Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1447 din 4 noiembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 10 ianuarie 2011Augustin Zegrean                  - presedinte

Aspazia Cojocaru                   -judecator

Acsinte Gaspar                      -judecator

Petre Lazaroiu                       -judecator

Mircea Stefan Minea              -judecator

Iulia Antoanella Motoc           -judecator

Ion Predescu                          -judecator

Puskas Valentin Zoltan          -judecator

Tudorel Toader                       -judecator

Ioana Marilena Chiorean       - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Banca Transilvania S.A. - Sucursala Braila în Dosarul nr. 155/44/2010 al Curtii de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

CURTEA,

având   în   vedere   actele   si   lucrarile   dosarului,   constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 26 martie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 155/44/2010, Curtea de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Exceptia a fost ridicata de contestatoarea Banca Transilvania S.A. - Sucursala Braila într-o cauza având ca obiect solutionarea contestatiei în anulare a Deciziei nr. 686 din 14 decembrie 2009, pronuntata de Curtea de Apel Galati, decizie prin care s-a respins recursul declarat împotriva unei sentinte a Tribunalului Galati - Judecatorul-sindic, de respingere ca tardiv introdusa a contestatiei formulate în baza art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, precum si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece instituie posibilitatea ca, prin manopere nelegale, sa se blocheze accesul la justitie al uneia dintre partile care contesta legalitatea unei hotarâri a adunarii creditorilor. In acest sens, arata ca a depus o contestatie împotriva hotarârii adunarii creditorilor, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de continutul acesteia, si anume data depunerii de catre administratorul judiciar a procesului-verbal al adunarii creditorilor la dosarul instantei, acest proces-verbal nefiindu-i comunicat. Potrivit textului de lege criticat, ar fi trebuit sa o depuna în 5 zile de la data adunarii creditorilor.

Prin urmare, creditorii care au lipsit motivat de la adunarea creditorilor pierd dreptul de a formula contestatie, din cauza faptei culpabile a administratorului/lichidatorului judiciar „caruia i se acorda posibilitatea de a ocoli respectarea legalitatii si de a-si acoperi propriile nereguli". In acest context, dreptul concret si efectiv de a ataca o hotarâre a adunarii creditorilor pe motiv de nelegalitate este transformat într-un drept teoretic si iluzoriu, din pricina exclusiva a altei parti, ceea ce reprezinta o restrângere a accesului liber la justitie si a dreptului la aparare, fiind nejustificata si fiind în afara cazurilor expres si limitativ prevazute de art. 53 din Constitutie.

Curtea de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece instituirea unui termen pentru contestarea de catre creditori a hotarârii adunarii creditorilor nu înseamna negarea accesului lor la justitie, ci, dimpotriva, este o garantie a respectarii drepturilor lor concordante în cadrul unei proceduri ce se doreste, în viziunea legiuitorului, a fi una transparenta, echidistanta si, mai ales, urgenta.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. In acest sens, arata ca acestea nu contravin principiului liberului acces la justitie si nici dreptului la un proces echitabil, deoarece exercitarea unui drept de catre titularul sau nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prevazut de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, între care si stabilirea unor termene, dupa a caror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibila. In plus, scopul Legii nr. 85/2006 este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea cu celeritate a pasivului debitorului aflat în insolventa.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, dispozitii introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, ordonanta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

Textul de lege criticat are urmatorul continut: „Cererea prevazuta la alin. (7) va fi depusa la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului si a creditorilor. In cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor, va fi citat si presedintele acestuia."

Alin. (7), la care face referire textul de lege criticat, are urmatorul cuprins: „Hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii respective si au facut sa se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor."

Autorul exceptiei considera ca dispozitiile de lege mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, precum si dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile de lege nu fac altceva decât sa raspunda caracterului specific al procedurii insolventei, care presupune aplicarea principiului celeritatii în vederea reîntregirii activului debitorului si satisfacerii creantelor creditorilor.

Potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul are competenta exclusiva de a stabili normele privind procedura de judecata, putând institui prevederi speciale în vederea reglementarii unor situatii deosebite. In acelasi sens este si jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale, care, prin Decizia nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2008, a statuat ca instituirea unor proceduri speciale, tinând cont de specificul procedurii insolventei, nu poate fi privita ca aducând atingere dreptului la aparare sau dreptului la un proces echitabil.

Este indubitabil faptul ca, astfel cum rezulta si din jurisprudenta constanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului, Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale protejeaza drepturi concrete si efective, nu teoretice sau iluzorii (a se vedea Hotarârea din 13 mai 1980 din Cauza Artico împotriva Italiei, precum si jurisprudenta mai recenta a Curtii de la Strasbourg, de exemplu, Hotarârea din 2 septembrie 2010 din Cauza Mincheva împotriva Bulgariei).

Curtea constata însa ca în cazul de fata nu este vorba despre o îngradire a accesului liber la justitie, care ar rezulta din dispozitiile de lege criticate, ci blocarea accesului efectiv la justitie ar fi consecinta nerespectarii prevederilor legale de catre administratorul judiciar care nu a depus la dosar - asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate - procesul-verbal al adunarii generale, astfel încât acest act sa poata fi cunoscut de catre creditorii care au lipsit motivat de la sedinta acestei adunari si, în consecinta, sa poata fi contestat în 5 zile de la data adunarii, asa cum prevede textul de lege criticat. Potrivit art. 14 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 85/2006, „Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, în termen de doua zile lucratoare de la data adunarii creditorilor." Or, examinarea legalitatii procedurii si a actelor administratorului judiciar sau lichidatorului se face de catre judecatorul-sindic, care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, vegheaza la respectarea legalitatii procedurii. Astfel, potrivit art. 11 alin. (2) din acest act normativ, atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului, iar pentru motive temeinice judecatorul-sindic poate înlocui, prin încheiere, administratorul judiciar sau lichidatorul.

Prin urmare, Curtea constata ca prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si nici celor ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Referitor la dispozitiile art. 53 din Legea fundamentala, Curtea observa ca nu ne aflam în ipoteza restrângerii exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertati prin dispozitiile de lege criticate si, prin urmare, aceasta norma constitutionala nu este aplicabila în cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Banca Transilvania S.A. - Sucursala Braila în Dosarul nr. 155/44/2010 al Curtii de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 4 noiembrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1447/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1447 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1447/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu