Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.24 din 21.09.2019

privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 15 octombrie 2019SmartCity1

În temeiul art. 482, 484, 491, 512, 514 şi 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: Capitolul IPrevederi generale Articolul 1
(1) Profesia de medic stomatolog se exercită, pe teritoriul României, de către persoanele prevăzute la art. 477 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, în baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare certificatul de membru, avizat conform prevederilor legale.
(2) Modelul certificatului de membru este prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute la art. 482 alin. (2) şi art. 491 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, profesia de medic stomatolog se exercită în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România.
Articolul 2Certificatul de membru se acordă, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 477 din Legea nr. 95/2006, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)deţin un titlu oficial de calificare în medicină dentară, în sensul art. 478 alin. (2) din Legea nr. 95/2006; b)nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege; c)sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic stomatolog; d)nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani; e)au achitat taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Stomatologi din România în cuantumul prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIEliberarea certificatului de membru la înscrierea în Colegiul Medicilor Stomatologi din România Articolul 3
(1) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 şi emiterea certificatului de membru se fac în baza următoarelor documente depuse de către solicitant la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau îşi are, după caz, domiciliul ori reşedinţa:a)cerere de înscriere şi de eliberare a certificatului de membru; b)copie a actului de identitate; c)copia legalizată a diplomei de licenţă, copii ale altor titluri de calificare în profesia de medic stomatolog deţinute, precum şi, după caz, a documentului care atestă recunoaşterea acestuia/acestora; d)dovada exercitării profesiei de medic stomatolog în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă emisă de unitatea în cadrul căreia s-a exercitat profesia de medic stomatolog, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale; e)certificat de cazier judiciar sau certificat de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, după caz; f)certificat de sănătate tip A5, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic stomatolog, vizat inclusiv de medicul psihiatru; g)declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau de nedemnitate prevăzute de lege; h)copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul; i)copii ale atestatelor de studii complementare obţinute conform legii, dacă este cazul, precum şi, după caz, ale documentelor care atestă recunoaşterea acestora; j)dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 477 lit. c)-f) din Legea nr. 95/2006, dacă este cazul; k)dovada deţinerii cunoştinţelor lingvistice necesare desfăşurării activităţilor profesionale în România, în cazul cetăţenilor străini, atestată în urma susţinerii unui interviu organizat la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în faţa a cel puţin 3 membri ai Comisiei pentru avizări, studii şi strategii de dezvoltare din cadrul Consiliului naţional, sau prin certificat de competenţă lingvistică; l)copia dovezii achitării taxei de înscriere.
(2) Copia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către medicul stomatolog solicitant prin înscrierea pe aceasta a menţiunii „conform cu originalul", însoţită de numele în clar şi de semnătura acestuia.
(3) Copia documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi h) va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana desemnată prin decizie a biroului executiv pentru primirea documentaţiei depuse de solicitant, prin înscrierea pe document a menţiunii „conform cu originalul", însoţită de numele în clar şi de semnătura acesteia.
(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi h) se pot depune în copie legalizată, dacă nu se prezintă originalul pentru certificarea conformităţii.
(5) Documentele redactate într-o limbă străină, emise în alt stat, se depun însoţite de o traducere legalizată în limba română.
(6) Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de membru pot fi transmise şi prin mijloace electronice, servicii poştale sau de curierat.
Articolul 4
(1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către Departamentul de avizări al colegiului teritorial, în vederea eliberării numărului de înregistrare al medicului stomatolog solicitant în Registrul unic naţional al medicilor stomatologi, preşedintele colegiului teritorial va formula către Colegiul Medicilor Stomatologi din România o adresă comunicată prin servicii poştale ori de curierat, fax sau poştă electronică, având o semnătură electronică ataşată emisă în baza unui certificat digital, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:a)numele şi prenumele solicitantului; b)codul numeric personal; c)ţara de origine şi de provenienţă, dacă este cazul; d)instituţia de învăţământ superior, facultatea şi anul absolvirii; e)seria şi numărul titlului oficial de calificare, precum şi ale documentului care atestă recunoaşterea acestuia, dacă este cazul; f)seria şi numărul certificatului de membru alocat de colegiul teritorial; g)certificarea faptului că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru eliberarea certificatului de membru.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate şi prin înregistrarea acestora în formă electronică în sistemul informatic care conţine Registrul unic naţional al medicilor stomatologi din România, denumit în continuare sistemul informatic naţional, de către preşedintele colegiului teritorial sau de persoanele desemnate de biroul executiv al colegiului teritorial pentru utilizarea sistemului informatic.
(3) Numărul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se eliberează de Colegiul Medicilor Stomatologi din România şi se păstrează neschimbat pe toată durata cât medicul stomatolog este înscris în Colegiul Medicilor Stomatologi din România.
Articolul 5
(1) Certificatul de membru se emite de către colegiile teritoriale prin completarea tipizatelor transmise de Colegiul Medicilor Stomatologi din România şi se semnează de preşedintele colegiului teritorial după verificarea documentelor şi înregistrarea de către colegiul teritorial a datelor necesare pentru obţinerea numărului de înregistrare a medicului dentist solicitant în sistemul informatic naţional.
(2) Colegiul teritorial va elibera certificatul de membru medicului stomatolog solicitant, sub semnătură de primire, numai dacă acesta a depus jurământul profesional.
Articolul 6
(1) La nivelul fiecărui colegiu se va întocmi şi se va păstra un registru în care titularul va semna de primire pentru certificatul de membru.
(2) Registrul prevăzut la alin. (1) va conţine următoarele informaţii:a)numele şi prenumele titularului certificatului de membru; b)facultatea şi anul absolvirii; c)numărul de înregistrare în Registrul unic naţional (codul unic de identificare a medicului stomatolog); d)seria şi numărul certificatului de membru; e)data depunerii jurământului profesional; f)data eliberării certificatului de membru; g)semnătura titularului.
Articolul 7Colegiile teritoriale arhivează în condiţii de siguranţă cotorul de la certificatele de membru emise, conţinând informaţiile cuprinse în certificate.
Capitolul IIIEliberarea unui nou certificat de membru Articolul 8
(1) Certificatele de membru eliberate în baza Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile şi după intrarea în vigoare a prezentei decizii, prevederile art. 12 fiind aplicabile.
(2) Certificatele prevăzute la alin. (1) vor putea fi preschimbate, la cererea titularului, în baza următoarelor documente:a)cerere formulată de titularul certificatului de membru; b)copia actului de identitate, dacă a intervenit modificarea numelui, domiciliului sau a reşedinţei, după caz; c)dovada achitării la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România; d)copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi d) se certifică pentru conformitate cu originalul conform prevederilor art. 3 alin. (2).
(4) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice, servicii poştale sau de curierat.
Articolul 9
(1) Colegiile teritoriale vor elibera un nou certificat de membru, la cererea medicului stomatolog, şi în următoarele situaţii:a)modificarea numelui solicitantului; b)transferul în alt colegiu teritorial; c)deteriorarea certificatului de membru; d)pierderea sau furtul certificatului de membru.
(2) În vederea eliberării noului certificat, suplimentar faţă de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2), titularul va depune la colegiul teritorial ce urmează să elibereze certificatul de membru şi următoarele:a)cererea de transfer, precum şi dovada schimbării unităţii în care urmează să îşi desfăşoare activitatea ori, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b); b)certificatul de membru a cărui preschimbare se solicită, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c); certificatul se anulează şi se arhivează de către colegiul teritorial; c)o declaraţie pe propria răspundere, însoţită de dovada publicării anunţului într-un cotidian naţional, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d).
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice, servicii poştale sau de curierat.
Articolul 10
(1) Transferul medicilor dentişti dintr-un colegiu teritorial în altul se realizează conform procedurii stabilite prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
(2) Colegiile teritoriale vor înregistra informaţiile necesare pentru efectuarea transferului şi în sistemul informatic naţional.
Articolul 11În cazul în care medicul stomatolog întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/vizarea certificatului de membru în vederea reluării activităţii profesionale se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională şi atestarea competenţei profesionale, conform legii.
Capitolul IVAvizarea anuală a certificatului de membru Articolul 12Medicii stomatologi au obligaţia de a solicita anual colegiului teritorial în care sunt înscrişi avizarea certificatului de membru pentru anul următor. Articolul 13
(1) Colegiile teritoriale vor aviza anual certificatul de membru pentru medicii stomatologi înregistraţi, prin aplicarea de ştampilă sau vignetă autocolantă înseriată, în baza prezentării următoarelor documente:a)cerere formulată de titularul certificatului de membru; b)copie a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională; c)copii ale documentelor care atestă realizarea creditelor de educaţie medicală continuă în cuantumul prevăzut prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România; d)copie a actului care face dovada domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz; e)înscrisul doveditor privind desfăşurarea activităţii de medicină dentară emis de unitatea în cadrul căreia îşi exercită profesia; f)copia legalizată a diplomei de licenţă, în cazul medicilor stomatologi care au obţinut certificatul de membru în baza adeverinţei de absolvire a studiilor; g)copii ale documentelor care fac dovada deţinerii de titluri în domeniul profesional (grad profesional: medic rezident, medic specialist, medic primar; grad universitar; doctor în ştiinţe medicale; master; cercetător ştiinţific etc.), dacă este cazul; h)copii ale atestatelor de studii complementare obţinute conform legii, dacă este cazul.
(2) Nu este necesară prezentarea anuală a dovezii prevăzute la alin. (1) lit. e) atunci când medicul stomatolog îşi exercită profesia într-o unitate sanitară publică, pentru care se virează lunar colegiului teritorial cotizaţia datorată de solicitant Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
(3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) şi f)-h) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către medicul stomatolog solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2).
(4) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin mijloace electronice, prin servicii poştale sau de curierat.
Articolul 14În cazul medicilor stomatologi care au depăşit vârsta legală de pensionare, avizarea certificatului de membru se efectuează şi în baza certificatului de sănătate tip A5, vizat inclusiv de medicul psihiatru, după prezentarea dovezilor privind realizarea în ultimele 12 luni a numărului de credite de educaţie medicală continuă stabilit prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Articolul 15Avizarea certificatului de membru se va efectua numai după prezentarea dovezii de achitare la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi a documentelor prevăzute la art. 13, precum şi, după caz, la art. 14. Articolul 16
(1) Colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului stomatolog, inclusiv prin înregistrarea informaţiilor corespunzătoare în sistemul informatic naţional, cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară, în baza documentelor comunicate de medicul stomatolog.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin mijloace electronice, prin servicii poştale sau de curierat.
Articolul 17
(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de avizare a certificatului de membru se efectuează de Departamentul de avizări din cadrul colegiului teritorial.
(2) Modelul ştampilei de avizare anuală a certificatului de membru este prevăzut în anexa nr. 2, viza fiind valabilă numai însoţită de semnătura preşedintelui colegiului teritorial.
Articolul 18Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 12 reprezintă abatere disciplinară. Articolul 19Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în baza titlurilor oficiale de calificare şi a calificărilor profesionale obţinute în condiţiile legii şi numai în intervalul de timp pentru care există viza colegiului teritorial, interval care poate fi de cel mult 12 luni.
Capitolul VDispoziţii finale Articolul 20
(1) Taxa de înscriere se achită colegiului teritorial prevăzut la art. 3 alin. (1).
(2) Colegiile teritoriale vor solicita Colegiului Medicilor Stomatologi din România tipizatele necesare eliberării certificatelor de membru, indicând numărul de carnete.
(3) Taxa de înscriere se plăteşte inclusiv în urma redobândirii calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
(4) Cuantumul taxei de înscriere în Colegiul Medicilor Stomatologi din România este prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
Articolul 21
(1) Omisiunea încheierii asigurării de răspundere civilă profesională sau asigurarea sub limita legală constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu suspendarea dreptului de liberă practică, în baza prevederilor art. 689 din Legea nr. 95/2006.
(2) Această sancţiune nu se aplică dacă medicul stomatolog se conformează obligaţiei legale în termen de 30 de zile.
Articolul 22
(1) Certificatul de membru îşi pierde valabilitatea la momentul încetării calităţii de membru a titularului.
(2) În cazul retragerii calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu titlu de sancţiune, titularul are obligaţia remiterii certificatului către colegiul teritorial emitent, în vederea anulării.
Articolul 23Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 25 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Ecaterina Ionescu
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.Modelul certificatului de membru şi caracteristici de tipărire Verso - anexa 1 ANEXA Nr. 2Modelul ştampilei de avizare anuală a certificatului de membru*)*) Modelul deciziei este reprodus în facsimil. NOTE: 1) Se menţionează denumirea colegiului teritorial (de exemplu: CMS Alba, CMS Arad, CMS Argeş etc.). 2) Se completează data în format zz/ll/aaaa, respectiv ziua/luna/anul. Durata vizei nu poate fi mai mare de 12 luni şi nu poate depăşi perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă profesională. 3) Semnătura în original a preşedintelui colegiului teritorial.


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 24/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 24 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 24/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu