principalele obligaţii ale personalului cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documente.)
Obligaţiile personalului din structura cu atribuţii de protecţie civilă (Se vor înscrie principalele obligaţii ale personalului cu atribuţii de protecţie civilă stabilite prin documente.)
Organizarea alarmării (Se vor specifica documentele şi modul în care se realizează alarmarea.)
Existenţa documentelor specifice de apărare împotriva incendiilor (Se va face referire la documentele specifice care au fost elaborate, precum şi la cele care sunt în vigoare din anii anteriori.)
Existenţa documentelor specifice de protecţie civilă (Se va face referire la documentele specifice care au fost elaborate, precum şi la cele care sunt în vigoare din anii anteriori.)
Instruirea personalului şi a deţinuţilor (Se va face referire la modul realizării instruirii.)
Existenţa instrucţiunilor generale şi specifice pe locul de muncă (Se va face referire la tipul şi locurile pentru care s-au întocmit instrucţiuni.)
Ordinea interioară (Se va face referire la reglementările interne privind lucrările cu foc deschis, fumat, evacuare şi depozitare a deşeurilor combustibile, căile de evacuare, activităţi şi lucrări în perioadele sezonului rece şi canicular.)
Control lunar de prevenire (Se va face referire la persoana/persoanele implicată/implicate şi periodicitatea efectuării controlului.)
Exerciţii de stingere a incendiilor (Se va face referire la numărul de exerciţii efectuate în perioada raportată, tipul exerciţiilor, data, locul şi persoane/forţe implicate.)

2. Nereguli care s-au înlăturat pe timpul controalelor periodice şi lunare, privind activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă: 3. Nereguli constatate pe timpul controalelor periodice şi lunare, privind activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă: 4. Începuturi de incendiu/incendii (alte cauze legate pe linia situaţiilor de urgenţă): a)locaţia; b)cauza evenimentului produs; c)victime; d)pagube materiale; e)valoarea acestora; f)cine se face vinovat.5. Controale efectuate cu sprijinul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă (dacă da, se va anexa o copie a procesului-verbal de control la raportarea semestrială), aplicaţii de stingere a incendiilor sau protecţie civilă efectuate în cooperare cu pompierii militari: 6. Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor: a)realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare, de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă; b)prevederea în proiectul bugetului unităţii de fonduri necesare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă; c)completarea necesarului cu accesorii P.S.I., echipamente de protecţie pentru situaţii de urgenţă şi instalaţii de avertizare şi stingere incendii: d)verificarea instalaţiilor electrice cu buletin de verificare tip PRAM (nr. buletin încercare, data emiterii, valabilitatea); e)alte activităţi desfăşurate în perioada raportată (se va detalia în funcţie de situaţiile concrete.)........ ................ ............. Director Penitenciarul/Penitenciarul-Spital/Centrul de detenţie/Centrul educativ ........ ............. Întocmit ........ ................ ......... Compartiment managementul situaţiilor de urgenţă Articolul II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,Tiberiu UngureanuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 311/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 311 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 311/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu