Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1063 din 29 decembrie 2010

privind sanctionarea Societatii Comerciale „Balkan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 29 din 12 ianuarie 2011Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al şedinţei din data de 30 noiembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.629 din 26 noiembrie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Balkan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 109, bl. E, sc. 1, et. 4-5, ap. C duplex nr. 14, sectorul 6, număr de ordine în registrul comerţului J40/12364/16.07.2008, cod unic de înregistrare 24201460/17.07.2008, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-525/29.10.2008, reprezentată legal prin domnul Dragoş Voica, conducător executiv/administrator, a constatat următoarele:

1. Incasările sau plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor ori reasiguraţilor, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare ori despăgubiri, nu au fost derulate prin conturi deschise la instituţiile de credit, altele decât conturile prin care îşi derulează activitatea curentă.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Nu au fost depuse la asigurători toate sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea Comercială „Balkan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., reprezentată legal prin domnul Dragoş Voica, conducător executiv/administrator, a desfăşurat activitatea prin intermediul unui alt broker de asigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Nu au fost puse la dispoziţia echipei de control din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate informaţiile, documentele şi rapoartele solicitate.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. c) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Până la data controlului nu a fost numită persoana desemnată cu atribuţii în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi nu au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele, funcţia şi responsabilităţile stabilite pentru această persoană.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (1)şi (4) din Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Până la data controlului nu au fost întocmite normele şi procedurile interne în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de păstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, pentru a preveni şi împiedica implicarea lor în operaţiuni suspecte de spălare de bani şi finanţare a actelor de terorism şi nu au fost comunicate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (1) şi (10) din normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Nu au fost respectate denumirea şi funcţiile conturilor contabile pentru brokerii de asigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. VIII „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 63 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la data îndeplinirii obligaţiilor stabilite la art. 2, Societatea Comercială „Balkan Insurance BrokerdeAsigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 109, bl. E, sc. 1, et. 4-5, ap. C duplex nr. 14, sectorul 6, număr de ordine în registrul comerţului J40/12364/16.07.2008, cod unic de înregistrare 24201460/17.07.2008, înscrisă în Registrul brokerilorde asigurare cu nr. RBK-525/29.10.2008, reprezentată legal prin domnul Dragoş Voica, conducător executiv/administrator.

Art. 2. -Societatea Comercială „Balkan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

a) balanţele de verificare încheiate pentru lunile septembrie-octombrie 2010, din care să rezulte realizarea corecţiilor asupra înregistrărilor contabile astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

b) dovada încetării contractelor de prestări de servicii încheiate cu Societatea Comercială „Red Dogs Consulting Team" - S.R.L. şi Societatea Comercială „Black Cat Consulting Team" -S.R.L.;

c) dovada deţinerii unui cont bancar distinct prin care se derulează exclusiv încasările sau plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor sau reasiguraţilor, reprezentând prime de asigurare ori de reasigurare sau despăgubiri;

d) normele şi procedurile interne în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de păstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, pentru a preveni şi împiedica implicarea lor în operaţiuni suspecte de spălare de bani şi finanţare a actelor de terorism, precum şi numele, funcţia şi responsabilităţile stabilite pentru persoana desemnată cu atribuţii în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, conform prevederilor Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008;

e) dovada plăţii integrale a debitelor faţă de societăţile de asigurare.

Art. 3. - Societatea Comercială „Balkan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. va notifica clienţii cu privire la interzicerea temporară a exercitării activităţii, precum şi cu privire la plata primelor de asigurare aferente contractelor de asigurare în derulare direct la societăţile de asigurare.

Art. 4. - Pe toată perioada de interzicere a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilorde asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Reluarea activităţii Societăţii Comerciale „Balkan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Impotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Balkan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1063/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1063 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1063/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu