Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 309 din 30 martie 2005

privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din  8 aprilie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Conditiile generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, precum si partile din contractele de distributie a gazelor naturale vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Autoritatii Nationale
                  de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                                Stefan Cosmeanu

    ANEXA 1

                        CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE
                a serviciilor de distributie a gazelor naturale

    CAP. 1
    Cerinte generale

    1. Distributia gazelor naturale se realizeaza de la punctele de predare/preluare comerciala de la intrarea in sistemul de distributie a gazelor naturale pana la locul de consum al beneficiarului, in conditiile stipulate in contractul de distributie a gazelor naturale.
    2. Cantitatea orara/zilnica/lunara de gaze naturale, distribuita conform programului de distributie stipulat ca anexa la contractul de distributie a gazelor naturale, va fi asigurata de catre beneficiar in punctele de predare/preluare comerciala de la intrarea in sistemul de distributie a gazelor naturale, in conditii de calitate corespunzatoare reglementarilor in vigoare, urmand sa fie livrata in aceleasi conditii la locul de consum stipulat in contract.
    3. Masurarea cantitatii de gaze naturale asigurate de catre beneficiar se face in mod continuu, in punctele de predare/preluare comerciala, respectiv la locul de consum al beneficiarului/consumatorului eligibil, client al acestuia, prin intermediul contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare, care indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.
    4. Masurarea cantitatii de gaze naturale distribuite poate fi contestata de catre parti, in mod justificat, pe baza verificarii echipamentelor de masurare.

    CAP. 2
    Drepturile si obligatiile distribuitorului

    1. Distribuitorul are urmatoarele drepturi:
    A. sa incaseze contravaloarea serviciilor de distributie a gazelor naturale prestate;
    B. sa precizeze pe versoul facturii emise datele/informatiile pe care le considera ca fiind necesare si/sau utile in derularea contractului de distributie a gazelor naturale;
    C. sa limiteze prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale in urmatoarele cazuri:
    a) neachitarea de catre beneficiar, la termenele si in conditiile stipulate prin contract, a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de distributie a gazelor naturale, a majorarilor de intarziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalatii ale distribuitorului, cand acestea se datoreaza culpei beneficiarului, sau a altor obligatii de plata prevazute de reglementarile in vigoare;
    b) depasirea capacitatii de distributie rezervate pentru fiecare loc de consum, fara acordul distribuitorului; in acest caz, limitarea va fi aplicata pentru locul de consum unde s-a constatat depasirea;
    c) din dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    Nivelul presiunii si al cantitatilor de gaze naturale pana la care poate fi realizata limitarea va fi adus la cunostinta beneficiarului, in baza unui preaviz transmis acestuia cu minimum 3 zile calendaristice inainte de luarea masurii limitarii, cu exceptia situatiei prevazute la lit. c); in acest caz, nivelul presiunii nu va fi mai mic decat cel al presiunii de avarie, stipulat in contractul de distributie a gazelor naturale;
    D. sa intrerupa sau sa limiteze, la alegerea distribuitorului, prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale in urmatoarele cazuri;
    a) la solicitarea scrisa a beneficiarului, in conditiile prevazute la pct. 1 lit. c) din cap. III "Drepturile si obligatiile beneficiarului";
    b) potential consum fraudulos de gaze naturale/alimentare de catre beneficiar sau de catre consumatorul eligibil, client al acestuia, a unor terti consumatori/alocare a gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decat cele legal aprobate, constatate de distribuitor;
    c) la solicitarea scrisa a furnizorului, in situatia in care gazele naturale sunt destinate unui consumator eligibil de gaze naturale si acesta inregistreaza debite restante fata de furnizor, rezultate din contractele de vanzare-cumparare a gazelor naturale aflate in derulare;
    d) atunci cand beneficiarul sau consumatorul eligibil, client al acestuia, nu permite accesul liber al personalului imputernicit al distribuitorului, pe baza unei instiintari scrise transmise de distribuitor, in scopul montarii, verificarii sau citirii aparatelor de masurare ori al verificarii sau remedierii defectiunilor intervenite la instalatiile/aparatele/echipamentele distribuitorului, cand acestea se afla pe proprietatea beneficiarului;
    e) in cazul in care beneficiarul sau consumatorul eligibil, client al acestuia, nu permite accesul liber al distribuitorului la zonele de siguranta si de protectie ale sistemului de distributie a gazelor naturale, in conformitate cu un program convenit de parti sau ori de cate ori distribuitorul considera necesar;
    f) ca urmare a interventiei beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia, la instalatiile de reglare-masurare si la alte echipamente ale distribuitorului aflate pe proprietatea beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
    g) nerespectarea de catre beneficiar sau de catre consumatorul eligibil, client al acestuia, a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor distribuitorului, conform legislatiei in vigoare;
    h) forta majora sau starea de necesitate - cand se pericliteaza viata ori sanatatea oamenilor sau integritatea bunurilor materiale, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
    i) neachitarea de catre beneficiar, la termenele si in conditiile stipulate prin contract, a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de distributie a gazelor naturale, a majorarilor de intarziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din deteriorarea unor instalatii ale distribuitorului, cand acestea se datoreaza culpei beneficiarului, sau a altor obligatii de plata prevazute de reglementarile in vigoare;
    j) din dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    k) pentru perioada necesara remedierii defectiunilor la sistemul de distributie a gazelor naturale sau pentru perioada necesara efectuarii lucrarilor de intretinere;
    E. sa aiba acces la echipamentele de masurare care servesc la decontarea cantitatilor de gaze naturale livrate, in vederea verificarii periodice, pe baza de program convenit de parti, sau ori de cate ori este necesar.
    2. Distribuitorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa factureze lunar beneficiarului contravaloarea serviciilor de distributie a gazelor naturale prestate;
    b) sa precizeze pe versoul facturii emise termenele de plata, precum si cele la care pot avea loc limitarea/intreruperea/reluarea prestarii serviciului de distributie si, respectiv, rezilierea contractului, dupa caz, in situatia neachitarii contravalorii serviciilor de distributie;
    c) sa rezerve beneficiarului, pentru fiecare loc de consum, capacitatea contractata, in vederea distribuirii cantitatilor orare/zilnice/lunare de gaze naturale convenite de parti, asigurand distribuirea acestora la locurile de consum; prin exceptie, distribuitorul nu va fi facut raspunzator pentru calitatea gazelor naturale in cazul fortuit in care calitatea acestora la intrarea in sistemul de distributie nu este in conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; exceptia opereaza pana la data de 30 iunie 2006;
    d) sa presteze serviciile de distributie a gazelor naturale, potrivit programului de distributie, in conditii de siguranta si calitate, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    e) sa limiteze sau, dupa caz, sa intrerupa prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale, pentru timpul necesar remedierii avariilor aparute in sistemul de distributie a gazelor naturale, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a beneficiarilor, reluarea acesteia urmand sa se faca imediat dupa inlaturarea cauzelor intreruperii;
    f) sa verifice si sa intretina periodic contoarele/sistemele de masurare a gazelor naturale, la termenele stabilite prin reglementarile metrologice in vigoare sau ori de cate ori este necesar; distribuitorul va suporta toate cheltuielile operatiunilor de verificare/inlocuire/reparare a contoarelor/sistemelor de masurare a gazelor naturale, cu exceptia situatiilor in care deteriorarea constatata la acestea se datoreaza beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
    g) sa suporte cheltuielile aferente expertizei metrologice si ale operatiunilor aferente acesteia, in cazul in care sesizarea beneficiarului sau a consumatorului eligibil, client al acestuia, cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste intemeiata; in situatia in care contorul este defect si nereparabil, distribuitorul este obligat sa asigure, pe cheltuiala proprie, masurarea cantitatilor de gaze cu mijloace de masurare conform prevederilor Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002;
    h) sa raspunda la/sa solutioneze reclamatiile beneficiarului la termenele prevazute de legislatia in vigoare;
    i) sa asigure parametrii de debit si presiune ai gazelor naturale distribuite, in conformitate cu prevederile contractului de distributie a gazelor naturale, cu exceptia cazului fortuit in care parametrii de debit si presiune la intrarea in sistemul de distributie nu sunt in conformitate cu prevederile normelor tehnice aplicabile; exceptia opereaza pana la data de 30 iunie 2006;
    j) sa permita beneficiarului accesul la contoarele/echipamentele de masurare utilizate la decontare, in vederea citirii acestora;
    k) sa notifice beneficiarului intentia de limitare sau de intrerupere programata a livrarii gazelor naturale si durata acesteia/cazurile de limitare sau de intrerupere a livrarii gazelor naturale, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    - nepermiterea accesului personalului imputernicit al distribuitorului, in baza programului convenit de parti, pentru a monta, a verifica sau a citi aparatele de masurare ori pentru a verifica si a remedia defectiunile intervenite la instalatiile exploatate de distribuitor, cand acestea se afla pe proprietatea beneficiarului;
    - interventia beneficiarului la statia/postul de reglare-masurare;
    - depasirea capacitatii de distributie rezervata, fara acordul distribuitorului;
    - potentialul consum fraudulos de gaze naturale/alimentarea de catre beneficiar a unor terti consumatori/utilizarea gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decat cele aprobate;
    l) sa reia, in conditiile permiterii accesului de catre beneficiar, distribuirea gazelor naturale catre beneficiar, in termen de maximum 24 de ore de la data incetarii motivelor intreruperii, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    - incetarea valabilitatii contractului de distributie a gazelor naturale;
    - consumul fraudulos de gaze naturale;
    m) sa recalculeze consumul de gaze naturale atunci cand se constata defectarea contoarelor/sistemelor/echipamentelor de masurare, in conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectarii aparatelor de masura, potrivit reglementarilor in vigoare;
    n) sa anunte telefonic beneficiarul, in maximum 3 ore de la informare, cu privire la dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale privind limitarea sau intreruperea livrarii, in situatii de disfunctionalitate/periclitare a sigurantei in cadrul Sistemului national de transport al gazelor naturale, si sa notifice ulterior beneficiarului aceasta situatie, in maximum 12 ore.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile beneficiarului

    1. Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
    a) sa aiba acces, in conditiile legii, la aparatele de masurare aflate in incinta distribuitorului, in prezenta personalului imputernicit al acestuia;
    b) sa conteste in mod justificat datele privind cantitatile de gaze naturale distribuite de catre distribuitor si masurate la locul de consum stabilit prin contractul de distributie a gazelor naturale;
    c) sa solicite distribuitorului intreruperea, contra cost, a distributiei gazelor naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sale, printr-o notificare transmisa distribuitorului cu minimum 15 zile calendaristice inainte de data intreruperii, precizand totodata si data reluarii distributiei; pe perioada intreruperii, beneficiarul este obligat la plata componentei fixe pentru rezervarea de capacitate.
    2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
    a) sa achite integral si la termen contravaloarea serviciilor de distributie prestate;
    b) sa asigure cantitatile de gaze naturale ce urmeaza sa fie distribuite, conform programului stipulat ca anexa la contractul de distributie a gazelor naturale, in conformitate cu dispozitiile referitoare la conditiile de calitate prevazute in normele tehnice aplicabile, precum si la debitul si presiunea prevazute in contract;
    c) sa informeze distribuitorul, cu minimum 15 zile lucratoare inainte de inceperea lunii de livrare, privind cantitatile de gaze naturale pe care acesta urmeaza sa le distribuie, in limita capacitatii contractate, conform programului de distributie;
    d) sa sesizeze imediat distribuitorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de masurare la locul de consum si sa asigure accesul imputernicitului distribuitorului la acesta;
    e) sa solicite distribuitorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate la instalatiile distribuitorului situate in incinta beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia.

    CAP. 4
    Conditii de prestare a serviciului de distributie a gazelor naturale

    1. In cazul in care beneficiarul nu inainteaza in termen distribuitorului notificarea prevazuta la pct. 2 lit. c) din cap. III "Drepturile si obligatiile beneficiarului", se va considera ca fiind valabila cantitatea prevazuta in contract.
    2. Beneficiarul poate solicita, motivat, modificarea programului de distributie, in limita capacitatii rezervate; modificarile aduse acestuia vor putea fi convenite de catre parti in termen de doua zile lucratoare de la data solicitarii.
    3. Modificarea cantitatilor zilnice de gaze naturale alocate distributiei se poate conveni numai in limita capacitatii rezervate.
    4. Prin derogare de la pct. 2 si 4, beneficiarul poate depasi capacitatea rezervata, pentru fiecare loc de consum, prevazuta in contractul de distributie a gazelor naturale, in limita a 5% din aceasta, cu acordul prealabil al distribuitorului, in functie de regimul tehnologic optim admis pentru conducte. Pentru luna in care capacitatea rezervata a fost depasita in limita a 5%, distribuitorul va factura beneficiarului o suma corespunzatoare noii capacitati majorate.
    5. Orice depasire a capacitatii rezervate, pentru fiecare loc de consum, cu acordul prealabil al distribuitorului, peste limita prevazuta la pct. 4 atrage perceperea unui tarif suplimentar pentru luna in care capacitatea rezervata a fost depasita, prin majorarea componentei de rezervare a capacitatii cu 100%, aplicata la depasirea de capacitate rezervata fata de cea prevazuta initial in contract.
    6. Distribuitorul va notifica, motivat, observatiile formulate in legatura cu programul de distributie, cu minimum 3 zile lucratoare inainte de inceperea lunii de livrare. In acest sens, partile contractante vor putea conveni modificarile propuse, in termenul prevazut la pct. 2. In lipsa unui acord asupra modificarilor propuse, se va aplica programul de distributie prevazut in contractul de distributie a gazelor naturale.

    CAP. 5
    Raspunderea contractuala

    1. In cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, beneficiarul va datora distribuitorului despagubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos conform prejudiciului cauzat, dar care nu vor putea fi in nici un caz inferioare unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantitatii de gaze naturale, calculata la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioada de 3 luni.
    2. a) In cazul depasirii capacitatii rezervate, de catre beneficiar sau de catre consumatorul eligibil, client al acestuia, fara acordul distribuitorului, beneficiarul va datora distribuitorului contravaloarea componentei fixe pentru rezervarea de capacitate, calculata in functie de noua capacitate, atat pentru perioada anterioara momentului inregistrarii depasirii capacitatii, dar nu mai mult decat inceputul anului calendaristic curent, cat si pentru perioada ulterioara de valabilitate a contractului.
    b) In cazul neasigurarii capacitatii rezervate, distribuitorul va datora beneficiarului contravaloarea componentei fixe pentru rezervarea de capacitate, calculata in functie de diferenta dintre capacitatea rezervata prin contract si cea efectiv asigurata de distribuitor, atat pentru perioada anterioara momentului neasigurarii varfului de consum, dar nu mai mult decat inceputul anului calendaristic curent, cat si pentru perioada ulterioara de valabilitate a contractului.

    CAP. 6
    Clauza de confidentialitate

    1. Partile contractante sunt obligate ca pe perioada de valabilitate a contractului de distributie a gazelor naturale sa pastreze confidentialitatea datelor, a documentelor si/sau a informatiilor obtinute in baza acestuia.
    2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele date, documente si/sau informatii:
    a) cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul scris al celeilalte parti contractante;
    b) cele care sunt, la data dezvaluirii lor, de circulatie publica;
    c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, in baza unei obligatii legale de informare.

    CAP. 7
    Notificari

    1. Cu exceptia modificarilor conditiilor generale prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, toate notificarile se vor transmite in scris, prin remitere directa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire.
    2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, daca prin contractul de distributie a gazelor naturale nu se prevede un alt termen.
    3. In cazul in care notificarea se face prin posta, aceasta va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerandu-se primita de catre destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare de catre oficiul postal primitor.
    4. Notificarile transmise prin fax se considera primite in prima zi lucratoare dupa ce au fost expediate, confirmarea electronica de transmitere prin fax fiind considerata dovada receptiei. Notificarile remise personal se considera primite in ziua inregistrarii lor la destinatar.

    CAP. 8
    Forta majora

    1. Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa il notifice celeilalte parti in termen de 10 zile de la incetarea evenimentului, notificare urmata de remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in termen de 30 de zile calendaristice de la aceeasi data; de asemenea, partea in cauza este obligata sa ia masurile necesare in vederea limitarii consecintelor produse de un asemenea caz.
    2. Cazurile de forta majora vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    3. Daca, in caz de forta majora, distribuitorul si/sau beneficiarul nu sunt in masura sa isi respecte una sau mai multe dintre obligatiile contractuale, partile trebuie sa se intruneasca intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea fortei majore pentru a adopta masurile pe care le estimeaza necesare pentru a face posibila executarea corespunzatoare a contractului.
    4. In lipsa unui acord al partilor, in termen de 3 luni de la data producerii unui caz de forta majora, oricare dintre parti va putea pune capat unilateral prezentului contract, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Anexa "Definirea unor termeni" face parte integranta din prezentele conditii generale de contractare.

    ANEXA 1
    la conditiile generale de contractare

                            DEFINIREA UNOR TERMENI

    - Beneficiar - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare a gazelor naturale sau care are calitatea de consumator eligibil;
    - cantitate contractata - cantitatea de gaze naturale stabilita prin contract, exprimata in mc;
    - cantitate orara/zilnica/lunara contractata - cantitatea de gaze naturale stabilita prin prezentul contract, exprimata in mc, cu referire la fiecare ora/zi/luna calendaristica cuprinsa in perioada valabilitatii contractului;
    - capacitate rezervata - capacitatea pe care distribuitorul se obliga sa o tina la dispozitia beneficiarului, in orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilita in functie de cantitatea maxima solicitata de beneficiar si acceptata de distribuitor pentru a fi vehiculata prin sistemul de distributie intr-o ora; este exprimata in mc/ora;
    - caz fortuit - eveniment viitor, relativ imprevizibil si insurmontabil, care atrage reconsiderarea obligatiilor contractuale ale partii in cauza;
    - distribuitor (operator de distributie) de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, autorizata si licentiata, care are ca obiect de activitate distributia gazelor naturale, precum si comercializarea acestora catre consumatorii captivi, intr-o zona delimitata, in baza licentei de furnizare;
    - forta majora - imprejurare externa cu caracter exceptional, absolut invincibila si imprevizibila. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, sub conditia ca imprejurarea in cauza sa impiedice direct sau indirect partea respectiva sa isi indeplineasca obligatiile ce ii revin conform contractului sau legii. Cazurile de forta majora includ, fara a se limita la acestea, actele de razboi, rebeliunile, tulburarile civile, asediile, starea de urgenta, calamitatile naturale, cutremurul, alunecarile de teren, accidente grave in sistemul de distributie;
    - mc de gaze naturale - cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul unui cub cu latura de 1 metru, in conditii standard, la temperatura de 15 grade C si presiunea de 1,01325 bar;
      presiune minima tehnologica   presiunea minima necesara, in regim de limitare la consumator, destinata mentinerii in functiune, in conditii de siguranta, numai a acelor echipamente si instalatii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de productie nerecuperabile;
      presiune de avarie   presiunea minima necesara pentru mentinerea in functiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalatiilor si a personalului.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 309/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 309 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu