Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 244 din 9 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din 11 aprilie 2006Ioan Vida                              -  preşedinte

Nicolae Cochinescu              -  judecător

Aspazia Cojocaru                  -  judecător

Constantin Doldur                 -  judecător

Acsinte Gaspar                     -  judecător

Kozsokar Gabor                    -  judecător

Petre Ninosu                         -  judecător

Ion Predescu                         -  judecător

Şerban Viorel Stănoiu          -  judecător

Ion Tiucă                               -  procuror

Mihai Paul Cotta                  -  magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Mercur Corvinex" - S.A. din Hunedoara în Dosarul nr. 10.786/2004 al Tribunalului Hunedoara - Secţia comercială şi contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, considerând că prevederile legale criticate sunt constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 13 decembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 10.786/2004, Tribunalul Hunedoara - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Mercur Corvinex" - S.A. din Hunedoara într-o cauză având ca obiect soluţionarea acţiunii formulate de aceasta pentru anularea hotărârii Consiliului Local al Comunei Topliţa, prin care s-a aprobat înscrierea unui imobil în domeniul public al comunei.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţia cuprinsă în teza din alin. (4) al art. 3 din Legea nr. 213/1998, care prevede că domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit „şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local", încalcă dispoziţiile art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie, referitoare la garantarea şi ocrotirea egală a proprietăţii. Se apreciază că, potrivit acestui text legal, „oricând, în mod discreţionar, autorităţile publice locale ar putea trece orice bun prin simplul act de voinţă al unei hotărâri a consiliului local în proprietatea lor, declarându-l că este de uz sau de utilitate publică". In felul acesta, arată în continuare autorul excepţiei, dispare egalitatea dintre persoanele particulare şi autoritatea publică, iar autoritatea publică locală poate să-şi probeze dreptul de proprietate prin simpla emitere a unui act „către sine însuşi". Astfel, autoritatea publică locală „este scutită de a face proba titlului de proprietate care este solicitată oricărui particular în faţa instanţelor de judecată".

Tribunalul Hunedoara - Secţia comercială şi contencios administrativ consideră că prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 sunt constituţionale şi nu aduc atingere dreptului de proprietate al autorului excepţiei.

In conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituţionale, nefiind încălcate dispoziţiile art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie, conform cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Mai mult decât atât, se consideră că textele indicate dau expresie art. 136 alin. (2) şi (3) din Constituţie, care prevede că legiuitorul poate să stabilească, prin lege organică, şi alte bunuri care fac parte din domeniul public, în afara celor prevăzute expres de Constituţie. In acest sens, este menţionată Decizia Curţii Constituţionale nr. 107/2004.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, care are următorul cuprins: „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean."

Critica de neconstituţionalitate vizează numai prevederea „şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local" din alin. (4) al art. 3 din Legea nr. 213/1998, considerându-se că aceasta încalcă dispoziţiile art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie, referitoare la garantarea şi ocrotirea în mod egal a proprietăţii private, indiferent de titular. Potrivit criticii, autorităţile publice locale ar putea trece orice bun în proprietatea lor printr-o hotărâre a consiliului local, declarându-l că este de uz sau de utilitate publică. Astfel, în opinia autorului excepţiei, autoritatea publică locală „este scutită de a face proba titlului de proprietate care este solicitată oricărui particular în faţa instanţelor de judecată".

Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate, care stabilesc bunurile ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor, nu încalcă sub nici o formă dreptul de proprietate privată al cetăţenilor. In examinarea constituţionalităţii textului legal criticat Curtea observă că în cauză sunt incidente prevederile art. 136 alin. (3) din Constituţie, care permit legiuitorului să stabilească, prin lege organică, şi alte bunuri care fac parte din domeniul public, în afara celor prevăzute expres de Constituţie.

In ceea ce priveşte reglementarea din textul de lege criticat, potrivit căreia în alcătuirea domeniului public al comunelor, oraşelor şi municipiilor intră şi „alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local", criticată de autorul excepţiei, Curtea are în vedere dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 213/1998, care, reglementând modul de dobândire a proprietăţii publice, stabilesc: „Dreptul de proprietate publică se dobândeşte:

a) pe cale naturală;

b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii;

c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică;

d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeţean sau de consiliul local, după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul public;

e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică;

f) prin alte moduri prevăzute de lege."

De asemenea, Curtea reţine şi incidenţa dispoziţiilor art. 6 din  Legea nr. 213/1998, care prevăd următoarele:

„Art. 6. - (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.

(2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obţinute prin vicierea consimţământului, pot fi revendicate de foştii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparaţie.

(3) Instanţele judecătoreşti sunt competente să stabilească valabilitatea titlului."

Din ansamblul acestor reglementări Curtea reţine că posibilitatea, prevăzută de lege, ca în alcătuirea domeniului public de interes local să intre şi bunuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale care, în condiţiile legii, sunt declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local nu are semnificaţia de a converti hotărârea consiliului local în titlu valabil de trecere în proprietatea statului a unor bunuri din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, aşa cum susţine autorul excepţiei.

Existenţa unei hotărâri a consiliului local, emisă în temeiul textului de lege criticat,  nu scuteşte unitatea administrativ-teritorială de a face dovada că un anumit bun a intrat în mod legal în proprietatea sa.

De altfel, Curtea Constituţională a reţinut prin Decizia nr. 136 din 21 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, că „simpla apartenenţă a unui bun la domeniul public nu poate fi un obstacol pentru restituirea lui în natură vechiului proprietar şi, cu atât mai puţin, pentru despăgubirea acestuia prin echivalent".

Pe de altă parte, prin Decizia nr. 107 din 9 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 4 mai 2004, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate referitoare la mai multe prevederi din Legea nr. 213/1998, printre care şi art. 3, constatând că nu este încălcat art. 44 din Constituţie. in cuprinsul deciziei s-a statuat că prevederile Legii nr. 213/1998 reprezintă o concretizare a dispoziţiilor art. 136 alin. (3) din Constituţie, „care permit legiuitorului să stabilească prin lege organică şi alte bunuri care fac parte din domeniul public, în afara celor prevăzute expres de Constituţie". Totodată, prin aceeaşi decizie, Curtea a stabilit că, potrivit art. 136 alin. (4) din Constituţie, „societăţile comerciale nu pot deţine în proprietate bunuri ce aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, ci doar în regim de concesionare sau de închiriere". Bineînţeles, aceste bunuri trebuie să fi intrat în mod legal în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, aşa cum s-a arătat mai sus.

Intrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea jurisprudenţei Curţii, soluţiile şi considerentele deciziilor pronunţate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

In legătură cu susţinerea că „oricând, în mod discreţionar, autorităţile publice locale ar putea trece orice bun prin simplul act de voinţă al unei hotărâri a consiliului local în proprietatea lor, declarându-l că este de uz sau de utilitate publică", Curtea constată că aceasta nu este o problemă de constituţionalitate a legii, ci de aplicare a legii, care este de resortul instanţei judecătoreşti învestite cu litigiul în cadrul căruia a fost ridicată excepţia.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA    CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Mercur Corvinex" - S.A. din Hunedoara în Dosarul nr. 10.786/2004 al Tribunalului Hunedoara - Secţia comercială şi contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 martie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 244/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 244 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 244/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu