Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1190 din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. h 1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 784 din 24 noiembrie 2008Ioan Vida                                           - preşedinte

Nicolae Cochinescu                           -judecător

Acsinte Gaspar                                  -judecător

Petre Lăzăroiu                                   -judecător

Ion Predescu                                     -judecător

Puskas Valentin Zoltan                      -judecător

Tudorel Toader                                  -judecător

Augustin Zegrean                              -judecător

Antonia Constantin                            - procuror

Valentina Bărbăţeanu                        - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Botoşani - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal în dosarele sale nr. 902/40/2008 şi nr. 5.879/40/2007, cauze înregistrate la Curtea Constituţională sub nr. 1.253D/2008 şi nr. 1.254D/2008.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14 octombrie 2008 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a dispus conexarea Dosarului nr. 1.254D/2008 la Dosarul nr. 1.253D/2008, care a fost primul înregistrat. In urma deliberărilor, Curtea a dispus şi amânarea pronunţării pentru data de 6 noiembrie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin încheierile din 23 aprilie 2008, pronunţate în dosarele nr. 902/40/2008 şi nr. 5.879/40/2007, Tribunalul Botoşani - Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal a sesizat din oficiu Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Excepţiile au fost ridicate de instanţă din oficiu, în cauze de contencios administrativ având ca obiect anularea unor acte emise de autorităţi administrative locale în legătură cu încetarea mandatului unor aleşi locali înainte de expirarea duratei normale a acestuia.

In motivările excepţiilor de neconstituţionalitate având un conţinut similar, instanţa susţine, în esenţă, că, urmare a constatării neconstituţionalităţii prevederilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 ianuarie 2007, acestea, în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie, şi-au încetat efectele juridice, de vreme ce Parlamentul nu a intervenit în sensul punerii lor de acord cu dispoziţiile Legii fundamentale. In lipsa unei reglementări exprese cu privire la data intrării lor în vigoare, ar urma să se aplice regula stabilită de dispoziţiile art. 78 din Constituţie, respectiv intrarea în vigoare a legii are loc fie la 3 zile de la publicare, fie la o dată ulterioară prevăzută de lege. Instanţa, în calitate de autor al excepţiei, apreciază că, întrucât prin Legea nr. 249/2006 s-a ales cea de-a doua modalitate prevăzută de Constituţie pentru intrarea ei în vigoare, nu se poate considera că prin neaplicarea acestei dispoziţii de lege -ca urmare a declarării ei ca neconstituţională prin Decizia nr. 61/2007 - se poate reveni la prima modalitate, respectiv la intrarea în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării. Dacă totuşi s-ar aplica termenul de 3 zile de la publicare, „ar fi încălcat principiul neretroactivităţii legii şi s-ar învinge însăşi voinţa legiuitorului, care a legat momentul intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 de momentul declarării apartenenţei politice".

In concluzie, în lipsa unei intervenţii legislative asupra prevederilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006, instanţa de judecată nu poate considera că momentul intrării în vigoare a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 a fost stabilit prin vreuna dintre cele două modalităţi prevăzute de art. 78 din Constituţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt constituţionale, invocând în acest sens Decizia nr. 178/2008 a Curţii Constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004. Textul legal criticat a fost introdus prin art.  I pct. 3 din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, şi are următorul conţinut:

- Art. 9 alin. (2) lit. h1): „(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: (...);

h1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;".

Instanţa de judecată invocă în motivarea excepţiei ridicate din oficiu prevederile art. 78 din Constituţie, care reglementează modalităţile de intrare în vigoare a legii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, legiuitorul a reglementat un nou caz de încetare, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local sau de consilier judeţean ori de viceprimar, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.

Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali a stabilit ca dată a intrării în vigoare a textului criticat momentul depunerii declaraţiei de apartenenţă politică a aleşilor locali, iar, în acest scop, a stabilit un termen de 45 de zile, pentru a le oferi celor care intrau sub incidenţa textului posibilitatea de a-şi clarifica opţiunea politică.

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2007, dispoziţiile art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006, referitoare la momentul intrării în vigoare a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, au fost declarate neconstituţionale, întrucât raportau intrarea lor în vigoare la momentul depunerii declaraţiei de apartenenţă politică, iar nu la o dată fixă, generală pentru toţi destinatarii legii. Curtea a apreciat, cu acel prilej, că o asemenea modalitate de stabilire a momentului intrării în vigoare contravine dispoziţiilor art. 78 din Legea fundamentală.

In virtutea dispoziţiilor art. 147 alin. (1) din Constituţie, prevederile a căror neconstituţionalitate a fost constatată de Curtea Constituţională prin decizia mai sus amintită şi-au încetat efectele juridice la 45 de zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial a deciziei instanţei de contencios constituţional.

Curtea observă că nici în acest interval de timp şi nici ulterior autoritatea legiuitoare nu a intervenit prin edictarea unei noi reglementări care să cuprindă un anumit moment individualizat în timp de la care să fie aplicabile dispoziţiile de lege referitoare la noua cauză de încetare a mandatului de consilier local, de consilier judeţean sau de viceprimar prevăzută de textul de lege criticat. Aceasta înseamnă că legiuitorul a apreciat, în urma deciziei Curţii Constituţionale, că nu mai este necesară abaterea de la regula generală cuprinsă în art. 78 din Constituţie, conform căreia legea intră în vigoare la 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial.

Aceasta este concluzia ce se deduce din principiul general de drept potrivit căruia excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare: de vreme ce prevederea de lege care avea caracter de excepţie a fost declarată neconstituţională, înseamnă că se va aplica regula generală mai sus amintită.

O lege nu poate fi valabilă decât în virtutea Constituţiei, care constituie fundamentul legitimităţii sale. In plus, legea trebuie interpretată în acel sens care permite aplicarea ei, iar nu astfel încât aplicarea ei să fie înlăturată. De aceea, în lipsa unei date care să marcheze intrarea în vigoare a textului de lege criticat, urmează să se aplice modalitatea generală de intrare în vigoare a legii, prevăzută de art. 78 din Constituţie, şi anume la 3 zile de la data publicării, prin coroborare cu dispoziţiile art. 147 alin. (4), potrivit cărora deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, de la data publicării lor. In acest fel este înlăturată şi posibila retroactivitate semnalată de instanţa de judecată autoare a excepţiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Botoşani - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal în dosarele sale nr. 902/40/2008 şi nr. 5.879/40/2007.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din 6 noiembrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1190/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1190 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1190/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu