Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.16 din 26.11.2021

privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi
ACT EMIS DE: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 06 decembrie 2021SmartCity1

Ţinând cont de necesitatea protejării conceptului de educaţie medicală continuă în interesul îmbunătăţirii actului medical şi a siguranţei pacienţilor, dar şi al medicilor stomatologi,raportat la împrejurarea că educaţia medicală continuă a medicilor stomatologi nu trebuie să reprezinte un pretext pentru implicarea în exercitarea profesiei de medic stomatolog a diverselor persoane fizice şi juridice care în fapt urmăresc obţinerea de profit sau de recunoaştere ori validare socială,în condiţiile în care scopul activităţilor de pregătire continuă tinde să nu mai urmărească dobândirea sau îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii actului medical şi nivelului de performanţă în exercitarea profesiei de medic stomatolog în concordanţă cu progresul ştiinţific şi tehnologic din domeniul stomatologic, pierzându-se din vedere importanţa păstrării unui standard de calitate corespunzător acestui tip de activitate,având în vedere prevederile art. 512, 520 şi 535 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: Articolul 1Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor stomatologi în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii actului medical şi nivelului de performanţă în exercitarea profesiei în concordanţă cu progresul ştiinţific şi tehnologic din domeniul stomatologic, în contextul dezvoltării profesionale continue şi al învăţării pe tot parcursul vieţii. Articolul 2
(1) Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, realizează managementul activităţilor de EMC prin Programul naţional de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cu dreptul Uniunii Europene (UE) sau cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale ale creditelor stabilite cu autorităţi ori organisme profesionale medicale naţionale, europene sau internaţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor stomatologi.
(2) Programul naţional de educaţie medicală continuă se aprobă anual de CMSR şi se afişează pe pagina de internet a CMSR, împreună cu lista furnizorilor de EMC, a lectorilor acreditaţi, precum şi a publicaţiilor medicale agreate de CMSR.
(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.
Articolul 3CMSR poate iniţia şi promova, în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii, forme de EMC şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor săi. Articolul 4
(1) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.
(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 8 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului, în condiţiile prevăzute de prezenta decizie.
Articolul 5
(1) CMSR acordă credite EMC numai medicilor stomatologi înscrişi în Registrul unic al medicilor stomatologi din România.
(2) Creditele acordate de CMSR nu sunt transferabile.
Articolul 6
(1) Membrii CMSR au obligaţia de a participa la formele de educaţie medicală continuă creditate conform dispoziţiilor prezentei decizii şi de a cumula cel puţin numărul minim de credite EMC stabilit de Consiliul naţional al CMSR, denumit în continuare Consiliul naţional.
(2) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor profesionale, medicii stomatologi cu drept de liberă practică trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC pe parcursul a 5 ani.
(3) Pentru a respecta principiul continuităţii educaţiei medicale, medicii stomatologi prevăzuţi la alin. (2) vor acumula anual minimum 24 de credite EMC.
(4) Data de referinţă pentru calculul punctajului creditelor EMC este data înscrierii în CMSR, respectiv data emiterii certificatului de membru al CMSR.
(5) Creditele EMC realizate în intervalul prevăzut la alin. (2) care depăşesc punctajul profesional minim nu se reportează pentru următorul ciclu de 5 ani.
(6) Medicii stomatologi care au depăşit limita de vârstă prevăzută de lege pentru pensionare şi care solicită avizul anual al CMSR în vederea desfăşurării în continuare a activităţilor profesionale au obligaţia de a obţine un număr de minimum 40 de credite EMC anual, acumulate în anul anterior.
(7) Pentru motive temeinice, la cererea medicului stomatolog, biroul executiv al colegiului teritorial în care acesta este înscris poate acorda o perioadă de graţie de maximum 3 luni pentru acumularea numărului minim de credite EMC prevăzut la alin. (2), (3) sau (6), cu avizul Comisiei profesionalştiinţifice şi învăţământ din cadrul colegiului teritorial al CMSR, denumit în continuare colegiul teritorial.
(8) Medicii stomatologi care intenţionează să solicite reînnoirea avizului de prestare a activităţilor profesionale cu caracter temporar pe teritoriul României trebuie să facă dovada realizării numărului de credite EMC stabilit prin decizie a Consiliului naţional, înainte de prestarea serviciilor stomatologice.
(9) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC, calitatea de membru al CMSR, respectiv dreptul de a exercita profesia de medic stomatolog se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.
Articolul 7
(1) Creditele EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.
(2) Din numărul minim de credite EMC prevăzut la art. 6 alin. (2), (3), (6) şi (8), maximum 10% poate fi obţinut prin participarea medicului stomatolog la forme de EMC creditate de organisme profesionale din alte arii de specialitate din domeniul sănătăţii.
(3) Cel puţin o treime din numărul minim de credite EMC prevăzut la art. 6 alin. (2) trebuie să fie obţinut ca urmare a participării la cursuri, cu sau fără demonstraţii practice.
Articolul 8Medicul stomatolog poate participa la orice activitate de pregătire profesională, creditată sau nu de către CMSR, în funcţie de interesul său profesional. Articolul 9Membrii CMSR au obligaţia de a ţine evidenţa numărului de credite EMC obţinut. Articolul 10
(1) Verificarea punctajului profesional se efectuează de către colegiul teritorial în care medicul stomatolog este înscris, urmărind respectarea obligaţiilor impuse de art. 6 şi 7, în următoarele situaţii:a)la avizarea anuală a certificatului de membru al CMSR; b)la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul; c)la cererea medicului stomatolog; d)cu ocazia soluţionării abaterilor disciplinare; e)în alte cazuri stabilite prin decizia consiliului colegiului teritorial.
(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a formelor de EMC prezentate, în conformitate cu prevederile prezentei decizii.
(3) În calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe forme de EMC ale căror date de desfăşurare se suprapun.
(4) Intervalul minim acceptat între două participări la forme de educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD) este de 30 de zile. În cazul participării în aceeaşi perioadă la mai multe programe desfăşurate prin internet, se iau în calcul creditele de EMC acordate pentru un singur program, respectiv cel având cele mai multe credite.
(5) În calculul numărului minim de credite prevăzut la art. 6 alin. (2), (3), (6) şi (8) nu vor fi luate în considerare creditele aferente formelor de EMC la care medicul stomatolog a participat ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare.
Articolul 11
(1) Participarea la manifestări ştiinţifice din străinătate organizate de instituţii de învăţământ superior acreditate, organisme profesionale şi de societăţi ştiinţifice, creditate de un organism profesional acreditat în domeniu, se creditează similar cu cele naţionale, în baza echivalării efectuate de Comisa de EMC, la cererea colegiului teritorial la care se depune dovada participării la forma de EMC. Procedura de echivalare se stabileşte prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.
(2) Echivalenţa cu creditele europene de educaţie medicală continuă (ECMEC), acordate de un organism profesional acreditat, precum şi cu cele acordate de American Dental Association (ADA), obţinute în Statele Unite ale Americii, este de 1/1, în limita punctajului acordat formelor de EMC conform prezentei decizii.
(3) Participarea la orice manifestare ştiinţifică în străinătate care nu are numărul de credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de absolvire sau de participare, nu beneficiază de creditare.
Articolul 12Certificatul sau orice alt document eliberat de societăţi înregistrate în registrul comerţului sau de alte persoane juridice cu scop lucrativ, din ţară ori din străinătate, nu face dovada deţinerii unei competenţe dobândite în condiţiile legii sau absolvirii unui program de studii complementare. Articolul 13
(1) CMSR, la nivel naţional, acreditează furnizorii şi lectorii implicaţi în furnizarea de EMC şi creditează formele de EMC organizate în condiţiile prezentei decizii.
(2) Acreditarea şi reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi creditarea formelor de EMC se efectuează de Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional, formată din Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi din Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ.
Articolul 14
(1) Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care CMSR evaluează, selectează şi autorizează anual furnizorii să deruleze programe de EMC, cu respectarea standardelor de calitate agreate de corpul profesional şi organizaţiile naţionale, europene şi internaţionale implicate.
(2) Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC este prevăzută în anexa nr. 1.
Articolul 15Procedura de acreditare/reacreditare a lectorilor implicaţi în furnizarea de EMC este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 16Procedura de creditare a formelor de EMC este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 17
(1) Punctajul anual obţinut ca urmare a participării la forme de EMC creditate, calculat cu respectarea dispoziţiilor prezentei decizii, se înscrie de către colegiul teritorial pe anexa la certificatul de membru, în dosarul profesional şi în sistemul informatic naţional, actualizând în mod corespunzător fişa profesională a medicului stomatolog.
(2) Colegiul teritorial este obligat să întocmească, să actualizeze şi să păstreze dosarul profesional al fiecărui medic stomatolog înregistrat în acel colegiu.
(3) Structura dosarului profesional şi a fişei profesionale este prevăzută în anexa nr. 4, respectiv în anexa nr. 5.
Articolul 18
(1) CMSR întocmeşte şi actualizează Registrul electronic naţional de evidenţă privind educaţia medicală continuă, în care sunt înscrişi furnizorii de EMC şi lectorii acreditaţi, publicaţiile medicale agreate de CMSR, precum şi toate formele de EMC acreditate.
(2) Informaţiile minime care vor fi înregistrate în Registrul electronic naţional de evidenţă privind educaţia medicală continuă sunt:a)informaţii privind furnizorii de EMC; b)informaţii privind lectorii; c)informaţii privind publicaţiile medicale agreate de CMSR; d)informaţii privind formele de EMC, inclusiv titlul, locaţia, perioada şi modalitatea de desfăşurare, numărul de credite EMC atribuit de CMSR, numerele de ordine atribuite pentru eliberarea de certificate de absolvire/participare, alocate fiecărei manifestări de colegiul teritorial pe raza căruia se desfăşoară activitatea de pregătire profesională sau de Comisia de EMC în cazul educaţiei medicale continue la distanţă; e)informaţii privind medicii stomatologi care au obţinut credite EMC în baza prezentei decizii; f)certificatele de absolvire/participare emise de furnizorii de EMC medicilor stomatologi participanţi semnate cu semnătura electronică calificată a coordonatorului de program, însoţită de marca electronică calificată şi sigiliul electronic al furnizorului de EMC; g)alte informaţii relevante pentru educaţia medicală continuă a medicilor stomatologi stabilite prin decizia Comisiei de EMC.
(3) Colegiile teritoriale întocmesc şi actualizează Registrul electronic de evidenţă privind educaţia medicală continuă, în care sunt înscrise formele de EMC desfăşurate pe raza acestora.
(4) Structura registrelor prevăzute la alin. (1) şi (3) se stabileşte prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.
(5) Operaţiunile aferente procedurilor de acreditare/ reacreditare a furnizorilor de EMC şi a lectorilor, de creditare a formelor de EMC, precum şi activităţilor conexe acestora vor putea fi efectuate şi prin mijloace electronice, prin poştă electronică ori prin intermediul sistemului informatic naţional al CMSR şi/sau al portalului naţional dedicat educaţiei medicale continue a medicilor stomatologi, după implementarea şi/sau dezvoltarea modulelor necesare.
(6) Documentele comunicate în format electronic de furnizorii de EMC în baza prevederilor prezentei decizii vor fi semnate cu semnătură electronică avansată sau calificată de reprezentantul furnizorului de EMC, cu excepţia certificatelor de absolvire/ participare la formele de EMC, care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată de coordonatorul de program, însoţită de marca electronică calificată şi sigiliul electronic al furnizorului de EMC, emise cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 257 din 28 august 2014.
Articolul 19
(1) CMSR, prin Comisia de EMC, coordonează, îndrumă şi verifică organizarea şi desfăşurarea formelor de EMC creditate.
(2) La nivel local, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate de Comisia de EMC, care reuneşte Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ din cadrul colegiului teritorial, denumită în continuare Comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial.
(3) Comisia de EMC constituită la nivel naţional coordonează, îndrumă şi verifică activitatea comisiilor de EMC din cadrul colegiilor teritoriale.
Articolul 20
(1) Taxele prevăzute de prezenta decizie se plătesc anticipat în contul CMSR sau, după caz, al colegiilor teritoriale, prin virament bancar sau în sistem online.
(2) Dacă cererea formulată de solicitant nu este însoţită de dovada plăţii taxei stabilite conform prevederilor prezentei decizii, solicitantului i se pune în vedere, sub sancţiunea anulării cererii, obligaţia de a achita taxa şi de a transmite CMSR sau, după caz, colegiului teritorial dovada achitării taxei, în termen de cel mult 5 zile de la primirea comunicării.
(3) În cazul în care se achită o sumă în plus faţă de taxele prevăzute în prezenta decizie, suma în cauză va fi restituită, la cererea solicitantului, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării solicitării.
(4) În cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate CMSR sau, după caz, colegiilor teritoriale, precum şi în cazul respingerii cererilor prevăzute de prezenta decizie, taxa achitată de solicitant nu se restituie.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), taxa se va restitui integral în cazul cererilor adresate CMSR sau, după caz, colegiilor teritoriale, la a căror soluţionare se renunţă în aceeaşi zi în care a fost achitată.
Articolul 21Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 23 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,Ecaterina IonescuBucureşti, 26 noiembrie 2021.Nr. 16/2CN.ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă Capitolul IFurnizorii de educaţie medicală continuă Articolul 1Furnizorul de educaţie medicală continuă (EMC) este o entitate instituţională sau profesional asociativă medicală fără scop lucrativ acreditată de CMSR să efectueze activităţi de EMC cu respectarea standardelor de calitate agreate de CMSR şi organizaţiile naţionale, europene sau internaţionale partenere. Articolul 2
(1) Acreditarea/Reacreditarea furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse până la data de 15 noiembrie a anului anterior, completate cu respectarea prezentei proceduri şi pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 14.
(2) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), documentele necesare acreditării furnizorilor de EMC pentru anul 2022 se comunică până la data de 31 decembrie 2021. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri, pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 14, se soluţionează cel târziu până la data de 31 ianuarie 2022.
Articolul 3
(1) Tipurile de furnizori de EMC acreditaţi de CMSR sunt: naţionali, regionali şi locali.
(2) Sunt furnizori naţionali:a)facultăţile de medicină dentară din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate; b)centrele şi institutele medicale naţionale cu rol de învăţământ, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii; c)asociaţiile profesionale medicale de anvergură naţională; d)Academia de Ştiinţe Medicale şi Academia Română; e)CMSR, în condiţiile legii; f)colegiile teritoriale, în calitate de furnizor principal, în asociere cu furnizori prevăzuţi la lit. a) care au sediul pe raza teritorială a acestora.
(3) Sunt furnizori regionali:a)centrele şi institutele medicale regionale cu rol de învăţământ, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii; b)asociaţiile profesionale medicale de anvergură regională.
(4) Sunt furnizori locali:a)colegiile teritoriale care nu se încadrează în criteriile prevăzute la alin. (2) lit. f); b)asociaţiile profesionale medicale locale; c)filialele asociaţiilor profesionale medicale naţionale, regionale sau locale.
(5) Anvergura naţională, regională sau locală a unei asociaţii profesionale medicale se stabileşte în funcţie de criterii geografice, numerice şi de specialitate, raportate la majoritatea membrilor acesteia care deţin titluri profesionale sau atestate de studii complementare, definitorii pentru evaluarea şi clasificarea acestora. Criteriile sunt stabilite prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.
Articolul 4
(1) Acreditarea furnizorilor se poate face pentru următoarele tipuri de evenimente EMC:a)formale; b)nonformale; c)educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD) formală şi nonformală.
(2) Manifestările formale pot fi organizate de către furnizorii prevăzuţi la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) şi, respectiv, alin. (3) lit. a).
(3) Manifestările nonformale pot fi organizate de orice tip de furnizor, cu excepţia prevăzută la alin. (6).
(4) Manifestările EMCD formale pot fi organizate de către furnizorii prevăzuţi la art. 3 alin. (2) lit. a). Manifestările EMCD nonformale pot fi organizate de orice tip de furnizor, cu excepţia filialelor asociaţiilor profesionale medicale.
(5) Furnizorii regionali sau locali nu pot organiza manifestări naţionale.
(6) Filiala unei asociaţii profesionale medicale poate organiza, ca forme de EMC, numai cursuri, cu sau fără demonstraţie practică, desfăşurate pe raza colegiului teritorial unde îşi are sediul furnizorul de EMC în cauză.
(7) Facultăţile de medicină dentară din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate pot organiza propriile manifestări naţionale şi se pot asocia doar cu CMSR şi cu colegiile teritoriale pe a căror rază îşi au sediul.
Articolul 5
(1) În vederea acreditării de către CMSR ca furnizori de EMC, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să aibă statut de persoană juridică română şi sediul pe teritoriul României; b)să fie o instituţie de învăţământ medical superior acreditată sau o asociaţie profesională medicală, cu scop, rol, funcţii şi atribuţii de învăţământ sau, după caz, de activitate de educaţie medicală continuă, în domeniul medicinei dentare, prevăzute în statut, şi care are membri, colaboratori sau personal medical angajat de înaltă calificare profesională şi didactică; c)să deţină direct sau indirect resurse logistice, tehnice pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie medicală continuă
(2) Suplimentar condiţiilor prevăzute la alin. (1), pentru acreditarea ca furnizor de EMC, activitatea asociaţiei medicale profesionale trebuie să se desfăşoare în legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog şi/sau a specialităţilor ori competenţelor prevăzute de lege pentru medicii stomatologi, fără a se limita la organizarea de activităţi de pregătire profesională.
Capitolul IIDrepturile şi obligaţiile furnizorilor Articolul 6
(1) Furnizorii acreditaţi au următoarele drepturi:a)să organizeze forme de EMC; b)să se asocieze în vederea bunei desfăşurări a formelor de EMC; c)să beneficieze, la cerere, de consultanţă cu privire la procedura de creditare a formelor de EMC pe care le organizează; d)să obţină creditarea formelor de EMC organizate, conform Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021, denumită în continuare Decizia nr. 16/2CN/2021; e)să beneficieze de posibilitatea de a putea schimba fără achitarea taxei prevăzute la art. 29 din anexa nr. 3 la Decizia nr. 16/2CN/2021, o singură dată, unul dintre următoarele elemente: perioada, locul sau modalitatea de desfăşurare (prezenţă fizică, online sau hibrid) a unei forme de EMC.
(2) Furnizorii acreditaţi au următoarele obligaţii:a)să respecte prevederile Deciziei nr. 16/2CN/2021; b)să nu modifice tipul formei de EMC, prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 3 la Decizia nr. 16/2CN/2021, astfel cum a fost creditată de CMSR; c)să nu aducă modificări formei de EMC creditate de CMSR, inclusiv programului ştiinţific şi agendei acestuia, în lipsa unor motive temeinice şi a comunicării de îndată a problemelor intervenite către CMSR, înainte de efectuarea oricărei publicităţi şi de desfăşurarea formei de EMC; d)să solicite CMSR avizarea modificării perioadei, locaţiei sau, după caz, a modalităţii de desfăşurare (prezenţă fizică, online sau hibrid) a formei de EMC creditate înainte de desfăşurarea formei de EMC; e)să promoveze domenii medicale bazate pe dovezi, pe adevăr ştiinţific verificabil şi reproductibil de fiecare dată, acceptate şi susţinute sine qua non de comunitatea medicală academică modernă, potrivit prevederilor legale în vigoare; f)să respecte regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare, directă sau prin asociere, în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori, organizatori de evenimente ori persoane neîndrituite; g)să stabilească pentru fiecare formă de EMC în parte grupul-ţintă al activităţii de pregătire profesională şi să se asigure că această informaţie este prevăzută în toate materialele publicitare utilizate; h)să obţină acordul scris al lectorilor acreditaţi de CMSR pentru participarea la forma de EMC, cu confirmarea perioadei, tipului şi temei lucrării ştiinţifice, înainte de comunicarea către CMSR a agendei programului manifestării ştiinţifice; i)să colaboreze, pentru fiecare formă de EMC, cu lectori acreditaţi de CMSR, lectori din străinătate ori lectori invitaţi care deţin specialitatea sau competenţa dobândită ori recunoscută în condiţiile legii în domeniul prevăzut pentru grupul-ţintă al formei de EMC, conform menţiunilor din programul ştiinţific comunicat pentru creditarea formei de EMC; j)să comunice Comisiei de EMC dovada titlurilor profesionale, didactice şi/sau academice ori a altor calificări profesionale relevante deţinute de lectorii din străinătate şi de alţi profesionişti din domeniul sănătăţii, din domenii conexe acestuia ori din alte domenii de interes pentru medicii stomatologi, invitaţi în cadrul formelor de EMC creditate, precum şi curriculum vitae semnat, ataşate la cererea de creditare a formei de EMC; k)să comunice CMSR, în format electronic, rapoarte privind desfăşurarea formei de EMC, în maximum 30 de zile de la data încheierii activităţii de pregătire profesională, alături de lista participanţilor, precum şi de lista lectorilor care nu au participat la forma de EMC conform programului ştiinţific comunicat pentru creditarea formei de EMC, cu prezentarea motivelor, dacă există; l)să emită certificate de absolvire/participare la formele de EMC semnate cu semnătura electronică calificată a coordonatorului de program al formei de EMC, însoţită de marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic al furnizorului de EMC (unic organizator sau, după caz, principal, în cazul asocierii); m)să comunice colegiilor teritoriale în care sunt înscrişi medicii stomatologi participanţi, în format electronic, certificatele de absolvire/participare la formele de EMC; n)să se asigure că lucrările ştiinţifice ce vor fi susţinute (prelegeri, comunicări orale, cursuri) în cadrul formei de EMC se încadrează în tematica ştiinţifică propusă prin titlul formei de EMC; o)să nu admită participarea a mai mult de 25 participanţi/cadru didactic de predare la cursurile cu demonstraţie practică; p)să nu delege atribuţiile ce decurg din calitatea de furnizor de EMC altor entităţi sau persoane fizice; q)să organizeze anual, în calitate de furnizor principal, cel mult una dintre manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) din anexa nr. 3 la Decizia nr. 16/2CN/2021, raportat la tipul de furnizor stabilit prin decizia Comisiei de EMC în procedura de acreditare; r)să menţioneze în materialele publicitare numărul de credite acordat de CMSR, numai după obţinerea avizului de creditare a formei de EMC emis de CMSR şi a plăţii taxelor aferente; s)să se asigure că materialele publicate nu cuprind reclame privind locaţii turistice şi nu conţin referiri asupra sponsorilor decât pe ultima pagină; t)să înscrie pe certificatele de absolvire/participare numărul de credite acordat de CMSR; u)să nu utilizeze sigla CMSR pe certificatele de absolvire/ participare sau în materialele publicitare, dacă CMSR nu este implicat în organizarea formei de EMC.
(3) Furnizorii de EMCD, desfăşurate prin internet, suplimentar obligaţiilor prevăzute la alin. (2), au şi obligaţia de a comunica Comisiei de EMC, în format electronic:a)cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea manifestării ştiinţifice:

(i) datele necesare pentru autentificarea pe platforma electronică pe care se desfăşoară manifestarea ştiinţifică, pentru evaluarea modului de organizare şi desfăşurare a programului de EMC;
(ii) metodologia prin care se realizează atât verificarea prezenţei participanţilor (la fiecare 60 de minute de curs), cât şi verificarea corelaţiei dintre datele de identificare ale participanţilor şi datele de autentificare pe platforma electronică;

b)în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii manifestării ştiinţifice:

(i) dovada organizării manifestării ştiinţifice prin capturi de ecran realizate în timpul desfăşurării acesteia, precum şi un raport al platformei online pe care a fost organizat evenimentul, care să conţină lista participanţilor;
(ii) o declaraţie pe propria răspundere cu temele susţinute în cadrul manifestării ştiinţifice, lista medicilor stomatologi participanţi cuprinzând specialitatea, gradul profesional şi competenţele acestora, conforme cu declaraţia privind grupul-ţintă al manifestării.

Capitolul IIIProcedura de acreditare a furnizorilor Articolul 7
(1) Solicitanţii vor depune la CMSR în vederea acreditării cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1a care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţită de următoarele documente:a)facultăţile de medicină dentară:

(i) actul de înfiinţare;
(ii) actul de acreditare emis de Ministerul Educaţiei;
b) institutele medicale:
(i) actul de înfiinţare;
c) asociaţiile profesionale medicale:
(i) certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, în Registrul federaţiilor, aflat la grefa instanţei competente, ori documentul prevăzut la pct. (iii);
(ii) statutul, cu ultimele modificări înregistrate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, sau, după caz, în Registrul federaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;
(iii) extras la zi din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, din Registrul federaţiilor, aflat la grefa instanţei competente, în cazul în care asociaţia nu se regăseşte în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial disponibil public (www.just.ro/registrul-national-ong/) sau dacă datele din acest registru nu corespund cu cele din documentele prezentate;
(iv) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte asociaţia în relaţie cu CMSR; reprezentatul desemnat trebuie să aibă calitatea de membru activ al CMSR;
(v) recomandarea şi/sau referinţele din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul asociaţiei profesionale medicale;
d) filialele asociaţiilor profesionale medicale:
(i) certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa instanţei competente, ori documentul prevăzut la pct. (iii);
(ii) statutul filialei, cu ultimele modificări înregistrate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;
(iii) extras la zi din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, din Registrul federaţiilor, aflat la grefa instanţei competente, în cazul în care asociaţia nu se regăseşte în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial disponibil public (www.just.ro/registrul-national-ong/) sau dacă datele din acest registru nu corespund cu cele din documentele prezentate;
(iv) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte filiala în relaţie cu CMSR; reprezentatul desemnat trebuie să aibă calitatea de membru activ al CMSR;
(v) recomandarea şi/sau referinţele din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul filialei;
(vi) acordul asociaţiei cu privire la obţinerea calităţii de furnizor EMC de către filială.

(2) Sunt exceptate de la obligaţia de a parcurge procedura de acreditare şi, respectiv, reacreditare CMSR colegiile teritoriale şi facultăţile de medicină dentară din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. Articolul 8
(1) În vederea obţinerii acreditării, documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) se depun la sediul CMSR prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului, însoţite de dovada achitării taxei stabilite la art. 14, în termenul prevăzut la art. 2. Documentaţia se poate depune şi prin servicii poştale sau de curierat, precum şi în format electronic, prin mijloace electronice, însoţită de semnătura electronică avansată sau calificată a reprezentatului desemnat de furnizorul de EMC.
(2) Cererea de acreditare se soluţionează de Comisia de EMC, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii complete a documentaţiei şi a plăţii taxei prevăzute la art. 14.
(3) Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de acreditare ca furnizor, Comisia de EMC stabileşte categoria de furnizor de EMC în care se încadrează acesta, precum şi tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.
(4) Decizia privind acreditarea se comunică solicitantului, cu precizarea anului pentru care este valabilă acreditarea.
(5) Acreditarea este valabilă până la data de 31 decembrie a anului ulterior celui în care a fost depusă cererea, dacă nu intervine retragerea sau încetarea calităţii de furnizor de EMC.
(6) În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.
Capitolul IVProcedura de reacreditare a furnizorilor Articolul 9În vederea reacreditării furnizorii de EMC depun cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1b, care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţită, după caz, de: a)declaraţia pe propria răspundere a persoanei desemnate cu privire la menţinerea condiţiilor avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare; b)documentele ce atestă modificările intervenite de la acreditarea iniţială, respectiv ultima reacreditare. Articolul 10
(1) Cererea de reacreditare se depune în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi se soluţionează de Comisia de EMC în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii complete a documentaţiei şi a plăţii taxei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b).
(2) Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de reacreditare, Comisia de EMC decide menţinerea sau schimbarea categoriei de furnizor EMC în care se încadrează acesta, precum şi tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.
(3) Decizia de reacreditare se comunică solicitantului, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (4).
(4) Reacreditarea este valabilă numai până la data de 31 decembrie a anului ulterior celui în care a fost depusă cererea, dacă nu intervine retragerea sau încetarea calităţii de furnizor de EMC.
(5) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantului decizia motivată.
Capitolul VProcedura de retragere a acreditării şi încetare a calităţii de furnizor de EMC Articolul 11
(1) Retragerea calităţii de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei de EMC în următoarele situaţii:a)au fost modificate condiţiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură; b)furnizorul a încălcat obligaţiile prevăzute de Decizia nr. 16/2CN/2021; c)nerespectarea în detaliu a programului ştiinţific declarat de furnizor, astfel cum a fost creditată forma de EMC de CMSR, în lipsa avizului prealabil al CMSR privind modificarea programului.
(2) În situaţia în care CMSR a constatat încălcarea unor obligaţii de către furnizor, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c), va înştiinţa în scris furnizorul cu privire la cele constatate şi măsurile care urmează a fi adoptate pentru remedierea neconformităţilor. Dacă furnizorul, deşi atenţionat, nu a luat măsurile care se impun sau dacă acesta organizează noi forme de EMC cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de Decizia nr. 16/2CN/2021, se aplică sancţiunea retragerii calităţii de furnizor.
(3) Calitatea de furnizor de EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de 2 ani de la aplicarea sancţiunii şi după parcurgerea procedurii de reacreditare.
Articolul 12Încetarea calităţii de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei de EMC în următoarele situaţii: a)la cererea expresă a furnizorului; b)la încetarea existenţei furnizorului ca persoană juridică. Articolul 13
(1) În cazul retragerii sau încetării calităţii de furnizor de EMC, taxele achitate nu se restituie.
(2) Lista furnizorilor de EMC pentru care a fost retrasă sau a încetat această calitate în baza prevederilor prezentei proceduri se publică pe pagina de internet a CMSR, cu precizarea statusului „radiat".
Capitolul VITaxe Articolul 14
(1) Taxele pentru acreditarea ca furnizor de EMC, respectiv pentru reacreditarea anuală, se achită în contul bancar al CMSR, prin virament bancar sau în sistem online şi reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României cotat în ziua plăţii, al sumei de:a)500 de euro - pentru acreditarea ca furnizor de EMC; b)300 de euro - pentru reacreditarea anuală ca furnizor de EMC.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul colegiilor teritoriale din cadrul CMSR şi al facultăţilor de medicină dentară din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.
ANEXA Nr. 1ala procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC CERERE-TIP de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă I. Informaţii generale privind solicitantul (persoana juridică): 1. Denumire ........ ................ ................ ........ ........ 2. Sediu ........ ........ ........., str. ........ ......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .............., cod fiscal ............ . (localitate) 3. Tipuri de EMC pentru care se solicită acreditarea:  Formale  Nonformale  EMCD 4. Experienţă anterioară în organizarea de forme de EMC ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (de menţionat formele de EMC organizate anterior prezentei solicitări) 5. Lectori acreditaţi de CMSR care vor susţine formele de EMC Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Grad profesional ........ ................ ................ ........ Specialitate, competenţe ........ ................ ................ ................ ........... ...(se completează în continuare) 6. Surse de finanţare (explicit menţionate) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 7. Persoana desemnată de solicitant pentru a-l reprezenta în relaţia cu CMSR, obligatoriu membru activ al CMSR: Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Date de contact: Telefon ........ ................ .......... E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... II. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului solicitantului Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, că am luat cunoştinţă de procedurile, criteriile şi normele prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi, pe care le vom respecta întocmai. Declar lipsa oricăror potenţiale interese comerciale directe, potenţiale conflicte de interese sau bias*, în activitatea ........ .............. şi a membrilor săi.* Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendinţe sau preferinţe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendinţa interferează cu abilitatea de a fi imparţial şi obiectiv. Data ....../....../........... ........ ................ ................ ........... (solicitant) ........ ................ ................ ........... (nume şi prenume reprezentant) (semnătură) ANEXA Nr. 1bla procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC CERERE-TIP de reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă I. Informaţii generale privind solicitantul (persoana juridică): 1. Denumire ........ ................ ................ ........ ........ 2. Sediu ........ ........ ........., str. ........ ......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .............., cod fiscal ............ . (localitate) 3. Tipuri de EMC pentru care se solicită reacreditarea:  Formale  Nonformale  EMCD 4. Lectori acreditaţi de CMSR care vor susţine formele de EMC Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Grad profesional ........ ................ ................ ........ Specialitate, competenţe ........ ................ ................ ................ ........... ...(se completează în continuare) 5. Surse de finanţare (explicit menţionate) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 6. Persoana desemnată de solicitant pentru a-l reprezenta în relaţia cu CMSR, obligatoriu membru activ al CMSR: Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Date de contact: Telefon ........ ................ .......... E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... II. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului solicitantului Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, că: a)solicitantul respectă procedurile, criteriile şi normele prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi; b) sunt/ nu sunt menţinute condiţiile avute în vedere la acreditare, respectiv la ultima reacreditare.Declar lipsa oricăror potenţiale interese comerciale directe, potenţiale conflicte de interese sau bias*, în activitatea ........ .............. şi a membrilor săi.* Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendinţe sau preferinţe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendinţa interferează cu abilitatea de a fi imparţial şi obiectiv. Data ...../...../............. ........ ................ ................ ........... (solicitant) ........ ................ ................ ........... (nume şi prenume reprezentant) (semnătură) ANEXA Nr. 2PROCEDURĂ de acreditare/reacreditare a lectorilor implicaţi în furnizarea de educaţie medicală continuă Articolul 1
(1) Formele de EMC pot fi susţinute de următoarele cadre didactice universitare, care pot desfăşura activităţi de predare: profesori, conferenţiari, şefi de lucrări.
(2) Formele de EMC pot fi susţinute şi de medici stomatologi care nu au calitatea de personal didactic de predare, dar care, la data împlinirii termenului prevăzut la art. 2, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a)deţin titlul profesional de medic stomatolog specialist sau primar; b)deţin titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale; c)deţin calitatea de membru al CMSR; d)au prezentat, în ultimii 5 ani, cel puţin o comunicare la congrese în străinătate în domeniul pentru care doresc să susţină programul de EMC; e)au publicat, în ultimii 5 ani, minimum două articole, in extenso, în reviste de specialitate cotate ISI (International Scientific Indexing) cu factor de impact mai mare de 0,3; f)au publicat în domeniul medical sau stomatologic, în ultimii 5 ani, cel puţin una dintre următoarele: cărţi, tratate, manuale (integral ori capitole care apar în aceste publicaţii) sau monografii, care deţin ISBN (International Standard Book Number).
Articolul 2
(1) Acreditarea lectorilor se face pe bază de cerere şi curriculum vitae tip Europass semnat, cu precizarea domeniului de specializare, comunicate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), documentele necesare acreditării lectorilor pentru anul 2022 se comunică până la data de 31 decembrie 2021. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri se soluţionează cel târziu până la data de 31 ianuarie 2022.
Articolul 3Lectorii se reacreditează anual pe bază de cerere scrisă, în termenul prevăzut la art. 2, în funcţie de condiţiile aflate în vigoare la data acreditării. Articolul 4
(1) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează de Comisia de EMC, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii complete a documentaţiei, numai pentru cererile depuse în termenul prevăzut la art. 2.
(2) Decizia privind acreditarea se comunică solicitantului, cu precizarea anului pentru care este valabilă acreditarea.
(3) Acreditarea este valabilă până la data de 31 decembrie a anului ulterior celui în care a fost depusă cererea, dacă nu intervine retragerea sau încetarea calităţii de lector.
(4) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantului decizia motivată.
Articolul 5
(1) Lectorii din străinătate, precum şi alţi profesionişti din domeniul sănătăţii sau din domenii conexe acestuia ori de interes pentru medicii stomatologi, invitaţi de furnizorii de EMC, denumiţi în continuare lectori invitaţi, trebuie să facă dovada titlurilor profesionale, didactice şi/sau academice ori a altor calificări profesionale relevante pe care le deţin şi să prezinte curriculum vitae semnat.
(2) Furnizorul de EMC are obligaţia de a comunica înscrisurile prevăzute la alin. (1) împreună cu cererea de creditare a formei de EMC.
Articolul 6Pentru desfăşurarea cursurilor cu demonstraţie practică pe pacient, lectorii sunt obligaţi să deţină drept de liberă practică ori, după caz, aviz de practică ocazională sau temporară pe teritoriul României, obţinut în condiţiile legii. Articolul 7Calitatea de lector de EMC acreditat de CMSR nu reprezintă titlu didactic sau ştiinţific. Articolul 8
(1) Retragerea calităţii de lector se realizează prin decizia Comisiei de EMC în următoarele situaţii:a)au fost modificate condiţiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar lectorul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură; b)lectorul a încălcat obligaţiile prevăzute de prezenta procedură; c)dacă lectorul, în lipsa unor motive temeinice, nu a participat la forma de EMC conform agendei programului ştiinţific comunicat de furnizor pentru creditarea formei de EMC şi acceptat de lector în ceea ce priveşte perioada, tipul şi tema lucrării ştiinţifice; d)dacă tema lucrării ştiinţifice susţinute de lector nu se încadrează în tema ştiinţifică propusă prin titlul formei de EMC prevăzut în avizul de creditare emis de CMSR; e)folosirea titlului de lector al CMSR în alt scop decât informarea publicului cu privire la forma de EMC şi numai împreună cu următoarele informaţii: precizarea titlului formei de EMC creditate în condiţiile Deciziei nr. 16/2CN/2021, a locaţiei, perioadei şi modalităţii de desfăşurare, precum şi a creditelor atribuite de CMSR; f)interdicţia exercitării profesiei de medic stomatolog sau a unor activităţi profesionale stabilită prin hotărâre judecătorească sau prin decizia comisiei de disciplină, rămasă definitivă, sau constatarea săvârşirii unui malpraxis prin hotărâre judecătorească ori prin decizia Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională, pentru cazurile de malpraxis, constituită în condiţiile legii, rămasă definitivă; g)pierderea statutului de cadru didactic de predare.
(2) În situaţia în care CMSR a constatat încălcarea unor obligaţii de către lector, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g), va înştiinţa în scris lectorul cu privire la cele constatate şi îl va avertiza pe acesta că la o nouă încălcare a acestor obligaţii îi va fi revocată calitatea de lector. Dacă lectorul, deşi atenţionat, încalcă din nou obligaţiile prevăzute de prezenta procedură, se aplică sancţiunea retragerii calităţii de lector.
(3) Calitatea de lector de EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de 2 ani de la aplicarea sancţiunii şi după parcurgerea procedurii de reacreditare.
Articolul 9Încetarea calităţii de lector se realizează prin decizia Comisiei de EMC în următoarele situaţii: a)la cererea expresă a lectorului; b)în cazul în care nu a efectuat cel puţin o comunicare în cadrul unei forme de EMC, pe an, în lipsa unor motive temeinice; c)deces. Articolul 10Lista lectorilor publicată pe pagina de internet a CMSR se actualizează corespunzător în cazul încetării sau calităţii de lector în baza prevederilor prezentei proceduri, cu precizarea statusului „radiat".
ANEXA Nr. 3PROCEDURĂ de creditare a formelor de educaţie medicală continuă Capitolul IForme de educaţie medicală continuă Articolul 1CMSR creditează ca forme de educaţie medicală continuă (EMC) manifestările ştiinţifice desfăşurate de furnizorii acreditaţi de CMSR în acest sens, precum şi alte activităţi cu caracter educaţional profesional-ştiinţific şi, adiţional, obţinerea unor titluri de calificare postuniversitară în domeniul medical definite în prezenta procedură. Articolul 2Manifestările de educaţie medicală continuă sunt: a)formale - furnizate numai de instituţii de învăţământ superior medical sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate; b)nonformale - organizate de toate tipurile de furnizori acreditaţi de CMSR în acest sens; c)educaţie medicală la distanţă (EMCD) - organizate de toate tipurile de furnizori acreditaţi de CMSR în acest sens. Articolul 3
(1) Manifestările de educaţie medicală continuă formale cuprind următoarele: cursurile de învăţământ postuniversitar şi cursurile de învăţământ postuniversitar la distanţă organizate de instituţiile de învăţământ superior medical acreditate sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate în acest sens.
(2) Manifestările de educaţie medicală continuă nonformale cuprind următoarele:a)congrese; b)conferinţe; c)simpozioane; d)cursuri cu sau fără demonstraţii practice.
(3) Educaţia medicală la distanţă (EMCD) cuprinde:a)cursuri EMCD organizate numai de instituţii de învăţământ superior medical sau cu rol de învăţământ medical acreditate pentru acest domeniu; b)programe de EMCD prin internet, online, interactive fie prin suportul informaţional oferit, cu linkuri şi portaluri specifice, fie prin consultanţă cu lectori acreditaţi, cu asigurarea unei testări finale securizate, desfăşurată prin acces online personalizat sau prin testare scrisă în sală, organizate de furnizori acreditaţi pentru acest domeniu.
(4) Manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 3 alin. (2) se pot organiza şi prin internet sau în sistem hibrid, cu respectarea măsurilor prevăzute de lege, numai pe perioada decretării stării de urgenţă, instituirii stării de alertă sau a carantinei zonale, cu avizul prealabil al Comisiei de EMC.
(5) În situaţia în care manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 3 alin. (2) se organizează conform alin. (4) sunt aplicabile şi prevederile art. 6 alin. (2).
Capitolul IIProcedura privind obţinerea creditării manifestărilor ştiinţifice Articolul 4Obţinerea creditării manifestărilor ştiinţifice se realizează după parcurgerea procedurii de creditare de către furnizorii de EMC conform prevederilor prezentei proceduri. Articolul 5
(1) Organizarea unei manifestări ştiinţifice se poate face de către:a)un furnizor unic acreditat de CMSR; b)un furnizor principal acreditat de CMSR în colaborare cu unul sau mai mulţi furnizori asociaţi, acreditaţi de CMSR.
(2) În cazul asocierii între furnizori, furnizorul principal va fi cel care desemnează coordonatorul de program şi formulează cererea de creditare a formei de EMC.
Articolul 6
(1) În vederea creditării, furnizorii vor depune la CMSR următoarele documente:a)cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevăzută în anexa nr. 3a; b)programul ştiinţific, cu menţionarea structurii formei de EMC, a temelor şi lectorilor, inclusiv agenda programului, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură; c)împuternicirea şi datele de contact ale persoanei desemnate de furnizor în vederea obţinerii creditării; d)avizul prealabil al colegiului teritorial, pentru formele de EMC desfăşurate pe raza acestora; e)dovada plăţii taxei de evaluare, respectiv a taxei de urgenţă, după caz.
(2) Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMCD va cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi:a)elemente de demonstrare: modul de funcţionare globală a programului, existenţa unui server dedicat desfăşurării online a formei de EMC, a unei aplicaţii informatice de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific şi evidenţa utilizatorilor, o echipă tehnică de producţie alcătuită din medici/medici stomatologi şi informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date, precum şi o modalitate concretă în care poate fi auditat întregul proces de desfăşurare a activităţii de EMC, cu păstrarea logurilor de accesare şi compararea cu intrările din baza de date; b)un proiect de management al formei de EMC, conţinând referiri la: identificarea şi analiza cerinţelor, studiu de fiabilitate, obiective educaţionale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoştinţelor.
(3) Instituţiile de învăţământ medical superior acreditate depun cererile pentru creditarea manifestărilor de EMC la CMSR, cu informarea colegiului teritorial pe a cărui rază se va desfăşura forma de EMC.
Articolul 7
(1) În vederea creditării manifestărilor de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), cererile pentru stabilirea şi acordarea numărului de credite EMC, însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), se comunică CMSR după cum urmează:a)congrese, conferinţe, simpozioane - până la data de 15 noiembrie a anului anterior celui în care acestea vor avea loc; b)celelalte manifestări de EMC - cu minimum 30 de zile înainte de desfăşurarea efectivă a manifestării.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), documentele necesare acreditării manifestărilor de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) pentru anul 2022 se comunică până la data de 31 decembrie 2021. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri, pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 26, se soluţionează cel târziu până la data de 31 ianuarie 2022.
(3) Agenda definitivă a programului ştiinţific se depune cu minimum 10 zile înainte de data desfăşurării formei de EMC.
(4) În situaţii de excepţie, documentele de solicitare a creditării pentru manifestările de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d) şi art. 3 alin. (3) lit. b) pot fi depuse în limita a maximum 10 zile înaintea desfăşurării manifestării, cu obligaţia achitării taxei de urgenţă.
(5) Stabilirea şi acordarea numărului de credite EMC se realizează numai pentru manifestările ştiinţifice ale căror cereri de creditare au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (4) şi au fost achitate taxele prevăzute de prezenta procedură.
(6) Se supun evaluării şi acreditării numai activităţile de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de furnizori acreditaţi de CMSR.
Articolul 8
(1) După depunerea documentaţiei la CMSR şi plata taxelor prevăzute de prezenta procedură, secretariatul Comisiei de EMC, format din 3 membri desemnaţi prin decizia Comisiei de EMC dintre membrii săi, analizează dosarul şi comunică furnizorului solicitant necesitatea completării documentaţiei, dacă este cazul.
(2) În cazul în care a fost solicitată conform alin. (1), completarea documentaţiei se va realiza în limita a maximum 10 zile înainte de desfăşurarea manifestării, respectiv 7 zile în situaţia manifestărilor pentru care s-a achitat taxa de urgenţă, conform art. 7 alin. (4).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru formele de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) şi art. 3 alin. (3) lit. a) completarea documentaţiei se va realiza în cel mult 30 de zile de la data comunicării solicitării.
Articolul 9
(1) Comisia de EMC va evalua documentaţia completă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii şi a plăţii taxelor prevăzute de prezenta procedură şi va comunica furnizorului de EMC şi colegiului teritorial pe raza căruia se va desfăşura manifestarea ştiinţifică avizul de principiu şi numărul de credite acordat.
(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a CMSR.
(3) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantului decizia motivată.
Articolul 10Creditarea manifestărilor ştiinţifice se realizează potrivit normelor de creditare prevăzute de prezenta procedură. Articolul 11
(1) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, furnizorul de EMC are obligaţia:a)să emită certificatele de absolvire medicilor stomatologi care au promovat evaluarea finală, în cazul programelor de EMCD prevăzute la art. 3 alin. (3), conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3b, iar pentru medicii stomatologi care nu au promovat evaluarea finală va elibera certificate de participare, fără credite, conform anexei nr. 3c; b)să emită certificatele de participare, conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3c; c)să comunice CMSR şi, după caz, colegiilor teritoriale, în format electronic, prin poştă electronică, criptat, sau prin intermediul portalului naţional:

(i) rapoartele privind desfăşurarea manifestării, elaborate şi pe baza chestionarului-tip prevăzut în anexa nr. 3e;
(ii) lista participanţilor prezenţi la manifestarea ştiinţifică, conţinând numele, prenumele şi codul unic de identificare a medicului stomatolog, respectiv, dacă este cazul, gradul profesional, specialitatea şi competenţele deţinute de medicii stomatologi participanţi;
(iii) lista lectorilor care nu şi-au susţinut comunicările conform programului ştiinţific aprobat de CMSR, cu prezentarea motivelor, dacă există;
(iv) certificatele de absolvire completate conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3b, emise în format electronic, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2);
(v) certificatele de participare completate conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3c, emise în format electronic, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2);
(vi) lista cu seria şi numărul de ordine al certificatelor de absolvire/participare emise.

(2) Certificatele prevăzute la alin (1) lit. a) şi b) se semnează cu semnătura electronică calificată a coordonatorului de program al formei de EMC, însoţită de marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic al furnizorului de EMC.
(3) În cazul furnizorilor de EMCD desfăşurate prin internet sunt aplicabile şi obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) din anexa nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021, denumită în continuare Decizia nr. 16/2CN/2021.
Articolul 12
(1) Comisia de EMC şi Comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial pe raza căruia se desfăşoară forma de EMC au obligaţia de a inspecta formele de EMC creditate de CMSR pentru evaluarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Decizia nr. 16/2CN/2021.
(2) Atribuţia prevăzută la alin. (1) se realizează de o comisie formată din trei membri, dintre care doi membri sunt desemnaţi de Comisia de EMC constituită la nivel naţional şi un membru este desemnat de comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial.
(3) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, persoanele desemnate conform alin. (2) vor întocmi un raport comun care va fi comunicat Comisiei de EMC, constituită la nivel naţional, şi care va putea fi utilizat în vederea retragerii calităţii de furnizor de EMC.
(4) În cazul desfăşurării prin internet a formei de EMC, inspectarea acesteia şi raportul prevăzut la alin. (3) se realizează de trei membri ai Comisiei de EMC.
(5) Membrii comisiilor de EMC care sunt desemnaţi pentru inspectarea organizării şi desfăşurării formei de EMC nu pot avea calitatea de lector în cadrul manifestării ştiinţifice inspectate şi nu pot primi credite EMC pentru participare.
(6) Participanţii sau lectorii pot sesiza CMSR cu privire la modul de desfăşurare a formei de EMC, la conţinutul şi calitatea ştiinţifică a acesteia în maximum 45 de zile de la finalizarea manifestării ştiinţifice.
Capitolul IIINorme de creditare Articolul 13
(1) Comisia de EMC atribuie numărul de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională.
(2) Creditarea formelor de EMC se face în funcţie de criterii legate de:a)forma manifestării de EMC: formală, nonformală, EMCD, nivelul de desfăşurare: local/regional, naţional/internaţional şi de tipul furnizorului: naţional, regional, local; b)durata efectivă a programului ştiinţific.
(3) Pentru manifestările ştiinţifice clasificate „cu participare internaţională" sau „internaţionale", în completarea documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) se vor depune CV-urile lectorilor din străinătate, dovada titlurilor deţinute de aceştia, precum şi avizul de practică temporară/ocazională în cazul în care manifestarea presupune şi o activitate/demonstraţie practică medicală susţinută de aceştia.
(4) Pentru ca o manifestare ştiinţifică din cele prevăzute la art. 3 alin. (2) să fie clasificată „cu participare internaţională" este necesar ca, din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate.
(5) Pentru ca o manifestare ştiinţifică din cele prevăzute la art. 3 alin. (2) să fie clasificată „internaţională" este necesar ca furnizorul de EMC să fie asociat cu o societate ştiinţifică europeană/internaţională de specialitate din domeniu.
Articolul 14Creditarea se face astfel: a)congres - 24 de credite EMC; b)conferinţă/simpozion:

(i) nivel naţional - 16 credite EMC;
(ii) nivel regional - 12 credite EMC;
(iii) nivel local - 8 credite EMC;

c)curs cu sau fără demonstraţie practică - 8 credite EMC. Articolul 15
(1) Structura manifestărilor ştiinţifice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru creditarea formei de EMC cu credite EMC:a)în cazul congresului, acesta trebuie să aibă durata de 3 zile şi să conţină:

(i) raport pe tema congresului şi prelegeri;
(ii) comunicări orale, limitate la cel mult 2,5 ore din totalul programului;
(iii) postere/workshopuri/actualităţi legislative;
(iv) varia, limitate la cel mult 5% din programul congresului;

b)în cazul conferinţei/simpozionului, aceasta/acesta trebuie să aibă durata de două zile şi să conţină:

(i) raport pe tema conferinţei/simpozionului şi prelegeri;
(ii) comunicări orale/workshopuri/actualităţi legislative;

c)raportul de temă şi prelegerile se susţin exclusiv de lectori acreditaţi de CMSR; d)cursurile cu sau fără demonstraţie practică se pot susţine de lectori acreditaţi de CMSR, precum şi de lectori din străinătate.
(2) Durata unei prelegeri este de 45 de minute. Durata discuţiilor nu poate depăşi 15 minute.
(3) Durata comunicărilor orale este de 8-10 minute. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata comunicărilor orale.
(4) Se poate schimba ordinea de desfăşurare a prelegerilor/ comunicărilor orale cu respectarea numărului de ore alocate pentru acestea şi cu respectarea programului manifestării ştiinţifice.
(5) Temele prelegerilor şi ale comunicărilor orale trebuie să se încadreze în tematica manifestării ştiinţifice.
(6) Un lector nu poate susţine şi nu se poate regăsi în mai mult de 3 lucrări ştiinţifice (prelegeri şi/sau comunicări orale) în cadrul uneia dintre manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c).
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), prelegerile se pot susţine şi de lectori din străinătate sau de lectori invitaţi, fără a putea depăşi timpul alocat prelegerilor lectorilor acreditaţi de CMSR.
Articolul 16
(1) Simpozioanele, conferinţele, cursurile pre- şi postcongres, satelite ale unor manifestări ştiinţifice, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază.
(2) Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi activitate de pregătire profesională se creditează o singură dată.
Articolul 17Pentru creditarea programelor de EMCD se aplică şi următoarele reguli: a)cursurile de EMCD prin internet se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare efectivă, cu maximum 8 ore pe program, corespunzătoare a 8 credite EMC; b)durata parcurgerii programului şi a învăţării efective, în scopul atingerii obiectivelor educaţionale, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, trebuie să se încadreze în limitele a maximum 8 ore pentru un singur program; c)se consideră 5-8 pagini cu 2.500 de caractere pe pagină şi cu trimitere la maximum două figuri sau tabele ca fiind corespunzătoare unei ore de învăţare efectivă, respectiv un credit de EMC; d)testul de evaluare va permite un acces pentru maximum două încercări, va conţine un număr minim de 12 întrebări pentru 8 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări; e)participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau de un organism profesional european ori internaţional este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale conferite de organismul respectiv, raportat la limitele prezentei proceduri. Articolul 18
(1) Nu pot fi introduse în calculul punctajului profesional al medicului stomatolog creditările obţinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp şi în aceeaşi locaţie.
(2) Prezenţa efectivă pe toată durata de desfăşurare a manifestării ştiinţifice este obligatorie. În caz contrar, participantul nu va primi creditele aferente manifestării şi nu poate solicita rambursarea taxei de participare.
(3) Medicii stomatologi participanţi la o formă de EMC care nu fac parte din grupul-ţintă indicat de furnizorul de EMC prin cererea de creditare a activităţii de pregătire profesională nu beneficiază de creditele EMC acordate de CMSR decât în limita prevăzută la art. 7 alin. (2) din Decizia nr. 16/2CN/2021.
Articolul 19
(1) Intervalul minim acceptat între două manifestări ştiinţifice organizate pe raza fiecărui colegiu teritorial este de minimum 30 de zile pentru acelaşi furnizor de EMC.
(2) Furnizorul de EMC care are statut de filială poate organiza, ca forme de EMC, numai cursuri cu sau fără demonstraţie practică desfăşurate pe raza colegiului teritorial unde îşi are sediul furnizorul de EMC în cauză, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
(3) În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi localitate nu poate avea loc decât o singură formă de EMC, pe baza principiului creditării primei solicitări, nefiind admisă suprapunerea parţială sau totală a formelor de EMC creditate.
Articolul 20
(1) Sunt interzise deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii societăţilor producătoare ori de distribuţie a materialelor sau aparaturii din domeniul medical, inclusiv stomatologic, precum şi intercalarea prezentării serviciilor, produselor şi/sau echipamentelor între prelegerile şi/sau comunicările orale susţinute în cadrul formei de EMC.
(2) Nu se creditează cu credite EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societăţile înregistrate în registrul comerţului sau de alte persoane juridice cu scop lucrativ, din ţară sau din străinătate.
Articolul 21Pentru activitatea coordonatorilor şi îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptaţi pentru susţinerea pregătirii studenţilor sau a medicilor rezidenţi ori pentru programele de pregătire în vederea obţinerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare şi a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi emise de autoritatea competentă care atestă o activitate de cel puţin 40 de ore efective pe parcursul a minimum două luni pe an calendaristic. Articolul 22
(1) Pentru obţinerea de titluri de calificare profesională sau ştiinţifică în domeniul medicinei dentare, certificate de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Educaţiei, se acordă credite, adiţional/suplimentar creditelor obţinute prin EMC în baza prevederilor Deciziei nr. 16/2CN/2021, după cum urmează:a)obţinerea titlului de medic rezident, în urma promovării concursului de rezidenţiat - 40 de credite EMC; b)obţinerea titlului de medic specialist - 40 de credite EMC; c)obţinerea titlului de medic primar - 40 de credite EMC; d)obţinerea titlului de doctor în ştiinţe medicale - 40 de credite EMC; e)obţinerea unei diplome de master în domeniul medicinei dentare - 30 de credite EMC; f)obţinerea unui atestat de studii complementare - 20 de credite EMC, pentru fiecare program în parte; g)absolvirea de programe postuniversitare organizate de instituţii de învăţământ medical superior acreditate, altele decât cele prevăzute anterior - 20 de credite EMC; h)deţinerea statutului de cadru didactic universitar în instituţii de învăţământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituţia de învăţământ superior în domeniul medicinei dentare - 40 de credite EMC pe an.
(2) Certificatele atestând participarea sau absolvirea unor programe de educaţie medicală continuă cu titluri şi conţinut relativ similar cu unele elemente ale unor programe de studii complementare vor conţine obligatoriu menţiunea că nu fac parte integrantă dintr-un astfel de program.
(3) Programele de pregătire în rezidenţiat şi cele pentru obţinerea atestatelor de studii complementare nu se creditează, acestea constituind formare specializată. Se creditează cu credite EMC numai absolvirea formelor de învăţământ postuniversitar în cauză.
Articolul 23Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 30 de credite EMC.
Capitolul IVPublicaţiile medicale Articolul 24Înscrierea în lista publicaţiilor medicale agreate se face în baza fişei publicaţiei cuprinse în anexa nr. 3d la prezenta procedură, iar criteriile de includere sunt următoarele: a)grupa A:existenţa înregistrării ISI (International Scientific Indexing); b)grupa B+:1. să fie o publicaţie ştiinţifică medicală prin esenţa sa, având o periodicitate a apariţiei de cel puţin 4 numere pe an, în ediţii tipărite şi electronice; 2. să deţină obligatoriu ISSN (International Standard Serial Number); 3. să fie înregistrată într-o bază internaţională de date; 4. să conţină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi; 5. să aibă adresabilitate strict medicală, generală sau pe specialităţi, de interes pentru domeniul medicinei dentare; 6. să deţină girul ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice medicale, universităţi de medicină şi farmacie etc., cu activitate în domeniul medicinei dentare; 7. în consiliul editorial sau colectivul redacţional să fie incluse cadre didactice universitare cu rol de predare în domeniul medicinei dentare; c)grupa B:1. să fie o publicaţie ştiinţifică medicală prin esenţa sa, având o periodicitate a apariţiei în ediţii tipărite sau electronice; 2. să deţină obligatoriu ISSN (International Standard Serial Number); 3. să fie înregistrată într-o bază internaţională de date; 4. să conţină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi; 5. să aibă adresabilitate strict medicală, generală sau pe specialităţi, de interes pentru domeniul medicinei dentare; 6. să deţină girul ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice medicale, universităţi de medicină şi farmacie etc., cu activitate în domeniul medicinei dentare; 7. în consiliul editorial sau colectivul redacţional să fie incluse cadre didactice universitare cu rol de predare în domeniul medicinei dentare. Articolul 25
(1) Normele de creditare stabilite pentru articole cuprinse în publicaţiile medicale sunt:a)articole ştiinţifice în publicaţii de specialitate româneşti agreate de CMSR sau internaţionale, catalogate BDI şi ISI, după cum urmează:grupa A - (ISI) - 40 de credite pentru un articol; grupa B+ - (BDI+) - 30 de credite pentru un articol; grupa B – (BDI ediţie tipărită sau electronică) - 15 credite pentru un articol; b)capitole de cărţi în tratate de medicină/medicină dentară - 30 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini şi 40 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor; c)carte sau monografie medicală - 40 de credite pentru o carte, ca unic autor; d)traduceri de carte medicală - 30 de credite pentru o carte, ca unic traducător; e)existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un articol într-o publicaţie medicală agreată de CMSR sau a unui capitol ori unei cărţi duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea respectivă; autorul principal primeşte suplimentar 25% din punctajul celorlalţi autori; prin autor principal se înţelege primul, ultimul sau autorul de corespondenţă sau toţi dacă este stipulat că autorii au contribuit în mod egal; f)un articol publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată; g)publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată; h)pentru abonamente la:

(i) revistele ştiinţifice medicale naţionale cuprinse în lista publicaţiilor medicale agreate de CMSR şi aparţinând categoriei B se acordă 5 credite/abonament anual;
(ii) revistele categoria B+ şi A, agreate de CMSR, din ţară - 10 credite;
(iii) reviste din străinătate din domeniul medicinei dentare, indexate Med-Line, Pubmed Resources guide, Medscape şi altele similare - 10 credite pentru un abonament anual;
(iv) pentru abonamentele la revistele ştiinţifice medicale din străinătate, de interes pentru domeniul medicinei dentare, editate şi traduse în România, creditarea se face ca la revistele naţionale;
(v) pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult 2 abonamente anual valabile pentru anul pentru care se solicită acordarea punctajului.

(2) Publicaţiile creditate în baza prevederilor prezentei proceduri se menţionează în lista publicaţiilor medicale agreate care se publică pe pagina de internet a CMSR. Capitolul VTaxe Articolul 26
(1) Taxele de evaluare a documentelor de creditare a manifestărilor ştiinţifice sunt următoarele:a)în cazul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi EMCD:

(i) cu durata de o zi - 200 euro;
(ii) cu o durată de două zile - 300 euro;
(iii) cu o durată de trei zile - 500 euro;
b) în cazul manifestărilor ştiinţifice regionale sau locale:
(i) cu durata de o zi - 100 euro;
(ii) cu o durată de două zile - 150 euro;
(iii) cu o durată de trei sau mai multe zile - 300 euro.

(2) În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educaţional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puţin de 10 zile înaintea datei de debut a manifestării, se instituie o taxă de urgenţă al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxele prevăzute la alin. (1).
(3) Taxele pentru obţinerea avizului colegiului teritorial sunt următoarele:a)în cazul manifestărilor ştiinţifice naţionale: 200 euro; b)în cazul manifestărilor ştiinţifice regionale sau locale: 100 euro.
(4) Taxele prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (2), art. 28 şi 29 se plătesc în contul CMSR, iar cele prevăzute la art. 26 alin. (3) se plătesc în contul colegiilor teritoriale care acordă avizul prealabil.
Articolul 27Taxele pentru evaluarea formelor de EMC se vor plăti de către toţi furnizorii de EMC acreditaţi, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură. Articolul 28
(1) Taxa pentru includerea în lista publicaţiilor medicale agreate este de 400 euro, cu excepţia publicaţiilor care aparţin colegiilor teritoriale, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021.
(2) Taxa pentru reincludere anuală este de 150 euro, cu excepţia publicaţiilor care aparţin colegiilor teritoriale, care se încadrează în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021.
Articolul 29Taxa pentru avizul CMSR de modificare a perioadei, locaţiei sau a modalităţii de desfăşurare a formei de EMC este egală cu taxa de acreditare iniţială a formei de EMC, cu excepţia situaţiei când modificarea se solicită pentru prima dată, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021. Articolul 30
(1) Taxele se achită în lei la cursul oficial al Băncii Naţionale a României cotat în ziua plăţii, prin virament bancar sau în sistem online.
(2) În cazul respingerii creditării formei de EMC după analiza dosarului, taxele achitate nu se returnează.
Capitolul VIAnexe Articolul 31Anexele nr. 3a-3e fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 3ala procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă CERERE-TIP de creditare a formelor de educaţie medicală continuă Aviz prealabil al Colegiului Medicilor Stomatologi ........ ................ ................ ................ ........ ............. Nr. ............ din ............../....../.............. (semnătură preşedinte/vicepreşedinte) I. Informaţii generale despre instituţia organizatoare: 1. Denumirea furnizorului acreditat care propune forma de educaţie medicală continuă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. Coordonatorul de program (obligatoriu cadru didactic cu rol de predare, membru al CMSR): Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ................ Date de contact: Telefon........ ........ .......... E-mail ........ ................ ........ ........... 3. Persoana desemnată de solicitant pentru a-l reprezenta în relaţia cu CMSR (obligatoriu membru al CMSR): Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ .............. Date de contact: Telefon........ ........ .......... E-mail ........ ........ .......... II. Informaţii privind forma de educaţie medicală continuă propusă creditării 1. Tipul de activitate propus  congres  conferinţă  simpozion  curs  cu demonstraţie practică  fără demonstraţie practică  educaţie medicală continuă la distanţă 1.1. Manifestarea este parte componentă a unui program de studii complementare?  Da/ Nu 2. Titlul activităţii de pregătire profesională ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Obiectivul educaţional-ştiinţific urmărit ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Data/Perioada de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 5. Locaţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 6. Modalitatea de desfăşurare  prezenţă fizică  online  hibrid 7. Lectorii 7.1. Lectori acreditaţi 7.1.1. Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ................ Grad profesional ........ ........ .......... Specialitate, competenţe ........ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (Se completează în continuare.) 7.2. Lectori din străinătate La activitatea de pregătire profesională sunt invitaţi lectori din străinătate?  Da*/ Nu 7.2.1. Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Grad profesional........ ................ ........ ............. Specialitate, competenţe........ ................ ................ ................ ........ ........ Alte informaţii relevante ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (Se completează în continuare.) 7.3. Lectori invitaţi La activitatea de pregătire profesională sunt invitaţi şi alţi lectori decât cei prevăzuţi anterior?  Da**/ Nu 7.3.1. Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Profesie ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Titluri profesionale, ştiinţifice şi/sau academice, alte calificări profesionale ........ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (Se completează în continuare.) 8. Grupul-ţintă (Se precizează expres categoria medicilor stomatologi cărora li se adresează forma de educaţie medicală continuă: medici stomatologi şi/sau specialitate, competenţă/competenţe vizată/e; alţi participanţi, în afara grupului-ţintă, nu beneficiază de creditele de educaţie medicală continuă acordate de CMSR decât în limita prevăzută la art. 7 alin. (2) din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... * Se ataşează CV şi dovada titlurilor profesionale, ştiinţifice şi/sau academice. ** Se ataşează CV şi dovada titlurilor profesionale, ştiinţifice şi/sau academice, alte calificări profesionale relevante. 9. Numărul de participanţi estimat (maximum 25 de participanţi/cadru didactic de predare în cazul cursurilor cu demonstraţie practică) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 10. Programul ştiinţific exact (Va fi ataşat ca anexă, în limba română.) 11. Proiectul de management al activităţii de pregătire profesională 11.1. Cerinţe de formare identificate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 11.2. Analiza cerinţelor de formare identificate şi motivaţia organizării activităţii de pregătire profesională ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 11.3. Rezultate aşteptate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 11.4. Obiective educaţionale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 11.5. Metodologie didactică utilizată (mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea, asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 11.6. Strategia de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 11.7. Evaluarea rezultatelor aşteptate la finalul programului  Da/ Nu 11.7.1. Precizări privind evaluarea (raportat la tipul formei de EMC): a)absolvenţilor/participanţilor (cunoştinţe şi abilităţi)  Da/ Nu b)lectorilor - chestionar de opinie  Da/ Nu c)programului - chestionar de evaluare a evenimentului (anexa nr. 3e la procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021) Da/ Nu NOTĂ: În temeiul acestor evaluări se alcătuieşte de către furnizorul de EMC raportul asupra desfăşurării activităţii de pregătire profesională care se trimite către CMSR în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii formei de EMC. 12. Detalii privind desfăşurarea prin internet a formei de educaţie medicală continuă (obligatoriu pentru EMCD şi pentru manifestările ştiinţifice organizate online sau în sistem hibrid pe perioada decretării stării de urgenţă, instituirii stării de alertă, carantinării zonale etc.) 12.1. Modul de funcţionare a programului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 12.2. Platforma pe care se va desfăşura programul (scurtă descriere a serverului dedicat desfăşurării online a programului, a aplicaţiilor informatice de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific şi pentru evidenţa utilizatorilor) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 12.3. Echipă tehnică de producţie Nume şi prenume ........ ................ ................ ................ ........ Profesie ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (Se completează în continuare.) 12.4. Schema cu structura bazelor de date ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 12.5. Modalitate concretă în care poate fi auditat procesul de desfăşurare a programului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 12.6. Descrierea timpului de studiu aferent programului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ III. Informaţii privind finanţarea formei de educaţie medicală continuă 1. Denumirea sponsorilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Cuantumul sponsorizării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 3. Tipul de activităţi finanţate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 4. Alte surse de finanţare (Se menţionează obligatoriu cuantumul acestora.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 5. Cuantumul taxei de participare (Se precizează pentru toate categoriile de taxe.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ IV. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului solicitantului Declar pe propria răspundere că activitatea de pregătire profesională propusă va fi organizată în conformitate cu procedurile, criteriile şi normele prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi. Declar că am luat cunoştinţă de faptul că modificarea ulterioară a condiţiilor de desfăşurare a formei de EMC creditate este posibilă numai pentru motive temeinice şi mă oblig să anunţ Colegiul Medicilor Stomatologi din România de îndată, înainte de efectuarea oricărei publicităţi şi de desfăşurarea formei de EMC, cu privire la orice modificare ulterioară survenită privind forma de EMC creditată în baza prezentei cereri. Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale activităţii de pregătire profesională propuse pentru creditare. Declaraţie asupra unor potenţiale conflicte de interese/bias*, privind programul în general şi fiecare lector implicat în program: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ * Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendinţe sau preferinţe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendinţa interferează cu abilitatea de a fi imparţial şi obiectiv. Data ........ ........./........ ........./........ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ........ ............ (solicitant) ........ ................ ................ ................ ........ ............ (nume şi prenume reprezentant) (semnătură) ANEXA Nr. 3bla procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă Model-tip de certificat de absolvire Antet furnizor1 Certificat de absolvire Domnul/Doamna dr. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........2 a absolvit activitatea de educaţie medicală la distanţă (EMCD) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............."3 la data de ........ ................ ................ ................ ........ ........., promovând evaluarea finală4. Coordonator program5 Număr de credite EMC acordat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România pentru absolvire: ......... credite de educaţie medicală continuă (EMC) Număr şi dată aviz al Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR6) Serie7 ............... nr.8 ........ ................ ........ .......... Data eliberării ............/............/........ ............ Menţiuni privind redactarea certificatului (nu se înscriu pe certificat): ______________1 Numai furnizori acreditaţi de CMSR; în cazul asocierii se includ antetele tuturor furnizorilor, cu precizarea calităţii: principal sau asociat. 2 Se precizează profesia participantului, precum şi gradul profesional, specialitatea şi/sau competenţele deţinute, dacă este cazul. 3 Titlul programului EMCD absolvit, conform avizului de creditare emis de CMSR. 4 Participanţii care nu au absolvit evaluarea finală nu beneficiază de creditele EMC, primind doar certificatul de participare prevăzut la anexa nr. 3c la procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi, fără credite EMC. 5 În cazul asocierii se includ coordonatorii de program ai tuturor furnizorilor, cu precizarea calităţii: principal sau asociat. 6 Numărul şi data avizului CMSR de creditare a programului. 7 Seria certificatului de absolvire alocată furnizorului de EMC prin avizul de creditare. 8 Numărul de ordine din lista participanţilor întocmită de furnizorul de EMC conform alocării, care se comunică CMSR în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii formei de educaţie medicală continuă. NOTĂ: Denumirea eventualilor sponsori ai programului nu se menţionează pe certificatul de absolvire. ANEXA Nr. 3cla procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă Model-tip de certificat de participare Antet furnizor1 Certificat de participare Domnul/Doamna dr. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........2 a participat la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........."3 desfăşurat la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. în perioada4 ........ ................ ................ ................ ........ .......... Coordonator program5 Număr de credite de educaţie medicală continuă (EMC) acordat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........6: ......... credite EMC7 Număr şi dată aviz CMSR8 Serie9 ............... nr.10 ........ ................ ........ .......... Data eliberării ............/............/........ ............ Menţiuni privind redactarea certificatului (nu se înscriu pe certificat): ______________1 Numai furnizori acreditaţi de CMSR; în cazul asocierii se includ antetele tuturor furnizorilor, cu precizarea calităţii: principal sau asociat. 2 Se precizează profesia participantului, precum şi gradul profesional, specialitatea şi/sau competenţele deţinute, dacă este cazul. 3 Titlul formei de EMC, conform avizului de creditare emis de CMSR. 4 Sau „la data de", după caz. 5 În cazul asocierii se includ coordonatorii de program ai tuturor furnizorilor, cu precizarea calităţii: principal sau asociat. 6 Se precizează tipul formei de educaţie medicală continuă şi titlul acesteia. 7 În situaţia în care forma de EMC a presupus o evaluare care nu a fost promovată de către participant, se menţionează obligatoriu că participantul nu beneficiază de creditele EMC, raportat la prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) din procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi. 8 Numărul şi data avizului CMSR de creditare. 9 Seria certificatului de absolvire alocată furnizorului de EMC prin avizul de creditare. 10 Numărul de ordine din lista participanţilor întocmită de furnizorul de EMC conform alocării, care se comunică CMSR în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii formei de educaţie medicală continuă. NOTĂ: Denumirea eventualilor sponsori ai formei de EMC nu se menţionează pe certificatul de participare. ANEXA Nr. 3dla procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă Fişa publicaţiei pentru includerea în lista publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România ISSN (International Standard Serial Number) BDI (Baze de date internaţionale) Clasificare 1. Titlul publicaţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2. Proprietar Editor ştiinţific (denumire societate, organizaţie) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 3. Nr. apariţii/an: ........ ................ ............ 4. Debut publicistic (anul): ........ .............. 5. Tiraj (pe număr) ........ .............. (pe an) ........ .............. 6. Nr. de exemplare vândute/an ........ .............. 7. Adresabilitate ........ ................ ........ ............. 8. Preţ abonament anual ........ .............. lei ........ .............. EUR/USD 9. Cont bancar în care se face plata abonamentului ........ ................ ................ ................ ................ ............... 10. Redactor-şef (nume şi prenume) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresă serviciu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ........... Telefon/mobil: ........ ................ ................ ................ ............. 11. Secretar de redacţie (nume şi prenume) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... E-mail:........ ................ ................ ................ ................ ............. Telefon/mobil: ........ ................ ................ ................ ........... 12. Persoana de legătură cu CMSR (nume şi prenume) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ E-mail:........ ................ ................ ................ ................ ............. Telefon/mobil: ........ ................ ................ ................ ........... Redactor-şef, ........ ................ ................ 13. Evaluarea calităţii ştiinţifice şi editoriale (per review) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 3ela procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă Model-tip de formă de evaluare a evenimentelor de educaţie medicală continuă 1. Titlul formei de educaţie medicală continuă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2. Furnizorul de EMC ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 3. Data/Perioada de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 4. Locaţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 5. Modalitatea de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 6. Înregistrarea participanţilor la activitatea de pregătire profesională, în funcţie de calitatea fiecăruia:  participant/cursant  lector  coordonator program Vă rugăm să ne comunicaţi părerea dumneavoastră cu privire la următoarele aspecte: 1. Am învăţat ceva în urma acestui eveniment?

Da Neutru Nu
1 2 3 4 5

2. Va schimba acest eveniment practica mea?

Da Neutru Nu
1 2 3 4 5

3. Evenimentul a fost organizat corespunzător?

Da Neutru Nu
1 2 3 4 5

4. Calitatea conţinutului ştiinţific a fost?

Bună Neutră Slabă
1 2 3 4 5

5. Calitatea lectorilor a fost?

Bună Neutră Slabă
1 2 3 4 5

6. A fost adecvată locaţia evenimentului?11 În cazul manifestărilor ştiinţifice desfăşurate cu prezenţă fizică sau în sistem hibrid.

Da Neutru Nu
1 2 3 4 5

7. Am simţit că evenimentul a fost părtinitor?

Da Neutru Nu
1 2 3 4 5

Comisia de educaţie medicală continuă constituită la nivel naţional şi/sau comisiile de educaţie medicală continuă din cadrul colegiilor teritoriale pe raza cărora s-a desfăşurat activitatea de pregătire profesională vor verifica prin sondaj, pe baza documentelor doveditoare, acurateţea celor de mai sus. ANEXA Nr. 4STRUCTURA dosarului profesional Articolul 1Dosarul profesional al medicului stomatolog va conţine: a)documentele care au stat la baza eliberării certificatului de membru al CMSR; b)certificatul de membru al CMSR, în copie certificată pentru conformitate de preşedintele colegiului teritorial, cu avizele anuale eliberate; c)titlurile profesionale, ştiinţifice sau academice şi alte calificări profesionale relevante pentru exercitarea profesiei; d)un exemplar al documentelor eliberate la solicitarea medicului stomatolog, alături de dovada comunicării; e)fişa profesională a medicului stomatolog, cuprinzând şi fişa de evidenţă a EMC şi, după caz, dovezile corespunzătoare. Articolul 2Documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate de medicul stomatolog sau de personalul colegiului teritorial, în condiţiile legii. Articolul 3Dosarul profesional poate fi ţinut în format electronic, în condiţiile legii. Articolul 4Modelul fişei profesionale a medicului stomatolog este prevăzut în anexa nr. 5 la Decizia nr. 16/2CN/2021. Articolul 5Fişa profesională a medicului stomatolog se ţine în format electronic prin înscrierea şi actualizarea informaţiilor relevante în sistemul informatic naţional, de către colegiul teritorial în care este înscris medicul stomatolog. ANEXA Nr. 5STRUCTURA fişei profesionale a medicului stomatolog model -I. Identificare a)nume şi prenume; b)domiciliu/reşedinţă; c)număr Registru unic; d)date de contact: telefon, poştă electronică.II. Informaţii privind înscrierea în corpul profesional a)colegiul teritorial iniţial (cu precizarea datei de înscriere în CMSR/data eliberării primului certificat de membru); b)certificatele de membru/avizele de practică temporară/ocazională deţinute: tip practică, seria, numărul, data emiterii, denumirea emitentului, durata de valabilitate a avizului, dacă este cazul; c)avizări anuale (cu precizarea valabilităţii asigurării de răspundere civilă profesională - seria, numărul, data şi denumirea societăţii de asigurare); d)transferuri: colegiile teritoriale implicate, data transferului.III. Formare profesională** Se precizează pentru fiecare caz în parte seria, numărul, dată emiterii documentului doveditor, denumirea emitentului, inclusiv cu privire la recunoaşterea calificării profesionale/titlului, dacă este cazul. a)titlul profesional deţinut conform diplomei de licenţă (doctor-medic stomatolog, doctor-medic dentist, medic dentist etc.); b)gradul profesional (rezident, specialist, primar), specialitatea; c)atestate de studii complementare, competenţe, supraspecializări deţinute; d)forme de învăţământ postuniversitar absolvite; e)titluri ştiinţifice, academice deţinute.IV. Educaţie medicală continuă Numărul de credite EMC obţinute în fiecare an (Se precizează sfârşitul fiecărui ciclu de 5 ani.) V. Exercitarea profesiei**** Se precizează denumirea formei de exercitare a profesiei/angajatorului, sediul, codul de identificare fiscală. a)practică independentă: cabinet medical individual (asociat sau grupat, dacă este cazul); societate medicală; societate constituită conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acţiuni; societate în comandită pe acţiuni); persoană fizică autorizată; b)salariat.VI. Sancţiuni disciplinare a)tipul sancţiunii; b)măsuri complementare, dacă este cazul; c)numărul, data, emitentul deciziei de sancţionare rămase definitivă prin necontestare/respingerea contestaţiei/acţiunii în anulare; d)menţiuni privind radierea sancţiunii disciplinare.VII. Suspendarea dreptului de practică/calităţii de membru a)cauza suspendării; b)sfera de aplicare a suspendării; c)perioada suspendării; d)seria, numărul, data emiterii documentului prin care s-a constatat existenţa cazului de suspendare ori s-a dispus măsura, denumirea emitentului; e)încetarea suspendării.VIII. Încetarea calităţii de membru al CMSR a)cauza încetării calităţii de membru; b)seria, numărul, data emiterii documentului prin care s-a constatat cazul de încetare ori s-a dispus măsura, denumirea emitentului.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 16/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 16 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 16/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu